INFO

| Redactie

Het College heeft het Automatiseringsjaarplan 1995 goedgekeurd met de aantekening dat aan het fonds administratieve automatisering kf 50 extra wordt onttrokken ter financiering van aanvullende capaciteit voor uitbreidingen van de systemen voor onderwijs en personeel. Het automatiseringsjaarplan wordt ter informatie aan de Universiteitsraad gezonden.

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 22 december 1994

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 5 januari 1995

M.b.t. de samenwerking UT met RUG, TUE, KUB in de TSM Business School heeft het college het volgende besloten: 1) Goedkeuring te verlenen aan het omvormen van de Stichting PDO tot de Stichting TSM Business School Management Center. 2) Accoord te gaan met een samenwerkingsconvenant met de RUG, TUE en KUB op het gebied van postdoctorale opleidingen. 3) Accoord te gaan met het onderbrengen van deze samenwerking in de Stichting TSM Business School Masters Line.

Het College heeft een brief en een notitie aan het College van Decanen vastgesteld over Kwaliteit Hoogleraren.

Het College heeft het werkplan College van Bestuur over de periode januari t/m mei 1995 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

Het College heeft besloten de rapportage van het ECO over de resultaten van de studiepropaedeuse 1992-1993 ter informatie aan te bieden aan de Universiteitsraad.

Het College heeft een rapportage vastgesteld over uitgangspunten en regelingen derde geldstroomactiviteiten bij de UT en zendt die ter informatie toe aan de Universiteitsraad.

Als een ouder psychiatrische problemen heeft

Vanaf 23 februari 1995 kun je deelnemen aan een preventiecursus, die bedoeld is voor kinderen van een ouder met psychiatrische problemen. Als een ouder psychiatrische problemen heeft, kan dit van invloed zijn op het leven van andere gezinsleden. De sfeer in huis kan op momenten sterk bepaald worden door de stemming en het gedrag van deze ouder, en rollen kunnen verwisseld worden. Zo nemen bijvoorbeeld kinderen taken, zoals de huishouding of de zorg voor broertjes en zusjes, van de ouder(s) over. Het kan moeilijk zijn je los te maken van de problemen thuis en je eigen leven te leiden; iets wat wel van je verwacht wordt als je 18 jaar of ouder bent.

Vaak is het zo, dat gezinsleden onvoldoende geinformeerd zijn over enerzijds de problemen/ziekte van de ouder en anderzijds over het omgaan met deze problemen en je eigen angsten en onzekerheden hieromtrent. Hierdoor is de kans aanwezig dat de gezinsleden zelf vastlopen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om meer informatie te krijgen over psychiatrie en ervaringen uit te wisselen. Deze cursus wil hierin voorzien. Voor inlichten en/of opgave kun je contact opnemen met het Bureau Studentenpsycholoog, Vrijhof, kamer 243, tel. 2032.

Onderwijskundige Oriëntatiecursus (14 + 15 + 21 februari)

In februari organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een Onderwijskundige Oriëntatiecursus (OOC). Deze oriëntatiecursus is geschikt voor zowel beginnende als ervaren docenten en voor assistenten in opleiding.

De OOC maakt al meer dan 15 jaar deel uit van het dienstenpakket van hetOC. De OOC biedt een brede oriëntatie op verschillende onderwijstaken en is, volgens de docenten die er reeds aan hebben deelgenomen, een goede voorbereiding op het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van werkgroepen en dergelijke.

Aan de orde komen thema's als het maken van lesopzetten, systematisch aanpakken van problemen, boeiender maken of efficiënter organiseren van onderwijs, beoordelen van studieresultaten enzovoort. De cursus bevat verder talrijke aanwijzingen om de tijd, die men besteedt aan onderwijs doelmatiger te gebruiken. Tijdens de cursus zullen de deelnemers veelal zelf actief zijn, onder meer door het houden van presentaties en het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Deelname is voor UT-medewerkers kosteloos. Cursusdata: dinsdag 14 (hele dag), woensdag 15 (ochtend) en dinsdag 21 (hele dag) februari. Aanmelding (vóór 31 januari!): secretariaat OC (2050). Meer informatie: Wim Weenk (2048) of Harry van de Wouw (2626).

Colloquium-serie EL/INF

Ter gelegenheid van de bij EL en INF gehouden colloquium-serie over de Electronic Super Highway and its Applications wordt aan studenten de gelegenheid geboden om een scriptie (2 SP) te schrijven over een van de onderwerpen, naar keuze, welke op deze colloquia aan de orde komen. De colloquia worden gehouden op woensdag-namiddagen in de maanden Februari t/m Mei 1995 in het gebouw voor Electrotechniek en Fysica (E&F, T4) van 16.00 tot 17.15 uur. Zie de aankondigingen o.m. in UT Nieuws en bij de faculteiten. Informatie en coordinatie v.d. scripties: J.Daemen, tel. (89)2812.

Onderwijs

Alle faculteiten

Inschrijving WMW-keuzevak 'C.S. religie in een wetenschappelijk tijdperk' 3e trim. (161659) (Docent: R. Munnik)

Voor: alle studenten - alle faculteiten

In het 3e trimester zal op donderdag 5e en 6e uur in TW B135 het keuzevak 'C.S. Religie in een wetenschappelijk tijdperk' worden gedoceerd. Levensbeschouwing en de oorsprong van de natuurwetenschap: In dit college worden, na een korte uiteenzetting over de kennis-opvattingen uit de Middeleeuwen en de moderne tijd, een aantal teksten van natuurwetenschappers uit de 17e en 18e eeuw gelezen; van Galileï tot en met Kant. Daarin spreken ze over de relatie tussen God en de (fysische) wereld. In de cursus behandelen we vragen als: welk godsbeeld komt in die teksten naar voren?; welke rol speelde dat godsbeeld in hun wetenschapsbeoefening?; welke invloed had de natuurwetenschap op hun godsbeeld?; in hoeverre kan deze de toets van de (theologisch en wijsgerige) kritiek doorstaan? Met name die laatste vraag is van belang, omdat ook in de huidige opvattingen over de relatie 'God en de wereld' vergelijkbare ideeën worden gehanteerd. S: reader.

Inschrijving voor dit vak dient te geschieden bij BOZ W&M, TW-gebouw, 1e etage, naast kamer A227/229. U kunt zich inschrijven vanaf maandag 30 januari tot en met vrijdag 24 februari a.s.

EL of TN D-student gevraagd

in het project Ultrasoon Gefocusseerde Magnetische Stimulatie Dit project wordt uitgevoerd binnen de Stichting Medisearch, een samenwerkingsverband van UT en Medisch Spectrum Twente. Er is een startsubsidie beschikbaar. Doel is om de mogelijkheden van ultrasone focussering te onderzoeken bij bestaande magnetische stimulatiemethoden, teneinde selektief arm- of been-zenuwen te kunnen activeren voor spieraansturing. Dit project moetleiden tot een prototype van een stimulatiekop. Er is reeds voortgang gemaakt in de fysisch-fysiologische theoretische onderbouwing. De werkzaamheden zijn voornamelijk instrumenteel-technisch en elektronisch (hard/software) matig van aard. Kennis van ultrasoundtechnologie strekt tot aanbeveling. Start van de D-opdracht: zo spoedig mogelijk. Aanmelding bij dr. W.L.C. Rutten, BMTI/Bio-informatica, EL, toestel 2761.

AIESEC Training 2000

Zie onder TBK

AIESEC Carrièreweek

Zie onder TBK

Computational Mechanics

Het college Moderne Numerieke Technieken (CM1) voor ontwerpers Computational Mechanics zal gegeven worden in week 7, maandag t/m donderdag, in TW- C238. Bij aanvang op 13 februari om 10.30 uur zal het dictaat worden uitgereikt.

Inschrijven keuzevakken 3e trimester

Voor: Alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK!

BSK

Algemene beginselen van het recht I

Voor: P-studenten BSK

Van het herkansingstentamen ABR I d.d. 10 januari jl. zal geen plenaire nabespreking worden gehouden. De tentamens zijn in te zien bij het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek. Voor vragen over het tentamen kunt u terecht bij de docenten tot 07.02.1995.

M&T/Statistiek IIB (deel 2)

Voor: D1-studenten BSK

Het herhaaltentamen M&T/Statistiek IIB (deel 2) vindt plaats op vrijdag 17 februari van 10.45 tot 12.15 uur. Inschrijving voor dit herhaaltentamen is verplicht (sluiting: 27 januari). De zaal wordt t.z.t. bekend gemaakt via het UT-Nieuws.

