Herziening OER: meer ruimte voor opleidingen

| Rik Visschedijk

Er zijn grote stappen gezet naar een nieuwe Onderwijs- en Examenregeling (OER). De gepensioneerde UT-professor Ton Mouthaan schreef een advies dat woensdagochtend in een extra ingelaste universiteitsraadvergadering werd besproken. De conclusie; de nieuwe OER is er nog niet, maar er zijn stappen in de goede richting gezet.

In februari liep de PvdUT nog uit een Uraad-vergadering omdat het college wilde vasthouden aan het huidige OER-model. Het knelpunt toen: de ondeelbaarheid van modules en de beperkte geldigheid van toetsresultaten. Na een advies van Ton Mouthaan, dat voorafgaand aan deze URaad-vergadering vertrouwelijk bleef, gaat het college aan de gang met de herziening van de OER.

Opleidingen

De kern van Mouthaans advies is dat er in de centrale OER meer ruimte moet komen voor opleidingen. In het opleidingsspecifieke deel van de OER bepaalt de opleiding dan zelf wanneer een module van 15 EC met goed gevolg is afgelegd. Ook stelt de opleiding zelf vast welke onderdelen van een module geldig blijven buiten de module en wanneer die herkanst kunnen worden.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld onderdelen uit een leerlijn die zich uitstrekken over meerdere modules zoals de wiskundeleerlijn. Bij het vaststellen van het (bindend) studieadvies na het eerste jaar, tellen alle resultaten met een ‘onbeperkte’ geldigheidsduur mee, zo adviseert Mouthaan. Een positief advies wordt in ieder geval gegeven als 45 van de 60 EC zijn gehaald.

Herziening

Met dit advies onder de arm ging het CvB aan de slag met de OER-herziening, die ook als vertrouwelijk is aangemerkt. In de vergadering woensdagochtend werd duidelijk dat de fracties positief zijn over de ingeslagen weg. Zo zegt Ivan Remijn (UReka): ‘We zijn blij dat er zo snel een nieuw concept ligt waarbij veel aanbevelingen zijn overgenomen.’ Melvin Angelovski (DAS) sluit zich daarbij aan: ‘Na lang modderen komen we nu snel tot grote veranderingen. Hiermee raken we in de buurt van hoe het Twents Onderwijsmodel (TOM) beoogd was.’ Ook Gert Brinkman van de PvdUT is ‘blij met deze poging’: ‘Er komt meer decentrale medezeggenschap en daar kunnen we ons goed in vinden. De OER moet vooral duidelijkheid geven.’

Knelpunten

Een aantal knelpunten zijn er nog wel. TOM-criticaster Dick Meijer (PvdUT) geeft aan dat het bindend studieadvies in de huidige vorm niet werkt. ‘Vakken krijgen een wegingsfactor van een bepaald aantal procent, maar EC’s gaan over studielast in uren. Daarnaast zijn er in modules onderdelen waar je aan moet voldoen, maar die niet in EC’s uitgedrukt worden.’ Anton Stoorvogel (Campus Coalitie) ziet nog een ander bezwaar met het bindend studieadvies. ‘Stel je studeert werktuigbouwkunde, dan kun je theoretisch alle wiskunde vakken missen en toch de grens van 45 EC halen. Het is de vraag of we dat willen.’

Gladstrijken

Rector Thom Palstra erkent dat een aantal punten, waaronder het bindend studieadvies, nog gladgestreken moeten worden. ‘We proberen eerstejaars zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Studieadvies moet in alle gevallen individueel aangepakt worden. De inzet is nu om studenten vooraf inzicht te geven: wanneer voldoe je aan de eisen? Dat is het kernpunt van de herziening van de OER. De inzet is om de opleidingen een zelfstandigere rol te geven, die minder vanuit een centrale gedachte is geleid.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.