INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 8 juli 1999. -Het CvB heeft het verslag en de besluiten van de vergadering van het CcB van 1 juli 1999 vastgesteld. Het College van Bestuur heeft besloten: -de faculteit WB toestemming te geven om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Productiemanagement. -de faculteit INF toestemming te geven om tot werving over te gaan inzake de lee

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 8 juli 1999. -Het CvB heeft het verslag en de besluiten van de vergadering van het CcB van 1 juli 1999 vastgesteld.

Het College van Bestuur heeft besloten:

-de faculteit WB toestemming te geven om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Productiemanagement.

-de faculteit INF toestemming te geven om tot werving over te gaan inzake de leerstoel Software Engineering.

-de faculteit INF toestemming te geven om tot werving over te gaan inzake de leerstoel Gedistribueerde Systemen.

-de faculteit INF toestemming te geven om tot werving over te gaan inzake de leerstoel Geografische Informatiesystemen. Tevens heeft het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-de faculteit INF toestemming te geven om tot werving inzake de leerstoel Industriële toepassing van formele methoden over te gaan. Tevens heeft het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-in te stemmen met polsing van de door de faculteit EL beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar Soft Computing.

-de faculteit TN toestemming te geven om tot werving over te gaan voor de vacature van hoogleraar Computational Dispersion Rheology.

-in te stemmen met polsing van de door de faculteit TO beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar Onderwijskundige Ontwerpmethodologie/Opleidingsdirecteur.

-in te stemmen met polsing van de door de faculteit TO beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar Toegepaste Communicatiewetenschap i.h.b. Informatie- en kennismanagement.

-de faculteit TO toestemming te geven om tot werving over te gaan inzake de leerstoel Cognitieve Ergonomie over te gaan.

-de faculteit TO toestemming te geven om tot werving inzake de leerstoel Human Resources Development over te gaan. Tevens heeft het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-prof.dr. J.J.A. Thomassen te benoemen tot directeur van de Nederlandse Onderzoekschool voor de Bestuurskunde. De benoeming gaat in per 1 juli 1999 en eindigt formeel op 1 januari 2002.

-tot vaststelling van de Pre-FPU-regeling per 1 september 1999 met als financiering 1/3 wachtgeldfonds, 1/3 afnemende dienst/faculteit, 1/3 arbeidsvoorwaardengelden, waardoor het totale beschikbare bedrag voorshands 3 x kf 750 = kf 2.2.50 zal zijn.

-het deel van de tandartsenpraktijk van de Campus dat vrijvalt doorhet vertrek van tandarts Kroesen per mei 2000 te privatiseren.

-de nota Begrotingsrichtlijnen 2000 definitief vast te stellen. De nota Begrotingsrichtlijnen 2000 wordt ter informatie toegezonden aan de faculteiten, onderzoekinstituten, diensten, CGV en het OPUT.

-1)de Europese Commissie mede te delen dat gegeven de noodzaak van één kostenregiem op instellingsniveau de Universiteit Twente kiest voor het Full Cost regiem; 2)de beheerseenheden te informeren dat deze keuze impliceert dat voor aanvragen en verantwoording van researchprojecten onder het vijfde EU-Kaderprogramma binnen de Universiteit Twente alleen het Full Cost regiem is toegestaan; 3)de dienst FEZ op te dragen het voortouw te nemen bij de ondersteuning van de verandering van kostenregiem (in samenwerking met de zogenaamde Taskforce 5KP) voor reeds ingediende en gehonoreerde aanvragen onder het Additional Cost regiem, de adequate informatievoorziening over het Full Cost regiem aan alle beheersheden, een audit door de externe accountant van de voor het Full Cost regiem gebruikte calculatiemethodieken en een Engelstalig rapport met de uitkomsten van deze audit.

-de verlenging van de benoeming van prof.dr.ir. P.J. Zandbergen als Wetenschappelijk Directeur van het Twente Institute of Mechanics goed te keuren. De verlenging is van 1 juli 1999 tot 1 januari 2000.

d.d. 2 september 1999. -Het College van Bestuur heeft het verslag en de besluiten van de vergadering van het College van Bestuur van 8 juli 1999 vastgesteld.

Het College van Bestuur heeft besloten:

-conform het advies van het Management Team welke aanvragen bij de KNAW worden voorgedragen voor het Programma Akademie Onderzoekers 1999/2000.

-prof.dr.ir. G.G. Hirs na zijn emeritaat te herbenoemen voor de periode van 1 november 1999 tot 1 augustus 2000 voor 0,1 fte ter afronding van een aantal taken waaronder het verder begeleiden van promovendi.

-tot bevestiging van zijn instemming bij brief d.d. 13-8-1999 (km 313.155) inzake de verlenging van de benoeming van prof.dr.ir. M.P. Koster, hoogleraar Mechatronica bij de faculteiten EL en WB, voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2002. Het betreft hier een 0,4 fte aanstelling waarvan 0,2 bij de faculteit EL en 0,2 bij de faculteit WB.

-de benoeming van dr. C.J.M. Eijkel tot technisch-commercieel directeur MESA+ per 1 juli 1999 goed te keuren.

-tot vaststelling van het wervings- en selectieproces van een directeur Sociale Zaken en van het functieprofiel als richtinggevend kader. Bij de werving en selectie maakt de UT gebruik van de diensten van een Management Selectie bureau.

-om m.i.v. 1 oktober 1999 de maximale werkgeverspremie te verhogen van f55 naar f75 per maand. Met dien verstande dat over het jaar 1999 maximaal f720 gespaard mag worden en over het jaar 2000 f900.

-de nota Begrotingsbod 2000 vast te stellen en deze toe te zenden aan de faculteiten, onderzoekinstituten, diensten, CoBe en CGV. Een management-samenvatting van de nota wordt ter informatie toegezonden aan het Management Team en de Raad van Toezicht.

-tot vaststelling van een notitie 'studentenaantallen' t.b.v. de Raad van Toezicht en tot vaststelling van een brief aan de CGV 'Scenario's bij Beleidsnota Mf 30 bezuinigingen 1999 - 2005'.

-de nota 'opleiding Biomedische Technologie' voor te leggen aan het Management Team (ter advisering) en de Centrale Gezamenlijke Vergadering (instemming met wijziging Bestuurs- en Beheersreglement); daarna aan de Raad van Toezicht (ter goedkeuring).

d.d. 9 september 1999. Het College van Bestuur heeft besloten:

-tot handhaving van een gedeeld stelsel doch volgens het OR-oc model en dit besluit ter instemming aan COR en CSR voor te leggen.

-de volgende interfacultaire instituten per 1 januari 2000 te plaatsen in de faculteit die als penvoerder optreedt en de decaan te belasten met de bestuurlijke verantwoordelijkheid die tot nu toe bij het College berustte, een en ander overeenkomstig de notitie "Terugkanteling overige interfacultaire instituten": a.Centrum voor Productie, Logistiek en Operationeel Management (CPLOM) Faculteit Werktuigbouwkunde. b.Twente Institute of Mechanics (TIM) Faculteit Werktuigbouwkunde. c.Cornelis J. Drebbel Instituut voor Systems Engineering Faculteit Elektrotechniek. d.Centrum Studies Hoger Onderwijs Beleid (CHEPS) Faculteit Bestuurskunde. e.Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid (CSTM) Faculteit Bestuurskunde.

-de UT voor 1 jaar voor het lidmaatschap van Eurocampus Institute aan te melden en de kosten ad 25.000 hiervoor te dekken uit het budget CSOW-ICT 1999.

-het centraal Arbo- en Milieujaarverslag 1998 vast te stellen en dit ter informatie te sturen aan de CGV.

-het centraal vergaderschema 2000 vast te stellen. Hierin zijn opgenomen de vergaderdata in 1999 voor het College voor Promoties, het Management Team, College van Hoogleraren, CCO, OWD, CoBe, de overlegvergaderingen van het College van Bestuur met de Centrale Ondernemingsraad, de Centrale Studentenraad en/of de Centrale Gezamenlijke vergadering en de Raad van Toezicht (indicatief).

-om Kf 30 beschikbaar te stellen voor de ontwerpwedstrijd Createch vanuit de Algemene reserve projecten CvB en daarnaast een garantie voor Kf 50 van de Algemene reserve projecten CvB af te geven, in afwachting van de gesprekken met de faculteiten en potentiële sponsoren.

-Het CvB heeft de verdeling van de aandachtsgebieden van het College van Bestuur per 1 september 1999 vastgesteld.

d.d. 16 september 1999

-Het CvB heeft het verslag en de besluiten van de vergadering van het CvB van 9 september 1999 vastgesteld.

