INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 12 januari 1995 Het CvB heeft besloten de UR te vragen een richtlijn vast te stellen voor een nieuwe onderwijsjaarcyclus met ingang van het studiejaar 1995-1996. Het CvB heeft besloten de UR te verzoeken om de Stichting Physica voor een periode van 6 jaar bevoegd te verklaren tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Computational Materials b

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 12 januari 1995

Het CvB heeft besloten de UR te vragen een richtlijn vast te stellen voor een nieuwe onderwijsjaarcyclus met ingang van het studiejaar 1995-1996.

Het CvB heeft besloten de UR te verzoeken om de Stichting Physica voor een periode van 6 jaar bevoegd te verklaren tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Computational Materials bij de faculteit TN.

Het CvB heeft ingestemd met de polsing van de door het faculteitsbestuur beoogde kandidaat voor benoeming tot hoogleraar Personeelsmanagement en Organisatie-Ontwikkeling.

Het CvB heeft ingestemd met de brief aan de UR over de invulling van het PIONIER-deel van het OSF.

Het CvB is accoord gegaan met toezending van de rapportage AIO's aan de UT inzake de aanwezigheid van opleidings- en begeleidingsplannen van promovendi aan de UT aan de UR.

Het CvB is accoord gegaan met toezending van het verslag van de Adviescommissie Emancipatie en de rapportage Activiteiten Emancipatiebeleid Personeel 1992-1995 aan de UR.

Het College heeft besloten de heer prof.dr. L.H.J.F. Beckmann te herbenoemen tot onbezoldigd hoogleraar Laserbewerkingssystemen voor de periode van 1 maart 1995 tot 1 maart 1996.

Het College heeft besloten de heer dr.ir. M.E.H. van Dongen te benoemen tot bijzonder hoogleraar Grondslagen Milieutechnologie in de Werktuigbouw voor de periode van 1 februari 1995 tot 1 februari 1998 voor 0,2 fte.

Meer weten over de UT en het milieu?

Kies dan voor: UT diensten -> Arbo- en Milieudienst (AMD) -> Milieu. Een kleine greep uit de onderwerpen die u in dit menu kunt vinden: het milieuzorgsysteem van de UT; energiemanagement; gescheiden inzameling van bedrijfsafval; het vervoerplan; feiten en cijfers (energieverbruik, waterverbruik, chemisch afval enz.) Arbo- en Milieudienst UT, sectie Veiligheid en Milieu, tel. 053-(89)2111.

Onderwijs

Alle faculteiten

Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel zoekt een student (v/m) die ten behoeve van het Basisberaad Psychiatrie Overijssel (BPO) onderzoek wil doen naar het opstellen van vragenlijsten betreffende de wensen en behoeften van (ex-) psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen.

Het BPO is een cliëntenorganisatie waarvan de leden direct of indirect met de psychiatrie te maken hadden. Het BPO heeft van de Provincie Overijssel een subsidie gekregen voor het opzetten van een steunpunt ter versterking van de infrastructuur van de patiëntenbeweging in de geestelijke gezondheidszorg in de provincie.

Het BPO ervaart dat zelfstandig wonende cliënten vaak niet helemaal zonder hulp kunnen en dan weer moeten worden opgenomen in zorginstellingen. Dit is voor de betreffende cliënten onwenselijk en brengt bovendien hoge kosten met zich mee.

Om zo veel mogelijk te voorkomen dat zelfstandig wonende cliënten (opnieuw) moeten worden opgenomen, wil het BPO zicht krijgen op de problemen die de zelfstandig wonenden ervaren. Met behulp van deze kennis kunnen eventueel voorzieningen worden getroffen die een terugkeer naar zorginstellingen kunnen voorkomen.

Daarom wil het BPO nu een onderzoek doen naar de wensen en behoeften die zelfstandig wonenden hebben en de problemen die zij ervaren.

Heb je interesse? Neem dan contact op met:

Jelle Smit, WeWi (893942) of Wouter Werner, TW C-112b, (893797).

AIESEC Training 2000

Zie onder Diversen

PC-zaal CB

In de Centrale Bibliotheek zijn thans een 15-tal PC's beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Op deze PC's is de volgende software aanwezig: -WordPerfect; MS-Word; Lotus; UB-Catalogus (OBIS); CD-ROM bestanden. Er kunnen prints worden gemaakt met behulp van een magneetkaart. Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de balie van de CB (toest. 2092).

BSK

Vergelijkend Publiekrecht (175228)

Voor: D3-studenten BSK

In het vak Vergelijkend publiekrecht wordt aandacht besteed aan een vergelijking van de staatsrechtelijke systemen van de Verenigde Staten van Amerika, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland. De studenten schrijven een kritisch paper over een voorstel het openbaar bestuur in Nederland te hervormen. Dit paper wordt in de colleges verdedigd. Het vak wordt afgesloten met een mondeling tentamen. De opzet van het vak (met literatuur en collegerooster) is te verkrijgen op het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek, kamer TW-C219.

Algemene Economie I (173004)

Voor: P-studenten BSK

De hoofdstukken 37 en 38 (en ook 16 en 19) van het boek van Lipsey, e.a. behoren niet tot de studiestof van het onderdeel micro-economie. Op het tentamen kunnen bij dit onderdeel naast open vragen over consumenten- en producentengedrag en volledige mededinging ook open vragen worden gesteld over de monopolie. zie de opgaven in het COO en de oefenopgaven die zijn uitgereikt.

Studentenoverleg BSK,

Dinsdag 31 januari is er weer een groot SO. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: de klachtencommissie (over wat te doen met klachten van studenten over onderwijs); de mentoraatcommissie (over studentmentoren); verkiezingsregelement opleidingscommissie. De vergadering begint om 12:30 in wordt gehouden in TW-B-209. Alle studenten zijn van harte uitgenodigd, ook studenten die nooit eerder op een SO vergadering zijn geweest!!

Faculteitsraad- en opleidingscommissieverkiezingen; binnenkort begint de kandidaatstelling voor de verkiezingen voor de bovengenoemde organen. Als je actief wilt worden (of blijven) in de faculteit, denk er dan eens over na je kandidaat te stellen voor de faculteitsraad of voor de opleidingscommissie. Het leuk en nuttig werk, waar niet eens zo heel veel tijd in gaat zitten. Meer informatie? Kom 31 januari naar het Groot SO of neem contactop met iemand van het SO bestuur!! (Marjo: 329225 Arjan: 760185)

CT

Integrand

Integrand zoekt een enthousiaste CT-er of TBK-Per die gedurende een maand een opdracht wil doen bij een bedrijf in Goor. Het is de bedoeling dat onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn voor een versnelde krimpbepaling bij textiel. Heb je enige affiniteit met textiel en een technisch organisatorische achtergrond kom dan voor meer informatie even bij ons langs.

