Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 23 september 1999 -Het CvB stelt het verslag en de besluiten van de vergadering van het College van Bestuur van 16 september 99 vast. -Het CvB heeft besloten de heer dr.ir. P.W. Verhagen te benoemen tot hoogleraar Opleidingsdirecteur Toegepaste Onderwijskunde aan de faculteit TO voor 1,0 fte ingaande 15 september 99 voor een periode van vijf jaar. -Het C

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 23 september 1999

-Het CvB stelt het verslag en de besluiten van de vergadering van het College van Bestuur van 16 september 99 vast.

-Het CvB heeft besloten de heer dr.ir. P.W. Verhagen te benoemen tot hoogleraar Opleidingsdirecteur Toegepaste Onderwijskunde aan de faculteit TO voor 1,0 fte ingaande 15 september 99 voor een periode van vijf jaar.

-Het CvB heeft besloten de heer dr. R. de Hoog te benoemen tot hoogleraar Toegepaste Communicatiewetenschap i.h.b. Informatie- en Kennismanagement aan de faculteit TO voor 0,4 fte ingaande 1 september 99 voor een periode van drie jaar.

-Het CvB heeft besloten in te stemmen met het informatiebeveiligingsbeleid zoals is vastgesteld in de Nota Informatiebeveiligingsbeleid Universiteit Twente (CIV-10067/bkx) en het CvB heeft besloten: -de informatiebeveiliging van centrale en decentrale informatiesystemen voor onderwijs, onderzoek, onderzoek en beheer zó in te richten dat aan de doelstellingen en uitgangspunten, als geformuleerd in hoofdstuk 3 van het rapport 'Informatiebeveiligingsbeleid Universiteit Twente' (CIV-10067/bkx), wordt voldaan, -de organisatie voor de inrichting van de informatiebeveiliging tenminste te structureren als beschreven in hoofdstuk 4 van het rapport, -de controle op het informatiebeveiligingsbeleid conform de opzet van hoofdstuk 5 van het rapport in te richten en de uitvoering aan de IAD/UT-Auditgroep op te dragen.

-Het CvB heeft besloten Arthur D. Little opdracht te geven het proces van porfolio-analyse en speerpuntvorming te ondersteunen zoals beschreven in hun offerte van 8-9-99.

-Het CvB heeft besloten de algemene tekst van het voorgenomen managementcontract tussen het CvB en de directeuren van de diensten vast te stellen en te bespreken in het overleg met de dienstdirecteuren.

-Het CvB heeft besloten de nota 'Nadere uitwerking: Bezuiniging Mf 10 diensten 1999-2005' vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan de clusterdirecteuren en in afschrift aan de CGV.

-Het CvB heeft besloten de eerste begrotingswijziging 99 vast te stellen en deze ter informatie te zenden naar de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten met een afschrift naar de CGV.

-Het CvB heeft besloten de opzet van de evaluatie Vestiging Friesland vast te stellen en de evaluatiegroep in te stellen.

Workshop 'Begeleiding van afstudeeropdrachten en scripties'

Afstudeerders begeleiden met minder tijdsinvestering van uw kant. Betere kwaliteits- en voortgangscontrole. De student gemotiveerd houden gedurende het gehele afstudeertraject. In de cursus (dinsdag 2, hele dag en woensdag 3 november, ochtend) worden tips en concrete handvaten aangereikt voor het begeleiden van afstudeerders. In de workshop wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: de taken van een begeleider, stijlen van begeleiden, formulering van opdrachten, beoordelen resultaten, problemen die de studenten tegenkomen en passende reacties daarop e.a. Tevens wordt voldoende ruimte geboden voor al uw vragen en problemen. Doelgroep: docenten en aio's. Deelname: voor UT-docenten kosteloos. Informatie: Elly Govers (4870), Helma Vlas (2608) of http://www.oc.utwente.nl. Aanmelding (tot 19 oktober): tel. 053-4892050, [email protected] of via internet.

Effect cursussen Christian Artists

Het Continental Art Centre organiseert zowel nationale als internationale muziek- en kunstactiviteiten, seminars en congressen. Ter evaluatie van het cursusaanbod is het Centre benieuwd naar de lange termijn effecten van de jaarlijkse, internationale zomercongressen. Welke student met interesse in dit onderwerp, draait een slimme enquête in elkaar waarin voormalige deelnemers aangeven of de zomercongressen hun artistieke vermogens hebben gestimuleerd, en of de inhoud van de gepresenteerde boodschap hun verdere leven heeft beïnvloed. Informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

OPUT-vergadering d.d. 22 september 1999

-I.v.m. het vertrek van drs. P.F. Horsch zal het hoofd van de Sectie Arbeidsvoor-waarden en Rechtspositie, mr.drs. R.H. van den Boezem, in het vervolg de OPUT- vergaderingen bij gaan wonen.

-Het OPUT heeft een uitvoerige gedachtenronde gehouden over de notitie beoordelingen en functioneringsgesprekken. De OPUT-leden hebben een aantal punten van kritiek geuit en enkele suggesties voor verbetering gedaan. Zij vinden onder andere dat; *ook de werknemer moet kunnen verzoeken om een beoordeling met rechtspositionele gevolgen; *het niet wenselijk voor iedere medewerker is om vaak van werkzaamheden te wisselen; *de plannen in de notitie te hiërarchisch zijn opgezet; *de frequentie van de gesprekken te overspannen is; *er misschien een te hoge verwachting bestaat richting leidinggevenden in verband met terugkoppeling op inhoudelijke zaken; *het lijkt of werknemers onder toezicht staan van leidinggevenden. Het OPUT vindt dit een deproffesionalisering en haaks staan op uitgangspunten HRM-beleid; *de terminologie overeen moet komen met de in de CAO gebruikte termen.

De voorzitter heeft toegezegd na te zullen gaan wat het college met de opmerkingen kan doen. De notitie wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 10 november aanstaande. Het OPUT wordt dan om instemming gevraagd.

-In het OPUT is medegedeeld dat er naar wordt gestreefd om zowel de kanteling als de terugkanteling van instituten op 1 januari 2000 te realiseren.

-Reorganisaties/organisatieveranderingen. Gesproken is over de stand van zaken rond clustervormingen. Vijf van de zeven clustervormingen zijn tot stand gebracht. Van de clusters Externe Zaken (LG/VEB) en Sociale Zaken (P&O/AMD) zijn de reorganisatieplannen nog niet afgerond. Voor het cluster SZ wordt eerst geworven voor een nieuwe directeur.

Promotie

ir. M.B.H. van Noordenburg (WB) over 'On Leading-Edge Vortex Flow and Vortex Breakdown', 22 oktober 99, 15.00 uur, CT2520.

S. Lalbahadoersing (EL) over 'Overwrite and trackedges in high density taperecording, simulation and analyses', 22 oktober 99, 16.45 uur, CT2520.

Mw. ir. K.E.I. Deurloo (EL) over 'Selectivity in Extraneural stimulation of peripheral nerves', 29 oktober 99, 13.15 uur, CT2520.

mw. ir. A.J. Kuijpers (CT) over 'Gelatin-chondroitin sulphate hydrogels for controlled release of antibacterial proteins. A new approach towards prevention of prosthetic valve endocarditis', 29 oktober 99, 15.00 uur, CT2520.

C.A. Muam (T&M) over 'Co-management of forest in Kameroen', 29 oktober 99, 16.45 uur, CT2520.