Het College van Bestuur heeft besloten:

-tot verlenging van de bevoegdverklaring van de Van Hoytema Stichting inzake de bijzondere leerstoel 'Structuur en Functioneren van de Gezondheidszorg' bij de faculteit Bestuurskunde tot 1 september 2003; tevens verzoekt het College van Bestuur de Van Hoytema Stichting tot herbenoeming over te gaan van de huidige leerstoelhouder.

-in te stemmen met het voorstel van de faculteit T&M om tot werving voor de leerstoel 'Financieel Management en Bedrijfseconomie' over te mogen gaan.

-in te stemmen met het verzoek van decaan T&M om tot werving voor de leerstoel 'Bouw/Infra: Markt & Organisatievormen' te mogen overgaan en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-de Stichting Universiteitsfonds te verzoeken over te gaan tot instelling van de bijzondere leerstoel 'Toegepaste Reologie van Heterogene Materialen' bij de faculteit TN voor een periode van drie jaar en instemming te verlenen met polsing van de door de faculteit TN beoogde kandidaat voor de vacature op deze bijzondere leerstoel.

-in te stemmen met het verzoek van de Stichting Universiteitsfonds Twente om over te gaan tot verlenging van de bevoegdverklaring van de Stichting Universiteitsfonds Twente inzake de bijzondere leerstoel 'Japan en Management van Technologie' bij de faculteit T&M voor een periode van 3 jaar; tevens verzoekt het College de Stichting tot herbenoeming over te gaan van de huidige leerstoelhouder.

-tot bevoegdverklaring van de Stichting Universiteitsfonds Twente inzake de bijzondere leerstoel 'Microgolftechnieken' bij de faculteit Elektrotechniek voor een periode van 3 jaar; tevens wordt instemming verleend met de start van de wervingsprocedure en de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-het Universiteitsfonds te verzoeken over te gaan tot instelling van de bijzondere leerstoel 'Milieutechnologie i.h.b. membraantechnologie' bij de faculteit Chemische Technologie voor een periode van vijf jaar en tot benoeming van de voorgedragen hoogleraar over te gaan; het betreft hier een benoeming voor 0,3 fte m.i.v. 1 oktober 1999 voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging.

-in te stemmen met polsing van de door de faculteit TN beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar Laserfysica.

-tot een formatieve evaluatie van de Graduate School Twente door dr. M. van de Wende (Nuffic/Cheps) met ondersteuning van het Beleidsbureau/drs. A. Nimis en tot intern onderzoek naar de organisatie van de internationalisering aan de UT door drs. A. Nimis/BBen A. Lub (stagiaire BB); -de kosten van de formatieve evaluatie van kf 16 te dekken vanuit CSI, onderdeel stimulering internationaal opleidingenaanbod/promotie; -direct na de evaluatie wordt een nieuw plan Internationale Promotie en Marketing in een nieuwe setting van de organisatie van internationalisering bezien.

-goedkeuring te hechten aan de benoeming van de heer dr.ir. B.J. Geurts tot UHD Computational Mechanics, ingaande 1 september 1999. (Kenmerk 313.458)

-goedkeuring te hechten aan de benoeming van de heer dr.ir. H.J. Broersma tot UHD Discrete Wiskunde bij de faculteit TW, ingaande 1 september 1999. (Kenmerk 313.459)

-goedkeuring te hechten aan de benoeming van de heer dr.ir. J.F.C. Verberne als zakelijk directeur van het onderzoekinstituut PIT; de benoeming gaat in per 1-9-1999 en de functie heeft een omvang van 0,4 fte (16 uur per week). (Kenmerk 313.910)

-prof.dr. Tj. Plomp een onbezoldigd dienstverband te verlenen bij de faculteit TO voor 0,2 fte van 1-11-1999 tot 20-6-2003. (Kenmerk 313.864).

Studentenstatuut 1999/2000

Het Studentenstatuut 1999/2000 is uit. Het statuut geeft je o.a. een antwoord op vragen op gebied van inschrijving, diverse afstudeerregelingen en nog veel meer zaken. Je kunt een exemplaar van het Studentenstatuut gratis afhalen bij de Griffie van de Commissie Verlening Afstudeersteun, Vrijhof kamer 249. De tekst is ook te raadplegen op internet: http://www.utwente.nl/onderwijs/statuut/index.shtml.

Wetenschapswinkel

1) Twee turnscholen hebben de Wetenschapswinkel gevraagd te onderzoeken of er een mogelijk alternatief is voor het gebruik van magnesiumpoeder, welke echter nadelen heeft (o.a. allergische reacties). Wij zoeken daarom een student CT die wil proberen een poeder of stof met dezelfde eigenschappen te vinden. 2) We zoeken een BSK of T&M-student(en) die voor studiepunten en/of een redelijke vergoeding een onderzoek (haalbaarheid, businessplan, rapport plan-van-aanpak) willen doen voor een aantal (sport)verenigingen in Lonneker die behoefte hebben aan een eigen (sport)accommodatie. Voor meer informatie mail Dick Schlüter, [email protected] of bel 053-4891135.

Overname universiteitsdrukkerij

Per 1 juli jl. is de drukkerij van de Universiteit Twente overgenomen door OCE Nederland B.V. De voormalige universiteitsdrukkerij zal per 1 oktober a.s. een andere naam voeren, luidend 'Grafisch Centrum Twente'. Het bezoek en afleveradres blijft ongewijzigd. Het nieuwe postadres wordt per 1 oktober a.s. 'Grafisch Centrum Twente, Postbus 304, 7500 AH Enschede'. Alle correspondentieverloopt via dit nieuwe postadres. Nadere informatie over produkten en diensten van het Grafisch Centrum Twente volgt.

Oraties

Prof. dr. W.J. Briels, benoemd tot hoogleraar Computational Chemistry aan de faculteit Chemische Technologie, over 'Spelen met knikkers', donderdag 14 oktober 99, 16.00 uur, collegezaal 2520.

Promoties

mw. drs. J.M.T. Romijn (INF) over 'Analysing Industrial Protocols with Format Methods', 15 oktober 99, 15.00 uur, CT2520.

drs. W.J.L. Elving (WMW) over 'Patiëntgeoriënteerde oncologische zorg', 15 oktober 99, 16.45 uur, CC4.

Alle Faculteiten

Integrand Twente

Maak meer van je studietijd en kom voor een jaar bestuur bij Integrand. Laat nu de kans niet lopen om in een professionele organisatie de ervaring op te doen die in je studie ontbreekt. Contact met de grote Nederlandse bedrijven én de overheid, gratis workshops bij multinationals, stagebemiddeling voor studenten en 3 maanden afstudeersteun op de koop toe om de gemiste studietijd te compenseren. Lijkt het je wat, kom dan bij ons langs, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909, [email protected]

UniPartners

UniPartners Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Wij zoeken enthousiaste bestuursleden (functie: projectmanager) voor de begeleiding van projecten. Er bestaan doorgroeimogelijkheden naar het dagelijkse bestuur van UniPartners Twente en naar het bestuur van UniPartners Nederland. Heb je interesse in een functie als projectmanager of heb je minimaal 2 dagen in de week tijd om een project uit te voeren kom dan langs op kamer WB hal V, 127C, tel. 4893811/4312975, [email protected] of bel (3811 of 4312975) en schrijf je gratis en vrijblijvend in. Als je een CV hebt, is het handig om deze mee te nemen.

BSK

Afstudeercolloquia

Thea Ensing over 'De kwaliteit van onderzoek onderzocht.' Wetenschappelijke methode en de fundering van het deelnamebeleid ten aanzien van hoger onderwijs, 1 oktober 99, 15.00 uur, TWRCD-103 A.

Marit Raijmakers over 'Lerend overheidsland belicht'. Een onderzoek in opdracht van het ISBW opleidingsinstituut naar de segmentatie van de markt Overheid en Publieke sector, de opleidingsvraag van het middenkader, en het keuzeproces betreffende opleidingsactiviteiten binnen de onderscheiden segmenten van deze markt, 7 oktober 99, 16.00 uur, TWRC C-238.

Eric Heijink over 'De wijkambtenaar als spin in het web. Opvattingen over het rolgedrag van wijkambtenaren in vijf Overijsselse gemeenten', 8 oktober 99, 16.00 uur, TWRC C-238. Zie ook afstudeerscripties op de BSK homepagina. Kenmerk: 9542.

Eric Heijink over 'De wijkambtenaar als spin in het web.' Opvattingen over het rolgedrag van wijkambtenaren in vijf Overijsselse gemeenten, 8 oktober 99, 16.00 uur, TWRC C-238.

