INFO

| Redactie

zoekt één of twee studenten bedrijfskunde en/of bestuurskunde die voor biologische boerderij Duivelshof in Oldenzaal onderzoek doen naar boerenmarkten. Het onderzoek moet leiden tot een advies aan gemeenten in de regio met betrekking tot boerenmarkten voor biologisch geteelde produkten. Deelvragen zijn: 1. Wat is het landelijk beleid ter promotie van biologisch geteelde produkten? 2. Hoe wordt dit beleid uitgevoerd? 3. Hoe verhoudt het landelijk beleid en de uitvoering ervan zich met dat in de grote gemeentes in Twente? 4. In hoeverre is er bij de regionale bevolking belangstelling voor een biologische boerenmarkt? Om welke produkten gaat het? 5. Hoeveel biologische producenten in de regio hebben belangstelling voor een boerenmarkt en welke produkten leveren zij? Belangstellenden kunnen contact opnemen met Saïd Benjadi (777904), Maurice Prins (895041) of Cisca Wagenmakers, Wetenschapswinkel tel 4407 ('s morgens). Praktijkgericht onderzoek, training in adviesvaardigheden, studiepunten en wat geld. Is dat iets voor jou? Kom dan eens langs bij de Wetenschapswinkel!

Algemeen

Wetenschapswinkel

Opschorting opkomstplicht militaire dienst op 1 april 1996.

In verband met de opschorting van de opkomstplicht militaire dienst met ingang van 1 januari 1997, zal de lichtingsploeg van 25 maart 1996 de laatste zijn. Vanaf juli 1995 zullen de lichtingsploegen zoveel mogelijk worden samengesteld uit dienstplichtigen 'die graag willen'. Het betreft de lichtingsploegen (in 1995) van 26 juni, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 30 oktober en 27 november en in 1996 de lichtingsploegen van 2 januari, 29 januari, 26 februari en 25 maart.

Om te weten te komen wie van de dienstplichtigen 'vrijwillig' in militaire dienst wil, is de Directie Dienstplichtzaken op 1 februari 1995 begonnen met een inventarisatie en wel 1) onder degenen die vanaf die datum ter keuring moeten verschijnen en 2) onder degenen die nu uitstel genieten onder andere om studieredenen. Zij die te kennen geven 'vrijwillig' te willen dienen, kunnen daarbij aangeven op welke datum zij willen opkomen en bij welk onderdeel. Komen wensen van de dienstplichtige en de mogelijkheden van defensie overeen, dan wordt de dienstplichtige geplaatst. Overigens: omdat men nu nog niet weet of er zich genoeg 'vrijwilligers' (zowel kwantitatief als kwalitatief) zullen melden, zullen eventuele 'tekorten' opgevuld worden met dienstplichtigen, die niet hadden laten weten dat ze 'vrijwillig' in dienst wilden...

Ook de vrijstellingsprocedure is aangepast: met ingang van 1 februari 1995 wordt aan hen die in aanmerking komen voor vrijstelling deze vrijstelling meteen voorgoed gegeven. Nadere informatie over deze en andere regelingen, hoe ingewikkeld ook, is als steeds te verkrijgen bij de Studentendecanen.

Bouw en werking van de gezondheidszorg

In het derde trimester zal het vak `Bouw en werking van de gezondheidszorg'(4SP) worden gegeven. De opzet van het college zal experimenteel van karakter zijn. Zie voor verdere bijzonderheden bij BSK.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 9 februari 1995

Het CvB heeft met in achtneming van het UR-besluit d.d. 31-1-95 de nota Bureau Internationale Samenwerking (BIS) definitief vastgesteld.

Het CvB heeft besloten over te gaan tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Internationale Onderwijsinstellingen-universiteiten en vraagt de UR hiermee in te stemmen.

Het CvB heeft ingestemd met de polsing van de door de faculteit BSK beoogde kandidaat voor benoeming tot hoogleraar Bestuurskundige Criminologie.

Het CvB heeft ingestemd met de polsing van de door de faculteit TBK beoogde kandidaat voor benoeming tot hoogleraar Verkeer en Vervoer.

Het CvB heeft de nota 'Herziening vaste voeten in het onderwijsmodel' vastgesteld. Dit voorstel wordt naar de CCP gezonden ter advisering, t.z.t. naar de UR ter goedkeuring, zodat dit voorstel deel kan uitmaken van de systeemwijzigingen voor de Begroting 1996.

Het CvB kan zich vinden in het concept Kiesreglement Campus 1995 en heeft besloten het aan de UR te zenden ter vaststelling.

Het CvB heeft ingestemd met de door de redactieraad voorgestelde mutaties m.b.t. de voordracht nieuwe leden redactieraad Jaarbeeld.

Stipendia voor deelneming aan Zomercursussen

De Stichting Universiteitsfonds Twente kent jaarlijks een aantal stipendia toe aan studenten voor het bezoeken van zomercursussen. Een stipendium bedraagt f1.500,- voor een cursus in het buitenland en f1.000,- voor een cursus in Nederland, met dien verstande dat niet meer dan de werkelijk te maken kosten worden gesubsidieerd. De beurs is te zien als erkenning voor bijzondere prestaties en is daarom bestemd voor studenten, die zich hebben onderscheiden door uitstekende studieresultaten, of door buiten de studie gelegen activiteiten in het belang van de Universiteit Twente. De beurs is bestemd voor deelneming aan zomercursussen die van voldoende niveau zijn en bovendien zinvol voor de betrokken student(e). De student(e), die meent voor een stipendium in aanmerking te komen, dient daartoe vóór 1 mei a.s. een gemotiveerd verzoek in bij de Stichting Universiteitsfonds Twente, Postbus 217, 7500 AE Enschede.

Dit verzoek moet voldoen aan volgende richtlijnen: 1. Een motivering of studieplan waarin wordt aangegeven waarom deelneming aan juist deze cursus voor de aanvrager zinvol is. 2. Een begroting, waarin opgenomen de op de betreffende cursus betrekking hebbende kosten. (Formulieren hiervoor kunnen bij het Universiteitsfonds worden opgevraagd, tel. 053-894534

Onderwijs

Alle faculteiten

Biochemie (135522)

Woensdag 15 maart a.s. begint het hoorcollege Biochemie I. Dit college wordt gegeven van 10.40 tot 12.25 uur in CT 2127. Bij het college behoren het collegedictaat Biochemie I, no. 118033A en de bijlagen bij het collegedictaat Biochemie I, no. 118033B. Zij die het college willen volgen, worden verzocht zich op te geven bij Sandra de Jonge, secretaresse vakgroep Materiaaltechniek, kamer 1358, telefoon 2974.

Bijeenkomst Twents AIO Overleg

Donderdag 2 maart a.s. wordt door het Twents AIO Overleg (TAIOO) opnieuw een bijeenkomst georganiseerd voor AIO's, OIO's en TWAIO's die actief zouden willen zijn voor het TAIOO. Mei 1994 zijn we van start gegaan met het TAIOO. Sindsdien is er behoorlijk wat bereikt. P&O en het CvB zien onsals gesprekspartner inzake AIO's e.d., onder meer omdat we enkele malen aldaar onze stem laten horen inzake de 'beursalen-kwestie'. De vergaderingen van het Landelijk AIO-overleg worden bezocht. Er is een enquete verstuurd naar alle ons bekende AIO's, OIO's en TWAIO's èn er is een listserver ingesteld, waarmee we per e-mail berichten, zoals deze, maar ook de nieuwsbrief, kunnen verspreiden.

