INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 5 oktober 1995 Het CvB heeft de nota Meerjarenraming 1996-2000 vastgesteld en keurt goed dat deze ter informatie wordt verzonden naar de UR en de beheerseenheden. Het CvB heeft besloten, zonder precedentwerking, tot het treffen van een financiele tegemoetkoming aan die faculteiten die ook daadwerkelijk in het cursusjaar 1994/1995 zijn begonnen me

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 5 oktober 1995

Het CvB heeft de nota Meerjarenraming 1996-2000 vastgesteld en keurt goed dat deze ter informatie wordt verzonden naar de UR en de beheerseenheden.

Het CvB heeft besloten, zonder precedentwerking, tot het treffen van een financiele tegemoetkoming aan die faculteiten die ook daadwerkelijk in het cursusjaar 1994/1995 zijn begonnen met een vijfjarige opleiding.

Het CvB heeft ingestemd met de polsing van de door de faculteit beoogde kandidaat voor de bijzondere leerstoel Psychologische, sociale en communicatieve aspecten van gezondheidsvraagstukken, in het bijzonder de oncologie.

Het CvB heeft besloten de UR te verzoeken de dr. G.J. van Hoytemastichting bevoegd te verklaren tot (hernieuwde) vestiging van de leerstoel 'Structuur en werking van de gezondheidszorg' bij de faculteit Bsk voor een periode van 6 jaar.

Het CvB heeft ingestemd met de polsing van de door de faculteit beoogde kandidaat voor benoeming tot hoogleraar Micro Systeem Technologie.

Het CvB heeft de heer dr.ir. J.A.M. Kuipers benoemd tot UHD-Proceskunde per 1 oktober 1995.

Het CvB heeft de vrije instroom eerstejaars studenten in de propaedeuse fase van het studiejaar 1996/1997 vastgesteld en zal aan de UR meedelen dat geen enkele faculteit voor een opleiding een beperking van de instroom heeft gevraagd.

Het CvB heeft tot het oprichten van een Internationaal Netwerk op instellingsniveau besloten. Dit netwerk wordt 1995-1996 onder leiding van RM m.m.v. BIS ingevuld. Het CvB gaat accoord m.i.v. 1996 kf 100 per jaar uit het fonds CSi toe te wijzen aan BIS voor onkosten die gepaard gaan met voorbereiding en ondersteuning van het netwerk.

Het CvB is accoord gegaan met een wisseling van de leden van de commissie Studium Generale. Het CvB zal de UR verzoeken te benoemen prof.dr. W. Albers (TW) voor het WP, drs. B. Kokkeler (LG/BIS) voor het OBP, onder gelijktijdige decharge van dr.ir. P.C. Breedveld (EL) en drs. F. van Dijk (TRD).

Het CvB heeft de geldigheidsduur van de 'Regeling Nevenwerkzaamheden Universiteit Twente 1994' tot 1 oktober 1996 verlengd.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 9 oktober 1995

Het CvB is accoord gegaan met de herbenoeming als lid van de UBAC van dr. G.M.H. van de Velde/CT, per 1-9-95 voor de periode van 2 jaar.

Het CvB is accoord gegaan met de benoeming als lid van de UBAC van dr. P.E. van der Vet, onder gelijktijdige decharge van ir. A.J.W.M. ten Berg, per 1-10-95 voor de periode van 2 jaar.

Ontslagcommissie Awb: 1) Het CvB is accoord gegaan met het opheffen van de ongeschiktheids-commissie ex art 24 RRWO en is bereid in overleg te treden met het OPUT om, met toestemming van betrokkenen, de ontslagcommissie Awb te laten bestaan uit de leden en plaatsvervangende leden van de te detacheren ongeschiktheidscommissie. 2) Het CvB heeft besloten de buitenleden van de ontslagadviescommissie Awb een vacatiegeld toe te kennen van f 350,- per bezwaargeval. Als meer dan 5 uur aan een bezwaargeval wordt besteed wordt f 90,- per uur extra gehonoreerd.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 19 oktober 1995

Het College van Bestuur heeft besloten goedkeuring te verlenen aan de faculteit der Electrotechniek voor de aanschaf van 1 plasmalab system 400 sputter depositie apparaat conform bestelling B109502812 ten bedrage van f 622.152,-- incl. BTW.

Een nieuwe formulering van de jaarlijkse missie van de UT wordt aan de URaad toegezonden ter standpuntbepaling.

Het College heeft de faculteit BSK toestemming gegeven om tot werving inzake de leerstoel 'Bestuurlijke informatiekunde' over te gaan.

Het College van Bestuur heeft de agenda van het overleg met de Noordelijke Hogeschool vastgesteld.

Gebruik collegezalencomplex

Enkele maanden geleden is het nieuwe collegezalencomplex officieel in gebruik genomen. Voor reguliere colleges zijn de nieuwe zalen sinds maandag 28 augustus ingezet. Docenten die in het nieuwe complex zijn ingeroosterd kunnen vanaf die datum voor het eerst gebruik maken van de vele nieuwe mogelijkheden op mediagebied die in de zalen zijn gerealiseerd. Ter beschikking van de docent staan o.a. meerdere overheadprojectoren, diaprojectoren, grootbeeld videoprojectie, grootbeeld dataprojectie (eigen laptop meebrengen), een netwerkaansluiting en een hifi geluidsinstallatie. De meeste apparaten kunnen (evenals het licht) met behulp van een afstandsbediening door de docent zelf worden bediend. Als die docent tenminste de juiste knopjes weet te vinden. Aan het begin van het eerste trimester organiseerde het Onderwijskundig Centrum een 'demonstratie' van de nieuwe mogelijkheden. Deze demonstratie zal herhaald worden aan het begin van het tweede trimester te weten op maandag 13 november

Mocht u vooraf nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Erik Smuling (2043) of Harry van de Wouw (2626). Zo niet, dan ontmoeten wij u graag maandag 13 november om 12.45 uur.

Maken van schriftelijk studiemateriaal

Op maandagmiddag 20 november organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een studiemiddag voor docenten over de didactische eisen die je moet stellen aan schriftelijk studiemateriaal. Vooral bedoeld voor docenten die overwegen een syllabus te gaan samenstellen of te verbeteren. Van 13.30-16.30 uur in de cursuszaal van het OC. Opgave bij het OC-secretariaat, tel. 2050, voor 14 november a.s.

DCP-NWO

De Dienstcommissie Projectmedewerkers NWO (DCP) presenteert een symposium over wetenschapsbeleid in Nederland op vrijdag 10 november, vergadercentrum LaVie te Utrecht (nabij Vredenburg) 14.15 - 18.00 uur. Sprekers vanuit NWO, KNAW, OC&W en het bedrijfsleven (MKB) zullen ingaan op de vragen of de Haagse kreet NEDERLAND KENNISLAND?! wel een reele optie is in het huidige tijdperk van versobering en `vernuttiging' van wetenschappelijk onderzoek, en waar de kansen voor jonge onderzoekers liggen. Ze treden met elkaar en met het publiek in debat. NWO-project-medewerkers en alle andere belangstellenden zijn welkom. Voor meer informatie: Esther Cleven, U.U., 030-2536679 [email protected]

AIESEC

AIESEC biedt je de mogelijkheid om 'Training 2000' te volgen. De training is gericht op algemene presentatie en communicatie vaardigheden. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je een goede eerste indruk op mensen kan maken, hoe je je standpunten goed onder woorden kunt brengen, effectief communiceren, het realiseren van doelen, het vergroten van je zelfvertrouwen en hoe een goede presentatie in elkaar zit. De training is een must voor iedere student die het beste uit z'n studie wil halen. T2000 wordt gegeven door een professioneel trainingsbureau en duurt twee dagen. De prijs is aangepast aan het studentenbudget en bedraagt f 75 (normaal ligt de prijs rond de f 3500). Schrijf je in bij het AIESEC kantoor of bij de AIESEC stand in het BB-gebouw.! bovendien zoekt AIESEC nog mensen die geinteresseerd zijn in een ING-stage, inschrijfformulieren vind je op de stand bij het AIESEC kantoor.

Cursus adviesvaardigheden bij de Wetenschapswinkel

Jezelf presenteren in een opdrachtwervingsgesprek; probleemverhelderen; omgaan met lastige klanten; persoonlijk functioneren als adviseur: spreken deze termen je aan? Geef je dan uiterlijk 17 november op voor het 'Prakticum Adviesgesprek' (vaknummer 168105, één studiepunt) dat de Wetenschapswinkel verzorgt op de ochtenden van 28 en 29 november en 6 en 13 december 1995 (vier ochtenden van 9.00 - 12.15 uur).