Afstudeeropdracht Ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor D3 studenten BSK. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is betrokken bij diverse programma's die zich richten op de hervormingen binnen de publieke sector in ontwikkelingslanden. Een manier om de relatie tussen donoren en actoren in ontwikkelingslanden te analyseren wordt geboden door de 'New Institutional Economics' (NIE). De vraag vanuit het Ministerie is in hoeverre en op welke manier de inzichten vanuit de NIE kunnen leiden tot implicaties voor het beleid van donoren. Aanvang, duur en locatie: enkele maanden bij de Directie Sociale & Institutionele Ontwikkeling (DSI/MY) in Den Haag, ingaande per direct. Contactpersoon: Vakgroep Ontwikkelingskunde, Irna van der Molen, tel. 053-4893532.

Integrand Twente

Gezocht voor een bedrijf in Apeldoorn een student(e) BSK die andere bedrijven wil begeleiden en ondersteunen subsidie aanvragen. Vergoeding: f1000/maand (netto). Ref:G735. Zie mededeling alle faculteiten.

Voorlichtingsbijeenkomst stage

Voor alle studenten BSK. Op donderdag 14 oktober a.s. wordt in zaal CC-4 van 10.45-12.15 uur een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor degenen die in het studiejaar 2000/2001 op stage willen gaan. Bijwoning van deze bijeenkomst is verplicht. Tijdens deze bijeenkomst circuleert een rooster voor een gesprek met de stagecoördinator. Stage-aanvraag uiterlijk vrijdag 22 oktober a.s. bij het stagebureau indienen (deponeren in de groene postbus bij kamer TW-C-105a). De stagesyllabus (17e druk, september 1999) staat op de Website van BSK onder Onderwijs: Reglementen; tevens vanaf 11 oktober a.s. af te halen bij het stagebureau (kamer TW-C-105a, 's morgens). Aanbevolen wordt de syllabus vóór de bijeenkomst te bestuderen en mee te nemen. Op het stagebureau ligt iedere morgeneen lijst ter inzage van door stagiairs verrichte activiteiten. Ook de (meeste) stageverslagen kunnen worden ingezien. Degenen die reeds eerder een stage-aanvraag hebben ingeleverd worden verzocht met het stagebureau contact op te nemen op 6, 7 of 8 oktober a.s. ('s morgens). Zij moeten op de afsprakenlijst worden gezet en ook voor hen geldt dat zij hun (geactualiseerde) stage-aanvraag uiterlijk vrijdag 22 oktober a.s. in moeten leveren. De voorlichtingsbijeenkomst wordt éénmaal per jaar gehouden. Als je absoluut niet kunt, dien je contact op te nemen met de stagecoördinator, de heer drs. R.S. de Paus ('s morgens: tel. 053-4894055/3240).

Studentassistenten gezocht

Voor alle studenten BSK. De faculteit wil in juni 2000 een congres houden voor leden van leerlingenraden van VWO-scholen. Wij zoeken een commissie van 3 studentassistenten die dit gaan organiseren. Geïnteresseerd? Al wat organiseer-ervaring? Wel eens gehoord van het LAKS? Neem contact op met Bert van Rein, tel. 053-4893230, [email protected]

Gevraagd: oudere jaars student assistent

Gevraagd: Oudere jaars student assistent voor een 3e geldstroomproject over milieurechthandhaving in opdracht van Price Waterhouse Coopers. Vanaf 15 oktober ongeveer 3 dagdelen per week. Info: dr. R.H. van de Peppel, tel. 3242.

CT

Doctoraal-geslaagden 22 september 1999

Braam, R.C., Apeldoorn; Bronsema, F.A., Utrecht; Cents, A.H.G., Deventer; Daele, P.P. van, Gendt; Deij, M.A., Utrecht; Egmond, M.C. van, Alkmaar; Goossens, H.C.A., Breda; Hengel, E.I.V. vd mw., Tubbergen; Iemhoff, A.A., Zevenaar; Jansen vd Sligte, P.B.J., Ede; Jong, M.P. de, Leeuwarden; Keizer, H.M., Meppel; Kopmels, E.H. mw., Middelburg; Leunen, I.H. mw., Rotterdam; Mellema, S., Ferwerderadeel; Moonen, R.H.W., Nijmegen; Morshuis, M.G.H., Oldenzaal; Neuteboom, E.E. mw., Bunnik; Niessen, N. mw., Sleen; Nieuwenhuizen, N.P.W. mw, Hazerswoude; Nobel, F.M. de, Alkmaar; Nollen, A.W.E. mw., Almelo; Noppert, C., Almelo; Poele, S. te mw., Deventer; Popma, F.M., Nijmegen; Scholts, H.A.R., Alkmaar; Schuur, J.M. van der, Hellendoorn; Sinke, R.J., Aalburg; Vaate, H. bij de mw., N.Oostpolder; Vermeulen, K. mw., Utrecht; Verschoor, J., Rotterdam; Vries, B. de, Ede; Workel, H.A. mw., Hengelo (O).

EL

Student-assistentschap Digitale techniek

Voor INF, BIT en EL- studenten. Zie mededeling INF/BIT.

Bijzondere Onderwerpen Telematica (214002)

Voor INF, BIT en EL- studenten. Zie mededeling INF/BIT.

INF/BIT

Integrand Twente

Breng IM&P in de praktijk! Integrand heeft een erg leuke opdracht bij een bekend bedrijf uit de regio op het gebied van AO toegespitst op het de goederenstroom van orderentry tot en met expeditie. Ref: G738. Zie mededeling alle faculteiten.

Bijzondere Onderwerpen Telematica (214002)

Voor INF, BIT en EL- studenten. Dit vak is dit jaar verroosterd in het tweede blok van het eerste trimester op maandag het 5/6 uur in INF-U1 en op donderdag het 3/4 uur in INF-L220. Dit jaar staat het vak in het kader van de gevolgen van telematica voor het bedrijfsleven, dienstverlening en maatschappij. Nadere informatie en bespreking van de onderwerpen is gepland op maandag 4 oktober om 12:30 in INF-U1. Bij verhindering graag bericht ([email protected]).

Student-assistentschap Digitale techniek

Voor INF, BIT en EL- studenten. Voor het practicum bij de vakken Digitale techniek (voor eerstejaars INF en TEL) en Basisbegrippen digitale techniek (voor eerstejaars EL) worden student-assistenten gezocht. Het werk bestaat uit het begeleiden van het practicum gedurende 8 dagdelen, practicumverslagen beoordelen, nakijken deel van tentamens. Voor INF/TEL is het practicum op 8 vrijdagmiddagen: 14/21/28 januari, 11/18/25 februari, 3/10 maart. Voor EL is het practicum op 4 opeenvolgende hele dagen: ma. 6 t/m do. 9 maart. Elk van deze twee taken wordt beloond met 3 SAE. Solliciteren voor een van beide of voor beide taken is mogelijk. Voorkeur: 2e jaar studenten INF en EL, die het P hebben en het nieuwe practicum met Altera-software hebben gedaan (met goed resultaat). Ook ouderejaars INF/EL-studenten kunnen solliciteren. Bij weinig of geen ervaring hoort er bij de voorbereiding ook een cursus via het Onderwijskundig Centrum (aparte beloning van f50). Nadere inlichtingen/sollicitaties: Jaap Hofstede (docent): [email protected] (bij voorkeur) of tel. (3788). Gelieve in je sollicitatie te vermelden: persoonlijke gegevens, opleiding, studiefase, ervaring, voor welke taak of taken je solliciteert, of je het Altera-practicum in 1998-1999 zelf hebt gedaan; je eindcijfer en je practicumcijfer voor (BB)DT.

Wiskunde II voor BIT (152007)

Het hoorcollege voor dit vak wordt op vrijdag 11 februari 5+6 eenmalig verplaatst van TW-B 209 naar BB6.

TCM

Met spoed gezocht: Student Assistenten

Voor CT&M. Voor de Scholieren Manifestatie op 14 en 15 oktober is dhr. Coffa op zoek naar een drietal studentassistenten. Ben je geïnteresseerd dan kun je je melden bij het secretariaat van Verkeer en Vervoer.

Student Assistent Verkeer (222011)

Voor CT&M. Voor dit vak is dhr Coffa op zoek naar 3 student Assistenten.

Student Assistent Project Verkeer (222310)

Voor CT&M. Voor dit vak is dhr. Coffa op zoek naar 3 Student Assistenten. Ben je geïnteresseerd dan kun je contact opnemen met het Secretariaat van Verkeer en Vervoer (kamer W-216 of toestel 4322).

Vrijstellingen HTS-ers richting TBK

Voor HTS-ers generatie 1999. Alle HTS-ers met de richting HTS-TBK van generatie 1999, dienen zich te melden bij BOZ/TBK. Dit in verband met vrijstellingen.