Alle Faculteiten

Integrand Twente

Maak meer van je studietijd en kom voor een jaar bestuur bij Integrand. Laat nu de kans niet lopen om in een professionele organisatie de ervaring op te doen die in je studie ontbreekt. Contact met de grote Nederlandse bedrijven én de overheid, gratis workshops bij multinationals, stagebemiddeling voor studenten en 3 maanden afstudeersteun op de koop toe om de gemiste studietijd te compenseren. Lijkt het je wat, zo'n bestuursjaar, kom dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected]

BSK

Economisch beleid en begrotingsbeleid (173020)

Voor D2/D3 studenten BSK. Dit vak wordt dit jaar afgerond met het schrijven van een werkstuk in plaats van een schriftelijk tentamen. De opdracht luidt als volgt: 'Schrijf aan de hand van de Miljoenennota 2000 en/of de Macro-economische verkenning 2000 een commentaar over de economisch sterke of zwakke punten van het voorgenomen kabinetsbeleid.' Het werkstuk heeft een omvang van 8-10 A4 en dient uiterlijk 1 december 1999 te zijn ingeleverd bij dr. B.A.W. Snels. Bij inlevering van het werkstuk dient een afspraak voor nabespreking te worden gemaakt. Studenten die in het studiejaar 1998/1999 bovengenoemd vak hebben gevolgd, edoch niet hebben afgerond dienen contact op te nemen met dr. B.A.W. Snels, tel 4894554 (alleen vrijdags).

Tentamenrooster overgangsregeling P-vakken

Voor P/D1 studenten BSK. Het tentamenrooster voor de P-vakken (in oude vorm!) van de overgangsregeling is klaar. De inschrijving voor deze tentamens is inmiddels gesloten. Deze tentamens zullen dan ook niet op TAST verschijnen tijdens de inschrijvingsperiodes. Het rooster is opvraagbaar op de 'Onderwijs pagina' onder overgangsregeling.

VTB-prijs 1999

Voor alle studenten BSK. De Vereniging van afgestudeerde Twentse Bestuurskundigen (VTB) roept Bsk-studenten op zich te kandideren voor de VTB-prijs 1999. De prijs is ingesteld om studenten te onderscheiden die een uitstekend stageverslag hebben geschreven en zich hebben ingezet voor de bestuurskunde-gemeenschap door bv. het verrichten van bestuursactiviteiten. De prijs bestaat uit: -een geldbedrag van f1.000; -een introductie bij een voor bestuurskundigen relevante gelegenheid. Inschrijving genomineerden: aanmelding geschiedt zowel actief als passief. Voor de VTB-prijs 1999 komen studenten in aanmerking die in de periode week 49 1997 t/m week 13 1999 op stage zijn geweest. Aanmeldingen dienen uiterlijk 18 oktober a.s. in het bezit te zijn van het stagebureau Bsk en vergezeld gaan van: het stageverslag en samenvatting hiervan; een cv met vermelding van de activiteiten voor de facultaire gemeenschap; een begeleidende brief waarin de kandidaatstelling wordt gemotiveerd; bij voordracht door derden: een brief waarin de voordracht wordt gemotiveerd. Bekendmaking: de prijsuitreiking is op de landelijke Onderzoeksdag Bestuurskunde op 9 december 1999 die in Twente gehouden wordt. Het reglement VTB-prijs ligt ter inzage bij het mededelingenbord bij BOZ (TW-C-101).

Orbis te Amsterdam zoekt een enthousiaste junior Beleidsadviseur (m/v)

Voor studenten BSK. Orbis te Amsterdam, is een adviesorganisatie op het gebied van sociale zekerheid. De advisering is gericht op zowel het formuleren als het feitelijk uitvoeren van beleidsaangelegenheden. Daarbij is een onafhankelijke opstelling van de (beleids)adviseurs essentieel. Voor het team van de Sectorraad Grootwinkelbedrijf zoekt Orbis een enthousiaste junior Beleidsadviseur (m/v), die wordt belast met het volgen en interpreteren van ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid en het adviseren over reïntegratiebeleid en/of handhavingsbeleid van de sector Grootwinkelbedrijf. Voor meer informatie: Paul Nijhuis, tel. 020-5911959.

Voorlichtingsbijeenkomst stage

Voor studenten BSK. Op donderdag 14 oktober a.s. is er in zaal CC-4 van 10.45-12.15 uur een voorlichtingsbijeenkomst (verplicht en éénmaal per jaar) voor degenen die in het studiejaar 2000/2001 op stage willen gaan. Tijdens deze bijeenkomst circuleert een rooster voor een gesprek met de stagecoördinator. Stage-aanvraag uiterlijk vrijdag 22 oktober a.s. bij het stagebureau indienen (deponeren in de groene postbus bij kamer TW-C-105a). De stagesyllabus (17e druk, september 1999) staat op de Website van BSK onder Onderwijs: Reglementen; tevens vanaf 11 oktober a.s. af te halen bij het stagebureau (kamer TW-C-105a, 's morgens). Aanbevolen wordt de syllabus vóór de bijeenkomst te bestuderen en mee te nemen. Op het stagebureau ligt iedere morgen ter inzage een lijst van door stagiairs verrichte activiteiten en de (meeste) stageverslagen. Degenen die reeds eerder een stage-aanvraag hebben ingeleverd worden verzocht met het stagebureau contact op te nemen op 6, 7 of 8 oktober a.s. ('s morgens). Zij moeten op de afsprakenlijst worden gezet en ook voor hen geldt dat zij hun (geactualiseerde) stage-aanvraag uiterlijk vrijdag 22 oktober a.s. in moeten leveren. Bij verhindering contact op te nemen met de de heer drs. R.S. de Paus (stagecordinator), s morgens tel. 053-4894055/3240.

Dagbesteding dak- en thuislozen

De Wetenschapswinkel zoekt een geëngageerde student die zijn of haar capaciteiten wil inzetten voor een project van het Platform Maatschappelijke Opvang Twente (PMOT). Deze instelling biedt opvang aan dak- en thuislozen alsmede aan vrouwen die moeten vluchten voor huiselijk geweld. Het Platform wil de behoefte aan dagbestedingsmogelijkheden voor de doelgroep in kaart brengen. Ook wil men graag de oorzaken aanwijzen waarom bij vergelijkbare instellingen lang niet alle mogelijkheden voor dagopvang worden benut. Met deze kwantitatieve en kwalitatieve studie wil het PMOT de doelgroep beter van dienst zijn. De opdracht wordt bij voorkeur uitgevoerd als onderdeel van het studieprogramma. Meer informatie Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

Integrand Twente

Integrand is voor een bedrijf in Apeldoorn op zoek naar een student(e) BSK die andere bedrijven wil begeleiden en ondersteunen subsidie aanvragen. Vergoeding: f1000/maand (netto). Ref:G735. Zie mededeling 'alle faculteiten'.

CT

Transmissie Electronen Microscopie (Module III) (133517)

Voor CT, EL, TN. De studententen D3 die dit vak willen volgen worden verzocht zo spoedig mogelijk kontakt op te nemen met de docent Dr.ir. J. Beyer. Afhankelijk van het aantal studenten die verwacht worden het tweede trimester, vanaf week 49, dit kollege te volgen zal de vorm waarin het kollege gegeven wordt aangepast worden. E-mail: [email protected] Tel: toestel 2484 (of 2460-secr.).

PDV voor CT (156046)

Op verzoek van studenten, in verband met een symposium, komen de colleges van PDV voor CT in week 43 (dinsdag 3+4 en woensdag 3+4) te vervallen.

