INFO

| Redactie

Donderdag 20 februari houdt de afdeling Werktuigbouwkunde van het KIvI een lezing over 'Construeren, hoe doe je dat nu eigenlijk?'. Het betreft een verhandeling over de biomedische benadering van het ontwerpen van mechanismen en aandrijvingen. Het motto van de avond is 'Kijk eens naar de natuur'. Sprekers zijn o.a. prof. ir. J. Cool (UT). Nadere informatie over de lezing is verkrijgbaar bij ir. Jacques Stevens, tel. 053 - 430 1701. Tijd en plaats: 19.30 uur, zaal B Drienerburght; kosten: f25 voor KIvI- en Niria-leden en f35 voor niet-leden. Aanmelding: via Elfride Dijkstra, KIvI-kamer Oost, tel. 4097, e-mail: [email protected]

Algemeen

KIvI

Op de internet-pagina van het KIvI staat up-to-date informatie over alle KIvI-activiteiten: www.student.utwente.nl/~kivi. Wilt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden van nieuwe activiteiten en wijzigingen in het programma dan kunt u uw e-mail adres doorgeven aan Elfride Dijkstra en wordt u op de =

mailing list geplaatst.

Bureau Studentenpsychologen

In verband met een studiedag is het Bureau Studentenpsychologen op 19 februari 1997 gesloten. In dringende gevallen kunnen studenten contact opnemen met de huisarts.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 30 januari 1997

-Het College heeft de 3e Begrotingswijziging 1996 zijnerzijds vastgesteld en zendt deze ter definitieve vaststelling naar de Universiteitsraad en ter informatie naar de fakulteiten, onderzoekinstituten en de diensten.

-Het College heeft de hoofdonderwerpen voor de nota Begrotingsrichtlijnen 1998 vastgesteld en zendt deze ter informatie toe aan de CCP.

-Het College heeft de Universiteitsraad om instemming gevraagd met het continueren van de lijn van matching van STIR- subsidies en de matching bedragen voor de studenten ad kY 3 en de matching bedragen voor de fakulteiten ad kY 42 alsnog uit de reserve CSi 1996 te bekostigen; ook wordt de Universiteitsraad verzocht alsnog een reservering ad kY 30 te mogen doen binnen de CSi 1997.

-Het College heeft de conclusies en aanbevelingen overgenomen zoals geformuleerd in paragraaf 6 van de Eindrapportage van de werkgroep Bekostiging Onderzoekinstituten en Onderzoekscholen. De nota zal aan de orde worden gesteld in een strategische bijeenkomst met fakulteitsdekanen en wetenschappelijk direkteuren onderzoekinstituten. De nota wordt ter informatie toegezonden aan de CCR, de CCP en de Universiteitsraad.

-Het College heeft de Universiteitsraad verzocht om, gezien het commitment van de fakulteit BsK, voor een periode van drie jaar alsnog kY 70 per jaar toe te kennen aan de penvoerende fakulteit WMW voor stimulering TCW-onderzoek.

-Het College heeft een notitie vastgesteld m.b.t. de evaluatie van erkende auditoren generatie 1989 en zendt deze ter informatie toe aan de Universiteitsraad. Tevens besluit het College de overeenkomst met Winterthur voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekeringen op leningen aanstudenten te beëindigen.

-Het College heeft de procedure Onderzoek StimuleringsFonds 1997 vastgesteld en legt deze ter instemming voor aan de Universiteitsraad.

-Het College heeft de benoeming van prof.dr.ir. G.G. Hirs verlengd als hoogleraar Energie-technologie bij de faculteit Werktuigbouwkunde van 1 maart 1997 tot 1 november 1999.

-Het College heeft de informatie aan de Universiteitsraad over de stand van zaken van acties naar aanleiding van de Management Letters IAD 1994 en 1995 vastgesteld.

-Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad over de periode februari tot en met mei 1997 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

-Het College heeft opdracht gegeven aan de Secretaris van de Universiteit en de adjunct-secretaris om uitwerking te geven aan zijn voornemen om te komen tot de oprichting van een concern-staf.

-Het College heeft op voordracht van de Secretaris van de Universiteit en in overeen-stemming met het bestuur van de faculteit TN dr. C.L.M. Pouw benoemd tot directeur van de fakulteit Technische Natuurkunde, ingaande 17 maart 1997.

-Het College heeft prof.ir. E.F. Michiels benoemd voor de periode van 1 maart 1997 tot 1 maart 2000 opnieuw tot hoogleraar Applicatieprotocolsystemen; het betreft hier een deeltijd-aanstelling (omvang 0,4 fte).

Afscheid Jan Ham

In verband met het afscheid van drs. J.H.M. Ham vrijdag 28 februari a.s. is die dag het Bureau Studentendecanen de gehele dag en het Bureau Studentenpsychologen vanaf 12.30 uur gesloten. Belangstellenden kunnen de scheidende functionaris de hand schudden tijdens de afscheidsreceptie in het Theatercafé van de Vrijhof (16.30 - 18.30 uur).

Bureau Internationale Samenwerking

Albert Heijn Studiefonds. Het winkelschap als wetenschap. Via het Albert Heijn Studiefonds stelt Koninklijke Ahold jaarlijks f20.000 beschikbaar voor academici die de detailhandel als onderwerp van postdoctorale studie kiezen. Voorstellen voor zowel het verrichten van wetenschappelijk onderzoek als het organiseren van seminars m.b.t. de detailhandel, komen in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke financiële ondersteuning. Aanvragen indienen voor 31 maart 1997. Informatiebrochures met de criteria en informatie zijn beschikbaar bij Joke Heisterkamp, BIS, Boerderij. Telefoon 053-4894697.