Geef je op bij ir. Cisca Wagenmakers van de Wetenschapswinkel, Vrijhof 016 (dinsdag t/m vrijdag ochtenden) door middel van het opgavestrookje (tel 053-4894407). Nota bene: Studenten die werken of gewerkt hebben bij de Wetenschapswinkel hebben voorrang!

Onderwijs

Alle faculteiten

Roag-functie

Ben je (bijna) afgestudeerd en nog dienstplichtig (periode okt/jan)? Dan heeft de MARINE (KIM Den Helder) een 'ROAG'-functie voor je. Kennis van modelbouw, Operationele Research en PROSIM is gewenst. Neem voor meer informatie contact op met: TW-stagecoordinator, dr.ir. J.A.M. Schreuder, TW-B122, tel 3463, E-mail: [email protected] Het contact met de marine is oud-TW-student: LTZSD 3 KMR ir. D.H. de Vries, Laboratorium voor Systeemonderzoek, Koninklijk Instituut voor de Marine, Vakgroep E, Postbus 10.000 1780 CA Den Helder,email: [email protected]

Complexe Functietheorie

In verband met het tentamen op vrijdag 10 november a.s. wordt woensdag 8 november het tentamen van 20 juni 1994 voorgemaakt, in TW-B 209 vanaf 13.45 uur. Tevens is er die middag gelegenheid tot het stellen van vragen over de theorie en de opgaven. Informatie: de informatie m.b.t. het vak welke in de loop van dit trimester ter beschikking is gesteld is alsnog verkrijgbaar (in de bak naast TW-A 302, bij de trap). Tevens kunnen daar worden afgehaald: 1. Omschrijving van de tentamenstof(1995/96); 2. Uitwerkingen van een aantal vraagstukken uit het diktaat (waaronder uitwerkingen van enkele vraagstukken die op een van de laatste werkcolleges niet meer aan de orde zijn gekomen; 3. Het tentamen van 20 juni 1994 (zie ook onder vragenuurtje); 4. Errata bij de derde druk van het diktaat.

CS Computational Fluid Dynamics (156032)

In het tweede trimester wordt op donderdag het 3e en 4e uur in RC-103b het college 'Capita Selecta uit de Computational Fluid Dynamics' gegeven. De docenten zijn dr.ir. B.J. Geurts, dr. J.G.M. Kuerten en prof.dr.ir. P.J. Zandbergen. Computational Fluid Dynamics is door de sterk toegenomen rekenkracht van computers in de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het bestuderen van de eigenschappen van stromingen. Twee voorbeelden die in de faculteit TW in de belangstelling staan zijn turbulente stroming van lucht ten behoeve van aerodynamische toepassingen en de beweging van golven op water. In dit college komen drie onderwerpen aan de orde. In het eerste gedeelte worden de verschillende benaderingen die gemaakt worden om turbulente stromingen te simuleren, zoals Directe Numerieke Simulatie, Large Eddy Simulatie en Reynolds middeling, besproken. Het tweede deel gaat over numerieke oplosmethoden, waarbij de nadruk komt te liggen op tijdintegratiemethoden en versnellingstechnieken. Het derde gedeelte behandelt de randelementenmethode, waarmee bijvoorbeeld de beweging van golven op water numeriek berekend kan worden. Het college is vooral bedoeld voor gevorderde studenten en AIO's met belangstelling voor numerieke stromingsleer. Alle belangstellenden zijn welkom. Enige kennis op het gebied van numerieke wiskunde en partiele differentiaalvergelijkingen is gewenst. Nadere informatie kan verkregen worden bij J.G.M. Kuerten, TW-B312 (3396).

Wijziging tentamen voor Industriebeleid en internationale Concurrentie I (188045)

Voor: Alle Faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder 'TBK'!

Produktiemanagement II (181062)

Voor: Alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder 'TBK'!

Inschrijven tentamens D1

Voor: Alle Faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder 'TBK'!

Public Management and Productivity: National and International Perspectives

Voor: Alle faculteiten

Zie onder BSK.

Lerarenopleiding

Vakdidactiek Natuurkunde I (199104). Bovengenoemd vak, behorend tot het predoctorale gedeelte van de Lerarenopleiding natuurkunde, zal worden gegeven in de weken 48 t/m 7. Een voorbereidende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 november, 12.30 - 13.15 uur, in zaal EL/TN 4156.

Hier worden o.a. afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop colleges en practica zullen plaatsvinden. Wie op 15 nov. verhinderd is en wel het vak wil volgen, gelieve contact op te nemen met de docent (tel. 3129).

W&M-vak Zuid-Afrika

C.T.S.G. Alembic organiseert in het tweede trimester i.s.m. de Vakgroep Ontwikkelingskunde een W&M-vak over Zuid-Afrika in het kader van een studiereis. Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen zijn geschiedenis, politiek, economie, cultuur, onderwijs. Belangstellenden zijn van harte welkom. Vanaf woensdag 29 november 5e en 6e uur, vindt er elke week een gastcollege plaats in CT 1405. Aanwezigheid is verplicht. Het vak wordtafgesloten met een schriftelijk tentamen. Hiermee zijn 2,5 SP te behalen. Tijd en plaats van het tentamen worden nader bekend gemaakt. Inschrijven via C.T.S.G. Alembic, CT 2134, tel. (053-489)2866. Wees snel, want het aantal plaatsen is beperkt!

Integrand

Heb jij zin om dit jaar extra praktijk ervaring op academisch niveau op te doen? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend (voor je afstuderen) in bij Integrand. Wij zijn het hele jaar op zoek naar enthousiaste doctoraal studenten van alle studierichtingen. Voor deze studenten heeft Integrand betaalde opdrachten, die full-time of part-time vervuld kunnen worden. De duur van de opdrachten varieert van 3 weken tot enkele maanden. Dus kom je snel gratis en vrijblijvend inschrijven!

Integrand staat vanaf nu ook op Internet met alle opdrachten! Kijk op http://www.jobnet.nl/integrand. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Stages/afstuderen bij Shell, Procter & Gamble of Unilever

Heb je interesse in een topstage bij Shell, Procter & Gamble of Unilever, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Casper Paardekooper. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell, Procter & Gamble en Unilever kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

BSK

Politicologie I (174501)

Voor: P-studenten BSK

In verband met het tentamen op 20 november a.s. wordt op vrijdag 10 november, 8.30 - 10.15 uur, een responsiecollege gehouden in zaal BB-4.

Studenten die reeds in 1994-'95 het vak Politicologie I hebben gevolgd, maar maar tot nu het vak niet hebben afgerond, kunnen alsnog tentamen doen over de stof van 1994-'95. Zij dienen dit wel uiterlijk 13 november kenbaar te maken aan de docent, dr. C.W.A.M. Aarts.

De nabespreking van het tentamen, tevens de enige gelegenheid om het tentamen in te zien, vindt plaats op dinsdag 12 december a.s. om 12.30 uur in zaal TW-B209.

Methoden en technieken I

Voor: P-studenten BSK

Op maandag 6 november het 5e en 6e uur is er een extra college in zaal BB-3 i.v.m. het tentamen op 10 november a.s.

Afstudeeropdracht

Voor: D3-studenten BSK

De Provincie Gelderland, Dienst Milieu & Water biedt een afstudeermogelijkheid. Onderwerp: Regulering grondgebruik ten behoeve van verdrogingsbestrijding. Bestemd voor: student Technische Bestuurskunde, specialisatie Milieu. Aanvang: uiterlijk januari 1996. Voor inlichtingen: Stagebureau BSK, tel. 3240 ('s morgens).

Politicologie en bestuurlijke organisatie

Voor: D3-studenten BSK

De inlevertermijn voor de recensie van het boek van Putnam is verruimd tot 1 december 1995. Indien de boekbespreking na die tijd wordt ingeleverd ontvangt de cursist géén eindbeoordeling voor dit vak. Een beschrijving van de eisen die worden gesteld aan de recensie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek (TW-C219).

Geschiedenis van politieke theorieën (174214)

Voor: D3-studenten BSK

In het 2e trimester wordt het vak Geschiedenis van politieke theorieën aangeboden (docenten: Aarts, Denters, Pierik). Dit vak bestaat uit een reeks hoorcolleges waarin de geschiedenis van politieke theorieën wordt behandeld met nadruk op respectievelijk democratie, rechtsstaat en verzorgingsstaat. Tot de tentamenstof behoort 'A History of Political Theory', door G.H. Sabine en T.L. Thorson (Fort Worth 1973), alsmede een selectie van aanvullende literatuur. De vakomschrijving is verkrijgbaar bij het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek (TW-C219). Bij de inschrijving voor dit vak wordt studenten verzocht, behalve hun naam en collegekaartnummer, tevens hun e-mail adres te vermelden, daar in de loop van het trimester gebruik zal worden gemaakt van e-mail faciliteiten.

