INFO

| Redactie

Algemeen Wetenschapswinkel De Wetenschapswinkel zoekt een student (v/m) die ten behoeve van het Basisberaad Psychiatrie Overijssel (BPO) onderzoek wil doen naar: Het opstellen van vragenlijsten betreffende de wensen en behoeften van (ex)-psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen. Het BPO is een cliëntenorganisatie waarvan de leden direct of indirect met de psychiatrie te maken hadden. Het BPO

Algemeen

Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel zoekt een student (v/m) die ten behoeve van het Basisberaad Psychiatrie Overijssel (BPO) onderzoek wil doen naar: Het opstellen van vragenlijsten betreffende de wensen en behoeften van (ex)-psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen.

Het BPO is een cliëntenorganisatie waarvan de leden direct of indirect met de psychiatrie te maken hadden. Het BPO heeft van de Provincie Overijssel een subsidie gekregen voor het opzetten van een steunpunt ter versterking van de infrastructuur van de patiëntenbeweging in de geestelijke gezondheidszorg in de provincie. Het BPO ervaart dat zelfstandig wonende cliënten vaak niet helemaal zonder hulp kunnen en dan weer moeten worden opgenomen in zorginstellingen. Dit is voor de betreffende cliënten onwenselijk en brengt bovendien hoge kosten met zich mee. Om zo veel mogelijk te voorkomen dat zelfstandig wonende cliënten (opnieuw) moeten worden opgenomen, wil het BPO zicht krijgen op de problemen die de zelfstandig wonenden ervaren. Met behulp van deze kennis kunnen eventueel voorzieningen worden getroffen die een terugkeer naar zorginstellingen kunnen voorkomen. Daarom wil het BPO nu een onderzoek doen naar de wensen en behoeften die zelfstandig wonenden hebben en de problemen die zij ervaren. Heb je interesse? Neem dan contact op met: Jelle Smit of (WeWi, tel. 3942) of Wouter Werner (TW C-113b, tel. 3797).

De Wetenschapswinkel zoekt een student Bestuurskunde die onderzoek wil doen voor een belangenvereniging in Sinderen. Sinderen is een kleine woonkern, gelegen in de gemeente Wisch (Gld). Er is een groot aantal verenigingen actief, waarvan een deel gezamelijk gebruik maakt van een buurtschapshuis. Het beheer van dit huis is in handen van de gemeente, die daartoe een beheerdersechtpaar heeft aangesteld. Tijdens een vergadering van de belangenvereniging bleek dat er nogal wat onvrede was over het buurtschapshuis. Het gebouw voldoet niet voor de activiteiten, zoals schoolgym, toneeluitvoeringen en bingo. De belangenvereniging wil dit bij de gemeente aan de orde stellen. Het doel van het onderzoek is te komen tot een meer functioneel gebruik van dit buurtschapshuis. Deelvragen zijn: 1. Welke eisen stellen de verenigingen die van het buurtschapshuis gebruik maken aan het gebouw? 2. Is er sprake van conflicterende eisen? 3. Wat zijn de wettelijke kaders voor uitbating van het buurtschapshuis? Het onderzoek heeft dus voornamelijk een inventariserend karakter, maar kan uitmonden in een advies richting belangenvereniging. Belangstellenden kunnen contact opnemen met: Wouter Werner, TW - C 113b (893797), Carla Veldkamp, TW - C 108 (894055), Jelle Smit, Wetenschapswinkel (894407) in de Vrijhof.

De Wetenschapswinkel zoekt een student (v/m) die onderzoek wil doen naar: De behoeften en wensen van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten te Oldenzaal naar uitbreiding van de (voorzieningen voor) sportbeoefening. De opdracht is ingebracht door de Stichting Sportvoorzieningen Gehandicapten Oldenzaal. Deze Stichting heeft tot doel het treffen van voorzieningen teneinde zowel lichamelijk- als geestelijk gehandicapten in staat te stellen aan sport deel te nemen. Uit een evaluatie van het bestuur is het vermoeden gerezen dat veel lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten onnodig afzien van het gebruik van sportvoorzieningen. De Stichting wil daarom graag informatie over de wensen en behoeften van de gehandicaptenten aan zien van de sportbeoefening te Oldenzaal.

Interesse? Neem dan contact op met Jelle Smit; WeWi, 894407, of met: Wouter Werner; TW-C 113b; 893797.

Receptie

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum op 1 februari 1995 van de heer J. Dogger, medewerker van het Interfacultair Mechanisch Centrum, vindt een receptie plaats op vrijdag 10 maart, 16.00 uur in de Kelderbar van de Bastille. Namens Jacob Dogger bent u van harte uitgenodigd.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 16 februari 1995

Het College heeft de heer dr. J.C. Looise per 1 maart 1995 benoemd tot hoogleraar Personeelsmanagement en Organisatie-ontwikkeling. Het College heeft zijnerzijds de eerste begrotingswijziging 1995 vastgesteld en stuurt deze ter definitieve vaststelling naar de voorzitter van de Universiteitsraad en ter informatie naar fakulteiten en diensten. Het College heeft de Instruktie/aanwijzing Huisvestings-, ARBO- en Milieuzorg vastgesteld en brengt deze formeel ter kennis van de beheerders en gebouwbeheerders.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 23 februari 1995

Samenstelling UBAC: het College heeft de heer dr. J. Holsheimer/EL herbenoemd als lid van de UBAC voor een periode van twee jaar, ingaande 1 september 1994; mw G.J.P. van Bergen benoemd als student-lid van de UBAC voor een periode van twee jaar, ingaande 1 maart 1995; mw B. Hendriks ontheven van haar taak als student-lid van de UBAC.

Dankbetuiging

Gaarne wil ik een ieder bedanken die aanwezig was op mijn afscheidsfeest en daaraan heeft bijgedragen. Mijn vrouw, onze kinderen en ik hebben van het afscheid genoten. Wij zullen ons de Universiteit Twente, waarmee we ons zeer verbonden voelen, blijvend herinneren en vooral de mensen die hier werken. Het ga U allen en onze Universiteit goed. Drs. F.C. Verschoor.

Verkiezingen Raad voor de Campusvoorzieningen 1995

Binnenkort worden weer de jaarlijkse verkiezingen gehouden voor de Raad voor de Campusvoorzieningen.

Kiesrecht: De Raad voor de Campusvoorzieningen heeft naast twee buitenleden, dertien leden die jaarlijks worden gekozen door en uit de volgende groepen en voldoen aan tenminste één van de navolgende vereisten: a. aan de Universiteit Twente ingeschreven staan als student of auditor; b. aan de Universiteit Twente ingeschreven staan als extraneus; c. personeelslid zijn van de Universiteit Twente; d. 16 jaar of ouder zijn én direct voorafgaand aan de peildatum tenminste zes maanden aaneengesloten op het Campusterrein woonachtig zijn.

Stemcommissie campus: Samenstelling van de commissie: Annette Leussink-Hulsbeek (voorzitter) Frank Baudet, Tiana van Grinsven, Maike Ohm, Raymond Lejeune, Anko Sijben, Bernd Vinke, Otto Mak. De commissie is te bereiken in de Vrijhof, kamer 119, tel. 892355.

Tijdschema.

Vaststelling peildatum: donderdag 16 februari 1995 12.00 uur. Peildatum (ex art. 7) ter vaststelling van het aktief en passief kiezersregister: woensdag 15 maart 1995. Vaststelling kiezersregister (bijeenkomst Stemcomm.Campus): donderdag 16 maart 1995 12.00 uur. Kiezersregister ter inzage en verbetering (art.8.1), Vrijhof kamer 119: vrijdag 17 maart t/m donderdag 23 maart. Beslissing over verbetering kiezersregister (art. 8.2): vrijdag 24 maart 12.00 uur. De publ. over deze beslissing (art. 8.3): maandag 27 maart op Publicatieborden. Voor beroep bij CSB tegen beslissing over verbetering kiezersreg. (art. 8.4): maandag 27 maart t/m vrijdag 31 maart.

Periode kandidaatstelling (art.9): maandag 3 april t/m woensdag 12 april.

Vaststelling kandidatenoverzicht (art.10.1): donderdag 13 april 12.00 uur

Publikatie van het kandidatenoverzicht: dinsdag 18 april op Publicatieborden.

Voor herstel vormfouten bij kandiaatstelling (art. 11.1) en aanvragen tot wijziging kandidatenoverzicht: woensdag 19 april t/m dinsdag 25 april.

Vaststelling en bekendmaking van beslissing over wijziging kandidatenoverzicht (art. 11.3): donderdag 27 april 12.00 uur, Vrijhof 119.

Bekendmaking: donderdag 27 april op publicatieborden.

Voor beroep bij CSB tegen beslissing over verbetering kandidatenoverzicht (art. 11.4): vrijdag 28 april t/m donderdag 4 mei.

