INFO

| Redactie

Algemeen Bureau Internationale Samenwerking In verband met afwezigheid van de Mobiliteitsfunctionaris is er in week 46 en 47 geen spreekuur. Voor dringende zaken kunt u kontakt opnemen met de collega's van BIS telefoonnummer 053-489.4687. Besluiten van het College van Bestuur d.d. 10 oktober 1996 Het College heeft het instellingsspecifieke deel van het Studentenstatuut-nieuwe stijl zijnerzijds vas

Algemeen

Bureau Internationale Samenwerking

In verband met afwezigheid van de Mobiliteitsfunctionaris is er in week 46 en 47 geen spreekuur. Voor dringende zaken kunt u kontakt opnemen met de collega's van BIS telefoonnummer 053-489.4687.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 10 oktober 1996

Het College heeft het instellingsspecifieke deel van het Studentenstatuut-nieuwe stijl zijnerzijds vastgesteld en biedt dit ter definitieve vaststelling aan aan de Universiteitsraad. Voor het instellingsspecieke deel Studentenstatuut-nieuwe stijl m.i.v. 1996/1997 stelt het CvB voor om - na vaststelling door de UR - via een mededeling in UT-Nieuws studenten te informeren dat dit is vastgesteld en hoe en waar het kan worden geraadpleegd en/of opgevraagd. Het College zal een werkgroep vormgeving Studentenstatuut-nieuwe stijl instellen.

Het College heeft de nota Hoofdlijnen Centrale Stimulering 1997 vastgesteld en biedt deze aan de Universiteitsraad ter instemming aan.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken over te gaan tot bevoegdverklaring van het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis tot vestiging van een bijzondere leerstoel Sociale en Communicatieve Aspecten van de Psychiatrie bij de fakulteit WMW voor een periode van zes jaar.

Het College heeft, na kennisneming van een advies van de CCR, de notitie 'Dynamisering facultaire onderzoekkwaliteit 1997' vastgesteld. Deze notitie wordt ter instemming aan de Universiteitsraad voorgelegd met daaraan gekoppeld het verzoek tot toekenning van een incentive voor uitstekende onderzoekperformance (ten laste van de middelen CS OZ 1997) aan de fakulteiten WB, EL en CT - elk kf 270; aan de fakulteit TO kf 255; aan de fakulteit BSK kf 170.

Het College heeft kennis genomen van de voortgangsrapportages van de lopende OSF-programma's en zendt deze ter informatie toe aan de Universiteitsraad.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad schriftelijk te informeren over de werking van de Regeling Tempobeurs (wet op de studievoortgangscontrole) in het studiejaar 1996/1997.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad voor te stellen bij UR-besluit de 'Regeling geldleningen aan vertraagde studenten zonder erkende bijzondere omstandigheden' in te trekken.

Het College heeft de Universiteitsraad voorgesteld vast te stellen dat voor het studiejaar 1997/1998 voor geen enkele opleiding bij de Universiteit Twente een beperking van de instroom in de propaedeutische fase zal gelden.

Het College heeft ingestemd met de door de fakulteit TN voorgedragen kandidaat als Opleidingsdirekteur TN.

Het College heeft besloten welke claims n.a.v. de deelbegrotingen van de fakulteiten, onderzoekinstituten en de diensten in aanmerking komen om gehonoreerd te worden. Het College stelt de nota 'Voorbereiding bilateraal begrotingsoverleg 1997' vast en zendt die ter informatie naar de Universiteitsraad, de fakulteiten, de onderzoekinstituten en de direkteuren centrale diensten en diensthoofden Bureau van de Universiteit. Het College heeft kennis genomen van de aanvullende communicatieplannen voor de instroom, de profilering in de media en de relatieorganisatie UT Mediair/Alumnibeleid, stelt daarvoor vast welke onderdelen op de korte termijn en welke op iets langere termijn zullen worden uitgevoerd en besluit de huidige vorm van de ledenorganisatie UT-Mediair op te heffen. In het kader van de Begrotingsvoorbereiding 1997 stelt het CvB de beleidsmatige claim voor VEB vast ter verwerking in de Nota Voorbereiding Bilateraal Begrotingsoverleg 1997.

Samenstelling UBAC: Het College heeft de heer drs. B. Dorhout/TW herbenoemd als lid van de UBAC (Universitaire BibliotheekAdviesCommissie) voor de periode 1 januari 1996 tot 18 juni 1997.

Afwezig

Vanwege het gezamenlijke dagje uit zijn de Centrale Studentenadministratie, Bureau Studentendecanen en Bureau Studentenpsycholoog donderdag 7 november a.s. de gehele dag gesloten.

AIESEC zoekt nieuwe bestuursleden

Voor: INF, BSK, TBK/CT&M, TCW.

AIESEC is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wil jij deel uitmaken van het internationale stage programma ? Wil jij verantwoordelijk zijn voor de contacten met bedrijven ? Vind jij het leuk om in contact te komen met buitenlandse studenten ? Wil je deel uitmaken van het enthousiaste AIESEC-team ? Stuur dan een motivatiebrief met CV voor 7 november naar onderstaand adres. Ook voor meer informatie kun je daar terecht. AIESEC, Postbus 217, 7500 AE Enschede, tel: 053-4893959. email: aiesec.sms.utwente.nl.

Promoties

Harry van der Velde op 7 november 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers. Het proefschrift is getiteld: On turbulent reacting dilute gas-particle flows in cyclones with application to the rotational particle separator.

Andreas Maria Alexander van Wageningen

op 7 november 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor prof.dr.ir. D.N. Reinhoudt tegen een commissie aangewezen door het College voor Promoties.

Vanaf 14.45 uur zal de promovendus het aanwezige publiek inleiden in de betekenis van het proefschrift. Het proefschrift is getiteld: Calix[4]arene-based (hemi)carcerands and carceplexes.

Marco Johannes Wilhelmus Frank op 7 november 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr.ir. W.P.M. van Swaaij. Het proefschrift is getiteld: Mass and heat transfer phenomena in G-L(-S) reactors relevant for reactive distillation.l

Marc Erwin Wilms op 8 november 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotoren zijn prof.dr.ir. B.H. Kolster en prof.dr. A. van Silfhout. Het proefschrift is getiteld: Investigations towards improvement of pitting resistance of austenitic stainless steels.