Aanmelding D-examenvergadering alsmede getuigschrift procestechnologie deel I en/of II op woensdag 8 december 1999

Uiterlijk tot vrijdag 12 november a.s. kan men zich opgeven voor de D-examenvergadering en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel 1 en/of 2 op 8 december a.s. door middel van inschrijving op een intekenlijst bij BOZ-CT, kamer CT A 1.01. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 26 november a.s. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden zal plaatsvinden op vrijdag 10 december a.s. in CT2520 op een nader bekend te maken tijdstip. U dient een exemplaar van het D-verslag in te leveren bij BOZ-CT in verband met registratie bij de bibliotheek CT.

EL

Voorlichting betreffende de BMT Major

De voorlichting betreffende de BMT Major (faculteit Elektrotechniek) bestaat uit een excursie naar Vitatron Medical BV te Dieren. De planning is om op vrijdag 5 november in de middag (rond 13.00 uur) uit Enschede per bus te vertrekken en rond 17.00 uur weer uit Dieren af te reizen. In verband met het regelen van vervoer verzoek ik u z.s.m. (doch uiterlijk 15 oktober) aan mij door te geven of u aan genoemde excursie deel zult nemen: Truus Steijlen, tel. 2760, e-mail: [email protected]

Colloquium

Simon Thorpe over 'Rapid image categorisation in man, monkey and machine', dinsdag 12 oktober 99, 16.00 uur, T4.

Transmissie Electronen Microscopie (Module III) (133517)

Voor CT, EL, TN. Zie mededeling CT.

D-voordrachten

A.J. Huitsing (Leerstoel: TT) over 'Design and realisation of a Silicon Fusion Bonded Capacitive Pressure Sensor for a Force-to-Fluid Pressure Load Cell', 13 oktober 99, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

W.A.J.E. Dobbelsteijn (Leerstoel: NT) over 'Active Noise Control in a domestic environment', 14 oktober 99, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

INF/BIT

Colloquium

Simon Thorpe over 'Rapid image categorisation in man, monkey and machine', dinsdag 12 oktober 99, 16.00 uur, T4,

Calculus I (151001)

Het werkcollege Calculus I van groep 6 op woensdag 6 oktober (wk. 40) het 3e+4e uur is verplaatst van TW-A114 naar TW-B102.

Integrand Twente

Heb jij verstand van hard en software en wil je met 2 of 4 medestudenten een aardig zakcentje verdienen? (f3500/maand als ft). Het is zowel f.t. als p.t mogelijk. Ref:G743. Zie mededeling 'alle faculteiten'.

D-voordracht INF

Robert Boermans over 'Control application with real time linux', 14 oktober 99, 14.00 uur, TW-B209.

Roosterwijziging Software engineering (211210)

Voor INF D1 studenten werkcollegegroep 3. Het werkcollege Software engineering 211210 voor D1 groep 3 op donderdag het derde en vierde uur in week 49 - 51, 3, 4, 6, 7 en 10 wordt verplaatst naar woensdag het vijfde en zesde uur in zaal CT 1407. Het werkcollege Software engineering voor D1 groep 3 op maandag het derde en vierde uur wordt in week 7 en 8 verplaatst naar maandag het zevende en achtste uur. Zaal INF-L220 blijft gelijk.

BIT Doctoraalopdracht bij Utopics Frontoffice

Op korte termijn is er een doctoraalopdracht beschikbaar met als onderwerp het evalueren en professionaliseren van de aanpak van projecten. Het blijkt dat Utopics steeds vaker grotere projecten doet (in projectgroepen van tientallen medewerkers en met een doorlooptijd van enkele jaren). Dit vergt een ander projectmanagement dan welke tot nu toe is gevoerd. De nieuwe projectaanpak zal meer moeten richten op zaken zoals procedures, communicatie en kennismanagement, dit o.a. omdat de groep groter wordt en de doorlooptijd langer ('mensen komen en gaan'). Op basis van een evaluatie van lopende projecten en op basis van een stuk literatuur-/ marktonderzoek dient een nieuwe projectaanpak te worden gedefinieerd. De projectevaluatie kan worden uitgevoerd op basis van CMM (het Capability Maturity Model). Met dit model is al enig onderzoek verricht en de resultaten kunnen meegenomen worden in deze opdracht. De opdracht kan worden uitgevoerd in Leusden of Hengelo. Inlichtingen: Bert Hedeman, T&M, BB 318, tel. 3480, [email protected] of Klaas van den Berg, INF 5120, tel. 3783, [email protected]

Doctoraalopdrachten: 1)Webmining en 2)Textmining bij KPN

Binnen KPN Research is veel expertise opgebouwd op het gebied van datamining. Met datamining kunnen interessante verbanden in grote hoeveelheden gegevens worden gevonden. Dit gebeurt met technieken die afkomstig zijn uit de statistiek, machine learning en Artificiële Intelligentie. Datamining wordt onder andere toegepast voor het opsporen van fraude en voor marketing. Een verwant onderwerp is het gebied van textmining: het vinden van interessante, nieuwe, voor KPN relevante verbanden in grote hoeveelheden tekst, bv. een collectie webpagina's. Opdracht 1): in kaart brengen van de mogelijkheden (tools) om informatie te verzamelen en te analyseren van internet site bezoekers. Opdracht 2): KPN Research wil kennis opbouwen op het gebied van textmining om hiermee de business units van KPN te kunnen voorzien van relevante informatie over de (on)mogelijkheden van textmining en de toepassingsmogelijkheden, zowel in de eigen bedrijfsprocessen als als onderdeel van nieuwe diensten die KPN kan gaan aanbieden aan haar klanten. Plaats: KPN Research te Groningen, Winschoterdiep oz 46. Periode: per onmiddellijk, 6 tot 8 mnd. Afstudeer- en kamervergoeding, beschikking over een PC werkplek, eventuele softwarekosten voor rekening van KPN. Begeleiders: Mannes Poel en Sandra Oudshoff. Informatie: Anton Nijholt en/of Mannes Poel, faculteit Informatica.

Aanmelding D-examenvergaderingen in december 1999

Voor INF D3-studenten

Voor BIT D3-studenten

Algemeen : BOZ-INF is open op ma.wo.vr. van 10.00-14.00 uur. Het D-verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF.

TBK/CT&M

Zaalwijziging Integraal waterbeheer (224590)

Voor CT&M D3. De colleges op do 5e en 6e uur van integraal waterbeheer in week 40, 43 t/m 46 zijn verplaatst van HIV201 naar CT1845.

Inschrijving + wijziging zalen Mechanica van Constructies (226566)

Voor CT&M studenten generatie '98 en eerder, TBK-B studenten, KMA studenten lichting '98 en eerder. Studenten die het onderwijs in dit vak gaan volgen, dienen zich vóór week 42 op de publicatieborden bij BOZ CT&M in te schrijven voor één van de vier werk collegegroepen. Het onderwijs voor groep 1 en 2 is op donderdag van 8.30-10.15, voor groep 3 en 4 op dinsdag van 13.45-15.30 (week 42 t/m 47). CT&M studenten van generatie '98 zijn al in groepen ingedeeld en hoeven zich niet in te schrijven. De in het rooster vermelde locaties voor week 42 t/m 47 zijn gewijzigd: groep 1 op do WB HV-212; groep 2 op do WB HV-112(ongewijzigd); groep 3 op di WB Z-124; groep 4 op di WB HIV-206 (ongewijzigd).