Stemming

Datum waarop uiterlijk kan worden verzocht om bij volmacht te mogen stemmen (art. 13.1): woensdag 3 mei. Verzending stembescheiden en kiesgerechtigden (art. 14.2): dinsdag 9 mei. Datum waarop uiterlijk kan worden verzocht om duplicaten van de stembescheiden (art. 14.3): dinsdag 23 mei. Datum waarop stembiljetten uiterlijk om 12.00 uur door de stemcommissie moeten zijn ontvangen (art. 1.6): woensdag 24 mei. Vaststelling verkiezingsuitslag (art.19.1): Plaats: Kleine Zaal, Vrijhof. Publikatie verkiezingsuitslag: vrijdag 26 mei op publicatieborden. Periode voor beroep bij CSB tegen verkiezingsuitslag (art. 19.3): maandag 28 mei t/m vrijdag 2 juni. Officiële verkiezingsuitslag in UT-Nieuws: donderdag 15 juni.

Installatie nieuwe raad

Einde zittingsduur huidige leden RCV (art. 4.1): maandag 28 augustus. Aanvang zittingsduur in 1995 gekozen leden RCV (art. 4.1) voor de periode van één jaar: maandag 28 augustus.

Projectonderwijs in beeld

Uitnodiging voor een discussie over projectonderwijs. December j.l. is een groep van 30 studenten en 20 docenten en medewerkers van de UT afgereisd naar de Universiteit van Aalborg. In Aalborg zijn studenten de helft van hun tijd bezig stof te bestuderen in de vorm van een project. In twee dagen hebben de studenten van de UT de vele facetten van projectonderwijs bekeken. Op 16 maart zal het eindverslag van de studenten gepresenteerd worden. Het verslag bevat niet alleen een overzicht van de wijze waarop in Aalborg gewerkt wordt in projecten, maar ook een aantal aanbevelingen en tips hoe projectonderwijs op de UT gebruikt zou kunnen worden.

Donderdag 16 maart, om 12.45 in BB3 zullen tijdens een Uthema bijeenkomst de belangrijkste conclusies gepresenteerd worden door Anne Ormel (TO;053-337520) en Kristel Nieuwenhuys (BiT;053-319957). Ingegaan zal worden op de veranderende rol van de student in de organisatie en de effecten op de tijdsbesteding van studenten en docenten. Ook zullen de groepsprocessen en de verandering van begeleiding, beoordeling en onderwijsdoelstellingen die samenhangen met projectonderwijs aan bod komen. Vanaf 13.30 tot 14.45 uur zal er vervolgens gediscussieerd worden over de (on)mogelijkheden van projectonderwijs op de UT. U komt toch ook? Onderwijskundig Centrum, Harry van de Wouw en Wim Weenk.

Onderwijs

Alle faculteiten

Informatie Management Engineering (186313)

Voor: D2,3 Alle Faculteiten

zie onder TBK

College Fysiologie II, code 129351

Het college wordt dit jaar verzorgd door een zevental docenten (zes van buiten de UT) en is minder electrofysiologisch dan in voorgaande jaren. Na een tweetal meer inleidende collegeweken zullen de docenten steeds in een blok van drie colleges één onderwerp van de Neurofysiologie behandelen, waarin hij of zij expert is. De organisatie van het college zal in het eerste collegeuur worden toegelicht. Dan worden ook het collegerooster en de delen van de losbladige syllabus, die reeds beschikbaar zijn, uitgereikt. Het tentamen zal schriftelijk worden afgenomen. Het college wordt gegeven in WB zaal T709 in het derde trimester vanaf 16 maart, drie collegeuren vanaf 13.45 uur. Voor verdere inlichtingen: dr. Willemien Wallinga, EL/TN 6256, tel. (89)2763.

Zaalwijziging Colleges Commercieel Recht (189066)

Zie onder TBK.

Vrijstelling Numerieke Wiskunde en Programmeermethoden (154020)

Bestemd voor: D-studenten alle faculteiten

Studenten met HBO vooropleiding kunnen in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een partiële vrijstelling. Nadere mededelingen over deze regeling worden tijdens het eerste college en in het UT-Nieuws van week 11 bekend gemaakt.

Voortgezette Numerieke Wiskunde 151035)

Bestemd voor: D-studenten alle faculteiten

Het vak Voortgezette Numerieke Wiskunde (151035) wordt getentamineerd door middel van een praktikum, waarvoor inschrijving verplicht is. Inschrijving kan op het hoorcollege (eerste college maandag 13 maart, 5 + 6, in TW - RC 103b of vanaf donderdag 16 maart bij BOZ-TW, in TW - B 212. De inschrijving sluit op 24 maart a.s. Het praktikum start in week 13.

Numerieke Wiskunde en programmeermethoden (154020)

Studenten die het praktikum willen volgen in het derde trimester dienen zich hiervoor persoonlijk in te schrijven (via PC's) in de TW-praktikumzaal A-103. Lees de inschrijvingsprocedure op de publicatieborden. Er zijn slechts gereserveerde plaatsen (voor WB (ex-HBO): 45, CT (ex-HBO): 25, EL: 110) en reserveplaatsen (voor alle faculteiten). Er zijn 3 praktikumbijeenkomsten (in de weken 13, 17 en 21); aanwezigheid is verplicht. De intekenperiode is van ma. 13 maart t/m wo. 15 maart, dagelijks van 9.00 - 16.30 uur. Bij het intekenen wordt o.a. naar het studentnummer gevraagd! Tevens kan men zijn voorkeur voor een bepaalde praktikumdag kenbaar maken.

De groepsindeling zal vanaf wo. 22 maart via een publicatiebord in de TW-praktikumzaal bekend gemaakt worden. U dient in het bezit te zijn van de praktikumhandleiding juli 1994 of een later verschenen druk. Nadere inlichtingen bij BOZ-TW, tel. 3378.

Projectorganisatie en Projectmanagement (181012)

Voor: D2,3 alle faculteiten

Zie mededeling onder TBK!

Eénmalige zaalwijziging Maatschappelijk Beleid, omgaan met Actie- en Belangengroepen (184110)

Voor: D2,3 Alle faculteiten

Zie mededeling onder TBK!

Numerieke Wiskunde en Programmeermethoden (154020)

Studenten die het praktikum willen volgen in het derde trimester dienen zich hiervoor persoonlijk in te schrijven (via PC's) in de TW-praktikumzaal A-103. Lees de inschrijvingsprocedure op de publicatieborden. Er zijn slechts gereserveerde plaatsen (voor WB (ex-HBO): 45, CT (ex-HBO): 25, EL: 110) en reserveplaatsen (voor alle faculteiten). Er zijn 3 praktikumbijeenkomsten (in de weken 13, 17 en 21); aanwezigheid is verplicht.

De intekenperiode is van ma. 13 maart t/m wo. 15 maart, dagelijks van 9.00 - 16.30 uur. Bij het intekenen wordt o.a. naar het studentnummer gevraagd! Tevens kan men zijn voorkeur voor een bepaalde praktikumdag kenbaar maken.

De groepsindeling zal vanaf wo. 22 maart via een publicatiebord in de TW-praktikumzaal bekend gemaakt worden. U dient in het bezit te zijn van de praktikumhandleiding juli 1994 of een later verschenen druk. Nadere inlichtingen bij BOZ-TW, tel. 3378.

BSK

Kwaliteit van zorg voor ouderen

Op diverse plaatsen wordt Thuiszorg Enschede-Haaksbergen geconfronteerd met de beeldvorming dat thuiszorg voor ouderen duurder is dan de zorgverlening in aanleunwoningen en verzorgingstehuizen. Iedereen roemt het feit dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen maar velen twijfelen aan de hoge kosten. Een aantal mensen trekt daaruit zelfs de conclusie dat deze ouderen dus beter in het verzorgingstehuis kunnen worden opgenomen. Tegelijkertijd worden de effecten van de verschillende substitutiemaatregelen van de afgelopen jaren zichtbaar. Het is niet vanzelfsprekend dat ouderen met een verzorgingtehuisindicatie of verpleeghuisindicatie in een verzorging- of verpleeghuis wonen. Evenzo goed is het mogelijk dat zij in een zorgwoning of gewoon in hun 'oude' huis verblijven. In dat geval verzorgt de thuiszorg de feitelijke hulp. Daarmee is het dus zo dat er een categorie ouderen is die, met een gelijke indicatie, in verschillende situaties wonen. Gevraagd: afstudeerder die vergelijkend onderzoek wil doen naar de kosten en de kwaliteit van zorg voor ouderen vanuit diverse zorgvoorzieningen. Naast een deel empirisch onderzoek is ook een vergelijkend onderzoek op grond van de literatuur noodzakelijk. De voorkeur gaan uit naar studenten Organisatie en Financiën. Inlichtingen: dr. J.M. Bos, TW-C323, tel. 3218.

