INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 9 maart 1995 Het College heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de University of South-Australia en informeert de Universiteitsraad daarover. Het College heeft kennis genomen van de voortgangsrapportages van de zeven lopende programma's en van de eindrapportage van het OnderzoekstimuleringsFonds (OSF) en zendt deze, vergezel

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 9 maart 1995

Het College heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de University of South-Australia en informeert de Universiteitsraad daarover.

Het College heeft kennis genomen van de voortgangsrapportages van de zeven lopende programma's en van de eindrapportage van het OnderzoekstimuleringsFonds (OSF) en zendt deze, vergezeld van zijn standpunt, ter informatie toe aan de Universiteitsraad.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken de bevoegdverklaring van de Radboudstichting inzake de bijzondere leerstoel Wijsbegeerte en Technologie in relatie tot de Katholieke Levensbeschouwing met een periode van drie jaar te verlengen.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken de Stichting Universiteitsfonds Twente bevoegd te verklaren tot vestiging van de bijzondere leerstoel Micro Systeem Technologie bij de fakulteit EL voor een periode van drie jaar.

Het College heeft ingestemd met polsing van de door de fakulteit CT voorgedragen kandidaat voor bijzonder hoogleraar Technologie van Gestructureerde Materialen.

Het College heeft ingestemd met polsing van de door de fakulteit WMW beoogde kandidaat voor bijzonder hoogleraar Natuur- en Techniekfilosofie.

Het College heeft de heer dr.ir. J.W.M. Noordermeer benoemd ingaande 1 april 1995 voor vijf jaar tot hoogleraar Rubbertechnologie bij de fakulteit CT (deeltijd-aanstelling voor 0,2 fte).

Het College heeft de randvoorwaarden voor de introduktie 1995 van eerstejaars studenten vastgesteld en informeert hierover de besturen van de fakulteiten, de Raad voor de Campusvoorzieningen en de Universiteitsraad.

Het College verzoekt de werkgroep Introduktie 1e jaars 1995 uiterlijk oktober 1995 met een voorstel te komen voor een gewijzigde opzet van de introduktie in 1996.

Het College heeft de heer drs. W.T. Bolk/WB ontheven van zijn taak als lid van de RARE (Raad voor de Rekenapparatuur).

Het College heeft per 15 mei 1995 de heer dr. C.A.W. Glas benoemd tot UHD Onderwijskundige Meet-methoden en Data-analyse op grond van art.9, lid 2, sub a van het RRWO.

Het College heeft het aangepaste fakulteitsreglement (versie WHW 1.01) van de fakulteit der Chemische Technologie goedgekeurd.

De wetenschapswinkel zoekt:

één of twee studenten die voor de Stichting Technika 10 Twente een meisjesvolgsysteem willen opzetten met betrekking tot het al of niet kiezen voor een exact vakkenpakket, een exacte studie, en een exact beroep. Technica 10 geeft technische cursussen aan meisjes rond de tien jaar met de bedoeling hen te interesseren voor een exact beroep. De cursussen worden op basisscholen en in buurthuizen gegeven. De Stichting verzorgt sinds 1991 zo'n 90 cursussen per jaar in Enschede, Hengelo en Almelo. Nu de eerste cursisten voor beroepskeuze of vakkenpakketkeuze staan wil de Stichting het effect van haar activiteiten meten. Het volgsysteem moet antwoord geven op de volgende vragen: in hoeverre kiezen meisjes in het vierde jaar van het voortgezet onderwijs vaker voor exacte/technischevakken, studies, dan wel beroepen wanneer zij ooit één of meerdere Technika 10 cursussen hebben gevolgd? In hoeverre hebben meisjes die die keuzes nog niet gemaakt hebben het voornemen om exact te kiezen? In hoeverre heeft het volgen van een technika 10 cursus geleid tot een protechnische attitude? Zijn de resultaten verschillend wanneer de cursussen buiten schooltijd gevolgd zijn? Zijn de resultaten verschillend wanneer meerdere cursussen gevolgd zijn in plaats van één cursus? Heeft het al of niet volgen van technische vakken op de basisschool of in het voortgezet onderwijs invloed op deze keuze/attitude? Hoe wordt de keus/attitude beïnvloed door andere factoren zoals ouders, school, vrienden, vriendinnen? Daarbij vraagt de stichting om te onderzoeken hoe ook later getoetst kan worden of het volgen van een Technika 10 cursus geleid heeft tot een exacte keuze. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Cisca Wagenmakers van de Wetenschapswinkel, tel 053-894407/893848, Vrijhof kamer 016. Praktisch onderzoek; training in adviesvaardigheden; studiepunten en soms wat geld. Is dat iets voor jou? Kom dan eens langs bij de Wetenschapswinkel!

Verkiezing Universiteitsraad

Woensdag 26 april 1995

Verzamellijst voor de geleding van het wetenschappelijk personeel

Groepslijst 1: Democraten Drienerlo (DD): 1. drs. K.A. de Jonge (Karel) Inf, dr. H.N. van Eck (Nico) TW, 3. dr.ir. C. Blom (Cock) TN, 4. dr. W. Wallinga-de Jonge (Willemien) EL, 5. ir. H. Kroon (Henk) TBK, 6. ir. M. Valk (Marinus) WB, 7. dr. J.B.J. Koelman (Jos) BSK, 8. dr.J.N. Streumer (Jan) TO, 9. drs. P.F.M. Fokkink (Pieter) WMW, 10. dr.ir. I.G. Rácz CT, 11. ir. P.H. Vroegop (Peter) WB.

Groepslijst 2: Kiesvereniging Progressieve Samenwerking (KPS): 1. Ineke ten Dam (OC), 2. Jan van Ommen (CT), 3. Anne van der Veen (BSK), 4. Ronan van der Zee (EL), 5. Riekele Bijleveld (BSK/CSHOB), 6. Willem van Woerden (TBK), 7. Sjoerd Baas (TW), 8. Ellen van Oost (WMW), 9. René Bakker (INF), 10. Herman Wind (TBK), 11. Jeroen Bielen (EL), 12. Gerrit Carleer (TO).

Verzamellijst voor de geleding van het ondersteunend en beheerspersoneel

Groepslijst 1: DD: 1. ing. Hans Weber (CT), 2. Jaqueline Weppelman-ter Meulen (TBK/CT&M), 3. ing. Jan Bossink (WB), 4. ing. John Posthuma (INF), 5. ing. Ray Klumpert (WB), 6. ir. Marien Florijn (EL/IMC), 7. Jim Kramer (FB), 8. Charles Liedenbaum (CA), 9. Fons Schoonheijt (BSK), 10. Jeanette Roorda (FB), 11. Martin van de Ham (FEZ), 12. Jan Melief (TO/INF), 13. Henk Kroezen (TW), 14. ing. Gerrit Bultstra (EL).

Groepslijst 2: KPS: 1. Kees Eijkel (EL), 2. Gon Radstake (P&O), 3. Dick Schlüter (WeWi), 4. Geert Meijer (FB), 5. Didy Knaken (SECR), 6. Dirkjan Stevens (CA), 7. Diana Dalenoord (TW), 8. Marjo Bos (INF), 9. Meindert Caspari (TN), 10. Marieke Jukes (UB).

