INFO

| Redactie

- Effectiever doceren: dinsdag 5 maart houdt het Onderwijskundig Centrum een cursus over effectiever doceren voor docenten die meer rendement uit hun onderwijsinspanningen willen halen, met name door studenten eerder aan de zelfstudie te zetten, door uitdagende opdrachten en goed gekozen werkvormen. De deelnemers gaan na hoe ze met hun eigen vak de kans vergroten dat studenten regelmatig studeren voor en tijdens (werk-)colleges. Ze maken voorbeelden van geschikte opdrachten en gaan na hoe ze actief studiegedrag kunnen uitlokken. Opgave voor 25 februari 1996 bij het secretariaat van het OC (2050); inlichtingen bij Frank de Mink (2051).

Algemeen

Cursussen Onderwijskundig Centrum

- Cursus 'Presenteren van Theorie': het Onderwijskundig Centrum houdt op 12 en 19 maart de cursus 'Presenteren van Theorie'. De cursus is vooral bedoeld voor ervaren docenten, die hun vaardigheid in het behandelen en overdragen van informatie willen vergroten. Dit kan van belang zijn bij hoorcolleges, colstructies of voordrachten op congressen. In de cursus komen vragen aan de orde als: hoeveel stof kan ik behandelen? komt wat ik te vertellen heb wel over? welke stof uit het dictaat of boek moet ik behandelen en welke niet; wat moet ik herhalen? hoe bevorder ik dat studenten thuis de stof bijhouden? hoe kan ik de presentatie afwisselender en aantrekkelijker maken; hoe zorg ik ervoor dat iedereen aan mijn lippen hangt? hoe krijg ik de toehoorders aan het meedenken? hoe deel ik mijn tijd zo efficiënt mogelijk in?

Deelnemers zullen in de cursus veelal zelf actief zijn, onder meer door het presenteren van delen uit hun colleges of voordrachten en door het uitwisselen van ideeën en ervaringen met andere deelnemers en de cursusleiding. Deelname is voor UT-docenten kosteloos.

Cursusdata: dinsdag 12 en 19 maart (2 hele dagen). Aanmelding: vóór 20 februari bij secretariaat OC (telefoon: 2050; e-mail: [email protected]). Meer informatie: Harry van de Wouw (2626) of Wim Weenk (2048).

De eerstvolgende cursusuitvoering is gepland op 1 en 8 oktober 1996.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 1 februari 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het college heeft de Benoemingsadviescommissie Direkteur Onderwijskundig Centrum ingesteld en benoemt tot leden van de BAC direkteur OC: prof.dr. Th.J.A. Popma, Rector Magnificus, mw M.E.G.C. Franken, Secretaris van de Universiteit, dr.ir. C.H. Slump/EL (onderwijsdekaan), dr. J.F. Frankena/TW (onderwijsdekaan), mw drs. G.C. ten Bruggencate/dienstcommissie OC, drs. G.W.H. Weenk/OC, student-lid (uit geledingen POC). Als secretaris van de BAC wordt drs. G.J. Veerbeek/hoofd BBO benoemd. Het profiel direkteur OC zal het College op 5-2-1996 vaststellen.

Het college heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad vastgesteld over de periode februari tot en met juni 1996 en zendt dit plan ter informatie toe aan het presidium van de Universiteitsraad.

Het college heeft de bereidheid van de UT uitgesproken om - naast de OOM (Overijsselse OntwikkelingsMaatschappij), Hogeschool Enschede, Provincie Overijssel/EZ en EFRO - voor 1 miljoen gulden te participeren in het op te starten z.g. A-fonds van de OOM. De dekking van dit bedrag vindt plaats uit de liquiditeit van de instelling.

Het college heeft de heer ir. E.K. de Boer per 1 maart 1996 benoemd tothoogleraar Produktieprocessen Bouw.

Mededeling Bureau Studentendecanen

Dinsdag 27 februari, dinsdag 5, woensdag 6 en woensdag 13 maart a.s. wordt er weer een cursus solliciteren gegeven. De kosten bedragen % 25 (te betalen bij aanmelding). Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Op 27 februari wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: een aantal juridische zaken: aanstelling, ontslag, octrooirecht, concurrentiebeding; het sollicitatiegesprek; de sollicitatieprocedure; het schrijven van de sollicitatiebrief. 5 maart wordt aandacht besteed aan 'Assessment-Centre' en aan het psychologisch onderzoek. Tevens zal een deel van de door de deelnemers geschreven sollicitatiebrieven worden besproken. Op 6 maart wordt geoefend door middel van rollenspel en worden de laatste sollicitatiebrieven besproken. Woensdag 13 maart wordt opnieuw geoefend door middel van rollenspel.

Aanmelding (en betaling) bij Bureau Studentendecanen, Vrijhof kamer 234. Wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Onderwijs

Alle faculteiten

Hoorcollege Biomedische Materiaaltechniek II (135521)

Het hoorcollege Biomedische Materiaaltechniek II, zal in het studiejaar 1995/1996 gedurende de weken 11 tot en met 20 gegeven worden op de maandagen, het 3e en 4e uur in CT2127 (docenten: Prof. dr. J. Feijen en dr. P.J. Dijkstra). Men kan zich voor dit college opgeven via een intekenlijst bij de secretaresse van de vakgroep Polymeerchemie en Biomaterialen. (Karin Hendriks, CT1358, tel. 2968).

Mededeling faculteitsbureau INF

Met ingang van 7 februari 1996 is het faculteitsbureau INF voor student-assistenten geopend van 10.00 - 11.00 uur.

Integrand

- Stages/afstuderen bij Shell, Procter & Gamble of Unilever: heb je interesse in een topstage bij Shell, Procter & Gamble of Unilever, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Peter Hagedoorn. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell, Procter & Gamble en Unilever kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen.

- Win een reis naar New York of Parijs! Ben jij een vergevorderde doctoraalstudent(e) en tenminste in je derde jaar? En wil je naast je studie relevante praktijkervaring opdoen? Schrijf je dan nu vrijblijvend en gratis in bij Integrand en maak kans op een vliegreis naar Parijs of naar New York voor twee personen (inclusief overnachtingen). Voor meer informatie kun je terecht op de vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Inhaalcolleges

De inhaalcolleges van Onderwijsvaardigheden II zijn gepland op de volgende data: vr. 16 februari de hele middag in L213; wo. 21 februari de hele middag in L213.

Roosterwijziging

Voor: Alle Faculteiten

Zie voor alle roosterwijzigingen voor het 3e trimester de mededelingen onder TBK !!

Seminarium mathematische fysica

Voor dit seminar wordt gedacht aan groepsbesprekingen met actieve inbreng van studenten. Eerste bijeenkomst dinsdag 12 maart, 12.45 uur (dus niet 10.45 uur), in RC-103a, waar in overleg met de dan aanwezigen de vorm, tijd en plaats nader zullen worden vastgesteld.

Oproep

In het kader van samenwerking tussen de vakgroep Bio-Informatica en Philips wordt op redelijk korte termijn gezocht naar kandidaat-ontwerpers (twee jarige aio's; opleiding Informatietechnische Componenten, EL/TN) voor onderzoek naar technologische aspekten van flip-chipmontage (ondermeer numerieke multidomein modellering). Inlichtingen bij dr. W.L.C. Rutten, tel 2761, e-mail [email protected]

BSK

Algemene Economie I

In verband met het tentamen Algemene economie I op 23 februari a.s. is er een vragenuur op donderdag 22 februari, 13.45 uur in zaal BB-2.

Rechtspersonenrecht (175214)

Voor: D3-studenten BSK

Voor degenen die hebben ingetekend voor het keuzevak Rechtspersonenrecht ligt vanaf 20 februari a.s. een handleiding voor het vak gereed op het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek.