Colloquia

Esther van Veen over 'De structurering van het besluitvormingsproces ten behoeve van het programma van eisen voor het concentratiebouwproject van het Medisch Spectrum Twente', 22 oktober 99, 15.45 uur, WB HIV 206.

Tjarda Garlich over 'Income generating activities for the Information Resource Management Centre, Moi University Kenya', 29 oktober 99, 15.00 uur, CT 1812.

Roosterwijziging werkcollege Mechanica van Constructies (226566)

Voor CT&M D1 en TBK D2/D3. Het werkcollege voor dit vak (week 42 t/m 47, m.u.v. week 44) op maandag het 5e en 6e uur is alléén voor werkcollegegroep 1 en 2 verplaatst naar het 7e en 8e uur.

Integrand Twente

Marketingopdracht! Wil jij parttime bijverdienen door een marketingonderzoek uit te voeren voor een bedrijf aan de overkant van de UT? Vraag bij Integrand naar opdracht G734. Onderzoek naar nieuwe logistieke mogelijkheden? Zowel p.t.als f.t mogelijkheden. Kom langs bij Integrand Twente. Ref:G740. Alles: i.o.

Zaalwijziging hoorcollege CAD/CAM (112430)

Voor T&M/WB D3-studenten. Zie mededeling WB.

Bureau Onderwijszaken TBK gesloten

Voor TBK P, D1, D2 en D3. In verband met de P-diploma uitreiking van Civiele Technologie en Management is Bureau Onderwijszaken TBK a.s. vrijdag 8 oktober 1999 om 15.00 uur gesloten.

Uitnodiging lezing Geneeskunde & Management

Voor TBK G-Stroom. Maandag 25 oktober om 16.00 uur in het Amphitheater van de Vrijhof op de UT, geeft mevr. R. Bergsma een lezing met als titel 'Van manager naar ondernemer binnen de gezondheidszorg'. De faculteit Technologie & Management organiseert in het studiejaar '99/2000 weer een aantal lezingen om belangstellenden kennis te laten nemen van wat er allemaal speelt op het terrein van geneeskunde en management. Op maandag 25 oktober 1999 wordt door mevr. R. Bergsma de eerste lezing uit de cyclus gegeven. Mevrouw Bergsma heeft diverse managementfuncties binnen de gezondheidszorg vervuld en is sinds enige jaren zelfstandig ondernemer. Bij deze willen we u graag voor de lezing uitnodigen. Na afloop is er een borrel.

TCW

'Vredesdagen' onder de loep

Jaarlijks worden op de UT de Universitaire Vredesdagen georganiseerd. Een week lang met activiteiten waarin studenten, onderzoekers en medewerkers van de UT nadenken over vrede en geweld in wereld en samenleving. Voor de toekomst wil de Commissie UVD het draagvlak voor deze activiteiten vergroten. Een kritische evaluatie van de Vredesdagen van voorgaande jaren kan leiden tot concrete aanbevelingen. Allerlei aspecten van de Vredesdagen moeten worden bekeken zoals: publiciteit, het animo, de waardering en de inhoud van de activiteiten. Welke TCW-student met een nuchtere onderzoeksvisie, legt de activiteiten van de Universitaire Vredesdagen onder de loep? Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

TN

Transmissie Electronen Microscopie (Module III) (133517)

Voor CT, EL, TN. Zie mededeling CT.

Vragenuurtje Fysische modelvorming en regeltechniek (144117)

Dit vragenuurtje staat verroosterd op woensdag 13 oktober a.s. het 5e+6e uur in EL/TN B1224.

TO

Afstudeercolloquia

Mariël Koopmans over 'Implementatie van kennismanagement in organisaties', vrijdag 15 oktober 99, 13.45 uur, L216.

Mieke Nan over 'Just-in-time & Just-enough leren', vrijdag 22 oktober 99, 16.00 uur, L105.

Curriculumontwikkeling (195017)

Voor TO-D1 en TO-deeltijd. In het vak curriculumontwikkeling zullen twee boeken gebruikt worden: 'Course design' van Posner en Rudnitsky (1996) en 'Curriculum: alternative approaches, ongoing inssues' van Marsh en Willis (1995) Er is geen reader van het vak. De studiehandleiding zal op het net verschijnen. Eventuele aanvullende informatie wordt tijdens de colleges uitgereikt, met melding daarvan op het net.

TW

Splines en Wavelets

In verband met het feit dat prof. Traas op maandag 18 oktober wegens een promotie afwezig is gaat het college op deze dag niet door.

W&M

Wijziging college Economie en technologie (173101)

Op dinsdag 19 oktober a.s., 3e en 4e uur zal er geen college van dit W&M-vak (docenten: Steenge en Boschma) plaatsvinden. In plaats daarvan zal er op maandag 18 oktober a.s., 7e en 8e uur in TW B102 een college van dit vak plaatsvinden.

WB

Zaalwijziging hoorcollege CAD/CAM (112430)

Voor T&M/WB D3-studenten. De CAD/CAM hoorcolleges worden met ingang van 30 september '99 gegeven in de zaal WB N.105 (filmzaal). Dit geldt ook voor het hoorcollege d.d. 9 december '99 (verroosterd in het 2e trimester).

Cursus Inleiding bibliotheekgebruik (119911)

Voor WB d2- en d3-studenten, lichting 1996 en eerder. WB-studenten moeten de cursus 'Inleiding bibliotheekgebruik' gevolgd hebben in d2 of d3, afhankelijk van het studieprogramma. Deze cursus duurt ongeveer 3 uur en bestaat uit een korte inleiding en een practicum waarbij opdrachten in de WB-bibliotheek uitgevoerd moeten worden. Op de volgende data wordt er weer een cursus gegeven (bij voldoende deelname): 28 oktober, 24 november, 13 december 1999 en 18 januari 2000 steeds om 13.45 uur in zaal WB N.227. Opgeven (verplicht) bij de balie van de WB-bibliotheek (tel.: 2084). Een handleiding wordt bij het begin van de cursus verstrekt. Voor d2-studenten van de lichting 1997 volgt een nadere onderwijsmededeling over de cursus.

Studieverenigingen

Communiqué

Onze excuses voor het verzetten van de ALV, dit was geheel onvoorzien. De nieuwe ALV is 21 oktober, in jullie postvakken liggen de uitnodigingen # De cocktail van gisteren was bijzonder geslaagd, tja voor maar 4 piekjes # Geef je nu op voor het Seminar! Het is maar 15 gulden en je krijgt er heel veel voor terug! Ben je je uitnodiging kwijt? Geeft niks, in de Communiquékamer (TWRC A227) liggen er nog veel meer, tel. 053-4894461, [email protected] # internet:http://www.utwente.nl (daar staat nog veel actueler nieuws op!).

