Uraad stemt in met internationaliseringsvisie

| Maaike Platvoet

Tot twee keer toe werd de besluitvorming over de internationaliseringsvisie uitgesteld, maar nu heeft de Uraad toch ingestemd. Collegevoorzitter Van der Chijs vouwt het plan ondertussen verder uit.

Als belangrijke voorwaarde bij het instemmen geldt dat het invullen van de term internationalisering en het overgaan op het Engels aan de opleidingen wordt overgelaten. De faculteitsraden houden daarom adviesrecht over het invoeren van Engelstaligheid bij bacheloropleidingen.

Ook wil de URaad dat studenten die aan een Nederlandstalige bachelor zijn begonnen niet opeens moeten overschakelen naar het Engels. En bacheloropleidingen die besluiten om geheel over te stappen naar Engels, moeten daar tijdens de Open Dagen duidelijk over communiceren. ‘Dat betekent dat de overgang pas het daarop volgend academisch jaar gemaakt kan worden’, vertelt collegelid Victor van der Chijs.

Masters

Het verbaasde hem dat de discussie de afgelopen maanden zich zo toespitste op de voertaal. ‘Want dit is eigenlijk maar een klein deel van de internationaliseringsvisie. De visie gaat ook in op het opdoen van studieervaring in het buitenland en de internationale classroom. Bovendien zijn we bezig met de herijking van de masteropleidingen, waar de komende tijd meer focus op komt te liggen.'

'We kijken heel kritisch met welke masteropleidingen de UT zich nog beter kan onderscheiden. Maar ook: welke masters zijn aantrekkelijk voor zowel de nationale als internationale doelgroep? Dat kan betekenen dat er straks masters verdwijnen, bijkomen of wijzigen.’

Beurzen

Ander onderdeel is het versterken van het beurzenprogramma, zodat het voor internationale studenten aantrekkelijker wordt om naar de UT te komen. ‘Het beurzenprogramma van nu is te beperkt’, aldus Van der Chijs. ‘We kijken specifiek waar bepaalde landen behoefte aan hebben. Maar proberen ook deals te sluiten met bedrijven. Denk aan de contacten, zoals met Centric-baas Gerard Sanderink.’

Omdat het beurzenprogramma nog in ontwikkeling is, is het CvB voornemens om nog voor het aanstaande collegejaar extra geld beschikbaar te stellen voor inkomende studenten. Het gaat dan in totaal om twee miljoen euro.

Huisvesting

Het aantrekken van meer internationale studenten én internationale medewerkers, zou ook betekenen dat er meer behoefte is aan huisvesting op de campus. Daarom wordt volgens de collegevoorzitter al ‘voorzichtig nagedacht’ over het uitbreiden van campuswoningen. Dat deze doelgroep in de stad kan wonen, is volgens hem niet aan de orde. ‘Daar is bij deze groep geen behoefte aan weten wij uit ervaring.’

Ook de herontwikkeling van de Hogenkamp is nog steeds onderdeel van het huisvestingsplan. ‘Daar wordt nog aan gewerkt.’

Wachtlijst

Verder zal de internationaliseringskolom van de UT op bepaalde plekken versterkt worden. Dat geldt in ieder geval voor het Taal Coördinatie Punt. ‘Het mag niet zo zijn dat medewerkers op een wachtlijst komen te staan voor een cursus Engels, omdat het ontbreekt aan mankracht’, aldus Van der Chijs. Ook wil hij dat de internationale student sneller bediend wordt. ‘Streven is dat ze straks niet vier weken op een reactie hoeven te wachten, maar - bij wijze van spreken - vier dagen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.