Van de groep die tot nu toe het TAIOO heeft getrokken (het 'bestuur'), wil een aantal er binnenkort mee ophouden. Ook hebben we, doordat onze activiteiten zich uitbreiden, extra mensen nodig die wat willen doen. Hierbij kun je denken aan het verzorgen van de nieuwsbrief, het opstellen van een AIO-wijzer (met alle mogelijke voor Twents AIO's interessante en bovenal nuttige informatie), organiseren van (informele) bijeenkomsten en borrels, etcetera. We willen het liefst dat van zoveel mogelijk verschillende faculteiten mensen betrokken zijn. We zouden iedereen die het leuk lijkt iets voor het TAIOO te doen, willen vragen naar de bijeenkomst te komen. Dit geldt speciaal voor AIO's, OIO's en TWAIO's van de faculteiten TN, BSK en WB, omdat deze nog ondervertegenwoordigd zijn. Op de bijeenkomst zullen de taakverdelingen voor de komende tijd worden vastgelegd. Kun je niet komen, maar wil je wel actief worden, neem dan contact met ons op: Diana Limburg, tel. 4091, e-mail [email protected] De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 2 maart a.s. om 12.30 in CT 1345.

We proberen berichten zoals deze, en ook onze nieuwsbrief zoveel mogelijk per e-mail (met onze listserver) te versturen. Heb je geen e-mail van ons gekregen, maar zou je wel van de activiteiten en het nieuws van het TAIOO op de hoogte willen worden gehouden, dan kun je je subscriben. Dit kan door een mailtje met de inhoud 'SUBSCRIBE TAIOO-L' en je naam te sturen naar het adres . Lukt dit niet, neem dan contact op met Baukje de Boer, tel. 2992, e-mail [email protected]

Veranderde opzet Strategisch Personeels Management, vakcode 184158 (D1)

Dit jaar zal het vak Strategisch Personeelsmanagement in andere vorm worden aangeboden dan gebruikelijk. In plaats van 9 hoorcollege's, worden er slechts 5 gegeven. Deze worden aangevuld met een individuele opdracht die tijdens het eerste college wordt uitgereikt, en een opdracht die in groepjes van 4 à 5 personen moet worden gemaakt. Deelname aan de individuele opdracht is verplicht om aan de groepsopdracht en het aangepaste tentamen te kunnen deelnemen. Voor de groepsopdrachten kan worden gekozen uit vier cases waarin een reëel probleem, van een bestaande organisatie moet worden aangepakt. Het cijfer voor de groepsopdracht zal de helft uitmaken van het eindcijfer voor het vak SPM. De andere helft bestaat uit het cijfer voor het tentamen, dat uiteraard minder zwaar zal zijn. Voor studenten die niet aan de opdrachten kunnen deelnemen, en voor herhalers, zal een normaal (dus zwaarder) tentamen worden aangeboden.

BSK

Bouw en werking van de gezondheidszorg

In het derde trimester zal, voor D2/D3-studenten, het vak `Bouw en werking van de gezondheidszorg'(4SP) worden gegeven. De opzet van het college zal experimenteel van karakter zijn. Tijdens de collegereeks worden een aantal hoofdaspecten van de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg belicht. De studenten dienen deze colleges in groepjes zelf voor te bereiden. Zij schrijven hiervoor een werkstuk en geven elk een presentatie. Een en ander zal in het college worden besproken. In de experimentele opzet is voor een specifieke invalshoek gekozen: de vergrijzingsproblematiek. Als alternatief voor het tentamen zal het vak worden afgesloten met eensymposium over de vergrijzingsproblematiek. Tijdens het symposium wordt door de deelnemers wederom een presentatie gegeven. Een jury zal de presentaties en werkstukken beoordelen. Verplichte literatuur: Boot/Knapen, De Nederlandse gezondheidszorg, Het Spectrum, Utrecht, 1993. Scherpenisse/Verbeek, Introductie in de gezondheidszorg, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Antwerpen, 1991. De syllabus zal gratis worden verstrekt aan de cursisten dankzij een gift van Oost Nederland Zorgverzekeraar. Inschrijven kan bij BOZ BSK.

Spreekuur Interviewpracticum M&T-II

De spreekuren vinden plaats op dinsdag en donderdag van 12.30 tot 13.45 uur in zaal B-101 (m.u.v. donderdag 23-2 in B-103). De spreekuren lopen vanaf week 8 tot evt. week 15. Let op! Dit wijkt af van hetgeen in de syllabus vermeld staat!

Integrand

Integrand zoekt een TBK/BSK-student of een bij ons ingeschreven afgestudeerde die een capaciteitsplan gaat opstellen voor een bedrijf gevestigd in Enschede. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de bereikbaarheid en de lokatie van de personeelsleden. De opdracht kan zowel full-time als part-time uitgevoerd worden en duurt ongeveer twee of drie maanden. Heb je interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunktie je wat, kom dan langs of bel ons even. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel. 053-893909. Referentienummer 426.

Colloquia

Peter Zoglmann over: Technologieprojecten: achtergronden van non-participatie; een onderzoek naar de achtergronden voor het niet deelnemen door bedrijven uit het N.K.B. aan door het Innovatiecentrum Zuid-Limburg aangeboden technologieprojecten; 24 februari 1995, 16.00 uur, TW-B209.

Muriel de Groot over: Decision Making on Retrenchment in Higher Education; 24 februari 1995, 13.30 uur, TW-C238.

Mirjam Haze over: Vestigingswetgeving in beweging; een onderzoek betreffende de ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse vestigingswetgeving in opdracht van de Kamer van Koophandel Twente/Salland; 28 februari 1995, 16.00 uur, Kamer van Koophandel, Twentezaal.

Indeling werkcolleges

Voor: P-studenten BSK

Vanaf maandag 27 februari a.s. is de indeling van de werkcolleges voor het 3e trimester beschikbaar bij BOZ/BSK.

Algemene economie I (173004)

Voor: P-studenten BSK

In verband met het tentamen Algemene economie I is er een vragenuur op woensdag 8 maart a.s. in zaal BB-6. Het onderdeel macro-economie wordt behandeld om 13.45 uur en het onderdeel micro-economie om 15.45 uur.

Openbare financiën II (173502)

Voor: D1-studenten BSK

Het vak Openbare financiën II bestaat uit een tweetal onderdelen, nl. bedrijfseconomie en public choice. De colleges beginnen met het onderdeel bedrijfseconomie en wel in de weken 11, 13 en 14. De colleges in week 12 vallen uit in verband met de Europese excursie. Voor het onderdeel bedrijfseconomie wordt gebruik gemaakt van de syllabus Bedrijfseconomie en financieel management voor D1-studenten (verkrijgbaar bij de UTake).Tijdens de colleges worden uitsluitend oefenvraagstukken behandeld. Voorafgaand aan het eerste hoorcollege dient u daarom bladzijde 1-22 te bestuderen. Tijdens het eerste college zal een stencil worden uitgedeeld met nadere informatie.