Onderwijskundige Oriëntatiecursus

Op 18, 19 (mo) en 25 maart 1997 organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een Onderwijskundige Oriëntatiecursus (OOC). Deze cursus is geschikt voor zowel beginnende als ervaren docenten en voor assistenten in opleiding.

De OOC maakt al meer dan 15 jaar deel uit van het dienstenpakket van het OC. De cursus biedt een brede oriëntatie op verschillende onderwijstaken en is, volgens de docenten die er reeds aan hebben deelgenomen, een goede voorbereiding op het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van werkgroepen en dergelijke.

Aan de orde komen thema's als het maken van lesopzetten, systematisch aanpakken van problemen, boeiender maken of efficiënter organiseren vanonderwijs, beoordelen van studieresultaten enzovoort. De cursus bevat verder talrijke aanwijzingen om de tijd, die men besteedt aan onderwijs doelmatiger te gebruiken.

Tijdens de cursus zullen de deelnemers veelal zelf actief zijn, onder meer door het houden van presentaties en het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

Deelname is voor UT-medewerkers kosteloos. Docenten die later eventueel deelnemen aan het Didactisch UT-Inwerktraject, krijgen daarvoor een gedeeltelijke vrijstelling op basis van de OOC.

Meer informatie over de cursus bij Harry van de Wouw (2626), Wim Weenk (2048) of op Internet (http://www.nic.utwente.nl/wwwut/oc/dagen.htm). Op Internet kunt u ook informatie vinden over andere OC cursussen. Cursusdata: dinsdag 18 (hele dag), woensdag 19 (ochtend) en dinsdag 25 (hele dag) maartmaart 1997. Aanmelding: per telefoon (2050), via email ([email protected]) of via Internet. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden tot 4 maart.

Onderwijs

Alle faculteiten

Doctoraal College Industriële Elastomeren (CT 135525)

Bij voldoende belangstelling zal professor Noordermeer (DSM) dit college geven in het 3e trimester. Studenten kunnen zich opgeven bij Karin Hendriks of Sandra de Jonge (kamer CT1358; tel 2968 of 2974).

Multidisciplinaire ontwerpopdracht,

zie bericht onder TW

Gastcollege dr. A.A. Kinneging

Als afsluiting van de colleges Geschiedenis van Politieke Theorieën houdt op donderdag 6 maart van 13.45 tot 15.30 uur, Andreas Kinneging een vrij toegankelijke lezing over 'Actualiteit van de Romeinse politieke theorie', zaal TW C-238. Kinneging werkt als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Leiden, en is daarnaast actief in de VVD. Hij levert onder meer regelmatig bijdragen aan de opiniepagina's van de Nederlandse media. Documentatie bij het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek, TW C-226. Verdere informatie bij Roland Pierik, TW C-228, tel. 053-489 48 25, e-mail [email protected]

Integrand

Integrand is voor de volgende projecten op zoek naar:

-Een TBK/BSK-student om voor een bouwbedrijf een ARBO/milieu-certificering. Referentienummer 523.

-Marktonderzoek in Frankrijk, Duitsland en Engeland voor een nieuw lichtproject. Onderzoek naar marktgrootte, afzetmogelijkheden, strategie, etc. Projectduur is 8-9 maanden. Eisen: thuis in marketing, internationaal georienteerd, kennis van internet, creatief en zelfstandig. Referentienummer: 524.

-Een TBK-student die de logistieke manager van een kunststof bedrijf gaathelpen met het in kaart brengen van de logistieke processen, de eisen van de klant en de financiële gegevens. Referentienummer: 525.

-Een BIT/TBK-I student die een kaartsysteem gaat automatiserenen en een boekhoudbestand gaat koppelen aan een klantenbestand. Referentienummer: 526.

-Twee BIT/INF/EL-studenten die in een automatiseringsbedrijf te Welsum in Borland C /C++ een aantal (sub)systemen t.b.v. veiligheid en wachtrijen kunnen programeren. Vergoeding circa f2400,- bruto. Referentienummer: 527.

Verder voor studenten van elke studierichting stages bij: Mees Pierson, Shell, Procter & Gamble of Unilever. Bel hiervoor even op of kom langs en vraag naar Janine Stegeman. Heb je interesse in een van deze opdrachten of in een bestuursfunctie kom dan even langs. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel 053-4893909, Internet: Voor de opdrachten zie http:/www.jobnet.nl/integrand. Voor info over Integrand Twente zie http:/snt.utwente.student.nl/~integrand.

UniConsult Twente

UniConsult Twente zoekt studenten voor de volgende advies-projecten met een flexibele tijdsindeling. De beloning is, naast ervaring, ongeveer 25 gulden per uur.

-Een TBK-student voor het schrijven van een kwaliteitshandboek.

-Een TBK-student voor het opzetten van een kwaliteitsafdeling.

-Een TBK/BSK/CT-student voor een onderzoek naar toxische-stoffen in het kader van ARBO-zorg.

-Een CT-student voor een onderzoek bij een fabrikant van poly-uretaan.

Ben jij derdejaars of hoger en heb je minimaal 2 dagen in de week tijd om een project uit te voeren, kom dan langs op onze kamer (CT-3144, bij stagebureau) of bel (3811 of 4312975) en schrijf je gratis en vrijblijvend in. UniConsult staat ook op internet (www.ct.utwente.nl/~uct). Kijk ook op onze borden in het BB-gebouw en WB-gebouw. UniConsult Twente , tel/fax: 053-4312975; Universiteit Twente, Kamer CT-3144, Postbus 217 7500 AE Enschede.