StudentenOverleg BSK,

In april zijn er weer verkiezingen voor de Faculteitsraad en de Opleidingscommissie. Inmiddels zijn de kandidaten hiervoor bekend. Voor de Faculteitraad worden drie studenten gekozen. De kandidaten zijn: M.van Keulen; C.E.Michel; R.T.Strous; H.B.Tiegelaar; A.J.Vermeulen; W.L.Vogelzang. Voor de Opleidingscommissie worden zeven kandidaten gekozen. De kandidaten zijn:F.Leseman; A.J.Vermeulen; W.L.Vogelzang; P.Hoekstra; K. Jakstow; J.de Graaf; R. van der Berg; M. van den Hauten; J.A.Wolthuis; M.van Keulen; C.E.Michel; R.T.Strous. Studenten krijgen de stembiljetten over de post toegezonden. Meer informatie over de kandidaten volgt t.z.t.

Dinsdag 21 maart is er weer een Groot StudentenOveleg. Ter sprake zullen komen de actuele ontwikkelingen in de faculteit op het gebied van onderwijs. Ook aan de verkiezingen voor Faculteitsraad en Opleidingscommissie zal aandacht worden besteed. De vergadering is in TW-B-209 en begint om 12:30. Het Groot SO is voor alle BSK studenten. Komen dus! Meer informatie, bel Marjo 329225 of Michiel 342443.

Keuzevak: Bestuurlijke Aspecten van de Ontwikkelinksproblematiek (188003, 4 SP)

Docent: Dr. N.G.Schulte Nordholt (Kamer: CT-1791; tel. 3533). De rol van de overheid in relatie tot economische ontwikkeling staat weer volop in de belangstelling. In Nederland (zie het publieke debat hierover in de pers), maar ook in ontwikkelingslanden waar na jaren van een beleid gericht op het 'terugtreden van de staat', de Wereldbank nu de overheden wijst op hun plicht deugdelijke sociale vangnetten in te stellen. In het college wordt ingegaan op verschillende facetten van de bestuurlijke problematiek in relatie tot dit grote thema: de rol van de staat in het ontwikkelingsproces. Naast theoretische achtergronden worden voorbeelden uit de praktijk, in vooral Zuidoostaziatische landen, behandeld. Na een serie hoorcolleges volgen de werkcolleges, waarin de individuele werkstukken van dedeelnemers worden besproken. Aanvang: 14 maart, 13.45 uur; zaal: TWRC103B. Opgave: tel.: 3545 (secr. VOK).

Oriëntatie Bestuurskunde (178510)

Voor: P-studenten BSK

Op 15 maart begint het college Oriëntatie Bestuurskunde met de simulatie 'Crisis in Delta'. Deelname aan deze simulatie is verplicht voor alle studenten Algemene Bestuurskunde. Het aanvangstijdstip van de simulatie-sessie is 9.00 uur (duur ongeveer drie-en-een-half uur). De simulatie wordt, verspreid over verschillende collegezalen, gehouden in groepen van circa 15 deelnemende studenten. Deelnemers aan dit blok 'Oriëntatie Bestuurskunde' dienen zich, zoals eerder aangekondigd, uiterlijk 10 maart 1995 (17.30 uur) te hebben ingeschreven. Deze inschrijving is essentieel voor een goed verloop van de simulatie. Onthoud bij inschrijving tot welke groep u hoort en NOTEER DE COLLEGEZAAL waar de groep waarbij u zich opgeeft wordt verwacht. Het studiemateriaal voor deze cursus is opgenomen in de reader 'Oriëntatie Bestuurskunde 1994-1995' die in week 11 verkrijgbaar is bij de UTake.

Taalcursus Frans

Voor: Studenten Europese Bestuurskunde

Het college Frans voor groep 5 wordt in het 3e trimester verplaatst van woensdag, 7e en 8e uur, naar donderdag het 3e en 4e uur in zaal CT-1814.

Taalcursus Duits

Voor: Studenten Europese Bestuurskunde

Het college Duits voor groep 3 wordt in het 3e trimester verplaatst van vrijdag, 1e en 2e uur, naar dinsdag het 7e en 8e uur in zaal TW-RC103a.

Het college Duits voor groep 4 wordt verplaatst van donderdag het 1e en 2e uur naar dinsdag het 3e en 4e uur in zaal TW-RC103a.

Taalcursus Engels

Voor: Studenten Europese Bestuurskunde

Het college Engels voor groep 2 wordt in het 3e trimester verplaatst van woensdag, 7e en 8e uur, naar woensdag het 1e en 2e uur in zaal BB-103.

Interdisciplinair project Bestuurskunde & Communicatie (178513)

Voor: D1-studenten BSK

In het 3e trimester van het D1-jaar staat het interdisciplinair project Bestuurskunde & Communicatie verroosterd. Het project wordt uitgevoerd in de weken 11-15. In week 11, de eerste collegeweek van het 3e trimester, wordt het eerste college gegeven: dinsdag, 3e en 4e uur in EF-T4 (ook het vak Communicatie zal dan worden toegelicht).

Het centrale thema van het BSK-project is Subsidiëring. Enerzijds zullen verschillende bestuurskundige gezichtspunten op subsidiëring worden behandeld, anderzijds krijgt de student geleerd hoe men 'in de praktijk' concrete subsidieregelingen moet hanteren.

Alle colleges (en andere plenaire bijeenkomsten) vinden plaats in EF-T4; aanwezigheid bij deze colleges is verplicht.

Alle opdrachten worden uitgewerkt volgens aanwijzingen die door de docenten worden gegeven (schriftelijk in syllabus, of nadere toelichtingen in colleges).

ID-project Europese Bestuurskunde & Communicatie (178514)

Voor: D1-studenten BSK

De eerste bijeenkomst van het 3e trimester vindt plaats op dinsdag 14 maart, 7e en 8e uur in zaal BB-3. Deelnemers worden geacht tevoren het boek "Democratie en beleid in de Europese Gemeenschap" van Wolters (redactie), uitgegeven bij Samsom H.D. Tjeenk Willink te hebben doorgenomen, in het bijzonder hoofdstuk 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13 en 14. Het college is tevens een voorbereiding op de Europese Excursie van 20 tot 24 maart.

Politieke en juridische ontwikkeling van Europa (178410)

Voor: D1-studenten BSK

Op dinsdag 14 maart, 5e en 6e uur, vindt een extra college plaats in zaal BB-3. Dit college is tevens een voorbereiding op de Europese Excursie van 20 tot 24 maart.

Het college op 15 maart vindt gewoon plaats; dat van 22 maart niet. Docenten zijn R. Holla en J. de Wilde.

Europese Excursie

Voor: BSK Algemeen

Van 20 tot en met 24 maart vindt de Europese Excursie plaats naar Maastricht, Brussel, Straatsburg en Luxemburg. Op dinsdag 14 maart is er van 12.30 tot 13.30 uur een voorbereidende bijeenkomst in zaal BB-3, waarbij alle deelnemers vriendelijk wordt verzocht aanwezig te zijn.

Aansluitend worden in zaal BB-3 tweedejaars-colleges verzorgt die tevens bedoeld zijn als voorbereiding op de excursie. Wie tussen de middag verhinderd is, wordt verzocht vooraf contact op te nemen met Elsbeth Akkerman of Michael van Zanten.

Managementmodellen en -toepassingen II (176706)

Voor: D3-studenten BSK

De colleges voor het vak Managementmodellen en -toepassingen II in het 3e trimester op donderdag tijdens het 3e en 4e uur in zaal TW-RC103a zullengeen doorgang vinden. Informatie omtrent dit vak kan worden verkregen bij drs. H.A.P. van Aart, TW-C334, tel. 894348.

Hoger Onderwijsbeleid (174170)

Voor: D3-studenten BSK

Het hoger onderwijs was de laatste maanden danig in beroering. Ook studenten lieten (eindelijk) weer eens van zich horen. Verontrust en verontwaardigd riep men in koor dat de plannen van de minister rampzalige gevolgen zullen hebben voor het hoger onderwijs. Ben jij ook zo'n verontruste en boze student(e) en wil je meer inzicht in de beleidsmatige achtergronden van het overheidsbeleid ten aanzien van (de toekomst van) het hoger onderwijs, schrijf je dan in voor het vak Hoger Onderwijsbeleid (bij de onderwijsadministratie van BSK). Bij dit vak wordt vanuit verschillende bestuurskundige perspectieven en op basis van recent beleidsonderzoek ingegaan op de recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Vragen? Harry de Boer (tel. 893226).

Overheid en burger in de verzorgingsstaat (174208)

Voor: D3-studenten BSK

De eerste bijeenkomst van het college Overheid en burger vindt plaats op maandag 13 maart a.s. om 15.45 uur in zaal TW-C138.

Bedrijfseconomie van de collectieve sector (173703)

Voor: D3-studenten BSK

Studenten die het tentamen Bedrijfseconomie van de collectieve sector d.d. 17-02-1995 willen nabespreken kunnen contact opnemen met R. Crijns, tel. 074-451521 òf

053-893102, kamer TW-C115b.

Economie van de infrastructuur (173050)

Voor: D3-studenten BSK

Het college Economie van de infrastructuur start in week 12, maandag 20 maart a.s. het 7e en 8e uur in zaal TW-RC103a.