Rechtspersonenrecht (175214)

Voor: D3-studenten BSK

Op het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek is vanaf 1 maart a.s. de 'Handleiding Rechtspersonenrecht 1994/1995' verkrijgbaar met daarin het collegerooster en literatuur. Ten behoeve van de eerste bijeenkomst is tegen kostprijs tevens op het secretariaat een kopie van Bense/Zijlstra, Het begrip bestuursorgaan, Nedl. tijdschrift voor bestuursrecht 1994, p. 253-270 verkrijgbaar.

Toegepaste communicatiewetenschappen I (168600)

Voor: P-studenten BSK & TO

Rectificatie: Het tentamen Toegepaste Communicatiewetenschappen I op vrijdag 3 maart a.s. vindt niet plaats in zaal TW-A101 maar in Hal D-101 van 9.00 tot 12.00 uur.

CT

139902 2.3-Keuzepraktikum

In Kattebel van week 7 en week 9 of 10 staan belangrijke mededelingen m.b.t. 1. Het begin van het praktikum op woensdag 15 maart a.s.; 2. De bibliotheekinstructie op woensdag 15 maart of donderdag 16 maart; 3. De postersessie op woensdag 17 mei a.s.; 4. De uiterlijke datum (maandag 22 mei 1995 vóór 08.30 uur) waarop het verslag moet zijn ingeleverd; 5. De verslaggeving. Elke betrokkene dient hiervan kennis te nemen en er naar te handelen!

Integrand

Integrand zoekt voor een vleesverwerkend bedrijf in de regio Nijmegen een student die als stage werkzaam wil zijn op het gebied van milieukunde. Te denken valt aan een of meer van de volgende opdrachten: Ontwikkeling van een milieuzorgsysteem en -handboek, bedrjijfsenergieprogramma, waterbesparingsplan, onderzoek naar PAK's in het afvalwater, het terughouden van mest uit het rioolwater, afvalpreventie, milieuprogramma's m.b.t. geluid, geur, afvalwater, afval, energiewater, etc. en/of het uitvoeren van bodemonderzoek. Referentienummer: N1. Heb je interesse, kom dan eens langs bij onze vestiging: Integrand Twente, Vrijhof kamer 205/206, tel.893909.

EL

College Telecommunicatie Schakelsystemen.(125151)

Het college Telecommunicatie Schakelsystemen is dit jaar inhoudelijk gemoderniseerd en ook de vorm is veranderd. Het college gaat voortaan ATM Schakel en Controle Systemen heten. Het college behandelt ATM Systemen in een historisch perspectief. Hoofdonderwerpen zijn de ATM schakelsystemen in de knooppunten en de methoden voor beheersing van het verkeer in een ATM netwerk. Een accent ligt op wiskundige (stochastische) modellering en prestatie analyse. De benodigde wiskunde wordt in het college geintroduceerd. Het grootste deel van de collegestof wordt gepresenteerd door de studenten zelf, die hiervoor in kleine groepjes worden ingedeeld. Zij gebruiken het door de docenten geselecteerde studiemateriaal. De docenten instrueren de studenten bij de voorbereiding voor hun presentatie. De docenten presenteren zelf een deel van de introductie en een tweetal wiskundige inleidingen. De studenten verplichten zich bij alle collegesaanwezig te zijn en actief deel te nemen aan de discussie welke na afloop van elke presentatie plaatsvindt.

Na afloop van het college wordt een korte schriftelijke toets georganiseerd. De beoordeling vindt plaats op basis van de presentatie, de deelname aan de discussies en de toets. (1:1:1) In verband met de organisatie van deze nieuwe opzet worden studenten die mee willen doen gevraagd zich zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 6 Maart op te geven bij BOZ-EL.

250-uurs voordracht

B.T.M. van Deurzen over: Workfunction and diffusion properties of a silicon germanium alloy; 27 februari 1995, 16.00 uur, EL/TN-gebouw, kamer 3.164.

Doctoraalvoordracht en

J.P. van Loenen over: Characterisation and optimisation of Er:Y2O3 integrated optical ring lasers; 24 februari 1995, 15.00 uur, BB 5.

H. van der Ploeg over: Design, realisation and characterisation of a linearisation circuit for EO-intensity modulators; 2 maart 1995, 11.00 uur, EL/TN-gebouw, B 1224.

Aanmelding tentamens EL

Het blijkt regelmatig dat aanmelding en terugtrekking voor tentamens niet conform de regels verloopt. Studenten melden zich niet aan, maar leggen wel tentamens af, of leggen geen tentamen af, terwijl hun aanmelding niet teruggetrokken is. Dit stelt de organisatie voor te veel problemen, en leidt soms op de tentamenzittingen tot ongewenste situaties.

Daarom worden voor tentamens die na 1 april 1995 vallen, de bestaande regels strikt gehanteerd: aanmelding voor een tentamen zonder een daarop volgende terugtrekking, betekend automatisch dat een beoordeling uitgesproken wordt, ongeacht de aan- of afwezigheid op de zitting; zonder aanmelding mag niet aan een tentamenzitting meegedaan worden; geen aanmelding betekent dus ook geen beoordeling; ingeval door overmacht niet aan deze regels voldaan kon worden, moet voor de aanvang van het tentamen contact opgenomen worden met de docent van het vak of met de surveillant.

Colleges inleiding patroonclassificatie (122728)

De colleges van het keuzevak inleiding patroonclassificatie (122728) zijn op vrijdag het 3e en 4e uur niet in Hal-D 116-b maar in INF Hal-L 208. Met uitzondering van vrijdag 24 maart 1995 dan is het college in CT 2133.

Digitale Beeldbewerking: Statistische Patroonclassificatie

De colleges 'Digitale Beeldbewerking' en 'Inl. Statistische Patroonclassificatie' zullen worden gedoceerd aan de hand van het volgende boek: F. van der Heijden: Image Based Measurement Systems; J. Wiley, ISBN-0 471 950629. Dit boek vervant de titel die vermeld staat in de studiegids 94-95.

INF/BIT

Doctoraalvoordrachten

K.Chr. Korsmit over: Integrating inductively acquired knowledge: Development, use, and evaluation of a method for integrating decision trees; 9 maart 1995, 14.00 uur, TW B-209.

J.C.A. Peper over: Object-oriëntatie in ontwerp en analyse; 15 maart 1995, 15.30 uur, Hal L-220 (voormalige Hal B).

Introductiebijeenkomst BIT-BV 1 (239800)

Er is een introductiebijeenkomst voor BIT-BV1 op maandag 13 maart, 5+6 uur, in BB-4.

Wisseling practica INF D1 groep 3

Het practicum Computerarchitectuur voor INF-D1 groep 3 wordt verplaatst

naar woensdagmorgen. Het practicum Vertalerbouw voor INF-D1 groep 3 wordt verplaatst naar donderdagmorgen.

Studiemateriaal Analyse en ontwerp van informatiesystemen (233100)

Voor het vak Analyse en ontwerp van informatiesystemen is in tegenstelling tot wat in de studiegids vermeld staat ook een boek verplicht, nl. het boek 'Systems Analysis and Design, An organizational Approach', Raymond McLeod, The Dryden Press, 1994. IAPC heeft dit boek besteld, en het is waarschijnlijk tegelijk met de andere boeken te verkrijgen.

