Visitatie Facilitair Bedrijf

| Ditta op den Dries

Het Facilitair Bedrijf (FB) kan absoluut een verbeterslag maken in de (interne) communicatie. Communicatielijnen worden als te lang, te bureaucratisch en inflexibel gezien. Ook moet er nauwer contact gelegd worden met klantengroepen. Daar kunnen de klanten overigens zelf ook aan bijdragen. Dat stelt de visitatiecommissie, die het FB recent onder de loep nam. Eerder werden ICTS (2010) en Bibliotheek en Archief B&A (2011) gevisiteerd.

Een visitatie heeft als doel de kwaliteit van een afdeling te onderzoeken, feedback te geven en tot verbetervoorstellen te komen. Het FB kreeg complimenten van de visitatiecommissie voor de ingezette verbeteringen die zijn gemaakt bij de onderdelen Inkoop en het RVO (Ruimte Verdeel Overleg). Beide zorgen voor een efficiencyslag. Het Ruimte Verdeel Overleg zorgt ervoor dat leegstand op de campus integraal in plaats van lokaal wordt bekeken.

FB-directeur David Korringa kan zich vinden in de meeste conclusies van de visitatiecommissie. ‘Wat doet het FB? En vooral: waarom? Dat wordt in ons jaarplan een van de belangrijkste speerpunten. We moeten beter en bewuster aansluiten bij primaire processen. Uitleggen waarom we doen wat we doen. Wat dat betreft was het visitatierapport voor ons een echte eyeopener.’

Uit de rapportage blijkt dat er veel geklaagd wordt over het FB, maar dat er weinig klachten worden ingediend. Geklaagd wordt onder meer over stroef overleg, de zichtbaarheid van het FB die beter kan, over geleverde dienstverlening of over investeringen die men niet kan rijmen met bezuinigingen op de UT. De inzet en motivatie van het FB-personeel wordt steevast positief beoordeeld. ‘Jammer dat klagers zich nooit melden bij de verantwoordelijken. Bij mij bijvoorbeeld. Ik krijg zelden een mailtje van een klager, terwijl geklaag over onze afdeling zich af en toe wel langzaam als een olievlek over de UT verspreid. Dat zou zo niet moeten. Ik ga graag met iedereen die dat wil in gesprek’, aldus Korringa.

Een visitatie is spannend, beaamt hij. ‘Maar vanaf dag 1 heeft het FB het proces als een kans gezien. We hebben de visitatiecommissie, die uit zeven personen bestond, van zoveel mogelijk informatie voorzien. Daar hebben we een zeer uitgebreide vragenlijst voor ingevuld. Bij de terugkoppeling, die overwegend positief uitviel, miste ik hier en daar wel de context. Sommige aanbevelingen leggen we dan ook gewoon naast ons neer. Welke? Nou, onder meer de aanbeveling om het managementteam (8 personen – red.) in te krimpen om ‘de slagvaardigheid binnen het team te vergroten’. Met die slagvaardigheid is niks mis, volgens ons.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.