Colloquia

Patrick Vaanholt over: Het lokale referendum; vormen, mogelijkheden en organisatorische aspecten. 8 november 1995, 14.00 uur, TW-C238.

Ronnie Joosten over: Samen voor ons eigen. 9 november 1995, 16.00 uur, TW-C238.

Corné Pol over: Sportbegeleiding voor alle sporters? Een behoeften- en beleidsanalyse ten behoeve van het Regionaal Olympisch Steunpunt Twente. 10 november 1995, 15.45 uur, TW-C238.

Public Management and Productivity: National and International Perspectives

Voor: Alle faculteiten

Prof.dr. Arie Halachmi, werkzaam bij de Tennessee State University, werkt t/m april 1996 als gasthoogleraar binnen BSK, uitgenodigd door de NOB en de vakgroep Organisatie & Financiën. Hij is een specialist op het gebied van beleidsanalyse, produktiviteit in de publieke sector en 'social re-engineering'. Hij zal in het komende 2e trimester een keuzevak aanbieden dat ook open staat voor studenten van andere faculteiten.

Het college wordt tijdens het 2e trimester aangeboden op woensdag het 5e en 6e uur in zaal TW-C138. Intekening voor dit college is verplicht en is mogelijk t/m vrijdag 24 november a.s.

CT

Wijziging tijdstip schriftelijke zitting Structuur en Reactiviteit (130004) Anorg. deel

P-studenten CT!

De in het jaarrooster P geplande schriftelijke zitting Structuur en Reactiviteit (130004) van 27 november a.s. wordt gehouden van 9.00 - 12.30 uur; plaats: Sporthal UT. De toets Pract. 1.1 van 29/11 wordt verplaatst naar vrijdag 17/11, 8.30-10.15 uur, WB C101.

Analyse B vragenuur

Ter voorbereiding op het tentamen wordt een vragenuur gehouden. Tevenswordt dan het tentamen van 26 juni 1992 voorgemaakt. Datum: 3 november; Tijd: 3+4; Plaats: CT 2520.

Tentamen Schaalverandering (138504)

Dinsdag 14 november 1995, 13.30-17.00 uur, BB5

In een tentamenvraagstuk zal een koeltoren met geforceerde track (water/lucht) aan de orde komen. Het is zinvol zich ter voorbereiding op dit tentamen op de hoogte te stellen van de funktie en werking van dit apparaat. Perry's Chemical Engineer's Handbook (6th edition) geeft een goede introduktie en Chemical Engineering, Volume 1 (Coulson & Richardson, 3rd edition) gaat er nog wat dieper op in.

Het boek Dimensional Analysis and Scale-up in Chemical Engineering (1991) van M. Zlokarnik kan tijdens het tentamen worden gebruikt; andere literatuur is niet toegestaan.

Problemen van Milieuverontreiniging (131501)

Zoals meegedeeld op het college, zal op het tentamen het raadplegen van het dictaat en ander materiaal niet zijn toegestaan. Slechts de uitgereikte formulebladen (portiers CT) mogen worden ingezien. Dit jaar komt de opdracht PVM te vervallen.

W&M-vak Zuid-Afrika

Zie mededeling onder Alle faculteiten

Lineaire structuren colleges

Het onderwijs voor lineare structuren wordt, in tegenstelling tot uw

rooster, iets gewijzigd gegeven: Hoorcollege was maandag 1+2 in CT 2520, weken 49 t/m 8, wordt maandag 1+2 in CT 2520, weken 49, 51, 3, 5 en 7.

Extra hoorcollege op woensdag 5+6 in BB-1, weken 49 t/m 8. De werkcolleges van de groepen 1, 2, 4 en 5 beginnen pas in week 50. De zalen en tijden blijven zoals op uw rooster staat. Het werkcollege voor groep 3 op vrijdag 1+2 in CT 3522 wordt verplaatst naar vrijdag 5+6 in CT 2133, in de weken 49 t/m 7. Het eerste tentamen van 11 maart 1996 wordt hierdoor verplaatst naar 26 februari 1996 om 9.00 uur.

EL

Externe stage / doctoraalopdracht

In toekomstige optische netwerken zal er gebruik gemaakt worden van optische schakelmatrices om op flexible wijze netwerken te kunnen herconfigureren. De architectuur van deze optische schakelmatrices is een punt van studie. Enerzijds zijn er eisen, die aan de schakelmatrix gesteld worden (non-blocking, reconfigurable, manageable, ...). Anderzijds zijn er de eigenschappen van de optica (grootte, demping, overspraak, ...). De kennis over optische schakelmatrices is nog zeer beperkt.

Het doel van dit project is kennis opbouwen op het gebied van optische schakelmatrices, om daar mee uitspraken te doen over zowel de globale architectuur van de schakelmatrix als de implementatie. Het betreft een stage bij KPN Research in Leidschendam, die kan uitmonden in een doctoraalopdracht indien de resultaten voldoende veelbelovend zijn. Informatie bij: J.M. Rijnders, TIOS/EL INF-5034, tel. (489)2819

Zaalwijziging werkcollege Fysische Systemen (122922)

Voor: D1-studenten EL

Het werkcollege Fysische systemen op de vrijdagmorgen 3e en 4e uur voor groep 1 is verplaatst van WB T 909 naar WB H-V 112.

250-uurs voordracht

A. Huijsen en T.J.H. Kluter over: design of a linear interpolator; 2 november 1995, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1224.

Verplaatsing colleges ODS (213002), BOBS (211046) in trim. 2

De volgende colleges in het tweede trimester zijn verplaatst: ma 1+2, H 213002 Ontwerpen van digitale systemen in INF-L212 (i.p.v. TW-B209); di 1+2 ** H 211046 B.O.BesturingsSystemen in INF-L212 (i.p.v. INF-U2).

INF/BIT

Voorkenniseisen Architectuur van complexe informatiesystemen (232011)

In tegenstelling tot wat in de studiegids vermeld staat, zijn de vakken BOAPS (211122) en OOSAO (211124) geen noodzakelijke voorkennis voor het vak Architectuur van complexe informatiesystemen (232011). De andere in de studiegids genoemde vakken (212100, 211076 en 212026) blijven noodzakelijke voorkennis.

Vakgroepopdracht in het kader van het CORSO-project

De faculteit Informatica is bezig om in samenwerking met de firma Moekotte b.v. een methode en CASE-tool te ontwikkelen voor het ontwerpen van real-time systemen. Het CASE-tool bestaat uit een grafische front-end waarmee de specificaties van proces- en machinebesturing kunnen worden ingegeven, en een codegenerator voor het produceren van de bijbehorende programmacode voor PLC's (Programmable Logic Controllers). De vakgroepopdracht betreft de codegeneratie, ofwel het genereren van PLC-programmacode aan de hand van (tekstuele) informatie uit State Transition Diagrams. De opdracht zal worden afgesloten met een demonstratie waarbij de codegenerator op een klein systeem in de praktijk zal worden getest.

Vereisten: Omdat het voor het genereren van code nodig is om tekst te scannen/parsen strekt het succesvol afleggen van het vak 'Vertalerbouw' tot aanbeveling. De programmeertaal waarin de codegenerator zal worden geschreven is in overleg te bepalen. Kennis van PLC's is niet vereist.

Contactpersoon: Dr. R. van de Weg, vakgroep Informatiesystemen, INF 3029, tel. 893696.

Lezing 2BIS

Op vrijdag 3 november organiseert het dispuut 2BIS van de vakgroep Informatiesystemen een lezing over Data Mining. Spreker is Arno Siebes, werkzaam bij de Database Research Group van het CWI. Hij zal iets vertellen over het aan het CWI ontwikkelde datamining-systeem Data Surveyor, dat gericht is op het ontdekken van 'interessante objecten' in een database. De lezing begint om 15:30 uur in de demozaal (INF-L 204). Aansluitend is er een informele borrel.

2BIS zoekt student-lid

2BIS, het dispuut van de vakgroep Informatiesystemen, organiseert regelmatig activiteiten, zoals lezingen en borrels, met als doel het doen kennismaken van (aanstaande) afstudeerders en medewerkers bij IS met elkaar en met het vakgebied. Het bestuur, nu bestaande uit een student, een docent, een AIO en een tijdelijk medewerker, vergadert een keer per maand eenuurtje om te zorgen dat e.e.a. een beetje behoorlijk georganiseerd wordt. Ter complementeringzijn we nog op zoek naar een tweede student. Geboden wordt waardevolle ervaring en contacten binnen en buiten de universiteit. Gevraagd: wat enthousiasme en een beetje tijd. Belangstellenden worden verzocht kontakt opnemen met Vincent Jeronimus ([email protected]) of Mark Vermeer (tel. 053-4894626).