BSK

Afstudeercolloquia

Kirsti Schuiling over 'Zorg in beweging'. De toekomstige ontwikkeling van de populatie van de LosserHof en het belang daarvan voor het instellingsbeleid; op 28 februari 1997 om 16.00 uur in TW C-238.

Dolf te Lintelo over 'The illusion of substitution'. A study on the roles of Indian governmental and non-governmental health sectors in the post-1991 period of economic reforms; op 20 februari 1997 om 14.00 uur in TW C-238.

Organisatieproblematiek

Bestemd voor: D2/D3-Studenten BSK. Het college op maandag 17 februari a.s.: het 3e en 4e uur in WB hal IV 208 vervalt en wordt verplaatst naar maandag 24 februari 1997; het 6e en 7e uur in WB hal V 108. Het tentamen is op dinsdag 11 maart 1997 van 13.30 tot 15.30 in TW A-101.

Afstudeeropdrachten

-De Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijding te Den Haag. Onderwerp 'Studie naar het maatschappelijk nut van ongediertebestrijding in Nederland'. Er dient nader onderzoek te worden gedaan naar respectievelijk de (omvang van de) relevante markt, de afnemers die zich op die markt begeven en de factoren die dit afnemersgedrag benvloeden. Periode: februari t/m juli 1997 presentatie op het jubileumcongres. Inlichtingen: Stagebureau, kamer C-103, tel. 053-489 32 40 (alleen 's ochtends).

-Gemeente Enschede. Onderwerp: ondersteuning van een Bestuurskundig student/afgestudeerde voor het thema 'Vrouwen in besluitvorming'. Het is een betaalde opdracht (er kunnen geen studiepunten mee worden behaald). Inlichtingen: Stagebureau BSK, kamer C-103, 053-4893240 (alleen 's-ochtends) of: Welzijnsdienst gemeente Enschede, mevrouw L. Kuiper, beleidsmedewerker emancipatie; tel. 053-4884531.

ID-project Informatisering (178515) en Informatisering in het openbaar bestuur (176850)

Bestemd voor: D1/D2/D3-Studenten BSK. Het ID-project Informatisering voor D1-studenten TBSK en het D2/3-vak Informatisering in het openbaar bestuur worden gecombineerd aangeboden. Docenten van het vak zijn dr. G.H. Reussing (ABR) en dr. J.S. Svensson (BS). De opzet van het vak (met literatuur en collegerooster) is verkrijgbaar op het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek (C-226).

TWEB-forum over Rusland

Op vrijdagmiddag 14 februari a.s. organiseert het Twente Werknet voor Europese Bestuurskunde een forumbijeenkomst, geheel gewijd aan Rusland. Aan de discussie wordt een belangrijke bijdrage geleverd door Vladislav Grekhov, Manager International Affairs van de stad Kostomoeksja in de autonome (deel)republiek Karelië. Het programma start om 14.00 uur in zaal A-101. Voor vragen en/of inlichtingen: dr. M. Wolters, tel. 053-48932 21, e-mail [email protected]

Inschrijving voor D2/D3 vakken 3e trimester

Studenten die in het 3e trim. D2/D3-vakken willen volgen dienen zich voor 1 maart a.s. in te tekenen bij BOZ-BSK.

Evaluatie blokonderwijs

Bestemd voor: P-Studenten BSK. Op donderdag 27 februari a.s. is een evaluatiebijeenkomst van het blokonderwijs gepland voor eerstejaarstudenten. Deze bijeenkomst zal worden geleid door de onderwijsdecanen, L. Dieben en Th. Van der Krogt alsmede de studieadviseur B. van Rein. U bent allen van harte welkom voor uw vragen en opinies over genoemd onderwerp. Plaats: TW C-238, tijd: 12.30 - 13.30 uur.

Studentassistentschap begeleiding project Sturen II

Bestemd voor: D1/D2/D3-Studenten BSK. Voor het sociaal-economische onderdeel van het ID-project 'Sturen in de samenleving' (het oude project 'Sturen') worden twee studentassistenten gevraagd om de groepen te begeleiden tijdens het simulatiespel. U moet beschikbaar zijn op de woensdagmiddagen 09-04-97, 16-04-97 en 23-04-97, op de donderdagmiddagen 10-04-97, 17-04-97 en 24-04-97 en op maandag 28-04-97, 3e en 4e uur. Van U wordt verwacht dat u uitleg kunt geven over het werken met de variantentabellen, dat u toeziet op het verloop van het simulatiespel en dat u de groep stimuleert en wijst op processen die zich afspelen. U kunt zich schriftelijk of per e-mail aanmelden voor woensdag 19-02-97 onder vermelding van naam, adres, telefoon, datum start BSK-studie, datum P-diploma entotaal aantal tot nu toe behaalde SP. Aanmelding en informatie bij Dieben, kamer C-312, tel. 3916, postvak kamer C-207, e-mail [email protected]

Afstudeercolloquia

Dolf te Lintelo over 'The illusion of substitution. A study on the roles of Indian governmental and non-governmental health sectors in the post-1991 period of economic reforms.', 20 februari 1997 om 14.00 uur in TW C-238.

Kirsti Schuiling over 'Zorg in beweging. De toekomstige ontwikkeling van de populatie van de Losser Hof en het belang daarvan voor het instellingsbeleid', 28 februari 1997 om 16.00 uur in TW C-238.

Wen Duffels over 'Het overeenkomstenstelsel in reflexief rechtsperspectief. Reflecties op het zelfregulerende vermogen van de Wet beperking contracteerplicht en aanpalende regelgeving', 25 februari 1997 om 15.45 uur in TW C-238.

Inschrijving voor D2/D3 vakken 3e trimester

Bestemd voor: D2/D3-Studenten BSK. Studenten die in het 3e trim. D2/D3-vakken willen volgen dienen zich voor 1 maart a.s. in te tekenen bij BOZ-BSK.