Verzamellijst voor de geleding van de studenten: Groepslijst 1 (DD): 1. Vincent Rump (TBK/CT&M), 2. Georges Beukerink (TW), 3. Jan-Paul Boutkan (TBK/CT&M), 4. Lukas van Heel (BSK), 5. Dirk-Jan de Jong (TBK), 6. Marjorie Hattink (CT), 7. Remco van Mook (INF/BIT), 8. Kim Groot Zwaaftink (BSK), 9. Bart Kooi (EL), 10. Gerald-Jan Ellen (BSK), 11. Edward Stempel (INF), 12. Liane van Schoonhoven (TBK), 13. Werner Krabbe (TN), 14. Bas van Bellegem (TBK), 15. Gabry van Bergen (WB).

Groepslijst 2 (KPS): 1. Heino van Houwelingen (TBK), 2. Merei Wagenaar (CT), 3. Jeroen Voogt (BSK), 4. Emiel van der Herberg (EL), 5. Mark van Koningsveld (TBK/CT&M), 6. Marike Bonhof (BSK), 7. Karen Jakschtow (BSK), 8. Michael Jongeneel (INF), 9. Richard Koolos (TBK), 10. Jeroen de Waal (INF), 11. Ivo de Ruijter (TW), 12. Jaap Enne Hekma Wierda (WB), 13. Carla Imming (WMW/TCW), 14. Anne Klaas Jellema (CT).

Onderwijs

Alle faculteiten

Monbusho beurzen voor post doctoraal onderzoek in Japan

Met ingang van 1 april 1996 of 1 oktober 1996 zijn 4 Monbusho research scholarships beschikbaar voor 2 respectievelijk 1 1/2 jaar onderzoek aan een Japanse universiteit. De Monbusho beurzen worden beschikbaar gesteld door de Japanse overheid.

Doelgroep van de beurs zijn afgestudeerde studenten en AIO's. Maximum leeftijd is 35 jaar (op 1 april 1996).

De sluitingsdatum voor aanvragen is 20 augustus 1995. Kennis van de Japanse taal is één van de selectie criteria.

Meer informatie over de Monbusho beurzen is beschikbaar bij de buitenlandfunctionaris, de heer F.H. van Dijk (tel. 8007).

Inschrijving Case 'de Zwaan'

Zie onder TBK.

College Transformatieprocessen (173715)

Zie onder BSK.

Voortgezette Numerieke Wiskunde

Het praktikum Voortgezette Numerieke Wiskunde (151035) start op woensdag 29 maart om 15.45 uur in TW-B 102.

Verplaatsing college OR I

Het college van bovengenoemd vak wordt eenmalig verplaatst: Op donderdag 11 mei 5+6 van WB-C 101 naar WB-T 700.

Practicum OR I

Op donderdag 30 maart zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden van het practicum. Tijd: 15.45 uur, plaats: WB-T 500.

BSK

Colloquia

Thijs Bekkers op:Bezuinigingsinstrumenten binnen de gezinsverzorging. Een onderzoek naar de effecten van budgettaire wijzigingen op de kwaliteit en kwantiteit van de zorgverlening binnen instellingen voor gezinsverzorging; 27 maart 1995, 15.45 uur, TW-C238.

Erik Lanting over: Invoering eerstelijnsgezondheidszorg in Wit-Rusland, onderzoek naar de verwachte effectiviteit en de haalbaarheid van een model van eerstelijnsgezondheidszorg naar Nederlands model in een kolchoz in Wit-

Rusland; 29 maart 1995, 16.00 uur, TW-A101.

Mirjam Spiering over: EER van je werk. Een meta-evaluatie van Economische Effect Rapportage; 31 maart 1995, 16.00 uur, TW-C238.

Oriëntatie BSK (178510)

Bestemd voor:P-studenten BSK

Het college Oriëntatie BSK op woensdag 5 april, college-uren 3 & 4 in zaal EF-T4 is verplaatst naar maandag 3 april, college- uren 3 & 4 in zaal CC-4.

Studeren in de VS

Studenten die belangstelling hebben om een gedeelte van hun studie in de VS te volgen danwel een deel van hun afstudeeropdracht te verrichten, kunnen hiervoor een aanmeldingsformulier krijgen bij BOZ/BSK. Aanmelden voor deelname aan een van deze uitwisselingsprogramma's dient voor 1 mei te geschieden.

Studeren in het buitenland

In het studiejaar '95-'96 zijn nog enkele plaatsen vrij in het Erasmus-programma waarin de faculteit BSK participeert. Studenten die alsnog belangstelling hebben om via dit uitwisselingsprogramma een gedeelte van hun studie aan een buitenlandse universiteit te volgen, kunnen zich hier tot 1 april voor inschrijven. Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij BOZ/BSK.

Algemene economie I

De nabespreking van het tentamen Algemene economie I van 10 maart jl. is op dinsdag 28 maart van 12.30-13.30 in zaal TWB-209.

Kwantitatieve Methoden I

Op verzoek van de docent wordt m.i.v. woensdag 22 maart het college verplaatst van WB-T 909 naar TW-A 144.

College Transformatieprocessen (173715)

Collegevorm: Hoorcollege. Toetsingsvorm: verroosterd schriftelijk tentamen. Docenten: Prof. dr. P.B. Boorsma, Prof. A.E. Steenge en drs. W.M. van Veenendaal. College-uren: 7e en 8e uur. Collegedata: Boorsma: 5 en 12 april. Steenge: 13 april en 4 mei. Van Veenendaal: 19 en 26 april. De Heus (gastcollege): 15 mei. Mogelijk wordt tijdens de cyclus nog een collegedatum toegevoegd, nl. op 8 mei. Onderwerpen (o.a.): Steenge: macro economische en monetaire aspecten van transformatie (incl. big bang) en internationale economische betrekkingen. Boorsma: politieke en economische overwegingen privatisering. Van Veenendaal: methoden en waarderingsaspecten van privatisering, institutionele aspecten transformatie. De Heus: privatisering en Bulgarije. Verplichte literatuur (f12,50) is verkrijgbaar bij het secretariaat BCOO (TWRC C127a), tel. 3917 (J.A. Hoekstra).

Stagebureau BSK

Voorlichting over de arbeidsmarkt: op dinsdag 11 april 1995 zal 's middags van 14.00 - 17.00 uur in zaal CT-1814 een voorlichting worden gehouden voor studenten die met de afronding van hun studie bezig zijn en binnenkort de arbeidsmarkt gaan betreden. Aan deze middag zal een bijdrage worden geleverd door het RBA Twente, het Landelijk Dienstverleningscentrum Studie- en Beroepsvoorlichting, het Stagebureau, Dienst Personeel en Organisatie UT, de Arbeidsvoorziening (Topstart, Top-centre), een Bureau voor Resource Management en enkele afgestudeerde Twentse bestuurskundigen (zie ook publicatieborden).

CT

Calculus II

Zie onder WB

Aanmelding D-examen

Voor CT-studenten

Aanmelding D-examen alsmede getuigschrift procestechnologie deel 1 en/of 2 op 14 juni 1995. Uiterlijk tot 12 mei a.s. kan men zich opgeven voor het D-examen en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel 1 en/of 2 op 14 juni 1995 door middel van inschrijving op een intekenlijst bij het bureau onderwijszaken CT, kamer CT 3504. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 2 juni 1995. Het colloquium dient uiterlijk 2 juni a.s. te zijn gehouden. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden zal plaatsvinden op vrijdag 16 juni a.s. in CT 2520 op een nader bekend te maken tijdstip. Een exemplaar van het D-verslag dient voor 2 juni a.s. bij het bureau onderwijszaken Ct te zijn ingeleverd.

EL

Keuzevak Testbaar ontwerpen en testen van geintegreerde microsystemen (121716)

Voor: EL/INF d2,d3

In het derde trimester wordt het vak Testbaar ontwerpen en testen van geïntegreerde microsystemen gegeven (zie studiegids). Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een nieuw dictaat dat in de vorm van hand-outs op de colleges verkrijgbaar zal zijn. Tevens zal bij de tentaminering gebruik worden gemaakt van tussentijds uit te reiken opdrachten.