Verplaatsing colleges trimester 3

De onderstaande derde trimester colleges worden verplaatst: ma. 1+2 HC 211099 OODM van TW A-137 naar INF P001 (U1) ma. 3+4 HC 211095 Oper.asp.geg.bnk. van Hal D-232 naar INF P001 (U1); ma. 3+4 HC 211121 B.O.G.O.S. van Hal 208 naar INF P005 (U2); wo. 1+2 HC 157020 Dyn. discr. gebeurtenissen van Hl 212 naar INF P001 (U1); wo. 3+4 HC 211109 Voortgezette logica van WB T-1109 naar INF P001 (U1); wo. 5+6 HC 214007 Protocolontwerp van Hal D-221 naar INF P009 (U3); wo. 5+6 HC 211032 Sem. theor.inf. van Hl 220 naar INF P013 (U4);

wo. 5-8 WC 211210 Ontwerpmethoden in de ** weken van Hal D-232 naar INF P005 (U2); do. 1+2 HC 212017 Kennistechn. tech.toep. van TW A-131 naar INF P009 (U3); do. 5+6 HC 211121 B.O.G.O.S. in de ** weken van BB-6 naar INF P009 (U3); vr. 1+2 WC 211202 Programmeertechn. groep 1 van Hl 208 naar INF P001 (U1); vr. 1+2 WC 211202 Programmeertechn. groep 2 van Hl 212 naar INF P005 (U2); vr. 1+2 WC 211202 Programmeertechn. groep 3 van Hl 220 naar INF P009 (U3); vr. 3+4 HC 211099 OODM in de ** weken van Hl 220 naar INF P001 (U1); vr. 3+4 HC 211095 Oper.asp.geg.bnk. in de * weken van Hl 220 naar INF P001 (U1); vr. 5+6 HC 157020 Dyn. discr. gebeurtenissen van TW/RC 103B naar INF P001 (U1)

BIT-BV 1 (239800)

Deze mededeling is bestemd voor diegenen die zich hebben ingeschreven voor BIT-BV 1. Op woensdag 1 maart dienen de sollicitatiebrieven in het bezit te zijn van A.J. Feelders (Kamer 3035). In de brief svp vermelden: (1) Welke vakken je tot nu toe gehaald hebt (indien cijfer nog niet bekend, vermelden dat je tentamen gedaan hebt); (2) Welke vakken je gaat volgen in het derde trimester. Ook als je het integratieproject BIT nog niet gehaald hebt, kun je solliciteren. Nadat alle sollicitatiebrieven ontvangen zijn, zal de personele bezetting van de 5 BV's worden bepaald.

Gevraagd: Afstudeerder

Onderwerp: Spraaktechnologie in dealingrooms. Opdracht: De valutahandel van grote banken vindt plaats vanuit zogenaamde dealingrooms, lokaties met een hoog IT-gehalte. Er is behoefte aan een afstudeerder die op basis van een verkenning van de huidige en toekomstige mogelijkheden van spraakherkenning (i) een inventarisatie maakt van de mogelijke toepassingen van spraaktechnologie in dealingrooms en (ii) een plan opstelt voor een ontwikkeltraject dat moet leiden tot een gefaseerde introductie van mogelijke toepassingen. Plaats: een softwarebedrijf in Amsterdam (desgewenst kan een deel van de opdracht op de UT worden uitgevoerd). Aanvang: zo spoedig mogelijk. Duur: 8 maanden. Inlichtingen bij: Prof.dr. F.M.G. de Jong, INF, vakgroep SETI, tel: 3680.

Student-assistent gevraagd:

Voor het vak Protocol Ontwerp (214007) wat in het derde trimester aangeboden zal worden, wordt een student-assistent gevraagd. Deze assistent zal het prakticum van het vak ondersteunen en studenten begeleiden bij dit prakticum. Van de assistent wordt verwacht dat hij/zij het vak Protocol Ontwerp reeds heeft gevolgd en dat er enige ervaring aanwezig is met de LOTOS tools (Lite) die voor het prakticum worden gebruikt. Het assistentschap bestrijkt de periode van 01-04 tot 01-06. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 21 maart opgeven bij het Faculteitsburo Informatica. Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Luis Ferreira Pires (INF 5005, tel. 3843) of Joost-Pieter Katoen (INF 4003, tel. 3703).

TBK/CT&M

Afstuderen (70 Studiepuntenverklaring)

Voor: TBK D2, D3

Hierbij maken we je er nogmaals op attent dat je, voordat je begint met afstuderen, in het bezit dient te zijn van een 70 Studiepunten verklaring. Deze kun je aanvragen bij Bureau Onderwijszaken, BB 309. Deze controleert aan de hand van de behaalde cijfers van D1, D2 + BKDP of je inderdaad aan 70 studiepunten komt. De bedoeling is dat je de verklaring invult en laat ondertekenen door je afstudeerdocent. Daarna lever je deze weer in bij Bureau Onderwijszaken, zodat het verwerkt kan worden in de computer.

Dit laatste is vooral van belang in verband met de Tempobeurs, omdat je aan de hand van deze verklaring een aantal studiepunten toegekend krijgt verdeeld over de periode dat je je afstudeeropdracht vervult.

Tentamen Uitvoeringstechnologie (226080)

Voor: CT&M D2/D3

Per abuis staat er op het tentamenrooster vermeldt dat er op 2 maart 1995 om 13.30 uur het tentamen Uitvoeringstechnologie gehouden wordt in WB-HIV-206. Dit vak wordt niet getentamineerd, maar afgesloten met een opdracht.

Voor vragen s.v.p. contact opnemen met G. van Lieshout (tel. 4280).

College Integraal Ontwerpproces (226090)

Voor: CT&M D2/D3 (BT&M stroom)

Het gastcollege van dhr. Flapper wat op 15 februari is vervallen, wordt nu gehouden op donderdag 23 maart, 10.40 uur en 12.25 uur. Plaats zal volgende week op het BOZ-prikbord vermeld worden.

Colloquia

Lars Leemhorst over:

Financiële EDI; een onderzoek naar optimalisatie van financiële informatiestromen; 8 maart 1995, 15.45 uur, BB7.

Monique M. Heetebrij en Rosemarie J.B. Kannenberg over: SVM.... effectiviteit ten top?! Een onderzoek naar de mogelijkheden om de effectiviteit van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij te verbeteren; 3 maart 1995, 13.45 uur, BB5.

Integrand

Integrand zoekt een vergevorderd/afgestudeerd TBK-C of CT&M student voor een gerenomeerd waterbouwkundig metaalconstructiebedrijf dat o.a. bruggen fabriceert. Deze student zal een marktorientatie moeten doen naar de bruggen in Nederland. Daarna zal hij/zij een ondernemingsplan moeten opstellen voor een nieuwe afdeling in het bedrijf dat zich zal bezig specifiek zal bezig houden met het onderhoud van bruggen. De opdracht is full-time en moet zo snel mogelijk aanvangen. Lijkt deze opdracht je iets of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 205/6, tel: 893909. Ref.nr. 424.

Integrand zoekt in opdracht van SHELL per direct een student bedrijfskundevoor een projekt van 3 maanden: Performance indicators voor financiele processen. Achtergrond: Na een business process inprovement onderzoek en vlak voor de implementatie van de aanbevelingen daaruit (waaronder uitvoering van een nieuw geintegreerd computersysteem), is er behoefte om performance indicators voor de verbeterde processen op te stellen. Deze moeten gericht zijn op efficiency, effectiviteit en kwaliteit. Ze moeten in lijn zijn met bedrijfs- en financiele doelstellingen. Deze performance indicators zijn een hulpmiddel om aan continue procesverbetering te werken, bijvoorbeeld door het wegnemen van knelpunten en overbodig werk. Locatie: Rotterdam. Referentienummer 422. Heb je interesse in deze of andere opdrachten kom dan even langs bij een Integrand. Vrijhof kamer 206, tel. 053-893909.