Yu Jiang Hong op 14 november 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Het proefschrift draagt de titel: On formation of NOX and CO in turbulent premixed combustion of natural gas .

Petrus Albertus Maria Maassen op 21 november 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. F.A. van Vught. Het proefschrift is getiteld: Governmental steering and the Academic Culture; The intangibility of thehuman factor in Dutch and German universities

Josephus Petrus Albertus Smit op 21 november 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr. H.B.K. Boom. Het proefschrift is getiteld: Selective motor stimulation using endoneural prostheses.

Erik Wierstra op 21 november 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. A.E. Steenge. Het proefschrift is getiteld: On the domain of contingent valuation

Jo Fond Lam op 28 november 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J. Scheerens. Het proefschrift is getiteld: Tijd en kwaliteit in het basisonderwijs: ontwikkeling van een onderzoekinstrumentarium.

Gerrit Hendrik Reussing op 28 november 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.mr H.M. de Jong. Het proefschrift is getiteld: Politiek ambtelijke betrekkingen en het beginsel van de machtenscheiding.

Onderwijs

Alle faculteiten

Lezing ing. Th.G.M. Mensink

Voor: D2/D3 studenten CT&M, TBK, WB, BSK en INF

Op woensdag 6 november a.s. van 12.30-13.30 uur in zaal WB Hal V112 zal ing. Th.G.M. Mensink van Arjuna Consulting Group b.v. in Amersfoort een lezing houden over de Zelfvoorziende Stad en een Nieuw Vervoerssysteem.

Wanneer er voldoende belangstelling bestaat, kunnen CT&M V&V studenten het D2-project aan dit onderwerp wijden terwijl er voor studenten uit andere opleidingen een multidisciplinair project op dit gebied uitgevoerd kan worden.

Voor een uitgebreidere samenvatting van de lezing wordt verwezen naar de publicatieborden.

Inschrijving INF- en BIT keuzevakken.

Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Uiterlijk iin week na sluiting van inschrijving zal op de publicatieborden bij BOZ-INF bekend worden gemaakt wie toegang heeft tot het vak. Eventueel zal een wachtlijst gepubliceerd worden. Studenten die alsnog na ingetekend te hebben afzien van deelname aan het vak dienen zich bij BOZ-INF af te melden. Bij nalatigheid hiervan komen in de toekomst alle rechten van voorrang te vervallen. Inschrijven voor tweede trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 21 oktober t/m vrijdag 1 november 1996

Let op: telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt; inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen.

INF-vakken: 211004, Systeemprogrammering (zie D1-rooster INF); 211046, B.O. besturingssystemen; 211076, Gegevensbanken (zie D1 rooster INF of BIT); 211097, B.O. gegevensbanken; 211107, Formele methoden voor open gedistribueerde systemen; 211114, Logisch programmeren; 211120, Prestatie-analyse van computersystemen; 211122, B.O. architectuur van parallelle systemen; 211123, Object-georiënteerde systemen; 211124, Object-georiënteerdesoftware-analyse en -ontwerp; 211127, Formele analyse van natuurlijke taal; 211129, Taaltechnologie; 212016, Kennistechnologie; 212018, Kennistechnologie voor bedrijfskundige toepassingen; 212026, Methodologie van informatiesysteemontwerp; 212027, Ontwerpmethoden voor informatiesystemen (niet voor INF); 213011, Gedistribueerde operarting systemen; 213016, Bijzondere onderwerpen computerarchitectuur; 214006, Applicatieprotocollen; 214010, Complexiteit van berekeningen

BIT-vakken: 232010, Ontwerpen van user interfaces; 232011, Architectuur van complexe informatiesystemen; 236002, Beheer van informatieverzorging.

Multidisciplinaire ontwerpopdracht

Derde- en vierdejaars studenten moeten tijdig bedenken of ze willen meedoen aan een multidisciplinaire ontwerpopdracht. Dit is een studieonderdeel in de vijfjarige technische curricula, maar draait dit jaar (evenals vorig jaar) op proef voor studenten van het vierjarig programma. Zes a acht studenten uit verschillende faculteiten werken samen aan een ontwerp (een apparaat, softwarecode, instrument, een beslisstrategie, ...). Deelnemende studie- richtingen zijn WB, EL, CT, TN, TW, BSK, TBK, CTM, TO, INF, BIT. Deelname is vrijwillig, maar je kunt er wel vakken voor inruilen (6 SP). Vraag in je eigen faculteit naar de preciese regeling. Het project vindt plaats in het derde trimester. 6 SP is 12 weken halve dagen. Plan dus tijdig, vooral omdat in het tweede trimester het W&M-vak Werken in projectteams 1 (168322) nuttig voor je kan zijn (niet verplicht). Voor vragen: [email protected] .(Binnenkort wordt een www-site binnen UT ingericht.)

alle faculteiten

UniConsult Twente

Ben jij derdejaars of hoger en heb je minimaal 2 dagen in de week tijd om een project uit te voeren, kom dan langs op onze kamer (CT-3144, bij stagebureau) of bel (3811 of 4312975). Als je een CV hebt, is het handig om deze mee te nemen. UniConsult staat ook op internet (www.ct.utwente.nl/~uct).

Talentvolle studenten gezocht. UniConsult Twente en Uniconsult Nederland zoeken talentvolle studenten (m/v) voor een bestuursfunktie. In november zijn er sollicitatierondes. Kom langs op onze kamer voor meer informatie of maak een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Aanmelding voor 15 november. Kamer CT-3144, telefoon 3811 of 4312975

Uniconsult zoekt :

-studenten TBK of BIT die een project kunnen uitvoeren voor een school in de regio. Het betreft het ontwerpen van een systeem voor archivering van brieven en andere documenten.

-studenten met ISO 9000 ervaring voor een kwaliteitsopdracht bij een bedrijf voor cultuurtechniek in de regio.

-studenten met ervaring op het gebied van Arbo-zorg voor de invoering van een Arbo-zorg systeem bij een machineboouwer in de regio.