Interdisciplinair-project Sturen in de samenleving (178008)

Bestemd voor: P-Studenten. In het interdisciplinair-project Sturen in de samenleving (178008) in blok 1.4 staat het afvalbeleid in Nederland centraal. Het ID-project bestaat uit diverse onderdelen. Ten eerste het theoretische gedeelte, bestaande uit vier hoorcolleges, dat wordt afgesloten met een toets. Ten tweede een praktisch gedeelte bestaande uit een excursie naar de stortplaats Boeldershoek, gesprekken met mensen uit de praktijk, het schrijven van een zogenaamde pleitnota, een rollenspel en een terugkoppeling. Een gedetailleerd overzicht van het ID-project en een deel van de literatuur (2 kopieen) is bij BOZ-BSK af te halen. Tevens kan men zich bij BOZ-BSK inschrijven voor het ID-project. De sluitingsdatum is maandag 17 februari. Vanaf maandag 17 februari is de rolverdeling voor het simulatiespel bekend bij BOZ-BSK. Vanaf woensdag 19 februari kan men de rolbeschrijving en het case-dossier, beide ten behoeve van het simulatiespel bij BOZ-BSK afhalen. Tevens kan men vanaf woensdag 19 februari de richtlijnen voor de pleitnota bij BOZ-BSK afhalen.

Literatuur risk management (173820) en politiestudies (178820)

Bestemd voor: D2-Studenten BSK. De literatuur voor het vak risk management (173820) dat wordt gegeven in het derde trimester op woensdagmiddag het 7e en 8e uur is: P.F. Claes en H.J.J.M. Heerman, Risk management: inleiding tot het risicobeheersproces, Stefert Kroese (Educatieve Partners), 1991. ISBN: 90 207 2082 1. De literatuur voor het vak politiestudies (178820), derde trimester op donderdag het 5e en 6e uur, zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Voor informatie over de vakken risk management en politiestudies kunt u contact opnemen met: Mevr. Drs. M.J.G. de Heus, tel. 053-489 40 57.

Organisatieproblematiek: diagnose en anlyse

Bestemd voor: D2/D3-Studenten BSK. Het college op maandag 17 februari a.s. het 3e en 4e uur in WB hal IV komt te vervallen en wordt verplaatst naar maandag 24 februari 1997 het 6e en 7e uur in WB hal V 108. Het tentamen is op dinsdag 11 maart 1997 van 13.30 tot 15.30 in TW A-101.

Roosters blok 1.4

Bestemd voor: P-Studenten BSK. Mede in verband met het vak Sturen in de samenleving is het rooster van blok 1.4 ingrijpend gewijzigd. Een herzien rooster is af te halen bij BOZ-BSK.

Tentamenregeling Kwantitatieve Methoden I en II

Bestemd voor: P/D1-Studenten BSK. De tentamenregeling Kwantitatieve Methoden I en II is af te halen bij BOZ-BSK.

Vergelijkend publiekrecht (175228)

Bestemd voor: D2-Studenten BSK. Het vak 'Vergelijkend publiekrecht' is gewijd aan een vergelijking van het staatsrechtelijke stelsel van Nederland met het stelsel van de Verenigde Staten en de stelsels van een aantal Europese landen (Belgie, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië). De docenten zijn prof.mr. H.M. de Jong en dr. G.H. Reussing. De opzet van het vak (met literatuur en collegerooster) is verkrijgbaar op het secretariaat.

Rechtspersonenrecht (175214)

Bestemd voor: D2/D3-Studenten BSK. Vanaf 3 maart 1997 ligt bij het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek gereed de handleiding rechtspersonenrecht 1996/1997. De handleiding bevat o.m. het collegerooster en de studiestof voor het vak rechtspersonenrecht. Het eerste college is op 1 april 1997.

CT

Doctoraal College Industriële Elastomeren (CT 135525)

Zie bericht onder 'Alle faculteiten'.

EL

Numerieke wiskunde en programmeermethoden (154023)

Bestemd voor D-studenten EL / ex-HBO-ers

In verband met de grote belangstelling voor dit college wordt dit op Do 1 + 2 uur verplaatst van BB 3 naar BB 5 (weken 7 t/m 10).

INF/BIT

Analyse van signaaloverdracht in communicatienetwerken

(157021)

Op verzoek van de docent wordt het college vanaf week 8 verplaatst van MA 5 + 6 uur in TW-C 138 naar MA 7 + 8 uur in TW-RC 103b.

zie ook berichten onder TBK

TBK/CT&M

Intekening keuzevak 212035 DSS

Zie onder alle faculteiten.

Tentamen Installatietechnologie (226040)

Voor: D-CT&M, Bt&M. Het tentamen van het vak Installatietechnologie (226040) is verplaatst van dinsdagochtend 17 juni a.s. naar woensdagmiddag 25 juni a.s.

ID-blok (221130), Rijksweg 35: Almelo - Zwolle

Voor: D-CT&M. Het vak ID-blok (221130), Rijksweg 35: Almelo- Zwolle wordt gedurende het hele derde trimester gegeven. Aangezien de begeleiderscapaciteit beperkt is worden studenten dringend verzocht zich in te schrijven op het mededelingenbord CT&M. De sluitingsdatum is 7 maart a.s.

Filosofie & sociologie van modellen (162340)

Voor: D-CT&M. Op 26 februari a.s. (week 13) zal het hoorcollege van het vak Filosofie & sociologie van modellen (162340) twee uur langer doorgaan, dus het vijfde tot en met het achtste uur in zaal TWRC B103.