Colloquia

A.L. (Teun) Dekker over 'De invloed van de samenwerking tussen NBM-Amstelland en haar subcontractors op de procesbeheersing van projecten in de woningbouwsector', 5 oktober 99, 14.30 uur, CT 1349.

Alwin Bisschop over 'Serie-effecten in de productie van Hollandse Signaalapparaten B.V.' Een onderzoek naar besparingen in de productie door batch-vergroting, 8 oktober 99, 14.00 uur, CT 1812.

Remko H. Slaat over 'De contingentiefactoren welke aan het uitbesteden van (delen van) het treasury-management van middelgrote tot grote, niet-financiële organisaties ten grondslag liggen', 15 oktober 99, 14.30 uur, CT 1814.

Rob le Mair & Johan Schaap over 'Establishing the usefulness of top-level risk and risk-adjusted return indicators within the performance measurement of investment portfolios at ABN Amro Asset Mangement', 22 oktober 99, 15.45 uur, TW B209.

J.M. Slot over 'Kostenbeheersing bij W. Schuurman Elektronische groothandel bv.', 27 oktober 99, 15.45 uur, CT 1812.

Taakverdeling stagebureau CT&M

Met ingang van heden beheert Ellen van Oosterzee het stagebureau van CT&M. Zij neemt een aantal organisatorische en administratieve zaken rondom de stage over van Marieke Rinket (stagecoördinator CT&M). Marieke Rinket, kamer WB-W108, tel. 053-4894889, email: [email protected], blijft verantwoordelijk voor de intakegesprekken, werving en matching van stageplaatsen. Afspraken met haar kunnen gemaakt worden bij het stagebureau. Stagebureau CT&M: geopend van 9.00-13.00 uur ('s woensdags gesloten). WB-W122, tel. 053-4894326, email: [email protected]

Internationale stage (180066)

Voor TBK D2/D3. Diegenen die in april 2000 op stage willen, dienen zich uiterlijk 8 oktober aan te melden bij de stagecoördinator, Frank van den Berg. Afspraken maken kan via BOZ TBK. Voor meer informatie wordt verwezen naar de stagehandleiding, te koop bij de Utake, of www.sms.utwente.nl/tbk/stage/Stage.html. Meer informatie: Frank van den Berg, tel. 3522, email [email protected]

Collegewijziging POPM (181022)

Voor TBK en CT&M D3. Week 43. Het college wordt in week 43 verplaatst van maandag het 3e en 4e uur in BB3, naar de oorspronkelijke tijd op dinsdag het 7e en 8e uur in BB3.

Integrand Twente

Logistieke Opdracht! Een bedrijf in Raalte is op zoek naar een TBK student die onderzoek wil doen naar nieuwe logistieke mogelijkheden voor het bedrijf. De opdracht zal zo'n 3 à 4 maanden duren. Je kan zelf bepalen of je het parttime dan wel fulltime wilt doen!!! Meer informatie bij de Integrand kamer. Ref:G740. Marketingopdracht! Wil jij parttime bijverdienen door een marketingonderzoek uit te voeren voor een bedrijf aan de overkant van de UT? Vraag bij Integrand naar opdracht G734.

Extra tentamen Prod.best. & voorraadbeh. 1 (112747)

Voor TBK/WB D3-studenten. Zie mededeling WB.

Opleveren projectkamers en inleveren sleutels

Voor CT&M, P en D2. In blok 1 van studiejaar 1999/2000 is voor de vakken Water (P), Inleiding Civiele Techniek (P) en Inleiding Modelleren (D2) gebruik gemaakt van de projectkamers ofwel æbungalowsÆ. De kamers die zijn gebruikt voor Water en Inleiding Civiele Techniek moeten worden opgeleverd op donderdag 7 oktober tussen 12.30 en 13.45 uur. De kamers die zijn gebruikt voor Inleiding Modelleren moeten worden opgeleverd op vrijdag 15 oktober tussen 12.00 en 13.00 uur. Iedere groep ontvangt via de docent een overzicht waarin het exacte tijdstip van de oplevering van de kamer en het inleveren van de sleutel staat vermeld. Ook hangt er een overzicht op het mededelingenbord in de hal bij BOZ CT&M. Op het aangegeven tijdstip zal de zalenbeheerder van het WB-gebouw de projectkamer controleren op eventuele schade. Van elke groep moet minimaal één persoon bij de oplevering aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat diegene alle door de groep gebruiktesleutels van de betreffende kamer inlevert. De gebruikers van de kamers worden geacht de kamer voor de oplevering schoon te maken. Schoonmaakmiddelen zijn (gratis) verkrijgbaar op kamer WB C107 (naast de receptie van het WB-gebouw). Wanneer de kamer niet is schoongemaakt zal f100 aan schoonmaakkosten in rekening worden gebracht aan de gebruikers.

Algemeen Studenten Statuut

Voor CT&M-P. 1e jaars studenten die nog geen exemplaar van het algemene studentenstatuut hebben, kunnen dit ophalen bij BOZ.

Data instaptoets Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (BOON)

Voor TBK-D2. Voordat je mag meedoen aan de case van BOON moet je de instaptoets hebben gehaald. De data zijn: -maandag 15 november, 9.00-11.00 uur in BB2. -Vrijdag 26 november, 9.00-11.00 uur in BB1. -Maandag 6 maart, 9.00-11.00 in CC1. -Maandag 20 maart, 9.00-11.00 in BB1. Inschrijflijsten zowel voor de case als voor de toetsen liggen klaar bij BOZ/TBK.

TCW

Communicatie en organisatieprocessen (168706)

Voor D2-studenten TCW. Het hoorcollege van woensdag 20 oktober a.s. het 5e en 6e uur komt te vervallen. Als extra colleges zijn verroosterd: woensdag 6 oktober het 3e en 4e uur in zaal TW-C238 en woensdag 27 oktober het 5e en 6e uur in zaal TW-B209.

TN

Wijziging zaal 'Communicatieve Vaardigheden voor TN' (168234)

In week 42 zal voor groep 2 dit vak (docent: drs. W.J. Bulter) op maandag 1e en 2e uur niet plaatsvinden in TW D105B, maar in TW D103A.

Vragenuur Analyse B

Voor TN en TW. Op donderdag 7 oktober wordt een vragenuur voor Analyse B gehouden. Tevens wordt dan het tentamen van 05-10-98 voorgemaakt. Tijd: 3+4. Plaats: TW-B 209.

Aanmeldingsprocedure doctoraal-examen TN in decemebr 1999

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich hiervoor altijd opgeven, ook wanneer de D-voordracht het laatste onderdeel van het afstuderen is of alle cijfers reeds binnen zijn. Bureau Onderwijszaken is immers onbekend met de plannen van de student: er kunnen diverse redenen zijn waarom een student de formele datum van het D-examen zou willen uitstellen. Verderwordt u gevraagd u te willen houden aan de hieronder vermelde data. Aanmelding open: 27 september 99. Sluiting aanmelding: 8 november 99. Terugtrekken tot: 9 december 99. Examenvergadering (uitslag): 14 december 99. Uitreiking v.d. diploma's: 16 december 99. Twee exemplaren van het D-verslag dienen bij BOZ TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1 ex. bibliotheek). U dient er rekening mee te houden dat: -alle cijfers binnen moeten zijn bij BOZ TN op donderdag 9 december 99. -U ongeveer 3 weken voor de D-voordracht contact opneemt met BOZ zodat tijdig voor een zaal en aankondiging kan worden gezorgd.

TO

Aanmelding Doctoraalexamen December 1999

Voor TO-D3. Uiterlijk t/m 1 november 99 kan men zich aanmelden voor het D-examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 8 december 99. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D-aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO. Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 7 december 99 bij BOZ. De diploma-uitreiking is op vrijdag 17 december ('s middags). Inschrijven voor het D-examen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie hiervoor de gehele procedure de 'handleiding afstudeerfase'. Bij BOZ moet aanwezig zijn vóór dinsdag 1 december: -goedgekeurd studieprogramma; -contract doctoraalwerk; -eindevaluatie afstudeeropdracht; -verslag t.b.v. bibliotheek (ingebonden)(studenten t/m generatie '92 ook stage en literatuurscriptie); -kopie samenvattingen (Nederlands en Engels), voorzien van de handtekening van de afstudeerbegeleider; -elektronische versie van genoemde samenvattingen (Word); -alle cijfers.

Werkplekergonomie (196542)

Voor TO-D3. Het tentamen van dit W&M-vak (docent: ir. J. Besuyen) zal niet zoals aangekondigd staat op het W&M-rooster plaatsvinden op vrijdag 3 december 1999, middagzitting, maar op maandag 22 november a.s. om 13.30-17.00 uur in TW A114. U hoeft zich voor dit tentamen niet via TAST aan te melden. Studenten die erop gerekend hebben dat het tentamen op 3 december a.s. zou plaatsvinden en op 22 november a.s. verhinderd zijn, kunnen contact opnemen met de betreffende docent.