Criminologie (178810)

Als gevolg van de (te) late levering van de boeken is het schriftelijk tentamen van het vak Criminologie in overleg met de studenten verplaatst en wordt nu afgenomen op maandag 25 maart van 09.00 tot 11.00 uur in zaal WB-C101. Voor studenten die het vak gevolgd hebben en op deze nieuwe datum op internationale stage of in het buitenland zijn in het kader van het Erasmusonderwijs is het mogelijk op een ander tijdstip een mondeling tentamen af te leggen. Hiervoor kan een afspraak met de docent worden gemaakt. De opgegeven studiestof blijft ongewijzigd.

Recht en regulering (175227)

Voor: D3-studenten BSK

Tijdens het vak Recht en Regulering staat de functie van het recht centraal om maatschappelijke ontwikkelingen te sturen. Het zwaartepunt ligt bij de kwaliteit van wetgeving, rechtsvergelijking in het wetgevingsproces en alternatieven voor wetgeving. Nadere aandacht zal besteed worden aan deregulering en zelfregulering met betrekking tot wettelijke condities, certificatie en normalisatie. De collegereeks zal bestaan uithoorcolleges en twee werkcolleges. Twee van de hoorcolleges zullen verzorgd worden door gastsprekers. De werkcolleges worden voorbereid door het maken van opdrachten. Om het vak te behalen dienen deze opdrachten met een voldoende te worden afgerond. Het vak zal worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Gebruik zal gemaakt worden van het boek: Stout, H.D. 'De betekenissen van de wet', W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994. Aanvullend zal gebruik worden gemaakt van een reader. Deze is vanaf week 11 beschikbaar bij de Utake. Wilt u deelnemen aan het vak Recht en Regulering, dan dient u zich in te schrijven bij BOZ. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevr. drs. M. de Groot, tel. 3939.

Straf- en strafprocesrecht (175810)

Voor: D3-studenten BSK

De collegereeks Straf- en strafprocesrecht dat in het derde trimester in het kader van veiligheidsstudies wordt aangeboden, zal verzorgd worden door prof. mr. Y. Buruma van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De colleges worden aangeboden in blokken van 09.00 tot circa 12.30 uur op de volgende data: 15 maart, 29 maart, 19 april en 3 mei in zaal TW-A101. Gebruik zal gemaakt worden van een reader en van het boek: Enschedé, Ch.J. 'Beginselen van het strafrecht', bewerkt door C.F. Rter & S.A.M. van Stolwijk, 8e druk, Kluwer, 1995. De reader is vanaf week 10 verkrijgbaar bij de Utake. Het vak zal worden afgesloten met een schriftelijk tentamen op woensdag 29 mei ('s ochtends). De herkansing is op maandag 19 augustus ('s middags).

U kunt zich voor het vak inschrijven bij BOZ/BSK. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. drs. M. de Groot, tel. 3939.

Bouw en werking van de gezondheidszorg (176450)

In het derde trimester zal, voor D2/D3-studenten, het vak 'Bouw en werking van de gezondheidszorg' (4SP) worden gegeven. De opzet van de colleges is anders dan gebruikelijk. Tijdens de collegereeks worden een aantal hoofdaspecten van de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg belicht. De studenten dienen in groepjes deze collegs zelf voor te bereiden. Elk groepje schrijft hiervoor een werkstuk en houdt een presentatie. In het eerste college wordt het een en ander nader toegelicht. Er is een specifieke invalshoek gekozen: de vergrijzingsproblematiek. Als alternatief voor het tentamen zal het vak worden afgesloten met een symposium over de vergrijzingsproblematiek. De presentaties die de studenten daar zullen houden, worden beoordeeld door een jury. Door deze opzet zullen enkele wijzigingen in het rroster moeten plaatsvinden. De colleges zijn op de volgende data gepland (altijd de eerste twee uren): vrijdag 15 maart, vrijdag 22 maart, maandag 1 april, vrijdag 19 april, maandag 22 april, vrijdag 26 april, vrijdag 3 mei, maandag 6 mei, vrijdag 10 mei en maandag 13 mei 1996. Donderdag- of vrijdagmiddag 23 of 24 mei afsluitend symposium. De verplichte literatuur: Boot/Knapen, De Nederlandse gezondheidszorg, Het Spectrum, Utrecht, 1993. Scherpenisse/Verbeek, Introductie in de gezondheidszorg, Bohn Stafleu van Loghum, Houten/Antwerpen, 1991. Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van het COG, Connie Hoekstra, telefoonnummer: 053-4893917.

CT

College Fysische Scheidingen (138509) in het derde trimester.

Het college Fysische Scheidingen wordt volgens rooster gegeven in het 3e trimester door prof.dr.ir. T. Reith op woensdagmiddag van 13.45 tot 16.30 uur (5e t/m 7e uur) in zaal TW A101. Het eerste college wordt gegeven op woensdag 13 maart 1996. Het boek Scheidingsprocessen van J.A. Wesselingh en H.H. Kleizen (Delftse Uitgeversmaatschappij, 1994) is verplichte lektuur en kan voordelig worden aangeschaft bij Alembic of worden gekocht bij de Campusboek-handel. De cursus wordt afgerond met een schriftelijk tentamen op 30 mei 1996, van 09.00-12.30 uur. Voor nadere inlichtingen: prof.dr.ir. T. Reith, telefoon: 2921, b.g.g. 3017.

Herhalerscursus Chemische Fysica (134004)

In het aankomende 3e trimester zal een herhalerscursus Chemische Fysica worden gegeven. Het onderwijs begint in week 11 en eindigt in week 20. Het zal gegeven worden 's-maandags het 3e en 4e uur in CT 1349, en 's-woensdags het 3e en 4e uur in CT 1345. De cursus wordt afgesloten met een tentamen op maandagmiddag 3 juni.

Aanmelding D-examen alsmede getuigschrift Procestechnologie Deel 1en/of 2 op 13 maart 1996.

Voor: CT-studenten

Uiterlijk tot 16 februari a.s. kan men zich opgeven voor het D-examen en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie Deel 1 en/of 2 op 13 maart 1996 door middel van inschrijving op een intekenlijst bij het Bureau Onderwijszaken CT, kamer 3504. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 1 maart 1996. Het colloquium dient uiterlijk 1 maart a.s. te zijn gehouden. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden zal plaatsvinden op vrijdag 15 maart a.s. in CT 2520 op een nader bekend te maken tijdstip. Een exemplaar van het D-verslag dient voor 1 maart a.s. bij het Bureau Onderwijszaken CT te zijn ingeleverd.

EL

Digitale Regelsystemen

Bestemd voor: d2, d3

Het vak Digitale Regelsystemen 124115 wordt op maandagmiddag 4 maart voor het laatst schriftelijk getentamineerd. Deelname aan dit tentamen is een vereiste om alsnog voor dit vak beoordeeld te worden. De inschrijving voor het tentamen is intussen gesloten. Niet ingeschrevenen kunnen contact opnemen met de docent, tel. 2787. Zij die het college en practicum van het vak 124115 niet gevolgd hebben kunnen dit beter vervangen door vak 124118 Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek, dat enkele belangrijke delen van het vak 124115 bevat en in het 3e trimester gedoceerd wordt.

Zaalwijziging Computersystemen (211054)

Het college Computersystemen (211054) op woensdag 21 februari 1+2 wordt eenmalig verplaatst van CC-4 naar CC-1.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek

Bestemd voor: d2, d3

Bovengenoemd huidige 3e trimestervak 124118 maakt gebruik van regeltechnische voorkennis zoals o.a. gedoceerd in het 2e trimestervak 124174 Meet- en Regeltechniek. Dat ondersteunende vak 124174 wordt in het kader van de overgang op het 5-jarige curriculum in het cursusjaar '96/'97 waarschijnlijk verplaatst naar het 3e trimester. Dan zal het college Systeemidentificatie en Adaptieve Regeltechniek 124118 verschoven worden naar het 1e trimester van het cursusjaar '97/'98 en in het cursusjaar '96/'97 niet gedoceerd worden. Wel wordt het vak 124118 dan gedurende het cursusjaar '96/'97 getentamineerd tussen het 1e en 2e trimester met een herhaaltentamen tussen het 2e en 3e trimester. Dus studenten die het college 124118 willen volgen voor het 1e trimester van het cursusjaar '97/'98 dienen het te volgen in het komende 3e trimester van het huidige cursusjaar '95/'96.