Intekening hoorcolleges

Voor: Studenten BSK

Voor onderstaande colleges is intekening verplicht: 173040, Regionale economie; 173205, Internationale economische betrekkingen en de EG; 173217, Industrie- en technologiebeleid; 173716, Milieu-economie; 174012, Milieubeleid; 174015, Bedrijfsmilieuzorg; 174150, EU-beleid; 174170, Hoger onderwijsbeleid; 174201, Succes en falen van overheidsbeleid; 174208, Overheid en burger in de verzorgingsstaat; 175017, Milieurecht; 175208, Internationale geschillenbeslechting; 175214, Rechtspersonenrecht; 176450, Bouw en werking van de gezondheidszorg; 176703, Politieke sturing en intermediaire structuren; 178510, Oriëntatie Bestuurskunde; 178511, Oriëntatie Europese Bestuurskunde; 178514, ID-project Europese Bestuurskunde & Communicatie. De intekening voor deze colleges is van 1 februari tot 9 maart 1995.

Colloquium

Pascal Jacobs over: Direkte Demokratie in Europa: Eine Public-Choice-Analyse an hand des politischen Systems der Schweiz; 31 januari 1995, 16.00 uur,TW-C238.

Inleverdata Onderzoeksontwerp

Voor: D3-studenten BSK

De inleverdata voor het werkstuk Onderzoeksontwerp zijn: 7 maart, 15 juni en 12 oktober 1995. Dit in afwijking van de tentamendata. Het herhaaltentamen Algemene methodologie (177211) is gepland op donderdag 15 juni, van 13.30 - 16.30 uur.

Student-assistent

Voor: Studenten BSK

De sectie Staats- en Bestuursrecht, meer in het bijzonder de docenten Helder en Schobben, zoekt met ingang van 1 maart 1995 een student-assistent voor 8 uur in de week. Belangstellenden dienen een aantoonbare interesse - te staven met behulp van studieresultaten - te hebben voor het recht in het algemeen en het bestuursrecht in het bijzonder. Schrijf een sollicitatiebrief (max. 1 A4-tje) waarin u aangeeft wie u bent, welke keuzes ten aanzien van de studie bestuurskunde u heeft gemaakt en waarom u denkt dit studentassistentschap te kunnen vervullen. Brieven dienen uiterlijk 15 februari binnen te zijn bij het secretariaat van de vakgroep (mevr. R. Luschen, kamer TW-C207). Diegenen die reeds eerder schriftelijk hebben gesolliciteerd hoeven nu niet opnieuw te reageren: ze zullen eveneens tijdens de procedure worden beoordeeld.

Ketenbeheer (code 114503)

Zie onder WB.

Inschrijving Werkcollege OCC-I(226020) - zaalherziening

Voor: CT&M-P / TBK-D1 / BSK-D1

Zie onder TBK

Verplaatsing colleges 25 januari i.v.m. symposium CT&M

Voor: CT&M / TBK / BSK - P / D1 studenten

Zie onder TBK

StudentenOverleg BSK

Dinsdag 31 januari is er weer een groot SO. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: de klachtencommissie (over wat te doen met klachten van studenten over onderwijs); de mentoraatcommissie (over studentmentoren); verkiezingsregelement opleidingscommissie. De vergadering begint om 12:30 in wordt gehouden in TW-B-209. Alle studenten zijn van harte uitgenodigd, ook studenten die nooit eerder op een SO vergadering zijn geweest!!

Faculteitsraad- en opleidingscommissieverkiezingen; binnenkort begint de kandidaatstelling voor de verkiezingen voor de bovengenoemde organen. Als je actief wilt worden (of blijven) in de faculteit, denk er dan eens over na je kandidaat te stellen voor de faculteitsraad of voor de opleidingscommissie. Het leuk en nuttig werk, waar niet eens zo heel veel tijd in gaat zitten. Meer informatie? Kom 31 januari naar het Groot SO of neem contact op met iemand van het SO bestuur!! (Marjo: 329225 Arjan: 760185)

CT

Gastcollege Apparaatkunde

In het kader van het vak Apparaatkunde (138501, CT, WB, TBK-P, TN, WWTS) wordt een gastcollege gehouden over 'Vervuiling van warmtewisselaars, theorie, preventie en bestrijding' door ir. J.C. de Jong (Shell, Den Haag).Vrijdag 27 januari 1995, 10.40 tot 12.25 uur in WB, zaal T 500.

Ook niet reguliere college-bezoekers worden uitgenodigd dit gastcollege bij te wonen. Nadere inlichtingen: Rácz, tel: 3019/3017.

Calculus II (152027)

Voor: P-studenten van CT

Op woensdag 8 februari a.s. wordt er een oud tentamen (zie

diktaat) besproken. Tijd: 8.30 uur, plaats: BB1

Calculus II voor CT (152027)

De onderwijsmededeling over het bewuste tentamen van 6 maart a.s. is onjuist. De juiste tijd is: 13.30-16.30 uur en dus niet 9.00-12.00 uur. Inschrijven is verplicht voor allen.

College Fysische Scheidingen (138509) in het derde trimester

Het college Fysische Scheidingen wordt volgens rooster gegeven in het 3e trimester door prof.dr.ir. T. Reith op woensdagmiddag van 13.45 tot 16.30 uur (5e t/m 7e uur) in zaal CT-1814. Het eerste college wordt gegeven op woensdag 15 maart 1995, aanvang 13.45 uur in CT-1814.

Het boek Scheidingsprocessen van J.A. Wesselingh en H.H. Kleizen (Delftse Uitgeversmaatschappij, 1994) is verplichte lektuur en kan voordelig worden aangeschaft bij Alembic of worden gekocht bij de Campusboekhandel.

De cursus wordt afgerond met een schriftelijk tentamen op 1 juni 1995, van 09.00-12.30 uur. Voor nadere inlichtingen: prof.dr.ir. T. Reith, telefoon: 2921, b.g.g. 3017.

Practicum Reometrie (code 149010)

Zie onder TN.

CT en BK-P studenten - ITC

Op dinsdag 31 januari a.s. zal Dr. I.E. Maxwell (KSLA Amsterdam) tijdens het ITC college, het gastcollege 'New Developments in Environmental Catalysis' geven in WB C101, 10.40 - 12.25 uur.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een ideëel studenten-adviesbureau welke het Junior-Entreprise Concept hanteert. Dit concept houdt in dat UCT een non-profit organisatie is welke op projectmatige wijze haar doelstellingen realiseert, en deel uit maakt van een europees netwerk van soortgelijke studenten-adviesbureaus verbonden aan ongeveer 200 universiteiten en hogescholen. De doelstellingen zijn: kennistransfer van universiteit naar opdrachtgever en praktijkervaring aanbieden van studenten in hun studierichting. UCT wordt door de UT ondersteund en is in januari begonnen met haar activiteiten.

De projecten worden uitgevoerd door studenten die studeren aan de UT. Deze student-uitvoerders ontvangen hiervoor een ruime geldelijke vergoeding.

Dus wil jij graag praktijkervaring opdoen in je studierichting en naast je beurs nog wat bijverdienen schrijf je dan nu in bij UCT.

Je kunt je inschrijven door een brief te sturen aan UCT met in ieder geval daarin opgenomen: naam, adres, telefoonnummer, studierichting, evt. differentiatie, en jaar van aanvang van de studie. Je zult bij een geschikte opdracht dan in ieder geval mee doen met de selectie voor de uitvoering van de opdracht. Ons adres is: UCT, CT-3144, Postbus 217, 7500 AE Enschede.

EL

Toets Mechatronische Meetsystemen (124163)

De wijze van toetsing van dit vak geschiedt via een ontwerp-opdracht. De

opdracht wordt uitgevoerd in groepjes van 2 studenten. Men kan een opdracht kiezen uit een lijst van onderwerpen. Beoordeling vindt plaats op basis van het ontwerprapport en een mondelinge verdediging van het ontwerp. Informatie over de ontwerp-opdrachten en inschrijving: mw. J.H.Mollevanger, tst. 2790, kamer 8218 gebouw EL/TN (ma, wo en vr).

SAP-lezing

Zie onder INF.

Doctoraalvoordrachten

G.J.H. Nijhuis over: Recording and signal analysis of action potentials during muscle fatique; 1 februari 1995, 10.30 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1228.

R.G.D. Aalbers over: Uitbreiding en toepassing van de MAX componenten bibliotheek; 3 februari 1995, 13.30 uur, EL/TN-gebouw, kamer T4.

A.A.J. de Graaff over: Identification of nonlinear distortion in hearing-aid receivers; 3 februari 1995, 14.30 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1228.

INF/BIT

SAP-lezing

Op vrijdag 27 januari om 14.00 zal in TW C-238 de eerste SAP-lezing van

dit jaar gehouden worden met als titel: 'Pegasus, the Architecture of a Distributed Multimedia system'. Prof. dr.Sape Mullender van de vakgroep SPA (Informatica) zal het hebben over het gedistribueerde multimedia (operating)systeem dat de UT in samenwerking met de University of Cambridge ontwikkeld. In het Pegasus project beoogd men een general-purpose multimedia systeem te ontwikkelen waarin (real-time) multimedia applicaties co-existeren naast `normale' applicaties. Prof. Mullender zal ingaan op de architectuur van Pegasus, bestaande uit een ATM netwerk waaraan werkstations en servers, zoals een ATM camera gekoppeld zijn. Verder komen 'tiled video', het scheduling van multimedia applicaties, en het Huygens file

systeem voor opslag van multimedia data, aan bod.

