UT verwacht fors tekort dit jaar

| Rense Kuipers

De UT verwacht dit jaar fors rodere cijfers te schrijven dan begroot: een tekort van zo’n 13 miljoen euro. Voornaamste oorzaken zijn de gestegen energieprijzen, de tegenvallende instroom en het nog niet volledig besteden van de miljoenen uit het Nationaal Programma Onderwijs.

CvB-vicevoorzitter Machteld Roos.

Net als in 2021 begrootte de UT een tekort van bijna 8 miljoen euro. Vorig jaar noteerde de UT ‘slechts’ een klein tekort, vooral omdat vacatures niet ingevuld konden worden. Terwijl dit jaar een tekort van 7,6 miljoen euro is begroot – vanwege investeringen, dreigt dat op te lopen tot 13,1 miljoen euro, zo blijkt uit de meest recente managementrapportage van de universiteit.

Energiekosten

Dat verschil komt voor een groot deel door de gestegen energiekosten. Waar de UT 4,4 miljoen budgetteerde, stijgen die kosten dit jaar naar verwachting naar 11,5 miljoen euro – een verschil van ruim 7 miljoen euro. ‘De stijging van energieprijzen werkt in veel zaken door’, zegt Machteld Roos, vicevoorzitter van het college van bestuur. ‘We zijn al langere tijd bezig om onze gebouwen op de campus duurzamer en energiezuiniger te maken vanwege onze ambities op dit gebied. Dit helpt uiteraard ook om prijseffecten, zoals nu de energiekosten, te dempen. Voor de korte termijn lopen gesprekken op landelijk niveau om te kijken of deze negatieve effecten (deels) gecompenseerd kunnen worden. We spreken daarbij zoveel mogelijk de partijen aan die hier invloed op kunnen uitoefenen.’

Wel is duidelijk dat de schoen al op meerdere plekken wringt. Zo kaart het NanoLab in dezelfde managementrapportage aan dat de stijgende energiekosten een ‘ernstige bedreiging’ zijn. De angst bestaat dat (commerciële) gebruikers zich zullen terugtrekken als de energiekosten één-op-één doorberekend worden. ‘Het is goed dat de zorgen kenbaar worden gemaakt’, reageert Roos. ‘We mogen tekorten bij commerciële activiteiten niet zomaar compenseren met publieke middelen. Wel kunnen we in gesprek gaan en kijken wat er wél mogelijk is, zoals het verminderen van het energieverbruik. Sowieso is het belangrijk dat we UT-breed proberen ons energieverbruik te verminderen waar mogelijk.’

Coronasteunprogramma

Andere forse kostenposten komen onder andere door de lagere instroom (2,2 miljoen euro minder dan begroot) en het tempo waarin de UT het geld uit het coronasteunprogramma - Nationaal Programma Onderwijs – besteedt. ‘Dat tempo ligt lager dan gepland’, licht Finance-directeur Dennis van Zijl toe. ‘We hadden dit jaar verwacht zo’n 4 miljoen euro van dat budget uit te geven. Maar dat kunnen we over de komende twee jaren verspreiden en doelmatig besteden.

'Ook al betekent dat voor dit jaar 4 miljoen euro lagere baten, gelukkig kunnen we die wel gewoon meenemen naar volgende jaren en ze zo matchen met de uitgaven. Dat is volgens de afspraken met minister Dijkgraaf’, vult Roos aan. ‘We willen het beschikbare geld niet overhaast uitgeven, maar geleidelijk en doordacht.’

Overigens had het tekort van de UT nog hoger kunnen uitvallen, ware het niet dat er sprake is van een forse financiële meevaller van meer dan 9 miljoen euro. Dat gaat echter wel om ‘papieren winst’, legt Van Zijl uit. ‘Het gaat om een fonds dat onder de holding van de UT valt. De periode waarin voor dit fonds een terugbetalingsverplichting gold, loopt in 2022 af. Dat zorgt voor een vrijval van onze verplichting, die ten gunste van het resultaat geboekt moet worden. Dat is puur boekhoudkundig; er is geen sprake van cashflow. Wel kun je dus spreken van een boekhoudkundige – dus papieren – winst. Overigens blijft UT-holding het fonds gewoon inzetten voor hetzelfde doel als voorheen.’

Geen reden tot zorg

De verwachte rode cijfers zijn volgens Van Zijl en Roos geen reden tot zorg. ‘Zolang je over meerdere jaren quitte draait, is het goed. We hebben de afgelopen jaren vooral positief resultaat geboekt, daarom is dit absoluut niet zorgwekkend.’ Roos vult aan dat de UT op zoek is naar meer personeel. ‘Net als afgelopen jaar lopen we nog iets achter op de doelstellingen. We zijn gelukkig een aantrekkelijke werkgever, dus het lukt ons zeer behoorlijk om vacatures in te vullen, al moet er wel blijvend hard worden gewerkt aan de werving.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.