Referentienummer: 421, Integrand Twente Vrijhof kamer 206 Tel: 053-893909.

EL

Integrand

Integrand zoekt voor een automatiseringsbedrijf in Enschede per 1 februari twee programmeurs in C++. Dit bedrijf ontwikkelt applicaties voor een bank. Deze applicaties draaien in een LAN onder OS/2 en worden in C++ geschreven. De opdracht zal ongeveer en half jaar duren. Een vaste baan behoort tot de mogelijkheden bij goed functioneren. Referentienummer: 418.

Heb je interesse in deze of andere opdrachten kom dan even langs bij Integrand. Vrijhof kamer 206, tel. 053-893909.

Doctoraalvoordracht

R.G.D. Aalbers over: Uitbreiding en toepassing van de MAX componenten bibliotheek; 3 februari 1995, 13.30 uur, EL/TN-gebouw, kamer T4.

A.A.J. de Graaff over: Identification of nonlinear distortion in hearing-aid receivers; 3 februari 1995, 14.30 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1228.

J. van Rooijen over: 'Ghost Image Canceling' (rectificatie); 10 februari 1995, 14.00 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1228.

F.K.J. Wessels over: Hardware design for 3D visualisation; 17 februari 1995, 11.00 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1220.

P- studenten lichting 1993.

Bij Buro Onderwijszaken EL kamer B 2124, is een overgangsregeling van EL-

P curriculum 93/94 naar P curriculum 94/95 af te halen.

D1- studenten 'oude stijl'.

Studenten die het D1-examen "oude stijl" nog willen afronden, moeten vóór

1 maart 1995 een verzoek daartoe indienen. Uw verzoek wordt beoordeeld op de volgende criteria: er mogen niet meer dan enkele vakken van het oude D1 open staan, terwijl tenminste reeds ongeveer 10 studiepunten van de vervolgstudie behaald moeten zijn. Wanneer voor genoemde datum geen verzoek wordt ingediend, wordt U conform de overgangsregeling geplaatst in het 'nieuwe' D1-programma.

P-studenten lichting 1994 (Blokonderwijs)

Het tentamen Elektronische basisschakelingen d.d. 7 februari a.s. van 13.30 tot 17.00 uur vindt plaats in Hal D100.

Voortgezet Programmeren EL (211022)

Voor de opdracht dient u in te schrijven in groepen van vier personen. Inschrijflijsten liggen vanaf week 6 bij BOZ-EL, kamer 2124 in het EL/TN

gebouw. De inschrijving sluit in week 8. In week 9 of 10 neemt de toegewezen begeleider kontakt op om afspraken te maken betreffende de begeleiding (verslaggeving tijdens ontwerpfase, documentatie, demonstratie en inleverdata). Er is één hoorcollege en wel op maandag 27 februari het 1e en 2e uur in CT-1814. Er is i.t.t. hetgeen in de studiegids staat vermeld geen toets. De beoordeling is alleen op grond van de opdracht.

Voorbespreking tentamen Besturingssystemen (211045)

Zie onder INF

INF/BIT

Extra colleges Inl. bedrijfsinformatiekunde (235004)

Op vrijdag 17 februari 1995 zijn er twee extra colleges: Inl. bedrijfsinformatiekunde: hoorcollege: 3+4 in BB-6; werkcollege: 5+6 in BB-6.

2BIS LEZING/BORREL

Op vrijdag 3 februari organiseert het dispuut van INF-IS weer een lezing. Dr. Th. J. O. Thiadens, directeur informatica van de informatiseringsbank zal ingaan op het ontwikkelen en het onderhoud van de programmatuur voor de studiefinanciering. Aan de orde komen o.a. de reden voor de keuze van ontwikkelomgevingen, de sturing van de ontwikkeling, de ingebouwde functiescheiding en de implementatie van systemen in de organisatie.Na de lezing is er in de interactiefruimte een borrel georganiseerd.

Integrand

Integrand zoekt voor een automatiseringsbedrijf in Enschede per 1 februari twee programmeurs in C++. Dit bedrijf ontwikkelt applicaties voor een bank. Deze applicaties draaien in een LAN onder OS/2 en worden in C++ geschreven. De opdracht zal ongeveer en half jaar duren. Een vaste baan behoort tot de mogelijkheden bij goed functioneren. Referentienummer: 418.

Heb je interesse in deze of andere opdrachten kom dan even langs bij Integrand. Vrijhof kamer 206, tel. 053-893909.

Studiemateriaal HISO (212028) trimester 3.

Het practicum HISO (212028) wordt uitgevoerd in groepjes van twee. Het is derhalve niet noodzakelijk dat iedere deelnemer 1 exemplaar van de practicumhandleiding aanschaft. Per groepje van twee is er dus maar 1 exemplaar noodzakelijk. Genoemde handleiding bevat geen tentamenstof.

Voorbespreking tentamen Besturingssystemen (211045)

Ter voorbereiding op het tentamen Besturingssystemen (7 maart 9.00 - 12.30 uur) wordt op het laatste college op vrijdag 10 februari (3/4 uur BB-4) een oud tentamen (maart '94) besproken. Exemplaren van dit tentamen zijn ook vooraf te verkrijgen bij het secretariaat van de vakgroep SPA (INF-4047). Voor deelname aan het tentamen moet het practicum zijn voltooid. Assistentie loopt door tot en met week 7, d.w.z. het practicum moet uiterlijk op 17 februari worden afgerond.

Extra colleges Inleiding bedrijfsinformatiekunde (235004)

Op vrijdag 17 februari 1995 zijn er twee extra colleges Inl. bedrijfsinformatiekunde: hoorcollege:3+4 in BB-6; werkcollege: 5+6 in BB-6.

Mededeling van het stembureau Informatica: Kandidaatstelling voor de faculteitsraad Informatica

In de periode van donderdag 9 februari tot en met vrijdag 17 februari kunnen kandidaten worden gesteld voor de verkiezing van de leden van defaculteitsraad.

De verkiezingen vinden plaats op 25 en 26 april a.s. voor alle geledingen (wetenschappelijk personeel, ondersteunend en beheerspersoneel, en studenten). Formulieren voor de kandidaatstelling zijn vanaf 8 februari verkrijgbaar bij het Faculteitsbureau, het Bureau Onderwijszaken en bij de leden van het stembureau: Rolf Engmann, INF 3031, tel. 3691, Hans Scholten, INF 4037, tel. 3733 en Gerben Soepenberg (studentlid), tel. 074-426537.