-mechanica- en ontwerpen-in-kunststoffen-studenten die een onderzoek kunnen uitvoeren voor een bedrijf in Enschede. Het betreft het ontwerp van een kunststof paal, die aan bepaalde mechanische eisen moet voldoen.

-een student die een haalbaarheidsonderzoek kan uitvoeren voor een bedrijf in Enschede. Het betreft het ontwerpen en analyseren van het produktieproces van een nieuw kartonprodukt.

BSK

Methoden en technieken I (177001)

Voor: P-Studenten BSK

Het werkcollege M & T I vindt in week 44 voor groep 3 plaats in TW-A 101 en voor groep 4 in TW-B 102.

Intekening D1/D2 vakken 2e trim.

Voor: D1/D2-Studenten BSK

Studenten BSK die in het 2e trim. D1 en/of D2 vakken willen volgen dienen zich voor 28 november a.s. voor deze vakken in te tekenen bij BOZ-BSK.

Politicologie II (174502)

Voor: D1-Studenten BSK

Het college Politicologie II komt te vervallen op maandag 4 november a.s. De docent is op dat moment verhinderd i.v.m. verblijf in het buitenland. Dit college wordt ingehaald op woensdag 13 november a.s. tijdens het 3e en 4e uur in lokaal BB-4.

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (114504)

Zie mededeling onder WB.

Afstudeeropdracht gemeente Heerhugowaard

Voor: D3-Studenten BSK

De gemeente Huurhugowaard biedt een afstudeeropdracht. Onderwerp: Onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke integriteit. Doel van de stage: het doel van de stage-opdracht is tweeledig, te weten: zicht te krijgen op bedrijfsprocessen en werkzaamheden van onze gemeente waarbij risico's voor oneigenlijke beinvloeding aanwezig zijn; aan de hand van de leidraad bewust besturen voorstellen te ontwikkelen om de weerbaarheid van onze gemeente tegen oneigenlijke beinvloeding te verhogen; aan de hand van de handleiding van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 'Een beetje integer kan niet' de kwetsbaarheid van onze organisatie op het punt integriteit in kaart brengen. Aanvang: op korte termijn. Inlichtingen: Stagebureau, kamer C-105a, tel. (489) 3240 of 053-(489) 3239, 's-morgens!

Afstudeeropdracht Stadsbank Apeldoorn

Voor: D3-Studenten BSK

De stadsbank Apeldoorn (intergemeentelijke kredietbank) biedt een afstudeeropdracht. Onderwerp: Onderzoek naar de mogelijkheid van verzelfstandiging. Aanvang: op kortste termijn. Inlichtingen: Stagebureau, kamer C-105a, tel. (489) 3240 of 053-(489) 3239, 's-morgens!

AIESEC zoekt bestuursleden

Zie mededeling onder Algemeen.

CT

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (114504)

Zie mededeling onder WB.

EL

Tentamen meettechniek (123150)

Voor: EL D1-studenten

Het tentamen meettechniek (123150) zal gehouden worden op donderdagmiddag 5 december 1996, 13.30 - 17.00 uur. Inschrijven voor het tentamen is mogelijk t/m 1 november a.s.. De zaal voor het tentamen zal na deze datum samen met de zalen voor de overige

tentamens bekend gemaakt worden.

Doctoraalvoordrachten

R.H. Schippers over: Assembly of Cap and Bottle; 6 november 1996, 10.30 uur, CT 1345.

A.J.M. Geurtsen over: Pulsed Laser Deposition of Permanent Magnetic Nd2Fe14B Thin Films; 8 november 1996, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Joost Siteur over: Area Based Planning of wood Energy: Data Uncertainty, Spatial Modelling & Remote Sensing; 7 november 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220

Operationeel management van telematicasystemen (125116)

Op woensdag 13 november (14:00) is er een excursie naar het management centrum van de PTT te Hengelo. Voor deze excursie kan men zich inschrijven tijdens het laaste college. Men kan echter ook een email sturen aan [email protected]

INF/BIT

Doctoraalvoordrachten

M. Wibbels over: Position correction for a mobile robot using TL-tubes in the ceiling; 31 oktober 1996, 15.30 uur, INF L-204 (demozaal).

Operationeel management van telematicasystemen (125116)

Zie onderwijsmededelingen EL

Foto's faculteitsintroductie

Heb jij de faculteitsintro INF/BIT meegemaakt en nog niet de foto's bekeken laat staan nabesteld????? Nu kan het nog... Bij de portier van het INF-gebouw kun je de foto's inkijken en nabestellen tot 15 november.

Ouderejaarsmentoraat

Voor ouderejaars studenten die nog niet voor een vakgroep hebben gekozen zijn generatiementoren aangesteld. Je kunt contact met deze mensen opnemen als je: wilt praten over je studievoortgang,

motivatieproblemen hebt, wilt praten over je vertraging en over hoe je weer op gang kunt komen, begeleiding wilt bij de keuze van vakgroep en vakken of bij de keuze van een andere

opleiding, etc. De generatiementoren houden de studievoortgang van de studenten van hun generatie bij. Mochten ze denken dat je te sterk vertraagd bent, dan zullen zij met jou contact opnemen om samen uit te zoeken hoe je weer op gang kunt komen.

Wie zijn het? INF-generatie: jaar dat je met INF begonnen bent. Bij wie moet je zijn? 1991 t/m K: N. van Diepen, kamer 1049, tel. 3761, rest: J. Geerlings, kamer 4005, tel. 3773. 1992 t/m K :H. Bonnes, kamer 1102, tel. 3728, rest: T. van der Genugten, 4035, tel. 3706. 1993 t/m K: I.A.Widya, kamer 5011, tel. 3945. rest: T.R.C. Bonnema, kamer 4027, tel. 3682. 1994:N. van Diepen, kamer 1049, tel. 3761. 1995: in studiejaar 1996/1997 de mentor die je had in je eerste jaar.

BIT-generatie: jaar dat je met BIT begonnen bent. Bij wie moet je zijn? 1993 t/m L: R. Langerak, kamer 5039, tel. 3714. rest:J. Geerlings, kamer 4005, tel. 3773. 1994:H. Koppelman, kamer 1102, tel. 4650. 1995: in studiejaar 1996/1997 de mentor die je had in je eerste jaar.