Studeren in het buitenland

Voor: D3-studenten BSK

In het studiejaar '95-'96 zijn nog enkele plaatsen vrij in het Erasmus-programma waarin de faculteit BSK participeert. Studenten die alsnog belangstelling hebben om via dit uitwisselingsprogramma een gedeelte van hun studieprogramma in het buitenland te volgen, kunnen zich hier tot 1 april voor inschrijven. Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij BOZ/BSK. Studenten die belangstelling hebben om een gedeelte van hun studie in de VS te volgen danwel een deel van de afstudeeropdracht in de VS te voltooien, kunnen hiervor ook een aanmeldingsformulier krijgen bij BOZ/BSK. Aanmelden voor deelname aan één van deze uitwisselingsprogramma's dient vóór 1 mei te geschieden.

Bedrijfsmilieuzorg (174015)

Voor: D3-studenten BSK en TBK

In verband met de paasvakantie, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag vinden de colleges plaats: in de weken 11, 12 en 13 op donderdagmiddag (7e en 8e uur) en in de weken 12, 13, 14, 17, 19 en 20 op vrijdagmiddag (5e t/m 8e uur). De colleges vallend in de weken 15, 16 en 18 zijn daarmee vervallen.

Het eerste college (week 11) is speciaal gericht op hen die (vrijwel) geenkennis van het milieubeleid en milieurecht hebben. Studenten die de vakken Milieurecht en Milieubeleid hebben gevolgd, kunnen dit eerste college overslaan.

Economie van Zorgsystemen (173025)

De colleges beginnen op 22 maart i.p.v. 25 maart.

Statistiek I voor BSK (153013)

De colstructies van groep 4 van Statistiek I voor BSK zijn voor het gehele derde trimester verplaatst van vrijdag 5+6 naar dinsdag 1+2, in WB-HV 212.

CT

College Toegepaste Stat. Thermo (CT 134013)

Bij voldoende belangstelling zal dr. W.J. Briels in het derde trimester een college Toegepaste Stat. Thermo verzorgen. Het college zal zich richten op de statistische physica van polymeren. Behandeld zullen worden: modellen van polymeren, stochastische processen, dynamische eigenschappen van polymeeroplossingen en van polymere smelten.

Belangstellen worden vrijdag 10 maart om 12.00 uur verwacht in kamer CT 1314, alwaar plaats en tijdstip van de colleges in onderling overleg bepaald zullen worden.

Simulatie (124161)

Zie onder WB.

EL

College Materiaalkunde van transducenten I (122815)

Dit vak heeft dit jaar als onderwerp materialen voor optische transducenten (optische sensoren en geintegreerde optica t.b.v. telecommunicatie). Het zwaartepunt ligt op nieuwe optische materialen zoals optisch niet-lineaire polymeren, acousto-optische en versterkende materialen en de praktische toepassing hiervan in devices. Na enkele inleidende college-uren over optische eigenschappen van materialen, over niet-lineaire optica en over optische golfgeleiderstructuren zullen in kleine werkgroepen (circa 4 personen) bepaalde 'cases' worden behandeld. Hierbij zal men trachten van uit specifieke materiaaleigenschappen tot een ruw ontwerp van een device te komen. Mogelijke onderwerpen zijn: Niet-lineair optische polymeren voor geheel optische schakeldevices; Materiaalkundige aspecten rond het elektrode polen van polymeren; Erbium-gedoopte golfgeleiders voor optische versterking; Materiaal eigenschappen van anorganische golfgeleiderstructuren (SiON, ZnO2); Elasto-optische materialen voor acousto-optische devices. De resultaten van de werkgroepen worden samengevat in een mondelinge presentatie en een kort verslag. Inlichtingen: dr. Alfred Driessen, EL/TN 7102B, tel. 2744, E-mail: [email protected]

Systemen en technieken voor informatie-opslag (122829)

Anders dan vermeld in de studiegids wordt de stof van dit TDM-keuzevak bepaald door de inhoud van het boek van J.C. Mallinson 'The foundations ofmagnetic recording', 2e edition, Academic Press, INC, San Diego (1993). Hierbij gaat het om kennis en inzicht met betrekking tot media, koppen, signaalbewerking en systemen op het gebied van de digitale magnetische recording. Het vak wordt afgesloten door middel van een tentamen. Tijdens het eerste college op 14 maart 1995 zal in overleg met de aanwezige belangstellenden een aangepast collegeschema worden opgesteld. Het genoemde boek kan via de gebruikelijke kanalen worden aangeschaft.

Doktoraalopdracht aangeboden voor EL- of TN-student

Ultrasoon gefocusseerde magnetische stimulatie. Dit project wordt uitgevoerd op de UT/vakgroep BIO-informatica en het ziekenhuis Medisch Spectrum twente, afdeling neurologie. Het is een gesubsidieerd project in de Stichting Medisearch. Doel is om de mogelijkheden van toevoeging van ultrasone fucussering te onderzoeken bij bestaande magnetische stimulatiemethoden, teneinde selektiever arm- of been-zenuwen te kunnen activeren voor spieraansturing. Dit project moet leiden tot een prototype van een geïntegreerde ultrasound-magnetische stimulatie'sonde'. Er is reeds voortgang gemaakt in de fysisch-fysiologische theoretische onderbouwing, er is een calibratie-opstelling in opbouw en er zijn oriënterende magnetische stimulatie-metingen gedaan. De werkzaamheden omvatten ondermeer ultrasound-calibratiemetingen en pilot-ultrasound-magnetische stimulatie-experimenten, op UT en MST. Start van de D-opdracht: april 1995. Aanmelding bij dr. W.L.C. Rutten, BMTI/Bio-informatica, EL, toestel 2761, k. 6252.

Keuzevak CAD-gereedschappen voor VLSI (124153)

Het verroosterde college op 23 maart 1995 vervalt wegens afwezigheid van de docent. De eerste colleges worden dus gegeven op 16 maart 1995 en vervolgens op 30 maart. De nieuwe druk van het diktaat is vanaf ongeveer 13 maart bij de U-take verkrijgbaar.

Vertalerbouw (211035)

Zie onder INF

250-uurs voordracht

G. Diemel over: Characterisation of a Polymer Waveguide Thermo-optic Switch; 10 maart 1995, 11.00 uur, EL/TN gebouw, B 1220.

Doctoraalvoordracht en

M.A. Snijder over: Company viability classification bascd on financial ratios with the use of an aritificial neural network; 9 maart 1995, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

J.N. Schukkink over: Identification and control method for self-tuning robust control of a flexible beam; 10 maart 1995, 15.00 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1220.

Coderingstheorie (123113)

Voor: EL/TW/INF d2,d3

In het derde trimester wordt het vak Coderingstheorie (en cryptologie) gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de cursus "Coderingstheorie en Cryptologie" van de Open Universiteit. In verband met het tijdig beschikbaar zijn van dit cursusmateriaal wordt een ieder die dit vak wil volgen verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven bij de docent Paul van der Moolen, tel. (89)2769. Het eerste college vindt plaats op 14 maart 10:40 inEL 1220.

Aanmelding tentamens EL

Het blijkt regelmatig dat aanmelding en terugtrekking voor tentamens niet conform de regels verloopt. Studenten melden zich niet aan, maar leggen wel tentamens af, of leggen geen tentamen af, terwijl hun aanmelding niet teruggetrokken is. Dit stelt de organisatie voor te veel problemen, en leidt soms op de tentamenzittingen tot ongewenste situaties.

Daarom worden voor tentamens die na 1 april 1995 vallen, de bestaande regels strikt gehanteerd: aanmelding voor een tentamen zonder een daarop volgende terugtrekking, betekent automatisch dat een beoordeling uitgesproken wordt, ongeacht de aan- of afwezigheid op de zitting; zonder aanmelding mag niet aan een tentamenzitting meegedaan worden; geen aanmelding betekent dus ook geen beoordeling. ingeval door overmacht niet aan deze regels voldaan kon worden, moet voor de aanvang van het tentamen contact opgenomen worden met de docent van het vak of met de surveillant.

Peiling D1-projekt

In verband met de organisatie en m.n. het aantal opdrachten moeten studenten die mee willen doen met het D1-projekt zich z.s.m. (uiterlijk 17 maart a.s.) inschrijven bij BOZ-EL.

D-diploma-uitreiking

De uitreiking van de Doktoraal diploma's zal plaatsvinden op vrijdag 17 maart a.s. om 15.30 uur in het EL/TN gebouw, zaal T4.

De geslaagden worden toegesproken door Dr. J.G.E. Gardeniers.

Na afloop van deze uitreiking is er gelegenheid de geslaagden te feliciteren in de kantine van het EL/TN gebouw.