TCW

Toegepaste communicatiewetenschappen (168600)

Voor: P-studenten BSK en TO

Rectificatie: het tentamen Toegepaste Communicatiewetenschappen op vrijdag 3 maart vindt niet plaats in zaal TW-A101 maar in Hal D-101 van 9.00 tot 12.00 uur.

Tentamen en hertentamen Mediakunde (168903)

Voor: D1 studenten TCW

Het tentamen voor het vak Mediakunde (168903) is gepland op 9 maart 5e en 6e uur in zaal Hal D 100.Het her-tentamen voor het vak Mediakunde (168903) is gepland op 22 maart 5e en 6e uur in zaal BB 3. De ingeplande herkansing op 19 juni komt hierbij te vervallen.

TO

Doctoraalvoordrachten

Ariëtte Huisman over: De Geo Geordend herordend; het aanpassen van de aardrijkskunde-lesmethode de Geo Geordend aan slechthorende leerlingen en leerlingen met spraak- en taalmoeilijkheden en de basisvorming; 6 maart 1995, 16.00 uur, BB 6.

Annette M. Thijs over: Curriculum development in Zimbabwe; A research into curriculum development practices at the Curriculum Development Unit (C.D.U.) in Zimbabwe; 3 maart 1995, 14.30 uur, D 101.

Curriculumtheorie (195003)

Voor: TO-P-studenten

De herkansing voor het vak Curriculumtheorie (195003) wordt gehouden op vrijdag 10 maart, het 5e en 6e uur in zaal D101.

Rectificatie Toegepaste Communicatiewetenschappen (168600)

Zie onder BSK.

TW

Verplaatsing colleges Kennistechn. tech.toep (212017) trimester 3

Het hoorcollege Kennistechn. tech.toep (212017) do. 1+2 in trimester 3 is verplaatst van TW A-131 naar INF P009 (U3).

WB

Herhaaltentamen Stijfheid en sterkte I (code 115718)

Voor: WB P-studenten (generatie 1994)

Bovengenoemd herhaaltentamen is verroosterd op maandag 24 april 1995 om 09.00 uur. Inschrijven voor dit herhaaltentamen kan vanaf maandag 27 februari 1995 t/m donderdag 30 maart 1995 bij BOZ/WB, kamer WB N.254. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van 6 april a.s. gepubliceerd worden.

Herhaaltentamen T.T.D. (code 114501)

Voor: WB P-studenten (herhalers)

Bovengenoemd herhaaltentamen is verroosterd op donderdag 4 mei 1995 om 13.30 uur. Inschrijven voor bovengenoemd tentamen kan vanaf maandag 27 februari 1995 t/m donderdag 30 maart 1995 bij BOZ/WB, kamer WB N.254. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van 6 april a.s. gepubliceerd worden.

Campus en studentenleven

SPE

De zin van reizen

Het Landelijk Overleg Studentengemeenten (LOS) houdt op 3 maart een symposium in Amsterdam over de zin van internationale jongerenuitwisselingen. Wat leveren die op, behalve voor de persoon die ze bezoekt. Hebben ze doorwerking. Kritische vragen die mensen eigenlijk niet hardop durven uitspreken. Een van de sprekers is Merei Wagenaar van de UT. Informatie bij het secretariaat.

Vijftig dagen voor Pasen

Zondag 26 februari is het precies 50 dagen voor het Paasfeest. Vijftig dagen er na is het Pinksteren. Dus de honderd dagen rond Pasen beginnen aanstaande zondag. In de viering om half elf in de Audiozaal is Kees Kuyvenhoven voorganger.

Honderd-dagen-boekje

Bij de vieringen is vanaf zondag een Honderd-dagen-boekje beschikbaar. Daarin vind je alle informatie over de diensten tot Pinksteren en een uitvoerige toelichting op de Paaswake. Verder is er voor iedere week een aantal teksten en suggesties, die bruikbaar zijn voor een persoonlijke voorbereiding. Voor (gezinnen met) kinderen zijn exemplaren met een aantal open pagina's en een tekst voor de kinderen. Zij die er zondag niet zijn, kunnen het boekje afhalen of vragen via het secretariaat.

1 maart As-woensdag

Op As-woensdag beginnen de Veertigdagen voor Pasen. Omdat op de zondagen niet gevast werd, tellen die niet mee zodat het getal veertig precies op a.s. woensdag begint. Er is dan een korte viering om 17.30 uur in de Audiozaal van de Vrijhof. Voorganger is Jan de Jongh. Neem - wanneer je dat nog hebt - het palmtakje van vorig jaar mee. Na afloop is er voor hen die dat willen een vastenmaaltijd op kamer 202. Droog brood meenemen, voor thee wordt gezorgd.

Rondom één

Met medewerking van leerlingen van het conservatorium wordt weer een korte pauzedienst gehouden op 6 maart 12.45-13.15 uur in de Grote Kerk aan de Markt in Enschede. Het thema aan het begin van de Veertigdagen is: Herschep ons hart. We kunnen weer gebruik maken van de Grote Kerk en het prachtige orgel. Er zullen verschillende orgelwerken gespeeld worden, ook wordt er gelezen en gezongen. Info: Carla van der Heijden.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

Kantoor Vrijhof kamer 33, dagelijks geopend van ca. 09.00 - 17.00 uur, tel. 053-895236 of intern 4033.

Studentenlijn: de infostudentenlijn komt ook in Enschede en wel op vrijdag 24 februari en 17 maart van 10.00-17.00 uur, kantoor SRD! Heb je vragen op het gebied van studiefinanciering, studietijd e.d. kom binnen!

CDA-debat: we gaan in debat met het CDA op 28 februari, 16.30 uur in het AMPHI (Vrijhof). Sprekers zijn: Wim van Camp (onderwijsspecialist 2eKamer Fractie), Wim Deetman (ex-minister van onderwijs en de man achter het stufistelsel). Voorzitter is de drs. A. Peters (voorzitter CvB Hogeschool Enschede). Onderwerpen: selectie, betaalbaarheid voor de student, studeerbaarheid, differentiatie).

Andere SRD-activiteiten: 23.2werkgroepvergadering CaBaal, 15.30 uur Vrij

hof 40; 28.2 temponormoverleg (UT/SOS), 12.30 Vrijhof40. De POK (projectgroep Onderwijskwaliteit) en STOOM hebben een boekje uitgegeven: Handleiding afstuderen, verkrijgbaar op ons kantoor.

Cursus-aanbod LSVb (landelijke studentenvakbond): Voor actieve studenten is het belangrijk de nodige kennis en vaardigheden in huis te hebben, bijvoorbeeld om de kwaliteit van de opleiding te verbeten. De volgende cursussen worden aangeboden: spreken in het openbaar; internationale studentenpolitiek; werving en pr; boekhouden en penningen; onderwijswet WHW; huisvesting; visitaties in het WO; studiefinanciering; studenten en kwaliteitszorg; bondje stichten; medezeggenschap in het HBO; bestuursstructuren. Info en opgave SRD-kantoor.