250-uurs voordrachten

D.E. Bos over: Focussingservo voor Hoogtemeting; 20 februari 1996, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1228.

O.J. Boiten over: Akoestisch gefocusseerde magnetische stimulatie; 22 februari 1996, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1224.

Doctoraalvoordracht

A. Kamp over: ontwerp en realisatie van een geïntegreerd optische polarisatie scheider; 23 februari 1996, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

INF/BIT

Digitale Regelsystemen

Bestemd voor: d2, d3

Het vak Digitale Regelsystemen 124115 wordt op maandagmiddag 4 maart voor het laatst schriftelijk getentamineerd. Deelname aan dit tentamen is een vereiste om alsnog voor dit vak beoordeeld te worden. De inschrijving voor het tentamen is intussen gesloten. Niet ingeschrevenen kunnen contact opnemen met de docent, tel. 2787. Zij die het college en practicum van het vak 124115 niet gevolgd hebben kunnen dit beter vervangen door vak 124118 Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek, dat enkele belangrijke delen van het vak 124115 bevat en in het 3e trimester gedoceerd wordt.

Zaalwijziging Kantoorautomatisering (237110)

Het hoorcollege Kantoorautomatisering (237110) op dinsdag 5+6 wordt verplaatst van TW-C238 naar TW-B209.

Zaalwijziging Discrete wiskunde I (151050) 3e trim.

Voor: BIT P-studenten

Het hoorcollege Discrete wiskunde I (151050) op dinsdag 5+6 wordt verplaatst van TW-B209 naar EF-T4.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek

Bestemd voor: d2, d3

Bovengenoemd huidige 3e trimestervak 124118 maakt gebruik van regeltechnische voorkennis zoals o.a. gedoceerd in het 2e trimestervak 124174 Meet- en Regeltechniek. Dat ondersteunende vak 124174 wordt in het kader van de overgang op het 5-jarige curriculum in het cursusjaar '96/'97 waarschijnlijk verplaatst naar het 3e trimester. Dan zal het college Systeemidentificatie en Adaptieve Regeltechniek 124118 verschoven worden naar het 1e trimester van het cursusjaar '97/'98 en in het cursusjaar '96/'97 niet gedoceerd worden. Wel wordt het vak 124118 dan gedurende het cursusjaar '96/'97 getentamineerd tussen het 1e en 2e trimester met een herhaaltentamen tussen het 2e en 3e trimester. Dus studenten die het college 124118willen volgen voor het 1e trimester van het cursusjaar '97/'98 dienen het te volgen in het komende 3e trimester van het huidige cursusjaar '95/'96.

Algebra voor INF

Donderdag 20 februari is er een vragenuur voor het vak Algebra (151039), 5+6, in BB 7.

Doctoraalvoordracht

Alex M.R. Slingerland over: A study of CDV Tolerance in the specification of a source traffic descriptor for ATM systems; 6 maart 1996, 16.00 uur, INF L204 (demozaal).

TBK/CT&M

Integrand

- Integrand is voor een trainee-ship bij een Consultant Bureau op zoek naar een enthousiaste afgestudeerde TBK student(e) die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. Deze student zal eerst 3 maanden een aantal opdrachten uitvoeren waarna er bekeken wordt of er een vaste baan aan vast zit. De startdatum is zo snel mogelijk. Referentienummer 458.

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK-i student(e) die de bedrijfsprocessen binnen een bedrijf wil automatiseren. Opdrachtduur: 3 maanden. In overleg part-time/full-time mogelijk. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 461, of bel:

- Integrand is op zoek naar een student die voor een groothandel in audio-visuele apparatuur een bedrijfshandboek wil maken. Ook moet de huidige situatie geëvalueerd worden. Deze opdracht is zowel part-time als full-time te doen.

- Integrand is voor een groothandelsbedrijf in Hengelo op zoek naar een TBK-L student. De bedoeling is dat het logistieke project ten aanzien van de in- en uitgaande goederen geprofessionaliseerd wordt. Dit zal tevens een voorbereiding zijn op de ISO-normering. Het hele logistieke project moet op papier komen en kritisch worden doorgelicht. Het accent moet daarbij liggen op de logistieke hardware: coördinatie tussen magazijn, inkoop, en binnendienst. Het project zal 1 tot 1½ jaar duren met een eventueel vooruitzicht op een vaste baan. Dit project zal full time moeten worden uitgevoerd. Het referentienummer van deze opdracht is 464.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

- Integrand heeft op dit moment zeer veel opdrachten open staan op het gebied van kwaliteit. Hierbij valt te denken aan ISO-normeringen, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en Total Quality Management. Heb JIJ interesses op het gebied van kwaliteit, schrijf je dan gratis en vrijblijvend in bij Integrand! Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Opdracht bij AKZO Hengelo

Voor: TBK D3

Akzo Hengelo heeft een nieuw rooster ontworpen voor de vijfploegendienst. Het rooster wordt in het najaar als pilot in het zoutproduktiebedrijfingevoerd. De verwachting is dat dit rooster de medewerkers beter zal bevallen. Maar is dat ook zo? Akzo zoekt een student die de reactie van de medewerkers op het nieuwe rooster onderzoekt. In het voorjaar zal een vragenlijst worden ontwikkeld, voor de zomervakantie wordt daarmee onderzocht hoe de medewerkers het huidige rooster ervaren en aan het eind van het jaar wordt de vragenlijst opnieuw gebruikt om te meten of het nieuwe rooster beter bevalt. De vakgroep HRM biedt een gevorderde student (of twee studenten) de kans in het kader van Personeelsmanagement Capita Selecta dit onderzoek uit te voeren.

Informatie bij: Ir. Jan de Leede, BB 307 tel. 3648 óf bij Ir. Roelof Bleker, BB 328 tel. 3666.

Wijziging inleverdatum PBBO-opdracht t.b.v. BKDP

Voor: D-studenten TBK

De inleverdatum voor de PBBO-opdrachten t.b.v. het Bedrijfskundig Doctoraalproject is verschoven van vrijdag 1 maart naar vrijdag 15 maart. Deponeer de opdracht in het postvakje van Hans Heerkens (BOZ TBK, BB309).

Ook de data van de terugkoppelingsbijeenkomsten zijn gewijzigd. De nieuwe data zijn: thema A (Continuïteit van Organisaties); maandag 25 maart, 12.30-13.30 uur in zaal BB7: thema B (Vernieuwing van Voortbrengingssystemen); dinsdag 26 maart, 12.30-13.30 uur in zaal BB7: thema C (Bedrijfsvoering in Ontwikkelingslanden); maandag 1 april, 12.30-13.30 uur in zaal BB7: thema's D, E en F (EMIR, Logistiek, Luchtvaart); dinsdag 2 april, 12.30-13.30 uur in zaal BB7: Vanaf 26 maart kunnen de nagekeken opdrachten worden opgehaald bij Elke van der Veen (BB316). Opdrachten die op 31 augustus niet zijn opgehaald worden vernietigd.

Roosterwijzigingen 3e trimester

Voor: TBK D2, D3

In het 3e trimester zijn er de volgende roosterwijzigingen: 186013: Finance IT - Dit vak vervalt op donderdag 3e/4e uur en is verplaatst naar maandag het 7e en 8e uur in BB6. 184111: Managementvaardigheden - De colleges Managementvaardigheden (184111) die in het 3e trimester vanaf week 12 op de woensdag het 1e en 2e uur worden gegeven vinden plaats in TW B101 én TW B103 !! De colleges op maandag het 1e en 2e uur blijven ongewijzigd.