Voortgezette Grafentheorie

Het college Voortgezette Grafentheorie vervalt op vrijdag 3 februari. In plaats daarvan vindt het laaatste college plaats op woensdag 8 februari

(3e en 4e uur, TW-B101).

Rooster mondelinge tentamens KASTA-case (180052)

Voor: BIT deelnemers KASTA-case

Het rooster voor het mondelinge tentamen van de KASTA-case dat bij de eindopdracht is uitgereikt is voor een aantal groepjes veranderd: groep 46 wordt 10 maart 13.00 uur in BB338; groep 48 wordt 10 maart 13.40 uur in BB338; groep 49 wordt 7 maart 10.20 uur in BB338.

Het gewijzigde rooster hangt op de publicatieborden van BOZ-TBK op de derde vloer. TBK-studenten zie onderwijsmededeling onder TBK.

Doctoraalvoordracht

U.O. Pijpker over: een onderzoek bij Moekotte b.v. naar een ontwerpmethode

voor real-time systemen; 3 februari 1995, 15.45 uur, BB-6.

Geslaagden P-INF

F.A. van Wijngaarden, Muntendam; J.H. Eisink, Winterswijk; O.J. Greve,

Zaandijk; H. He, Hunan; J. Tanaka, Rotterdam; G.A. van de Voorde,

Middelburg; E.R. Barten, Apeldoorn; E. van het Hof, Assen; P.I.W.M. Jans,

Nijmegen.

Geslaagden P-BIT

M. Bos, Enschede ;K.A. Braat, Morecambe; H.M. Cheng, Nijmegen; H.D. Enting, Haren; Y.P. Hoitink, Enschede; M. Maathuis, Enschede; T.F. van Tuyll van

Serooskerken, Utrecht; M.J. Veening, Haren.

Voorkenniseisen Integratieproject (239980)

Voor deelnamen aan het Integratieproject moet aan elk van de vier volgende

eisen worden voldaan: 1. Voldoende voor een van de volgende bedijfskundige vakken: a. SBW (184613), en/of b. Grondslagen Bestuurlijke Bedrijfseconomie (186051). 2. Voldoende voor een van de volgende methodologische vakken: a. Informatiesystemen (212100) en/of b. Inleiding Bedrijfsinformatiekunde (235004). 3. Voldoende voor het projectvak Toepassingen van informatietechnologie (237100). 4. Deelnamen aan (of reeds gevolgd van) de volgende derde trimestervakken: a. Tele-informatica (214100) b. Inleiding bedrijfskunde BIT (235008).

TBK/CT&M

Inschrijven keuzevakken 3e trimester

Voor: D2,3 alle faculteiten

In de periode van 30 januari t/m 17 februari 1995 kunnen studenten zich inschrijven voor onderstaande keuzevakken van het derde trimester:

181064, Technologie Transfer; 182003, Casestudies en modelbouw; 182004, Bedr. toep. discr. simulatie; 186312, Semantic analysis (max. 15 studenten); 186104, Fiscale aspecten van het bedrijfsbeleid; 184111, Management vaardigheden; 184110, Maatschappelijk beleid, omgaan met Actie- en Belangengroepen; 181008, Kwaliteit; 189066, Commercieel recht; 174015, Bedrijfsmilieuzorg; 186394, BIV-typologie; 186171, Ext. verslaggeving waarde en winst; 188011, Transnationale ondernemingen in niet-westerse landen; 181018, Industrieel Onderhoudsmanagement (max. 25 studenten); 182004, Bedrijfskundige toepassingen van discrete simulatie; 186202, Industriële marketing; 189057, Arbeidsrecht; 186203, Methoden en technieken in Marketing; 181010, Org. van innovatieprocessen; 186401, C.S. Strategisch management (max. 30 studenten); 180002, Org. en man. van Japanse ondernemingen (max. 75 studenten); 186206, High techn. marketing (max. 50 studenten); 188045, Industriebeleid en internationale concurrentie I. De inschrijflijsten hiervoor liggen bij de publicatieborden op de derde verdieping van het BB-gebouw!

Verkeerde vakomschrijving TBK D2,3 rooster 3e trimester

Voor: TBK D2,3

In het D2,3 jaarrooster van TBK is een fout in de vakomschrijving ten aanzien van de colleges Transnationale ondernemingen in niet-westerse landen (188011) en Industriebeleid en Internationale Concurrentie 1 (188045) opgetreden. De juiste vakomschrijving moet zijn: 188011, keuze, Transnationale ondernemingen in niet-westerse landen; donderdag uur 3+4 in zaal BB-3. 188045, keuze, Industriebeleid en Internationale Concurrentie 1; woensdag uur 5+6 in zaal BB-6. Vanaf 30 januari is de inschrijving voor de keuzevakken van het derde trimester geopend.

Information Management Engineering (186313)

Voor: TBK D-studenten

Studenten die in het studiejaar '94/'95 het vak IME willen afronden moeten hiervoor een afspraak maken met de docent G.J. Brethouwer (tel. 893912).

Afstudeeropdracht

Voor: TBK D3

Hardiff B.V. te Apeldoorn is een, in 1985 opgerichte, kleine high-tech onderneming die beschikt over een unieke oppervlakteharding voor austenitisch roestvrijstaal. Hardiff B.V. heeft zich volledig toegelegd op het in loonopdracht Hardcor behandelen van austenitisch roestvaststalen produkten voor derden. Hardiff B.V. heeft onlangs een nieuw pand betrokken en daarbij de behandelingscapaciteit fors uitgebreid. Hardiff B.V. acht de tijd nu rijp voor een professionele en grootschaliger aanpak van de marketing en verkoop. Hiervoor zijn zij op zoek naar een student. Taakomschrijving: het in kaart brengen van Hardiff's potentiële markt; het opstellen van een gedetailleerd marketing- en verkoopplan; (een aanvang maken met) Implementatie van het marketing- en verkoopplan. Voor meer informatie: H.H. Slaghuis (VOK), telefoon 2017.

BOSS-vergadering projectonderwijs

Voor: TBK alle lichtingen

Het studentenoverleg TBK organiseert op woensdag 1 februari a.s., 12.30 uur in BB 108 een BOSS vergadering over PRAXIS. Volgens het PRAXIS voorstel zal er volgend jaar een combinatie van blok- en project onderwijs worden ingevoerd in het propaedeusejaar van de opleiding TBK. Wil je als student mee praten over dit onderwerp dan ben je van harte welkom.

Kandidaten faculteitsraad en faculteitsbestuur

Voor: TBK en CT&M alle lichtingen

Binnenkort kunnen de studenten zich weer kandidaat stellen voor de faculteitsraad van TBK. Ook de student in het faculteitsbestuur zal dit jaar opgevolgd moeten worden. Ben jij als student geïnteresseerd in het wel en wee van de faculteit en lijkt het je leuk om een rol te spelen in het bestuur, kom dan naar de BOSS-vergadering van 1 februari (zie andere onderwijsmededeling).

Wijziging rooster mondelinge tentamens KASTA-case (180052)

Voor: TBK-D1

Het rooster voor het mondelinge tentamen van de KASTA-case dat bij de eindopdracht is uitgereikt is voor een aantal groepjes veranderd: groep 9 wordt 2 feb. 14.00 u. in BB433; groep 21 wordt 30 jan. 13.00 u. in BB337;

groep 27 wordt 2 feb. 13.00 u. in BB433; groep 66 wordt 30 jan. 13.00 u. in BB322; groep 85 wordt 9 feb. 13.00 u. in BB433. Het gewijzigde rooster hangt op de publicatieborden van BOZ op de derde vloer. BIT-studenten zie onderwijsmededeling onder BIT.

Vervallen college Bedrijfsinterne milieuzorg (181071)

Voor: TBK D2,3

Het college Bedrijfsinterne milieuzorg wordt dit jaar, 1994/1995, niet gegeven. Daarvoor in de plaats komt het vak Bedrijfsmilieuzorg (174015) zie voor de vakomschrijving het BSK-gedeelte in de studiegids.

Colleges worden aangeboden in week 11, 12, 13 op de donderdagmiddag 7e en 8e uur, zaal TW-B103. Week 12, 13, 14, 17, 19 en 20 vrijdagmiddag 5e t/m 8e uur, zaal TW-A101. Tentamen vindt plaats op 14 juni, 9.00 - 12.30 en

24 augustus 9.00 - 12.30. Inschrijven voor het college kan bij BOZ-TBK van30 januari t/m 17 februari a.s.

International Comparative business law

Voor: TSM FT. + ERASMUS studenten

Op maandag 13 en dinsdag 14 februari a.s. van 13.30 - 17.00 uur worden deze studenten verwacht in de Drienerburght, de vleugel van TSM, voor de presentaties van het vak International Comparative Business Law.