Diversen

RSK Enschede

Open Maaltijd: 2 maart 1995 om 18.00 uur aan de Blijdensteinlaan 55 (YMCA-gebuw). Iedereen is van harte welkom. Voor opgave en informatie, bel: 053-332401 (Ellen) of 053-335952 (Gerben Jacob).

Afstuderen in China?

Je kunt je nog steeds inschrijven voor de stage/studiereis naar China en Hong Kong. Doe het snel, er zijn al opdrachten binnen. Voor meer informatie: kamer CT1765 (iedere middag van 13.00 uur tot 16.00 uur), tel. (89)2634

CSV Alpha

Vrijdag 24 februari is er een Alpha-diner op Datsja Na Zdorovje. Mee-etenkan na opgave (053-336542). Zondag 26 februari kan er na de kerk (10.00 uur, De Ark, Hengelo) koffie gedronken worden op Villa Bizarkas. Het weekend van 10-12 maart wordt gevuld met een bezoek aan onze zustervereniging in Groningen. Dit belooft een bere-gezellige happening te worden, dus zorg dat je er bij bent. Informatie vragen en aanmelden voor aktiviteiten: Jeroen (777518) en Peter (336542).

Apollo KunstzOnnig zoekt vijfde commissielid

Wil je straks na de tentamens tijd besteden aan iets leuks? Heb jij zin om een cultureel studenten-weekend te organiseren in het eerste weekend van juli? KunstzOnnig zoekt nog een enthousiast vijfde commissie-lid. Je krijgt hiervoor veel plezier, waardering en 2 á 3 maanden auditorensteun. Belangstelling? Bel of kom langs in de Apollo-kamer (894404) of Gerben (895070).

De inschrijving voor de Pythische spelen in Amsterdam op 25 t/m 27 sluit op 1 maart. Als je nog mee wilt doen moet je er dus nu snel bij zijn!! Het Apollo spreekuur is elke dinsdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Bellettrie ALV

De algemene leden vergadering van de Bellettrie Bibliotheek wordt op 15 maart gehouden in de Bellettrie. De vergadering begint om 20:15. Punten voor deze ALV zijn: Opening; vaststelling agenda; mededelingen van het bestuur; bestuurswisseling; lustrum; financiën; WVTTK; rondvraag; sluiting.

DJC Rossinant

Tentamens en zo. Een rustige periode nu ook de aanmeldingsdatum voor aspirantjaarclubs is verstreken. Na de tentamens zullen de meeste aspirantjaarclubs zich presenteren. Op deze avonden zal de 'Rossinant'-traditie voor iedereen te voelen zijn. Mededeling leden: In maart zal de Tor ook op donderdagavond geopend zijn. Op 2,9 en 16 maart is iedereen van harte welkom op de extra borrelavonden.

Tsjerk Hiddes

Op 28 febrewaris is der in sûpke yn kleintje VB. It sûpke begjint om 10:00 oere. In goede opkomst foarkomt dat de beste sûpers it swart foar de eagen begjinne te sjin. Der binne plannen dat der op freed 17 maart in ekskursje nei it leger wêze sil. Us allegearre kunde Ymte sit op it stuit yn it legeren woe it boartsjen mei oarlochssimulaasje wol ris oan oare TH-leden sjin litte. Om in goede yndruk te krijen fan it barren is tiid nedich. It sil dan ek net in ekskursje fan in oerke wurde mar jierder in heale dei nimme. Waad ynteresse hat kin my skilje (Lieuwe 5065). Op sneon 1 april wolle we nei de fuotbalwedstiid Hearrefean-Ajax. Wa't interesse hat kin Andries skilje. Tillefoan 074-503067.

RKS Johannes

Dinsdag 28 februari is er weer een catechisatie-avond. Deze avonden worden verzorgd door de broeders van de St.Paulus kerk in Enschede. Het geloof en de manier daarmee om te gaan staan centraal. Aanvang 20.00, verzamelen om 19.45 op Maanstraat 30 in Enschede. Iedere eerste dinsdag van de maand is er een cursus-avond filosofie. Deze cursus wordt verzorgd door de broeders van de St.Paulus kerk in Enschede. De eerst volgende cursus-avond is dinsdag 7 maart. Aanvang 20.00, verzamelen om 19.45 op Maanstraat 30 in Enschede. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen bel: 053-330843.

A.S.V. Taste

Mededelingen: De inschrijving voor de nieuwe Taste-trui is reeds geopend, de inschrijflijst hangen in de sociëteit. Binnenkort bezoek aan zustervereniging Ovoem Novoem en dies van de jaarclub Machiavelli. Let op, i.v.m de tentamens zijn de openingstijden gewijzigd: zondag 21:00-0:00 uur, dinsdag 21:00-0:00 uur en donderdag 21:00-02:00 uur.

Cheiron

Sociëteit 'Philyra', Walstraat 45-49, Sociëteitscommissie tel. 324357, Senaat tel. 328384. Tijdens de tentamenperiode zal de sociëteit in tegenstelling tot vorige tentamensperiodes op woensdag- en donderdagavond geopend zijn. Leden zijn vanaf 21:00 uur welkom om alle bibliotheekervaringen te evalueren. Dit kan natuurlijk altijd onder het genot van één van de vele dranken die ter Sociëteite geschonken worden. Woensdagavond zal de sociëteit tot 01:00 uur geopend zijn. Op donderdagavond wordt minder met het studerende lid rekening gahouden en zal de sociëteit tot 04:00 uur geopend zijn. De tentamenperiode zal worden afgesloten met een gezamenlijke borrel met DJC op vrijdag 10 maart ter Sociëteite.

Rollenspel Dag

Zaterdag 18 maart, 11:00 uur in de Vrijhof. Toegang/deelname = gratis. Deze door fanaat georganiseerde dag is bedoeld voor zowel gevorderde spelers als diegenen die niet weten wat een rollenspel (RPG) is. Op deze dag zullen ervaren Game Masters verschillende systemen uitleggen en wordt er natuurlijk ook gespeeld. De volgende systemen zullen aanwezig zijn: URG (fantasy/wildwest); GURPS (fantasy/SF); (A)D&D (fantasy); Werewolves (fantasy); Shadowrun (SF). Wil je informatie of zelf een adventure leiden, bel dan Martijn Gillissen, 053-895017 of Eric Kamphues, 053-895038.

AEGEE

Van 10 tot 12 maart kun je de Academy 'Keys to Europe' in Passau bijwonen. Op deze academy zal ingegaan worden op de geschiedenis en de toekomst van een verenigd Europa. Ter voorbereiding op de Academy 'Environmental Problems in Eastern Europe' wordt er op 14 maart een discussie met het thema 'Milieu problematiek in Oost-Europa' georganiseerd. Voor meer informatie kun je terecht op de AEGEE-Kamer, Vrijhof 232 (053-892207) of elke woensdag op de borrel in sociëteit Asterion, Stadsgravestraat 19 vanaf 22.00 uur.

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zul je nog een functie uitoefenen waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Proctor & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil jemeer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Vrijhof, kamer 205/206

telefoonnummer 893909.