TW

D-voordrachten

Evert-Jan van der Marck over 'A model for the optimization of Water Harvesting Schemes', dinsdag 5 oktober 99, 14.00 uur, TW-D 103b.

Sonja Bouwman over 'Determination of option trading strategies using optimization models that balance profit and risk', dinsdag 12oktober 99, 16.00 uur, TW-B 209.

Vragenuur Analyse B

Voor TN en TW. Zie mededeling TN.

WB

Extra tentamen Prod.best. & voorraadbeh. 1 (112747)

Voor TBK/WB D3-studenten. Bovengenoemd tentamen zal plaatsvinden op vrijdag 26 november '99 van 09.00 uur t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan via 'TAST'.

Afstudeercolloquia

C. Walschot (TMK) over 'Conceptontwikkeling van een twee-platen sluitsysteem', 1 oktober 99, 10.30 uur, WB N.105.

E. Arentsen (OPM) over 'Dynamic Tolerance Analysis using a Finite Element Formulation', 8 oktober 99, 10.00 uur, WB N.105.

W&M

Rooster W&M-vak Ingenieur in bedrijf studiejaar 1999/2000 (162313)

Docent: Dr. M. Kirejczyk, tel. 053-4893352, kamer TWRC D303, 1e trimester. Colleges Week 44: Maandag 1 november 1999: 8.30-12.30 uur in INF L208. Donderdag 4 november 1999: 13.30-17.30 uur in INF L208 Terugkomdag. Week 45: Dinsdag 9 november 1999: 9.00-12.30 uur in TO L105. 2e trimester. Colleges week 6 en 7: Donderdag 10 februari 2000: 8.30-12.30 uur in TO L213. Donderdag 17 februari 2000: 8.30-12.30 uur in INF L208. Terugkomdag week 8. Donderdag 24 februari 2000: 9.00-12.30 uur in INF L208. 3e trimester. Colleges week 23 en 24: Donderdag 8 juni 2000: 8.30-12.30 uur in INF L212. Woensdag 14 juni 2000: 13.30-17.30 uur in INF L212. Terugkomdag week 22. Dinsdag 30 mei 2000: 13.30-17.30 uur in INF L212.

Tentamen W&M-vak 'Vrouwen en mannen: reflectie op rolverdeling' (160522)

Het tentamen van dit W&M-vak (docent: Dr. M. Kirejczyk) is niet, zoals aangekondigd staat in het W&M-rooster, op vrijdag 3 december 1999, middagzitting, maar op dinsdag 12 oktober a.s. om 9.00-12.30 uur in TW B103. U hoeft zich voor dit tentamen niet via TAST aan te melden.

Tentamen W&M-vak 'Werkplekergonomie' (196542)

Het tentamen van dit W&M-vak (docent: ir. J. Besuyen) is niet, zoals aangekondigd staat op het W&M-rooster, op vrijdag 3 december 1999, middagzitting, maar op maandag 22 november a.s. om 13.30-17.00 uur in TW A114. U hoeft zich voor dit tentamen nietvia TAST aan te melden. Studenten die erop gerekend hebben dat het tentamen op 3 december a.s. zou plaatsvinden en op 22 november a.s. verhinderd zijn, kunnen contact opnemen met de betreffende docent.

Zaalwijziging W&M-vak 'Politieke en sociale geschiedenis van de moderne tijd' (165312)

I.v.m. de geluidsoverlast in het BB-gebouw zijn de colleges van dit W&M-vak (docent: dr. P.F.H. Lauxtermann, oorspronkelijke zaal BB2) op donderdag 3e en 4e uur verplaatst: op 30 september a.s. naar TW B209; op 7 oktober a.s. naar TW D105B; op 21 oktober a.s. naar TW B219 (vergaderzaal TW); op 28 oktober a.s. naar TW A118; op 4 november a.s. naar TW B219 (vergaderzaal TW); op 11 november a.s. naar TW A118; op 18 november a.s. naar TW A118.

Tentamen W&M-vak Economie en technologie (173101)

Het tentamen van dit W&M-vak (docenten: Steenge en Boschma) is niet, zoals aangekondigd staat op het W&M-rooster, op vrijdag 3 december, middagzitting, maar op vrijdag 3 december, ochtendzitting (9.00-12.30 uur) in TW B103. U hoeft zich voor dit tentamen niet via TAST in te schrijven.

Studieverenigingen

Communiqué

De volgende ALV waar de conceptstatuten worden behandeld is op 5 oktober om 17:30 uur in A116. Kom er naar toe want het is van belang voor de vereniging! # De Grolsch-excursie was heel gweldig, we hebben veel geleerd van bier brouwen. Nu kunnen we het zelf ook... # Als je nog in het Bestuur 2000 wilt dan kan je je nog steeds opgeven # Heeft iedereen zich al ingeschreven voor het Lustrumseminar? Het programma is ontzettend intressant en cool, veel belangrijke mensen komen spreken. Geef je snel bij ons op, TWRC-gebouw, kamer A127, tel. 053-4894461, [email protected], www.utwente.communique.nl.

Inter-Actief

Net terug van de bedrijvendagen en erachter gekomen dat het leuk op je CV zou staan als je in een commissie hebt gezeten? Geen probleem! Inter-Actief zoekt mensen voor zowel het organiseren van de studiereis (naar Mexico!) als voor de nieuwe symposiumcommissie # Op woensdag 27 oktober kun je onder het genot van een gratis-lunch (in de pauze) luisteren naar een boeiende presentatie van Utopics # Verder zoeken we nog bendeleden voor een overval op ABN-AMRO op 29 oktober # Stuur een mail als je je foto niet in het jaarboek wilt hebben # Dinsdag 19 oktober om 19:30 begint de ALV tijdens welke je de kans krijgt om het kandidaatsbestuur te constitueren. De wissel borrel is op woensdag 20oktober om 19:00 # Meer info via tel. 3756, [email protected]

TObias

Donderdag 30 september vanaf 16:00 is de MediaVision promoborrel. Deze borrel wordt gesponsord door MediaVision en is geheel gratis! Tijdens deze borrel zullen de TObias commissies zich presenteren! Komt allen!#Mensen die meegaan op na-intro kamp: jullie kunnen deze week betalen in de TObias-kamer.#19 oktober is er een lezing georganiseerd door de LEX. Spreker is drs. Irene Visscher-Voerman.#We zoeken nog steeds enthousiaste mensen voor het TObias bestuur. Zin in een gezellig, produktief, leerzaam en vooral erg leuk jaar: aarzel niet, kom langs bij TObias! # Meer info over TObias: www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Abacus

We zoeken nog mensen voor leuke commissies waaronder de Computer-, Studiereis-, Almanak- en de ISAAC-tripcommissie. Lijkt het je leuk om een van deze gave dingen naast je studie te doen, kom dan langs bij de Abacuskamer of mail naar [email protected] # Donderdag 7 oktober stonden workshops bij AMS op het programma, maar deze hebben zij helaas afgelast # Die donderdag is er natuurlijk wel een gezellige borrel. Hopelijk tot dan!

Ideefiks

Hoe intellectueler de arbeid, des te later begint men s'ochtens te werken.(B.Gabreels) Deze spreuk siert bij ons op de deur en we staan er allemaal volledig achter. Dit betekent dus dat als je bij ons om half 1 s'middags langs komt, je er zeker van kan zijn dat er iemand aanwezig is. Op 10, 11 en 12 december gaan we op "intro"-kamp naar Trier. We hopen dat alle eerstejaars mee gaan, en ik wou jullie bij deze vragen ons te laten weten of je meegaat, en wanneer (lees: hoe laat?) jullie willen vertrekken. Verder kunnen jullie op 20 oktober weer een reuze gezellige borrel in het Bolwerk verwachten en in week 41 een filofilm, en wel eXistenZ. Deze zal worden ingeleid door Philip Breij. Vragen of wil je langs komen? (s'middags...), TW-RCb104 of Ideefiks: tel. 4893284/www.wmw.utwente.nl/ideefiks/default.htm.

Stress

Gisteravond is net de tweede geïnteresseerde borrel geweest voor het nieuwe bestuur 2000 van Stress. Hier konden menasen te kennen geven om een bestuursfunctie te willen bekleden. Maar misschien wil jij ook wel in het bestuur van Stress en kon je niet aanwezig zijn bij de borrels. Je motivatiebrief kan nog ingeleverd worden tot en met vrijdag 1 oktober in de Stresskamer. Heb je nogvragen, dan kan je altijd even in de Stresskamer langskomen of op onze internetpagina kijken. Tevens zijn er nog een paar reserveplaatsen vrij voor de excursie naar hoogovens. Deze zal aankomende dinsdag plaatsvinden. En zal de hele dag duren. Wij vertrekken 's ochtends om 9:20 van het Station Enschede. Inschrijven kan bij de Stresskamer: Wees snel, anders zit hij vol.