AIESEC-Carriereweek

Van 4 t/m 7 april zal de Carriereweek van AIESEC-Twente plaatsvinden: jouw

voorbereiding op een betere loopbaan! Tijdens deze week maak je kennis met en kan je je trainen in alle facetten die van belang zijn voor de toetreding tot de arbeidsmarkt. Onderdelen van de week zijn: Orientatie Arbeidsmarkt met onderwerpen als networking, een loopbaan op de arbeidsmarkt, eisen van de arbeidsmarkt en het starten van een eigen onderneming. Bijdragen worden o.a. geleverd door Mercuri Urval, Intermediair, Raadgevend Bureau Claessens en de ING bank. Verder vinden er bedrijvenresentaties, een professionele sollicitatietraining en individuele gesprekken met bedrijfsrecruiters plaats. Je kan je inschrijven op het kantoor en de stand in het BB gebouw!

AIESEC Training 2000

In het huidige studieprogramma krijgen aspecten als ontwikkeling van

persoonlijke en sociale vaardigheden te weinig aandacht, is de mening van veel studenten. In het kader daarvan organiseert AIESEC-Twente 21 en 22 maart Training 2000. Dit kwaliteitsprogramma dat doorgaans voor managers van Shell en Procter&Gamble wordt georganiseerd door het professionele trainingsinstituut Terry Ostrowiak & Associates wordt incl. lunches & borrel aangeboden voor f 75,- (normaal f 2000,-). Het uiteindelijke doel van de trainingen is onderontwikkelde vaardigheden te verbeteren waardoor meer zelfvertrouwen wordt verkregen en jij je doelen makkelijker bereikt!

De inschrijving start vanaf 30 januari in het BB gebouw.

Statistiek I en II voor TBK (153021, 1 5 3023)

Voor: D- studenten van TBK

Het is bij de tentamens en schriftelijke werken van de vakken Statistiek I en II voor TBK niet toegestaan dictaten of uittreksels van dictaten mee de tentamenzaal in te nemen.

Stastistiek I voor CT&M (153028)

Voor: D1-studenten CT&M

Op vrijdag 3 maart a.s. is er 's middags een extra tentamengelegenheid. Inschrijving hiervoor is verplicht en is mogelijk tot vrijdag 3 februari. De tentamenzaal wordt t.z.t. bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen.

Wiskunde II voor CT&M (151076)

Op woensdag 22 februari wordt er een oud tentamen voorgemaakt. Tijd: 3e en 4e uur, Plaats: WB-T 1109.

Ketenbeheer (code 114503)

Zie onder WB.

Tentamen Technisch Schetsen (code 114705)

Voor TBK P-studenten

Het bovengenoemde tentamen zal plaatsvinden op woensdag 8 februari 1995 om 9.00 uur in het Sportcentrum.

Tentamenbespreking Vloeistofmechanica

Voor: CT&M, D1

De tentamenbespreking Vloeistofmechanica (door dhr. H. Wind), welke dinsdag 19 januari vervallen is, wordt nu gehouden op: dinsdag 31 januari, 13.30 - 14.30 uur, Gebouw WB T709.

Inschrijving Werkcollege OCC-I(226020) - zaalherziening

Voor: CT&M-P / TBK-D1 / BSK-D1

In de vorige onderwijsmededeling staat per abuis dat het 2e gastcollege zal plaatsvinden op donderdag 27 april het 7e/8e uur in BB3; dat moet zijn in BB4.

Verplaatsing colleges 25 januari i.v.m. symposium CT&M

Voor: CT&M / TBK / BSK - P / D1 studenten

25 januari komen 'alle' colleges voor CT&M te vervallen i.v.m. symposium van CT&M. De volgende vervangingen vinden plaats: 1e jaars: 115706, Mechanica I verschoven naar week 7, di. 14/2 5e/6e uur (zaal wordt nog bekend gemaakt). 151076, Wiskunde II verschoven naar week 5, ma. 30/1 1e/2e uur (was reeds in overleg met studenten geregeld)

Let op: 174901 Beleidsproc. I vervalt alleen voor CT&M studenten, voor studenten van andere studierichtingen gaat het gewoon door. 2e jaars: 153029, Statistiek II: Docent regelt zelf e.e.a. met de studenten

226021 OCC II werkcollege - is reeds mededeling over geweest

Ulysses

Stichting Ulysses verzorgt een halfjaarlijkse uitwisseling met de California State University Northridge (CSUN). De taken die hieruit voortkomen zijn onder andere: opvang en mentorschap van de Amerikaanse studenten, organiseren van activiteiten voor de Amerikanen, selectie van de Nederlandse studenten, contact met de faculteiten op de UT en op CSUN. Ulysses bestaat uit drie studenten die binnenkort hun bestuurstijd gaan afsluiten. Daarom zoeken wij drie gemotiveerde 2e of 3e jaars TBK-studenten die deze activiteiten van ons willen overnemen. Voor het gehele bestuur is een auditorensteunvergoeding beschikbaar. In de beginperiode zullen wij het nieuwe bestuur uiteraard helpen. Ben jij genteresseerd, bel dan even met Jan-Jaap (338843) of Timo (354044). Op 7 februari, om 12.30uur, in BB108, houden we een voorlichting voor degene die interesse hebben voor het uitwisselingsprogramma of voor het bestuur.

De studenten die zich willen inschrijven voor de uitwisseling kunnen een inschrijfformulier bij bovengenoemde personen aanvragen. Dit inschrijfformulier moet vervolgens vóór 13 maart aanstaande weer bij ons ingeleverd worden.

Voorlichtingsbijeenkomst internationaal afstuderen in niet-westerse landen

Dinsdag 31 januari om 12.30 uur in BB-5 zal voor TBK en CT&M studenten een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden over internationaal bedrijfskundig afstuderen bij de leerstoel 'Bedrijfsvoering in niet-westerse landen' vvan prof. De Bruijn. Onderwerpen zijn: de procedures rond een afstudeeropdracht in het algemeen; de vereisten voor het afstuderen bij de leerstoel; het verkrijgen van een 'niet-westerse' afstudeeropdracht. Tijdens de bijeenkomst zal tevens beknopt in worden gegaan op de keuzevakken die door de leerstoel worden verzorgd.

Colloquium

Richard W.J. Ammerlaan en Njin-Tsoe Chen over:

Discounting Cash Flows, a calculated risk; de invloed van de variabelen van het Capital Asset PricingModel op de waardering van beursgenoteerde ondernemingen; 3 februari 1995, 10.45 uur, CT 1814.

TN

Calculus II voor TN ( 152027)

Op donderdag 2 maart a.s. wordt er een oud tentamen voorgemaakt.Tijd: 3e en 4e uur, plaats: BB-4 - De onderwijsmededeling over het bewuste tentamen van 6 maart a.s. is onjuist. De juiste tijd is: 13.30-16.30 uur en niet 9.00 - 12.00 uur. Inschrijven is verplicht voor allen!!

Prakticum Algemene Elektronica (122211)

Bestemd voor TN D1-studenten.

In het kader van het TN2.3 prakticum zal 20 uren lab.werk moeten worden verricht waarvan het resultaat wordt gecombineerd met dat van het schriftelijk tentamen/examen van het vak Algemene Elektronica.

Degene die wil deelnemen aan dit prakticum wordt verzocht zich in te schrijven bij Bureau Onderwijszaken TN. Inschrijving is mogelijk vanaf 30 januari t/m 10 februari a.s. Aan de hand van de inschrijving zal de indeling plaatsvinden! Door middel van een uitnodiging zal bekend worden gemaakt in welke groep men is ingedeeld. Het prakticum zal plaatsvinden in EL/TN-3118. Bij het prakticum wordt een prakticuminstructie en een EL-labjournaal gebruikt, die vanaf de aanvang van het prakticum te koop zijn bij de U-Take.

Practicum Reometrie (code 149010)

Voor: TN, WB en CT-studenten

Het practicum omvat 14 middagen (laboratoriumwerk plus colleges). Het vindt plaats in de weken 11, 12, 13 en 14 van 1995. Opgave voor deelname kan gedaan worden bij BOZ TN, ev. telefonisch (3070). Om vergissingen te voorkomen worden studenten die zich al eerder voor dit practicum hebben aangemeld verzocht om de aanmelding te bevestigen bij BOZ TN.

Doktoraalvoordrachten

R. Moerman over: 'Dynamic Scaling of YBa2Cu3O7-8 Surfaces' op 26 januari 1995 om 15.30 uur in EL/TN 10152.

Michel Zwijnenberg over: 'Poly-Silicon Germanium Thin Film Transistors' op 27 januari 1995 om 16.00 uur in EL/TN B 1228.