ConcepT

Op donderdag 21 oktober vindt de 11-bierentocht plaats. Alle borrelkelders op de UT en de VB zullen achtereenvolgens worden aangedaan vanaf 15.00 uur 's middags # Ook op 21 oktober om 19.15 uur organiseert ConcreeT voor ConcreeT-leden een lezing 'Juridische aspecten van het project Sijtwende' in Voorburg. Opgeven kan voor 18 oktober via [email protected] # Belangrijk nieuws over de Almanak: Wil je niet in de nieuwe Almanak worden vermeld, geef dit dan door via [email protected] # Als je denkt dat je gegevens niet correct staan geregistreerd, vul dan een wijzigingsfomulier in op de ConcepT-kamer of op de homepage. # Als je vragen hebt of informatie wil, kom of bel dan naar de ConcepT-kamer (tel: 3884). Je kunt ConcepT ook e-mailen ([email protected]) of surfen naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

Arago

Herinnering voor ingeschrevenen van de Sandokan studiereis: woensdag, B1220, loting, borrel en samen gaan eten # De faculteit TN viert dit jaar haar dertig jarig lustrum. Op 19 oktober vindt de TN lustrumsportdag plaats. Strijd met je team om de felbegeerde prijzen, maar meld je daarvoor uiterlijk morgen aan # 20 Oktober vindt het TN lustrumsymposium plaats. Vanaf half één zal de faculteit enkele boeiende aspecten van de moderne fysica in de sport op een rijtje zetten. Meer informatie over het lustrum is te vinden op de internet site van de faculteit # 27 Oktober wordt een excursie naar ASML georganiseerd # ALV Arago: 28 oktober, 19.30 uur.

Abacus

We zijn nog op zoek naar aktieve mensen voor de Symposium-, de Computer- en de Studiereiscommissie. Kom eens bij ons langs als het je leuk lijkt om iets naast je studie te doen # Donderdagmiddag 7 oktober organiseert Abacus weer een gezellige borrel om 16.30 uur in de kantine. Kom nog even lekker ontspannen met je studiegenoten voor dat je aan de tentamens moet beginnen # Na de tentamenweek beginnen we weer aan een nieuw blok en dus wordt er weer een Mathematisch Café georganiseerd op donderdag 21 oktober om 15.30 uur. De plaats zal nog bekend worden gemaakt # Aansluitend wordt er een Franse borrel georganiseerd. Kom deze Franse sfeer proeven vanaf 16.30 uur in de kantine # Tot slot voor iedereen die tentamens heeft volgende week: heel veel succes!

Sirius

De A.L.V. en de wisselborrel komen er weer aan. In de persoonlijke uitnodiging die je binnenkort ontvangt staat de exacte datum, tijd en plaats van deze evenementen # Wie zich nog niet heeft ingeschreven voor de excursie naar de politie in Venlo, kan dat beter zo snel mogelijk doen, want het aantal plaatsen is beperkt # Op 27 oktober organiseert het Lectoraal Genootschap i.s.m. het SPE een lezing over de wisselwerking van overheid, markt en cultuur door

Arjo Klamer, hoogleraar Economie van kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit # De Materiaalcommissie heeft versterking nodig. Wil je actief worden bij Sirius in deze commissie of op andere wijze kom dan even langs bij de Sirius-kamer (TW-B108), bel (053-4893204) of mail ([email protected]).

Ideefiks

'Wellicht is er wel licht' (J.J. Wesselo) # En op 13 oktober zal misschien een stukje van dit licht getoond worden aan de bezoekers van de Filofilm. De film is ExistenZ en wordt ingeleid door Philip Brey # Op 20 oktober is een borrel in het bolwerk waar onze leden natuurlijk van harte voor zijn uitgenodigd # Zijn er nog eerstejaars die mee willen naar Trier? Laat het even weten.

TObias

De Media Vision borrel was een succes! Voor iedereen maar vooral voor de eerstejaars: tof dat jullie er in grote getale waren! # 19 oktober is er een lezing georganiseerd door de LEX. Spreker is drs. Irene Visscher-Voerman. Haar lezing gaat over Promoveren bij TO: hoe gaat dat in z'n werk? Inschrijven voor de gratis lezing kan op de lijst op het TObias medelingenbord # We hebben nog 1 persoon nodig voor het TObias bestuur! Niet twijfelen, gewoon doen! Je krijgt er geen spijt van # 20 oktober is de kopijstop voor de Orator, dus wil je nog wat kwijt, doe het voor die tijd # In de middagpauzes is iedereen welkom om bij TObias thee te komen drinken! # Meer info: www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Scintilla

Op 26 oktober gaat Scintilla naar Technolution. Meer informatie krijgen of inschrijven voor deze excursie is mogelijk in de kantine of via internet # Om 21:00 uur zal na de excursie de ALV beginnen alwaar een nieuwe bestuur aangesteld zal worden. Op 27 oktober is iedereen vanaf 16:00 uitgenodigd om in de Tombe het nieuwe bestuur te feliciteren # Dinsdagavond 2 november gaan we karten om de SCALA-wisselbeker. Heb je zin om deze strijd aan te gaan, dan kan je je inschrijven in de kantine.# Heb je zin om tijdens de pauzes langs te komen in de Scintillakamer, de koffie staat altijd klaar.

Isaac Newton

INEXSUPERABILIS !!! Wat betekent dat zul je denken? Onoverwinnelijk! Dit is het thema van ons zevende lustrum in week 39 van het jaar 2000 waar diverse activiteiten worden georganiseerd door vier 'Lustrum Ondersteunende Commissies': de activiteiten-

de gala-, de symposium- en de lustrumboekcommissie. Voor deze commissies zijn nog mensen nodig. Ben jij lid, schrijf je dan in op het Lustrumbord # Eveneens zoeken wij mensen voor de computer- en de sollicitatiecommissie en de Newtonband. Meer informatie hierover te krijgen op onze kamer en inschrijflijsten op het Newtonbord # De tentamenbundels voor de eerste-, en derdejaars zijn klaar en af te halen op de Newtonkamer tegen inlevering van een tentamenbundelcoupon. De tweedejaars tentamenbundels zijn gewoon los te koop # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend, tel. 053-4892531; [email protected]; www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Stress

Stress is op zoek naar bedrijvige, nieuwsgierige en ondernemende bestuurders. Je kunt je aanmelden voor het bestuur 2000 tot maandag 11 oktober door middel van een motivatiebrief, in te leveren bij de Stresskamer. Sinds een paar weken heeft Stress 30 nieuwe, enthousiaste eerstejaars actieve leden die voor jullie weer de ouderdag, debatwedstrijd, bata444race, sportdag en natuurlijk de feesten en de borrels gaan organiseren. Bezoek ook eens onze internetpagina voor alle andere Stressactiviteiten: www.stress.utwente.nl.

Internationaal

AEGEE

Behalve de bekende HAIP-activiteiten heeft AEGEE meer! Zo is er van 29 oktober tot 1 november een interessant congres in Freiburg 'The power of Non-Govermental Organisations'. De invloed van de overheid neemt af en steeds meer taken worden overgenomen door andere organisaties. Hoe, wat en waarom organisaties dit doen komt tijdens dit congres aan bod. Onder andere wordt de invloed van Greenpeace en Amnesty International belicht en er wordt beschouwd hoe de invloed van deze organisaties zich zal ontwikkelen. Wil je je voor dit congres inschrijven of wil je meer informatie, dan kan je terecht in de reismap.

AIESEC Twente

Woensdag 13 oktober is onze eerste stage-info-avond, voor iedereen die op stage wil en dat misschien in samenwerking met AIESEC wil regelen. Op deze avond zullen we jullie informeren over de mogelijkheden en de te volgen procedure. De avond begint om 20.00 uur en is in het CC-gebouw, lokaal L-208. Omdat we van te voren graag willen weten op hoeveel mensen we moeten rekenen, kun je van te voren even bellen. Als je het nog niet zeker weet kun je natuurlijk altijd gewoon langskomen. Het telefoonnummer is: 053-4893959. Voor meer informatie kun je ook altijd terecht op ons kantoor (CC-101). AIESEC vind je ook op internet: www.aiesec.nl.