Cursussen

In maart 1995 organiseert Bureau Cultureel Centrum de Vrijhof een workshop proza door de nederlandse schrijfster Carla Bogaards. De workshop wordt gegeven op woensdagavond 23 en 30 maart van 18.30 tot 21.30 uur, in de Vrijhof. (Dus niet zoals eerder aangekondigd op 16 en 23 maart van 19.00 tot 22.00.) De workshop is zoals alle cursussen toegankelijk voor campuskaart-houders, en de kosten van de workshop bedragen % 40,- per persoon. Opgave kan (tot eind januari) op kamer 28 van de Vrijhof, bij Edith van Gameren of Ineke Brouwer, tel. 894403/894400, of d.m.v. de inschrijfkaart uit de jaarfolder van het BCC de Vrijhof. Ook voor de overige cursussen en workshops die in het derde trimester gegeven worden is aanmelding mogelijk.

Studieverenigingen

Sirius

Landelijke Bestuurskunde Dag (Leeuwarden): 9 maart. Uitnodigingen zijn inmiddels ontvangen. Extra folders liggen in de Siriuskamer. Jullie kunnen je rechtstreeks inschrijven bij de LBD commissie in Leeuwarden# Na de tentamens vindt er weer de traditionele grote boekenverkoop plaats. Op maandag tussen 12.30 uur en 13.30 uur voor de eerstejaars. Op dinsdag om dezelfde tijd voor de tweedejaars en op woensdag voor ouderejaars. #Donderdag 16 maart is er om 16.30 uur in de TW kantine een Suske en Whiskey borrel. Als extra is er natuurlijk whiskey (what's in the name)# De studiereis naar Brussel, Straatsburg en Maastricht heeft nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven op het publikatiebord voor de Siriuskamer# Dinsdag 21 maart om 12.30 uur: groot studentenoverleg in TW B209. Alle bestuurskundestudenten kunnen deelnemen. Deze dag zal gebruikt worden om allerlei zaken over het onderwijs en de studie aan te kaarten. Hoe meer mensen, des te meer ideeën

# Ook op dinsdag 21 maart: excursie naar de geheimzinnige BVD en aan de International Court of Justice (in het nederlands het Vredespaleis). Schrijf je snel in want er is door de BVD een maximum van 20 personen gesteld. De inschrijving sluit op 13 maart. Woensdag 29 maart is er een borrel samen met Abacus. Bestuurskunde en Toegepaste Wiskunde gaan integreren# Dit wordt een grote naam. Ex BSK-studente Sharon Dijksma, thans lid van de tweede kamer voor de PVDA, komt op donderdag 30 maart (onder voorbehoud) naar Enschede. Zij zal om 20.00 uur de microfoon ter hand nemen. Sharon Dijksma is op dit moment het jongste kamerlid en zal vertellen over haar ervaringen. Zie voor verdere aankondigingen het publikatiebord van Sirius

# Gala op 1 april. Jullie hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen. Het is absoluut geen grap. Wij hopen dat jullie massaal een kaartje komen kopen bij de studievereniging. Vanaf 1 maart staat er iedere dag van 12.30 uur tot 13.30 uur iemand voor jullie klaar# Op dinsdag 4 april: excursie naar de Grolsch fabrieken in Enschede. In de loop van de weken zal er een lijst komen te hangen op het sirius-publicatiebord# Goed nieuws. Het BSK-Sirius team is ingeloot voor de BATA-race 1995.

Alembic

Je kunt je nu inschrijven voor de studiereis naar Zuid-Afrika, die begin 1996 zal plaatsvinden. Meer informatie over deze studiereis met als thema 'Challenges in Colourful Chemistry' vindt je op de Alembic kamer, waar je een informatiefolder met inschrijfformulier kunt ophalen.#Excursie: 21 maart is er een excursie naar Basf in Tiel (o.a. coatings).#29 maart bestaat Alembic 30 jaar. Hier zijn we natuurlijk harstikke trots op en we gaan dit heugelijke feit dan ook vier dagen uitgebreid, maar vooral explosief vieren (28 t/m 31 maart). Natuurlijk hebben we voor dit lustrum activisten nodig die ons willen helpen om het lustrum tot een groot succes te maken. Schrijf je dus in als activist op het Alembic bord.

#Tweede en derde jaars kunnen f1000,- winnen door mee te doen aan de Travel bursaries van Shell. Het enige wat jij hoeft te doen is het deelnameformulier in te vullen op de Alembic kamer.#In mei vinden de Open Nederlandse Chemie Sportdagen (ONCS) plaats in Enschede. Voor deze sportdagen hebben we activisten nodig die willen helpen om dit internationale sporttoernooi te laten slagen. Je kunt je ook inschrijven als deelnemer aan het ONCS. Op het Alembic bord vindt je informatie over de sporten die je kunt beoefenen. Dit is de kans om met je toekomstige collega's uit binnen- en buitenland te sporten en te feesten.#Er wordt weer een reanimatie-cursus georganiseerd. Je kunt je nu inschrijven op het Alembic bord.

ConcepT

Zaterdag 1 april organiseert ConcepT samen met TObias en Sirius een gala. Kaarten hiervoor (f 55,- per paar) zijn vanaf 1 Maart te verkrijgen op de ConcepTkamer * Op dit moment zoekt ConcepT nog enthousiaste mensen die het introkamp willen organiseren. Schrijf je hiervoor in op het ConcepT-bord! Ook zal de buitenlandexcursie commissie binnenkort weer opgestart worden. * In april vindt de Bata444race weer plaats. Vorig jaar heeft het ConcepTteam fantastisch gepresteerd, zal dat dit jaar weer lukken? Heb je zin om mee te doen, schrijf je dan in. * Vanaf 2 Maart zal De Brug weer klaar liggen op de ConcepT kamer. Ook zal hij bij de tentamens worden uitgedeeld. * ConcepT heeft er sinds kort een nieuwe commissie bij: de fotocie! Deze commissie zal ervoor zorgen dat van onze activiteiten regelmatig foto's worden gemaakt. De foto's kunnen dan ook nabesteld worden. * Gedurende de tentamenperiode zal alleen tussen 12.30 en 13.30 iemand van het bestuur kamerdienst hebben.

Stress

Stress organiseert binnenkort weer enkele activiteiten: een marketing lezingencyclus met op 16 maart Philip Morris en op 23 maart Nike 22 maart is er een workshop van Berenschot. De TBK-P commissie organiseert 24 april een excursie naar ESSO Rotterdam, waar naast een rondleiding ook een workshop op het programma staat. Op 11 maart vertrekt de gecombineerde TBK/EL-studiereis TRADE naar Azië. Verder kan je je tot 3 maart inschrijven voor de Intermediair competitie en tot 24 maart voor de Shell bursaries.

Estiem houdt binnenkort de voorrondes voor de Times-competitie. Na een plaatselijke voorronde vindt van 27 tot en met 30 maart een internationale halve finale eveneens in Enschede plaats. De finale wordt later in Stockholm gehouden. Wil jij ook actief worden bij Stress? De TBK-I en TBK-W-commissie zijn op zoek naar nieuwe leden. Binnenkort worden er weer een almanak en introkampcommissie opgestart. Lijkt het je wat om dergelijke activiteiten te organiseren, schrijf je dan in op het Stress-bord of kom langs in de Stress-kamer. De onderwijscommissie heeft een nieuwe plaats voor de Vakwerk-/klachtenbox. Deze is nu te vinden op de derde verdieping van het BB-gebouw bij het mededelingenbord. Voor alle excursies, vacatures, enz. geldt: inschrijven op het Stress-bord in de hal van BB. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, kom dan langs in de Stress-kamer of bel 893527/893547.