Doctoraalvoordracht en

M. Wibbels over: Position correction for a mobile robot using TL-tubes in the ceiling; 31 oktober 1996, 15.30 uur, INF L-204 (demozaal).

Afstudeeropdracht bij KPN Research

Periode: 1 januari 1997 - 1 augustus 1997

Bedrijf: KPN Research, vestiging Groningen

Bij KPN Research wordt onderzoek uitgevoerd naar de inzet van data mining technieken voor marketing doeleinden. Data mining is het achterhalen van interessante verbanden in grote hoeveelheden gegevens. Bij data mining worden technieken uit de databases, statistiek en de artificial intelligence gebruikt (neurale netwerken, regelinductie). Bij KPN Research wordt onderzoek verricht hoe data mining technieken kunnen helpen bij het beantwoorden van marketing vragen. Het afstudeeronderzoek zal in overleg met de afstudeerder en in lijn met andere projecten bij KPN Research verder worden toegespitst. Mogelijke vraagstellingen zin: welke visualisatietechnieken en methoden zijn er en hoe worden deze ingezet bij marketing; voor welke marketing vragen kunnen neurale netwerken worden ingezet. De afstudeerder heeft recht op een afstudeervergoeding en een kamervergoeding. Daarnaast is Groningen een heel gezellige studentenstad en is binnen KPN Research een afstudeerdersvereniging actief die allerlei sociale activiteiten organiseert. De afstudeerder heeft ervaring met programmeren, databases, statistiek en kunstmatige intelligentie. Daarnaast is belangstelling voor en/of kennis van marketing begrippen gewenst. Mannes Poel (UT),email: [email protected], tel: 053-4893920 en Sandra Oudshoff, KPN Research SDS, email: [email protected], tel: 050-5821069.

Student-assistenten gezocht

Voor het praktikum bij het D2/3 keuzevak Kennistechnologie voor Bedrijfskundige Toepassingen (212018) zoek ik (afhankelijk van het aantal deelnemers) een of twee student-assistenten. Je zult in het tweede trimester gedurende een dagdeel per week maximaal zestien studenten begeleiden. Als je het tentamen 212018 met goed gevolg hebt afgelegd kom je in aanmerking. Je kunt je opgeven bij de docent, Paul van der Vet, telefoon 3694, email [email protected]

Concrete Strukturen/Toepassingen Discrete Wiskunde

Evenals vorig jaar zal Prof.dr. C. Hoede (TW) in het tweede trimester het college Conceptuele Strukturen (152048) en het college Toepassingen Discrete Wiskunde (152059) geven. In verband met de te kiezen onderwijsvorm wordt geinteresseerden verzocht zich tijdig aan te melden bij de secretaresse D. Heres (TW B129, tel. 3402).

AIESEC zoekt bestuursleden

Zie mededeling onder Algemeen.

TBK/CT&M

Stagepresentatie (180059)

Voor: TBK D1

Onderstaand een overzicht voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de stagepresentaties: 4 november 1996, groep 1 , 8.30 - 10.35, BB5, groep 2, 10.45 - 12.50, BB5, groep 3, 13.30 - 15.35, BB5; 5 november 1996, groep 1, 13.30 - 15.35, BB3, groep 2, 15.45 - 17.50, BB3; 6 november 1996, groep 1 , 8.30 - 10.35 , BB106, groep 2, 10.45 - 12.50, BB106; 8 november 1996, groep 1 , 8.30 - 10.35, BB5, groep 2, 10.45 - 12.50, BB5; 11 november 1996, groep 1, 8.30 - 10.35, BB7, groep 2, 10.45 - 12.50, BB7; 14 november 1996, groep 1, 8.30 - 10.35, BB5; 15 november 1996, groep 1, 8.30 - 10.35, BB3, groep 2, 10.45 - 12.50, BB3.

Zie voor de groepsindeling de inschrijflijsten in de blauwe bakjes.

Voortgezet Bestuurlijke Bedrijfseconomie (186053)

Voor: TBK D3

Inschrijven voor het 2e trimester keuzevak VBBE (186053, 5 SP) kan nog t/m 1 november 1996 bij de secretaresse van de vakgroep FM/BE op kamer BB 320. Telefonische inlichtingen via drs. J.A. Schoo, tel.: 3504.

Technologie- en Organisatievernieuwing (181063)

Voor: TBK D3

Zoals bekend vinden in week 40 en 42 de excursies plaats. Naar aanleiding van de excursie (deelname verplicht) dient individueel een case-opdracht te worden uitgewerkt: De case-opdracht staat beschreven in de reader; het te hanteren model bij vraag 4 wordt tijdens de excursie bekend gemaakt; de uitwerking van de case-opdracht mag maximaal bestaan uit vier pagina's; aan de uitwerking van de case-opdracht wordt een cijfer toegekend, dat voor 30 procent meetelt in de eindbeoordeling van dit vak; de uiterlijke inleverdatum van de case-opdracht is vrijdag 8 november. Later ingeleverde case-opdrachten worden niet nagekeken; de case-opdracht kan worden ingeleverd bij de secretaresse, kamer BB 318 (tot uiterlijk 15.00 uur). Op 19 november worden hier tevens de cijfers bekend gemaakt en kunnen de nagekeken case-opdrachten worden ingekeken; studenten die geen uitgewerkte case-opdracht inleveren zijn uitgesloten vandeelname aan het (her-)tentamen. De data en tijden voor de div. excursies zijn als volgt. Philips Drachten 3 oktober van 10:00 - 16:00. Thomassen Rheden 15 oktober van 10:00 - 16:00. Fokker Hoogeveen 18 oktober van 14:00 tot 18:00. Centraal Beheer Apeldoorn 18 oktober van 10:00 - 15:00. Voor actuele OV-reisinfo. bel 06-9292 (ca. 50 c.p.m.).

Voorlichtingsbijeenkomst BKDP

Voor: TBK D2

Op donderdag 14 november a.s. het 7e/8e uur wordt er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor het Bedrijfskundig Doctoraalproject (BKDP) in BB1.

Herkansing Milieukunde I (224510)

Voor: D-studenten CT&M

De herkansing van het vak Milieukunde I (224510), die nog niet op het rooster vermeld stond, zal plaatsvinden op donderdagmiddag 14 augustus 1997.

