Medezeggenschap krijgt één jaarlijkse verkiezingsweek

| Rense Kuipers

Eén verkiezingsweek waarin UT’ers zowel op kandidaten voor de universiteitsraad als faculteits- en dienstraden mogen stemmen. Daar moet een recente aanpassing van het kiesreglement voor zorgen. De doelen: minder organisatorische last en meer aandacht en zichtbaarheid voor de medezeggenschap.

Universiteitsraadsvoorzitter Herbert Wormeester tijdens een vergadering.

Op de UT is medezeggenschap op centraal niveau (de universiteitsraad) en op decentraal niveau (dienstraden en faculteitsraden) georganiseerd. Al die verschillende raden hebben hun eigen verkiezingscomité en kiesreglement. ‘Terwijl de reglementen en het proces in grote lijnen hetzelfde zijn’, licht Valentine Veenhof, die betrokken was vanuit de afdeling Human Resources, toe. ‘Omdat er meer overeenkomsten dan verschillen waren, keken we naar manieren om één lijn te trekken.’

Daarom komt er nu één centraal reglement, één centraal verkiezingscomité en één jaarlijkse verkiezingsweek. ‘Zo hebben kandidaten één aanspreekpunt en is er eenduidigheid in het reglement. En door alle verkiezingen onder te brengen bij één centraal comité, hopen we ook de organisatorische druk te verminderen’, aldus Veenhof.

Versterken

Maar de hoofdreden is om de medezeggenschap te versterken, zeggen Veenhof en universiteitsraadsvoorzitter Herbert Wormeester. ‘Dat is het grote voordeel van één verkiezingsweek. Zo kunnen we veel meer aandacht genereren voor de medezeggenschap en het belang ervan’, aldus Veenhof. ‘Door goede medezeggenschap krijg je goed bestuur. En goed bestuur verdient goede medezeggenschap’, vult Wormeester aan.

Daarom is het ook belangrijk dat er wat te kiezen valt, zegt Wormeester. ‘Het is in het verleden weleens voorgekomen dat verkiezingen niet door konden gaan, omdat er te weinig kandidaten waren. Eén verkiezingsweek kan het animo vergroten; voor kandidaten is het duidelijk tot wanneer ze zich verkiesbaar kunnen stellen, er kan gezamenlijk campagne gevoerd worden en de gemeenschap weet wanneer er gestemd kan worden.’

Valkuilen

Veenhof en Wormeester wijzen ook op de mogelijke valkuilen van het centraliseren van de universitaire democratie. ‘De lokale context is belangrijk’, zegt Wormeester. ‘Daarom moeten we ook in een centraal reglement ruimte houden voor diversiteit. Zo is er bijvoorbeeld voor de faculteit ITC ruimte voor een uitzondering; omdat het voor die faculteit vanwege de studentenpopulatie beter is om die verkiezingen aan het eind van het kalenderjaar te houden en niet aan het eind van het academisch jaar – zoals bij de UT-brede verkiezingsweek.’

Veenhof wijst op het gevaar dat decentrale verkiezingen ondergesneeuwd kunnen raken in de nieuwe opzet. ‘Dat hopen we natuurlijk niet. De universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan, dus dat krijgt vanzelfsprekend wat meer aandacht. We hopen dat UT’ers de medezeggenschap op alle niveaus weten te vinden.’

Richting komende zomervakantie vindt de eerste UT-brede verkiezingsweek plaats.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.