- Ook de literatuur voor Managementvaardigheden is gewijzigd: Y. Gramsbergen-Hoogland & H.T. van der Molen (1992) 'Gesprekken in Organisaties', Wolters-Noordhoff (Groningen). Het boek dat in de studiegids vermeld staat komt te vervallen !! 186313: Information Management Engineering - Dit keuzevak wordt gegeven op vrijdag het 5e en 6e uur in BB108. 186312: Semantic Analysis - zaalwijziging: Colleges op dinsdag 5e en 6e uur in CT 3134. 186315: Organizational aspects and EDI - Colleges op dinsdag 3e en 4e uur in BB5 vervallen. Dit vak staat nu verroosterd op maandag het 5e en 6e uur in BB6. 186012: Financieel Management in het MKB - De colleges op woensdag het 5e en 6e uur in CT 1812 vervallen. Het is verplaatst naar de dinsdag-avond vanaf 19.00 uur in BB6.

Mondeling tentamen Legal Aspects of Automation (189059)

Voor: TBK D3

Het schriftelijke tentamen voor Legal Aspects of Automation (189059) op 23 februari 1995 's middags VERVALT !! Dit wordt een mondeling tentamen.

Organizational Aspects of Telematics and EDI (186315) - Organization of the course

Voor: TBK D2, D3

The course consists of lectures and an Internet practicum (Global Virtual Team Collaboration). The lectures are scheduled on Mondays from 13:45 until 15:30. The location is yet to be announced.

The practicum is scheduled Thursday afternoon in BB 205. However, the first session will be on Monday afternoon, March 4 in BB 205. This session will be an introduc- tion to the Global Virtual Team exercise. All participants should send an email to [email protected] before February 23. A list of the participants' email addresses will be sent to the University

of Texas at Austin where the international teams will be formed. More information about Global Virtual Team Collaboration can be found at: http://www.tbk.utwente.nl/vakgr/bik/vakken/186315.htm

Schedule-change

Voor: Erasmus-students

186312: Semantic Analysis. There has been an alteration in the lectureroom: Lectures for this subject will be on Tuesday, 5th and 6th hours in CT 3134.

186315: Organizational aspects and EDI. Lectures for this subject will not be given on Tuesday, but on Monday, 5th and 6th hours in BB6

Results of the group assignments 'Information Resource' (186311)

Voor: TBK D2,3 / Erasmus-students

The results of your assignments and the marks for the groupwork will be available from the 16th of February at room BB-316, Elke van der Veen. You can also make an appointment for the examination there.

Colloquia

Lidewijde Boomsma over: gekleurde TC's - Schoon tekort; Een onderzoek naar de beschikbaarheid van schone transportabele containers voor Sigma Coatings Verffabriek Amsterdam; 23 februari 1996, 15.45 uur, BB7.

Siegfried Roland Koelewijn over: ProMES: participatie en prestatiesturing in Oxystaalfabriek 2, Hoogovens Staal, IJmuiden; 23 februari 1996, 15.30 uur, BB4.

Petrus J.M. Nales & R.W.G. de Reus over: Implementation of the quality improvement tool 'Design of experiments' at Hua Fei Colour Display Systems Co. Ltd., Nanjing, Peoples Republic of China; 16 februari 1996, 15.45 uur, BB4.

Hasan T. Yildiran over: een studie naar mogelijkheden van (flexibele) roosters in de Verscentrale in het composite-DC-Zaandam; 28 februari 1996, 15.45 uur, BB6.

Saskia N. de Geus over: kunst en commercie, de spanning tussen gaven en uitgaven; een onderzoek naar de invloed van commerciële financieringswijzen op het kunstbeleid van een culturele instelling; 1 maart 1996, 16.00 uur, BB6.

Colleges Practicum Bouwprojectmanagement (181004) voorheen Bouwcocase / Case de Waaier-

Voor: CTM D-studenten

In het derde trimester van studiejaar 1995/96 wordt het vak Practicum Bouwprojectmanagement (181004) - voorheen genaamd Bouwcocase / case de Waaier) aangeboden. Voor studenten van de generatie '93 staat het van in het D2 pakket geprogrammeerd (alle studiestromen), voor studenten van de generatie '94 zit het vak in het D1 pakket. Het onderwijs wordt plenair gegeven op: het 2e uur in week 11, maandag 11 maart in BB 2; het 2e uur in week 13, maandag 25 maart in BB 2; en het 2e uur in week 17, maandag 22april in BB 2. Daarnaast zijn er een aantal videosessies gepland in week 12, 14 en 16 die je in groepjes van 3 personen volgt. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk rapport dat in week 19 ingeleverd moet worden. Vanwege de verroostering van de videosessies moet je je voor het vak inschrijven bij BOZ-CTM vóór 23 februari a.s.

Tentamen OCC II (226021)

Voor: CTM D1/ TBK-C / BSK-C

Voor alle duidelijkheid: Het tentamen OCC II wat op vrijdag 8 maart a.s. gehouden wordt vindt 's morgens in het sportcentrum plaats en niet 's middags. Let hier s.v.p. op.

Sommendictaat van MICS I (221220)

Voor: CT&M D1

Het sommendictaat van MICS I ligt vanaf vrijdag 16 februari a.s. bij de U-take. Studenten die reeds de uitreikstukken hebben gekocht bij de secretaresse kunnen deze uitreikstukken bij de secretaresse inwisselen voor een herzien en ingebonden sommendictaat.

Tentamen CAD/CAM (112430)

Voor: TBK/WB D3-studenten

Datum: 20 februari 1996, 13.30 uur t/m 17.00 uur, Sportcentrum UT.

TN

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek

Bestemd voor: d2, d3

Bovengenoemd huidige 3e trimestervak 124118 maakt gebruik van regeltechnische voorkennis zoals o.a. gedoceerd in het 2e trimestervak 124174 Meet- en Regeltechniek. Dat ondersteunende vak 124174 wordt in het kader van de overgang op het 5-jarige curriculum in het cursusjaar '96/'97 waarschijnlijk verplaatst naar het 3e trimester. Dan zal het college Systeemidentificatie en Adaptieve Regeltechniek 124118 verschoven worden naar het 1e trimester van het cursusjaar '97/'98 en in het cursusjaar '96/'97 niet gedoceerd worden. Wel wordt het vak 124118 dan gedurende het cursusjaar '96/'97 getentamineerd tussen het 1e en 2e trimester met een herhaaltentamen tussen het 2e en 3e trimester. Dus studenten die het college 124118 willen volgen voor het 1e trimester van het cursusjaar '97/'98 dienen het te volgen in het komende 3e trimester van het huidige cursusjaar '95/'96.

Doctoraalvoordrachten

H.W.G. Hooijkaas over: 'Actieve storingsonderdrukking bij MCG-metingen'; 5 maart 1996, 15.30 uur in EL/TN T4.

Jan-Willem Schapink over: 'Path-Integral Interpretation of Diffraction'; 23 februari 1996, 14.00 uur in EL/TN T4.

M.A. Brouwer over: 'The Immune system, an antigen recognition device'; 16 februari 1996, 14.30 uur in CT 1812.

Sander Huinink over: 'Sorption Compressors, Models and Experiments'; 11maart 1996, 14.00 uur in EL/TN B 1220.

Njin-Zu Chen over: 'Ageing onderzoek op micro strip gascounters'; 14 maart 1996, 14.00 uur in EL/TN B 1228.

Ton Koster over: 'Mechano optische fasemodulator'; 18 maart 1996, 15.00 uur in EL/TN T4.

Extra prakticuminstructie

Voor: 1e-jaars TN

Op donderdag 14 maart 1996, 3e en 4e uur, zal in zaal CC4 een extra instructie worden gegeven met betrekking tot het Natuurkundig Prakticum in het volgende blok. Bij deze gelegenheid worden ook de prakticumroosters voor dat blok verstrekt. (Het tijdstip en de zaal zijn overeenkomstig het college E&M; in de studiewijzer voor dit vak is aangegeven dat dit college-uur niet voor E&M wordt benut).

Tentamen Thermodynamica (149002)

Voor: D1-studenten TN

Bij het tentamen (23/2) mag het boek van H.B. Callen gebruikt worden. Kandidaten wordt tevens verzocht een rekenmachine mee te nemen.