250-uurs voordracht en

C.A. Koops over: The design and implementation of a circuit for locking and stering of a Fabry Perot Filter; 23 maart 1995, 10.00 uur, EL/TN-gebouw, zaal 10.132.

J. Kampstra over: MPEG video-audio coding in an error sensitive communication environment; 24 maart 1995, 11.00 uur, EL/TN-gebouw, zaal B 1220.

E.G. Olde Engberink over: Monitor voor bewegingsanalyse bij Parkinson patiënten; 28 maart 1995, 15.00 uur, EL/TN-gebouw, zaal B 1220.

J.H. Waarsing over: Ontwikkeling van een ultrasoon gefocusseerde magnetische stimulatiemethode; 29 maart 1995, 14.00 uur, EL/TN-gebouw, 10.132.

Doctoraalvoordracht en

J.F. Burger over: Design and realisation of a silicon slider-suspension with shear-force sensor in gimbal; 24 maart 1995, 15.00 uur, EL/TN-gebouw, zaal T 4.

D.F. Willemsen over: Design and implementation of a controller for horizontal and vertical motion of a rotating flexible beam; 24 maart 1995, 15.30 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1220.

Extra tentamenmogelijkheid voor Meettechniek (123150)

Er komt een extra herkansing voor het tentamen Meettechniek (123150) op woensdag 29 maart 1995, 13.30 - 17.00 uur in BB3.

Doktoraal-geslaagden

Per 23 december 1994: J.A. Bielen, Oldenzaal; H. de Bree, Soest; J. Dusseljee, Drachten; B.B.A. Lichtenbelt, Haren Gn. Per 31 januari 1995: M.J. Alberink (met lof), Enschede. Per 28 februari 1995: G. Pronk, Aalden;G. van der Weide, 't Harde. Per 13 maart 1995: D.P. Barneveld, Hilversum; M.J.G. Bekooij, Doorn; J.J. Braam, Epe; A.A.J. de Graaff, Zevenaar; R.E. Hellinghuizen (met lof), Amersfoort; R.F. de Jong, Zwolle; H.J. van der Ploeg, Heerenveen; J. van Rooijen, Utrecht; H.J. Spier, Almelo; E.N.M. Tromp, Bergen; L.A. Vlieger, Heerde; E.M. Walstra, Almelo; F.K.J. Wessels, Almelo.

Roosterwijziging colleges telecommunicatie schakelsystemen (125151)

De colleges telecommunicatie schakelsystemen (125151) worden verplaatst van donderdag het 3e en 4e uur naar de vrijdag het 5e en 6e uur en worden gegeven in EL B 1224.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek

Bestemd voor: D2, D3.

In het dictaat voor bovengenoemd vak 124118 staat vermeld, dat het eerste tentamen verschoven zou worden van donderdagmiddag 13 juni naar donderdagochtend 8 juni. Wegens een WB-tentamen op dat dagdeel is dit tentamen in overleg met de aanwezige studenten nu verschoven naar woensdagmiddag 21 juni.

In het dictaat is bovendien vermeld, dat eventuele errata zouden worden aangekondigd in het UT-nieuws van 18 mei. In plaats daarvan wordt nu reeds aangekondigd dat errata worden uitgereikt op het laatste college van 19 mei en verplichte tentamenstof bevatten. Dat college is ook de laatste gelegenheid voor het tentamen om vragen te stellen over de stof. Daarna zijn de errata verkrijgbaar bij het secretariaat BSC-RT, kamer EL/TN 8246.

INF/BIT

Keuzevak Testbaar ontwerpen en testen van geintegreerde microsystemen (121716)

Voor: EL/INF d2,d3

In het derde trimester wordt het vak Testbaar ontwerpen en testen van geïntegreerde microsystemen gegeven (zie studiegids). Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een nieuw dictaat dat in de vorm van hand-outs op de colleges verkrijgbaar zal zijn. Tevens zal bij de tentaminering gebruik worden gemaakt van tussentijds uit te reiken opdrachten.

OEC-BIT en OEC-INF

De onderwijs evaluatie commissie van BIT en INF, OEC-BIT en OEC-INF, zijn tegenwoordig te bereiken via email-adress: [email protected] en [email protected] Ook zijn zij tegenwoordig te bereiken via WWW. Het HTTP is 'http://www.cs.utwente.nl/data/restr_ut/commissies/oec/index.html'. Ook voor klachten over het onderwijs kunnen jullie bij hen terecht, zie de WWW-pagina's.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek

Zie onder EL

Doctoraalvoordrachten

Raoul van de Hoef over: Controlling Flexibility in Situational Method Engineering: Method assembly guidelines based on quality requirements for situational methods; 5 april, 15.30 uur, Demozaal (Hal B-204).

Cristoforo Castroianni over: Development of a workflow design tool for theScarabaeus project; 4 mei 1995, 15.30 uur, TW B-209.

Verplaatsing tentamen Decision support systemen (212035)

Het tentamen Decision support systemen (212035) van 2 juni 1995 wordt verplaatst van de middag naar de ochtend. De nieuwe tijd is dus: vrijdag 2 juni 1995, 09.00-12.30 uur.

TBK/CT&M

Inschrijving Case 'de Zwaan'

Voor: D2/3 Studenten

In mei worden studenten die dit trimester het vak Kwaliteit (181009) volgen in de gelegenheid gesteld te oefenen met het toepassen van de in dit vak aangeleerde vaardigheden. Hiervoor is door het Twente Quality Centre een Interactief Videopracticum ontwikkeld, Case 'de Zwaan', dat ook gebruikt wordt voor het trainen van managers uit het bedrijfsleven. Inschrijving voor deze case (studiebelasting 1 SP) kan tot uiterlijk 31 maart via de inschrijflijsten in het bakje op de derde vloer van het BB-gebouw (bij BOZ).

AIESEC-Carriereweek

Herinnering voor degenen die zich hebben ingeschreven voor de Carriereweek: van maandag 27 t/m vrijdag 31 maart as. kun je je rooster ophalen voor de oriëntatie arbeidsmarkt (4 april) en de bedrijvenpresentaties (5 april)! Degenen die zijn geselecteerd voor de sollicitatietraining dienen hun sollicitatiebrief uiterlijk vrijdag 24 maart in te leveren op het AIESEC kantoor in het BB gebouw!

Verplaatsing college OR I

Voor TBK/CT&M

Zie onder Alle faculteiten.

Practicum OR I

Voor CT&M

Zie onder Alle faculteiten

Samenvallen tentamens 186300 en 153023

Voor: TBK P en TBK-d1

Het tentamen Grondslagen Financial Accounting valt op donderdagochtend 1 juni samen met het tentamen Statistiek II.

Alle studenten die beide tentamens willen afronden in het derde trimester worden verzocht zich te melden bij BOZ-TBK tussen 13.00-16.00 uur voor 4 mei 1995. Deze aanmelding geldt niet als tentamen inschrijving dit moet via telefoonnummer 8044. Als oplossing wordt gedacht aan het afronden van beide tentamens in één tentamenzitting.