Doctoraalvoordrachten

Bert Lenting over: An efficient approach to the design of complex systems; 20 november 1995, 16.00 uur in TW C-238

R.E. Postma over: XMigrate: an X Window System proxy server for environment migration; 10 november 1995, 14.00 uur, INF L-212.

Doeke de Vries over: Evolutionary approaches for Transformational Design; 23 november 1995, 15.30 uur, INF L204 (demozaal).

M.A. Dekker over: Gebruik van kennis bij Information Retrieval uit multimediale documentverzamelingen; 20 november 1995, 15.00 uur, INF L-204 (demozaal).

Verplaatsing colleges ODS (213002), BOBS (211046), OOSAO (211124) in trim. 2

De volgende colleges in het tweede trimester zijn verplaatst: ma 1+2, H 213002 Ontwerpen van digitale systemen in INF-L212 (i.p.v. TW-B209); di 1+2 ** H 211046 B.O.BesturingsSystemen in INF-L212 (i.p.v. INF-U2); wo 1+2, H 211124 O-O Software-analyse en -ontwerp in CT-2520 (i.p.v. BB-7)

Zaalwijziging hoorcollege Inleiding Bedrijfsinformatiekunde (235004)

Voor: BIT Propaedeuse

In het tweede trimester wordt het college Inleiding Bedrijfsinformatiekunde (235004) samen met TBK gegeven op vrijdag het 3e/4e uur in zaal CC1 en niet zoals vermeld op het rooster zaal BB6.

Kansrek. en statistiek gr 3 + 4

Het op dinsdag 31 oktober a.s. geplande vragenuurtje (3+4) komt i.v.m. omstandigheden van de docent te vervallen. Hiervoor in de plaats kunnen de genoemde studenten het vragenuurtje van groep 1 en 2 bijwonen. Tijd: 1+2 (31-10-95), zaal: TW-A 101.

Nieuwe generatiementor INF studenten generatie 1993

Ing Widya is generatiementor geworden i.p.v. Hans van der Veen. Voor generatie 1993 A t/m K: mentor I.A. Widya, kamer 5011, tel. 3945.

Zaalwijziging Werkcollege Meth. van informatiesysteemontw. (212026) 2e trim.

Het werkcollege Methodologie van informatiesysteemontwerp (MISO, 212026) in het tweede trimester, vrij. 5+6 wordt verplaatst naar WB Hal V-112.

Verplaatsing college High performance computing (211104)

Het college 211104 High performance computing wordt, met uitzondering van week 19 (10 mei 1996), verplaatst naar INF L-204 (demozaal).

Vrijstellingen en tempobeurs

Voor sommige vakken krijgen studenten pas een vrijstelling als ze eerst een bepaalde inspanning hebben geleverd, bijvoorbeeld een opdracht. Als ze de vrijstelling krijgen in hun eerste jaar van inschrijving aan de UT, telt de vrijstelling voor 100mee voor de tempobeurs. Wordt de vrijstelling in latere jaren verkregen, dan telt de vrijstelling (volgens de algemene UT-regeling voor de tempobeurs) in het geheel niet mee voor de tempobeurs,hoewel er dus wel een aanwijsbare inspanning voor is geleverd.

De examencommissies INF en BIT hebben vastgesteld dat de inspanning gedaan om de vrijstelling te verkrijgen alsnog wordt gehonoreerd, doch uitsluitend voor de tempobeurs en alleen als een student door de UT-regeling de temponorm niet haalt. Aan de examinatoren van de betrokken vakken wordt gevraagd op het vrijstellings-cijferbriefje aan te geven voor hoeveel SP een inspanning is geleverd, af te ronden op 0,5 SP. Studenten wordt aangeraden de betrokken docenten zonodig te wijzen op deze regeling.

Verboden combinatie van vakken

In verband met het feit dat een groot deel van de stof van Cognitieve ergonomie II (166577) en Ontwerpen van user interfaces (232010) met elkaar overeenkomt, mogen deze vakken niet allebei opgenomen worden in het studiepakket.

Conceptuele structuren/toepassingen van discrete wiskunde

Zie mededeling onder TW.

Integrand

Integrand zoekt een ouderejaars I-student of afgestudeerde voor een werkopdracht. De opdracht bestaat uit het aanpassen van een literatuur-database op het netwerk. Hieronder valt: het aanpassen van het flat-file data-base systeem Library/ Master 3.0 Network voor DOS, rapporten definitie, conversie van oude data naar het nieuwe systeem en het documenteren van de gemaakte aanpassingen. De student moet in staat zijn te overleggen over enkele openstaande ontwerp-opties met gebruikers. Ervaring met het definiëren/aanpassen van databases en met genetwerkte computeromgevingen is gewenst. De opdracht zal zo spoedig mogelijk beginnen, duurt ongeveer 4 tot 6 weken en is full-time. Referentienummer 446. Heb jij interesse in deze of andere opdrachten of lijkt een bestuursfunctie je wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof kamer 206, tel. 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

Stage/Afstudeeropdracht KPN Research, Leidschendam

Deze opdracht is bestemd voor een student met belangstelling voor compilerbouw. De opdracht bestaat uit het (verder) ontwikkelen van een hogere programmeertaal en compiler. De taal wordt gebruikt voor toepassingen op het gebied van interactieve audiovisuele diensten die aangeboden kunnen worden op het Integrated Services Digital Network (ISDN). De functionaliteit van een inmiddels beschikbare hogere programmeertaal en bijbehorende compiler is beperkt. Na inventarisatie van de tekortkomingen moeten de taal en de compiler worden uitgebreid en de compiler moet worden geoptimaliseerd. Kennis van het gebruik van software tools en Unix wordt aanbevolen.

De opdracht vindt plaats binnen de afdeling Systems integration and Application for Multimedia (SAM) van KPN Research. nadere inlichtingen over de opdracht zijn te verkrijgen bij prof.dr.ir. A. Nijholt ([email protected]).

Tentamenbank INF/BIT

Eindelijk is het dan zover: een digitale tentamenbank voor INF/BIT. Op dit moment zijn er ongeveer 50 tentamens beschikbaar in PostScript. Hopelijk is deze bank voor jou een aanvulling op de komende tentamenperiode(n). Het http-adres van deze tentamenbank is: http://www.cs.utwente.nl/data/onderwijs/restr_ut/tentamenbank Heb je vragen of suggesties mail dan even naar: [email protected]

TBK/CT&M

Keuzevak Communicatie in Organisaties (168224)

Voor: TBK D2/3

Dit jaar wordt dit vak in de vorm van opdrachten gegeven die zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. De opdrachten worden in groepen van max. 4 studenten uitgevoerd. Er is een bijeenkomst op maandag 27 november (BB7) waarin de opdrachten en de uitvoering ervan nader worden toegelicht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met L. van Gemert, 893312.

([email protected]@WMW).

Roosterwijziging college Arbeidsrecht (189057)

Internationaal Personeelsmanagement (184161)

Voor: TBK D2/3

In tegenstelling tot eerdere berichten zal het vak Arbeidsrecht, dat verschoven is van het derde naar het tweede trimester, niet plaatsvinden op maandag het 7e/8e uur (iedere week), maar op donderdag het 7e/8e uur (iedere week). Onderstaand de juiste collegetijden: donderdag 7e/8e uur (iedere week, in zaal BB3); vrijdag 5e/6e uur (week 49,51,3 en 5, in zaal BB6). Het vak Internationaal Personeelsmanagement wordt zoals gepland was op maandag het 7e/8e uur gegeven. De docenten van de vakken Arbeidsrecht en Internationaal Personeelsmanagement willen hierbij de studenten bedanken die hen hebben gewezen op de fout in het rooster waardoor beide vakken gelijktijdig zouden plaatsvinden.

Produktiesystemen II voor TBK (112413)

Voor: TBK D2

Studenten die in het 2e trimester het vak 'Produktiesystemen II voor TBK' willen volgen en afronden dienen: zich voor 10 november a.s. op te geven bij BOZ-TBK; verplichten zich aanwezig te zijn bij de hoorcolleges; het vak af te ronden met een project. Voor inlichtingen kun je contact opnemen met W.A. Bressers tel. 2139/J.M. Ponsen tel. 2571.

Wijziging college Produktiemanagement I (181056)

Voor: TBK D1

Het college Produktiemanagement I (181056) d.d. 26 oktober a.s. het 3e/4e uur wordt verschoven naar maandag 30 oktober a.s. het 3e/4e uur in zaal BB5.

