UT krijgt ombudspersoon

| Redactie

De UT neemt een onafhankelijke ombudsfunctionaris aan, bij wie studenten en medewerkers kunnen aankloppen met vragen en klachten over onder meer ongewenst gedrag en werkdruk. De pilot met deze functionaris duurt twee jaar.

UT appoints 'ombudsperson'

The UT hires an independent ombuds officer, to whom students and staff can turn to with questions and complaints about, for example, undesirable behavior and work pressure. The pilot with this officer lasts two years.

Het aanstellen van de ombudsfunctionaris is een van de stappen die de UT neemt om een veiligere werk- en studieomgeving te creëren, naast een centrale webpagina. Dat werd eind vorig jaar al door hr-functionaris Nicole Torka aangekondigd bij een bijeenkomst in het kader van #MeToo.

Momenteel staat de vacature voor ombudsfunctionaris online. Deze persoon kan na aantreden – per 1 juli is de bedoeling – zowel gevraagd als ongevraagd advies geven, klachten behandelen en zorgen voor bemiddeling bij conflictsituaties. Denk daarbij aan gevallen van ongewenst gedrag, werkdruk, functioneren en ontslag. De ombudsfunctionaris kan ook uit eigen beweging onderzoek naar het gedrag van leidinggevenden en medewerkers starten en uitbreiden.

Volgens de universiteit speelt de ombudsfunctionaris een aanvullende rol ten opzichte van het bestaande palet aan vertrouwenspersonen, klachtencommissie, studentendecanen, studentpsychologen en studieadviseurs.

De UT is overigens niet de enige universiteit die zo’n functionaris aanstelt. Ook de TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Maastricht starten een pilot.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.