Technologie en Ontwikkeling I (188040)

Het doel van dit vak is het inzicht vergroten in de plaats die technologie binnen het ontwikkelingsproces inneemt door het bestudren van (1) mechanismen van technologieoverdracht en (2) aspecten van technologiebeleid in en jegens ontwikkelingslanden. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de overdracht van high technologies naar ontwikkelingslanden. Deze overdracht wordt beschouwd tegen de achtergrond van Agenda 21, een resultaatvan de rio conferentie in 1992. Kernvraag is: hoe verhoudt de technologie zich tot de doelstellingen van duurzame ontwikkeling? Met name zal ingegaan worden op de informatietechnologie, de energietechnologie en de chemische milieutechnologie. Colleges: dinsdag, 8.30 uur, CT 1812. di 28 maart: technology leapfrogging*; di 4 april: culturele factoren in de overdracht van technologie*; di 11 april: informatie technology; di 25 april: energy technology*; di 2 mei: chemische milieutechnologie*; di 9 mei: de at-beweging*; di 16 mei: technologiebeleid.

Business Game ORSIAM (186060)

Voor: TBK D2

Het boek van Kaplan - Onderhandelen (prijs ca. f 50), dat verplichte literatuur is voor de Business Game is te bestellen via de studievereniging Stress. Leden van Stress kunnen zich inschrijven voor vrijdag 31 maart in de Stress kamer (BB C102).

Afstudeeropdracht vakgroep T&O leerstoel Innovatief Ondernemerschap

Voor: TBK D3

Onderwerp: Sociaal/economische effecten van de aanwezigheid van de Universiteit Twente op de regio Twente. Opdrachtgever: UT, dienst TRD.

Het onderzoek zal inzicht dienen te verschaffen in de directe social/economische effecten ten gevolge van de activiteiten van de UT en haar personeel alsook de indirecte effecten ten gevolge van allerlei samenwerkingsprojecten en maatschappelijke dienstverlening, deelname en instituten op de campus, deelname van universitaire medewerkers aan regio activiteiten etc.

Inlichtingen: Prof.Dr.Ir. W.E. During, telefoon 894531 of afspraak via Vera Scholten, tel. 893480.

Colloquium

R.T. Tromp over:

Haalbaarheidsstudie naar het recyclen van PVC; 31 maart 1995, 15.45 uur, BB4.

Verplaatsing tentamen Decision support systemen (212035)

Het tentamen Decision support systemen (212035) van 2 juni 1995 wordt verplaatst van de middag naar de ochtend. De nieuwe tijd is dus: vrijdag 2 juni 1995, 09.00-12.30 uur.

TN

Calculus II

Zie onder WB

Doctoraalvoordracht

A. Hamster over: 'Superconducting tunneljunctions as high resolution X-ray detectors'; 31 maart, 11.00 uur, EL/TN B 1220.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek

Zie onder EL.

TO

Doctoraalvoordracht

Marieke Adema over: de ontwikkeling van de BOOM, het ontwikkelen van een standaard-methodiek voor het uitvoeren van opdrachten van klanten op projectmatige basis; 30 maart 1995, 16.00 uur, D 105.

Laatste kans Psychometrie oude stijl (196005)

Voor D1-studenten oude stijl

Studenten 'oude stijl' (van generatie 1992 en ouder) die Psychometrie (196005) nog niet hebben gehaald, krijgen nog twee kansen dit vak te halen in de oude stijl. Deze kansen zijn tegelijk verroosterd met het nieuwe vak (196018). Een na laatste kans: 13 april 1995, 7e en 8e uur. Allerlaatste kans: 11 mei 1995, 7e en 8e uur. Deze kansen bestaan uit 1 tentamen en niet twee deeltoetsen. Studenten die mee willen doen, moeten zich inschrijven bij BOZ. Er liggen twee verschillende lijsten.

Communicatietraining I (168510)

Voor: TO-P-studenten

Communicatietraining I (168510) wordt op vrijdag 26 mei, 1e en 2e uur eenmalig (i.v.m. hemelvaartsdag) verplaatst naar: woensdag 24 mei, 1e en 2e uur in zaal CC3.

BOZ-TO is terug in het TO-gebouw!!

Vanaf maandag 20 maart is BOZ voor iedereen te vinden in kamer L 222 op de eerste verdieping van de laagbouw van het TO-gebouw. Vanaf deze datum is Nelleke van Adrichem verhuist naar kamer L 221 (naast BOZ) en Gerrit Carleer naar kamer L 220 (daar weer naast).

TW

Inleiding Wiskundige Economie

Bij dit vak kunnen de studenten MAPLE-opdrachten uitvoeren. De opdrachten worden tijdens de colleges opgegeven; in principe is er iedere week een opdracht die in diezelfde week moet worden gemaakt. Het tentamencijfer van studenten die een voldoende halen voor deze opdrachten wordt als volgt verhoogd: c = min(t+1, 2+0.8t), waarin c het eindcijfer en t het tentamencijfer is. Studenten die het college niet volgen, maar wel gebruik willen maken van deze regeling, kunnen contact opnemen met Dieben, tel. 3916. Het college van maandag 5+6 wordt verplaatst naar zaal A-101.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek

Zie onder EL

Kosten, budget. en investering

Het W&M-vak Kosten, budgettering en investering (186003) komt qua inhoud sterk overeen met het vak Kwantitatieve benadering van de cost accountings- probematiek (186091). Daarom is het vanaf heden niet meer toegestaan beide vakken tesamen in het studieprogramma op te nemen.

WB

Colloquia

R.F. de Graaf over: Numerieke simulatie van het snelheidsveld in eenmengende configuratie; 29 maart 1995, 14.00 uur, N-105 WB-gebouw (filmzaal).

R.S. Cuperus over: The hydrodynamic interaction between particles dispersed in a fluid; 31 maart 1995, 14.00 uur, N-105 WB-gebouw (filmzaal).

Calculus II

Het op 24 april a.s. verroosterde herhaaltentamen Calculus II is uitsluitend toegankelijk voor WB-studenten van de generatie 1994 die het projectonderwijs volgen. WB-herhalers, CT- en TN-studenten worden dus niet toegelaten!

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek

Zie onder EL

Campus en studentenleven

SPE

Huwelijk op zondag

Aanstaande zondag - Laetare, vreugdezondag in de Veertigdagen - zal in de viering de trouw gezegend worden van Ellis Bronkhorst en Henk Stegeman. Voorganger is José Görtz. De dienst begint om half elf in de Audiozaal. Na afloop kan iedereen het bruidspaar persoonlijk geluk wensen.

Dienstvoorbereiding Paasnacht

Er zijn nog voorbereiders nodig voor het eerste deel van de nachtwake. Iedereen die mee wil denken en doen is welkom op donderdagavond 30 maart om 19.00 uur.

Exit Joegoslavië

Onder deze weinig opwekkende titel organiseren SPE en Studium Generale in het kader van de Universitaire Vredesdagen een avond over 'mogelijkheden tot vrede' in voormalig Joegoslavië. Sprekers: Nicole Lucas, redacteur buitenland Trouw - die dan net terug is uit de Balkan - en Jan Schaake (INF) - die onlangs een reis maakte langs vredesgroepen in het gebied.

Ze zullen ieder vanuit hun eigen ervaring en analyse de vraag naar mogelijkheden tot vrede proberen te beantwoorden.Dinsdag 4 april, 19.30 uur in het Amphitheater.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

Vrijhof kamer 33, dagelijks geopend van ca. 09.00 - 17.00 uur, tel. 053-895236 of intern.

De SRD jubileert dit jaar 25 jaar: we zijn op zoek naar oud SRD'ers die werkzaam zijn binnen de UT. Neem even kontakt met ons op. De jubileumweek staat gepland voor 16 oktober aanstaande met als grandioze afsluiting vrijdag 20 oktober (nog even onder voorbehoud).