Monsoon

Op maandag 25 oktober om 16.00 uur is de ALV in zaal CT-1806, waar zal worden gediscussieerd over de continuïteit van Monsoon. Het is nog niet zeker of er komend jaar een voltallig bestuur zal zijn # Daarom deze oproep van het huidige bestuur aan alle leden: Voel je iets voor een nuttig, productief en gezellig jaar? Stuur dan snel een mailtje naar [email protected], bel 3543 of kom langs bij kamer CT-1796 # Wie weet hebben we voor maandag 25 oktober een voltallig milleniem-bestuur! # En natuurlijk na de vergadering een GRATIS borrel!

Pakkerij

CSV Alpha

Ben jij christelijk of heb je interesse in het christelijk geloof en vind je het leuk om daar regelmatig over te praten. Houd je van een goed feest op zijn tijd en ben je ook nog bereid om bij dit alles iets van jezelf te laten zien? Dan ben je bij de Christelijke studentenvereniging Alpha aan het juiste adres. Om kennis te maken met de vereniging kun je het beste langskomen op een van onze activiteiten, zoals de wekelijkse sociëteitsavonden op donderdag, Oude Markt 24. Op woensdag 20 oktober is er een Algemene Leden Vergadering waar de nieuwe leden geïnstalleerd zullen worden. Meer informatie op http://surf.to/C.S.V.Alpha, of bel Johan (053-4309836) of Mark (053-4336542).

AEGEE

Afgelopen donderdagavond mochten we een nieuwe jaarclub verwelkomen, te weten ZZ&Z. We hopen nog veel fusten van jullie te krijgen. Bedankt alvast. Vrijdag is in het kader van de studentunion een feest in de gehele pakkerij gehouden. De band in de sociëteit zorgde voor een goedgevulde kroeg en een zeer goede sfeer. Het kennismakingsweekend eind oktober in Enter staat al weer voor de deur. In het weekend van 29-30-31 oktober kunnen alle eerstejaars weer volop integreren met de ouderejaars. Als je snel inschrijft kun je nog mee. Dit weekend is een absolute must voor alle leden. Als je meer wilt weten over Aegee, kom een keer langs in de sociëteit in de pakkerij, open dinsdag- en donderdagavond. Van 21.30-22.30 is het piekuur. Voor nu, succes met de nog komende tentamens!

Audentis

Na de spetterende lustrum activiteiten van Tranquillum komen de tentamens van het eerste blok al weer in zicht. Voordat het zover is heeft Audentis nog de spetterende jaarlijkse na-introfeest op donderdag 7 oktober in petto. Alle studenten zijn van harte welkom. Wij zorgen voor disco, casino en heel veel plezier en vermaak. Verder kun je je nog inschrijven voor de NaKennismakingsTijd die plaatsvindt vanaf 15 oktober. Deze NKT is dit jaar de laatste mogelijkheid om lid te worden, dus als je het nog niet gedaan hebt: grijp je laatste kans! Inschrijven is mogelijk op de sociëteit. Voor meer informatie kun je als altijd terecht op onze homepage: www.audentis.nl of bij de senaat: [email protected] of op nummer 4328384.

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek, moderne filosofie, kritische economie, allerlei religies. je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten Mystieke teksten , 19.30 uur, Vrijhof 202, beg. H. v/d Bemt. Wo 13-10 Broodje religie Thema: islam, 12.30-13.30 uur, Vrijhof 202, beg. H. v/d Bemt. Wo 13-10 Spiritualiteit & (video-) kunst. Video's kunstenaarswerk die zich verwant voelen met een spirituele stroming (o.a. Bill Viola), 20.00 uur, SPE-HE, beg. A. Weevers. Do 14-10 Filosofie maar dan leuk

HoBiHe in SPE [email protected] Plaats en tijd wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Vieringen

Zen-meditatie

Informatie: www.utwente.nl/spe. SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - Kortenaerstraat 59 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

SRD

De lustrum-commissie van de SRD is op zoek naar mensen die het leuk lijkt om begin volgend jaar een daverend feest te organiseren ivm het dertig-jarig bestaan van de Studentenvakbond SRD. Je kunt je aanmelden bij Susan of Lisette # Je kunt bij de SRD terecht met al je vragen en problemen op het gebied van studie-financiering, studeerbaarheid en kamerhuur # Schrijf de volgende datum vast in je agenda: Dinsdag 26 oktober opent de SRD het academisch jaar op alternatieve wijze. Komt allen kijken naar de 'Wetenschapsquiz voor nieuwsgierige mensen', 15.45 uur in het Amphitheater in de Vrijhof # De SRD is te vinden in de onderste portakabin 'Kleintje Vrijhof' aan de Promenade. Bel 4895236, of mail: [email protected] Kijk ook eens op onze homepage: http://www.utwente.nl/~srd.

Diversen

Studium Generale

Sir Roger Penrose, Johan Goudsblom, Jan Smit en Lewis Wolpert komen in oktober lezingen geven bij het Studium Generale. Het kwartet komt in het kader van de Wetenschap en Techniekweek naar Enschede en allen geven hun visie op het thema tijd. Sir Roger Penrose spreekt op maandag 11 oktober, Johan Goudsblom op woensdag 13 oktober, Jan Smit staat op dinsdag 19 oktober op het programma en Lewis Wolpert sluit de cyclus op donderdag 21 oktober af. De serie heeft de titel 'Kwesties van tijd' meegekregen. Alle lezingen worden gehouden in het Amphitheater en beginnen om 19.30 uur. Reserveren via tel. 053-4893321.

G.A.T. viert zijn eerste verjaardag

Vrijdag 15 oktober 1999 bestaat Gezellig Alternatief Theedrinken een jaar. De vereniging die ontstaan is uit een fusie tussen drie TBKdoegroepen viert dit met een verjaardagsborrel in Vivaan op donderdag 14 oktober. Het idee om een alternatieve studentenvereniging op te richten leefde al sinds de introductie van 1998. Maar na een avondje stappen besloten vijf mensen daad bij woord te voegen en kon de oprichting beginnen. Een ruimte, die als thuisbasis kan dienen, werd gevonden in de Bastille, de Vivaan. Op 15 oktober 1998 kreeg G.A.T. zijn eerste leden. Nu heeft G.A.T. 47 leden van verschillende studies. Wil jij een keer de G.A.T.-sfeer proeven? Kom dan een keer op donderdag langs in Vivaan (in de Bastille onder het Grolschbord).

RSK

Op donderdag 7 oktober om 17.45 uur is er weer een gratis Open Maaltijd. Tijdens deze warme maaltijd, kun je vrijblijvend kennismaken met de RSK leden. De plaats is, zoals gewoonlijk in Het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Wil je meer weten? Bel dan Renate: 074-2909384. INTERESSE? KOM OOK! Kun je vanavond niet, dan geen nood. Op 29 oktober is er weer een Open Maaltijd, zelfde tijd, zelfde plaats.

KIvI

De jaarwisseling komt in zicht. Y2K-waarschuwingen alom. Inmiddels is vrijwel elke Nederlander op de hoogte van eventuele verrassingen die met de eerstvolgende millenniumwisseling worden geassocieerd. Ervaart u de millenniumproof-problematiek als het zwaard van Damocles of gaat u straks genieten van een unieke gebeurtenis? Mogelijk kan de KIvI-afdeling Bedrijfskunde u helpen bij het vinden van een stellig antwoord op deze vraag door u in contact te brengen met het landelijk Millennium Platform op woensdag 20 oktober a.s. vanaf 18.00 uur (met koffie en broodjes) in de Drienerburght. In een drietal presentaties wordt u op de hoogte gebracht omtrent: 1.Nationale aanpak van het millennium probleem door ir. P. Hagendoorn, directeur Millennium Platform; 2.Embedded Systemen in het MKB door ir. G.H. Oskam, voorzitter werkgroep Embedded Systemen Millennium Platform; 3.Millennium aanpak in de praktijk door ir. S. van Heemstra, directeur High Tech Automation. Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel./fax 053-4894097. Deelname: KIvI-leden/studenten gratis; niet leden: f20.