TObias

In week 10, dat wil zeggen van 6 tot en met 10 maart (met uitzondering van woensdag 8 maart), kun je gratis thee komen drinken in de TObiaskamer, want dan is namelijk de Theeweek. Komt allen.# Woensdag 8 maart vindt er een excursie plaats naar het opleidingsinstituut van McDonald's in Amsterdam. We krijgen daar een lezing en een rondleiding, eventueel ook door de keukens. Om 13:30 worden we welkom geheten met koffie, en om 14:00 uur beginnen rondleiding en lezing. We vertekken samen om 10:58 uur vanaf station Enschede en om 11:06 uur vanaf station Hengelo. De prijs bedraagt fl. 3 gulden voor leden van TObias en Communiqué (!), en fl. 5,50 voor niet-leden. Blijf voor preciezere informatie de posters in de gaten houden! # In samenwerking met het SPE organiseert LEX donderdag 9 maart in de middagpauze het Bolletje Prof met professor Jules Pieters. Wil je meer weten over de mens achter de prof, kom dan om 12:30 uur naar D105.

# Maandag 13 maart is de Algemene LedenVergadering van Studievereniging TObias. Alle leden worden van harte uitgenodigd om te komen. Zoals gewoonlijk liggen er exemplaren van het Secretarieel en Financieel Jaarverslagter inzage in de TObiaskamer. Dan kun je er daarvan ook één meenemen.# Vrijdag 24 maart vindt de Werkvelddag plaats. Afgestudeerde TO-ers vertellen over hun huidige werk, het leven nà TO. # 1 April (ècht waar!) is dè datum die je moet reserveren, want dan is er het Gala, georganiseerd door TObias, ConcepT en Sirius. Dat moet je natuurlijk gewoon meemaken, dus regel nu alvast een partner. Er komen 2 grandioze bands, een allesovertreffend casino, en last but zekers niet least: je kunt die danslessen eindelijk eens in praktijk brengen. En als je geen danslessen hebt gehad, er wordt een stoomcursus stijldansen georganiseerd (nadere informatie volgt nog). Vanaf 1 maart zijn kaartjes ten bedrage van Hfl. 55,-- per paar verkrijgbaar bij de drie organiserende studieverenigingen. Aan de zaal zelf (het Hof van Eden te Enschede) zullen ze 65 gulden kosten. Kleding: black or white tie.

# Het TObiasBata444Team 'TObias doet 't op z'n hondjes' is ingeloot voor de Bata444Race 1995. Ter training zijn hier een aantal mogelijkheden. Zondag 19 maart en zondag 2 april organiseert de Sportraad een Snertloop van ongeveer 5 kilometer, waaraan je mee kan doen ('t is gratis). Verder kun je je in de TObiaskamer inschrijven voor een gemeenschappelijke training. Als minstens 10 personen fanatiek genoeg zijn om zich hiervoor in te schrijven, zullen er een aantal trainingen georganiseerd worden. # Alvast: Week 17: de Buitenland Excursie. Maandag 24 tot en met zaterdag 29 april in Duitsland, waar veel interessante instellingen bezcht gaan worden, en waar het erg gezellig dreigt te worden. Reserveer deze data alvast in je agenda. # Lever snel je kopy in voor de Almanak! Voor slechts vijf nederlandse guldens schittert jouw quote, groet, liefdesverklaring of anderssoortige hersenspinsel in de Enige Echte. Inleveren van je stukje kan in de TObiaskamer.

Isaac Newton

Enthousiastelingen gezocht voor Newton's jaarlijkse symposium! Lijkt je dit wat, schrijf je dan in op het Newtonbord, of meld je bij een van de bestuursleden. # Heb je enige interesse in een commissie dan kun je altijd op een borrel een commissie- of bestuurslid aanspreken. Op 30 maart is er zelfs een speciale commissie-interesseborrel. # 18 maart is de Nationale Talentendag voor Techniek van TSM Business School. # Vacture van HOECHST voor een WB-er: kijk op het Newtonbord. # Wil jij f1000,- om op vakantie te gaan dit jaar? Doe dan mee aan de Shell travel bursaries! Kom langs bij Newton! # Geïnteresseerd in een opleiding tot lasingenieur? Folders te verkrijgen op de Newtonkamer.

Inter-Actief

Woensdag 15 maart is er weer een borrel in Hal-B! Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. # Na afloop van de borrel wordt er een Bowling-avond georganiseerd van 20:00 uur tot 22:00 uur. De inschrijving hiervoor is geopend. #De inschrijving voor de Bata444race is officieel gesloten. Wel worden er nog enkele deelneemsters (v/m) (liefst dames) voor de kleine afstanden gezocht. De inschrijflijst hangt er nog. # Als je interesse hebt om regelmatig via e-mail op de hoogte gehouden te worden van activiteiten, kun je een berichtje sturen naar [email protected] Als subject vul je dan 'Mailing List' in. Als inhoud van je bericht kun je iets vermelden als je speciale wensen hebt, bijvoorbeeld alleen borrels. #Voor meer informatie kun je altijd op het World Wide Web kijken. #Kom eens gezellig langs in de Inter-Actief-kamer voor een lekkere kop koffie.

Sport

Euros roeien

Lente in Twente! Krijg jij ook de kriebels in je buik van het mooie lenteweer? Heb je ook het idee dat je wat meer aan sport zou moeten doen? Doe dan mee aan de lente-introduktie van Euros roeien. Voor slechts 40 gulden kun je dit jaar nog leren roeien. Daarnaast start je nog enkele leuke wedstrijden en kun je mee doen aan de vele activiteiten van ons zesde lustrum. Aanmelden kan nog tot 16 maart. Bel Taco 351758 (b.g.g. 311625).

Menu

Week 9

ZATERDAG 256 FEBRUARI

Cellerysoep

***

Gegratineerde Tortelini met

Ham en Champignons-Roomsaus

Doperwten-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 26 FEBRUARI

Heldere ossestaartsoep

***

Varkenssteak-Stroganoffsaus

Snijboontjes-Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagrecht

MAANDAG 27 FEBRUARI

Champignonsoep

***

Hutspot-Verse worst of Speklapje

Vleessaus-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 28 FEBRUARI

Minestronesoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht-Currysaus

Wortelen en Doperwten

Rauwkostsalade buffet-Frites of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 1 MAART

Mexicaanse bonensoep

***

Griekse Moussaka-Tomatensaus

Gebakken gesauteerde groente

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 2 MAART

Franse uiensoep

***

Rollade-Vleessaus

Andijvie á la créme-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gekookte

aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 3 MAART

Groentevermicelliesoep

***

Roomschnitzel Haway-Kerrieroomsaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardapplen

***

Keuze nagerecht

__________________________________

VEGETARISCH

__________________________________

MAANDAG 27 FEBRUARI

Champignonsoep

***

Bonengoulash-Gebakken gemengde

groente-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 28 FEBRUARI

Groentevermicellisoep

***

Sojaschnitzel-Currysaus

Wortelen en Doperwten

Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 1 MAART

Mexicaanse bonensoep

***

Omelet met Champignons

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet Roomaardappelen met Peterselie

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 2 MAART

Franse uiensoep

***

PIZZA-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

*********************************

H A P A A N D E T A P

CEVAPCICI Balkan vleesgerecht

met Balkansaus

***

Djuvecrijst

***

Rauwkostsalade

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.