Faculteit ITC zag financiële uitdaging al eerder aankomen

| Rense Kuipers

Wat zijn de bezuinigingsplannen van de faculteiten en diensten op de UT? Alleen de faculteit ITC gaf inzicht in hun decentrale maatregelen, na een brede uitvraag van U-Today onder decanen en dienstdirecteuren. Andere faculteiten en diensten lieten via een woordvoerder weten dat ‘de inventarisatie nog niet is afgerond’.

Langezijds, het onderkomen van ITC op de campus.

Met welke ingrepen bezuinigt uw faculteit of dienst? Op welke manier was de decentrale medezeggenschap betrokken? En hoe ziet de situatie eruit rondom tijdelijke contracten? Het is een greep uit de vragen die U-Today eind februari stuurde naar alle decanen en dienstdirecteuren. Dat met het oog op de datum van 1 maart. Dan moest immers duidelijk zijn op welke manier de faculteiten en diensten gaan bezuinigen dit jaar – zo spraken het college van bestuur en de universiteitsraad in december af. Zodoende wilde U-Today aftasten waar de bezuinigingsaccenten gelegd worden.

‘Niet afgerond’

Van de negen diensten en vijf faculteiten, gaf één faculteit – ITC – openheid van zaken. De rest reageerde gezamenlijk via woordvoerder Laurens van der Velde. Want, ‘omdat [de faculteiten en diensten de bezuinigingen] in gezamenlijkheid oppakken, vinden ze het belangrijk om gezamenlijk te reageren’.

Van der Velde laat weten dat het ‘op dit moment nog wat vroeg om uitgebreider in te kunnen gaan op de initiatieven zoals die binnen de UT worden genomen’. ‘Met de universiteitsraad is afgesproken dat op 1 maart duidelijkheid is over de invulling van de diverse maatregelen en de mogelijke effecten, en dat de faculteits- en dienstraden daarover actief geïnformeerd worden. Die inventarisatie loopt op dit moment, maar is nog niet afgerond.’

Tweemaandelijkse monitor

De woordvoerder verwacht dat eind maart een eerste tweemaandelijkse monitor van de ‘ombuigingsopgave’ verschijnt. Die moet meer inzicht geven in de financiële maatregelen. Over de situatie rondom tijdelijke contracten kan Van der Velde geen volledig beeld geven. ‘Dit is een continu proces, waarbij we steeds weer kijken naar de contracten die in de aankomende maanden aflopen. Omdat er vele factoren een rol kunnen spelen in de besluitvorming over wel of niet verlengen, is het niet zo dat we nu al voor alle aflopende contracten kunnen aangeven of ze wel of niet verlengd worden. Leidinggevenden zijn goed bekend met de werkafspraken die we hebben gemaakt en spreken daar ook over met de medewerkers die het betreft.’

Maatregelen ITC

Dat voor wat betreft de meeste faculteiten en alle diensten. Hoe het financiële plaatje er bij ITC uitziet? Dat laat David Korringa, portefeuillehouder bedrijfsvoering bij de faculteit, in een uitgebreid antwoord weten. ITC volgt volgens hem de algemene richtlijnen van de UT met betrekking tot onder andere inhuur en lunches. Ook trof de faculteit sinds maart 2023 extra maatregelen, ‘zoals het kritisch kijken naar het vervangen van vertrekkende staf, het verminderen van studentassistenten (vooral bij Pre-U), het beperken van reizen op de eerste geldstroom, het beperken van uitbesteed werk in projecten en het eerder overhevelen van lesruimtes naar de centrale onderwijsvoorzieningen.’

Ook zet ITC volgens Korringa al langer in op efficiënter werken, het verhogen van de dekkingsbijdrage en het versnellen van promotietrajecten. Alle plannen zijn volgens Korringa tot stand gekomen in overleg met alle hoofden van de wetenschappelijke en ondersteunende afdelingen. Ook is de faculteitsraad ‘periodiek op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen, zowel op UT- als facultair niveau’. Diezelfde faculteitsraad stemde in met de ITC-begroting, ‘echter wel met zorgen’.

Tijdelijke contracten

Volgens Korringa zag de faculteit de ‘financiële uitdagingen’ al langer aankomen, onder andere door de energiecrisis, cao-loonstijging en inflatie. Daarom hanteert ITC al sinds begin 2023 een zogeheten ‘temporary hiring limitation’. ‘Dat wil zeggen dat wij kritisch zijn op het verlengen, vervangen en openen van nieuwe vacatures en dat we dit alleen doen als deze 100 procent financieel gedekt zijn en/of van essentieel belang’, aldus Korringa. Het gaat volgens hem niet om posities die van nature tijdelijk zijn, zoals postdocs en promovendi. ‘Want die lopen altijd af en daar is het geen optie ze te verlengen.’

ITC heeft volgens Korringa voor de periode tot en met 2028 ‘ruimte’ op het gebied van tijdelijke contracten en natuurlijk verloop van contracten door pensionering. ITC heeft zo’n 270 fte werkzaam. 23 mensen gaan de komende jaren richting een pensioengerechtigde leeftijd, er zijn daarnaast zo’n 75 aio- en postdocposities en acht sectorplanposities die in eerste instantie een tijdelijke aanstelling krijgen. Daarnaast spreekt Korringa nog van een twaalftal overige tijdelijke contracten. ‘Het wil niet op voorhand zeggen dat deze posities allemaal niet vervangen worden, maar wel dat er flexibiliteit in zit’, aldus de portefeuillehouder bedrijfsvoering.

Wetgeving

Gevraagd naar de mogelijke uitdagingen of knelpunten met betrekking tot de bezuinigingen, laat Korringa weten dat sommige bezuinigingsdoelstellingen door regelgeving lastig zijn te realiseren. Specifiek noemt hij het volledig verbruiken van vakantiedagen. ‘Daar hebben we samen met de HR-afdeling veel aandacht aan geschonken met het oog op het welzijn van medewerkers. Maar vanuit CAO-regelgeving kan een medewerker niet verplicht worden om al haar vakantiedagen op te maken in een boekjaar.’

Bovendien wijst Korringa op onduidelijkheid en onrust rondom de aanstaande internationaliseringswetgeving. We merken dat er bij onze faculteit die bekend staat om haar diversiteit, inclusiviteit en multiculturele waarden en normen zorg is over de ontwikkelingen rondom de wet Internationalisering in Balans en de politieke verschuivingen. Dat raakt aan het welzijn van medewerkers en studenten. Hier hebben we als faculteitsbestuur veel aandacht voor en trachten hierin de rust te bewaren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.