Scintilla

Scintilla heeft de ALV verzet van 19 oktober naar 26 oktober om 20.00 uur in B1220 EL/TN gebouw. Dit naar aanleiding van meerdere bestuurswissels op de UT. De Constitutie Receptie is dan ook een week later: 27 oktober om 16.00 uur in de Tombe. Iedereen is hier van harte uitgenodigd om het nieuwe bestuur te feliciteren # Alle eerstejaars kunnen zich nog inschrijven i/d kantine of onze kamer voor de EEFBA op 8 oktober # In de Scintilla kamer kan je nog een Bedrijven Dagen-boek kopen voor f2,50 # Op 26 oktober gaan we met de Binex naar Technolution (inschrijven: kantine of via homepage) # 2 november gaan we naar het Cart Centre in Almelo om te gaan strijden om de SCALA Kart wisselbeker.

De inschrijvingen zijn geopend # Elke vrijdag is er de VRIjdagMIdagBOrrel. Kan je niet op vrijdag. Onze komende Eerste Dinsdag Van De Maand Borrel is op dinsdag 5 oktober en heeft als thema 'De bokbier borrel'.

Sirius

Op 19 oktober is er een excursie naar de Politie Venlo (max. 30 mensen). 's Avonds is de ALV, waar iedereen welkom is # Het nieuwe bestuur kan op 20 oktober tijdens de wisselborrel gefeliciteerd worden # Op 27 oktober organiseert het lectoraal genootschap i.s.m. het SPE een lezing over wisselwerking van overheid, markt en cultuur door Arjo Klamer, hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit # Op 29 oktober is er een spectaculaire ISAC-dropping # Meer informatie over deze activiteiten volgt # Tijdens de blokken 1,3 en 5 is er op dinsdag en donderdag in de middagpauze een boekenverkoop. Tijdens de blokken 2,4 en 6 is er een boekenverkoop op dinsdag in de pauze. Tijdens tentamenperiodes is er geen boekenverkoop en in de eerste week van de blokken 1,3 en 5 is er een grote verkoop die apart wordt aangekondigd. Neem je Siriuspasje mee i.v.m. het verkrijgen van 10% korting. De Materiaalcommissie die de verkoop van boeken verzorgt zoekt versterking. Interesse? Meld je aan in onze kamer.

Isaac Newton

Vandaag vieren we onze 34e verjaardag! Om dit te vieren is er om 15.30 uur voor alle leden een borrel in de borrelkelder. Tevens worden er tijdens deze borrel een aantal dingen onthuld aangaande het 7e lustrum volgend jaar. Dus twijfel niet en kom de jarige job feliciteren! # Op vrijdag 1 oktober, zijn op de Newtonkamer detentamenbundels voor de eerste drie jaargangen werktuigbouwkunde op te halen tegen inlevering van de gekochte waardebon # Onze Computercommissie zoekt versterking! Ben jij dat Newtonlid met SQL ervaring en lijkt je het leuk onze CompuCie te versterken, kom dan eens langs! # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend, tel. 053-4892531; [email protected], www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Sport

Flatzaalvoetbaltoernooi (FlaZa) 1999-2000

Het nieuwe voetbalseizoen is weer van start gegaan, en dus begint het eerste toernooi van het jaar al snel weer: het FlaZa-toernooi. Je kunt je nu al inschrijven per e-mail, [email protected], of doe een briefje in het postvakje van Drienerlo in het sportcentrum (met gegevens kontaktpersoon). De eerste ronde zal gespeeld worden op 17 en 24 oktober en op 28 november.

Euros Kano

De introtrainingen zijn voorbij, maar je kunt nog steeds een keer komen kanoën. We trainen op het kanaal op maandag vanaf 17:30 uur en woensdag vanaf 18:00. Op donderdag trainen we in het krachthonk van 17:45 tot 19:00 uur. Je bent van harte welkom. Zondag 3 oktober organiseren we een tourtocht op de Dinkel. Iedereen is van harte welkom, maar het aantal is wel beperkt. Verder is er op 5 oktober een kanolon: kanoen, hardlopen en zwemmen. Mocht je een keer mee willen trainen, willen kanoen op de Dinkel of deelnemen aan de kanolon, neem dan ook even contact met ons: Frans: 053 4363713 of [email protected] Tot dan!

Wielervereniging Klein Verzet

Het wielrenseizoen is helaas alweer bijna voorbij, maar treur niet. Voor degenen die hun conditie op peil willen houden gaan we door met trainen. Vanaf ma 4 okt zijn er op ma, do en wo (atb-en) trainingen die vertrekken vanaf het Sportcentrum om 17.00 uur. Agenda: 19 okt - Introfeest; 2 nov - ALV; 4 nov - begin indoortraining.

Sportraad

Voor meer informatie over sport op de Campus en de Sportraad, bel, mail of kom langs, Sportraadkamer Sportcentrum Drienerlo, Postbus 217, 7500 AE Enschede, tel. 053-4891144, [email protected] Surf ook eens langs de Sportraad op http://www.student.utwente.nl/~sportraad.

Schaatsen bij D.S.V. de Skeuvel

Het schaatsseizoen is weer begonnen! Dinsdagmiddag van 16.00 tot18.00 uur traint de Skeuvel op de schaatsbaan in Enschede. Ook traint de Skeuvel vanaf half oktober drie keer in de week in Deventer op een 400 m baan. Je kunt al schaatslessen krijgen voor maar f55 per jaar. Heb je interesse, dan kun je altijd een proeftraining meedoen. Bel of mail dan even naar: Rob Löring, tel 053-4895050, email [email protected]

BSV de Stoottroepen

Heb je zin om te biljarten of snookeren? Kom dan eens langs bij onze snooker- of biljarttafel. Op dinsdagavond kun je vanaf 20.00 uur kennismaken met de snookeraars (in de Bastille, boven de Belletrie) en met de biljarters (in het sportcentrum, bij ingang meteen rechts, dóór het fitnesshok) # Voor de leden: Op dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 oktober vindt het bandstoottoernooi plaats. Schrijf je nu in op de lijsten bij de snookertafel of in het biljarthok # Voor meer informatie bel Rob (4364599) of Hugo (4895041).

D.A.V. Kronos

Kronos I promoveert naar 1e divisie!!! In Emmeloord is dit weekend dan eindelijk gebeurd wat iedereen al lang verwachtte. Alle atleten, begeleiders en supporters bedankt! Volgend jaar zetten we het succes voort, met nog meer PR's en clubrecords. Wil je ook eens de sfeer van een atletiekwedstrijd proeven, of denk je ook wel een paar rondjes flink door te kunnen lopen of een speer te gooien? Kom dan eens langs op een training. Info op http:/snt.student.utwente.nl/~kronos. Trainingstijden: ma, krachthonk/sporthal II, 16:30 uur; di, sintelbaan UT, 18:00 uur; wo, sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; do, FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; za/zo, duurloop; Informatie: Erik, 4307226; [email protected]

Triathlon

Vanavond vindt de traditionele Beestenborrel plaats, waar de Kale Alohaan uitgereikt zal worden. Het belooft weer een spektakel te worden, dus komt gewoon 22:00 uur naar Mark Twain! # Dinsdag 5 oktober wordt de Kanathlon weer georganiseerd. Voor meer informatie en aanmelding: bel Marcel (44345310) of Niels (4895048). # Donderdat 7 oktober is de jaarlijkse Algemene Vergadering, om 19:45 uur in de Kleine Zaal in de Vrijhof. Komt allen! # De trainingstijden: ma. 19:30 - 21:00 lopen, sintelbaan; di. 21:30-22:30 coniditietraining, sporthal II; wo. zwemmen, 20:30-21:45 uur, binnenbad (Sportcentrum); do. fietsen, 16:00 uur, verzamelen Casper; vr. zwemmen, 21:00-22:00 uur, binnenbad. # Voor meer informatie bel Frans (4339288) of George (4332056).

Piranha rules the Waves

Gezocht: gezellige vereniging in het bezit van riante badkuip zoekt dames/heren voor een langdurige badrelatie. Liefst bartypes. Interesse ? Kom dan eens kijken bij één van onze trainingen. Kom voor een wedstrijdzwemtraining langs op een maandag, om 20.45 uur bij het binnenzwembad in het sportcentrum van de UT. Voor een onderwaterhockeytraining kan je op een woensdag om 19:15 uur langskomen. En voor waterpolo kan je bij het binnenbad terecht op een donderdag, om 19:15 uur voor een damestraining en om 20:30 uur voor een herentraining. Meer info bij Dennis Vis : 053-4895161 (of 06-22544516), [email protected], www.student.utwente.nl/~piranha/.