INF/BIT

Informatie Management Engineering (186313)

Voor: D2,3 Alle Faculteiten

zie onder TBK

2BIS lezing/borrel

Op vrijdag 3 maart organiseert het dispuut van INF-IS weer een lezing. Ir. Bert Pluimers, werkzaam bij Utopics informatiearchitecten in Hengelo, zal in zijn lezing ingaan op database-integratie en data-ontsluiting. Het gaat hierbij om het voorzien van informatie die vanuit de gehele organisatie gehaald moet worden. Door de steeds veranderende informatie behoefte moet er vaak opnieuw programmatuur geschreven worden. Dit kan worden gedaan dmv een door Utopics ontwikkelde applicatiegenerator. Tijdens de lezing zal een demonstratie worden gegeven van zo'n generator! Na de lezing is er in de kantine van het KCT gebouw een borrel.

Student-assistent gezocht

Voor het nieuwe studiejaar zijn er enige vacatures voor de functie van 'zaalassistent praktikumvoorzieningen'. Indien de hieronder beschreven functie je aanspreekt en je bent het gehele studiejaar beschikbaar dan kan je voor nadere informatie en/of aanmelding terecht bij: ing. Carel van Leeuwen Btw., INF 2015 telefoon: (053-89)3738. De schriftelijke aanmelding dient in de vorm van een sollicitatiebrief te geschieden. Verwacht wordtdat in deze brief duidelijk tot uiting komt waarom je denkt voor deze functie geschikt te zijn. De sollicitatieperiode loopt tot 10 april.

Taken: het uitvoeren van eenvoudige beheerstaken, toezicht houden op de gebruikers van de practicumvoorzieningen, het verlenen van ondersteuning bij de diverse practica. Eisen: persoonlijkheid, goed met mensen om kunnen gaan, P en D1 fase van de informatica- of BIT-studie dient te zijn afgerond, (D1 in ieder geval t/m het 2de trimester.), goede vaardigheid in het schriftelijk rapporteren, ervaring in het begeleiden van practica in het algemeen is een pre. De functie heeft betrekking op het invullen van 2 dagdelen/week (dagdeel = ochtend, middag of avond) gedurende de college- en uitloopweken van de bovenvermelde trimesters en mogelijk enige dagdelen tijdens de examen en/of tentamenperioden en/of voorlichtingsdagen. Dit komt overeen met ongeveer 14 SAE. De aanstelling geschiedt onder de voorwaarde dat er met de andere zaalassistenten in onderling overleg tot een verdeling van de dagdelen kan komen. Het Centrale Laboratorium probeert het aanstellen van vrouwelijke assistenten te stimuleren.

Simulatie (124161)

Zie onder WB

Coderingstheorie (123113)

Zie onder EL

Mededeling Stembureau Informatica

De kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de faculteitsraad Informatica liggen vanaf 7 maart ter inzage bij het faculteitsbureau Informatica. Het inbrengen van beroep is mogelijk in de periode van 8 tot en met 14 maart. Het stembureau is thans als volgt samengesteld: Rolf Engmann, kamer 3031, tel. 3691, Bert Helthuis, kamer 4032, tel. 3744 en Jan Jaap Nijemeisland, tel. 053-320881.

Extra hoorcolleges/zaalwijzigingen

Het vak Integratieproject (239980) begint met een hoorcollege op 14 maart 1995 het 5e en 6e uur in BB-6 (deze komt eenmalig i.p.v. het project op dat uur). Er is een extra hoorcollege in week 15 op woensdag het 7e en 8e uur in BB-6. Het hoorcollege in week 18 op woensdat het 7e en 8e uur is verplaatst naar BB-6. Het hoorcollege op vrijdag 1e en 2e uur is verplaatst naar BB-6.

Afstudeeropdracht

Bij de vakgroep TIOS bestaat de mogelijkheid voor het uitvoeren van een doktoraal opdracht op het gebied van elektronisch equeteren. Ongetwijfeld zul je ooit weleens, tijdens je studie, te maken hebben gehad met het invullen van optisch leesbare formulieren zoals bijvoorbeeld bij de onderwijsevaluatie van het vak Imperatief Programmeren. Aangezien nu alle studenten een eigen netwerkadres hebben, is vanuit het OC (Onderwijskundig Centrum) het idee gerezen een systeem te ontwerpen waarbij de enquetering via het UT-net (Internet) gaat. Met een beetje fantasie kun je nagaan dat een dergelijk systeem legio andere toepassingen heeft. Heb je belangstelling, neem dan kontakt op met Jan Geerlings, INF-4005, tel. 3773; of wat sneller gaat via e-mail: [email protected]

Tentamen en herkansing Protocolontwerp

Er is een tentamen voor het vak Protocolontwerp (214007). Dit tentamenwordt gehouden op maandag 29 mei 1995, 09.00- 12.30 uur. Er is een herkansing op maandag 14 augustus 1995, 09.00 - 12.30 uur.

Verplaatsing hoorcollege Decision support systemen (212035)

Het hoorcollege Decision support systemen (212035) op maandag 7+8 wordt verplaatst van BB-2 naar BB-3.

College Ontwerpen van Informatiesystemen (211007)

Het eerste college van het vak Ontwerpen van Informatiesystemen (211007) op dinsdag 14 maart a.s. komt, in verband met afwezigheid van de docent, te vervallen. Het echte eerste college is derhalve op dinsdag 21 maart om 8:30 in BB-4. Het vervallen college-uur wordt later in het trimester ingehaald.

Verplaatsing Kantoorautomatisering (237110)

Het hoorcollege van het vak Kantoorautomatisering (237110) zal vanaf de Paasvakantie worden verplaatst naar een andere zaal. Het rooster ziet er als volgt uit: maandag 3+4, week 11 t/m 15 in zaal WB Hal IV 206; maandag 3+4, week 17 t/m 19 (20) in zaal CT-2520.

Studiemateriaal Analyse en ontwerp van informatiesystemen

Voor het vak Analyse en ontwerp van informatiesystemen is in tegenstelling tot wat in de studiegids vermeld staat ook een boek verplicht, nl. het boek 'Systems Analysis and Design, An organizational Approach', Raymond McLeod,

The Dryden Press, 1994. IAPC heeft dit boek besteld, en het is waarschijnlijk tegelijk met de andere boeken te verkrijgen.

Computerorganisatie trim. 3

Het hoorcollege computerorganisatie (213110) in trimester 3 op donderdag 1+2 in de *-weken is verplaatst van Hal D-236 naar BB-3.

OEC-BIT en OEC-INF

De onderwijs evaluatie commissie van BIT en INF, OEC-BIT en OEC-INF, zijn tegenwoordig te bereiken via email-adress: [email protected] en [email protected] Ook zijn zij tegenwoordig te bereiken via WWW. Het HTTP is 'http://www.cs.utwente.nl/data/restr_ut/commissies/oec/index.html'. Ook voor klachten over het onderwijs kunnen jullie bij hen terecht, zie de WWW-pagina's.

Introductiebijeenkomst BIT-BV 1

Er is een introductiebijeenkomst van BIT-BV 1 op maandag 13 maart, 5+6 uur,

in BB-4.

Studentassistent

Gezocht een studentassistent voor het Voorspellen van CO2 produktie met behulp van Neurale Netwerken.(Een IMAG-DLO Project). In het kader van het IMAG-DLO-project van het Neuro-Fuzzy Centrum wordt een studentassistent gezocht voor 6 SAE. De taak is het ontwerpen van neurale netwerken die de CO2 produktie kunnen voorspellen aan de hand van de klimaatomstandigheden in de kas, tijdens de verschillende fasen in een champignonteelt. Het belang hiervan is dat er een sterke correlatie bestaat tussen de kwaliteit en opbrengst aan de ene kant en de CO2 produktie tijdens de verschillende fasen van de teelt aan de andere kant. Het uiteindelijke doel is te komen tot een regelaar voor een (bijna) optimale opbrengst en kwaliteit. In zo'nregelaar zal de CO2-produktievoorspelling een belangrijke rol spelen. Kennis van neurale netwerken en neurale netwerk simulatoren is een vereiste. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Mannes Poel, INF 2102, tel:053-893920, email:[email protected]

Rectificatie Vakgroepvoorlichting

In het derde trimester van het studiejaar 1994-1995 zal de jaarlijkse vakgroepvoorlichting voor doctoraalstudenten Informatica worden georganiseerd. Deze voorlichting bestaat uit een deel algemene informatie over de vakgroepkeuze, over de samenstelling van het doctoraal studieprogramma, over de stage en over de D-opdracht. Dit algemene deel zal worden georganiseerd door de covrdinator onderwijs. Daarna organiseren de vakgroepen zelf hun voorlichtingsaktiviteit. Hiervoor wordt het volgende schema gehanteerd. Dit schema is gewijzigd t.o.v. het schema dat op het rooster vermeld staat. Algemene informatie: 15 maart 1995, 13.00 uur in BB-5. Vakgroepvoorlichting TIOS22 maart 1995,13.00 uur in BB-5. Vakgroepvoorlichting SETI, 29 maart 1995, 13.00 uur in BB-5. Vakgroepvoorlichting SPA, 5 april 1995, 13.00 uur in BB-5. Vakgroepvoorlichting IS, 12 april 1995, 13.00 uur in BB-5.

Keuzevak CAD-gereedschappen voor VLSI (124153)

Zie onder EL.

