Bestuur NanoLab onder de loep

| Rense Kuipers

Het college van bestuur gaat de bestuursstructuur van het NanoLab doorlichten, op advies van de universiteitsraad vanmorgen. Volgens de raad is de huidige situatie niet duidelijk genoeg.

Photo by: Arjan Reef

UT to examine governance of NanoLab

The UT executive board will examine the governance of the NanoLab, based on advice from the university council this morning. According to the council, the current governance situation is too unclear.

Het NanoLab valt formeel onder de faculteit EWI, maar in de praktijk heeft de directeur van het NanoLab een mandaat om de dagelijkse gang van zaken uit te voeren. Alleen bij ingrijpende zaken komt het college van bestuur in beeld. Of, zoals CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult verwoordde: ‘Zolang het NanoLab blijft acteren binnen de financiële en strategische kaders, ligt er veel bevoegdheid bij de directeur van het NanoLab.’

De universiteitsraad noemde vanmorgen de huidige situatie een ‘hybride constructie’ en vroeg het college van bestuur om een meer heldere structuur aan te brengen in de zogeheten governance van het NanoLab: of het lab krijgt een faculteit als penvoerder, of er komt een centrale dienst, of er moet gekozen worden voor een ‘gedegen tussenscenario’.

De universiteitsraad zelf kwam als advies met zo’n tussenscenario: neem een nieuw type beheerseenheid op in het bestuurs- en beheersreglement, als een soort interfacultaire dienst. In het geval van zo’n dienst neemt het college van bestuur (in overleg met stakeholders) de grote strategische besluiten, is de universiteitsraad het medezeggenschapsorgaan en wordt voor ondersteuning vanuit HR en financiën een beroep gedaan op een van de faculteiten.

Bult was het met de raad eens dat er een goede invulling gevonden moet worden voor de bestuursstructuur van het NanoLab. ‘De suggesties van de universiteitsraad zijn heel waardevol. We hebben het over faciliteiten die niet alleen door verschillende faculteiten op de UT gebruikt worden, maar ook door externe partijen. Dat moeten we ook meenemen in een nieuw, samenhangend voorstel.’ Aan het einde van het jaar wil Bult daar met de universiteitsraad op terugkomen.