Numerieke wiskunde practicum

In verband met de sluiting van de UT op hemelvaartdag (16 mei 1996) wordt het op die dag verroosterde practicum verschoven naar woensdagmiddag 15 mei 1996 in RC103.

Herhaalde oproep

In verband met het zoekraken van de intekenlijst van het Algemene Elektronica prakticum, het verzoek om nogmaals in te schrijven (voor dinsdag 20 februari a.s.). Er kan ook telefonisch ingeschreven worden (053 - 4893070 (BOZ TN)). Onze excuses voor het ongemak.

TO

Vakgroepsvoorlichting van IST

Voor: D-studenten TO

De IST vakgroepvoorlichting zal nu plaatsvinden op: woensdag 21 februari 1996 van 13.00 uur - 16.00 uur in L216.

Keuzevak in Finland via Internet

Voor: D-studenten TO

In het 3e trimester wordt een extra keuzevak aangeboden door de University of Oulu, Finland. 'Open learning and open learning environment'. Het onderwijs loopt via internet (e-mail en www). De student volgt het vak op individuele basis; ondersteuning door TO-lab (Gervedink Nijhuis). Aantal SP: 2. Maximum aantal deelnemers: 10. Informatie over de inhoud van de cursus bij BOZ-TO. Op dinsdag 20 februari, 12.30 uur in L216, is een informatie-bijeenkomst met demonstratie. Inschrijving voor dit keuzevak: na 20 februari.

Curriculumontwikkeling (195017)

Voor: D1-studenten TO

Het college Curriculumontwikkeling (195017) van donderdag 15 februari 1996wordt verplaatst naar: dinsdag 20 februari 1996, 5e + 6e uur in L 213.

TW

Digitale Regelsystemen

Bestemd voor: d2, d3

Het vak Digitale Regelsystemen 124115 wordt op maandagmiddag 4 maart voor het laatst schriftelijk getentamineerd. Deelname aan dit tentamen is een vereiste om alsnog voor dit vak beoordeeld te worden. De inschrijving voor het tentamen is intussen gesloten. Niet ingeschrevenen kunnen contact opnemen met de docent, tel. 2787. Zij die het college en practicum van het vak 124115 niet gevolgd hebben kunnen dit beter vervangen door vak 124118 Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek, dat enkele belangrijke delen van het vak 124115 bevat en in het 3e trimester gedoceerd wordt.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek

Bestemd voor: d2, d3

Bovengenoemd huidige 3e trimestervak 124118 maakt gebruik van regeltechnische voorkennis zoals o.a. gedoceerd in het 2e trimestervak 124174 Meet- en Regeltechniek. Dat ondersteunende vak 124174 wordt in het kader van de overgang op het 5-jarige curriculum in het cursusjaar '96/ '97 waarschijnlijk verplaatst naar het 3e trimester. Dan zal het college Systeemidentificatie en Adaptieve Regeltechniek 124118 verschoven worden naar het 1e trimester van het cursusjaar '97/'98 en in het cursusjaar '96/'97 niet gedoceerd worden. Wel wordt het vak 124118 dan gedurende het cursusjaar '96/'97 getentamineerd tussen het 1e en 2e trimester met een herhaaltentamen tussen het 2e en 3e trimester. Dus studenten die het college 124118 willen volgen voor het 1e trimester van het cursusjaar '97/'98 dienen het te volgen in het komende 3e trimester van het huidige cursusjaar '95/'96.

WB

Cursus Inleiding bibliotheekgebruik (code 119911)

Voor WB D-studenten

WB-studenten moeten voor ze met hun afstudeeropdracht beginnen de cursus 'Inleiding bibliotheekgebruik' gevolgd hebben. Deze cursus duurt ongeveer 3 uur en bestaat uit een korte inleiding en een practicum waarbij opdrachten in de WB-bibliotheek uitgevoerd moeten worden. Op de volgende data wordt er weer een cursus gegeven: 21 maart, 16 april en 13 mei a.s. steeds om 13.45 uur in zaal WB T.307. Opgeven (verplicht) bij de balie van de WB-bibliotheek (tel.: 2084). Een handleiding wordt bij het begin van de cursus verstrekt.

Vakgroepvoorlichting Biomedische werktuigbouwkunde

Voor WB D1-studenten

De vakgroepvoorlichting van Biomedische werktuigbouwkunde vindt als eerste in een reeks van zeven plaats op maandag 19 februari a.s. om 13.45 uur in zaal WB C.101. Medio mei volgt een onderwijsmededeling met nadere informatie over de vakgroepallocatie.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek

Bestemd voor: d2, d3

Bovengenoemd huidige 3e trimestervak 124118 maakt gebruik van regeltechnische voorkennis zoals o.a. gedoceerd in het 2e trimestervak 124174 Meet- en Regeltechniek. Dat ondersteunende vak 124174 wordt in het kader van de overgang op het 5-jarige curriculum in het cursusjaar '96/'97 waarschijnlijk verplaatst naar het 3e trimester. Dan zal het college Systeemidentificatie en Adaptieve Regeltechniek 124118 verschoven worden naar het 1e trimester van het cursusjaar '97/'98 en in het cursusjaar '96/'97 niet gedoceerd worden. Wel wordt het vak 124118 dan gedurende het cursusjaar '96/'97 getentamineerd tussen het 1e en 2e trimester met een herhaaltentamen tussen het 2e en 3e trimester. Dus studenten die het college 124118 willen volgen voor het 1e trimester van het cursusjaar '97/'98 dienen het te volgen in het komende 3e trimester van het huidige cursusjaar '95/'96.

Colloquium

H.A. van Andel over: integrating design and manufacturing within SWD with an IT tool; 22 februari 1996, 14.00 uur, WB N.105.

Digitale Regelsystemen

Bestemd voor: d2, d3

Het vak Digitale Regelsystemen 124115 wordt op maandagmiddag 4 maart voor het laatst schriftelijk getentamineerd. Deelname aan dit tentamen is een vereiste om alsnog voor dit vak beoordeeld te worden. De inschrijving voor het tentamen is intussen gesloten. Niet ingeschrevenen kunnen contact opnemen met de docent, tel. 2787. Zij die het college en practicum van het vak 124115 niet gevolgd hebben kunnen dit beter vervangen door vak 124118 Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek, dat enkele belangrijke delen van het vak 124115 bevat en in het 3e trimester gedoceerd wordt.

Tentamen CAD/CAM (112430)

Voor: TBK/WB D3-studenten

Datum: 20 februari 1996, 13.30 uur t/m 17.00 uur, Sportcentrum UT.

WWTS

Methoden van empirisch onderzoek (162209)

Het tentamen van (162209) Methoden van empirisch onderzoek zal worden gehouden op 19 februari a.s. van 13.30 tot 17.00 uur in TW A131.

Campus en studentenleven

SPE

Uittocht

In de Vrijhof is nu niet meer uit te houden. Vandaar onze Exodus met de vieringen naar het Voorlichtingscentrum 'De Boerderij'. Het zal behelpen en improviseren worden. Heel toepasselijk lezen we in de tijd rond Pasen het Exodusverhaal. Voorganger op zondag 18 februari is Kees Kuyvenhoven.Het enige dat ook gelijk blijft is de aanvangstijd: 10.30 uur. Kindernevendienst en oppas zijn op de tweede vloer van de Vrijhof rond het Pastoraatsplein. De ingang zal over enkele weken aan de zijkant (Sintelbaan - Bibliotheekingang) zijn. De kinderen verzamelen in het voorhalletje van 'De Boerderij' en gaan dan gezamenlijk naar de Vrijhof.

Pastor Carla van der Heijden

We ontvingen het officiële bericht dat pastor Carla van der Heijden is benoemd als pastor in de gevangenis te Almelo voor de halve werktijd. Hiermee is aan de periode van onzekerheid een einde gekomen. Nader bericht over plaats en datum afscheid volgt.