Vertalerbouw (211035)

Bij het vak Vertalerbouw word je beoordeeld n.a.v. huiswerk-opgaven, die je individueel moet maken, en een practicum waaraan je met iemand samen werkt. De huiswerk-opgaven worden uitgereikt op college. In tegenstelling tot andere jaren begint het practicum met een aantal vingeroefeningen, die tijdens de eerste 4 weken van het trimester gedaan moeten worden. Pas daarna kan aan de grote opdracht, het maken van een vertaler voor een taaltje, begonnen worden. Het practicum is voor de groepen 1 en 2 en de HTS-ers op woensdagmorgen verroosterd en voor groep 3 op donderdagmorgen. De PC practicum-cluster bevindt zich in de Oostzaal van het INF-gebouw.

Inleiding Bedrijfskunde voor BIT (235008)

Voor: BIT-propedeuse

Op 16 maart a.s is het eerste college van het vak Inleiding Bedrijfskunde voor BIT. Gezien het grote aantal studenten is er een splitsing gemaakt (deze splitsing geldt ook voor de verdere colleges). Studenten die in de bedrijfsbezoekgroepen nummer 1 t/m 24 zitten komen alleen het 7e uur (15.45 uur tot 16.30 uur). Studenten die in de bedrijfsbezoekgroepen vanaf nummer 25 zitten, overige herhalers en BIT-studenten komen alleen het 8e uur (van 16.45 uur tot 17.25 uur).

Bij dit vak moet er tevens groepsgewijs een opdracht gemaakt worden. De groepsindeling hiervoor is als volgt: TBK-studenten per bedrijfsbezoekgroep, BIT-studenten per mentorgroep, 1a t/m 3b. Voor de studenten die na deze indeling nog niet in een groep zijn ingedeeld, is het noodzakelijk dat zij het eerste college bijwonen. Na afloop van het 8e uur worden deze studenten door dhr. J. Geersing alsnog ingedeeld.

HTS-ers kunnen bij BOZ een formulier voor een vrijstelling afhalen en deze indienen bij dhr. J. Geersing.

Zaalwijziging. Het eerste college op 16 maart a.s. wordt niet gegeven in WB-C101, maar in WB-T500. Het betreft hier een éénmalige zaalwijziging. De verdere colleges worden gegeven in WB-C101. In week 12 VERVALT het college.

Numerieke Wiskunde en Programmeermethoden (154020)

INF-studenten, t/m lichting 91/92, die dit vak nog moeten afronden, worden dringend aangeraden om in het derde trimester aan de toets (op 8 juni) en/of het praktikum (zie onder alle fac.) deel te nemen. Men dient er rekening mee te houden dat in het studiejaar 95/96 mogelijk wijzigingen zullen optreden in de stof en de eisen voor de toets en het praktikum.

Grafentheorie voor INF en BIT (151038)

De hoorcolleges Grafentheorie op maandag 1+2 worden verplaatst van CT 2520 naar het nieuwe Collegezalen Complex, zaal CC4. De colleges op donderdag 5+6* blijven in CT 2520

Dynamische Discrete Gebeurtenissen (157020)

De docent van het vak Dynamische Discrete Gebeurtenissen (Drs. J. Schut) wil het vak mede beoordelen aan de hand van een opdracht uitmondend in een verslag of werkstuk over een in het vak behandeld onderwerp. Studenten die zich hebben ingeschreven voor het vak kunnen al voor de aanvang van het trimester hiervoor bij de docent terecht. Dit is niet noodzakelijk. Andere studenten die zich niet hebben ingetekend, maar het aantrekkelijk vinden dit vak te gaan volgen met een 'werkstuk/opdracht-karakter' worden ook verzocht zich tot de docent te wenden. Drs. J. Schut is bereikbaar in TW-A 320, tel. 3473.

TBK/CT&M

Informatie Management Engineering (186313)

Voor: TBK D2,3

Het keuzevak Informatie Management Engineering (186313) wordt in het derde trimester als hoor-/werkcollege aangeboden. De eerste bijeenkomst voor dit college vindt plaats op 14 maart a.s. van 12.30 - 12.20 uur in BB108.

Civiel Technisch Meetpracticum (221120)

Voor: CT&M-P

Voor het Civieltechnisch Meetpracticum gelden de volgende huishoudelijke regels: 1)Iedere student is verplicht aanwezig; afwezigheid wordt genoteerd en dat betekent dat de desbetreffende proef op een nader te bepalen tijdstip in de examenperiode wordt ingehaald. 2) Voor ziekte e.d. kunnen uitzonderingen worden gemaakt, dit moet gemeld worden voor begin van de proef aan de docenten, Ir. L. Smink (3376) of ir. M. Rorink-Heerink (4512). - Wintersport is geen geldige reden!!- 3) Iedere student dient zich voor aanvang van het practicum grondig te hebben voorbereid, de theorie moet bestudeerd zijn en de opdrachten in de tekst moeten gemaakt zijn. Ook hierop is controle, en volgen sancties als bij 1). Duidelijk mag zijn dat voor het practicum 2 SP staat, hetgeen betekent dat voor elk van de 9 proeven bijna 9 uur te besteden zijn. Op een practicumdagdeel besteed je er 4 (waarbij geldt dat het verslag ook klaar kan zijn), het voorbereiden zal je per proef bijna 5 UUR kosten. Ieder lid van de groep zal deze uren eraan moeten besteden! 4) Jassen, tassen e.d. horen niet in de practicumzalen, deze moeten buiten worden opgehangen. 5) Voor vragen e.d. kun je allereerst bij de studentassistent terecht, en bij Gerrit Snellink, WB-N101. Ter voorbereiding van het Civiel Technisch Meetpracticum zal prof.dr.ir. H. Wind een inleidend college houden. Dit is gepland op maandag 13 maart om15.30 uur in zaal BB3.

Bedrijfsmilieuzorg (174015)

Zie onder BSK

D2 Project, ID-blok Beleidsproject (221330)

Voor: D2 CT&M

Op maandag 13 maart 1995 is er het 1e/2e uur een bijeenkomst in WB hal V 108, betreffende het begin van het ID-blok beleidsproject. Tijdens die bijeenkomst zal het verdere rooster bekend worden gemaakt.

Strategisch Personeels Management, vakcode 184158

Voor: TBK D1

Dit jaar zal het vak Strategisch Personeelsmanagement in andere vorm worden aangeboden dan gebruikelijk. In plaats van 9 hoorcollege's, worden er slechts 5 gegeven. Deze worden aangevuld met een individuele opdracht die tijdens het eerste college wordt uitgereikt, en een opdracht die in groepjes van 4 à 5 personen moet worden gemaakt. Deelname aan de individuele opdracht is verplicht om aan de groepsopdracht en het aangepaste tentamen te kunnen deelnemen. Voor de groepsopdrachten kan worden gekozen uit vier cases waarin een reëel probleem, van een bestaande organisatie moet worden aangepakt. Het cijfer voor de groepsopdracht zal de helft uitmaken van het eindcijfer voor het vak SPM. De andere helft bestaat uit het cijfer voor het tentamen, dat uiteraard minder zwaar zal zijn. Voor studenten die niet aan de opdrachten kunnen deelnemen, en voor herhalers, zal een normaal (dus zwaarder) tentamen worden aangeboden.

Civieltechnisch Meetpracticum (221120)

Voor: CT&M-P

Ter voorbereiding op het Civieltechnisch Meetpracticum zal prof.dr.ir. H. Wind een inleidend college houden. Dit is gepland op maandag 13 maart om 15.30 uur in zaal BB 3. Nadere mededelingen omtrent huishoudelijke zaken hangen op het mededelingbord in WB-N.

Studenten opgelet!

De Wetenschapswinkel zoekt een student Technische Bedrijfskunde, bij voorkeur met kennis van marktonderzoek. Het is de bedoeling dat deze student voor een werkervaringsprojekt in Oldenzaal de behoefte naar professioneel herstelde en/of opnieuw gestoffeerde meubelen gaat onderzoeken. Dit werkervaringsprojekt wordt opgezet in samenwerking met een kringloopwinkel in Oldenzaal. Bij dit onderzoek gaat het om de volgende vragen: Wat zijn de mogelijke doelgroepen? Welke behoeften hebben deze groepen aan tweedehands meubels? Hoe zouden de meubels op de markt gezet moeten worden? (prijs, locatie e.d.) Wat voor uitkomst geeft een vergelijking met commerciële alternatieven. Belangstelling? Neem dan contact op met Saïd Benjadi (777904), Maurice Prins (895041) als leden van de Wetenschapswinkelcommissie TBK of ir. Cisca Wagenmakers, medewerkster van de Wetenschapswinkel (894407, 's morgens).

Wat wij bieden: Praktijkgericht onderzoek; training in adviesvaardigheden;

* studiepunten en wat geld. Is dat iets voor jou? Ga eens praten met de leden van de winkelcommissie TBK. Lees de Wetenschapskrant voor informatie over het werk van de winkel.