Cursus 'Lezen van technische tekeningen'

Voor: D-studenten CT&M

De cursus 'Lezen van technische tekeningen' zal plaatsvinden op woensdag 4, 11 en 18 december a.s. Op woensdag 4 december a.s. vindt de cursus plaats het 1e en 2e uur in zaal WB Hal IV208 voor de gehele groep. Op woensdag 11 december a.s. en woensdag 18 december a.s. zal de groep in tweeën worden gesplitst.

Op 11 december a.s. en 18 december a.s. volgt groep 1 de cursus het eerste en tweede uur in zaal WB Hal IV208, op diezelfde dagen volgt groep 2 de cursus het derde en vierde uur eveneens in zaal WB Hal IV208. Alleen degenen die vermeld staan op de deelnemerslijst op het mededelingenbord van CT&M kunnen aan deze eerste cursus deelnemen.

Informatiebijeenkomst ID-blok D2 (222330/224330)

Voor: D-studenten CT&M, Wh&M en V&V

Op woensdag 6 november a.s., het derde uur wordt in zaal WB Hal IV208 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor studenten van Verkeer & Vervoer en Waterhuishouding & Milieu, die in het tweede trimester deel willen nemen aan het ID-blok D2 (222330/224330). In deze bijeenkomst zal een en ander worden toegelicht over de inhoud en organisatie van dit project. Tevens wordt iedereen die deel wil nemen verzocht zich in te schrijven op de hiervoor bestemde formulieren op het prikbord tegenover BOZ CT&M.

Toelevering & Prefab (226540)

Voor: D-studenten CT&M

Vanaf deze week kan men bij BOZ CT&M de roosters afhalen van het vak Toelevering & Prefab (226540) dat in december zal worden gegeven in de vorm van een intensive course.

Colloquia

Robert J. Brinkhof over: Ontwikkeling en invoering van een nieuw logistiek concept voor het emballage-proces van Berghuizer Papier Fabriek N.V.; 30 oktober 1996, 15.45 uur, CC3.

Rectificatie: R.A. van Kessel over: Kennismanagement bij BALLAST NEDAM Engineering; 19 december 1996, 15.45 uur, BB6.

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (114504)

Zie mededeling onder WB.

Statistiek I

Op vrijdagmorgen 22 november is er een toets Statistiek I voor TBK, van 9.00 tot 10.30 uur. Deze toets zal plaatsvinden in het Sportcentrum.

Extra tentamen Stroming & Transport (224040)

Voor: D-studenten CT&M

Op maandagochtend 6 januari a.s. vindt er een extra tentamen plaats van het vak Stroming & Transport (224040).

AIESEC zoekt nieuwe bestuursleden

Zie mededeling onder Algemeen.

TCW

Herziene roosterwijziging Inleiding Sociale Psychologie (168610)

Voor: D1 TCW-studenten

Het College Inleiding Sociale Psychologie (168610) is verplaatst van maandag 4 november het 3e en 4e uur naar het 5e en 6e uur in BB3.

AIESEC zoekt bestuursleden

Zie mededeling onder Algemeen.

TN

Roosterwijziging Inleiding quantummechanica (141128)

In tegenstelling tot de vermelding op het TW- resp. WB-rooster zal het vak Inleiding quantummechanica (141128) gegeven worden in het tweede trimester week 49 t/m 4. Dit impliceert dat het vak Klassieke mechanica (141127) gehouden gaat worden in trimester 3, de weken 14 t/m 19 (zie voor nadere gegevens het TN D1 rooster).

Wijziging tentamenmogelijheid Electr. en magn.

Het tentamen voor het vak Electriciteit en magnetisme voor TN studenten (140526) en voor TW-studenten (140529) wordt verplaatst van week 48 naar week 49, en wordt gehouden op maandag 2 december 1996 van 9.00 - 12.00 uur in het Sportcentrum.

Doctoraalvoordrachten

A.J.H. Bergevoet over: Snelle detectie van pesticiden met de Mach-Zehnder interferometer; 6 novemner 1996, 11.00 uur, EL/TN 10.156.

R. Gelderman over: Focusing of DNA using electrostatic fields; 27 november 1996, 11.00 uur, EL/TN B 1220.

Colloquium

Dr. K. Wolfrum, Technische Universität München, over: Vibrational Sum Frequency Spectroscopy at Surfaces; 13 november 1996, 16.00 uur, EL/TN T4.

TO

Doctoraalvoordracht en

D.T. Assen over: Het ontwerp van een Cursus Beheer Systeem: 'Op weg naar een flexibel opleidingsaanbod van Oracle Education'; 31 oktober 1996, 16.00 uur, TO gebouw, zaal L213.

Esther Rikkerink over: Distance Education through Internet: The Land Use Database; 6 november 1996, 16.00 uur, TO-gebouw; L213

Serge Pothof over: Transferbevordering bij management-opleidingen; 22 november 1996, 16.00 uur, L213.

Marcel van Holstein over; The Design and Development of an Educational Resource Center for Chilean Primary and Secondary School Teachers; 6 november 1996, 14.00 uur, L213.

Anke Eekma over: Defining guidelines for the design of an individual distance learning environment; 8 november 1996, 16.00 uur, L216.

Studieadviseur

Met ingang van 1 oktober jl. is dr. B.A. Collis geen studie-adviseuse meer bij de vakgroep Instrumentatietechnologie. Dit is overgenomen door drs. S.A. de Vries.

TW

Wijziging tentamenmogelijheid Electr. en magn.

Het tentamen voor het vak Electriciteit en magnetisme voor TN

studenten (140526) en voor TW-studenten (140529) wordt verplaatst van week 48 naar week 49, en wordt gehouden op maandag 2 december 1996 van 9.00 - 12.00 uur in het Sportcentrum.

Conceptuele Strukturen en Toepassingen Discrete Wiskunde

Evenals vorig jaar zal Prof.dr. C. Hoede (TW) in het tweede trimester het college Conceptuele Strukturen (152048) en het college Toepassingen Discrete Wiskunde (152059) geven. In verband met de te kiezen onderwijsvorm wordt geinteresseerden verzocht zich tijdig aan te melden bij de secretaresse D. Heres (TW B129, tel. 3402).