We zoeken ook nog een bestuurder die tot dit jubileum als taakstelling alleen de organisatie van dit jubileum krijgt opgedragen (tegen de normaal geldende bestuursregelingen). Opgave bij Didy Knaken.

Diversen

Cheiron

Sociëteit Philyra, Walstraat 45-49, Tel 328384 (Senaat), 324357 (Sociteit). De eerste jaarclubpresentatie na de tentamens vindt plaats op woensdagavond 29 maart. Sociëteit vanaf 20:00 uur geopend. Deur wordt rond 21:30 uur gesloten. Dit houdt dus in dat een ieder die de jaarclubpresentatie wil meemaken vóór 21:30 uur in de sociëteit moet zijn. Leden zullen van de betreffende jaargroepering een uitnodiging ontvangen. Donderdag 30 maart is de sociteit vanaf 21:00 uur geopend. De beide avonden zijn slechts voor leden.

AEGEE

De komende weken biedt AEGEE het volgende. Op 27 maart het thema etentje 'Feeding Europe', dit ter voorbereiding op het congres in Karlsruhe met dezelfde titel. Een paar dagen later, op 29 maart, is er een pre-AGORA discussie. De AGORA wordt van 7 tot 9 april gehouden in Amsterdam. Maar voordat men naar de AGORA kan gaan moet eerst de diës gevierd worden. Dit zal gebeuren in de week van 3 t/m 7 april. Activiteiten zijn ondermeer een excursie naar Den Haag, een koffieconcert & tea, een receptie, crocket en bridge en natuurlijk het slotfeest. Voor meer informatie en inschrijving kun je terecht op de AEGEE-Kamer, Vrijhof 232 (053-892207) of elke woensdag op de borrel in sociëteit Asterion, Stadsgravenstraat 19 vanaf 22.00 uur.

Kennismakingsavond (WOT)

Op 28 maart vindt de nieuwe ledenavond van de WOT plaats. De WOT is vooral bekend om het geven van technische adviezen over kleinschalige toepassing van duurzame energie aan mensen in ontwikkelingslanden. Maar natuurlijk doet de WOT nog veel meer, zoals lessen geven op scholen en voorlichting geven in de regio. Je hoeft niet technisch te zijn om nuttig werk te kunnen doen binnen de WOT. Bij deze nodigen we je van harte uit om de kennismakingsavond bij te wonen in onze werkplaats aan de Achterhorst. Als je om zes uur komt kun je meeëten (gratis, maar meld het wel even op ons kantoor, vrijhof kamer 207, of bel: 892845). Kom je om half acht dan zullen de verschillende groepen van de WOT zich aan je voorstellen (hiervoor hoef je je niet aan te melden). De WOT kan nieuwe, enthousiaste leden goed gebruiken dus hopenlijk tot de achtentwintigste!

Tsjerk Hiddes

Moarn, freed 24 maart hawwe we in ekskursje nei it leger. Us allegearre kunde Ymte sit op it stuit yn it leger en woe it boartsjen mei oarlochssimulaasje wol ris oan oare TH-leden sjin litte (Dizze kâns kreist gjin twadde kear). Letter kinne we ek sels oan de simulaasje meidwaan. De ekskursje sil sawat fan 10:30 oant 17:00 duorje. We moatte de trein fan 9:06 oere út Hengelo hawwe. Woansdei 5 april is der in ekskursje nei de haven fan Den Helder. We sille ien skip fan binnen besjin. We kinne der waarm ite en krye in rûnfeart troch de haven. Waad interesse hat kin skilje mei Aiso (5025). Woansdei 12 april is der in sûpke yn Kleintje Vestingbar.

Kiesvereniging Progressieve Samenwerking

De Universiteitsraadsverkiezingen komen er weer aan! De KPS wenst haar kandidaten veel succes in de verkiezingscampagne. Zie elders in dit UTNieuws voor een overzicht van de kandidatenlijsten. Op donderdag 30 maart is er weer een Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden vanaf 12.30 op een nader bekend te maken plaats. De belangrijkste agendapunten zijn: discussie over tegemoetkoming in de extra collegeldkosten; stand van zaken in de KPS-structuurcommissie; fractieverantwoording. Na de ALV worden de verkiezingsprogramma's verzendklaar gemaakt. Alle hulp is hierbij van harte welkom! De KPS is verhuisd! De nieuwe KPS-kamer is CT 3146. Natuurlijk staat er een feestelijke inwijding op stapel (nadere informatie volgt). Het startschot voor de 'Kies voor de toekomst. Kies KPS.'-campagne wordt op woensdag 5 april gelost door middel van een futuristisch feest in de Vestingbar. Onder het genot van een drankje (gratis fust) en een muziekje (band 'Trabant' en disco) kun je kennismaken met de kandidaten voor de Universiteitsraad. Komt allen!

CSV Alpha

Vrijdag 24 maart is er een Alpha-diner. Op het moment van kopijsluiting van deze rubriek was de plaats nog niet bekend. Informatie hierover kun je vragen bij een van onderstaande personen. Zondag 26 maart is er koffie, soep en brood op Alpha-huis 'Datsja Na Zdorovje'. Donderdag 30 maart kun je mee op excursie naar sigarenfabrikant Ritmeester/Oud Kampen in Veenendaal. Er wordt (waarschijnlijk) vervoer geregeld dat sneller en goedkoper is dan het Openbaar Vervoer. Aanmelding voor deze aktiviteit is verplicht, en kan gebeuren door te bellen met Jaap (341430). Verdere informatie over de Christelijke Studentenvereniging Alpha wordt gaarne verstrekt door Jeroen (777518) en Peter (336542).

Duitenberg

Op donderdag 30 maart 1995 zal Duitenberg weer wisselen van bestuur. De AVA zal gehouden worden in cafe Le Monde en vangt aan om 20.00. Iedereen is van harte welkom. Jaarverslagen zijn vanaf donderdag 23 maart te verkrijgen in de Duitenbergkamer (hal D 132c).

Activisten gevraagd

Op 26, 27 en 28 mei vindt het MASS-toernooi plaats op de campus. Het MASS is een internationaal breedtesport toernooi waarbij het feesten en de gezelligheid belangerijker zijn dan de sportieve prestaties. De ruim 500 deelnemers zijn afkomstig uit heel Europa. Voor dit toernooi zoeken wij nog enkele activisten. Eén van de taken van een activist is het leiden van de sporten en spellen. Naast de gezelligheid krijg je een schitterend MASS t-shirt, een aantal mensamaaltijden, nog voldoende consumptiebonnen voor overdag en ben je van harte uitgenodigd voor de beide feesten op vrijdag en zaterdag. Als je dit leuk lijkt of als je meer wilt weten, gooi dan een briefje met je naam en je telefoonnummer in de MASS-brievenbus naast de portier van het sportcentrum, of bel ons op: Mike 341753, Kars 352617.

Studieverenigingen

Arago

Het nieuwe bestuur bestaat sinds donderdag 16 maart uit: Jeroen de Muijnk (voorzitter), Dennis Keizer (vice-voorzitter), Herbert Hooijkaas (secretaris), Michiel Heijnen (penningmeester), Jaco Eleveld (excursiecommissaris), Jaap Velthuis (onderwijscommissaris) en Maarten Hennekens (activiteitencommissaris). # De COSMOS-studiereis is vertrokken. # De BACO laatvanmiddag van zich horen op de kamelenborrel, kantine vanaf half vijf. # Maandag 27 maart skieën op het recreatiecentrum Het Rutbeek). Let op de inschrijflijsten. # Op 3 april is er een excursie naar Grolsch. # Op 12 april: excursie naar het Koninklijke Shell-Laboratorium in Amsterdam. Meer informatie: excursiecommissaris . # 13 april: lezingenmiddag Mc Kinsey in de nieuwe collegezalen naast het INF-gebouw, zaalnummer is CC3. Aragoleden zijn van harte welkom.