Roeien doe je bij D.R.V. Euros!

Vandaag is de afroeidag! Alle eerstejaars vertonen vanaf 17:30 hun roeikunsten. Daarna is er eten, gekookt door de Euros Road Company, waarna om 20:30 wordt overgegaan tot de huldiging van de Nederlandse kampioenen en WK-gangers. Vanaf 22:00 is er dan feest met band ôVoor de Bakkerö. Vrijdag gaan we naar Leeuwarden voor het Eerstejaarsweekend. Volgende week wordt overgegaan op de orde van de dag en kan er zoals gewoonlijk op maandag 16:00 en vrijdag 16:30 weer conditie getraind worden. Kom ook kijken op de vernieuwde homepage van de D.R.V. Euros!

Zeilen bij D.Z. Euros

Aankomende woensdag 6 oktober is er een etentje voor alle nieuwe leden en de mentoren. Om ± 19.00 uur is het eten klaar. Als je mee wilt eten, geef je dan even op bij Ewout, of bij de Eurosfone: 053-4335079. Daarna is er natuurlijk weer een gezellige borrel. Deze begint om 21.00 uur en zal duren tot in de kleine uurtjes. Dit alles vindt plaats in onze kroeg in de Sevende Camer.

Introductie-training Onderwaterhockey

Volgende week maandag en woensdag is het dan zover: Jou kans om kennis te maken met Onderwaterhockey bij Piranha. Maandag 4 oktober om 22.15 of woensdag 6 oktober om 19.15 kan in het binnenbad van het sportcentrum meegedaan worden aan de introtrainingen. Het enige wat je mee hoeft te nemen is je zwembroek of badpak. Meer weten? Bel Stijn (4895012).

Ultimate Frisbee bij de Disc Devils Twente

Ultimate Frisbee is een intensieve teamsport die zowel binnen als buiten gespeeld kan worden. Ultimate Frisbee is een open sport en heeft qua spel heeft het wel wat weg van American Football. Er is in Nederland geen aparte heren- of damescompetitie. Nog een bijzonderheid van Ultimate is dat er geen scheidsrechters aan te pas komen. De spelers controleren zelf de naleving van de regels. Men speelt om te winnen, maar nooit ten koste van het spel! Het gaat om de 'Spirit of the Game'. Iedereen is welkom op het Sintelbaanveld om 20.00 uur en vanaf 20 oktober wordt er weer binnengetraind om 19.30 uur. Meer informatie op http://snt.student.utwente.nl/~ddt/ of bel: Roelof 5070 of Marcel 4336824.

Diversen

Studium Generale

Op dinsdag 5 oktober om 19.30 uur organiseert Studium Generale i.s.m. het ITC een lezing 'Dutch culture, Dutch habits' in het Auditorium van het ITC aan de Hengelosestraat. Twee sprekers zullen vanuit hun achtergrond de Nederlandse cultuur analyseren. Dr. M.K. Doku is geboren in Ghana (Afrika) en heeft bedrijfskunde, politieke wetenschappen en internationale relaties gestudeerd. Hij is op dit moment werkzaam voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Zijn voordracht heeft de titel 'An African in Holland'. Zijn betoog krijgt een aanvulling door de lezing 'The strangeness of the Dutch' van Marilyn Warman. Deze Amerikaanse antropologe is werkzaam voor de internationale onderwijsinstelling Nuffic en ze is de schrijfster van de boeken 'Introduction to living in Holland' en 'A practical guide to living in Holland'. De toegang is gratis. Het symposion is in eerste instantie bedoeld voor de buitenlandse studenten en medewerkers van de UT en het ITC. Nederlanders zijn echter eveneens welkom.

KIvI

KIvI Afdeling Jonge Leden Oost organiseert: 1)een cursus Vergadertechnieken (onderdeel van de KIvI course of excellence) op zaterdag 16 oktober a.s. van 10.00-16.00 uur in WB-W120. Doelstelling van de training is het leveren van een bijdrage aan de effectiviteit, efficiëntie en produktiviteit van vergaderingen die worden bijgewoond. Kosten: f125 (leden), f175 (niet-leden). Informatie/aanmelding: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097 of ir. Johannes van Es, [email protected], tel. 0527-248232. 2)een excursie naar NedTrain Consulting, een full service engineering en consultancy bedrijf dat werkzaam is op de gehele Europese markt, op woensdag 20 oktober 1999, 10.00-15.30 uur, Revisiebedrijf Tilburg, NS-Plein 3, Tilburg. Staat iemand er wel eens bij stil wat er allemaal bij komt kijken om een trein te kunnen laten rijden? Aanmelding (voor 13-10): Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel./fax 4097. Deelname: gratis (leden); f5 (niet-leden). Informatie: Jeroen de Groot, tel. 5400 of www.student.utwente.nl/~kivi.

Amnesty International

Aanstaande maandag is er weer groepenoverleg, iedereen die zin heeft kan komen. Het begint om 8 uur in zaal 2 van de Vrijhof # Als het goed is hebben alle leden een uitnodiging gekregen voor ons jaarlijkse leuke weekendje. Laat even weten of je wel of niet meegaat # Wil je meer weten over Amnesty kan je altijd bellennaar Eddy, tel. 4895025.

TVTA kennismakingslunch

TVTA is kort voor Twents Vereniging van Turkse Academici. Wij zijn een van de studenten verenigingen op de UT maar hebben ook leden van de HBO in Enschede en andere hoger onderwijsinstellingen in de regio. TVTA heeft als hoofddoel integratie en actieve participatie van de Turkse academici in de Nederlandse samenleving. De vereninging is open voor belangstellenden ongeacht hun achtergrond en specifieke levensopvattingen. Ben je geïnteresseerd of wil je meer horen kom dan naar onze kennismakingslunch op 6 oktober vanaf 12.30 uur in de Mensa. Je kunt je opgeven tot 4 oktober door [email protected] te emailen of Nur (053 4892753) te bellen. Voor meer informatie over TVTA: http://www.utwente.nl/tvta/ of campusgids pagina 78.

Pakkerij

C.S. Alpha

Alpha is de Christelijke studentenvereniging voor studenten op de universiteit en de hogeschool. Afgelopen weekend was er het kennismakingsweekend voor de aspirant leden. Het je dit weekend gemist en wil je toch meer informatie? Je kunt elke donderdagavond bij ons langskomen. Donderdag 30 september om 20.00 uur houdt Otto de Bruijne een lezing over wereldwijde kerken in het Evangelisch Centrum, Heidestraat 9. Op vrijdagavond 1 oktober is er het Unionfeest in de Pakkerij, in Flux zal Kuiken IV optreden. De sociëteit is vanaf 21.30 uur geopend. Woensdag 6 oktober is de jaarvergadering en op woensdag 20 oktober is de wisselings ALV waarop de nieuwe leden geïnstalleerd worden. Meer informatie: http://surf.to/C.S.V.Alpha, sociëteit Flux (Oude Markt 24), of bel Johan (053-4309836) of Mark (053-4336542).

A.S.V. Taste

De inschrijving voor het Taste Nakamp is geopend! Er wordt een nakamp georganiseerd in het weekend van 30&31 oktober. Wil je ook lid worden kom dan langs op een van onze sociëteitsavonden, open op do. (21.00-4.00), di/vr/zo (21.00-2.00)) of bel 053-4326238 # Donderdag 16 september was de inauguratie van de eerste nieuwe lichting van Taste dit jaar. Het was een groots feest en het bestuur feliciteert bij deze nogmaals de nieuwe leden # De doelstellingendag van afgelopen weekend was ook een groot succes. Het bestuur bedankt de aanwezige commissieleden en wenst ze voor komend jaar veel succes # Het bestuur zoekt nog mensen voor de Military van 7 t/m 10 oktober. Er zijn mensen nodig voor de do/vr/za/zo. Inschrijflijsten hangen in de sociëteit of meldt je bij de Coördinator Intern.

Audentis

Na een jaar vol hard werken is de afgelopen dinsdag het Sociëteitsbestuur gewisseld. Oosting en de zijnen: bedankt!, Kroese en zijn mannen: succes! Aankomende donderdag zal dispuut Tranquillum haar derde lustrum vieren met een goed feest met disco en heel veel gratis bier. Leden en genodigden zijn hierbij van harte welkom! Als kleine vooruitblik: op 7 oktober wordt het jaarlijkse Na-Introfeest georganiseerd met als thema: 'Ja, nat%%rlijk!' Iedere student is hierbij van harte welkom! Audentis blijft als volgt te bereiken: Sociëteit TRAM 053-4324357, Senaat 053-4328384, [email protected], www.audentis.nl.