Gastcolleges OCC I (226020)

Voor: P-CT&M. In week 14 en 16 zijn op woensdag het zevende en achtste uur gastcolleges van het vak OCC I (226020) gepland in zaal BB4. Hierdoor zijn de werkcolleges van groep 3 op woendag het zevende en achtste uur in week 14 en 16 verplaatst naar vrijdag het derde en vierde uur in zaal WB Z122.

Strategisch onderzoek naar ozonaktiviteiten

Christian A. Koning & Gijs J.R. Emsbroek over "Ozon of Onzin": een strategisch onderzoek naar ozonaktiviteiten voor Diversey Lever Maarssen, 14 februari 1997, 13.45 uur, BB1.

Rectificatie

Dannis Noom over

"Structuur in een stroom van veranderingen".

Het bepalen van een invoeringsmethode voor het ERP-pakket Renaissance CS, 28 februari 1997, 15.45 uur, vestingbar-Filmzaal.

TCW

Regio Twente, sector milieu te Enschede

Regio Twente, sector milieu te Enschede, wil graag een TCW-student(e) voor het opzetten van een publiciteits- en uitvoeringscampagne convenant duurzaam bouwen Twente. De activiteiten bestaan ondermeer uit het ontwikkelen van een voorlichtingsbrochure voor aanvragers van bouwvergunningen, het organiseren van themabijeenkomsten en een ondertekeningbijeenkomst. Indien je belangstelling hebt neem dan contact op met Dhr. Snellenburg van Regio Twente, sector milieu te Enschede, tel. 053-4876663. Geef jebelangstelling ook even door aan de onderwijscoordinator van TCW, Nelleke van Adrichem tst. 2091.

Let op: het gaat hier om een opdracht waar geen studiepunten voor worden gehonoreerd.

Onderwijsmededeling

Verandering van trimester. Volgend collegejaar `97-'98 wordt het vak Sociologie van de Communicatie (168702) in het derde trimester verzorgd en Communicatie en Organisatieprocessen (168706) in het eerste trimester. Je dient hier in je planning voor volgend collegejaar rekening mee te houden!

TN

Doctoraalvoordrachten

G.C.J. Otter over 'Polyvinyl Alcohol in Humid Air', woensdag 19 februari 1997 om 14.00 uur in EL/TN B1224.

E.A. Bosgoed over 'Measuring antigen-antibody binding forces, using radiation pressure and reflection interference microscopy', donderdag 20 februari 1997 om 15.30 uur in BB6.

Rutger van der Eijk over 'A NIKHEF pilot study on the use of diamond as particle detector material', dinsdag 25 februari 1997 om 15.30 uur in EL/TN B1228.

Grietus Mulder over 'Meten van Normaalspanningen', vrijdag 28 februari 1997 om 13.30 uur in EL/TN T4.

Inschrijving tentamens t/m vrijdag 21 februari a.s.

140526 Electriciteit en magnetisme, 21-03, 9.00-12.30; 140521 Warmteleer, 27-03, 9.00-12.30 uur; 140539 Dynamica, 27-03, 13.30-17.00 uur. D1 149002 Thermodynamica, 20-03, 9.00-12.30 uur; 141128 Inleiding quantummechanica, 21-03, 13.30-17.00 uur; D2/3 146003 Detectie en signaalverwerking, 13-03, 13.30-17.00 uur; 144006 Electromagnetisme, velden en golven, 18-03, 13.30-17.00 uur.

Colloquium TN

Prof.dr. J.T.M. Walraven; Universiteit van Amsterdam over 'Ultra gold gases' op woensdag 19 februari 1997 om 16.00 uur in EL/TN T4.

D1 project (dr. C.M.J. Wijers)

Voorlichting voor D1-projecten vindt plaats op 4 april, uren 1/2 in zaal EL/TN T4. Inschrijven op projecten moet geschieden voor donderdag 10 april om uiterlijk 17.00 uur bij BOZ TN. Houd er rekening mee, dat niet altijd de eerste keuze gehonoreerd kan worden. De definitieve indeling zal bekend gemaakt worden op vrijdag 11 april het 5/6 uur in EL/TN T4. NB: voor overige informatie met betrekking tot het D1-project zie brief met kenmerk 4035636 Vbe/2. Indien die niet meer in uw bezit is, kunt u een extra copie bij BOZ TN krijgen.

TO

Keuzevak Multidisciplinair Ontwerpproject

Bestemd voor: doctoraal-studenten. De MultiDisciplinaire OntwerpOpdracht (MDOO) is een nieuw keuzevak in het doctoraalprogramma van alle studierichtingen van de UT. Het vak vindt plaats in het derde trimester, in projectvorm, omvang 6 SP, circa 56 SP afgerond in het doctoraal. In het project werk je samen met studenten uit andere studierichtingen aan de oplossing voor een praktijkprobleem. Een projectenbundel kun je afhalen bij BOZ TO of bij BOZ TW in het TW/RC gebouw.

Op 19 februari a.s. vindt er een projectenmarkt plaats (14.00 17.00 uur in foyer CC complex) om nader kennis te maken met projecten van je keuze en om de projectteams samen te stellen. Wil je met het project meedoen (opgeven kan nog t/m 14 februari), dan moet je hier aanwezig zijn. Het vak kan worden opgevoerd als keuzevak van 6 SP binnen de categorie van 15 SP aan vrije keuze. Ook kan het worden opgevoerd binnen de verplichte keuze aan ontwerp onderwijs (minimaal 3 SP), waardoor er nog 12 SP aan vrije keuze resteert. Opgave en nadere informatie: H.J. Vos, tst. 3628, [email protected]

TW

Tentamen

Het tentamen Electriciteit en magnetisme (140529) van 19 maart a.s. gaat niet door. De volgende gelegenheid zal zijn in mei en in augustus. Studenten die door deze regeling in de problemen komen kunnen contact opnemen met de docent, mw. dr. M.J. Peters, tst 3125, kamer EL/TN 4122.