Amnesty International

Voor iedereen die wel eens een brief wil schrijven voor Amnesty maar dat liever thuis in zijn of haar eigen tijd doet is er de thuisschrijfmap. Elke maand krijg je dan een paar voorbeeld brieven thuisgestuurd die je dan over kan schrijven als je daar wat tijd voor hebt # Verder komt er binnenkort weer een A123 cursus. Dit is een soort cursus waarbij je in een avond heel veel over Amnesty te weten komt. Erg handig voor nieuwe leden, maar ook voor iedereen die wat meer over Amnesty wil weten # Je kan je ook nog steeds opgeven voor het weekend van 16 en 17 oktober # Heb je interesse in de thuisschrijfmap, de A123 cursus of Amnesty in het algemeen bel dan gewoon even met Eddy 4895025.

Cultuur

Pythische Spelen Enschede 2000

De Pythische Spelen commissie zal regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen met informatie over de laatste ontwikkelingen. Het eerste exemplaar is inmiddels de deur uit en verspreid onder alle belangstellenden die we konden bedenken. Wil je (als vereniging of gewoon als geïnteresseerde) ook deze nieuwsbrief ontvangen, neem dan contact met ons op per telefoon (053-4893877) of e-mail ([email protected]). De Pythische Spelen zijn het grootste culturele studentenfestival van Nederland en van 31 mei t/m 4 juni 2000 worden ze in Enschede gehouden. Binnenkort kun je er alles over te weten komen via onze momenteel in aanbouw zijnde website, maar houd bovengenoemde data alvast vrij.

Masterclass Lichte Muziek - Utopiano

Heb je altijd al willen improviseren op de piano of op een ander instrument? Wil je ook wel eens weten hoe je jazz, reggae of blues zo goed mogelijk kunt spelen? Antwoorden op deze vragen kun je krijgen op de Masterclass Lichte Muziek, georganiseerd door Utopiano op donderdag 14 oktober om 19.30 in de Agora (Vrijhof). Samen met enkele Utopianisten doet Rob Horsting de principes van het spelen van lichte muziek uit de doeken. Dat is al erg leuk om naar te luisteren, maar je kunt ook nog eens actief meedoen. Voor iedereen die geïnteresseerd is - beginner of gevorderde - een absolute aanrader! Entree: f5/f2,50, leden gratis.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop : 1.Live-Distance To Here [emorock] 2.Ilse DeLange-Dear John, [John Hiatt-covers]3.Luke Slater-Wireless [elektrotechno] 4.Van Kampen-Add Up To The Actual Size [allround ritmisch] 5.Meindert Talma & The Negroes-Dammen Met Ome Hayo [NL-talige Excelsior-poprock] 6.Product Of The Environment-s.t. [triphop onder Tricky-auspiciën] 7.Viking Crown-Unorthodox Steps Of Ritual [blackmetalproject van Pantera-zanger] 8.Goethes Erben-Gewaldberechtigt? [gothic] 9.Soundtrack-Alfred Hitchcock Signatures In Suspense [filmmuziek van Bernhard Hermann] Jazz:Russell Gunn-Love Requiem [verbluffende conceptuele jazz]. Wereldmuziek : Elvis Crespo-Suavemente [jonge salsa- en merenguester]. Meer info : 053-4361130 of come.to/cd-uitleen.

Battle of the Cultures

Bij Nest spelen ze bestaande toneelstukken, bij Contramime eigen geschreven conferences, en bij Pro deo? Bij Pro deo doen ze aan theatersport, daar improviseren ze, daar worden de scenes ter plekke tijdens een wedstrijd bedacht. Het publiek roept 'station' en de volgende scene speelt zich daar af, bij 'theezakje' krijgt het publiek eindelijk antwoord op de vraag die iedereen bezig houdt: hoe pleeg je een moord met een theezakje? Eén keer per jaar laten Contramime en Nest zien wat zij op theatersport-gebied in huis hebben, de vraag is of Pro deo daar tegenop kan. Kom voor het antwoord naar de Battle of the Cultures, donderdag 21 oktober om 20.00 uur in de Agora. Toegang: f5/f2.

Sport

Flatzaalvoetbaltoernooi (FlaZa) 1999-2000

Het nieuwe voetbalseizoen is weer van start gegaan, en dus begint het eerste toernooi van het jaar al snel weer: het FlaZa-toernooi. Je kunt je nu al inschrijven per e-mail, [email protected], of doe een briefje in het postvakje van Drienerlo in het sportcentrum (met gegevens kontaktpersoon). De eerste ronde zal gespeeld worden op 17 en 24 oktober en op 28 november.

Inschrijving 28e Batavierenrace

De inschrijving voor de 28e Batavierenrace is weer geopend. In het jaar 2000 zal sportiviteit en gezelligheid weer samengaan op 29 april. Wil je meedoen met de grootste estafetteloop van de wereld, schrijf je dan t/m 30 november in bij je sportraad. De oude vertrouwde ingredienten blijven: met 25 mensen in estafettevorm van Nijmegen naar Enschede lopen. In Enschede is het dan genieten van het grootste studentenfeest van Nederland: laat je overdonderen door de Race en het feest! We zijn van plan om de Batavierenrace dit jaar een extra tintje mee te geven. Wat dat zal zijn, dat merk je wel op 29 april! Voor meer informatie kun je terecht bij de Organisatiecommissie: Nijmegen: 024-3615876 / [email protected], Enschede: 053-4893787 / [email protected]

Trainen bij KRONOS

Kronos is de oudste studenten-atletiekvereniging van Nederland. Afgelopen zaterdag vierden we alweer het 7e lustrum. Ondanks dat er in al die tijd veel is veranderd, staat Kronos nog steeds voor de combinatie gezelligheid en prestatie. Zoals je afgelopen week in de media hebt kunnen lezen, presteert Kronos in de competitie beter dan ooit. De slag is geleverd, nu is het tijd voor winters vormbehoud. Met indoorwedstrijden in Munster en Dortmund, crossjes in Twente en nationale wegwedstrijden. Maar ook is het weer tijd voor de mountainbike-vakantie en het verenigingsweekend. En de Grolsch-excursie was een daverend succes! Info op http:/snt.student.utwente.nl/~kronos. Informatie: Erik, 4307226; [email protected]

BSV de Stoottroepen

Heb je zin om te biljarten of snookeren? Kom dan eens langs bij onze snooker- of biljarttafel. Op dinsdagavond kun je vanaf 20:00 uur kennismaken met de snookeraars (in de Bastille, boven de Belletrie) en met de biljarters (in het sportcentrum, bij ingang meteen rechts, dóór het fitnesshok) # Voor de leden: Dinsdag 19 oktober is de nieuwe ALV. Komt allen! # Voor meer informatie bel Rob (4364599) of Hugo (4895041).