Sirius

Woensdag 29 maart: borrel (inclusief catering) vanaf 16.30 uur, TW-kantine. # Donderdag 30 maart lezing Sharon Dijksma (ex-BSK) en jongste kamerlid ooit, zaal open 20.00 uur# Twee dagen later: het BSK/ TO/ CT&M Gala, zaterdag 1 april vanaf 22.30 uur met twee bands in het Hof van Eden, kaarten (f55), iedere dag van half 1 tot half 2 verkrijgbaar in de Siriuskamer# Dinsdag 4 april excursie Grolsch, inschrijven op het Sirius-publikatiebord# Donderdag 6 april in Rotterdam informatiedag over 'Bestuurskundige en Arbeidsmarkt'. Meer info: 010-4530758# Donderdag 13 april: om 16.00 uur geeft het internationale adviesbureau McKinsey een bedrijfspresentatie. Na afloop BSK-borrel, vanaf 16.30 uur TW-kantine. # Een groot Studenten Overleg i.v.m. Verkiezingen Faculteitsraad en de Opleidingscommissie is donderdag 27 april. Dinsdag 2 mei: soft-drugs debat tussen de TweedeKamerleden Van der Kamp (CDA) en Dijksman (PvdA). # Sirius zoekt tweede of ouderejaars die zitting willen nemen in de Hongarijecommissie. Meer info: Thijs (327061), Irma (326418) of de Siriuskamer (893204)# Sirius zoekt nog twee enthousiaste studenten die willen helpen bij het organiseren van een Politiereis. Meer informatie of opgave Thijs (327061)# Sirius zoekt nog 3 meisjes en 1 jongen voor de Batavierenrace van 22 april 1995. Opgave bij Erik (302341)#

Isaac Newton

Vanmiddag: biertapwedstrijd in de borrelkelder! # 30 maart is de commissie-interesseborrel. Op deze borrel kun je informatie krijgen over de verschillende commissies en je tevens opgeven voor een van de commissies. # Het Symposium van Newton vindt plaats op 4 april! Schrijf je in op de Newtonkamer of stuur de antwoordkaart van de uitnodiging in. # 11 april excursie naar Thomassen International B.V.. # Morgen, vrijdag 24 maart is de laatste dag dat je je formulier kunt inzenden voor de Shell bursaries. # Op de Newtonkamer zijn inschrijfformulieren te verkrijgen voor de Esso Benelux Course. Inschrijven kan tot 30 maart. # Geld verdienen? Promax Services zoekt een aantal personen die hun magazine willen promoten onder de WB-ers. Geïnteresseerd? Loop even langs de Newtonkamer.

Alembic

Volgende week woensdag bestaat Alembic 30 jaar. Vier dagen lang worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Dinsdag tussen de middag zal het jubileum geopend worden door de voorzitter van Alembic. 's Middags is er een spectaculaire brandblusdemonstratie/oefening. De volgende dag, woensdag 29 maart de verjaardag van Alembic, met tussen de middag een broodje bommen en granaten plaats in CT2520. Om 16.00 uur zal een lang vervlogen traditie, de chemagieshow, opnieuw worden opgevoerd in CT2520. Om 17.00 uur receptie in de borrelkelder. 's Avonds om 20.00 uur treedt Pieter de Rijk op met Veni Vidi Video (kaartjes ook te koop in de Vrijhof). Donderdag 30 maart is er het symposium The Big Bang, voorkomen en gebruiken van explosies. 's Avonds gaan we skieën op het Rutbeek. De laatste dag, vrijdag 31 maart, zal bestaan uit een skeelerwedstrijd met aansluitend een alternatieve sportmiddag. 's Avonds, ter afsluiting, groot feest in deBastille. Voor alle activiteiten van het jubileum in te schrijven op het speciale jubileumbord in de CT-kantine. Kaartjes kopen kan ook, op de Alembic kamer of tussen de middag in de kantine. Je kunt je natuurlijk ook inschrijven als activist en helpen bij een van de vele activiteiten.# Als je boeken besteld hebt haal deze dan snel op (boekenverkoop tussen 12.45 uur en 13.30 uur), want vanaf volgend week maandag worden alle boeken in de vrije verkoop gedaan.#Tijdens Hemelvaart (25 mei) vinden de Open Nederlandse Chemie Sportdagen (ONCS) plaats in Enschede. Schrijf je in als deelnemer. We hebben ook activisten nodig. Dit is de kans om met je toekomstige collega's uit binnen- en buitenland te sporten en te feesten. Op het Alembicbord meer info. #Vrijdag 24 maart vindt de loting plaats voor de studiereis naar Zuid-Afrika. #

ConcepT

De ouderdagcommissie zoekt nog dagactivisten voor de ouderdag op vrijdag 7 april. Opgeven op het ConcepTbord. * ConcepT organiseert dit jaar haar eerste studiereis, naar Tsjechië eind november. Het vooronderzoek begint dit trimester. De reis staat ook open voor BSK- en TBK-Cers. Inschrijflijsten hangen al klaar op het bord. * Voor degenen die een symposiumboek hebben besteld ligt er nu een exemplaar klaar op de ConcepTkamer. * Donderdag, vrijdag en zaterdag van week 16 (paasvakantie) zijn de voorlichtingsdagen op de UT. ConcepT helpt mee om de aankomende eerstejaars een goede voorlichting te geven. Heb je zin om dan eens gratis mee te lunchen, of een groepje rond te leiden, meldt dit dan even op de ConcepTkamer. * Al eens eerstejaars laten bouwen en sjouwen? Geef je op voor de introkampcommissie. * Maandag 27 maart oefenwedstrijd ConcepT-voetbalteam. Kan jij wel lekker ballen, geef je dan op voor dit team. * De sluitingsdatum voor de stropdassenwedstrijd is op 31 maart. Dat is dus de laatste kans om een etentje voor twee te winnen! * Half april (week 14) zal er hoogst waarschijnlijk een excursie plaatsvinden naar een afvalverbrandingsinstallatie in aanbouw bij Alkmaar en een rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Amsterdam. Houdt het ConcepTbord in de gaten voor nadere informatie en inschrijflijsten.

Inter-Actief

Als je interesse hebt om regelmatig via e-mail op de hoogte gehouden te worden van activiteiten, kun je een berichtje sturen naar [email protected] Als subject vul je dan 'Mailing List' in. Als inhoud van je bericht kun je iets vermelden als je speciale wensen hebt, bijvoorbeeld alleen borrels. # Er worden nog mensen gezocht om voor eind 1995 een BIT-symposium te organiseren. Kom even langs in de Inter-Actief-kamer. # Vanaf nu zullen mailingen aan de leden zoveel mogelijk via de postvakjes plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn het I/O-Vivat en de studiereis-enquete. #Op de leestafel in de Inter-Actief-kamer liggen nieuwe interessante bladen, zoals Net, maar ook de wekelijkse UTnieuws-uitgave. #Een lijst van alle activiteiten wordt bijgehouden op onze WWW-pagina's en deze wordt ook wekelijks gepost op de newsgroupen inf.student.interactief en inf.general. #Voor meer informatie kun je altijd op het World Wide Web kijken. Het adres is http://www.cs.utwente.nl/data/interactief/ #Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief-kamer in Hal-B kamer L224. Ook kun je e-mail sturen naar [email protected]