As-woensdagviering

Woensdag 21 februari begint de Veertigdagentijd. Er is dan om 17.30 uur een korte viering in 'De Boerderij'. Neem je palmtakje van vorig jaar mee! Dat wordt dan tot as verbrand. Voorganger is Jan de Jongh. Na de viering om ± 18.15 uur is er dan een vastenmaaltijd. We delen het meegebrachte droog brood. Voor thee wordt gezorgd. Wie niet naar de viering kan of wil is daarbij ook hartelijk welkom. Waar we de vastenmaaltijd houden (Boerderij of Vrijhof) wordt bij de ingang van de Vrijhof bekendgemaakt.

Vespers en vastenmaaltijd

Vanaf donderdag 29 februari tot Pasen is er na de Vespers van 17.30 uur om ± 18.15 uur een vastenmaaltijd in de Vrijhof. Ook als je niet aan de vespers meedoet ben je hartelijk welkom. Het is altijd heel gezellig. Wat we overhouden aan de warme (mensa)maaltijd wordt gegeven aan een gezamenlijk vast te stellen doel.

Gemeenteberaad

De plaats waar de gemeenteavond op maandag 19 februari 19.30 uur gehouden zal worden is nu nog niet bekend. Er zal een verwijzing staan bij de ingang van de Vrijhof. Het beraad zal gaan over de toekomst en vorm van de vieringen. Allen die zich betrokken voelen bij en verantwoordelijkheid willen dragen voor de voortgang van de diensten worden uitgenodigd aan dit overleg deel te nemen.

Bereikbaarheid pastores: Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

Vrijhof, eerste etage, naast Bibliotheek. Kantoor dagelijks geopend van ca. 09.00 - 17.00 uur tel. 053-4895236 of intern 4033

Activiteiten: Landelijk Onderwijsfestival te Enschede 25 mei 1996. De SRD zal in samenwerking met de LSVb dit festival in Enschede organiseren. Het item is: ONDERWIJS OP AFSTAND (aan de orde komen natuurlijk: internet, video etc.etc.) en het onderwerp sluit mooi aan op het onderwerp van de opening van ons Academisch Jaar. Inlichtingen kantoor SRD.

Notitie Hoger Onderwijs: deze notitie is bijna klaar en zal naar diverse instanties zowel in- als extern worden verstuurd. Ook verkijgbaar ons kantoor.

Tentamenbank: hij staat er weer (bij de ingang van de bibliotheek). Voor een groot gedeelte zijn de tentamens opgeschoond. Nieuwe tentamens zijnvan harte welkom.

Spreekuur: elke vrijdag is er iemand bij de SRD aanwezig om te helpen met problemen, vragen info over alle mogelijke en onmogelijke onderwerpen zoals: studiefinanciering, kamerhuur, onderwijs- en onderzoekperikelen, OV-jaarkaart, problemen IBG, etc. etc.

Diversen

Centrale Bewoners Raad - Excursie Vliegbasis Twenthe

Heb je altijd al een F16 van dichtbij willen zien? Grijp nu je kans! De Centrale Bewoners Raad organiseert een excursie naar 'Vliegbasis Twenthe' op dinsdag 26 maart. Kosten: f5 p.p. We zullen op de fiets naar de vliegbasis gaan. Geef je nu op bij Niels Edens, Campuslaan 35-215 (tel.5088) of bij Joost Bekkers, Witbreuksweg 381-113 (tel.5132).Inschrijving is ook mogelijk op het kantoor van de CBR. Wees snel, want er kunnen maximaal 48 personen mee! Bij overinschrijving krijgen bewoners van de Campus voorrang. De inschrijving sluit op 17 maart. De CBR is te bereiken op Matenweg 34, tel. 8036. Spreekuur iedere woensdag tussen 12.30 en 13.30 uur.

Jongleervereniging 'trouballs'

Vanwege de verbouwing in de Vrijhof is het jongleren tot nader order verplaatst naar de Speakerscorner in de Bastille. Dag en tijd blijven gelijk: woensdagavond vanaf 20.00 uur. Aspiranten zijn welkom. Neem indien mogelijk zelf materiaal mee. Verdere info bij: Arwin v.d. Bos 053-4309779 [email protected], André v.d. Bos 053-4338586 [email protected], Bas ten Hoope 5088 [email protected]

Trefavond Agapé

Dinsdag 20 februari is er weer de trefavond van christelijke studentenvereniging Agapé. Aanvang 19.30 in zaal 5 van de Vrijhof. Vooraf eten in de mensa, verzamelen om 18.00 onderaan trap mensa. Voor meer info, bel Duko (4319498).

Amnesty International

As. Woensdag-middag 21 Februari is er weer een schrijfmiddag. Ivm. de verbouwing van de Vrijhof dit keer in de kantine van het TW/BSK-gebouw. In de pauze kan je dan verschillende voorbeeldbrieven overschrijven. Deze week gaan we ook met handtekeningenlijsten voor Bill Clinton en Boris Yeltsin de kantines langs. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de burger-oorlog in Afghanistan. Amnesty probeert met deze actie Afghanistan weer terug op de politieke agenda te krijgen. Informatie bij: Gert-Jan: 053-4359636.

CSV Alpha

Komende woensdag is de sociëteit Vivaan van Alpha weer geopend om 21.00 uur. Ben je geïnteresseerd in Alpha kom dan eens langs. Je vindt de sociëteit in het midden van de Bastille. Zondag 25 februari gaan we gezamenlijk naar een dienst van Oud Katholieken in de Kapel van het Stadsmaten ziekenhuis in Enschede. Aanvang 17.00 uur. Aansluitend is er een Alpha-diner bij de Vuige Basterds, Londenstraat 30. Aanmelden voor het eten is noodzakelijk! Informatie over Alpha is te verkrijgen bij Melchior: tel. 074-2912019.

DSC/DJC

Sociëteit (tijdelijk) gevestigd op Walstraat 45 tot en met 49, tel.4324357/ (interim Senaat)4328384. Gedurende de tentamens is de kroeg alleen op donderdag geopend. Er is dan tevens de mogelijkheid te eten, opgeven bij de heer van Hunen (4332055), voor maandag 21.00 uur. Eerstejaarsgroeperingen/club dienen voor 1 maart hun samenstelling en naam schriftelijk bij de ab Actis I van de interim-Senaat bekend te maken. Vrijdag aanstaande geeft honorait Kemp, als laatste van lichting '87, een afstudeerfeest ter Societeite.

Radio Drienerlo

Radio Drienerlo op de campuskabel. Bijna overal op de 96.0 FM. Luister ook naar jouw favoriete DJ's. Uitzending is er Maandag t/m Donderdag. 's Avonds van 21.00 uur tot 23.00 uur en dinsdag en woensdag zelfs al om 19.00 uur. Donderdag (15/2) om 21.00 uur Mixed up in Wonderland; maandag (19/2) 21.00 uur: Planet of sound; dinsdag (20/2) 19.00 uur: Grindpad en 21.00 uur: Hashasj; woensdag (21/2) 19.00 uur: 2 bier en 1 melk en 21.00 uur: CandleCool; donderdag (22/2) 21.00 uur: Mixed up in Wonderland. De VCD geeft ook het omroepblad uit, in een electronische versie. Daarin vind je alle uitzendingen van de komende week. Je kunt het omroepblad vinden in de Newsgroep: UTWENTE.ANOUNCE (elke vrijdag een nieuwe versie). Je kunt je ook abonneren. Stuur e-mail naar [email protected]tudent.utwente.nl met als tekst SUBSCRIBE OMROEPBLAD. Radio Drienerlo zend uit op 96.0F FM en ook jij mag bellen tijdens de uitzending. Reaktofoon 5235/5208.

ASV Taste

Nu de tentamenperiode weer is aangebroken, wordt alles natuurlijk weer op een lager pitje gezet. De sociëteit blijft open. De Taste-trui is gelukkig nog te koop. Ga naar de PR-commissie voor meer informatie. De openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 1.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. tel.: 4326238.

AEGEE

Van 22 tot 24 maart zal in Lund, Zweden een AEGEE-meeting plaatsvinden. Je krijgt op deze bijeenkomst de mogelijkheid om meer over AEGEE te leren, bovendien leer je de doelen van AEGEE aan anderen duidelijk te maken.

