Engelstaligheid een feit!?

| Luuk Geurts

Universiteitsraadspartij UReka heeft de afgelopen tijd verschillende geluiden opgevangen dat opleidingen zich als een gek aan het voorbereiden en klaarmaken zijn om de bachelor om te vormen van Nederlandstalig naar Engelstalig. UReka wil graag benadrukken dat hier nog geen enkel beleid over is afgesproken en dat veel opleidingen ten onrechte al voor de troepen uit lopen, terwijl de weerstand bij sommige opleidingen hoog is onder studenten en medewerkers.

Sommige opleidingen hebben docenten zelfs al een concrete keuze voorgelegd in welk jaar ze naar het Engels over willen, maar er is nog helemaal niets concreet afgesproken. Het college komt pas eind november met haar concrete plannen op het gebied van internationalisering en de universiteitsraad gaat dit ook dan pas bediscussiëren.

UReka wil via dit bericht de medezeggenschap, studenten en medewerkers oproepen zich niet blind te staren op de geluiden van het college van bestuur en decanen. De universiteitsraad heeft expliciet niet ingestemd met de concrete uitwerkingen van de visie zoals vastgesteld juni jongstleden en gevraagd elke visie apart aan de universiteitsraad voor te leggen zodoende een goede inhoudelijke discussie te kunnen voeren over de wenselijkheid en de haalbaarheid van de plannen.

Dat decanen de Engelstalige bachelors presenteren als een vaststaand gegeven en als besluit van het college van bestuur is dus onjuist. Het is niet gek dat veel faculteitsraadsleden daar niet van op de hoogte zijn als het college bij elke mogelijkheid roept dat dit gaat gebeuren.

UReka hoopt dat de faculteitsraden en opleidingscommissies zich geen zand in de ogen laten strooien en een goede afweging maken of het voor de desbetreffende opleiding meerwaarde biedt om naar het Engels over te gaan, en ook nee durven te zeggen als men die meerwaarde niet ziet.

Namens de UReka-fractie,

Luuk Geurts, fractievoorzitter

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.