Abacus

Het bestuur van Abacus is op zoek naar een nieuw bestuur en een IKTW voor de introductie. De meest geschikte kandidaten zullen geplaatst worden.Aanmelden in de Abacuskamer. # De jaarlijks terugkerende ouderdag is zaterdag 1 april. Iedere TW student krijgt de kans om zijn ouders allerlei leuke kanten van wiskunde te laten zien. # De Artiesten Avond is door omstandigheden verplaatst naar het derde trimester. De inschrijving is al begonnen bij de Abacuskamer. # Het deelnemende groepje Abacusmensen aan de Batavierenrace (22/4) is bijna compleet. Bij de ingang van de Abacuskamer kun je je inschrijven. # Een bijzonder nieuw initiatief is de Cafe Sport, vanaf 28 maart. In een van de meest gezellige cafe's op de Oude Markt start een competitie met flipperen, poolen en darts. # De nieuwe Ideaal! : iedereen kan een exemplaar halen uit de zuil bij de postvakjes. # Stel je beschikbaar voor de volleybalcommissie! Heb je een leuk idee of serieus initiatief dan is er altijd wel ruimte. Kom eens langs in de Abacuskamer. # Het trivianttoernooi is een voorbeeld van zo'n nieuw initiatief. Op 11 april krijgen zowel studenten als medewerkers de kans om door middel van een gezonde geest de eerste plaats te bereiken. Inschrijven en informatie vragen kan bij de Abacuskamer. # 4 april tussen de middag de tweede aflevering van Bolletje Prof in een lokatie grenzend aan de kantine. De naam van de docent zal binnenkort op de publicatieborden bekend gemaakt worden.

Stress

Op 10 mei is er het jaarlijkse Stress Congres over 'Digitale Diensten: ondernemen op de elektronische snelweg', met sprekers van onder andere KPN, IBM, Rabo, Philips en Berenschot. Er zijn ook workshops, plus een lezing via videoconferencing uit de USA. Prijzen voor studenten f35, voor universitaire of HBO- medewerkers f105; voor Bekader-leden f395,; voor mensen uit het bedrijfsleven f425; als Stress-lid krijg je op de prijs f 5 korting! Bel de Stress-kamer, of http://driene.student.utwente.nl/studver/stress/congres.htm # Stress organiseert op 23 en 29 maart om 16.00 lezingen. Onder andere komen nog Nike en Rover hun marketingstrategie op een immer veranderlijke markt uiteenzetten. # Estiem organiseert van 28 tot 31 maart de halve finale van TIMES. Er zijn nog enkele slaapplaatsen nodig, dus schrijf je als host in op het Stressbord.# Op 12 april gaan de BK-P'ers naar ESSO. Inschrijven op het Stressbord. 18 april gaat Stress sporten in Amsterdam (voetbal, volleybal, basketbal, of tennis) en 's avonds naar de Roxy. Schrijf je in! #Actief worden? De almanakcie, introkampcie, BK-trends en de TBK-Icie zoeken nieuwe enthousiaste mensen, dus schrijf je in op het Stressbord. Heb je verder nog opmerkingen, suggesties en klachten etc., kom langs in de Stresskamer of bel 3527/3547.

TObias

Nog tot en met vrijdag 24 maart kun je elke middagpauze, met uitzondering van woensdagmiddag 15 en 22 maart, de bestelde boeken afhalen. Daarna gaan de boeken in de vrije verkoop, waarbij geldt: op=op! # Vrijdag 24 maart vindt de Werkvelddag plaats. Afgestudeerde TO-ers vertellen over hun huidige werk, het leven nà TO. #27 Maart organiseert LEX een lezing over het OCTO, het Onderwijskundig Centrum Toegepaste Onderwijskunde.# Op het 1 April Gala, georganiseerd door TObias, ConcepT en Sirius, komen twee geweldige bands en een casino. Kaartjes f55 per paar verkrijgbaar bij de drie organiserende studieverenigingen. Aan de zaal zelf (het Hof van Eden te Enschede) f65. Kleding: black or white tie. # Je kunt je ook nog inschrijven voor de training van het TObiasBata444-Team 'TObias doet 't op z'n hondjes' Als minstens 10 personen fanatiek genoeg zijn om zich hiervoor in te schrijven, zullen er een aantal trainingen georganiseerd worden. Inschrijven in de TObiaskamer. #12 April organiseert de Activiteitencommissie een zalige Paaslunch. # Maandag 24 tot en met zaterdag 29april de Buitenlandexcursie naar Duitsland (Berlijn, Düsseldorf en Frankfurt), met mogelijk in het pakket ARA services, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Fachhochschule Düsseldorf, Hoechst AG te Frankfurt en de Deutsche Bundespost Telekom. Schrijf je snel in!

Scintilla

De TRADE is op reis naar Vietnam, Singapore en Maleisie. # Het Scintilla-netwerk wordt verbeterd. # Vrijdag 31 maart wordt er wederom een filmmarathon gehouden. Thema 'Stephen King' met o.a. The Shining en The Stand. Entree slechts f5 en daarvoor krijg je gratis bier, fris, koffie en snacks! # Schrijf je nu in voor de excursie in samenwerking met KIVI naar het Sep-hoogspanningsstation te Hengelo. # Ter voorbereiding op de Bata44-race: 2 april vindt er een Snertloop plaats. Wees voorbereid op 22 april!! # Woon je op de campus en neem je een campus-netaansluiting? De STORES verkoopt de goede ethernetkaarten tegen de bekende aantrekelijke Stores-prijs. Daarnaast zijn de bestelde boeken voor het derde trimester binnen, dus haal ze op anders gaan ze in de vrije verkoop. Vergeet je pasje niet!! # De Scintilla Gopher/ftp/www-server is te vinden op (http://)130.89.30.50. # Op 20, 21 en 22 april worden de voorlichtingsdagen gehouden. Wil je een leuke dag (of meerdere dagen!) hebben en beloond worden met de enige echte Scintilla-trui, plus gratis lunch en borrel, schrijf je dan in op de lijst op het prikbord in de kantine of in de Scintillakamer. Vooral voor de zaterdag zijn er veel hulpvaardige Scintilla-leden nodig. # Wij zijn op zoek naar personen voor de symposium commissie, de ouderdagcomissie, en de Introductie Commissie 1995 (IKEL'95). De laatste twee commissies moeten binnenkort van start gaan. Verder zijn er nog genoeg commissies die extra hulp kunnen gebruiken. Interesse of vragen? Kom langs in de Scintillakamer of bel 2810.

AIESEC Carrièreweek

Zie onder TBK

Communiqué

Vanmiddag is het Cafe Communique open om 16.00 on de TW-kantine. Voor alle communiqué-leden geldt dat zij naar het Gala van Tobias, Sirius en ConcepT mogen. Kaarten te koop bij Sirius. Alle excursies van Tobias zijn ook open voor TCW'ers, dus let even op de prikborden en geef je op!

Sport

Cursus gebruik (cardio)fitness-apparatuur sportcentrum U.T.