In Aalborg kun je van 6 tot 10 maart deelnemen aan het seminar 'Intercultural Communication'. AEGEE-Helsinki gaat van 23 t/m 31 maart een weekje skiën in Lapland. In dezelfde week zal AEGEE-Rotterdam, van 25 t/m 29 maart, het congres 'Manage to survive' organiseren.

Onze sociëteit is verhuisd. De tappers staan voor jullie klaar op Brinkstraat 81; op de hoek van de Oldenzaalsestraat en de Boulevard.

Als je je wilt opgeven voor een of meerdere van deze activiteiten of gewoon informatie wilt, kun je ook langs komen op de AEGEE-kamer: Vrijhof 232 (053-4892207) of e-mailen naar [email protected]

FSST Tsjerk Hiddes

Nei it Dies is it wer tiid foar wat oare aktiviteiten. Op 20 febrewaris gean wy nei de film yn de VB. De film hjit 'Madness of King George' en it is in dryst-komyske film oer de Shakespearian (do kist him wol) King George. Dernei kinne wy noch wat neistitte yn de VB ûnder it genot fan pilske. 15 maart is der in ekskursje nei de Ljouwerter Krante. Om 14:00 oere wurde wy ferwachte. Om 16:00 oere is it dien. Dit is dan miskien in moaie gelegenheid om werris thús te sjen.

En om't wy net de hiele tiid allinnich mar sûp-aktiviteiten haw kinne, marek wat beweging nedich haw, gean wy op 21 maart te kloatsjitten yn de bosken rûnom Enschede. Wy sammelje om 14:00 oere by Calslaan 6. Eltsenien dy't in kloat hat (begryp my net ferkeard) wurd fersocht die mei te nimmen. Nei in slache striid kinne we noch in burgje drinke om de kjeld ferdriuwen.

Underwyls eltsenien in soad sukses tawinske mei de tentamens !!!

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen, die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zal je nog een functie uitoefenen, waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Procter & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: 053-4893909.,Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

ESTIEM Enschede

De kwalificatie ronde van de management game TIMES is afgelopen week (Week 6) succesvol verlopen. De namen van de winnaars van de kwalificatieronde hangen op het ESTIEM bord. 8 groepen hebben zich moe gestreden om zich te kunnen kwalificeren voor de westerse finale. Helaas kon er maar één groep doorgaan naar deze finale om daar te de gratis vliegtickets naar Helsinki te kunnen winnen. Zij zullen het dan op moeten nemen met teams uit Cambridge, Parijs en van nog 8 andere universiteiten uit Duitsland en België. # Voor deze westerse finale, welke gehouden wordt van 19 t/m 21 maart in Enschede, zijn wij op zoek naar hosts om de buitenlandse deelnemers onderdak te kunnen bieden. Lijkt het je leuk om een paar daagjes buitenlanders over de vloer te hebben, schrijf je naam dan op de lijst op het ESTIEM bord of bel Ruben: 053-4895113

Ovatie

Willen alle leden 29 en 30 juni vrijhouden voor een waddenweekend naar Terschelling, opgeven bij Sander H (4311335)# De PR-cie zoekt nog nieuwe leden, voor het verspreiden van folders en posters e.d.# Maandag zal de sponsorcie haar verslag presenteren over het nieuwe sponsorcontract, bel voor info Huub (tel: 4357484)# Het is mogelijk om stukjes in te sturen voor het OVATIE-journaal, via e-mail: [email protected] of bij Jeroen (4764928)# Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze secretaris Roy (tel: 4338450).

Studieverenigingen

Alembic

Het is weer tentamenperiode! Daarom zal de Alembic-kamer gedurende deze periode geopend zijn van 10.00 tot 15.00 uur # De speciale aanbieding van onze computerverkoop is voorbij, maar natuurlijk blijven we computers verkopen tegen zeer scherpe prijzen. Prijslijsten en bestelformulieren zijn af te halen en in te leveren op de Alembic-kamer # 20 maart excursie naar Grolsch, start om 8.30 en om ongeveer 11.30 sta je weer fris bij CTvoor de deur # Op 15 maart komt Arthur D. Little naar de UT voor een speciale case voor leden van Alembic en Stress. Inschrijfformulieren op de Alembic-kamer # De inschrijving voor de studiereis sluit op 4 maart # Wil je in aanmerking ko men voor de ROTS-regeling, meld je voor 1 mei 1996 aan bij de commissie voor auditorensteun. Formulieren zijn te krijgen bij de faculteits- en onderwijsdecanen.

Arago

De commissies werken hard aan nieuwe activiteiten # De Jaarboekcommissie is druk bezig met het jaarboek over 1995. Mocht je je stukje nog niet hebben ingeleverd dan ben je heel erg laat! # Er zijn al veel eerstejaars actief maar we zoeken nog actievelingen voor de introductiecommissie van technische natuurkunde die in augustus de faculteitsintroductie voor hun rekening nemen # Op het Arago-prikbord hangt een inschrijflijst voor een case-excursie naar Unilever. Geef je op! # We zijn heel erg hard op zoek naar enthousiaste Aragonauten die een studiereis willen gaan organiseren. Als je hier wat voor voelt maar je wilt nog wat meer informatie, schroom dan niet om iemand van Arago aan te spreken # Over anderhalve maand gaan drie bestuursleden ons verlaten. Dennis, Michiel en Maarten zullen naar alle waarschijnlijkheid worden opgevolgd door Jeroen Weenink, Antoinette ten Have en Marieke Slootman. Daarnaast zal er meteen iets veranderen aan de structuur. De Baconing gaat uit het bestuur en activiteitencommissaris krijgt een aantal andere taken. Binnenkort meer daarover # Tot slot: iedereen succes met zijn tentamens.

ConcepT

De ConcepT-almanak 1995-1996 is voor de leden gratis af te halen op de ConcepT-kamer * Tijdens de begeleidings- en tentamenweken is de kamerdienst gewijzigd. Een bestuurslid zal in de middagpauze van 12.30 - 13.45 uur op de ConcepT-kamer aanwezig zijn * Afgelopen week is er een extra dikke versie van 'De Brug' uitgekomen. Onze internationale tak, IACES LC Twente heeft een Engelse versie gemaakt. In het rekje voor de ConcepT-kamer liggen er nog een aantal * De opgavenbundel Inleiding Verwoerswetenschappen is voor f5 op de ConcepT-kamer verkrijgbaar * * Schrijf je in voor de onderwijscommissie, zij zoekt mensen die de onderwijscommissie willen versterken * Verder worden er nog nieuwe mensen gezocht om een symposium voor volgend jaar te organiseren. Schrijf je snel in er zijn nog slechts enkele plaatsen over * Er is nog plaats voor mensen die met de Bata mee willen doen * Heb je interesse in zomercursussen, lees dan de brief van de Stichting Universiteitsfonds op het ConcepT-bord * IACES organiseert een springcourse 'Structures' van 25-30 maart in Madrid, Spanje. Tot en met 15 februari is inschrijven mogelijk. Kosten 90 ECU, ongeveer 180 gulden. * Denk je dat je goed kunt brallen en blaten, geef je dan op voor de Cicero-Cup. Zie het ConcepT-bord voor meer informatie.* De foto's van het nieuwe bestuur en de excursie naar Rotterdam zijn klaar. Nastellen kan met het nabestellingsformulier * Buitenlandreis naar Parijs: schrijf je snel in, voor 14 februari * Tenslotte: iedereen veel succes met de tentamens en zie je even niet meer zitten kom gerust even langs op de ConcepT-kamer.