WB

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (code 114504)

Voor WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant.

In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Milieubewust ontwerpen', dat in de weken 49 t/m 9 van het 2e trimester (cursusjaar 1996-1997) wordt gegeven, dienen studenten die daaraan willen deelnemen zich uiterlijk vrijdag 15 november a.s. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed. In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten verplicht. De colleges worden gegeven in de weken 49, 50 en 51 steeds op maandag, 1e en 2e uur (CC.4) en vrijdag, 3e en 4e uur (CT 1814). BSK-studenten doen het milieuvariant-vak Ketenbeheer' (114503) via de cursus Milieubewust ontwerpen'(114504). WB-studenten kunnen deelnemen aan 114504, indien zij geallokeerd zijn.

Tentamen Statica (115717)

Voor: WB P-studenten. Datum: 4 november 1996, 13.30 uur t/m 17.00 uur, Sportcentrum UT.

Colloquium

M. Dijkstra (TM) over: het ontwerp van het verende element van een micromechanische loadcell; 20 december 1996, 14.00 uur, WB N.105.

WWTS

Campus en studentenleven

SPE

Luther

Op Hervormingsdag, 31 oktober, spreekt om half acht in het Amfitheater van de Vrijhof prof. dr. K. Zwanepol (hoogleraar Lutherana UvA) over 'Het succes van Luther'. Deze lezing is een samenwerking met het Studium Generale.

Bolletje directeur

Samen met Abacus wordt weer een 'bolletje' georganiseerd. Dit keer zal Jan de Jongh de directeur van TW drs F.L. Lagendijk lastige vragen stellen. De zaal komt natuurlijk ook aan het woord. Het evenement vindt plaats in de lunchpauze om 12.30 uur op woensdag 13 november. Plaats: een zaaltje in de buurt van de kantine van TW/RC. Ook niet TW-ers zijn welkom!

Abdijweekend

Het eerstvolgende Abdijweekeinde is van vrijdagavond 6 tot mmandagmorgen 9 december. Bij de benedictijner monniken in Oosterhout maken we kennis met hun leven, de getijden. We eten mee in de refter, bezoeken de pottenbakkerij en hebben vooral ook gesprekken met de monniken. Er kunnen maximaal 8 mensen mee. Wie nog niet eerder meeging gaat voor hen die voor het eerst gaan. Bij overtekening kom je op een reservelijst. Opgave zo spoedig mogelijk bij het secretariaat. Kosten % 60,- + reiskosten. Studenten kunnen van het SPE een subsidie krijgen. Informatie: Jan de Jongh.

Herinnering

Zaterdag 2 november: Het morele script in technologisch ontwerpen. Dagberaad vanaf 12.00 uur op het SPE-plein in de Vrijhof. Voor uitvoerige informatie zie de folder of UT-nieuws van vorige week.

Opbrengst collecten

18/8 UAF (vluchteling studenten) % 139,85; 25/8 Kommittee Zuidelijk Afrika % 144,70; 1/9 Vluchtelingenwerk Enschede % 156,95; 8/9 Tito d'Alencar (bewustwordingswerk Brazilië) % 151,60; 15/9 Communication Middle East (COME) % 152,20; 22/9 Oorlog is geen oplossing (Vredesgroep Enschede) % 105,50; 29/9 Balkan Peace Team % 184,40; 13/10 Kinderen in de knel % 169,05.

Heilige zielen

In de serie herfstthema's gaat het 3 november over de gedachtenis van hen die ons voorgingen. Trees Verstegen (Zwanenhof) is voorganger en de dienst begint om half elf in de Audiozaal van de Vrijhof.

Bereikbaarheid pastores:

Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

Diversen

4 Happy Feet

Als je naast de lessen nog wilt oefenen of je wilt graag andere mensen leren kennen, kom dan naar de vrijdansavonden. Deze vallen in de oneven weken: wk 45,47.49%%..en zijn op de donderdag vanaf 21:00 in sportschool Schonewille aan de Hoge Bothofstraat. Natuurlijk ook toegankelijk voor niet-leden, die eens een dansje willen wagen. Leden: gratis, Niet leden: f2,50.

AEGEE

Na een succesvolle en gezellige zaterdag met onze buurlocals, heeft Münster ons uitgenodigd in december naar hen toe te komen. Hierover binnenkort meer. Van 30 november t/m 8 december organiseert WG Europe-of-the-Regions 'A View at Catalonia'. Aan de hand van een studiereis door Catalonië probeert men duidelijkheid te scheppen over de invloed van regionalisme en separatisme op de Europese integratie. Voor het working group congres van 30 november en 1 december in Enschede zijn nog slaapplaatsen nodig, dus heb je nog wat plaats vrij, geef je op in de map. MonduDamo organiseert op 6,7 en 8 december een weekendje Brussel, met een excursie naar het Europees Parlement. Je kunt je opgeven bij een van hen.

Heb je zin om eens naar Zweden te gaan, dan is het congres 'The Future Role of the UN' , dat van 13 t/m 15 december in Lund gehouden wordt, de uitgelezen mogelijkheid. Daarnaast is het dan de tijd van de traditionele festivals, zoals het lichtfestival. Dichter bij huis kun je op 19 december naar het Blind Date Lustrum Diner en Ball Masqué in Delft.

Kom naar de sociëteit om je in te schrijven of bel 4892207 of 4321040.

Reanimatiecursus

De biomedische studievereniging Paradoks houdt ook dit jaar weer een reanimatiecursus. Studenten die geïnteresseerd zijn dienen zich snel op te geven (i.v.m. de opgavetermijn). Om aan de cursus mee te kunnen doen, is het niet noodzakelijk dat je lid bent van Paradoks (voor verdere mededelingen zie de studieverenigingen).

ASV Taste

Voor eeuwige roem, erkenning en een flink stuk in de kraag kun je vanavond een gooi doen naar een van de records op recordavond die de AC voor u georganiseerd heeft. Niet-leden zijn volgende week donderdag van harte welkom op de open avond. Het is dan tevens mogelijk om je in te schrijven voor de tweede introductie welke in december plaats zal vinden. Kun je volgende week niet komen maar wil je wel eens rond komen kijken, of, wie weet, je inschrijven? Bel dan naar de sociëteit en laat je introduceren! Sociëteit Antigoon, op de eerste verdieping van De Pakkerij, is geopend op zondag, dinsdag en donderdag. Tel.: 053-4326238.