Cultuur

Pythische Spelen 2000

Het lijkt nog ver weg, maar een aantal mensen is er al druk mee bezig. De Pythische Spelen 2000. Volgend jaar van 31 mei tot en met 4 juni vindt dit grootste culturele studentenevenement van Nederland in Enschede plaats. Zoals de Olympische Spelen een wedstrijd zijn in verschillende takken van sport, zijn de Pythische Spelen een wedstrijd in verschillende takken van cultuur. Er zijn vijf hoofdcategorieën: beeldende kunst, letteren, muziek, theater en nieuwe media. Elk van deze categorieën kent een aantal subonderdelen waarop de deelnemers zullen strijden om de eer. Deelnemers zijn studenten uit heel Nederland en ook studenten uit Duitsland en België zullen uitgenodigd worden. De komende tijd zul je nog heel veel horen over de Pythische Spelen maar zet de data alvast in je agenda. Mocht je nu al meer willen weten over de Spelen of heb je misschien zelfs zin om mee te helpen met de organisatie neem dan contact op met de Pythische Spelen commissie: tel. 053-4893877, e-mail [email protected]

CD Uitleen Drienerlo

Pop : 1.Acda & De Munnik-Op Voorraad [live] 2.Chris Cornell-Euphoria Morning [Soundgarden-zanger solo] 3.Tom Jones-Reload [met o.a. Cardigans en Portishead] 4.Diversen-Free Zone 6 [chill-out techno] 5.Ben Christophers-My Beautiful Demon [singer-songwriter] 6.Satyricon-Rebel Extravaganza [eclectische black metal] 7.Diversen-The Herbalist [cannabisreggae met o.a. Sizzla] 8.The Delinquents û Bosses Will Be Bosses [hiphop] 9.Sting-A Brand New Day. Jazz: Eric Boeren 4tet-Joy Over Toy [Ornette Coleman-stukken met o.a. Han Bennink]. Wereldmuziek : Diversen- Anthology Of World Music [Tibetan Buddhism] Klassiek : Philip Glass & Robert Wilson-Civil Wars Act V: The Rome Section. Meer info : 053-4361130 of come.to/cd-uitleen.

Internationaal

AEGEE

Er gebeurt weer van alles in Europa, dus pak je rugzak en spring in de trein, boot, bus, vliegtuig of ga, zoals het hoort, liften naar bijvoorbeeld: Blagoevgrad in Bulgarije voor het congres 'Nationalism and Peace in the Balkan' dat daar van 7 tot 11 oktober plaats vindt. Liever iets dichter bij? Dan het congres 'European Identity!?' in Münster van 21 tot en met 24 oktober. En natuurlijk is over een maand de Autumn Agora in Poznan (Polen) van 5 tot 7 november.

AIESEC-Twente

Altijd al op een internationale stage willen gaan, maar nog nooit de eerste stap gezet. Je krijgt nu de kans. AIESEC Twente is een internationale studentenorganisatie die stages verzorgt voor studenten in het buitenland. Woensdagavond 13 oktober is het weer zo ver, AIESEC Twente verzorgt dan een stage-info-avond. Moet je in het tweede/derde trimester toch op stage en wil je dat AIESEC je helpt een stage te realiseren, kom dan langs op onze info-avond. Bel even als je langs wil komen, dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen tel. 053-4893959. AIESEC is ook te vinden op internet: www.AIESEC.nl.

Monsoon

Maandag 25 oktober is er een algemene ledenvergadering waar zal worden gediscussieerd over de continuïteit van Monsoon. Gebleken is namelijk dat de interesse van de leden niet toereikend is, om het komende jaar een voltallig bestuur te krijgen. Dit is dus een oproep voor alle leden, heb je zin in een nuttig jaar, meld je dan aan bij het huidige bestuur, zodat er voor maandag 25 oktober een voltallig bestuurdersteam gevormd is! In ieder geval, ALV op maandag 25-10, CT 1806, om 16:00 uur. Naderhand een borrel. [email protected], kamer CT-1796, telefoon 3543.

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten

Vieringen

Zen-meditatie. Iedere donderdag, 20.00 uur, SPE-HE Kortenaerstraat 59, een hoog.

Informatie

Pastores

Union

Vind jij dat er te veel mededelingen in de UT-nieuws staan? Kom dan woensdag a.s. naar het ontbijt met de rector over interne communicatie. Locatie: Theatercafé Vrijhof. Tijd: 8:30 # Verenigingen die reeds een erkenningsgesprek hebben gehad kunnen hun erkenningsverklaring komen ondertekenen op de SU-kamer. Bij voorkeur aan het eind van de middag.# Op 1 oktober is er een groot feest in de Pakkerij ter gelegenheid van de oprichtingsdag van de Student Union. Komt allen!

SRD

Op 5 oktober houden we onze maandelijkse ledenlunch. Ben je al een tijdje lid en wil je nou wel eens weten wie we zijn, of heb je gewoon zin om te lunchen, kom dan gezellig langs. 12.30 in de Portakabin, kosten: f2. Als je van te voren laat weten dat je komt, dan weten we hoeveel brood we moeten inslaan # Voor vragen over studiefinanciering, financiële claims, onderwijskwaliteit en andere zaken kun je altijd langskomen # We zijn bereikbaar in de onderste portakabin aan de boulevard, tel 053-4895236. Kijk ook eens op onze homepage: www.student.utwente.nl/~srd of mail: [email protected]

HoBiHe

Op vrijdag 15 oktober om 18.00 uur is er weer een bij eenkomst van het Bi-groepje. Dit is de eerste avond van dit collegejaar. Wat kun je verwachten op een bi-avond. Eerst wordt er gezellig met elkaar gegeten. Vervolgens wordt er een voorbereid onderwerp besproken. Op deze eerste avond worden de onderwerpen voor de rest van het jaar bedacht en vakantie verhalen uitgewisseld. Heb je zin om mee te denken en mee te praten. Kom dan gezellig langs. Op de website van HoBiHe staan alle activiteiten die door HoBiHe georganiseerd worden. Ben je nieuwsgierig ga dan naar: http://hobihe.srd.utwente.nl. Hier kun je je tevens aanmelden voor de mailinglist. Meer info? Bel Lisette: 4350090 of mail HoBiHe: [email protected] Alle mailtjes en telefoontjes worden vertrouwelijk behandeld.

Menu

Week 40

Zaterdag 2 oktober

Soep van de dag

***

Gebraden gehakt met vleessaus

Sperziebonen

Carré of gekookte aardappelen

Zondag 3 oktober

Soep van de dag

***

Varkens carré met jachtsaus

Bloemkool

Gebakken of gekookte aardappelen

Maandag 4 oktober

Hollandse groentesoep

***

Hutspot met speklap of rookworst en vleessaus

Of Chili Con Carne met witte rijst

Dinsdag 5 oktober

Mexicaanse bonensoep

***

Mexicaanse stoofschotel

Sambalboontjes, witte rijst

Roerbakgroente

Rispilaw

Woensdag 6 oktober

Uiensoep

***

Gebakken of gepocheerde vis,

Of vleesgerecht met remouladesaus

Rode bieten

Frites of gekookte aardappelen

Donderdag 7 oktober

Tomatensoep

***

Lasagne bolognaise met tomatensaus

Doperwten

Vrijdag 8 oktober

Heldere ossestaartsoep

***

Kotelet of gevulde paprika

Paprikasaus, snijbonen

Gebakken of gekookte aardappelen

VEGETARISCH

Maandag 4 oktober

Hollandse groentesoep

***

Tomaat /mozarella taartje

Paprikasaus, roerbakgroente

Zilvervliesrijst

Dinsdag 5 oktober

Mexicaanse bonensoep

***

Vegetarische Cajundish

Roerbakgroente

Jambalayarijst

Woensdag 6 oktober

Uiensoep

***

Gebakken kaasplak met tomatensaus

Groente macedoine

Frites

Donderdag 7 oktober

Tomatensoep

***

Sojaburger Hawaï met kerriesaus

Sperziebonen

Gebakken krielaardappelen

HAP AAN DE TAP

Maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober

Griekse steaks met Gyroskruiden, zazikisaus,

Rauwkostsalade en gebakken aardappelen

BRASSERIEMENU

Maandag 4 +dinsdag 5 oktober

Scholfilet in bierbeslag gebakken

Geglaceerde worteltjes

Amandel aardappeltjes

Rauwkostsalade

Woensdag 6+donderdag 7 oktober

Saté met satésaus

Fou young hai

Kroepoek

Rauwkostsalade

Nasi goreng

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.