UT bijna zes miljoen in de plus over 2016

| Rense Kuipers

De UT sloot 2016 af met een overschot van 5,9 miljoen euro. Die afwijking op de begroting kent volgens CvB Mirjam Bult drie belangrijke oorzaken: onzekerheid rondom overheidsfinanciering, het invullen van vacatures en het vrijkomen van voorzieningen.

‘We weten pas heel laat wat het bedrag is dat we van het ministerie van OCW ontvangen’, licht collegelid Bult de oorzaak rondom de overheidsfinanciering toe. ‘Waar het op neerkomt is dat we pas aan het einde van een jaar weten wat we aan het begin van datzelfde jaar konden begroten.’

Onzekerheid

Die mate van onzekerheid neemt alleen maar toe, stelt Bult. ‘Voor 2018 is onduidelijk hoe hoog de rijksbijdrage zal zijn. We weten gewoonweg niet waar we aan toe zijn. Zeker als je bedenkt dat er structureel 200 miljoen euro vrijkomt voor hogeronderwijsinstellingen door de invoering van het leenstelsel, waarbij het nog onzeker is of daar prestatieafspraken aan gekoppeld worden.’

Vacatures invullen

Een andere oorzaak is het invullen van vacatures. Dat probleem speelde in 2015 ook. Afgelopen jaar constateerde Bult echter al een verbetering. ‘Maar het blijft lastig om vacatures in te vullen, zeker in het geval van wetenschappelijk personeel. Is het bijvoorbeeld aantrekkelijk om hierheen te verhuizen met een gezin? En wat vinden mensen van de ligging van Enschede? Daarnaast speelt de zware internationale concurrentie om wetenschappelijk talent een rol.’

Bult zegt samen met de HR-afdeling en de faculteiten aandacht te besteden aan dit probleem. ‘Op instellingsniveau proberen we meer duidelijkheid te scheppen voor de faculteiten. We willen de onzekerheid die we ervaren vanuit het ministerie niet doorschuiven naar de faculteiten.’

Ondanks de moeilijkheid om vacatures in te vullen, begroot de universiteit voor 2017 zo’n 13 miljoen euro extra aan zogeheten personele lasten. ‘De loonkosten en pensioenpremies stijgen. Maar het is ook bedoeld om meer vacatures uit te zetten, voornamelijk voor PhD-studenten.’

Asbestvoorziening

De derde hoofdoorzaak is het vrijvallen van voorzieningen – een soort potje voor verwachte uitgaven. Bult: ‘We hadden bijvoorbeeld voor de verbouwing van de Hogekamp een asbestvoorziening getroffen. We wisten dat die vrij zou vallen in september 2016 vanwege de herbestemmingsvergunning. Daarbij zijn er op het gebied van accountancy restricties voor wat je als instelling aan risicobeperking mag doen.’

Het is overigens het tweede jaar op rij dat de UT een miljoenenoverschot heeft. In 2015 was er een overschot van 6,7 miljoen euro, nu is dat 5,9 miljoen. Volgens Bult gaat dit niet om een substantieel bedrag, op basis van een totale begroting van meer dan 300 miljoen euro.

Overschot naar reserves

Het overschot vloeit terug in de reserves van de universiteit en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor nieuwe investeringen. ‘Zoals in het aantrekken van voldoende en talentvol personeel’, vertelt Bult. ‘Die op hun beurt weer inkomsten uit tweede en derde geldstromen kunnen genereren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.