Open UT Traploopkampioenschappen

Op vrijdag 22 oktober vindt in het EL/TN gebouw het Open UT Traploopkampioenschap plaats. De trappenloop wordt georganiseerd door triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha in het kader van het eerste lustrum van Aloha. Deelname aan de trappenloop staat open voor iedereen en kost slechts f2,50. Aanmelden kan op vrijdag 22 oktober tussen 17.00 en 17.30 in de kantine van EL/TN. De starts, waarbij elke deelnemer twee keer het parcours van 10 verdiepingen aflegt, zijn omstreeks 17.40 en 18.00. De bekende atleet Marti ten Kate en top-triathleet Guido Gosselink zijn ook van de partij. Voor de eerste 50 deelnemers is er een leuke herinnering. Voor meer info, bel Mark Spits: 4892442/4330128.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Schrijf je in voor de Open UT Traploopkampioenschappen op 22 oktober! Zie het stukje elders in deze rubriek # Vanavond vindt de Jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Komt allen om 19.45 uur naar de Kleine Zaal in de Vrijhof! Na afloop is er, zoals altijd, borrel in de VB # De trainingstijden: maandag 19:30 - 21:00 lopen, sintelbaan; dinsdag 21:30 - 22:30 coniditietraining, sporthal II; woensdag zwemmen, 20:30 - 21:45 uur, binnenbad (Sportcentrum); donderdag fietsen, 16:00 uur, verzamelen Casper; vrijdag zwemmen, 21:00-22:00 uur, binnenbad. # Voor meer informatie bel Marco (4315537) of Jetse (4337422).

Ultimate Frisbee bij de Disc Devils Twente

Ultimate Frisbee is een intensieve teamsport die zowel binnen als buiten gespeeld kan worden. Ultimate Frisbee is een open sport en heeft qua spel heeft het wel wat weg van American Football. Er is in Nederland geen aparte heren- of damescompetitie. Nog een bijzonderheid van Ultimate is dat er geen scheidsrechters aan te pas komen. De spelers controleren zelf de naleving van de regels. Men speelt om te winnen, maar nooit ten koste van het spel! Het gaat om de 'Spirit of the Game'. Vanaf 20 oktober wordt er binnen getraind om 19.30 in het sportcentrum. Tot die tijd blijven we buiten trainen om 20.00 op het Sintelbaanveld en bij beide trainingen ben jij natuurlijk van harte welkom. Informatie? Bel: Roelof 5070 Marcel 4336824.

Euros Kano

Vanaf maandag aanstaande (11 oktober) gaan we weer trainen van 16.30 tot 18.00 uur in het zwembad. Na afloop eten we met z'n allen in de Sevende Camer. Op woensdag blijven we voorlopig nog buiten trainen vanaf zes uur en op donderdag trainen we in het krachthonk van 17:45 tot 19:00. Kom gerust een keer langs om mee te trainen, neem wel eerst even contact met ons op. Verder is het zo dat als de omstandigheden goed zijn, we op zondag 7 november gaan brandingvaren. Houd die datum dus al vast vrij! Voor meer informatie bel Frans: 053 436713 of mail naar: [email protected]

Wielervereniging Klein Verzet

Onze trainer is momenteel op welverdiende vakantie dus er is geen training meer op dinsdag. Trainingstijden: ma 17h00 - toertraining; wo 17h00 - ATB training; do 17h00 - Intermediate training (alle trainingen vertrekken vanaf het Sportcentrum). Alle nieuwe leden en leden die nog niet in het bezit zijn van het clubtenue, kunnen dat voor 65 guldens komen passen en meenemen bij Sander (kijk in het Verzetje voor het adres). Agenda: 19 okt - introfeest; 2 nov - ALV; 4 nov - begin indoortraining.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien zoals het Internationale Studenten Badminton Toernooi (ISBT). Er zijn competitieteams op alle niveau's: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Er kan zowel op beginners- als competitieniveau getraind worden. De trainingen zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (trainingstijden: zie deur Spelzaal). Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2, waar ook niet-leden van harte welkom zijn om een wedstrijdje te spelen. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Marleen (053-4360981), of kijk op http://snt.student.utwente.nl/~diok.

VAS Arashi

De trainingen zijn alweer in volle gang, maar natuurlijk kun je nog steeds een keertje vrijblijvend komen mee doen. Bel Klaas (4895042) voor meer informatie en trainingstijden # Voor leden: de nieuwe Densho is uit! Deze nieuwe uitgave van het clubblad van Arashi kan opgehaald worden in de Dojo, daar kun je ook de inschrijfformulieren vinden. Schrijf je zo snel mogelijk in! # De geschiedeniscommissie is nog steeds op zoek naar leden die Bernard willen helpen met het samenstellen van het lustrumboek. Interesse? Bel Bernard: 4328018.

DHC

Geïnteresseerd in een combinatie van hockey en gezelligheid? Kom dan eens een keer meetrainen met een van onze teams. Er zijn op alle niveaus nog een aantal plaatsen open in onze teams. Ook trainingsleden zijn van harte welkom. Voor informatie over de club en de trainingstijden kun je bellen met Robert (4895167) of Bas (4358234) of een mailtje sturen naar [email protected] Bezoek ook eens onze homepage op http://snt.student.utwente.nl/~DHC. Op 13 november zal weer het jaarlijkse Malle Mienen-toernooi plaatsvinden, bedoeld voor alle studenten uit Enschede. Schrijf je in met je doegroep, team, dispuut, huis, vrienden of wat dan ook. Als het maar gezellig is.

Menu

Week 41

Zaterdag 9 oktober

Soep van de dag

***

Kipkerrieragout

Tjaptjoi

Witte rijst, kroepoek

Zondag 10 oktober

Soep van de dag

***

Gebraden gehakt met vleessaus

Bloemkool

Gebakken of gekookte aardappelen

Maandag 11 oktober

Gebonden selderijsoep

***

Varkensoester Bastille met pepersaus,

Sperziebonen

Frites of gekookte aardappelen

Dinsdag 12 oktober

Florida groentesoep

***

Stamppot zuurkool met rookworst

Of speklap, vleessaus

Of goulash met rijst

Woensdag 13 oktober

Goulashsoep

***

Lasagne Bolognaise, tomatensaus

Of macaroni Bolognaise

Roerbakgroente

Donderdag 14 oktober

Franse uiensoep

***

Gebakken of gepocheerde vis

Of vleesgerecht, remouladesaus

Rode bieten

Frites of gekookte aardappelen

Vrijdag 15 oktober

Aspergesoep

***

Runderlapje of verse worst

Rode kool, appelmoes

Gekookte aardappelen

Bij alle menu's kunt u gebruik maken van het

salade buffet en heeft u een keuze uit diverse

nagerechten.

VEGETARISCH

Maandag 11 oktober

Gebonden selderijsoep

***

Gebakken kaasplak met roomsaus

Sperziebonen

Frites of gekookte aardappelen

Dinsdag 12 oktober

Florida groentesoep

***

Vegetarische moussaka

Woensdag 13 oktober

Courgettecremesoep

***

Gegratineerde volkorenmacaroni

Champignons, groente

Tomatensaus

Donderdag 14 oktober

Franse uiensoep

***

Groenteschnitzel met sauce tartaar

Roerbakgroente

Frites

HAP AAN DE TAP

Maandag 11 t/m vrijdag 15 oktober

Brusselse stoofschotel met Vlaamse frites

BRASSERIEMENU

Maandag 11 t/m donderdag 14 oktober

Steakweek

Varkenssteak % Rundersteaks % Entrecote of Prime rib

Uit de reuze koekepan!!

Diverse warme sauzen, kruidenboter, verse groente,

rauwkostsalades, stokbrood, frites en gebakken aardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.