Herhaaltoets Strategisch Management (186456)

Voor: TBK D2

Op 4 december a.s. vindt de herhaaltoets van Strategisch Management (186456) plaats van 12.00 - 13.30 uur, zaal CC1.

Oriëntatie Bedrijfsinformatiekunde (186351)

Voor: TBK P

In het tweede trimester wordt het college Oriëntatie Bedrijfsinformatiekunde (186351) samen met BIT gegeven op vrijdag het 3e/4e uur in zaal CC1 en niet zoals vermeld op het rooster zaal BB1.

De werkcolleges vinden plaats in week 50, 2, 4 en 6 op vrijdag het 7e/8e uur in zaal CT2520. Noteer dit op je rooster!

Wijziging tentamen voor Industriebeleid en internationale Concurrentie I (188045)

Voor: TBK D3

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt het tentamen voor Industriebeleid en Internationale Concurrentie I (188045) 's middags (13.30 - 17.00 uur) gegeven. De zaal blijft ongewijzigd: BB5.

Case-opdracht en tentamen Technologie en Organisatievernieuwing (181063)

Voor: TBK D2/3

Met betrekking tot de case-opdracht die uitgewerkt kan worden n.a.v. een van de excursies en de bijbehorende vrijstelling voor een deel van de tentamens, het volgende: 1.Deadline inleveren case-opdracht: 9 november a.s. 2.Vrijdag 17 november wordt dmv een lijst bij Vera Scholten (BB318) bekend gemaakt of je de case voldoende hebt gemaakt of niet. 3. Een goed/voldoende uitgewerkte case-opdracht levert 30 punten op. 4.Heb je de case-opdracht niet voldoende uitgewerkt of in het geheel niet gemaakt, dan moet je op het tentamen de case-opdracht maken over een van de drie volgende cases (Grasso, Fokker, Slingeland ziekenhuis) 5.In tegenstelling tot eerdere berichten hoef je bij een voldoende voor de case-opdracht dus niet de bij 4. genoemde cases te leren! 6.Het tentamen bestaat verder uit een deel voorbeeldvragen (25 punten) en een deel nieuwe vragen (reader en collegestof, 45 punten) NB. Een setje van de sheets van Sanders (college 19-10) ligt bij Vera Scholten (BB318). Dit kan gekopieerd worden.

Inschrijven Tentamens via Tentamenlijn 8044

Voor: Alle TBK en CT&M studenten

Bij de volgende inschrijfperiode voor tentamens via nr. 8044 moet er eerst een '9' ingetoetst worden. Hiermee activeer je de mogelijkheid om de telefoontoetsen 1 t/m 9 te gebruiken om je in te schrijven.

Inschrijven tentamens D1

Voor: TBK D1

Evenals voorgaande jaren lopen de 2e trimester tentamens voor Doctoraalfase 1 (i.v.m. stages) niet gelijk met de andere studiejaren. Dus LET OP: Inschrijven voor D1 tentamens is mogelijk van 20 november t/m 8 december (week 47 t/m week 49). Studenten van andere faculteiten die aan deze tentamens willen meedoen, kunnen zich inschrijven bij hun eigen BOZ !!

Buitenlandse IAESTE-stages

Voor: D-studenten TBK

Als je belangstelling hebt voor een buitenlandse stage in het kader van de uitwisselingsorganisatie IAESTE, neem dan vóór 25 november a.s. contact op met Hans Heerkens, stagebegeleider TBK (BB425, tel 3492), bij voorkeur tijdens het spreekuur op woensdagen van 12.30-13.30 uur.

Kasta Case (180052)

Voor: TBK D1

Voor de Kasta-Case zijn Organisatiekunde en Productiemanagement I verplichte voorkennis. Beide vakken moeten voldoende zijn beoordeeld, waarbij voor één vak, conform de examenregeling een vijf toelaatbaar is.

Het rooster voor de Kasta-Case is vanaf heden af te halen bij de secretaresse, Vera Scholten, BB 318.

De Case-opdracht en de practicumhandleiding zullen vanaf week 45 verkrijgbaar zijn bij de U-Take (kosten ca. % 15,-). De organisatie van de Kasta-Case is in handen van: docent: G. Vernhout, Ondernemingshuis, tel.: 4849, practicumcoördinatie: M. Gerritsen, BB 322, tel.: 3496; practicumbegeleiding: R.J. Hoogerwerf, BB 232, tel.: 3808.

Tentamen Planning en Scheduling (182074)

Voor: TBK D2

Het tentamen voor Planning en Scheduling (182074) dat op het rooster gepland stond voor 7 november a.s. vervalt. Hieronder nogmaals de onderwijsmededeling over de wijziging in tentaminering, die medio september in het UT-nieuws stond. Met ingang van het studiejaar 1995-1996 is de volgende tentamenregeling van kracht. Het tentamen bestaat uit een aantal opgaven die in groepjes van 2 gemaakt kunnen worden en waarvan binnen 2 weken een verslag ingeleverd dient te worden. Vervolgens worden beide auteurs over dit verslag kort individueel ondervraagd om vast te stellen dat beiden op de hoogte zijn van de totale inhoud van het verslag.

Door deze nieuwe regeling vervallen de schriftelijke tentamens in november en juni.

College International Trade Relations (189062)

Voor: TBK D3

Het college International Trade Relations (189062) op dinsdag 28 november a.s. vervalt. De colleges gaan daarom door t/m week 7 (= 13 februari 1996 1e + 2e uur). Dit zal dan eveneens plaatsvinden in BB7. Ook op 16 en 23 januari 1996 (week 3 en 4) zal het college op de dinsdag vervallen. In deze weken worden de colleges gegeven op vrijdag 19 en vrijdag 26 januari 1996, 1e en 2e uur in BB6.

Produktiemanagement II (181062)

Voor: TBK D2

In het tweede trimester worden de colleges voor Produktiemanagement II (zoals ook op het rooster staat) gegeven op de donderdag het 1e en 2e uur in CC2. Echter, omdat de docent op donderdag 7 december a.s. verhinderd is, komt het college op die dag te vervallen. Daarvoor in de plaats is nu gepland: vrijdag 8 december a.s., 7e en 8e uur in BB1.

Wijziging tentamen Rechtsingang (189055)

Voor: TBK-Propedeuse

Omdat er twee tentamens samenvallen (Organisatiekunde + Rechtsingang) wordt Rechtsingang verplaatst van de ochtend naar de middag (13.30 -17.00 uur).

Deze verplaatsing is echter een uitzondering, omdat alle P-studenten Rechtsingang moeten doen én Organisatiekunde is een verplicht voorkennis-vak voor de Kasta-Case. De andere tentamens die samenvallen kunnen om roostertechnische redenen niet verplaatst worden.

Stage derde trimester

Voor: CT&M D2 / D3

Wil je het derde trimester op stage en heb je je nog niet aangemeld ? Schrijf je dan vóór 15 november in! Stageformulieren af te halen bij BOZ-CT&M (WB-N112).

Eenmalige Zaalverschuiving Hydrologie (224010)

Voor: CT&M-P, TBK-C, BSK-C

Het (werk)college Hydrologie van donderdag 2 november a.s. 3/4 uur in BB 4 wordt eenmalig verschoven naar WB T1109.

MICS I (221220)

Voor: CT&M D1, D2

Betreft : Wijziging remedial teaching MICS I. In het tweede trimester zal zoals bekend is enig extra onderwijs geboden worden voor studenten die gezakt zijn voor het tentamen MICS I. Het programma is gelijk gebeleven, echter 27 november is verplaatst i.v.m. een studiereis naar het W.L., de mededeling is nu als volgt:-Donderdag 30 november 1/2 uur: Opstartsessie in WB HIV 204. Hier worden enkele algemene zaken besproken. Vervolgens wordt een pakket opgaven uitgereikt dat men zelfstandig dient door te werken in week 48 t/m 50. Maandag 18 december 3/4 vragenuur is ook verplaatst, te weten naar:-Woensdag 13 december 7/8 uur: Vragenuur in WB HIV 204. Hier zaluitgebreid worden ingegaan op door vooraf door studenten schriftelijk ingediende problemen. Dit vragenuur zal zonodig worden voortgezet op donderdag 21 december 5/6. Maandag 8 januari 's morgens: Tentamen.

Waterbeweging & Morfologie (224220)

Voor: CT&M D3 TBK-C D3

In het tweede trimester zal prof. H. de Vriend het vak Waterbeweging en Morfologie (224220) geven voor D3 studenten van de WH&M stroom (en eventueel andere belangstellenden). De verroostering is als volgt: Dinsdag 3/4 uur (van week 48 t/m week 6) in CT 1345.