TO

Doctoraalvoordrachten

G. Podt over: Een formatieve evaluatieprocedure voor COO-programma's; 17 februari 1995, 16.00 uur, Hal D 105.

Kwaliteitszorg en certificering (195020)

Voor: TO-D3-studenten

Het eerste college d.d. woensdag 15 maart a.s., 7e en 8e uur komt te vervallen. Daarvoor in de plaats is een nieuw college ingeroosterd op: woensdag 10 mei, 7e en 8e uur in zaal D105.

TW

Voortgezette Grafentheorie (152051)

Voor: D2/D3-studenten TW/INF

Het college Voortgezette Grafentheorie vervalt op vrijdag 3

februari. In plaats daarvan vindt het laaatste college plaats

op woensdag 8 februari(3e en 4e uur, TW-B101).

Doctoraalvoordracht

Taco Peters over: Nonlinear Networks for Periodic Signal

Storage; 30 januari 1995, 10.30 uur, in TW-C 238.

W&M

Inschrijving nieuw W&M-1e vervolgvak 'Religie in een wetenschappelijk tijdperk', (161657) (docent: R. Munnik)

Voor: 3e en 4e jaars studenten - alle faculteiten

In het kader van het W&M-onderwijs wordt in het 3e trimester op donderdag 3e en 4e uur een nieuw 1e vervolgvak bij thema 3 aangeboden 'Religie in een wetenschappelijk tijdperk' (161657).

Vakomschrijving 161657; op het ogenblik bestaat er veel belangstelling voor de integratie van religie/spiritualiteit en moderne natuurwetenschap. Ontwikkelingen in de quantumtheorie, de thermodynamica, de astrofysische kosmologie leiden tot een ander wereldbeeld dan het 'mechanistische', en geven vaak aanleiding tot verregaande speculaties over de 'grond van het zijn'. Daarmee komt men in het vaarwater van metafysica en theologie. In het college worden de belangrijkste hedendaagse standpunten ingeleid en aan een wijsgerige analyse onderworpen (vanuit de evolutie, de Big Bang, het antropisch principe, etc.). Daarbij gaat het m.n. om de vraag of, en hoe, wetenschappelijke noties zich laten verbinden met religieuze intuïties. S: reader + I.G. Barbour, Religion in an Age op Science, SCM Press. B: mond. tent. of werkstuk. Inschrijving voor dit vak dient te geschieden bij BOZ

W&M, TW-gebouw, 1e etage, naast kamer A227/229. U kunt zich inschrijven vanaf maandag 30 januari tot en met vrijdag 24 februari a.s.

Het op het rooster aangekondigde vak 'Humanisme en de politiek van de vooruitgang' (161790) zal in het 3e trimester (do. 3e en 4e uur) niet worden gegeven.

Inschrijving 3e trimester, studiejaar 1994/1995, 1e jaars W&M-vakken

Voor: 1e jaars studenten - alle technische faculteiten

Studenten kunnen zich vanaf maandag 30 januari tot en met vrijdag 24 februari a.s. inschrijven voor de eerstejaars W&M-colleges, 3e trimester. Inschrijving voor het college geldt tevens als inschrijving voor het tentamen. U behoeft zich dus slechts een keer in te schrijven. Inschrijving voor het college is verplicht. Voor de examenzittingen in juni en augustus dient opnieuw ingeschreven te worden. Inschrijving dient te geschieden bij BOZ W&M, TW-gebouw, 1e etage, naast kamer A227/229.

Inschrijving 3e trimester, studiejaar 1994/1995, 2e jaars W&M-vakken en 3e jaars 1e vervolgvakken

Voor: 2e jaars en 3e jaars studenten - alle technische faculteiten studenten kunnen zich vanaf maandag 30 januari tot en met vrijdag 24 februari a.s. inschrijven voor de tweedejaars W&M-vakken en voor de derdejaars 1e vervolgvakken.

Inschrijving voor het college geldt tevens als inschrijving voor het tentam en. U behoeft zich dus slechts een keer in te schrijven. Inschrijving voor het college is verplicht. Voor de examenzitting in augustus dient opnieuw ingeschreven te worden. De inschrijving dient te geschieden bij BOZ W&M, TW-gebouw, 1e etage, naast kamer A227/229.

Gastcollege prof.dr. Abbe Mowhowitz (W&M-vak Mens en informatietechniek(215002)

Voor: 3e en 4e jaars studenten - alle faculteiten

In het kader van het W&M-vak 'Mens en informatietechniek' (215002) zal op 2 februari a.s. prof. dr. Abbe Mowshowitz een gastcollege geven in zaal TW RC D 103B (4e uur). Het thema is 'Virtual Organization' en prof. Mowshowitz zal in het Engels spreken. Hij zal in het 3e uur worden ingeleid door prof.dr. D. Nauta. Een ieder is van harte welkom.

Inschrijving nieuw W&M-1e vervolgvak 'Antropologie, natuurwetenschap, moraal en religie: hersenen en geest' (161440) (docent: W.B. Drees)

Voor: 3e en 4e jaars studenten - alle faculteiten

In het kader van het W&M-onderwijs wordt in het 3e trimester op donderdag 3e en 4e uur een nieuw 1e vervolgvak bij thema 3 aangeboden t.w. het vak 'Antropologie, natuurwetenschap, moraal en religie: Hersenen en geest' (161440, WB HIV 204). Vakomschrijving 161440: mensen zijn mensen dankzij hun materiële constitutie (en vooral hun hersenen en genen), en dus dankzij de evolutie die ons zo gemaakt heeft. Wat betekent natuurwetenschappelijke kennis over de mens voor ons beeld en van ons zelf, onze cultuur, moraal en geloof? Dit jaar zal de aandacht met name uitgaan naar de evolutie-theorie. Zijn wij niets anders dan apen? Moeten we de evolutietheorie wel aanvaarden? En wat zijn de implicaties van een evolutionaire visie? De discussie over acceptatie wordt geïllustreerd aan de hand van de controverses over creationisme in de VS. De discussie over echte of vermeende implicaties wordt gevoerd naar aanleiding van de discussie, in 1994 in de VS opgeleefd, of OQ en daarmee maatschappelijke status genetisch bepaald is en correleert met ras, en dat daarom weinig verwacht mag worden van beleid gericht op het opheffen van maatschappelijke ongelijkheid. Uitgebreidere informatie over het college vindt U in de kast bij de inschrijvingstafel voor W&M-vakken.

Inschrijving voor dit vak dient te geschieden bij BOZ W&M, TW-gebouw, 1e etage, naast kamer A227/229. U kunt zich inschrijven vanaf maandag 30 januari tot en met vrijdag 24 februari a.s.

WB

Inschrijving communicatieve vaardigheden voor WB (168231)

Voor: WB-studenten

Vanaf maandag 30 januari tot en met vrijdag 24 februari a.s. kan bij BOZ W&M, TW-gebouw, 1e etage, naast kamer A227/229 ingeschreven worden voor het vak 'Communicatieve Vaardigheden voor WB' (168231) voor het 3e trimester.

De inschrijving is beperkt tot 60 personen. Aanwezigheid op het 1e college is verplicht! Het college op maandag 7e en 8e uur, 3e trimester zal niet plaatsvinden in TW B137, maar in TW B101. De colleges op dinsdag 7e en 8e uur voor de groepen 2 en 3 zullen niet plaatsvinden in respectievelijk TW B135 en TW B137, maar in TW B103 en TW B101.

Ketenbeheer (code 114503)

Voor WB P-herhalers gen. '93 / ex-Friesland-propaedeuse, gen. '93 / ex-HTS-P gen. '94 / BSK D2 / CT&M D2/3, bouw & bouwprocessen

In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Ketenbeheer' dienen studenten, die in het komende 3e trimester aan dit vak willen deelnemen, zich uiterlijk vrijdag 24 februari a.s. bij BOZ/WB te hebben ingeschreven. Een intekenlijst ligt gereed. Zonder deze inschrijving is deelname aan de cursus niet mogelijk. Het eerste college voor 'Ketenbeheer' is in week 12, op donderdag 23 maart, 1/2e uur in zaal WB C.101. Daaraan voorafgaande is er in week 11 nog een voorbereidingsbijeenkomst. Deelname hieraan is verplicht. Bericht over tijdstip en plaats volgt inweek 9. Opm.: Deze mededeling is niet bestemd voor de reguliere studenten WB-P gen. '94.

Doctoraalvoordracht

A. van Oort over: An Architecture for Process State Control; 3 februari 1995, 13.30 uur, zaal WB N.105.

Practicum Reometrie (code 149010)

Zie onder TN.