Inter-Actief

Een tentamenbundel helpt bij een goede voorbereiding op de tentamens. De bundels zijn te koop bij IAPC. Iedereen alvast succes gewenst # Je kunt je nu al inschrijven voor de Batavierenrace (27/4)! De inschrijflijst hangt op het prikbord # Tot 1 maart kun je je nog inschrijven voor de Turbotrip (zie vorige nummer) # Dinsdag 12 maart, 17.00 uur borrel, speciaal ter erevan het derde lustrum. Misschien een beetje vreemd, een lustrumborrel maar het wordt wel duidelijk waarom # Donderdag 9 mei 1996: Symposium 'De toekomst van de Informatica'! Dit vanwege het derde lustrum van de faculteit INF en de studievereniging Inter-Actief. Binnenkort meer informatie # Voor alle laatstejaars ligt een Nobiles ingenieursgids klaar. Ze zijn gratis af te halen op de IA-Kamer. In deze gids is informatie over doorstuderen, solliciteren en bedrijven te vinden # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. #E-mail: '[email protected]' #WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

Sirius

Galanieuws: het Bestuur van Sirius sponsort het gala en stelt leden en andere gegadigden in de gelegenheid naar het gala te gaan in Hengelo. Gezien de enorme belangstelling is het raadzaam snel te reageren. Stuur een foto en begeleidend briefje met daarop een korte cv en de naam van het bestuurslid naar keuze (niet meer dan twee), o.v.v. 'Stardate' naar Studievereniging Sirius, Kamer TW- B108, postbus 217, 7500 AE Enschede. Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld. Nogmaals wees er snel bij, want op=op.

TObias

Batavierenrace '96: versterk het 'TObias in Action'-team bij deze grootse estafetteloop. # Voor een spannend weekend in Berlijn: schrijf je in voor de Turbo-trip (20-21 april). Sluiting inschrijving 1 maart. # 13 maart Culturele Avond. De ACCIE zoekt hiervoor nog mensen met creatieve uitspattingen # 21 februari de ALV, 20.00 uur, L216 # Voor een gulden kun je op 21 februari in de middagpauze naar een lezing over het GBIO: een instituut dat ondernemingsraden adviseert bij hun scholingsproblemen, plaats L213 # Actieve mensen worden gezocht voor het versterken van de volgende commssies: PR-cie, Lustrum-cie en de Symposium-cie. # En tot slot: vanmiddag om 17.00 tot 18.45 uur is er weer een borrel in de kantine van TO. Voor info, kom langs in de TObiaskamer!

Stress

De datum voor het Gala, dat Stress in samenwerking met Sirius organiseert, zal plaatsvinden op 30 en niet op 31 maart. De kaartverkoop start binnenkort # Op 28 maart een symposium onder de naam TBKarrière. Afgestudeerde TBK-ers vertellen over hun eigen loopbanen en geven hun mening over de studie TBK # Van 4 maart tot 5 april wordt in Enschede de voorronde gehouden van de Rabobank Business Challenge. De inschrijving hiervoor is al gestart, en is mogelijk tot 17 februari. Deze ondernemingsplancompetitie biedt de uitdaging om theorie en praktijk met elkaar te combineren. De prijs voor het winnende team is een reis, en bovendien is dit team verzekerd van een plaats in de landelijke finale, alwaar f10.000 te verdienen is voor het winnende team. Inschrijvingsformulieren in de Stress-kamer # Voor de halve finales van de TIMES managementcompetitie, die in Enschede gehouden worden, zijn dagactivisten nodig. Aanmelden kan op het ESTIEM-bord # De Stress-almanak is voor leden gratis te verkrijgen in de Stress-kamer # De voorbereidingen voor een intercontinentale studiereis naar het Verre Oosten zijn in volle gang. De naam van de reis is TRAIN. Mensen die graag mee willen met deze studiereis kunnen in de Stresskamer een case af te halen, die voor vrijdag 23 februari ingeleverd moet worden # En als laatste: Voor vragen, opmerkingen, koffie en vooral gezelligheid: kom naar de Stress-kamer. Voor verdere informatie over Stress, bel (489)3527.

Abacus

Ja! De inschrijvingen voor de Bata444race van 27 april zijn begonnen! De Bata444race is een estafette-hardloopwedstrijd met afstanden van ongeveer 4 tot maar liefs 12 km voor de echte diehards. Abacus heeft een team gevormd en je kunt je nu inschrijven bij de Abacuskamer. Ook kun je je inschrijven voor de nieuwe IKTW, of misschien wil jij wel doegroepmama of -papa worden? Ook na de tentamens zijn er weer volop activiteiten. Zo zoekt activiteitencommissaris Ivo nog organisatoren voor een triviant- en volleybaltoernooi. Houd hoop en succes met je tentamens. Abacus: 053-4893435 (we hebben voice-mail!) E-mail: [email protected]

Communiqué

Vanaf maandag ligt de ?C? in de postvakjes. Vol met interressante wetenswaardigheden en artikelen. In de Communiqué-kamer kan je je opgeven om redactie-lid te worden # In het weekend van 20/21 april kan je mee met de TurboTrip naar Berlijn. Opgeven voor 1 maart # Tenslotte: Veel succes met de tentamens!

Scintilla

Het bestuur wenst iedereen succes met zijn tentamens. Lever na afloop even een kopietje van je tentamen in bij Scintilla voor de SATE-bundels (in de SATE-bak) # Op maandag 11 maart Algemene Leden Vergadering, vanaf 20.00 uur. Als alles loopt als gepland is aansluitend op 12 maart de bestuurswisselborrel # Wij zijn nog op zoek naar enkele eerstejaars EL-studenten die het leuk vinden om de ouderdag van 11 mei aanstaande te organiseren. Kom langs bij op de Scintillakamer # Op 26 maart excursie naar HSA. Er zijn nog een paar plaatsen over; schrijf je snel in op het prikbord in de kantine van het EL/TN-gebouw # Nu bij de STORES: Cyrix 586/100MHz met PCI-moederbord, 256kb cache en cooler voor slechts f425 # Om bij de STORES te kunnen kopen moet je lid zijn van Scintilla. Ook niet EL-ers kunnen lid worden # Er ligt weer een nieuwe SUN klaar met de laatste nieuwtjes roddels en tips # Let op! Het faxnummer van Scintilla is gewijzigd: (053) 4891068. Verder is Scintilla bereikbaar per telefoon (053) 4892810 en per Email [email protected]

Sport

Kom bij de Hitters!

Bij de honk- en softbalvereniging HIGH TECH HITTERS zijn de eerste voorbereidingen voor het competitieseizoen inmiddels getroffen. Want begin april begint het allemaal echt en zullen we, na een tijdje zaaltrainen, het gras weer onder onze voeten voelen. Let goed op de publicaties, want van onze eerste buitentraining willen we gelijk een grootse introductie-training maken. Dit wordt waarschijnlijk 3 april. Heb je interesse, kom dan eens vrijblijvend langs bij de zaaltraining op woesdag om 18.00 uur ( oude grote zaal) en doe mee! We zijn hard op zoek naar mensen die samen met ons voor de club op willen komen in de competitie, maar vooral naar mensen die met ons mee willen genieten van de gezelligheid bij de Hitters en van de daverende evenementen van de evenementencommissie! Voor informatie bel Heidi (053-4895087).

Linea Recta

Nog geen kennis gemaakt met Turnvereniging Linea Recta? Wij trainentwee keer per week met trainer, op maandag van 18.30-20.30 en op woensdag van 19.30-21.00 in de houtenzaal van het Sportcentrum. Tot onze beschikking staan de meest fantastische toestellen, zoals onder andere een grote trampoline, een tumblingbaan en een GES damesbrug en herenrek. Er wordt op elk niveau geturnd, dus voor iedereen is er plek. Ook is er de landelijke NSTC-competitie met vier wedstrijden per jaar waar ook iedereen aan mee kan kan doen. Info: Hans Koolen (053-4300714) of Andrea Wagenaar (053-4330918).

Biljart Vereniging Drienerlo

Altijd al goed willen leren biljarten voor weinig geld? Dat kan; vanaf nu tot september lid zijn van Biljart Vereniging Drienerlo kost slechts f22.50. Voorwaarde: je moet een campuskaart hebben. Voor verdere informatie bel (489)5094 (Fred of Gerrit). Ook is iedereen natuurlijk van harte welkom om eens langs te komen in ons biljartzaaltje (achter de nieuwe fitnessruimte in het sportcentrum).

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.