Actieplan tegen stagediscriminatie

De Landelijke Studentenvakbond wil dat elke hogeschool en universiteit een meldpunt opzet voor studenten die ongelijke kansen ervaren bij het zoeken naar een stageplek. Er moet ook meer met de klachten gebeuren.

Stagediscriminatie is een ernstig probleem volgens LSVb-voorzitter Ama Boahene. ‘De eerste stap naar een oplossing is zorgen dat studenten hun ervaringen melden. Dat doen veel studenten nu niet, omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen of omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat er iets met hun melding gebeurt.’

Laagdrempelig

Met een actieplan roept de LSVb alle universiteiten en hogescholen op om een laagdrempelig meldpunt voor stagediscriminatie in te richten waar ze hun studenten actief over informeren. Ook moeten ze meer voorlichting geven over stagediscriminatie en duidelijk maken wat ze gaan doen als een stagebedrijf zich er schuldig aan maakt.

De LSVb verwijst naar de gisteren verschenen Staat van het Onderwijs van de onderwijsinspectie. In het hoofdstuk over het mbo is er een aparte paragraaf aan gewijd. Studenten met een migratieachtergrond moeten bijvoorbeeld meer sollicitatiebrieven schrijven en langer zoeken om een stageplek te vinden. De inspectie vindt het bovendien zorgelijk dat maar heel weinig mbo-studenten melding doen van stagediscriminatie terwijl wel blijkt dat het een probleem is.

Volgens de LSVb speelt stagediscriminatie ook in het hoger onderwijs, maar bij ruim 1.500 studenten van universiteiten en hogescholen die de onderwijsinspectie bevroeg, lijkt het probleem niet erg bekend. Met de stelling ‘sommige studenten voelen zich soms gediscrimineerd bij het zoeken van een stage’ was 11 procent het eens en 23 procent het oneens. De rest antwoordde neutraal of ‘wist het niet’.

Wo-studenten

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) uit 2020 bleek opvallend genoeg dat vooral wo-studenten zich gediscrimineerd voelen als zij naar een stageplek zoeken. Dat antwoordde 23 procent van hen, tegenover 8 procent van de mbo-studenten en 7 procent van de hbo-studenten.

De onderzoeker van het SCP maakte destijds de kanttekening dat er maar 88 universitaire stagestudenten hadden meegedaan aan het onderzoek. ‘Als enkele daarvan discriminatie ervaren, krijg je al snel hoge percentages.’

Ook wees ze erop dat een stage in mbo en hbo vaker verplicht is en er daarom ook meer vaste stageplekken worden aangeboden. Voor wo-studenten zou het zoeken naar een stage meer op een normale sollicitatieprocedure lijken en de kans op discriminatie groter zijn.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.