Wiskunde II

Op dinsdag 21 februari a.s. wordt er een oud tentamen voorgemaakt. Tijd: 3e + 4e uur, plaats: HL 208

TBK/CT&M

Project ID-blok D1 (221131)

Voor: CT&M - D1

Vanaf heden tot 15 februari 1995 bestaat er gelegenheid voor inschrijven voor dit vak. Daartoe hangt bij BOZ-CT&M een inschrijflijst op het prikbord. Voorwaarde voor toelating tot deelnemen is het geslaagd zijn voor het P-examen voor 1 januari 1995. HTS-ers en KMA-ers (lichting 94) zijn vrijgesteld.

Kandidaat-deelnemers wordt erop gewezen, dat m.i.v. de cursus 1995-1996 een extra mogelijkheid tot deelnemen aan dit vak geboden wordt in het eerste trimester. Deelnemers van het derde trimester dienen de laatste dag van het tweede trimester, vrijdag 10 maart 1995, de gehele dag (10.00 - 18.00 uur) te reserveren voor verplicht deelnemen aan een inleidende case.

D2 project

Voor: CT&M D2

In het 3.3 trimester staan voor de stromen Waterhuishouding & Milieu en Verkeer & Vervoer vier vakken op het rooster: Milieukunde, Veiligheids- en risicoanalyse, ID-blok D2 en een specialisatievak; samen zijn deze vakken 12 SP. Deze vakken zullen in onderlinge samenhang - voornamelijk in projectvorm - worden aangeboden en men kan ze dus niet afzonderlijk volgen.

Studenten die aan dit pakket deelnemen moeten er vanuit gaan dat ze er in het derde trimester vrijwel full-time mee bezig zijn. Op de CT&M locatie zal voor iedereen gedurende de normale kantoortijden werkruimte beschikbaar zijn. Voor deelname dient men zich uiterlijk 14 februari in te schrijven bij BOZ-CT&M. WH&M studenten kunnen zich inschrijven als groep van 4-6 personen; V&V studenten als groep van 2 personen. Op 14 februari is er van 13.30 - 15.30 uur een voorbespreking voor alle deelnemers in WB-T700

Stage CT&M

Voor: CT&M D2

Willen de studenten die in het 1e trimester van het volgende studiejaar (1995 - 1996) op stage willen, en zich nog niet aangemeld hebben, dit z.s.m. doen bij de stage-coördinator van CT&M; M. Rinket, WB-N107, tel: (89)4326.

Beheer en Onderhoud in CivT (226030)

Voor: CT&M/BSK/TBK D2

Per abuis in is op het CT&M-rooster het Her-tentamen voor Beheer en Onderhoud in CivT (226030) op 19 juni 's middags niet vermeld.

Voor alle duidelijkheid; dit her-tentamen is voor BSK-TBK en CT&M studenten. CT&M studenten kunnen zich via 8044 inschrijven.

Integraal Ontwerpproces (226090)

Voor: CT&M D2

Op woensdag 15 februari a.s. is er in Hal IV 204 van 9.30 tot 11.30 uur een bijeenkomst voor alle studenten die Integraal Ontwerpproces volgen.

BT&M onderwijs trimester T4.1 (D3.1)

Voor: CT&M - TBK - BSK-ers die de BT&M-stroom volgen.

De sectie Bouwen en Bouwprocessen is voornemens het onderwijs in het eerste trimester van het vierde jaar als volgt op te zetten: de eerste zes weken BT&M stage (week 35 t/m 40), waarbij er een mogelijkheid is de stage te verlengen tot 12 SP; in de weken 41 t/m 44 worden de volgende vakken aangeboden: duurzaam bouwen; hoogbouw (in samenwerking met de TUD); ondergronds bouwen (in samenwerking met de TUD). Deze vakken zijn alle drie 3 SP. De vakken zullen in gecondenseerde vorm, 4 tot 6 uur college per week, verzorgd worden. Formele afronding van het vak MT&I-bouw (presentaties). tijdstip nader te bepalen tijdens de colleges in het komend trimester T3.3. Om aan de 'nominale' 14 SP per trimester te komen zijn er twee basisvarianten: variant 1: 2 SP afronding MT&I-bouw; 6 SP stage; 6 SP vakken (twee van de drie genoemde vakken). Variant 2: 2 SP afronding MT&I-bouw; 12 SP stage.

Enkele suggesties voor ander vakken die in het zelfde trimester gegeven worden, en die relevant zijn voor BT&M-ers: 173703: Bedrijfseconomie voor de collectieve sector; een vak dat meer inzicht geeft in de financiële huishouding en besluitvorming van belangrijke opdrachtgevers.

182010: Inkoop; Een vak dat meer inzicht geeft in de wijze waarop materialen en middelen verworven en geleverd worden. M.n. relevant voor activiteiten in de sfeer van prijsvorming en werkvoorbereiding bij aannemers.

182074: Planning en scheduling; Er vanuit gaande dat in de bouw projectgewijs geproduceerd wordt is nut van het vak evident.

186460: Public Private Partnership; een vak over de samenwerkconstructies van overheden en bedrijfsleven voor het realiseren van grote projecten zoals bijv. de kop van Zuid, de tunnel de Noord, IJ-oever project, enzovoort. 189003: Economisch recht; een vak over het juridisch economisch klimaat voor bedrijven. Hierin komen onder andere aan de orde Mededingingsregelgeving, Kartelrecht, Prijzenwet. Naast de andere vakken techt in het BT&M curriculum geeft dit vak een goed beeld van de juridische omgeving van waarin projecten gerealiseerd moeten worden.

Let wel: Deze vakken worden normaal verroosterd. Diegenen die op stage gaan moeten de eerste colleges van het vak missen.

AIESEC-Carriereweek

Vroegtijdige orientatie op je toekomstige werkterrein tijdens je studie is van groot belang. Daarom organiseert AIESEC-Twente van 4 t/m 7 april de carriereweek. Tijdens deze week komt het volledige proces van orientatie van tot toetreding tot de arbeidsmarkt aan de orde. De week omvat een viertal onderdelen: Orientatie Arbeidsmarkt, met o.a.bijdragen van Intermediair, ING bank, KvK en Mercuri Urval over de eisen die de arbeidsmarkt stelt aan afgestudeerde bedrijfskundigen, hoe je een eigen onderneming opstart en welke mogelijkheden er zijn om je voor te bereiden op de grote stap naar het bedrijfsleven! Bedrijvenpresentaties en Individuele Gesprekken door en met recruiters van o.a. Shell, Unilever, KPN, McKinsey & Company en Procter & Gamble. Sollicitatietraining verzorgd door Raadgevend Bureau Claessens waar de verschillende onderdelen van het sollicitatietraject aan bod komen. O.a. met behandeling van een door jou geschreven sollicitatiebrief. Schrijf je deze week in bij de stand in het BB gebouw.