Studentassistenten vakgroep OMST

Voor: Alle TBK-studenten

De vakgroep OMST zoekt nieuwe studentassistenten die willen helpen bij depractica (begeleiding/verslagen nakijken/ontwikkelen van nieuwe opgaven) en/of bij het nakijken van tentamens van L-stroom vakken en/of algemene vakken (OR I, OR II, BOO, Systemen en Modellen). Voorwaarde is dat je de vakken/practica waarvoor je je beschikbaar stelt zelf met goed resultaat hebt afgerond. Ook als je geïnteresseerd bent in klusjes zoals het uittypen van sheets e.d. kun je je opgeven. Opgeven kan bij L. van der Wegen, kamer BB415 van maandag t/m donderdag. N.B.: Studenten van TW (OR) en WB (POM) zijn ook welkom als ze aan bovenstaande eisen voldoen.

Eénmalige verschuiving college Ontwerpmethoden & Constructieleer (113916)

Voor: TBK-D1 studenten

In week 11 wordt het college Ontwerpmethoden & Constructieleer verschoven van woensdag het 1e en 2e uur (BB5) naar maandag 13 maart a.s. het 1e en 2e uur in BB4. Het gaat hier slechts om een éénmalige verschuiving. Vanaf week 12 vinden de colleges plaats zoals op het rooster staat vermeldt; woensdag het 1e en 2e uur in BB5.

Afstudeeropdracht en

Voor: TBK-D3

Er bestaat de mogelijkheid voor 2 afstudeerders om samen een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van het ontwikkelen van zgn. 'Risk Indicators'. Uit te keren schaden door verzekeraars worden steeds groter (merkbaar in hoogte van de premies), terwijl de meeste schade-oorzaken onvoldoende onbekend worden. Doel van dit onderzoek is na te gaan of het mogelijk is vanuit het oogpunt van een verzekeraar om zgn. risk-indicators te ontwikkelen die een oordeel geven over de omvang van de operationele risico's die een onderneming loopt. Een onderwerp waarover relatief weinig informatie over voorhanden is en die dus een uitdaging vormt voor denkvermogen en creativiteit van de afstudeerder. Aanvang: z.s.m., plaats: Rotterdam. Nadere informatie te verkrijgen bij: mevr.drs. J.F.B. Gieskes (telefoon 3498 's ochtends).

Voor: TBK-D3

Binnen Tauw Milieu (raadgevend ingenieursbureau te Deventer) bestaat de mogelijkheid voor het uitvoeren van een afstudeeropdracht. Het gaat om het uitvoeren van een kwaliteitskostenonderzoek met als doel het ini-tiëren van verbeteringen binnen de organisatie. Nadere informatie: Mw.drs. J.F.B. Gieskes (telefoon: 3498, 's ochtends).

Business game ORSIAM (18606, 2SP)

Voor: TBK-D2

In week 27, van 3 t/m 7 juli a.s. zal de business Game ORSIAM weer worden gespeeld. Deelname aan ORSIAM is alleen mogelijk voor TBK-studenten die het nieuwe curriculum volgen. Aangezien ORSIAM de afsluiting is van het verplichte deel van de TBK-opleiding wordt enige voorkennis verplicht gesteld. Deelname is mogelijk voor studenten die aan het einde van het 2e trimester van D2 minimaal 42 SP aan D-vakken hebben gehaald en zich voor ORSIAM hebben ingeschreven. Dit kan via tel.(89)8044 vanaf 6 maart a.s. De inschrijving sluit op vrijdag 31 maart 1995. Deelnemers krijgen daarna bericht over de definitieve toelating, het programma en de groepsindeling.

Ter voorbereiding op de business game worden door mevr. J.A. Oosterhuis drie verplichte colleges gegeven over de basisprincipes van onderhandelen, conflict hanteren en samenwerken, gevolgd door een drietal rollenspelen en bijbehorende opdrachten die in kleine groepjes zelfstandig moeten worden uitgevoerd. De drie groepsopdrachten moeten met voldoende resultaten zijnafgerond voor aanvang van de business game. Voorbereidende colleges: datum: plaats: College 1: Onderhandelen; donderdag 13 april 5+6e uur, BB2; College 2: Conflict hanteren, donderdag 4 mei 5+6e uur, BB2; College 3: Samenwerken, donderdag 18 mei 5+6e uur, BB2. Verplichte literatuur; Kaplan, M.J.G.P.(red) (1991) Onderhandelen (structuren en toepassingen). Schoonhoven: Academic Service, ISBN 90 5261 031 2. De ORSIAM-handleiding zal gedurende de spelweek worden uitgereikt. Let erop dat je gedurende de gehele week 27, inclusief de avonden, beschikbaar bent voor een hectische, maar boeiende en leerzame ervaring. Coördinator ORSIAM: E.J. Sempel, BB401, tel.4383.

Zaalwijziging college Commercieel Recht (189066)

Voor: TBK-D3

De colleges voor het vak Commercieel Recht (189066) worden in het 3e trimester NIET gegeven in BB106, maar in BB7.

Financieel Management in het MKB (186012)

Voor: TBK D2,D3

De colleges voor het vak Finan cieel Management in het Midden- en Kleinbedrijf worden gedurende het 3e trimester gegeven in TW-A101 op de dinsdagavond van 19.00 - 21.00 uur.

Afstudeer differentiatie-voorlichting vakgroep Marketing & Informatiekunde

Voor: TBK D2,3

Op dinsdag 14 maart a.s. zal er tussen de middag (van 12.30 tot 13.45 uur) een afstudeerdifferentiatie-voorlichting voor de vakgroep Marketing & Informatiekunde (M & I i.o.) gegeven worden. Dit zal plaatsvinden in BB 7. Tijdens deze bijeenkomst zullen een aantal docenten van deze vakgroep een toelichting geven over vraagstukken betreffende het type afstudeeropdrachten, de aandachtsgebieden, voorwaarden en vereisten voor afstuderen bij M & I, etc. Het bijwonen van deze voorlichting wordt van harte aanbevolen voor studenten die hun interesse hebben op het gebied van Marketing en/of informatiekunde.

Algemene Beginselen van het recht voor CT&M 175901.

De colleges van het vak Algemene beginselen van het recht voor CT&M beginnen op 15 maart, het 3e en 4e uur in BB2. De literatuur voor het vak bestaat uit P.B. Cliteur, 'Inleiding in het recht' en de 'Kluwer Collegebundel 1994-1995' (Gouden Kluwer). In plaats van deze wettenbundel is ook toegestaan de 'Vermande Verzameling Nederlandse wetgeving 1994-1995'. Voor het vak komt in week 13 een werkboek beschikbaar, informatie daarover volgt tijdens het eerste college.

Werkcolleges OCC I (226020)

Voor: CT&M P

In week 11 gaan de werkcolleges van OCC I van start. In deze week zal begonnen worden met het maken van een drietal teken-opdrachten (H 11), en de opdracht 'keuzetechnieken' (paragraaf 2.16). De opdrachten dienen vooraf thuis te worden gemaakt, en worden besproken tijdens het werkcollege.

De tekenopdrachten worden uitgereikt tijdens het tentamen op 10 maart 1995 of zijn af te halen op donderdag 9 maart in kamer WB N 119 tussen 13.00 en 14.00 uur bij dhr. Witbreuk. P.S. De opdrachten tekenen zoals deze in de syllabus staan komen daarmee te vervallen.

Praktikum Hydrologie (224011)

Voor: CT&M P

Willen studenten t/m generatie 1993 die hun hydrologie-praktikum nog niet hebben afgerond zich s.v.p. melden bij dhr. P. Jasperse (WB N-119).

De studenten van de generatie 1994 die een cijferbriefje met een O (= onvoldoende) hebben gehad, geldt tevens dat ze zich moeten melden bij dhr. P. Jasperse.

Colloquia

Harco Kolk over:

Marktgerichte prestatieverbeteringen in de inrichting en besturing van de produktie van Vredestein Fietsbanden B.V. te Doetinchem; 10 maart 1995, 15.45 uur, BB6.

Antonius R.D. Peek over:

Q-Ideas: de missende schakel'. Het ontwerp van een management informatiesysteem voor Mars Snack Foods Europe; 14 maart 1995, 15.45 uur, BB6.

Inleiding Methodologie (180049)

Voor: TBK-P studenten

Op 16 maart a.s is het eerste college van het vak Inleiding Methodologie. Gezien het grote aantal studenten is er een splitsing gemaakt (deze splitsing geldt ook voor de verdere colleges). Studenten die in de bedrijfsbezoekgroepen nummer 1 t/m 24 zitten komen alleen het 7e uur (15.45 uur tot 16.30 uur). Studenten die in de bedrijfsbezoekgroepen vanaf nummer 25 zitten, overige herhalers en BIT-studenten komen alleen het 8e uur (van 16.45 uur tot 17.25 uur). Bij dit vak moet er tevens groepsgewijs een opdracht gemaakt worden. De groepsindeling hiervoor is als volgt: TBK-studenten per bedrijfsbezoekgroep, BIT-studenten per mentorgroep, 1a t/m 3b. Voor de studenten die na deze indeling nog niet in een groep zijn ingedeeld, is het noodzakelijk dat zij het eerste college bijwonen. Na afloop van het 8e uur worden deze studenten door dhr. J. Geersing alsnog ingedeeld. HTS-ers kunnen bij BOZ een formulier voor een vrijstelling afhalen en deze indienen bij dhr. J. Geersing.