IAPC

De stichting IAPC is er voor studenten en medewerkers en geeft informatie en advies over computers en componenten. Tevens verkopen we (op non-profit basis) bijna alles dat met computers te maken heeft. Met ingang van 21 oktober zijn wij beperkt geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 12.30to 13.30 uur. Heb je zin om (geheel vrijblijvend) eens bij ons te komen kijken en mee te helpen bij de verkoop? Kennis is van computers is geen vereiste, IAPC is ook een goede plek om van anderen iets op te steken. De enige eis die we stellen is een klantgerichte benadering. Kom dan eens langs en maak een praatje met een van de bestuursleden. Wij zoeken mensen die interesse hebben in een bestuursfunctie bij IAPC. Lijkt het je wat om bv. penningmeester, secretaris of voorzitter te zijn bij IAPC, kom dan eens informeren bij de IAPC-kamer. De koffie staat voor je klaar. Wij zijn te bereiken in de IAPC-kamer: INF L288 of bel: 053-4893927 (faxen kan ook: 053-4894260). E-mail: [email protected] Kijk ook eens op onze web-pagina: http://www.cs.utwente.nl/iapc.

STOOM zoekt machinisten

Een nieuw collegejaar is weer begonnen. Dat betekent dat STOOM weer cursussen gaat organiseren voor de verenigingen op de UT. Cursussen waar de verenigingen wat aan hebben. Cursussen zoals sponsorwerving en vergadertechnieken. Voor de organisatie van die cursussen zoekt STOOM nog twee of drie actieve mensen die STOOM met ons het komend jaar willen laten voortdenderen. De taken bestaan o.a. uit het uitwerken van ideeën en het regelen van sprekers en accommodatie. Dit kost niet veel tijd, hooguit een paar uurtjes per week. Geïnteresseerd? Wil jij STOOM helpen op de rails te blijven? Neem dan contact op met de huidige machinisten van STOOM: Sjoerd (tel 053-489 5048) of Pascal (tel 074-250 5662). Meer info op internet: http://snt.utwente.nl/~stoom.

Audentis

Het groenentoneel van Audentis van afgelopen donderdag was een daverend succes! Eerstejaars bedankt. Zaterdag 2 november zal het Grote Glitter Gala van het Gokdispuut 'Banque Route' plaatsvinden. De Sociëteit zal vanaf 22.30 uur geopend zijn. Donderdag 7 november zal vanaf 22.00 uur het 'Deutsche Bierfeste' losbarsten. Studenten kunnen zich nog steeds aanmelden om lid te worden bij Audentis. Meld u aan voor het te laat is. De sociëteit is open op dinsdag en donderdag vanaf 21.00. Vrijdag vanaf 17.00, waarbij leden zich voor 18.00 uur kunnen aanmelden voor het eten. Societeit T.R.A.M. , Oude Markt 24, tel. 4324357, Senaat 4328384.

OVATIE

Na het dies op 16 oktober en de ALV van vorige week gaan we ons volgende jaar in met een aantal veranderingen#. Over het nieuwe borrelschema wordt iedereen binnenkort geinformeerd door het nieuwe bestuur dat volgend jaar zal bestaan uit: Roy van Putten (voorzitter), Rob Mooms (secretaris) en Huub In der Rieden (penningmeester)# Deze week zal ook het nieuwe OVATIE-journaal verschijnen. De redactie zal ook komend jaar bestaan uit Jan Date Lula (hoofdredacteur) en Jeroen Kreijkamp (eindredacteur)# Inzendingen zijn mogelijk via [email protected]# Voor een nieuwe kledinglijn is er een nieuwe kledingcie opgericht met daarin Joost Hagendoorn en Jan Date Lula# Op 30 november zal de excursie naar het casino plaats vinden, hierover binnenkort meer# Voor meer info kunt u een bericht sturen naar [email protected] of contact opnemen met onze secretaris Rob (tel: 4895043)

Studieverenigingen

studieverenigingen

Abacus

Borreltijd! 31 okt met Sirius, 14 nov, 4 dec met Sinterklaas, 19 dec (gratis) midwinterborrel # Lezingen: 4 nov Stan Ackermans Instituut, 19 dec Educational Geometry # BoBaCo-lustrum: 6 nov bowlen! Geef je op bij de Abacuskamer # Bolletje Prof is dit keer een Broodje Directeur, 13 nov in de middagpauze # Het antwoordapparaat is nog te koop, doe snel een bod # Abacus zoekt commissieleden voor o.a. een studiereis en de Bata444race, informeer bij de Abacuskamer.

Inter-Actief

Dinsdag 3 december is er weer een Grolschexcursie ('s middags). Dinsdag 12 november organiseert de Accie schaatsen van 19.30 tot 21.30 uur op de kunstijsbaan in Enschede. Kosten f5 voor mensen die al schaatsen hebben, f10 voor mensen die schaatsen moeten huren. Woensdag 13 november organiseert KPN een workshop in Utrecht over Millenium. Er zijn geen kosten aan verbonden, aanvang 12.30 uur, de dag wordt afgesloten met een buffet. Inschrijving is beperkt tot 10 studenten van I/A. Inter-Actief is bij Nederlands Kampioenschap programmeren derde geworden. Het bestuur wil Jaap, Edwin en Johan hierbij nogmaals feliciteren en hen veel succes wensen bij de EK programmeren in Delft.

Alembic

Vandaag om 13.30 uur de Algemene Leden Vergadering met de bestuurswissel, met aansluitend borrel # Geef je op voor de buitenlandcommissie. Voor de organisatie van een nieuwe reis zoeken wij 4 enthousiaste CT-studenten. Schrijf je in vóór 4 november, info op de Alembic-kamer # Kom even een nieuwe pc-prijslijst afhalen op de Alembic-kamer # 5 november Unilever borrellezing. Schrijf je snel in.