Ulysses

Stichting Ulysses verzorgt een halfjaarlijkse uitwisseling voor TBK studenten met de California State University Northridge (CSUN). De taken van Ulysses zijn voornamelijk de opvang en begeleiding van de Amerikanen, de selectie van de Nederlanders en het organiseren van enkele activiteiten. Wij (het bestuur) van Ulysses zijn op zoek naar drie 2e of 3e jaars TBK-studenten die ons willen opvolgen. In het begin zullen we de nieuwe leden uiteraard helpen om alles onder de knie te krijgen. Ben jij geïnteresseerd, bel dan even met Jan-Jaap (338843) of Timo (354044). Op 7 februari houden we om 12.30u in BB108 een voorlichting voor iedereen die interesse heeft in het uitwisselingsprogramma. Degene die zich voor de uitwisseling willen inschrijven, kunnen een inschrijfformulier aanvragen bij bovengenoemde personen. Dit formulier moet dan voor 13 maart a.s. ingeleverd worden om aan de selectie mee te doen.

Integrand

Integrand zoekt een TBK-i, BIT of Informatica student of afgestudeerde voor een adviesbureau te Utrecht. Hij of zij moet een inventarisatie maken van de toepassingen en ontwikkelingen van Internet. Hierbij ligt de nadruk op de mogelijkheden en potentiële problemen van Internet m.b.t. interfaces, toepassingen vanuit de techniek en het aanbieden van produkten en diensten vanuit de markt. Daarnaast moet de student eventueel een nieuw produkt of dienst ontwikkelen door Internet te koppelen aan Novalink (een informatie server met grafische interface). De eisen die aan de student of afgestudeerde gesteld worden zijn: affiniteit met bedrijfskunde en marketing; kennis van informatie technologie, voornamelijk netwerken en interfaces; ervaring met het ontwikkelen en installeren van netwerk-applicaties. De opdracht duurt 3 tot 4 maanden en begint per 1 februari. De vergoeding is circa f 750,- per maand. Heb je interesse in deze of andere opdrachten, kom dan even langs bij Integrand, Vrijhof kamer 206, tel 053-893909.

Integrand

Integrand zoekt een enthousiaste CT-er of TBK-Per die gedurende een maand een opdracht wil doen bij een bedrijf in Goor. Het is de bedoeling dat onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn voor een versnelde krimpbepaling bij textiel. Heb je enige affiniteit met textiel en een technisch organisatorische achtergrond kom dan voor meer informatie even bij ons langs.

Referentienummer: 421, Integrand Twente Vrijhof kamer 206 Tel: 053-893909.

Zaalwijziging voorbereiding tweedejaars Bedrijfsstage (180059)

Voor: TBK-D1, studenten die in februari op stage gaan

De voorbereidingsbijeenkomst op maandag 6 februari a.s. vindt niet plaats in BB106 maar in BB5, tijd 12.30 - 13.30 is ongewijzigd.

Toets Inleiding TBK (180049)

Voor: P-studenten

Op donderdag 9 maart a.s. het 7e en 8e uur vindt er een toets Inleiding Technische Bedrijfskunde plaats in de Sporthal.

Schriftelijke communicatie voor TBK (168223)

Voor: TBK D1, D2, D3

In het derde trimester worden vier groepen verroosterd: groep 1: maandag 7e en 8e uur; groep 2: dinsdag 7e en 8e uur; groep 3:} vrijdag 5e en 6e uur; groep 4: }; Je kunt je in de periode van 6 februari t/m 24 februari a.s.intekenen op de inschrijflijsten bij de publicatieborden op de derde verdieping van het BB-gebouw. Het vak is bestemd voor tweedejaars (D1).

Maximale groepsgrootte: 30 studenten. De colleges zijn de weken 11, 13, 17 en 19, zalen worden t.z.t. bekend gemaakt. Vanaf maandag 13 maart a.s. kun je de collegehandleiding tegen kostprijs (= kopieerprijs) aanschaffen bij de U-Take. Wij verwachten dat je deze in het eerste college bij je hebt.

Het geplande hoorcollege in week 11 op vrijdag het 5e en 6e uur in BB1 vervalt.

Colloquia

Tedo J.F. Lemstra over: Zakelijke dienstverlening bij Gemeenten, vraag en aanbod nader beschouwd; 17 februari 1995, 16.00 uur, BB3.

Wilco Riemersma over:Strategische analyse en informatiesysteemontwikkeling ten behoeve van de stralerij van Van Merksteijn B.V.; 2 februari 1995, 15.45 uur, BB5.

Wiskunde II

Voor de groepen 1+2 is er een vragenuurtje op donderdag 23 februari a.s. Tijd: 8.30 uur, plaats: WB-T 709

Voor de groepen 3+4 is er een vragenuurtje op donderdag 23 februari a.s. Tijd: 3e en 4e uur, plaats: WB-T 809

Statistiek I voor TBK

Het tentamen Statistiek I voor TBK op vrijdagmiddag 10 februari vindt plaats in het Sportcentrum.

TN

Doktoraalvoordracht

Hedzer A. de Boer over: 'Koeling van een hoge-Tc magnetocardiograaf met Stirling koelers' op 17 februari 1995 om 13.30 uur in EL/TN B1220.

Voorbespreking tentamen Besturingssystemen (211045)

Zie onder INF

Colloquium

Prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst, TU Eindhoven, over 'Selforganisation of 2-dimensional Flows' op 8 februari 1995 om 16.00 uur in EL/TN T4.

TO

Doctoraalvoordracht

Annette Kuppens over: Weer op de werkplek; 17 februari 1995, 16.00 uur, Hal D 201.

Data-analyse 2 (196035)

Voor: TO-P-studenten

Data-analyse 2 (196035) wordt op vrijdag 17 februari a.s. voor 1 keer verplaatst van het 1e en 2e uur naar het 5e en 6e uur in zaal D101.

(Dit i.v.m. het samenvallen voor HBO-ers van het practicum Inleiding Educatieve Kennistechnologie (193518)).