Zaalwijziging

Het eerste college op 16 maart a.s. wordt niet gegeven in WB-C101, maar in WB-T500. Het betreft hier een éénmalige zaalwijziging. De verdere colleges worden gegeven in WB-C101. In week 12 VERVALT het college.

Afstudeeropdracht

Voor: TBK D3

Onderwerp: Kwaliteit. Het Centrum voor Informatievoorziening (CIV) van de Universiteit zoekt ondersteuning bij de implementatie van Total Quality Management in de eigen organisatie. Er bestaat de mogelijkheid tot het uitvoeren van een afstudeeropdracht inzake het formuleren van een stappenplan voor de invoering van TQM bij het CIV en het starten met de implementatie ervan, waarbij specifiek aandacht wordt gegeven aan prestatie-indicatoren. Aanvang: z.s.m. Nadere informatie: Mw.drs. J.F.B. Gieskes (tel.: 3498 's ochtends).

Inleiding Methodologie (180049)

Voor: TBK-P studenten

Op 16 maart a.s is het eerste college van het vak Inleiding Methodologie. Gezien het grote aantal studenten is er een splitsing gemaakt (deze splitsing geldt ook voor de verdere colleges). Studenten die in de bedrijfsbezoekgroepen nummer 1 t/m 24 zitten komen alleen het 7e uur (15.45uur tot 16.30 uur). Studenten die in de bedrijfsbezoekgroepen vanaf nummer 25 zitten, overige herhalers en BIT-studenten komen alleen het 8e uur (van 16.45 uur tot 17.25 uur). Bij dit vak moet er tevens groepsgewijs een opdracht gemaakt worden. De groepsindeling hiervoor is als volgt: TBK-studenten per bedrijfsbezoekgroep, BIT-studenten per mentorgroep, 1a t/m 3b. Voor de studenten die na deze indeling nog niet in een groep zijn ingedeeld, is het noodzakelijk dat zij het eerste college bijwonen. Na afloop van het 8e uur worden deze studenten door dhr. J. Geersing alsnog ingedeeld. HTS-ers kunnen bij BOZ een formulier voor een vrijstelling afhalen en deze indienen bij dhr. J. Geersing.

PBBO-opdracht (185257)

Voor: TBK D2

LET OP! Vanaf maandag 13 maart a.s. is de nagekeken opdracht van PBBO af te halen bij Elke van der Veen, BB 316. Opdrachten waarop een voldoende vermeld staat, zijn hiermee afgerond en de betreffende studenten krijgen, als aan de andere eisen (voldoende SPSS en deelname tentamen PBBO) is voldaan, hun tentamenbriefje voor PBBO thuisgestuurd. Opdrachten waarop een onvoldoende vermeld is, moeten uiterlijk op 24 maart a.s. gecorrigeerd weer ingeleverd zijn. Deze opdrachten worden dan zo spoedig mogelijk weer nagekeken.

Projectorganisatie en Projectmanagement (181012)

Voor: TBK D2,3

De colleges voor het vak POPM worden in het 3e trimester het 7e en 8e uur gegeven in zaal BB1.

Eénmalige zaalwijziging Maatschappelijk Beleid, omgaan met Actie- en Belangengroepen (184110)

Voor: TBK D2,3

Op woensdag 26 april a.s zal het college Maatschappelijk Beleid, omgaan met Actie- en Belangengroepen (184110) NIET gegeven worden in BB108 maar BB106

Systeemanalyse (221310)

Voor: TBK-C

Studenten van de generaties '92 en eerder hebben het vak Systeemanalyse (221310) in hun studieprogramma in het 3.3 trimester. Dit vak zal komend trimester gegeven worden in practicumvorm. Nadere gegevens over de verroostering volgen zo spoedig mogelijk. Voor deelname aan dit vak dient men zich in te schrijven bij BOZ CT&M (WB N 112). Inschrijven kan vanaf 8 maart a.s. De deelname is beperkt tot 32 personen. Bij over-intekening hebben studenten van generatie '90 en eerder voorrang; daarna is de datum van intekenen bepalend. (Wie het eerst komt, het eerst maalt). Het vak zal in het studiejaar '95/'96 nogmaals (en voor de laatste keer) aangeboden worden

Studenten van generatie '93 en later dienen het nieuwe D2 programma voor TBK-C te volgen. Dat betekent dat men kan kiezen uit twee paketten: I.Toegepaste Mechanica II (115716) (3.1) + OCC II (226021) (3.2 + 3.3) II.Wiskunde IV voor CT&M (151078) (3.1) + MICS I (221220) (3.3) + CivT Comppract. (221210) (3.3). Voor beide paketten geldt, dat het 3.1 vak noodzakelijke voorkennis is voor de 3.2 respectievelijk 3.3 vakken. Daarom is overstappen van het oude naar het nieuwe D2 curriculum alleen mogelijk als wiskunde IV vóór MICS I respectievelijk Mechanica II vóór OCC II wordt gevolgd.

TN

141104 Dynamica van Nietlineaire Systemen.

In afwijking tot het rooster vindt de eerste bijeenkomst plaats om

16.00 uur, woensdag 15 maart EL/TN B 1228. De docent is T.P. Valkering.

Als (verplicht) boek zal worden gebruikt: "Chaos and Nonlinear Dynamics, anIntroduction for Scientists and Engineers", Oxford UP 1994. Het is via TNSV Arago te verkrijgen (fl. 56,00).Bij het college hoort een computerprakticum. Dit zal als regel plaatsvinden op woensdagmiddagen, aansluitend op de verroosterde uren.

College Materiaalkunde van transducenten I (143003)

Dit vak heeft dit jaar als onderwerp materialen voor optische transducenten (optische sensoren en geintegreerde optica t.b.v. telecommunicatie). Het zwaartepunt ligt op nieuwe optische materialen zoals optisch niet-lineaire polymeren, acousto-optische en versterkende materialen en de praktische toepassing hiervan in devices. Na enkele inleidende college-uren over optische eigenschappen van materialen, over niet-lineaire optica en over optische golfgeleiderstructuren zullen in kleine werkgroepen (circa 4 personen) bepaalde 'cases' worden behandeld. Hierbij zal men trachten van uit specifieke materiaaleigenschappen tot een ruw ontwerp van een device te komen. Mogelijke onderwerpen zijn: Niet-lineair optische polymeren voor geheel optische schakeldevices; Materiaalkundige aspecten rond het elektrode polen van polymeren; Erbium-gedoopte golfgeleiders voor optische versterking; Materiaal eigenschappen van anorganische golfgeleiderstructuren (SiON, ZnO2); Elasto-optische materialen voor acousto-optische devices. De resultaten van de werkgroepen worden samengevat in een mondelinge presentatie en een kort verslag. Inlichtingen: dr. Alfred Driessen, EL/TN 7102B, tel. 2744, E-mail: [email protected]

Systemen en technieken voor informatie-opslag (122829)

Zie onder EL.

Doctoraalopdracht aangeboden voor EL/TN student

Zie onder EL

Doctoraalvoordracht

H.A. de Boer over 'Koeling van een hoge-TC magnetocardiograaf met Stirling koelers'; 13 maart, 15.30 uur in EL/TN B 1220.

College Hoge energie fysica (code 141125)

Het college HEF wordt gedurende het 3e trimester gegeven op do het 3e en 4e uur in zaal EL/TN B 1228 en op vr het 3e en 4e uur in zaal EL/TN B 1220 in de weken 11, 17 en 20.

College Supergeleiding (code 145006)

Het college Supergeleiding wordt in tegenstelling tot wat op het rooster staat vermeld gegeven op do het 1e en 2e uur in EL/TN B 1220.

College Toegepaste Stat. Thermo (CT 134013)

Zie onder CT.

Simulatie (124161)

Zie onder WB.

Colloquium

Prof.dr.ir. A.J. Berkhout (TU-Delft) over: 'Imaging by means of Sound' op 22 maart 1995 te 16.00 uur in EL/TN-gebouw T4.

College Relativiteitstheorie (code 141114)

Het eerste college Relativiteitstheorie wordt gegeven op 13 maart 1995. Tijd: 8.30 uur, plaats: EL/TN B 1228.

Numerieke Wiskunde en Programmeermethoden (154020)

TN-studenten, t/m lichting 92/93, die dit vak nog moeten afronden, wordendringend aangeraden om in het derde trimester aan de toets (op 8 juni) en/of het praktikum (zie onder alle fac.) deel te nemen. Men dient er rekening mee te houden dat in het studiejaar 95/96 mogelijk wijzigingen zullen optreden in de stof en de eisen voor de toets en het praktikum.

TO

Doctoraalvoordrachten

Inez van Beek over: Kw

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.