Campus en studentenleven

SPE

Bernard Huijbers

Bernard Huijbers komt donderdag 2 februari naar Enschede! Componist van veel Oosterhuis-liederen leeft tegenwoordig als god in Frankrijk en schrijft daar nu ook teksten over wat mensen bezighoudt. Ze zijn niet 'christelijk', wel religieus. In Enschede komt hij enkele nieuwe liederen uitproberen. Om je alvast wat te oriënteren is een boeiende videoband met een TV-portret van Huijbers beschikbaar. Na de viering van zondag 29 januari is deze band te zien en verder kun je hem lenen (bij Jan de Jongh of Carla van der Heijden) om op je eigen tijd in de bibliotheek te bekijken. Plaats: Kleine zaal. Tijden: 15.30 - 17.15 uur (daarna voor wie wil Vesper en mensamaaltijd), 20.30 uur vervolg. Ieder is welkom. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. Informatie: secretariaat of Carla van der Heijden.

Viering

In de viering van aanstaande zondag is Carla van der Heijden voorganger, half elf in de Audiozaal.

Persoonlijk gesprek

Voor een persoonlijk gesprek kun je altijd terecht bij een van de studentenpastores. Hun namen en telefoonnummers staan aan het einde van dit bericht. Wanneer je dat wilt komen de studentenpastores ook bij jou op bezoek. Wanneer je dus in eigen omgeving een gesprek wilt kun je bellen of via het secretariaat een afspraak maken. Aan het eind van de middag vind je meestal wel een of meer pastores rond het Pastoraatsplein van de Vrijhof.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenbond SRD

Kantoor Vrijhof kamer 33, dagelijks geopend van ca. 09.00 - 17.00 uur

Tel. 053-895236 of intern 4033.

Actie: 30 januari - 31 januari - 1 februari. Tentjesactie op het terrein naast de hoofdportier % 90,00 minder beurs betekent dat we in tenten moeten gaan leven. Opgave en inlichtingen kantoor SRD

Verdere activiteiten: 26 januari: Drienerburght Prijsuitreiking Stork-UT-Prijs, 14.30 uur; 1 februari te Amsterdam landelijke dag van het Onderwijsalternatief met stelsels en info van: VVD, PvdA, LSVb, ISO, KUN en NASOmet om 21.00 uur de nacht van anderhalf miljard; 2 februari; 16.00 kamer 40 Vrijhof Onderwijswerkgroepvergadering.

Tentamenbank: van deze bank wordt door veel studenten gebruik gemaakt. We hebben nog mensen nodig die willen helpen met het up-to-date houden van de gegevens. Heb je belangstelling neem dan contact met ons op.

Vacaturebank: de vacaturebank is bedoeld voor alle studentorganisaties en verenigingen en hangt rechts van de deur van de SRD-kamer. De procedure is als volgt: vul een leeg formulier in, verkrijgbaar bij de SRD, en hang het op. De hierna vermelde vacatures hangen nu op het vacaturebord: Studium Generale zoekt iemand voor het medeorganiseren van debatten over actualiteiten etc. etc. Inlichtingen: (89)4456; Apollo zoekt mensen voor de organisatie van weer een THEMA-NACHT. Inlichtingen: (89)4404; WOT (werkgroep onwikkelingstechnieken) zoekt mensen met schrijverstalent voor redactiewerk. Inlichtingen: 310385; Stichting CaMaKa (Campuslaan/Matenweg) zoekt nieuwe mensen voor de technische commissie voor primair het instandhouden van het systeem en innig van het abonnementsgeld kabel tv. Inlichtinen: (89)5083; OUT zoekt commissie-leden voor de organistie van films, optredens etc. in het openluchttheater in de maanden mei en juni. Inlichtingen: (89)4404.

Diversen

Oud papier - Amnesty International

Elke maand zamelt Amnesty International oud papier in. Op de eerste ma. van de maand om 13.00 uur worden containers geplaatst, de daaropvolgende di. om 13.00 uur worden ze opgehaald. De containers staan van maandag 6 februari 13.00 uur tot dinsdag 7 februari 13.00 uur op het parkeerterrein bij de Casper supermarkt. Volgende data: 6/7 maart.

CSV Alpha

Activiteiten: vrijdag 27 januari om 18.00 uur: Alpha-diner op 't Paalhuis. Zondag 29 januari: koffie na de kerk bij Erik Brink; we bezoeken de jeugddienst in de Sionskerk in Hengelo om 10.00 uur. Woensdag 1 februari vanaf 21.00 uur: feest ter gelegenheid van de societeits-dies in Vivaan. Woensdag 8 februari om 20.00 uur: thema-avond over verantwoordelijkheid in Vivaan. Informatie wordt gegeven door Jeroen (053-777518) en Peter (053-336542).

Cursussen

In maart 1995 organiseert Bureau Cultureel Centrum de Vrijhof een workshop proza door de Nederlandse schrijfster Carla Bogaards. De workshop wordt gegeven op woensdagavond 23 en 30 maart van 18.30 tot 21.30 uur, in de Vrijhof. (Dus niet zoals eerder aangekondigd op 16 en 23 maart van 19.00 tot 22.00 uur.) De workshop is zoals alle cursussen toegankelijk voor campuskaart-houders, en de kosten van de workshop bedragen % 40,- per persoon. Opgave kan (tot eind januari) op kamer 28 van de Vrijhof, bij Edith van Gameren of Ineke Brouwer, tel. 894403/894400, of d.m.v. de inschrijfkaart uit de jaarfolder van het BCC de Vrijhof. Ook voor de overige cursussen en workshops die in het derde trimester gegeven worden is aanmelding mogelijk.

DSC Cheiron

Sociëteit 'Philyra', Walstraat 45-49, Sociëteitscommissie tel. 324357, Senaat tel. 328384. Na een geslaagde diesweek hebben de activiteiten een week op een laag pitje gestaan. Echter het DSC Cheiron blijft ook in haar vijftiende levensjaar actief en bruisend. Op dinsdag 31 januari wordt samenmet het DJC Rossinant geborreld in de Tor. Als gevolg van deze borrel is op woensdag 1 februari de Sociëteit gesloten. Donderdag kunnen alle activiteiten weer losbarsten. De Sociëteit is geopend vanaf 19:00 zodat er gegeten kan worden. Voor het eten dient men zich voor dinsdag 18:00 uur bij de Sociteitscommissie of bij de heer R.R. Boers (tel: 319599) op te geven. Aansluitend op het eten zal de avond gevuld worden met amusement door de eerste jaargroepering die zich zal presenteren.

LSD Phaedrus

De volgende thema-avond zal plaatsvinden op woensdag 15 februari 1995. He thema zal dan het boek 'Less than zero' van de Amerikaanse schrijver Bret Easton Ellis zijn. Hij is zo ongeveer de Amerikaanse voorloper van de Generatie Nix. Het boek schetst een beeld van de rijke, verwende jongeren in LA. Een soort Beverly Hills, maar dan een stuk harder. Aanvang: 20.00 uur in de Bellettrie. Toegangsprijzen zijn F 4,- voor leden zonder passe-partout en F 5,- voor niet-leden.

DJC Rossinant

Vanavond (donderdag 26 januari) presenteert Rossinant het 'Engels bierfeest' in de Tor. Na een traditie van duitse bieren het gezicht naar het westen. Kom de sfeer in de Tor eens proeven en maak kennis met Rossinant onder het genot van een exclusief bier. Vanaf 22.00 uur is iedereen van harte welkom, walstraat 21,vrij entree. De eerste presentaties van aspirant jaarclubs zijn begonnen, exclusief?! Er is maar één manier om dat te ontdekken. Schrijf je nu (samen met minimaal zes vrienden) in als aspirant jaarclub en bereid je voor op de kennismakingsperiode. Inschrijven kan tot 14 februari bij de secretaris. Dhr. J. Zwetsloot tel. 053-340072. Ook voor meer informatie. Mededelingen leden: Committee-vergadering dinsdag 31 januari 20.30 uur in de Tor. Dinsdag 7 februari presentatie dames-jaarclub.

RSK

Lezing: Op donderdag 2 februari wordt door de RSK (Reformatorische Studenten Kring) de derde lezing in een serie van 5 georganiseerd. De lezing is getiteld: 'Christelijke Organisaties' en vindt plaats om 20.00 in de Opstandingskerk te Enschede (hoek Zon- en Maanstraat). Spreker: Drs. A. Rutgers van de loeff (NCW). De volgende vier vragen met betrekking tot christelijke organisaties staan centraal: Wat zijn de bestaansredenen. Gelden die redenen nu nog. Wat is hun waarde en belang. Wat hebben chr. organisaties nu bereikt. Maaltijd: Voorafgaand aan de lezing is er een Open Maaltijd om 18.00 in het YMCA-gebouw, Blijdensteinlaan 55. Voor opgave en informatie: Ellen (053-332401) of Gerben Jacob (053-335952).

RKS Johannes

Maandag 30 januari is er weer een catechisatie-avond. Deze avonden worden verzorgd door de broeders van de St.Paulus kerk in Enschede. Het geloof en de manier daarmee om te gaan staan centraal. Aanvang 20.00 uur, verzamelen om 19.45 op Maanstraat 30 in Enschede. Heb je vragen of ben je geïnteresseerd, bel: 053-330843.