Statistiek 4 (196024)

Voor: TO-D2-studenten

Wellicht ten overvloede volgt hieronder de volgende mededeling: Op maandag13 februari a.s. is er een deeltoets 2 en niet het hele tentamen. Op maandag 6 maart is de herkansing van het gehele tentamen, 3e en 4e uur in zaal D201.

Onderwijskundige technologie 1 (195601)

Voor: TO-P-studenten (niet voor HBO-ers)

Onderwijskundige technologie 1 (195601) wordt op vrijdag 24 februari a.s. eenmalig verplaatst naar: donderdag 23 februari a.s., het 5e en 6e uur in D201 en D105 het 7e en 8e uur in D201

WB

Praktikum Plasticiteit en kruip (code 115737) en Omvormtechnologie, plasticiteitsleer (code 115731)

Voor WB D3-studenten

Dit praktikum wordt gehouden in week 6 (6 t/m 10 februari). Voor Plasticiteit en kruip moet U drie opdrachten uitvoeren, voor Omvormtechnologie slechts de eerste twee opdrachten. U moet zich inschrijven (in groepjes van twee) via een terminal in de praktikumzaal WB N.123. Het praktikum moet zorgvuldig worden voorbereid, de handleidingen zijn af te halen bij de secretaresse van Technische Mechanica (kamer WB W.216). Eventuele inlichtingen zijn te verkrijgen bij C. Stoker, tel.: (89)4014.

Voorbespreking tentamen Besturingssystemen (211045)

Zie onder INF

Campus en studentenleven

SPE

Rondom één

Maandag 6 februari is de volgende viering 'Rondom Eén' in de Jacobuskerk aan de Markt in Enschede, 12.45-13.15 uur. Dit keer zal het loflied van Simeon centraal staan (Laat uw dienaar nu in vrede gaan. - Lukas 2). Een versie van Michael Pretorius wordt uitgevoerd door een blokfluitkwartet. Iedereen is van harte welkom. Informatie: Carla van der Heijden.

Inzamelingen

De inzameling voor Pax Christi Kinderhulp, die vakanties voor kinderen uit een gewelddadige omgeving in Nederland organiseert, bracht 15-1 % 157.60 op. Voor stichting Vluchtelingenhulp Enschede werd 22-1 % 155.50 opgehaald. Bernard Huybers

Vanmiddag vanaf half vier en vanavond in de Kleine zaal. Zie uitvoerig bericht vorige nummer.

Viering

Voorganger in de viering van zondag 5 februari is p. Gé Janssens directeur van de Zwanenhof in Zenderen. Half elf, Audiozaal Vrijhof.

Bereikbaarheid pastores:

Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

Diversen

AIESEC en Procter & Gamble

Ben jij geïntereseerd in een stage van hoge kwaliteit? Zou jij een aantal maanden willen meewerken aan een marketing project voor een van de bekende P&G produkten? Deze stages vinden plaats in Italie (Rome), Zweden (Stockholm) en Nederland (Rotterdam). De stages beginnen in de zomer van 1995. Je kunt informatie vragen en je opgeven in het AIESEC-kantoor (BB-100a). De uiterste inleverdatum is 24 februari.

CSV Alpha

Op 8 februari is er een discussie-avond over het thema 'verantwoordelijkheid'. De vorm waarin deze discussie wordt gegoten is vooralsnog een verassing. De avond begint om 20.00 en wordt gehouden in de societeit Vivaan (Bastille). Ook niet-leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Informatie over Alpha en haar aktiviteiten is te krijgen bij Jeroen (053-777518) en Peter (053-336542).

DJC Rossinant

One hundred and... eigthy. Een meer dan geslaagd groot Groot Brittanië feest met het, nu in Enschede zeer bekende, biermerk John Bull (Guinness achtig drap). Ben je na dit feest tot de conclusie gekomen dat je lid wilt worden, meld je dan nu met je jaarclub aan bij de secretaris (J. Zwetsloot 340072), dit kan tot 14 februari. Ben je nog aan het twijfelen of heb je met je domme hoofd het feest gemist, dan zijn er nog twee avonden om de sfeer te komen proeven op de Tor en wel op 7 en 14 februari, vanaf 22.00 uur ben je van harte welkom. Deze laatste avond kun je je (met je clubje) nog net inschrijven als aspirant jaarclub. Mededelingen leden: 7 feb. presentatie aspirant JC. 15 feb. Rossinant naar 'Philyra'. In maart zal de Tor twee avonden in de week open zijn. Vanaf 2 maart dus elke donderdag vanaf 22.00 uur borrelen.

AEGEE

In de komende weken heeft AEGEE-Enschede een aantal gezellige en grensoverschrijdende activiteiten op het programma staan. Op 8 woensdag februari zal er in Enschede het open eerstejaars feest worden gehouden. Iedereen is uitgenodige voor dit evenement. De kosten bedragen f.5,= p.p. inclusief een consumptie. De muziek zal verzorgd worden door 'Fool Proof & The Fool Horns'. Een aantal dagen later vindt er in Baja/Szeged (Hongarije) een forum/conference plaats over 'European integration and historical changes in Eastern Europe'. Het eerste deel van het programma vindt in Baja plaats (1-3 feb.) en de rest in Szeged (3-5 feb.). Voor meer informatie kun je terecht op de AEGEE-Kamer, Vrijhof 232 (053-892207) of elke woensdag op de borrel in sociëteit Asterion, Stadsgravestraat 19 vanaf 22.00 uur.

RKS Johannes

Iedere eerste dinsdag van de maand is er een cursus-avond filosofie. Deze cursus wordt verzorgd door de broeders van de St.Paulus kerk in Enschede. De eerst volgende cursus-avond is dinsdag 7 februari. Aanvang 20.00, verzamelen om 19.45 op Maanstraat 30 in Enschede. Wil je eens kennismaken met de leden van "Johannes", kom maandagavond 13 februari voor de gezelligheid eens langs op Maanstraat 30 in Enschede. Je bent van harte welkom. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, bel: 053-330843.

Trefavond Agapè

Dinsdag 7 februari is er weer de trefavond van christelijke studentenvereniging Agapè. Programma: 'Wat doe je met je komende zomer?' Plaats en aanvang: 20.00 uur in zaal 5 van de Vrijhof. Vooraf eten in de mensa, verzamelen 17.30 onderaan trap mensa 1. Voor meer info, bel Cornelise (30 35 45).

BSC Duitenberg

Dinsdag 7 februari is er %s ochtends een excursie naar van der Hoop effecten in Amsterdam en %s middags (onder voorbehoud) een excursie naar het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Inschrijven op de inschijflijsten of in de Duitenbergkamer in de pauze. Telefonisch kan ook: tel. 4245 of 053-313805 (Klaas Korte). Donderdag 9 februari is er een ALV met een vertoning van DEALERS. Aanvang 19:30 in café Le Monde. Iedereen is welkom.