Tentamen Beheer en Onderhoud in de Civ.Techn. (226030).

Voor: CT&M D2/D3 TBK-C D2/D3

Voor het afronden van het vak 'Beheer en onderhoud in de Civiele Techniek' (226030) is het nodig om enkele opgaven en een opdracht (zoals reeds eerder is mede gedeeld door de docent) uit te voeren. Bovenstaande houdt tevens in dat er dus geen tentamen is op 06-11-1995 's middags in H IV 112.

Voor alle duidelijkheid: Het eindcijfer is het gemiddelde van: gemiddelde van de drie opgaven en de opdracht. Studenten die hierdoor in de problemen komen kunnen zich in verbinding stellen met dhr. Van Lieshout.

Colleges MICS-2 (221320)

Voor: CT&M D2 (Wh&M en V&V)

Het vak MICS-2 (221320) (derde trimester 95/96) wordt gegeven in een interactieve vorm. Van de studenten wordt verwacht dat zij tijdens de bijeenkomst oefeningen uitvoeren en een grote mate van zelfwerkzaamheid ontplooien. Beoordeling vindt plaats aan de hand van opdrachten. Om voor beoordeling in aanmerking te komen dienen de studenten ALLE bijeenkomsten bij te wonen en alle opdrachten uit te voeren en in te leveren. In verband met de planning MICS-2 tesamen met de stages in het derde trimester wil ik graag weten wie er MICS-2 gaan volgen, zodat ik met de stages rekening kan houden (De intekenlijst hangt bij BOZ-CT&M). Ten gevolge van bovenstaande onderwijsvorm ('praktikum') is er géén herhaalexamen in juni/augustus. Voorkennis van MICS-1 (221220) is niet vereist (maar wel gewenst).

Intekenlijst U-bouw / Hoogbouw (226570)

Voor: CT&M D3

Voor de afronding van het vak 'U-bouw / Hoogbouw (226570)' is door de docent besloten om een mondeling voor de studenten te houden van een uur per twee studenten op vrijdag 17 november en donderdag 23 november. De intekenlijst hangt bij BOZ-CT&M. Bovenstaande houdt tevens in dat er dus geen tentamen is op vrijdag 17-11-1995 's morgens in H V 212.

Vacature studentvertegenwoordiger BC-CT&M

Voor: CT&M D2 en ouder

De Bestuurscommissie zoekt twee studenten-vertegenwoordigers voor de Bestuurscommissie-CT&M. Zie voor uitgebreide informatie het P&O vacature-nieuws elders in deze uitgave.

Ondergronds Bouwen (226561)

Voor: CT&M D3 B&Bp

Met de docent van 'Ondergronds Bouwen' is besloten dat voor het vak alleen voor dit studiejaar 4 SP ipv 3 SP staan. De studenten die studiejaar '95/'96 bovenstaand vak volgen komen hiervoor dus in aanmerking. Volgend jaar is het zoals in de studiegids vermeld staat voor 3 SP te volgen. Voor vragen s.v.p. melden bij BOZ-CT&M.

Nabespreking Tentamen Inleiding Civ. Techniek (221110)

Voor: CT&M P, TBK-C, BSK-C

De nabespreking betreffende het tentamen Inleiding Civiele Techniek (221110) van november j.l. zal plaatsvinden op donderdag 2 november a.s. 7/8 uur in WB H IV 204.

Integrand

- Integrand zoekt voor een produktie-flow analyse bij een bedrijf in Zwolle een TBK-L student of een afgestudeerde die bij ons ingeschreven staat. De student moet de onderdelenstroom tot en met het eindprodukt onderzoeken op logisch te vormen onderdelencombinaties en halffabrikaten. Tevens moet de uiteindelijke onderdelenstroom met zowel de produktie als het magazijn in overeenstemming gebracht worden. Uiteidelijk wil het bedrijf begin volgend jaar overstappen op E-pass, een produktiebeheersingssysteem van Exact. Bekendheid met MRP of aanverwante systemen is een pre. De opdracht zal zo spoedig mogelijk beginnen, duurt ongeveer 1 a 2 maanden en is bij voorkeur part-time. Referentienummer 451.

- Integrand is voor een ISO-9002-opdracht op zoek naar een enthousiaste TBK of WB-student(e) of afgestudeerde die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. Deze student zal een kwaliteitshandboek moeten schrijven voor een bedrijf in Oldenzaal. De student moet flexibel zijn en ervaring hebben met ISO-certificering. De startdatum is zo snel mogelijk en de projectduur is ongeveer 6 maanden, full-time. Referentienummer 448.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

TCW

Communicatieve vaardigheden mondeling (168606, docent drs. J.L.C. van der Staak)

Voor: D1-TCW-Studenten

TCW-studenten die tijdens het vorige trimester niet in de gelegenheid zijn geweest om dit vak te volgen, kunnen dit vak in het tweede trimester volgen. Hiertoe is een inschrijving opengesteld bij Bureau Onderwijszaken TCW. Het college wordt gedoceerd op woensdag 5e en 6e uur vanaf week 48 tot en met week 51 en op maandag 3e en 4e uur vanaf week 2 tot en met 6. U kunt zich voor dit vak inschrijven vanaf vrijdag 3 november tot en met vrijdag 17 november a.s. bij BOZ TCW, naast kamer A227.

Informatiemiddag TCW-afstudeerdifferentiaties

Voor: TCW-studenten

Woensdag 13 december a.s. om 13.45 -15.30 uur zal in TW C238 een informatiemiddag over de TCW-afstudeerdifferentiaties. Schriftelijke informatie over de differentiaties zal vóór de informatiemiddag in de postvakjes gedeponeerd worden.

Inschrijving TCW-vak Filosofie van de communicatie (168609)

Voor: D2-TCW-studenten

In verband met de werkvorm van het vak Filosofie van de Communicatie (168609) dient er voor dit TCW-vak ingeschreven te worden. TCW-studenten kunnen zich vanaf maandag 6 november a.s. tot en met vrijdag 17 november inschrijven voor dit vak bij BOZ TCW, naast kamer A227/229.

TN

Doctoraalvoordrachten

Chretien Herben over: Realization and Characterization of a scanning confocal direct imaging Raman microscope; 31 oktober 1995, 16.00 uur, EL/TN T4.

R.P.J. Steenbrink over: Waveguide Raman and absorbtion spectroscopy of monolayers of biomolucules; 2 november 1995, 14.00 uur, EL/TN B1220.

PDV uit de Math. Fysica(155010)

Zie mededeling onder TW.

TO

Instructietheorie II (194517)

Voor: TO-studenten

In de periode van 15 november a.s. tot 15 februari 1996 is er een mogelijkheid voor maximaal 7 studenten om in het kader van het ERASMUS programma het vak Instructietheorie II te doen in de vorm van cooeperatief teleleren. Elke student werkt electronisch samen met een student van de Ludwig Maximilian Universiteit in Muenchen. De begeleiding vindt plaats door profs. Dijkstra (UT) en Mandl (Un. Muenchen). Schriftelijke informatie over de gang van zaken is bij BOZ beschikbaar.

Op dinsdag 7 november a.s. is er een informatieve bijeenkomst over de opzet, van 13.00 tot 13.30 uur in zaal H108. Gegadigden kunnen zich tot uiterlijk 8 november a.s. opgeven bij BOZ.

Doctoraalvoordrachten

Katinka van den Brink over: Human Resource Development in de toekomst; een onderzoek naar ontwikkelingen die de komende vijf jaar van invloed kunnen zijn op de HRD-functie); 17 november 1995, 14.00 uur, L216.

Tanya Peppel over: doelmatigheid en zelfstandigheid van monteurs in de lerende organisatie, EDON; 16 november 1995, 16.00 uur, filmzaal van de Vestingbar.

Wilma M.A. Roijackers over: handleiding voor het voorbereiden en verzorgen van een cursusonderdeel; 16 november 1995, 11.00 uur, L 213.

M.E.C. de Wit over: Ontwerp van een (multi)mediaal voorlichtingsprogramma over (loopbaan)-ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers van PTT Telecom; 17 november 1995, 16.00 uur, L 213.

Natasha A. Williams over: the sustainability of the Induction Programme in Lesotho; 17 november 1995, 16.00 uur, L216.

Eskil E. Ziekman over: coach Materials for the Business Analysis and Design School; 23 november 1995, 16.00 uur, Amphitheater Vestingbar.

Harmen J. Abma over: onderzoek naar de optimalisatie van een informatiesysteem van de Postbank afdeling Klantenservice Sparen; 16 november 1995, 15.00 uur, TW C238.

