‘We zien de noodzaak van een numerus fixus’

| Jelle Posthuma

De Uraad stemde woensdagmorgen in met een numerus fixus voor Computer Science en psychologie. Wel uitten verschillende leden hun zorgen over de toegankelijkheid van de informatica-opleiding voor Nederlandse studenten.

Door de gestage instroom van nieuwe studenten willen de bacheloropleidingen Technical Computer Science en psychologie en de master Positive Clinical Psychology & Technology vanaf het collegejaar 2022-2023 een numerus fixus instellen. In zijn betoog schetste Kevin Witlox (UReka) de situatie. ‘In 2016, toen ik aan mijn studie Computer Science begon, waren er 120 studenten. Voor het komende studiejaar zijn dat er 400. Als Uraad zien we daarom de noodzaak van een numerus fixus.’

Wel uitte Witlox zijn zorgen over de disbalans tussen Nederlandse en internationale studenten. Dit verschil zou volgens hem door een numerus fixus nog verder kunnen groeien. ‘Nederlandse studenten zijn op hun middelbare school minder competitief als het gaat om hoge cijfers. Dat kan ze bij een numerus fixus benadelen ten opzichte van internationale studenten. Terwijl de UT in de eerste plaats studenten moet opleiden voor de Nederlandse en regionale economie.’

Ook Dick Meijer (PvdUT) deed een duit in het zakje. ‘De UT negeert haar primaire taak: namelijk het opleiden van Nederlandse studenten. Slechts een derde van de studenten bij Computer Science is Nederlands. Bovendien vertrekt een groot deel van de internationale studenten na hun bachelor uit Twente om elders een master te doen. Dat is niet goed voor de regionale economie.’

Nederlandstalig programma

Meijer pleitte daarom voor een parallelle Nederlandstalige informatica-opleiding. ‘In mijn optiek is dat makkelijk te realiseren. Zo hebben we het immers meer dan dertig jaar gedaan. De Nederlandse readers van vijf jaar geleden liggen nog in de kast, die kunnen we zo weer uitdelen.’ Opvallend genoeg reageerde rector Tom Veldkamp niet direct afwijzend op dit voorstel. ‘Ik ben in principe niet tegen een Nederlandstalige opleiding. Toch wil ik eerst eens kijken hoe de numerus fixus gaat uitpakken.’

Petra de Weerd-Nederhof (Campus Coalitie) wees op het schreeuwende tekort aan geschikt ICT-personeel in de regio. ‘Ook daarom zou een Nederlandstalige informaticaopleiding het overwegen waard zijn, bijvoorbeeld in samenwerking met Saxion.’ De rector herkende het probleem. ‘Maar dit komt ook door krimp: er zijn simpelweg minder potentiële studenten in de regio. Het zou goed zijn om bedrijven nog meer te wijzen op het potentieel van onze niet-Nederlandse alumni.’

De rector kon grotendeels meegaan in de actiepunten van de Uraad: de Engelse taaleisen verscherpen en de disbalans tussen Nederlandse en internationale studenten herstellen. ‘We werken al aan nieuwe Engelse taaleisen, zodat we beter geschikte studenten kunnen selecteren. Ook wordt er gekeken naar de disbalans. Andere universiteiten kampen met hetzelfde probleem bij informaticaopleidingen. We proberen hiervoor landelijk beleid te maken.’

Gereserveerde plekjes

Meijer noemde tot besluit nog een ander saillant probleem: de werving van internationale studenten in het buitenland voor Computer Science – in het bijzonder door Navitas, de private aanbieder van schakelprogramma’s aan de UT. ‘Het valt niet uit te leggen dat studenten van Navitas zich zonder problemen kunnen inschrijven voor Computer Science, terwijl Nederlandse studenten misschien geen plekje krijgen door de numerus fixus.’

Volgens rector Veldkamp wordt er voor studies met een numerus fixus geen promotie gemaakt in het buitenland, ook niet door Navitas. ‘Wel zijn er afspraken gemaakt met Navitas over studenten die na het schakeljaar Computer Science gaan studeren aan de UT. Ze zijn immers al aangenomen voor het schakeltraject. Daar zijn we aan gebonden. Maar dit geldt alleen voor het komende overgangsjaar, daarna niet meer.’

Uiteindelijk stemde bijna de gehele Uraad in met de plannen voor een numerus fixus voor Computer Science. Alleen Meijer gaf een negatief advies over het in zijn ogen ‘beleidsarme’ voorstel. De numerus fixus voor psychologie werd zonder discussie unaniem aangenomen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.