Tsjerk Hiddes

Yn it wykein 3/4/5 febrewaris organisearet TH it Stêdewykein. It Stêdewykein is in jierliks barren fan de Federaasje. Midden yn dit wykein op sneon 4 febrewaris hâld ús selskip Tsjerk Hiddes der Diës. Wa't noch gjin program dêrfan krigen hat kin dat bij my ophelje. Op freed komme de earste federaasjeleden út oare stêden. Ik wol jimme fersykje it program sa folle mooglik mei te rinnen. Benammen op it sûpke op freed moatte genoch minsken komme. Op sneon 1 april wolle we nei de fuotbalwedstiid Hearrefean-Ajax. Wa't interesse hat kin my skilje. Tillefoan 5065 (Lieuwe vdW).

DSC Cheiron

Sociëteit 'Philyra', Walstraat 45-49, Sociëteitscommissie tel. 324357, Senaat tel. 328384. Ondanks het feit dat de veel BK-leden in de tentamenstress komen, gaat het verenigingsleven in volle glorie door. In deze week krijgt een jaargroepering de kans om zich te presenteren aan de leden. Op welke avond de leden van de jaargroepering voor amusement gaan zorgen, zal door de betreffende jaarroepering vantevoren aangekondigd worden. Het moge duidelijk zijn dat dit in elk geval op woensdag- of donderdagavond zal gebeuren. De Sociëteit zal vanaf 21:00 open zijn. Wanneer de presentatie op woensdagavond plaats vindt, is het mogelijk om donderdag ter Sociëteite vanaf 19:00 uur te eten. Wanneer u meer informatie over het eten wilt krijgen of wanneer u zich wilt opgeven om te komen eten, kunt u tot dinsdag 18:00 uur de Sociëteitscommissie bellen op het bovenstaande nummer of de heer R.R. Boers (tel: 31 95 99).

ASV Taste

Verenigingsagenda: voor diegene die zich heeft ingeschreven is de ARGUS begonnen. De ARGUS is schieten als in de Tag, slim zijn als in de Treasure-hunt en duurt t.m. donderdag 9 februari. Voor informatie over het verloop van de ARGUS moet men bij Wouter Duif zijn. A.S.V. Taste, sociëteit Antigoon, Oude Markt 18 (boven La Conga), tel 326238. Openingstijden: zondag van 21.00 tot 01.00, dinsdag van 21.00 tot 02.00 en donderdag van 16.00 tot 04.00 uur.

RSK

Lezing: Op donderdag 2 februari a.s. wordt door de RSK (Reformatorische Studenten Kring) de derde lezing in een serie van 5 georganiseerd, getiteld: 'Christelijke organisaties' en vindt plaats om 20.00 in de Opstandingskerk te Enschede (hoek Zon- en Maanstraat). Spreker is drs. A. Rutgers van de loeff (NCW). De volgende vier vragen met betrekking tot christelijke organisaties staan centraal: Wat zijn de bestaansredenen. Gelden die redenen nu nog. Wat is hun waarde en belang. Wat hebben chr. organisaties nu bereikt. Maaltijd: Voorafgaand aan de lezing is een Open Maaltijd om 18.00 in het YMCA-gebouw, Blijdensteinlaan 55. Voor opgave en informatie: Ellen (053-332401) of Gerben Jacob (053-335952).

Studieverenigingen

Sirius

Vanmiddag (donderdag 2 februari) is er om half vijf een Siriusborrel in de kantine van het TW gebouw. Extraatje is de door de nieuwe borrelcommissie zelfgemaakte Siriuscocktail* De Hongarijecommissie zoekt enthousiaste derde- en ouderejaars die er voor voelen om voor vijf weken uitgezonden te worden naar een hongaarse gemeente. Inlichtingen zijn verkrijgbaar in de Siriuskamer. Voor vragen en opgave kun je je wenden tot de Hongarijecommissie. De nummers waaronder deze mensen te bereiken zijn: 327213 (Marc Otto) en 895074 (Werner Zuurbier)* Het Sirius batavierenteam zoekt lopers voor aankomende batarace van 22 april. Snelheid is niet verplicht. Meedoen is belangrijker dan winnen ( de olympische gedachte). Wil je meedoen schrijf je dan in op het publikatiebord voor de siriuskamer VOOR 8 februari*

De Europareiscommissie organiseert van 20 tot 24 maart een reis door de Benelux. Aangedaan zullen o.a. worden Maastricht (vanwege het verdrag van Maastricht, Brussel (het EP en nog veel meer) en Luxemburg (Hof van Justitie). Deze reis kost maar FL 150,- en wordt heel misschien goedkoper. Inlichtingen over deze reis kunnen ingewonnen worden bij Elsbeth Akkerman (053-309196), Michael van Zanten (053-328153/ 074-420135) of Martje garenfeld (053-895077). Vanaf vandaag zal er een lijst komen te hangen op het Sirius publikatiebord waarop je je kan inschrijven voor deze interessante reis. Zie voor iets meer informatie de Infobul die een dezer dagen op de deurmat zal verschijnen.

Ideefiks

Mensen gezocht voor de Ouderdag, AkCie (borrels), TOK en het nieuwe bestuur * Boeken: kom nu eindelijk die bestelde boeken eens even afhalen. De volgende keer zullen wij niet zo'n soepel beleid meer hanteren en gaan de boeken gewoon na de tweede week in de vrije verkoop * Doe mee met het Matinee van 5 februari * Drummer gezocht voor een WWTS-bandje (neem contact op met Udo Pesch of met Patrick Bakker).

Inter-Actief

Op woensdag 8 februari is er een snookeravond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Snooker Centrum in Hengelo. De kosten bedragen f 1,50. Inschrijven kan bij het Inter-Actief prikbord. *De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden dinsdag 14 februari. Nadere informatie volgt nog. *De inschrijving voor de Bata444race is geopend. Schrijf je in bij het Inter-Actief-bord of via e-mail ([email protected]). *Voor 5,6 en 7 Mei heeft de Accie een Turbo Trip '95 naar Praag georganiseerd.Je kunt je nu al inshrijven voor de voorinschrijving bij hal L224. Voorinschrijvers hebben voorrang bij de eigenlijke inschrijving. De TT wordt samen met TObias georganiseerd. Ook mag je een introducee meenemen. We gaan per bus en blijven daar overnachten in een hotel. De kosten zullen onder de f100,- blijven. *Voor meer informatie kun je altijd op het World Wide Web kijken.