Tsjerk Hiddes

Yn it wykein 3/4/5 febrewaris organisearet TH it Stêdewykein. It Stêdewykein is in jierliks barren fan de Federaasje. Midden yn dit wykein op sneon 4 febrewaris hâld ús selskip Tsjerk Hiddes der Diës. Wa't noch gjin program dêrfan krigen hat kin dat bij my ophelje. Op sneon 1 april wolle we nei de fuotbalwedstiid Hearrefean-Ajax. Wa't interesse hat kin my skilje. Tillefoan 5065 (Lieuwe vdW).

ASV Taste

Verenigingsagenda: van 2 tot en met 9 februari (week 5 en 6 dus) begint het grote spektakel: de ARGUS, schieten zoals in de Tag en slim zijn zoals in de Treasure-hunt. Deelname in teams van maximaal 5 personen, inschrijven op het prikbord. Spelregels verkrijgbaar in de sociëteit. Voor meer informatie vraag Wouter Duif. Activiteiten alleen toegankelijk voor leden.

A.S.V.Taste, sociëteit Antigoon, Oude Markt 18 (boven La Conga), tel 326238. Openingstijden: zondag van 21.00 tot 01.00, dinsdag van 21.00 tot 02.00 en donderdag van 16.00 tot 04.00 uur.

AEGEE

In de komende weken heeft AEGEE-Enschede een aantal gezellige en grensoverschrijdende activiteiten op het programma staan. Op 28-29 januari is er in Aachen een forum over 'European structures'. Centraal staat het thema ontwikkeling van het idee 'Europa' en de rol van AEGEE in de realisatie daarvan. Een aantal dagen later vindt er in Baja/Szeged (Hongarije) een forum/conference plaats over 'European integration and historical changes in Eastern Europe'. Het eerste deel van het programma vindt in Baja plaats (1-3 feb.) en de rest in Szeged (3-5 feb.). Voor meer informatie kun je terecht op de AEGEE-Kamer, Vrijhof 232 (053-892207) of elke woensdag op de borrel in sociëteit Asterion, Stadsgravestraat 19 vanaf 22.00 uur.

Studieverenigingen

Scintilla

Nieuw bij de Stores: busmiles. Spaar voor gratis strippenkaarten. *De Stores verkoopt tegen aantrekkelijkke prijzen goede ethernetkaarten voor Campus-Utnet en eigen netwerk thuis. Vergeet je pasje niet! *Scintilla's WWW server is te vinden op: HTTP://130.89.30.50/ . Hierop is allerlei informatie over Scintilla te vinden waaronder Stores nieuws en -prijzen. Onze Gopher-server is te vinden op: 130.89.30.50 en hetzelfde geldt voor onze ftp-site. *26 januari is er in samenwerking met de KiVi een gratis avondlezing bij Holec. Meer info op ons mededelingenbord. *1 en 2 februari vinden de sollicitatiecursussen plaats: middagsymposium op 1 februari en de gespreksronden op 2 februari. Onderwerpen zijn o.a. Werken in het buitenland, schrijven van een sollicitatiebrief en het sollicitatiegesprek. *In september viert Scintilla haar 6e lustrum. Ter ere hiervan wordt een lustrumboek uitgebracht. Wij zoeken nog enkele personen voor de commissie. Tevens zijn wij dringend op zoek naar personen die onze Symposiumcommissie willen aan/opvullen. Interesse? Kom eens langs in de kelder, of bel:2810 of 305188 (Ronald) * Scintilla houdt weer een ALV. Deze vindt plaats in EL/TN B1224 op 15 februari 1995 om 20.00 uur. Scintillaleden zijn van harte uitgenodigd om te komen.

Communiqué

We zoeken nog steeds twee mensen voor het bestuur. Iemand voor de externe

betrekkingen en iemand voor de boekencommissie. Dus bij deze een laatste

noodkreet aan alle TCW-studenten. Heb je belangstelling voor een van deze

functies laat het ons dan snel weten! Bel of schrijf één van de bestuursleden of kom langs in de communiquékamer.

Abacus

Zaterdag 28 januari wordt het hectisch. Vanaf 22.00 's avonds zal het Gala 007 aanvangen, waarna de nacht vol zal zitten met allerlei top secret verassingen. Kaarten nog verkrijgbaar in de Abacuskamer in de middagpauze. Entreeprijs voor Abacusleden %45, voor niet-Abacusleden %55. * Eindelijkhet is zover. Op gepaste wijze zullen alle P-diploma geslaagden gefeliciteerd worden met hun goede prestatie. De P-diploma uitreiking is 9 februari in B109. Iedereen die het diploma in ontvangst mag nemen, zal een leuk presentje krijgen en na afloop met eventuele familie in de mogelijkheid zijn om de gehele P-fase onder het genot van een borreltje nog eens de revue te laten passeren. * Er zijn nog een aantal aktiviteiten waar actieve mensen voor gezocht worden, bijvoorbeeld een snooker- of pooltoernooi. Als je denkt dat je een dergelijk toernooi wilt organiseren of je hebt een ander idee, kom dan even babbelen in de Abacuskamer.

Inter-Actief

De COLEX houdt maandag 30 januari een lezing over de MART-robot, plus demonstratie. De lezing wordt waarschijnlijk gehouden in de filmzaal in WB. Voor meer informatie: IA-kamer en op de newsgroup inf.student.interactief. * De Algemene Ledenvergadering is dinsdag 14 februari a.s., nadere info volgt. * De inschrijving voor de Bata444race is geopend. Schrijf je in bij het Inter-Actief-bord of via e-mail ([email protected]). * Voor 5,6 en 7 Mei heeft de Accie een Turbo Trip '95 naar Praag georganiseerd. Je kunt je nu al inschrijven voor de voorinschrijving bij hal L224. Voorinschrijvers hebben voorrang bij de eigenlijke inschrijving. De TT wordt samen met TObias georganiseerd. Je mag ook een introducé meenemen. We gaan per bus en blijven daar overnachten in een hotel. De kosten blijven zullen onder de f100,- blijven. *Voor meer informatie kun je altijd op het World Wide Web kijken.

Alembic

De Bata444-race is weer in aantocht en jij bent natuurlijk al lang in training om ervoor te zorgen dat het Alembic team een mooi plaatsje krijgt op de eindranglijst. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is je inschrijven op het Alembic bord, de rest wordt (bijna) allemaal geregeld.*Excursies: Woensdag 8 februari is er een case-excursie naar TEBODIN in Hengelo. Kijk voor meer informatie en de inschrijflijst op het Alembic bord.*MATCH: Manufacturing and Technology in Chemistry. De manufacturing course van DSM. Deze vindt plaats van 10 tot en met 14 april 1995. Als je interesse hebt kun je een inschrijfformulier ophalen op de Alembic kamer. Je moet het inschrijfformulier voor 3 februari terugsturen.*Snooker en Pool avond, woensdag 8 februari van 20.00 uur tot 22.00 uur in Enschede. Inschrijven kan op het Alembic bord.*Op 1 en 2 februari wordt er o.a. door Alembic een sollicitatiecursus georganiseerd. Op 1 februari worden er een aantal lezingen over solliciteren en alles wat daar mee te maken heeft georganiseerd. Deze lezingen middag is voor iedereen toegankelijk en begint om 13.30 uur in het BB-gebouw.

Stress

Op 1 februari: ALV om 20.00 uur in BB-2. Er zal een bestuurswissel plaatsvinden. Feliciteer het nieuwe bestuur op de wisselingsreceptie op 2 februari om 15.30 in de BB-kantine * Binnenkort wordt er een Business Challenge competitie gehouden, een wedstrijd in het schrijven van een ondernemingsplan. De wedstrijd is opgezet door alle bedrijfskundige en economische studieverenigingen in Nederland. Inschrijven in teams. Informatie in de Stresskamer. * Estiem organiseert voor alle avontuurlijk ingestelde TBK-ers een reis naar FINLAND. Geboden wordt: bedrijfsbezoeken (o.a. NOKIA en een papierfabriek), uitstapjes, een Laskiainen-party, meeting met TBK-studenten uit heel Finland, Finnish league ijshockey wedstrijd, veel sneeuw etc. etc. Vervoerskosten zijn ± f 400; verblijfskosten zijn gratis. Interesse? Kom naar de informatiebijeenkomst op donderdag 26 januari, 12.30u in BB6. * Wil jij de bedrijvendag voor de hele UT organiseren? Schrijf je in op het Stressbord. * Voor alle excursies, vacatures in commissies, enz. geldt: Inschrijven en meer info op het Stress-bord in de hal van BB. Heb je vragen, klachten of suggesties? Kom dan langs in de Stresskamer of bel 893527/47.