Sirius

Vanmiddag, donderdag 31 oktober ..: 'Duo-active-borrel' van Sirius en Abacus... TW-kantine, 16.30 uur. Wie komt is welkom! # Ook organiseert de Borrelcommissie van Sirius een P-borrel na de uitreiking van het Papiertje # A.s. maandag 4 november lezing over: Alternatieve Geneeswijzen, met een paranormaal genezeres, een voetreflex-zone-therapeute, en een hypnotherapeut! Om 19.30 uur, TW RC-B 209 # Veel mensen hebben hun jaarlijks lidmaatschap nog steeds niet verlengd. Binnenkort verdwijnen deze mensen uit het Sirius-ledenbestand # Je kunt altijd in een leuke commissie actief worden...vraag ernaar in TW B-108!! # Dinsdag 5 november excursie naar het Provinciehuis. Opgeven kan nog (Siriuskamer), ook voor de excursie naar Bonn en Berlijn, op 9 december. De prijs voor deze 5-daagse reis incl. busreis, overnachtingen, ontbijt en excursies is f 285 # Deadline Sirius Essay: 18 december. Info-folder bij Sirius. Hoofdprijs: 250,-. Beoordeling geschiedt door professionele (faculteits-)jury.

Isaac Newton

Donderdag 7 november 'gala borrel'. Hier kunnen de foto's van het gala worden opgehaald en eventueel worden nabesteld # Voor de mensen die nog geen pasje hebben, maar wel lid zijn: het is makkelijk als je je pasje tussen de middag bij de boek- en winkelcommissie op komt halen. Alle pasjes zijn klaar! # Woensdag 6 november: skiën met Isaac Newton. Inschrijven op het Newton-bord # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur ( WB Z-103). Telefoon (053- 489)2531; e-mail [email protected]

Paradoks

Ben je op zoek naar studiemateriaal in de biomedische richting of oude tentamens dan ben je bij Paradoks aan het goede adres # Je bent lid voor f15 en krijgt daarvoor vier keer per jaar het verenigingsblad Parallaks, diverse mogelijkheden voor het maken van een excursie, verder ontmoet je veel studenten met dezelfde interesses # Zaterdag 14 december wordt in het Teylersmuseum te Haarlem een lezing gehouden over de ritmische hersenactiviteit. Deze lezing wordt afgesloten met een bezoek aan het Teylersmuseum (je dient je voor 12 november op te geven). Tevens kun je je nog opgeven voor de reanimatiecursus.

Arago

Na een vermoeiend maar zeer gaaf weekend is het nieuwe bestuur er helemaal klaar voor # Donderdag 7 november ben je van harte uitgenodigd om tussen de vallende bladeren iets te komen drinken bij de Herfstborrel. Als je practicum hebt of je bent gewoon in de buurt, aarzel dan niet om eens zo'n lekkere magnum, verfrissend glas fris of een kopje koffie te halen in de Aragokamer! Tot ziens!

Sport

Wielervereniging Klein Vezet

Met ingang van november beginnen de wekelijkse zaaltrainingen van Klein Verzet weer. Donderdag 7 november gaan voor het eerst de zaal in. Van 18.30 tot 19.30 u zitten we onderleiding van de trainer in het krachthonk van het sportcentrum, en van 19.30 tot 21.00 u in de spelzaal. Dus geef je fietsspieren weer wat te doen, en kom ook! Info: 053-4893890/4354433 (Maarten).

Badminton bij DIOK

Wil je gaan badmintonnen bij DIOK, dan zijn er vele mogelijkheden. Je kunt al vanaf f55 lid worden. Heb je nog nooit gebadmintond, maar wil je het leren, neem dan contact op met onze beginnersbegeleider, Sonja Vennegoor, tel. 053-4322183. Als je al badmintonervaring hebt, kun je ook bij DIOK terecht. Voor de competitie zoeken we vooral nog een aantal dames, maar heren zijn natuurlijk ook welkom. Als je geen competitie wilt spelen, kun je bijvoorbeeld ook alleen bij DIOK gaan trainen. Info: Marleen van Brandenburg (tel. 053-4895104) of kom eens langs op onze verenigingsavond (elke donderdagavond van 21.00 tot 24.00 uur in Sporthal II).

MENSA MENU

ZATERDAG 2 NOVEMBER

Champignonsoep

***

Hamburger, uiensaus

Gesauteerde witlof,Rauwkostsaladebuffet

Gebakken krielaardappelen of

gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 3 NOVEMBER

Heldere Ossestaartsoep

***

Fricandeau, Jachtsaus

Snijbonen, Rauwkostsaladebuffet

Carré of gekookte aardappelen

MAANDAG 4 NOVEMBER

Goulashsoep

***

Griekse Moussaka, Tomatensaus

Groente Macedoine

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

vegetarisch menu

Champignonsoep

***

Sojaburger Haway, Kerriesaus

Gebakken gemengde groente

Rauwkostsaladebuffet

Frites

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 5 NOVEMBER

Groentevermicellisoep

***

Schnitzel, Kerrieroomsaus

Pikante kool, Rauwkostsaladebuffet

Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

vegetarisch menu

Minestronesoep

***

Twee kaaskrokantjes, kaassaus

Pikante kool, Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 6 NOVEMBER

Mexicaanse bonensoep

***

Cajundish

Jambalayrijst

Coleslaw, Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

vegetarisch menu

Mexicaanse bonensoep

***

Vegetarische Cajundish

Jambalayarijst, Coleslaw

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 7 NOVEMBER

Floridagroentesoep

***

Gebakken of gepocheerde visfilet

of vleesgerecht, Currysaus

Wortelen en doperwten

Rauwkostsaladebuffet

Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

vegetarisch menu

Floridagroentesoep

***

Gevulde aubergine, tomatensaus

Wortelen en doperwten

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 8 NOVEMBER

Aspergesoep

***

Kotelet, vleessaus

Rode kool, Appelmoes

Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

C A F E

h a p a a n d e t a p

Shasliks met zigeunersaus

balkanrijst, csardasalade

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Maandag 4 + dinsdag 5 november

Jägerschnitzel, verse groente,

rauwkostsalade, gebakken aardappelen.

lyonaise

woensdag 6 + donderdag 7 november

Entrecôte Café Paris

verse groente, rauwkostsalade

frites.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.