Isaac Newton

Er staan weer allerlei interessante en gezellige excursies op het programma: 8 februari gaat Newton naar Mars, 14 maart zal de enige echte Grolschexcursie plaatsvinden en op 29 maart zal een bezoek aan de KPN in Zwolle worden gebracht. * Newton zoekt weer enthousiastelingen voor vele verschillende commissies. Allereerst zal er in april een nieuwe symposiumcommissie van start gaan. Deze commissie wordt binnenkort samengesteld en is tevens dagcommissie van het aanstaande symposium van 4 april. Dit symposium zalover Integrale Produktie Vernieuwing gaan.

* Ook voor het lustrum zoeken we nog actievelingen. In het lustrum zal een symposium plaatsvinden, waar een commissie voor ingesteld gaat worden. Tevens zal er een toneelstuk of cabaret worden georganiseerd voor en door studenten. Heb jij een creatieve geest en vind je het leuk om een toneelstuk te schrijven, houd je van decorbouwen of wil je misschien zelfs meespelen, loop dan eens langs de Newtonkamer of vraag informatie bij de lustrumcommissie. * Voor al deze activiteiten moet je natuurlijk wel lid zijn van Newton. Vind je het bedrag van f15,- wat aan de hoge kant dan kun je altijd nog een educatief krediet bij de Rabobank aanvragen. Folders van de Rabobank zijn op de Newtonkamer te verkrijgen.

TObias

Maandag 6 februari is er weer een lezing. Deze zal gaan over de activiteiten van en bij de Open Universiteit. Tijd en plaats: 12:30 in D101. * Op diezelfde dag kun je komen bijkletsen onder het genot van een hapje (tosti's!) en een drankje. Kortom: de Borrel. Het wordt gehouden bij de uitgang van Hal B naar het TO-gebouw en zal beginnen om 17:00 uur. Komt allen weer in grote getalen! * 14 Februari is het Valentijnsdag, en dus is er een Valentijnsfilm, met èchte tranen en èchte emotie. * 16 februari organiseren de Activiteitencommissies van Inter-Actief en TObias samen de Interactieve TObiasborrel, in Hal B. Meet your neighbours! * 8 Maart vindt er een excursie plaats naar het opleidingsinstituut van McDonald's in Amsterdam. De inschrijflijsten komen binnenkort te hangen op de bekende plaatsen.

* Van 25 tot en met 29 april organiseert B'ex, de Buitenland excursiecommissie van TObias, een meerdaagse excursie naar Duitsland. Er zullen interessante bedrijven en instellingen bezocht worden, en daarnaast is er natuurlijk een hoop gezelligheid. Houd het prikbord in de gaten voor meer informatie. * Over een paar maanden is hij er weer: de nieuwe Almanak. Voor 5 gulden kan ook jij je zieleroerselen aan het papier van de enige echte Almanak toevertrouwen. Je kunt je stukje inleveren in de TObiaskamer, maar als je dat niet privé genoeg vindt, is er ook nog het postvakje van de Almanakcommissie.

Stress

Tijdens de ALV op 1 februari 1995 is het Stress-bestuur gewisseld. Maak kennis met het nieuwe bestuur op de wisselingsreceptie op donderdag 2 februari om 15.30 in de BB-kantine * Wil jij namens Stress in de commissie die de bedrijvendag voor de hele UT gaat organiseren? Schrijf je nu in op het Stress-bord. * Binnenkort bij Stress: Een lezingencyclus met als thema Marketing. Lezingen van o.a. Nike (23 maart), Rover, Phillip Morris,... Voor meer informatie, let op het Stress-bord! * Op 8 februari organiseren Abacus en Stress een lezing door de ABN-Amro over de technische analyse van commercieel beleggen. Van 16:00 tot 17:30 in BB4. * Binnenkort wordt er een Business Challenge competitie georganiseerd, een wedstrijd in het schrijven van een ondernemingsplan. De wedstrijd is opgezet door alle bedrijfskundige en economische studieverenigingen in Nederland. Inschrijven in teams. Informatie in de Stresskamer.

* Estiem organiseert voor alle avontuurlijk ingestelde TBK-ers een reis naar FINLAND. Geboden wordt: bedrijfsbezoeken (o.a. NOKIA en een papierfabriek), uitstapjes, een Laskiainen-party, meeting met TBK-studenten uit heel Finland, Finnish league ijshockey wedstrijd, veel sneeuw etc. etc. Vervoerskosten zijn ± fl.400,- en verblijfskosten zijn gratis * Voor alle excursies, vacatures in commissies, enz. geldt: Inschrijven en meer info op het Stress-bord in de hal van BB. Heb je vragen, klachten of suggesties?Kom dan langs in de Stresskamer of bel 893527/47.

Abacus

De volgende borrel zal op WOENSDAG 1 februari plaatsvinden. In de TW kantine kan iedereen zijn drankje nuttigen van 16.30 tot 18.30. Zorg dat je dorst hebt. Eindelijk, eindelijk het is zover. Op gepaste wijze zul alle P-diploma geslaagden gefeliciteerd worden met hun goede prestatie. De uitreiking wordt gehouden op 9 februari in B109. Iedereen die het diploma in ontvangst mag nemen, zal een leuk presentje krijgen en na afloop met familie en bekenden de gehele P-fase onder het genot van een borreltje de revue kunnen laten passeren. Op 8 februari zal er een lezing gehouden worden door een spreker van de ABN-AMRO bank over de technische analyse van het commercieel beleggen. De lezing wordt gehouden in samenwerking met de bedrijfskundige studievereniging Stress en zal zeker de moeite waard zijn voor elke geinteresseerde. Het gebeuren vindt plaats in BB4 en loopt van 16.00 tot 17.30.

Op 8 februari zal de jaarlijks terugkerende Open Podium Avond, bekend als de Abacus Artiesten Avond, plaatsvinden. Iedereen die op het culturele vlak iets te bieden heeft, kan zijn uitspatting ten gehore of ten beelde brengen op deze gezellige avond. Als u gewoon wil kijken en\of luisteren bent u natuurlijk ook van harte welkom. Aanmelden kan bij Gerben van Weert of in de Abacuskamer. Hopelijk tot ziens tot in de kelderbar!!!