Discrete wiskunde en logica (151050)

In verband met verbouwing van BB 106 worden de werkcolleges van groep 1 van Discrete Wiskunde en Logica als volgt verplaatst: wk 15-18, Ma 3+4, TW - RC 103b; wk 17,18,19, Di 5+6, WB - H5 - 212; wk 14-17,19, Wo 3+4, TW- RC 103b.

Wiskunde III (152017).

In verband met verbouwing van BB 106 wordt het werkcollege van groep 1 van Wiskunde III verplaatst naar TW - RC 103b. Wk 14-19+21-24, Vr 1 + 2 uur.

Analyse A (152028)

In verband met verbouwing van BB 106 worden de werkcolleges van groep 1 en 2 van Analyse A als volgt verplaatst. Groep 1, wk 22-25, Di 5 + 6 uur, TW - RC 103a; Groep 2, wk 22-25, Di 5 + 6 uur, TW - RC 103b.

Doctoraalvoordracht

Jaap Harm Westhuis over "Measuring and modelling of nonlinear water waves", donderdag 20 februari om 15.30 uur in CT 1814.

WB

D-colloquia

R. de Vries over 'Residual stress in Woven Fabric reinforced laminates', 14 februari 1997, 14.00 uur, WB N.105.

S. Wensink (BW) over 'Evaluatie van een spier-skelet model aan de hand van de 'zit-staan' beweging', 18 februari 1997, 13.30 uur, WB N.105.

Cursus Inleiding bibliotheekgebruik (119911)

Voor WB D-studenten. WB-studenten moeten voor ze met hun afstudeeropdracht beginnen de cursus 'Inleiding bibliotheekgebruik' gevolgd hebben. De cursus duurt ongeveer 3 uur en bestaat uit een korte inleiding en een practicum waarbij opdrachten in de WB-bibliotheek uitgevoerd moeten worden. Op de volgende data wordt er weer een cursus gegeven (bij voldoende deelname): 25 februari, 9 april, 26 mei en 12 juni a.s. steeds om 13.45 uur in zaal WB T.307. Opgeven (verplicht) bij de balie van de WB-bibliotheek (tel.: 2084). Een handleiding wordt bij het begin van de cursus verstrekt.

WWTS

Inschrijving communicatieve vaardigheden voor WB (168231)

Voor: WB-studenten.

Vanaf maandag 17 februari tot en met vrijdag 14 maart a.s. kan bij BOZ W&M, TW-gebouw, 1e etage, naast kamer A227/229 ingeschreven worden voor het vak 'Communicatieve Vaardigheden voor WB' (168231) voor het 3e trimester. De inschrijving is beperkt tot 20 personen. Dit vak is verplicht voor de generaties 1993 en ouder en wordt in het studiejaar 1996/1997 voor het laatst aangeboden. Aanwezigheid op het eerste college is verplicht.

Campus en studentenleven

SPE

SPE

Vastenmaaltijd. Vanaf donderdag 20 februari is er iedere donderdag na het vesper om ± 18.15 uur een vastenvesper op het SPE-plein. Brood meenemen, voor thee wordt gezorgd.

Pelgrimage II. In de serie 'Pelgrimage op weg naar Pasen' gaat het in de viering van a.s. zondag over 'de weg'. Voorganger is Kees Kuyvenhoven en de kerkdienst begint om half elf in de Audiozaal van de Vrijhof.

Bereikbaarheid pastores. Kees Kuyvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's

53-4895125

AIESEC

Ben je geïntereseerd in een internationale stage? Kom dan naar onze voorlichting op donderdag 13 februari om 12.30 in BB-7. Vrijdag 14 februari is de laatste dag dat je je kan inschrijven voor de International Management Game. Leid met jouw team je eigen multinational naar de hoogste winst en win een reis in samenwerking met Levi's. Als je eerste- of tweedejaars bent kun je als AIESEC-ambassadeur naar een ontwikkelingslandom mee te helpen aan plaatselijke projecten. Voor informatie of om in te schrijven kom naar het AIESEC-kantoor: kamer BB-100a, tel. 4893959.

Agapè

Komende dinsdagavond is er weer de tweewekelijkse trefavond van CSV Agapè. Deze trefavond zal in het teken staan van sexualiteit. Hoe ga je als single, totaal vermannelijkte UT-student, daar nou mee om. Doe je het veilig of doe je het niet (of toch gewoon wel?!). Het zal een interessante avond zijn, waarop veel mogelijkheid zal zijn om je eigen mening te luchten en/of over die van de ander te discussiëren. De avond zal beginnen om 19.30 uur in sociëteit Flux van CSV Alpha, op de bovenste verdieping van 'de Pakkerij' aan de Oude Markt 24. Ook als je gewoon eens bij ons langs wilt komen voor een nadere kennismaking ben je van harte uitgenodigd. Tot dinsdag.

IAPC

Wij zijn op dit moment dringend op zoek naar een boekencommissaris. Als je interesse hebt kom eens langs voor meer info. De stichting IAPC is er voor studenten en medewerkers en geeft informatie en advies over computers en componenten. Tevens verkopen we (op non-profit basis) bijna alles dat met computers te maken heeft. Wij zijn geopend van 12.30 - 15.00 uur. Wij zijn te bereiken in de IAPC-kamer: INF L288 of bel: 053-4893927 (faxen kan ook: 053-4894260). E-mail: [email protected] Kijk ook eens op onze web-pagina: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/IAPC. Bijvoorbeeld voor meer informatie over onze Logo Wedstrijd.

