Module minder strak, opleiding meer ruimte

| Rik Visschedijk

De regel ‘15 EC of niets’ in de modules van het Twents Onderwijsmodel is niet langer heilig. Vorige week sprak rector Thom Palstra met de opleidingsdirecteuren. De vraag naar meer flexibiliteit kwam naar voren en wordt verder onderzocht.

Photo by: RIKKERT HARINK

Module less tight, more space for educations

The rule '15 EC or nothing' in the modules of the Twente Education Model is no longer sacred. Last week, Rector Thom Palstra spoke with the program directors. The demand for more flexibility came forward and is being investigated further.

Rector Palstra sprak met de opleidingsdirecteuren mede naar aanleiding van de evaluatie van het Twents Onderwijsmodel (TOM). ‘Natuurlijk komt daar de vraag naar de ondeelbaarheid van de modules naar voren’, zegt hij. ‘In die gesprekken zie je twee opvattingen. Er zijn directeuren die strikte sturing op de module willen behouden, maar er zijn ook opleidingsdirecteuren die meer ruimte willen.’

Gekozen is om die laatste mogelijkheid van meer ruimte verder te onderzoeken. ‘De strikte regie op de samenhang in de modules heeft veel opgeleverd’, zegt Palstra. ‘Studenten en docenten zijn tevreden over ons onderwijs en binnen de modules werken we interdisciplinair en projectmatig. En we hebben stappen gezet in studierendement. Maar we willen ook verder kijken. Veel doelen van het onderwijsmodel zijn bereikt. We pakken nu de knelpunten aan.’

Heet hangijzer

Het is sinds de invoering van TOM in 2013 een van de hete hangijzers: bachelorstudenten kunnen alleen de gehele module halen. Mis je een onderdeel, dan vervallen alle 15 studiepunten. De Universiteitsraad gaf herhaaldelijk aan het hiermee oneens te zijn en liet afgelopen collegejaar het vaststellen van een nieuw Onderwijs- en Examenreglement hierop klappen.

Gaandeweg is de strikte regel van ondeelbare modules al wat losgelaten’, blikt Palstra terug. ‘Vorig jaar kregen de opleidingen de mogelijkheid om onderdelen los van de module te zetten. Bijvoorbeeld de wiskundeleerlijn of het reflectieonderwijs.’

Voor bijna de helft van de TOM-studenten is er al een uitzondering gemaakt.  ‘Studieprogramma’s worden in samenspraak met de opleidingen aangepast, bijvoorbeeld bij ziekte of vanwege activisme buiten de studie. Daar voelen studenten onrechtvaardigheid. Ze zijn afhankelijkheid van de staf die al dan niet een aanpassing goedkeurt.’

Regie over curriculum

De belangrijkste reden om TOM te herijken, is inhoudelijk, geeft de rector aan. ‘We willen dat studenten zelf de regie nemen over hun curriculum en eigen leerdoelen stellen. Daarmee vragen we ze om ook buiten hun studie te kijken. Misschien een vak wil je ter waarde van 5 EC bij een andere faculteit halen? Dat is nu moeilijk. Die flexibiliteit willen we inbouwen, maar wel met behoud van de goede elementen van TOM.

Deze benadering zet de deur open om onderdelen los te zien van de 15 EC-module, beaamt de rector. ‘Daar zit inderdaad enige logica in. Misschien dat je die EC’s kunt houden, ook al haal je de module niet. De komende tijd buigen we ons over de exacte inrichting van dit TOM-onderdeel. De opleidingscommissie is daarin de belangrijkste schakel. De inzet is dat we centraal minder strak vastleggen wat een module nu precies is en dat we de opleidingscommissie daarvoor meer verantwoordelijkheid en ruimte geven.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.