Alembic

De bata444-race is weer in aantocht en jij bent natuurlijk al lang in training om ervoor te zorgen dat het Alembic team een mooi plaatsje krijgt op de eindranglijst. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is blijven trainen en je inschrijven op het Alembic bord, de rest wordt (bijna) allemaal geregeld.*Excursies: woensdag 8 februari is er een case-excursie naar Tebodin in Hengelo.*Er hangt weer een nieuwe expositie in de gang naar CT2520.

AIESEC TRAINING 2000

Het bedrijfsleven stelt steeds hogere eisen aan afgestudeerde academici. Beheersing van sociale en persoonlijke vaardigheden wordt een almaar belangrijker criterium. Daarom organiseert AIESEC-Twente op 21 en 22 maart TRAINING 2000, verzorgd door het professionele Amerikaanse trainingsinstituut Terry Ostrawiak & Associates. Het doel is genoemde vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren zodat je meer zelfvertrouwen krijgt en je doelen makkelijker kunt bereiken. Voor personen uit het bedrijfsleven kost deze kwaliteitstraining f 2000,- , voor studenten f 75,-! Kom voor meer informatie of inschrijving naar de stand/kantoor in het BB gebouw of bel 053-893959.

Scintilla

Voor ons Bata444-race team 'sparks forever' zoeken wij lopers, bij voorkeur in het bezit van een campuskaart, die met ons mee willen lopen. Voor meer info: Het Scintilla-mededelingenbord. * Nieuw bij de Stores: Busmiles. Koop bij de Stores en spaar voor gratis strippenkaarten. *De Stores verkoopt de goede ethernetkaarten voor zowel een Campus-Utnet aansluiting alswel een eigen netwerk thuis. Dit alles uiteraard tegen de aantrekkelijke Stores-prijzen. Vergeet je pasje niet! * Scintilla's WWW server is te vinden op: HTTP://130.89.30.50/ . Hierop is allerlei informatie over Scintilla te vinden waaronder een Stores afdeling met daarin het laatste Stores nieuws en de Stores prijzen. Onze Gopher-server is te vinden op:

130.89.30.50 en hetzelfde geldt voor onze ftp-site. Kom eens een kijkje nemen! * In september viert Scintilla haar 6e lustrum. Ter ere hiervan wordt een lustrumboek uitgebracht. Wij zijn nog op zoek naar enkele personen die deze commissie compleet willen maken. Tevens zijn wij dringend op zoek naar personen die onze Symposiumcommissie willen aan/opvullen. Interesse? Kom eens langs in de kelder, of bel:2810 of 305188 (ronald) * 7 maart 1995 om 20.00 hr. zal onze ALV plaatsvinden. Op de agenda staan o.a. de jaarafrekening en de bestuurswissel. De plaats wordt nader bekend gemaakt. Twee weken van te voren zijn de notulen af te halen in de Scintilla-kamer.

ConcepT

De binnenlandexcursiecommissie organiseert een meervoudige excursie naar Spanbeton (incl. lunch!), het spui- en maalcomplex te IJmuiden en het boogviaduct Ringlijn bij Amsterdam. Inschrijven kan tot en met vrijdag 3 februari op het ConcepTbord. * Op 2 februari a.s. houdt ConcepT haar jaarlijkse ledenvergadering. Iedereen is vanaf 15:45 van harte welkom in zaal T 700. Na afloop is er een borrel in kleintje VB. * 8 februari a.s. wordt er door enkele sprekers van Rijkswaterstaat en de provincie een lezing gegeven over het Twente-Mittellandkanaal. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze lezing bij te komen wonen in de filmzaal van WB N (N 105) van 14:00-17:00u. * Voor de mensen die op het symposium zijn geweest. Er is een symposiumboek te bestellen op de ConcepTkamer. Deze gaat maximaal f15,- kosten; alle uitgewerkte lezingen komen hierin te staan * Tot slot: Het bestuur 1994, dat afgelopen jaar bestond uit: Liane, Mark, Guus, Vincent, Lieke en Ton, bedankt al haar leden, aktief al dan niet, voor wederom een geslaagd bestuursjaar!

Sport

DBV Arriba

Introduktiecursus Basketbal onder deskundige begeleiding. Na de cursus die ongeveer uit 6 trainingen zal bestaan, is er de mogelijkheid om met de laagste en dus de gezelligste dames- en herenteams de rest van het seizoen mee te trainen. De cursustijden zullen in overleg met jullie vastgesteld worden. Geef je voor 1 maart op via een briefje in de Arriba-brievenbus in het Sportcentrum of bel: Els: 310460, Victor: 330144.

Klein Verzet

Nu de zaaltraining is afgelopen wordt er weer op de weg getraind. Schrijf de volgende tijden in je agenda! wo. 1,8,22 feb: 13.00 u.;do 16 feb: 14.00 u.;wo. 8,15,29 mrt:13.00; do. 23 mrt:14.00 u. Wanneer het erg slecht weer is, wordt er niet getraind! Inlichtingen: Erwin Kuipers, 053 - 353673.

Menu

ZATERDAG 4 FEBRUARI

Cellerysoep

***

Cannaloni in tomatensaus

Doperwten, rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 5 FEBRUARI

Groentevermicellisoep

***

Rollade, rode wijnsaus

spruitjes of keuzegroente

rauwkostsaladebuffet

gebakken of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 6 FEBRUARI

Minestronesoep

***

Hutspot, vleesjus

verse worst of speklapje

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 7 FEBRUARI

Mexicaanse bonensoep

***

Grieks gehakt, uiensaus

rode kool, appelmoes

rauwkostsaladebuffet

Gebakken of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 8 FEBRUARI

Oosterse groentesoep

***

Nasi Goreng, saté, omelet

satésaus, kroepoek

Atjar tjampoer, rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 9 FEBRUARI

Aspergesoep

***

Gebakken visfilet of visgratin

of vleesgerecht, Sauce Tartare

Bietjes, rauwkostsaladebuffet

Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 10 FEBRUARI

Kipvermicellisoep

***

Peppersteak, Pepersaus

Bloemkool, rauwkostsaladebuffet

Carré of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

-----------------------------

VEGETARISCH

-----------------------------

MAANDAG 6 FEBRUARI

Hollandse groentesoep

***

PIZZA

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 7 FEBRUARI

Linzensoep

***

Oekraïneschotel, Paprikasaus

Omelet, rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 8 FEBRUARI

Oosterse groentesoep

***

Nasi Goreng, Saté van soja

satésaus, omelet, atjar tjampoer

rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 9 FEBRUARI

Aspergesoep

***

Griekse Moussaka, Tomatensaus

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

***********************************

H A P A A N D E T A P

SCHNITZEL MADRAS

kerriesaus met ananas en rozijnen

frites, rauwkostsalade

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.