‘Nergens duidelijkheid over vrijgekomen middelen’

| Rik Visschedijk

Hoe besteedt de UT het vrijgekomen geld uit de wet studievoorschot, oftewel het leenstelsel? Dit onderwerp bleek een heet hangijzer in de Universiteitsraad woensdag. De Uraad hamerde erop dat er inzicht en medezeggenschap moet zijn hoe de middelen ingezet worden voor onderwijskwaliteit.

Met het leenstelsel, de opvolger van de basisbeurs, komen honderden miljoenen vrij voor het hoger onderwijs. De afspraak is dat hogescholen en universiteiten dat geld inzetten voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Geen duidelijkheid

Medewerkers en studenten krijgen instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de instellingsbegroting. Daar wringt het volgens Willemijn Luiten (UReka). Tijdens de bespreking van de UT-begroting 2018 zei ze: ‘We zien nergens duidelijkheid over de vrijgekomen middelen. Niet getalsmatig, maar ook niet in beleid. Dat baart ons zorgen. Centraal of decentraal in de faculteitsraad, zou medezeggenschap moeten zijn over de besteding van die middelen.’

Luiten vroeg om toezeggingen van het college van bestuur. Zo wilde ze dat de faculteiten in hun jaarplannen een paragraaf opnemen over onderwijskwaliteitsverbetering. Faculteitsraden moeten dan instemmingsrecht krijgen op het jaarplan en de begroting op het gebied van deze middelen. Voor de begroting 2018 moet volgens Luiten de rem erop. ‘Bevries de middelen totdat de faculteitsraden instemmen met de jaarplannen en de bijbehorende begroting.’

Uitwerking

Mirjam Bult, vicevoorzitter CvB, erkende dat in de begroting niet duidelijk staat hoe het geld uitgegeven wordt. ‘De uitwerking van deze wet is pas heel laat bekend geworden’, zei ze. ‘Ik ben het helemaal eens met je vraag hoe we dit kwalitatief en hoogwaardig inzetten. Maar mijn grootste bezwaar is om middelen te bevriezen. Dat levert een probleem op met stabiliteit en daarmee passeren we de bevoegdheden van de faculteitsraden.’

‘Hoe komt dat goede gesprek er dan?’, vroeg Uraad-voorzitter Herbert Wormeester (CampusCoalitie) zich af. Bult wil daarover toezeggingen doen, maar niet zover als door Luiten gevraagd. Waar de UReka-fractie graag ziet waaraan het geld precies uitgegeven wordt, wil het CvB niet verder gaan dan in de begroting aangeven hoeveel geld er per faculteit beschikbaar is. ‘Die middelen moeten we koppelen aan UT-brede kwaliteitsafspraken.’ Volgens Bult is het bedrag te klein om helemaal uit te splitsen in specifieke projecten.

De toezeggingen die Bult wel wilde doen: in het voorjaar wordt een passage opgenomen in de managementrapportage over verbetering onderwijskwaliteit. Daarnaast wordt een kwaliteitsagenda onderwijs opgesteld en de faculteitsraad krijgt daar instemming op. Daar ging de Uraad uiteindelijk schoorvoetend mee akkoord.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.