Zorgen over kosten ATLAS blijven

| Rense Kuipers

De universiteitsraad stemde gistermiddag in met de organisatiewijziging van University College ATLAS. De opleiding voor excellente studenten valt straks onder de vlag van ITC. Gisteren sprak de Uraad over het waarborgen van medezeggenschap en – opnieuw – het kostenplaatje.

Photo by: RIKKERT HARINK

University council still worried about costs University College ATLAS

The University Council voted for the organizational change of University College ATLAS yesterday. The study programme for excellent students will be under the aegis of the ITC faculty from the 1st of January onwards. The university council voiced their concerns about ensuring co-determination and - again - the costs of ATLAS.

Boemerang

Waar de raad vooral mee in de maag zat was het borgen van plekken voor ATLAS-afgezanten in de decentrale medezeggenschap van ITC, zeker in de transitieperiode van twee jaar. Leon van der Neut (UReka): ‘Stel dat er in die periode iets verkeerd gaat of frictie ontstaat, dan moeten we op een plan kunnen terugvallen waarin de positie van ATLAS-medewerkers en –studenten duidelijk is.’ Voorzitter Herbert Wormeester (Campus Coalitie) vulde aan: ‘Als het goed gaat, fantastisch. Maar als het niet loopt, zul je zien dat het als een boemerang terugkomt. We moeten te allen tijde voorkomen dat mensen van het University College zeggen dat ze bij ITC zijn gekomen, maar niet mee mogen praten.’

Ivo Bijker (Campus Coalitie) stelde voor om enkele vertegenwoordigers vanuit ATLAS meteen in de faculteitsraad van ITC te plaatsen. Een soortgelijke aanpak werkte volgens hem ook bij de dienstraden ten tijde van de organisatiewijzigingen bij LISA en Campus & Facility Management.

Plichtsbesef

Zijn voorstel betekent dat het kiesreglement aangepast moet worden. Maar zo ver wilde rector Thom Palstra niet gaan. ‘Ik heb het volste vertrouwen in de faculteitsraad dat ze de gehele gemeenschap binnen ITC vertegenwoordigen. Dat plichtsbesef voelen de leden, ongeacht de plek waar ze werken of studeren. Daarnaast hebben ze beloofd dat wanneer ATLAS aan bod komt tijdens een vergadering, stakeholders ofwel proactief en vroegtijdig worden geïnformeerd of aan kunnen schuiven bij de vergadering. De raad kent en neemt zijn verantwoordelijkheid. Dat wil ik belonen, in plaats van obstakels op te werpen.’

Per 2023 geen rode cijfers meer

De kosten van het University College kwamen opnieuw terug als zorg voor de universiteitsraad. ITC moet zich houden aan het businessplan voor ATLAS. In het nieuwste plan wordt verwacht dat ATLAS per 2023 geen rode cijfers meer noteert. ATLAS mag de komende vijf jaar niet meer kosten dan 500 duizend euro ten opzichte van een reguliere bacheloropleiding. Die taak krijgt de faculteit ITC mee. Gert Brinkman (PvdUT) wilde daarbij vooral duidelijkheid hebben over wanneer de raad op de hoogte wordt gehouden als dat bedrag van vijf ton overschreden wordt.

CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult trachtte zijn zorgen weg te nemen. ‘De laatste twee jaar laten een goede inschatting zien op het gebied van een hogere instroom en lagere kosten. Als de business case van ATLAS zich in de toekomst anders ontwikkelt dan verwacht, moeten we als college van bestuur daar uitleg voor hebben of bepalen of er besluitvorming aan te pas komt.’ Palstra vulde aan dat het college van bestuur twee keer per jaar de voortgang bespreekt met de universiteitsraad. ‘We moeten niet alle opleidingen onder de loep willen nemen. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de faculteit. Wij hebben als college van bestuur voldoende bevoegdheden om te handelen waar nodig.’

Uiteindelijk stemde een meerderheid van de raad in met de organisatiewijziging. Van de aanwezige personeelsgeleding waren vijf mensen voor, één – Brinkman – tegen. De studenten hadden in dit geval geen stem-, maar adviesrecht. Zes studenten waren inschikkelijk. Vincent Witmond (PvdUT) was de enige met een negatief advies.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.