WOT

De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken houdt zich bezig met duurzame energie en ontwikkelingssamenwerking. Onze 35 vrijwilligers zetten zich hier actief voor in, door het onderhouden van een gratis adviesverlening, het geven van lessen op scholen (en andere voorlichting), door het doen aan R&D of door het publiceren van onze kennis. Motto is : doe wat je interessant lijkt. Op dit moment zijn wij vooral op zoek naar mensen, die het leuk vinden om actief aan de slag te gaan met opzet en uitwerking van ons PR-beleid, met algemene redactionele activiteiten en met de ontwikkeling van lesmodules voor de Onderwijscommissie. Bij de WOT gaat een Wereld voor je open en iedereen is welkom. Kom eens langs op kantoor (Vrijhof 206) of werkplaats (Achterhorst), en maak een praatje met één van onze medewerkers.

ALV Studenten Net Twente

Maandag 24 februari 1997 om 19.30 uur (tot maximaal 21.30 uur) houdt de SNT een algemene leden vergadering in TW-B103.

Introduktie Komissie %97

Zin in een spektakel ? Benieuwd naar het thema ? Nog geen kennis gemaakt met de IK97 ? Dorst ? Kan je één of meerdere vragen met 'ja% beantwoorden, of weet je een andere goede reden, kom dan op 20 februari om 16.00 uur naar het Theatercafé in de Vrijhof. Daar zal onder het genot van een hapje en een drankje de nieuwe IK zich presenteren en het thema aan iedereen bekend maken.

Limburgs

Zo af en toe komt er een clubje Limburgers in Kleintje VB bij elkaar. Er wordt dan get gelache, ein pilske gedronke en geaajhoert, kortom: Limburgse gezelligheid. Dialect praten is niet verplicht, al kan het geen kwaadom weer eens plat te kalle. Geen verplichting en geen gezeur, dus zegt het voort en kom langs! Woensdagavond om 22.00 uur in Kleintje Vestingbar. Tot dan

Studieverenigingen

Arago

Dinsdagavond aanstaande kun je genieten van de meest onbekende en lekkere biersoorten tijdens de bierproefavond. Er zijn enkele goede begeleiders, die mooie verhalen bij elk biertje hebben. Laat deze kans niet lopen! # Binnenkort kun je in tweetallen de Parijse 'rues' onveilig maken, als je daar tenminste al liftend terecht komt! Schrijf je in op het prikbord # Ren straks naar je postvakje en ga kijken wat voor agendapunten het bestuur allemaal voor je in petto heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 maart! # Als je dan toch aan het rennen bent, maak er dan meteen een BATA444race-training van. Arago heeft twee teams voor je klaar staan!

Paradoks

Ben je al meer dan twee weken lid maar heb je (nog) geen post ontvangen? Geef je adres dan nog even aan ons door # Je kunt je nog inschrijven voor de reanimatiecursus die drie avonden zal duren (slechts f 20,- voor leden). Op het prikbord naast de Paradokskamer kun je tevens een voorkeurtijd aangeven # Paradoks heeft haar homepage vernieuwd (http://snt.student.utwente.nl/~paradoks/) # Ook dit jaar organiseert Paradoks voor haar leden operatiebezoeken in het Medisch Spectrum Twente. Deze vinden plaats op vrijwel elke maandag en dinsdag in maart, april, mei en de eerste helft van juni. Wacht niet te lang met inschrijven # Paradoks kamer WB Z101 (in het WB-gebouw naast de Newton kamer), tel. 053-4892491, e-mail: [email protected]

ConcepT

De nieuwe almanak is uit! Dit fraaie boekwerk is af te halen op de ConcepTkamer. # Tevens wordt de nieuwe almanakcommissie weer opgestart. Heb je interesse, schrijf je dan in op het bekende ConcepTbord # Op donderdag 13 en zaterdag 15 februari vinden de voorlichtingsdagen van de UT plaats. Heb je zin om mee te helpen, meld je dan even bij onze nieuwe FIB, Bianca # De boekenbikkels zoeken nog versterking! Voel je je geroepen, schrijf je dan in op het ConcepTbord # Ook de fotocommissie kan nog versterking gebruiken, ook hiervoor kun je je inschrijven op het ConcepTbord # De Valentijnsborrel van de AkciE is naar donderdag 20 februari # Het bezoek aan de Heidemij is uitgesteld tot 20 maart, inschrijven kan nog steeds # Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884. # ConcepT wenst iedereen een fijne Valentijnsdag!

Inter-Actief

18 februari gaat de Accie skien op de borstelbaan bij het Rutbeek, kosten f 18, inclusief skihuur en begeleiding # 25 februari om 17.00 uur is er weer een inter-actief borrel in de CC-kantine # 4 Maart houdt de accie weer een traditioneel klaverjasavondje # 29 April in Nijmegen de BIK congresdag, georganiseerd door Stichting BIK Nederland # De IKI is nog steeds op zoek naar mensen die de faculteitsintroductie 1997 willen organiseren. Voor vragen hierover [email protected]

Abacus

Abacus is op zoek naar enthousiaste mensen die de introduktie willenorganiseren. Je kunt je als groep voor de IKTW inschrijven tot 26 februari # 25 februari is er een trivianttoernooi in de kelderbar van de Bastille. Schrijf je als koppel in of vraag naar een partner in de Abacuskamer # De inschrijflijst voor de Turbotrip is vol, wel kun je je nog inschrijven op de reservelijst # Donderdag 20 februari, om 14.00 uur in B101 is de buitengewone ledenvergadering van Abacus. Aansluitend borrel.