Erika Rob over: het verbeteren van de kwaliteit van cursussen en opleidingen van Kluwer Opleidingen; 16 november 1995, 16.00 uur, L 213.

Afstudeerruimte

Voor: TO-D3-studenten

Voor afstudeerders in het bezit van een Contract Doctoraalwerk is er een ruimte beschikbaar in het TO-gebouw (L204). Bij de afstudeerruimte is eenaantal kluisjes geplaatst, die kunnen worden gebruikt om tijdelijk spullen op te bergen. Op de deur van L204 en bij de kluisjes hangen de gebruiksregels, waaraan de afstudeerders geacht worden zich te houden.

Zaalwijzigingen

Voor: TO-D1/D2-studenten

Voor onderstaande vakken worden de tentamens verplaatst naar: zaal L216. 194513 Ontwikkeling van volwassenen op donderdag 9 november 1995; 193518 Inleiding educatieve kennistechnologie op maandag 8 januari 1996; 193519 Multimedia programmeren op donderdag 15 februari 1996; 194524 Instructietechnologie op dinsdag 28 mei 1996; 194523 Cognitiewetenschap op donderdag 20 juni 1996.

ISM1/presentatie 1 (193031)

Voor: TO-P-studenten

De presentatie ISM1 op vrijdag 1 december, het 7e en 8e uur wordt verplaatst naar het 5e en 6e uur in CC3.

Instructietheorie I (194001)

Voor: TO-P-studenten

Het eerste college van vrijdag 1 december 1995, het 5e en 6e uur wordt verplaatst naar dinsdag 28 november, het 7e en 8e uur in CC3.

Het tweede college wordt verplaatst van vrijdag 8 december, het 5e en 6e uur (BB2) naar het 1e en 2e uur in BB4.

Courseware Engineering en de Gebruikers-Interface (193526)

Voor: TO-d3-studenten

Voor het vak Courseware Engineering en de Gebruikers-Interface dien je ook het boek Interactive system design van William M. Newman en Michael G. Lamming aan te schaffen. Deze is te verkrijgen via Tobias.

Toegepaste Communicatiewetenschap I (168600)

Voor: TO-P-studenten

De colleges starten op woensdag 29 november en vinden plaats in TWRC-B209.

Het vak is orienterend op de bovenbouwstudie TCW. Zie in dit verband de toelichting op pagina 3 van het rooster Propaedeuse TO.

TW

Grafentheorie

Het tentamen Grafentheorie (152038) is in overleg met de studenten verplaatst van vrijdag 17 november naar: maandag 20 november 09.00 uur. Studenten die zich niet hebben opgegeven omdat het tentamen samenviel met Vernieuwings- en Markovprocessen, kunnen zich alsnog inschrijven en wel tot dinsdag 31 oktober a.s. bij BOZ-TW.

Verplaatsing college High performance computing (211104)

Het college 211104 High performance computing wordt, met uitzondering van week 19 (10 mei 1996), verplaatst naar INF L-204 (demozaal).

153016/153055

Bij voldoende belangstelling zullen de vakken 153016 Voortgezette wiskundige statistiek en 153055 Parametervrije statistische methoden in het tweede trimester gegeven worden. Belangstellenden wordt verzocht zich op te gevenbij de docent, prof.dr. W. Albers, TW-B 235, tel. 3816 (3434)

Conceptuele structuren/toepassingen van discrete wiskunde

Evenals vorig jaar zal Prof. dr. C. Hoede (TW) in het tweede trimester het college Conceptuele Structuren (152048) (dictaat in voorbereiding) en het college Toepassingen van Discrete Wiskunde (152059) (dictaat bij U-take, nr. 532) geven. In verband met de te kiezen onderwijsvorm wordt geinteresseerden verzocht zich tijdig aan te melden bij de secretaresses D. Heres (TW B-129, tel. 3402) of D. Dalenoord (TW A-203, tel. 3450).

Matrixtheorie

Ten behoeve van een goede voorbereiding op het tentamen wordt er op 13 november om 14.00 uur een vragenuurtje gehouden. Plaats: TW-A 137.

Vernieuwings- & Markovprocessen

Op dinsdag 14 november 5+6 is er in TW-A 131 gelegenheid om vragen te stellen over de stof en de opgaven. Bovendien zal het tentamen van 22 augustus 1995 besproken worden. Bij het tentamen op vrijdag 17 november is het gebruik van het dictaat toegestaan.

PDV uit de Math. Fysica(155010)

In de loop van het tweede trimester kunnen studenten opgaven maken en inleveren die meetellen voor het tentamen. Studenten die van deze huiswerkregeling gebruik willen maken zijn verplicht zich uiterlijk op 1 december in te schrijven bij het Bureau Onderwijszaken van TW. De regeling is niet open voor studenten die in het eerste trimester van het huidige studiejaar al van de huiswerkregeling gebruik hebben gemaakt. Nadere details over de opgaven en de beoordeling worden tijdens het hoorcollege bekend gemaakt.

WB

Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB D3-studenten met afgeronde HTS-opleiding in de ontwerpstroom die 'Ketenbeheer' (114503) reeds hebben afgerond. WB D3-studenten met HTS-ingenieursdiploma, die de ontwerpstroom volgen, dienen in plaats van het vak 'Milieubewust ontwerpen' (114504) een ander vak uit het pakket ontwerpstroom-vakken te kiezen.

Tentamen Produktiesystemen II (112412)

Voor WB D2-studenten

Rectificatie m.b.t. het toegestuurd tentamenoverzicht met zalen: Tentamen: Produktiesystemen II, 8 november 1995, 13.30 - 17.00 uur, Sportcentrum UT

Tentamen Roterende stromingsmachines I (114131)

Voor WB D2-studenten

Op woensdag 15 november, het 5/6e uur, zal in zaal WB Hal IV.204 het laatste tentamen van bovengenoemd vak worden behandeld. Inlichtingen: M. van Os, kamer: WB N.218, tel.: (489)2507.

Doctoraalvoordracht

G. Mulder (WA) over: realisatie en verbetering van de besturingsstrategie van de XY-schaar; 8 november 1995, 10.00 uur, WB T.809.

Doctoraaluitreiking d.d. 7 december 1995

Voor WB D3-studenten

WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op 7 december 1995 dienen zich voor 16 november 1995 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examen aanvraagformulier. De tentamen-resultaten dienen uiterlijk 23 november 1995 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist!

PDV uit de Math. Fysica(155010)

Zie mededeling onder TW.

Integrand

- Integrand zoekt een ouderejaars WB-student of afgestudeerde voor een werkopdracht. De opdracht bestaat uit een theoretische beschouwing/doorrekenen van een spanbout welke gebruikt wordt in de fijnmetaal- en bewerkingsindustrie. Daarna moeten aanbevelingen worden gedaan ter optimalisatie van het produkt. Zeer interessante opdracht aangezien het resultaat bepalend is voor de toekomst van het produkt. De opdracht zal zo spoedig mogelijk beginnen, duurt ongeveer 2 maanden en is full-time. Referentienummer 450.

- Integrand is voor een ISO-9002-opdracht op zoek naar een enthousiaste TBK of WB-student(e) of afgestudeerde die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. Deze student zal een kwaliteitshandboek moeten schrijven voor een bedrijf in Oldenzaal. De student moet flexibel zijn en ervaring hebben met ISO-certificering. De startdatum is zo snel mogelijk en de projectduur is ongeveer 6 maanden, full-time. Referentienummer 448.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging; Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

SPE

Debat: Overheid of markt

Maandagavond 6 november debatteren prof. dr. A. Hoogerwerf (emeritus hoogleraar politicologie UT) en prof. dr G. Maneschijn (hoogleraar ethiek Theol. Universiteit Kampen) over het sociale gezicht van Nederland. Waar moeten de armen het van hebben: de markt of de overheid? Voorzitter is prof. dr. R.J. van der Veen (BSK). Prof. Maneschijn haalde onlangs de toorn van bewogen Nederland over zich heen door in het Dagblad Trouw (de armen moeten ophouden met jammerklachten) de onvermijdelijkheid van het marktmechanisme te onderstrepen. Het debat wordt georganiseerd door het Studentenpastoraat Enschede (SPE - informatie Jan de Jongh) in samenwerking met de studievereniging Sirius (BSK) en Studium Generale in Debat. Plaats: Audiozaal van de Vrijhof. Tijd: Half acht. Toegang gratis.

Wonder

De serie over wonderen in het evangelie wordt a.s. zondag voortgezet door pastor Teeuwissen uit Winterswijk. De viering begint om half elf in de Audiozaal van de Vrijhof.