1. Deelname mogelijk voor studenten met geldige campuskaart. 2. Onderwerpen: instellen/aflezen display; technisch gebruik apparatuur; eenvoudige trainings-opbouw. 3. Cursusduur: 1 uur; 4. Cursusdata: maandagen 20/3 en 27/3: 13.30-14.30 u. Tijden: dinsdagen 21/3 en 28/3: 13.30-14.30 u. Woensdagen 22/3 en 29/3: 13.30-14.30 u. 5. Aanmelding: deelname: secretaresse LV&S - sportcentrum (i.v.m. max. 10 deeln/cursus), tijdens kantooruren. 6. Voorwaarden: geldige campuskaart; betaling cursusgeld (tijdens cursus) f 25; voor bezitters krachtpas 1994/1995: f 12,50 (krachtpas meenemen); sportkleding. 7.Na het volgen van de cursus en na betaling van

cursusgeld, ontvangt u een cursusdeelname-bewijs. Dit bewijs geeft u tot 1 oktober 1995, recht op het gebruik van de fitness-ruimte op de volgende uren: maandag:14.30 - 18.00 u. dinsdag: 14.30 - 18.00 u. woensdag: 14.30

- 18.00 u. donderdag: 15.30 - 18.00 u. vrijdag: 14.30 - 18.00 u. 8. Doorde cursus-docent (J. van Regteren) zal aan U, bij betaling van Uw cursusgeld, een stencil met relevante gegevens worden uitgereikt. 9. Voorlopig zijn 6 cursus-uren vastgesteld (60 deelnemers). Bij méér belangstelling zullen de cursussen vanaf 3 april worden voortgezet.

UT-Triathlon 1995

Op zondag 14 mei 1995 vindt voor de elfde keer de UT-Triathlon plaats, bestaande uit een kwart- en een triotriathlon. De kwart-triathlon houdt in dat je in je eentje 1km moet zwemmen, 40km moet fietsen en vervolgens 10km moet lopen. Dus voor de echte sportman/ sportvrouw, die zich zelf eens wil testen of misschien wel gewoon de wedstrijd wil winnen. De kosten van de kwart-triathlon zijn %20, met campuskaart %15. Ben je niet zo fanatiek, maar mag je toch graag sporten dan kun je ook nog mee doen aan de trio-triathlon. Hierbij dien je een team te vormen van drie personen, één persoon dient dan 1km te zwemmen, een andere moet 40km fietsen en de derde persoon moet 10km lopen. De kosten van de triotriathlon bedragen %35 per team, per campuskaart krijg je een korting van %2,50. Lijkt één van de beide wedstrijden je wat, dan kun je opgeven door het formulier, dat bij ons postbusje hangt, in te vullen en vervolgens dit weer te deponeren in deze postbus. Dit vakje kun je rechts van de portier vinden. Je kunt je ook telefonisch inschrijven, dan moet je Jean-Paul/ Eric (tel:053-304106) of Richard (053-319599) bellen. Wij zijn ook nog op zoek naar activisten die ons willen helpen op 14 mei, uiteraard staat hier een 'beloning' tegenover. Heb je hiervoor belangstelling dan kun je ook bovenstaande personen bellen, zij kunnen je hier meer over vertellen.

Wielrennen bij Klein Verzet

Maandag 27 maart vertrekken we, voor de eerste keer dit jaar, om 18.30 uur vanaf het sportcentrum voor de toertraining. Het doel van deze training is het met een leuke groep wielrenners een mooie route te fietsen. Het is belangrijker dat we met z'n allen weer thuiskomen dan dat we zo snel mogelijk weer thuis zijn. De toertraining is elke week mits het vanaf 18.15 niet regent. Dinsdag 28 maart staat onze trainer, Han Vaanholt om 18.00 uur klaar voor de wedstrijdtraining. Wil jij je grenzen ontdekken of denk je dat je een Blijlevens in je hebt, kom dan dinsdags naar het sportcentrum.

29 maart en 5, 12, 19 & 26 april rijden we rondjes op 'De Reulver' het parcours van 'het Oosten'. We proberen hier een wedstrijd te simuleren en zodoende het rijden in een peleton te leren.

Sprinter, kilometervreter, tijdrijder, klepper of tempobeul we zien jullie allemaal graag komen op één of meerdere trainingen van wielervereniging Klein Verzet. info: Eddy 053 -351014.

DSV De Skeuvel

Woensdag 29 maart houdt DSV De Skeuvel een introductietraining op skeelers. De training vindt plaats bij de krachtcentrale onder begeleiding van enkele trainers. Om 19:00 wordt er verzameld bij het Sportcentrum. Vanaf daar gaan wij per fiets naar de krachtcentrale. Diegenen die liever direct naar de krachtcentrale gaan, dienen om ongeveer 19:15 bij de krachtcentrale te zijn. Iedereen (Skeuvel-leden en niet-Skeuvel-leden), die een keer in aanraking wil komen met skeeleren (inline-skating), kan zich aanmelden bij Harry (341874). Alembicer's die aan de skeelerwedstrijd tijdens het jubileum deelnemen, kunnen hier nog een keer onder (professionele) begeleiding oefenen.

Snertloop

Zondag 26 maart is er weer een snertloop. Vijf km hardlopen over de campus met na afloop voor iedereen een kop snert en voor de snelste loper en loopster een taart. Deelname is gratis start, om 12.00 uur op de sintelbaan.

Universiteitsteam

Er worden nog snelle lopers en loopsters gezocht voor het universiteitsteam. Dit is het prestatieteam dat de universiteit zal vertegenwoordigen bij de Bata. Opgeven bij de Sportraad.

Komt Sport Komt Raad Toernooi

Er worden enthousiaste mensen gezocht voor de organisatie van het KSKR-toernooi in september. Dit is een breedtesporttoernooi waaraan ongeveer 500 studenten en medewerkers deelnemen. Vanaf april start een commissie van 6 personen met de voorbereidingen voor dit toernooi. Opgeven of meer informatie bij de Sportraad (tel 8001)

Lauwersloop

Er kunnen zich nog ploegen inschrijven voor de Lauwersloop, de estafetteloop voor studenten van Leeuwarden naar Groningen op zaterdag 20 mei. Inschrijving sluit op 1 april en kan tot dan bij de Sportraad.

Batavierenrace

Motorrijders opgelet! De Bavavierenrace zoekt nog enkele enthousiaste motorrijders die mee willen helpen bij de 23-ste race op 22 april. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een briefje met naam en telefoonnummer in onze brievenbus in het sportcentrum te deponeren.

Menu

Week 13

ZATERDAG 25 MAART

Aspergesoep

***

Pepersteak-Vleessaus

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken Kriel aardappelen of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 26 MAART

Heldere ossestaartsoep

***

Fricandeau-Bourguignonnesaus

Gesauteerde Witlof-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gek aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 27 MAART

Mexicaanse bonensoep

***

Zigeunerschnitzel-Zigeunersaus

Pikante Savooiekool-Rauwkostsalade

buffet-Frites of Gek aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 28 MAART

Heldere groentesoep

***

Kotelet-Vleessaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 29 MAART

Tomatensoep

***

Runderlapje-Vleessaus

Andijvie-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 30 MAART

Chinese groentesoep

***

Nasi Goreng-Prikadel-Omelet

Satésaus-Sambalboontjes met taugé

Atjar Tjampoer-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 31 MAART

Champignonsoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Choronsaus

Bietjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

_________________________________

VEGETARISCH

_________________________________

MAANDAG 27 MAART

Mexicaanse bonensoep

***

Griekse Mousaka

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 28 MAART

Heldere groentesoep

***

Omelet Champignons-Bloemkool

Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 29 MAART

Tomatensoep

***

Kaasgroenteschijf-Kerrieroomsaus

Doperwten-Rauwkostsalade buffet

Fusili noedels

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 30 MAART

Chinese groentesoep

***

Rijsttafel: Veg.Loempia-Tjap Tjoy

Satésaus-Atjar Tjampoer-Rauwkost-

salade buffet-Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

_________________________________

H A P A A N T A P

_________________________________

GRATINSCHOTEL VAN VIS met groente

en gekookte Krielaardappelen

***

Rauwkostsalade

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.