Communiqué

Het allereerste jaarboek van Communique is woensdag 5 februari gepresenteerd. Je kunt het jaarboek (inclusief een artikel van Martin Buitenhuis: Van Dik Hout) kopen in de Communique-kamer (leden f3,50, niet-leden f5) # We zijn van plan een tentamenbank op te richten. Zou iedereen oude tentamens willen langsbrengen bij de Communique-kamer? # De ?C?-redactie zoekt nog een redactielid. Op het publicatiebord hangt een intekenlijst # Op maandag 17 februari is de ALV in C138.

Studievereniging Communique is te bereiken op 053-4894461, kamer A223. Van 12.30 tot 13.30 uur is er in ieder geval iemand aanwezig.

TObias

Donderdag 27 februari het kennisspel van Kessels en Smit. Dit kennisspel kwam tijdens het symposium van 29 oktober te vervallen. Aanvang 15.30 uur, aansluitend borrel. Je kunt je inschrijven op het TObias mededelingenbord # We zoeken nog een penningmeester voor het bestuur van TObias #

Alembic

Op dinsdag 4 maart vindt een eerstejaars excursie naar Holland Colours in Apeldoorn plaats. Het vertrek is om 12.00 uur vanaf station Enschede # Schrijf je in voor de studiereis naar Canada, getiteld 'versatile chemistry in a vast country' in april 1998! Meer informatie is te verkrijgen op de Alembic-kamer # Voor derdejaars en hoger is op donderdag 27 februari een excursie geregeld naar Shell Research & Technology Centre Amsterdam (voorheen KSLA). Schrijf je snel in! # Lopers gezocht voor de Batavierenrace! Doe mee met dit altijd gezellige evenement # Op 25 februari kan weer een bezoek aan de Grolsch fabriek worden gebracht # We hebben nog steeds een fantastische computeraanbieding! e-mail:[email protected]; www:http://utct.ct.utwente.nl/~alembic

Scintilla

Scintilla is op zoek naar bestuursleden, die tijd vrij hebben (of kunnen maken) om een verantwoordelijke taak op zich te nemen. Heb je interesse, neem dan contact op met het bestuur (bijvoorbeeld via email: [email protected]) en informeer naar de interessante compensatie # De excursie naar de marine in Den Helder is helaas wegens gebrek aan belangstelling geannuleerd # Laat dit niet weer gebeuren en schrijf je zo snel mogelijk in voor de excursie naar Philips in Eindhoven. Er zal een bezoek aan de expositie in het Evoluon worden gebracht (thema `Vision of the Future' # Vandaag en zaterdag vinden de voorlichtingsdagen plaats. Heb je ook al iemand zien rondlopen

in zo'n mooie donkerblauwe polo, en wil je er ook een? Meld je dan alsnog aan voor de voorlichting van aanstaaande zaterdag # In de zomer is er mogelijkheid om mee te doen aan het spektakel `Te Land, ter zee en in de lucht'. Voel jij er wat voor om de Scintobbe in elkaar te lijmen en op TV te komen, laat dan eens wat van je horen # Verder doet

Scintilla weer mee aan de BATA444-race. Je kunt je aanmelden als loper in het Sparks-Forever team # De STORES heeft nu veel simmen op voorraad. Kijk voor de actueelste prijzen op internet.

Sirius

Sirius wil graag een eigen homepage. Daarvoor zoeken we mensen die deze willen en kunnen opzetten en bijhouden # Schrijf je nog snel in voor de Batavierenrace!!! # Mensen die mee wil helpen met de organisatie van een aantal lezingen voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 22 maart, kunnen zich nog steeds hiervoor opgeven in de siriuskamer # Ben je geïnteresseerd in de organisatie van de Landelijke Bestuurskunde Dag (LBD), meld je dan aan bij een bestuurslid of bel 053-4893204.

Sport

Slapping Studs

Studenten ijshockey vereniging The Slapping Studs speelt donderdag 6 en vrijdag 7 maart de Nederlandse studenten kampioenschappen ijshockey in Groningen. Voor liefhebbers en supporters is er een mogelijkheid dit tweedaagse evenement + feest live mee te maken. Voor meer informatie bel Hendrik-Jan Heins: 053-4301739.

Ludica jarig

TC Ludica is weer jarig en wel op 15 februari. De dies wordt niet op die datum gevierd maar op 21/22 maart. Ludica leden en genodigden zullen er dan weer een schitterend feest van gaan maken natuurlijk. De activiteiten zullen nog bekend worden gemaakt in 't Snaartje. Het paviljoen van TC Ludica is vanaf heden weer geopend voor publiek. Iedereen is van harte welkom om de sfeer weer eens te gaan proeven.

Introductie-avond DIOK

Iedereen is van harte uitgenodigd op de introductie-avond op 6 maart. Twijfel je al een tijd over welke sport je wilt gaan doen, dan is dit een uitgelezen mogelijkheid om jezelf te laten overtuigen dat badminton een goede keuze is. Of ken je een DIOKker en wil je hem toch wel eens bewijzen dat badminton een 'campingsport' is, kom dan langs op =

6 maart. Van 21.00 uur tot 24.00 uur kun je badmintonnen met/tegen DIOKkers/niet-DIOKkers. Zo wordt je snel duidelijk wat er allemaal =

mogelijk is op de badmintonbaan. In het derde trimmester zal er donderdagavond weer een beginnerscursus worden georganiseerd. Voor informatie kun je terecht bij onze beginnersbegeleider Sonja Vennegoor (tel. 053-4322183) of bij Marleen van Brandenburg (tel. 053-4895104). Je kunt natuurlijk ook altijd een keertje langskomen op donderdagavond (van negen tot twaalf). Tot ziens bij DIOK!

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.