Opbrengst collecten: 1/10 Israëlische vredesgroepen en mensenrechten % 154,45; 22/10 Medisch comité Vietnam % 118,00.

Bereikbaarheid pastores:

Meestal is aan het eind van de middag wel een van de pastores bij het pastoraatsplein aanwezig. Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

SRD Vrijhof kamer 33, kantoor open dagelijks van ca. 09.00 - 17.00 uur of op afspraak.

OV-kaart restitutie via SRD: formulieren tot verzoek restitutie OV-geld voor studenten die in het buitenland (af)studeerden/stage liepen en hun OV-kaart niet kodnen gebruiken, zijn nog steed op te halen op het SRD-kantoor. Na invulling zo spoeidg mogelijk (met bijlge) inleveren SRD-kantoor Vrijhof kamer 33, tel. 053-4895236 of intern 4033.

Naast het SRD-kantoor hangt de vacaturebank. In deze bank zijn vacatures opgeslagen voor commissie- en bestuurswerk van in principe UT-verenigingen, compleet met info over de functie, tijdbesteding en eventuele verdiensten. Mensen die een functie ambieren kunnen hier rustig en vrijblijvend bekijken waar werk te doen is en wat hen bevalt. De Vacature Bank is bedoeld voor alle studentorganisaties en verenigingen. Als jullie te kampen hebben met wervingsproblemen, schakel de Vacature Bank in! De procedure is als volgt: Vul een leeg Vacaturebankformulier in (verkrijgbaar op het SRD-kantoor) en lever dat in. Via het UT-N geven we ook een overzicht van de vacatures. Vacatures: APOLLO (cultuurkoepel UT) (info 4404); Jazz Podium Drienerloo (info 4404); Stichting IAPC (info 3927); SRD (zoekt coordinator voor de tentamenbank-info 3044).

Aktiviteiten: 6.11, 19.30 uur vergadering werkgroep opinieblad SRD33, Vrijhof kamer 40; 7.11, 12.30 uur vergadering werkgroep Emancipatie, Vrijhof kamer 40; 27.11, 19.30 uur vergadering Algemeen Bestuur. Belangstellenden zijn welkom op onze vergderingen; 22.11, vanaf 09.00 uur Symposium Hanzehof Zutphen 'Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs'; 28.11, vanaf 09.00 uur Congres 'Strategie en praktijk van maatschappelijk ondernemen'

Cursusaanbod LSVB (landelijke studenten vakbond): Werving en PR - Studiefinanciering - Huisvesting - Organisatietechnieken - Praktijkdag vergaderen en voorzitten - Voorzitten - effectief vergaderen - debatteren - onderhandelen - penningen en boekhouden - bestuursstructuur in het WO - Ontwikkelingen in het HO - medezeggenschap HBO Info SRD-kantoor.

Diversen

Cheiron

Walstraat 45 tot en met 49, Sociëteit 'Philyra', 324357. De dag waarop de moeders van Cheironleden met de Moeder van Cheiron kennismaakte is voor de aanwezigen geslaagd te noemen. Nu de tentamens weer aanstaande zijn zal Philyra haar deuren voor Soci teitsavonden voorlopig alleen op donderdag openen. Niet-leden kunnen zich inschrijven voor het na-Kennismakingsweekend dat begint op 1 december. Zij krijgen dan de status van adspirant-lid waardoor zij niet geintroduceerd behoeft te worden op Sociëteitsavonden.

RKS Johannes

De katholieke studentenvereniging Johannes heeft voor de komende weken het volgende op het programma staan: op dinsdag 7 november is er weer een bijeenkomst in het kader van de cursus 'realistische filosofie'. In dezecursus wordt gekeken hoe uitgaande van het denken van de Grieken we iets kunnen zeggen over het zoeken naar waarheid en geluk. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats bij de Broeders van St.Jan aan de Weegschaalstraat in Enschede. Donderdag 23 november is hier de vervolgbijeenkomst van, 20.00 uur, Calslaan 38-44. Tussen deze twee bijeenkomsten in is er nog een bijbel/katechese-avond op woensdag 15 november bij de broeders om 20.00 uur. Heb je interesse voor of vragen over deze activiteiten, bel dan Emmeline: (053-)4895151.

Drienerloos Bier-dispuut FUST

Het Dienerloos Bier-Dispuut FUST viert in dit academisch jaar haar eerste lustrum. Om dit te vieren wordt het derde FUST-bokbierfestival opengesteld voor studenten die geïnteresseerd zijn in speciaal bier, en willen weten welk bokbier ze het meeste aanspreekt. Het festival start met een biermaaltijd waarna het bokbier proeven begint, ondersteund door een speciaal bierproefformulier. In de Benelux worden zo'n 57 bokbieren gebrouwen, daaruit wordt door FUST een selectie gemaakt van negen bokbieren. De drie 'winnende' bokbieren van vorig jaar gaan automatisch door. De nummer 1 van vorig jaar was Brand Dubbelbock, gevolgd door Hooiberg Bokbier en Lindeboom Bockbier. Het jaar daarvoor was Heineken Tarwebock de winnaar.

Het FUST-bokbierfestival wordt gehouden op vrijdag 24 november van 18.00

tot 23.00 uur (inclusief biermaaltijd). Je kunt je aanmelden door een brief te sturen aan FUST, p.a. Elferinksweg 6, 7545 KG Enschede. Verdere details volgen dan nog.

Creatieve cursussen in de Vrijhof

Maandag 6 november en dinsdag 7 november a.s. kunnen deelnemers zich aanmelden voor de culturele cursussen in de Vrijhof in het tweede trimester. Op kamer 28 in de Vrijhof kun je je de gehele dag inschrijven voor de cursussen grafiek, modeltekenen, zeefdrukken, fotografie, lassen, spelen in een band, interieurontwerpen, kijken naar kunst, radiomaken, werken met geluid en de workshop Rock 'n Roll. Mensen die direct betalen hebben voorrang bij de loting!

AEGEE

Aankomende zaterdag (4 nov.) organiseert onze buurlocal in Münster een European Night Party annex promotie-feestje voor de nieuwe duitse studenten. Het zal dus een leuk feest worden en hoe meer buitenlanders hoe meer vreugd. Op 28 november zal de Europacommissie van AEGEE-Utrecht een lezing organiseren over het Europees Parlement verzorgd door mevr. drs. Carla Peys; zij heeft momenteel zitting in het Europees Parlement en zal het als eerste gaan hebben over het Parlement in het algemeen waarna er gelegenheid tot het stellen van vragen is. De lezing begint om 19:45 in Cultureel Centrum Parnassos en kost voor AEGEE-leden slechts % 1,50.

Begin december wordt iedereen nog één maal in de gelegenheid gesteld om het 10-jarige bestaan van AEGEE op een gepaste manier te gaan vieren en wel door de Final Conference in Groningen te bezoeken. Dit laatste evenement ter ere van ons lustrum wordt gehouden van 7 tot 10 december en er zullen zeker veel mensen uit heel Europa op af komen. Er zal o.a. worden gesproken over de geschiedenis, het heden en de toekomst van AEGEE en er zullen forum-discussies gehouden worden over de verschillende aspecten van Europa. Kortom: een evenement dat je zeker niet mag missen!

Als je je voor deze activiteit wilt opgeven of gewoon wat meer informatie wilt, kun je terecht op de AEGEE-kamer: Vrijhof 232 (053-4892207) of elke woensdag in sociëteit 'Asterion' aan de Stadsgravenstraat 19.

ASV Taste

Na het spectaculaire bierschaken van woensdagmiddag, is het volgende weekwoensdag 25 oktober tijd voor de wijnproefavond die georganiseerd zal worden door het Wijnproefgenootschap Tastevin. Hierbij zal na een korte introductie over de verschillende facetten van wijnproeven, de mogelijkheid geboden worden om gratis verschillende wijnen te beoordelen op hun kleur, bouquet en smaak. Deze wijnproefavond zal om 21.00 uur beginnen in de kleine sociëteit. De openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18 zijn: zondag van 21.00 tot 0.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. Tel.: 4326238.

The TAG is back. The Taste Assasination Game is dit keer wel in een nieuwe vorm gegoten. De belangrijkste wijzigingen zijn dat dit wervelende spel deze keer in één avond afgerond zal gaan worden en dat het op één lokatie zal plaatsvinden. Deze avond is vanavond en het startsein zal om acht uur gegeven worden. De lokatie is één van de mooiste lokaties in Enschede, namelijk het pand waar onze eigen sociëteit op de 1ste verdieping binnenkort zijn nieuwe plaats gaat krijgen, het Polaroidpand. De openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 0.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.