Sirius

Op donderdag 2 februari vindt de eerste grote Siriusborrel van dit jaar plaats getiteld: 'De nieuwe borrelcommissie' borrel met als extraatje een speciale Sirius-cocktail. Vanaf 16.30 uur nodigt de borrelcommissie iedereen uit om in de TW-kantine gezellig, met een biertje of een frisje, bij te komen van alle colleges en/of andere werkzaamheden* Sirius heeft zich dit jaar opgegeven voor de Batavierenrace op 22 april. Mensen die mee willen lopen zijn van harte welkom. Snelle tijden zijn geen must, gezelligheid wel. Inschrijflijst hangt op het publicatiebord voor de Siriuskamer* Sirius zoekt nog actieve leden die zich in willen zetten voor de Hongarije-commissie. Inlichtingen en opgave bij Thijs Kuipers (327061)* Ook voor het organiseren van een landelijke Onderzoeksdag Bestuurskunde zoeken wij nog mensen. In de Siriuskamer liggen hierover folders voor belangstellenden. Opgave kan bij de leden van het bestuur van Sirius die iedere dag van 12.30 tot 13.30 uur in de Siriuskamer verblijven.

Isaac Newton

Het zonneauto project SolUTion kan nog mensen gebruiken die zich in willen zetten voor de organisatie hiervan. Hiermee vallen studiepunten voor het vak Management van Produktontwikkeling te verdienen. Verder zijn we weer op zoek naar mensen die een onvergetelijk jaar willen beleven, er zijn namelijk weer nieuwe bestuursleden nodig die vanaf begin mei het roer overnemen.*Excursies in de komende periode zijn: 31 januari NS-werkplaats in Tilburg, 8 februari Mars (je weet wel, al het goede komt van), 14 maart GROLSCH, 29 maart het expeditieknooppunt van de PTT in Zwolle en 11 april Thomassen International.*De lezingen van de sollicitatiecursus beginnen om 13.30 uur in BB2 op 1 februari. Dus denk aan je toekomst en vul die zaal. Het duurt tot ongeveer 17.00 uur en bestaat uit vier lezingen. De toegang is vrij, maar vol is vol.

Arago

Dinsdag 31 januari excursie naar Holland Signaal in Hengelo. Inschrijven op het prikbord in de kantine. * De avond van diezelfde dinsdag staat in het teken van de AGTN. In de Aragokamer begint namelijk om acht uur de info-avond, tijdens welke gepraat wordt over met name het vijfjarig curriculum. Iedereen die interesse heeft voor het onderwijs is welkom. * Woensdag 1 februari: lezingenmiddag van de sollicitatiecursus, in het BB-gebouw. Iedereen is van harte welkom op deze ongetwijfeld zeer leerzame middag, waarop mensen uit het bedrijfsleven je informeren over het sollicitatieproces. Zie voor meer informatie wat betreft de exacte locatie, de sprekers en de aanvangstijd de posters die zijn opgehangen.

* Donderdag 2 februari gesprekkendag van de sollicitatiecursus. * Vrijdagavond 3 februari: COSMOS info-avond in samenwerking met Studium Generale. * Woensdag 8 februari lezingenmiddag: afgestudeerde natuurkundigen komen vertellen over het leven na je studie, wat betreft werken etc. * Donderdag 9 februari copijsluiting van Arago Focus, de nieuwe naam van Het Aragootje. Heb je een leuk of leerzaam stukje, lever dat dan in in het reactorvat voor de Aragokamer. * Op vrijdagmiddag vanaf half vijf de vrijdagmiddagborrel. Kom eens langs om een tosti of een biertje tegen zeer zachte prijs te kopen.

TObias

Een laatste herinnering: vrijdag 27 januari is er de Themadag. Het thema is: 'Rol in de wereld van de opleidingsfunctionaris'. Vanuit verschillende gezichtspunten (theoretisch, externe opleidingspraktijk en interne opleidingspraktijk) worden de rollen en benodigde kwalificaties van de opleidingsfunctionaris zullen worden besproken. Tevens wordt aandacht besteed aan vraagstukken als beroepscode en ethiek ten aanzien van deze professie; en de instrumenten die een opleidingsfunctionaris tot zijn/haar beschikking heeft. Je maakt op een inhoudelijke en praktische manier kennis met de assessment centre-methode. Het kost 10 gulden, en het begint om 9:30 uur in BB4.

* Maandag 6 februari is er weer een lezing. Deze zal gaan over de activiteiten van en bij de Open Universiteit. Tijd en plaats: 12:30 in D101. * Op diezelfde dag is er een supergezellige borrel bij de uitgang van Hal B naar het TO-gebouw. Deze zal beginnen om 17:00. Komt allen weer in grote getalen! * 14 Februari: de Valentijnstearjerker. Kom je vergapen aan een romantisch en ontroerend cinematisch meesterwerk. * Over een paar maanden is hij er weer: de nieuwe Almanak. Ook jij hebt de mogelijkheid hier interessante en spannende onthullingen te doen. Voor 5 gulden kan je stukje (van een paar regels) geplaatst worden. Belangstelling? Lever dan je stukje in bij de TObiaskamer.

ConcepT

Vrijdag 27/1 houdt de aktiviteitencommissie een lustrumsportdag met vele onalledaagse taferelen. Als je je hiervoor nog niet ingeschreven hebt, doe dit dan gauw, er is nog plaats! s' Avonds slotfeest als afsluiting van de lustrumweek in de Blauwe Kater (boven 'De Kater'). Optredende band: 'Soul Protectors'. Iedereen is welkom. * Op 2 februari houdt ConcepT haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Hierop zal door het bestuur 1994 verantwoording worden afgelegd en er zal een nieuw bestuur worden aangesteld. Belangstellenden zijn welkom vanaf 15.45 uur in zaal T 700.

* De vakgroep Civiele Techniek houdt i.s.m. ConcepT een lezing over het Twente-Mittellandkanaal op woensdag 8 februari in WB N115 (filmzaal) om 14.00 uur. Entree is gratis. De volledige titel van de lezing luidt: 'Twente-Mittellandkanaal, van initiatief tot aanleg.' Er zullen drie sprekers van Rijkswaterstaat en de Provincie iets komen vertellen over onder meer de aanleiding tot het TMK-project, de tracéontwikkeling en de rol van het project in de regio. * De binnenlandexcursie naar Spanbeton en de RWZI vindt plaats op 9 februari. Inschrijven kan op het ConcepTbord.

ConcepT bestaat momenteel uit een twaalftal commissies. Op korte termijn zijn we op zoek naar nieuwe commissieleden voor een tweetal commissies, te weten de introkamp- en de 'nieuwe' symposiumcommissie. Als je interesse hebt kun je je inschrijven op het ConcepTbord. * Naast dit alles zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen gaande. Er is een initiatief om een C-commissie op te zetten, waar in zitting zullen nemen: een TBK-C-er, een BSK-C-er en een bestuurslid van ConcepT. Tot nu toe is de commissie al bijna gevuld, we missen echter nog een TBK-C-er. Heb je interesse neem dan contact op met Marielle van Dooren (895114) * Daarnaast is het plan opgevat om één bedrijvendag te organiseren voor de hele UT. Ook ConcepT draagt hieraan haar steentje bij en we zoeken derhalve hiervoor een erg gemotiveerde aktieveling die zich kan en wil inzetten om dit evenement met een zevental anderen tot een goed einde te brengen. Enige ervaring op organisatiegebied is een pré. Je kunt je aanmelden op de ConcepTkamer. (WB N122).

Heb je nog een leuke bijdrage voor de nieuwe ConcepTueel, dan kun je deze inleveren op de ConcepTkamer.

Sport

Nacht van Drienerlo

Van de winter als 't buiten vriest dat 't kraakt, houdt de vv Drienerlo in het sportcentrum in de nacht van 28 op 29 januari 'De Nacht van Drienerlo'. Hier kun je met je team je kunsten vertonen in volleybal, basketbal en zaalvoetbal. We beginnen om half 8 en na afloop (rond de klok van 5 uur) is er een gezamelijk ontbijt. Wil je deze nacht 'live' meemaken, gooi dan een briefje in het postvak van de vv Drienerlo in het sportcentrum met daarop: naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon, teamnaam en het (geschatte) aantal teamleden. De kosten zullen ongeveer f70,- per team bedragen. Meer info bij Anneke Wieman (053-895158) of Karen Koppeschaar (053-895094).

DZV Euros

Twee wijzingingen bij het 'Winterevenement, 10 feb.' 1. Vertrek 8:58 (Enschede) i.p.v. 7:28. 2. Ochtend - en middagprogramma is omgewisseld: s'ochtends nd skutsje van Heerenveen, s'middags schaatsen. Opgave bij Job: 053 - 335079. Borrels: na afloop vd twee lezingen (1 feb en 15 maart) is er een borrel in KVB.

Universiteitsteam Bata

Goede lopers (m/v!) kunnen zich opgeven voor het universiteitsteam bij de Sportraad. Het gaat om een wedstrijdteam dat de UT zal vertegenwoordigen in de universiteitscompetitie van de Batavierenrace 1995.

Snertloop: zondag 5 februari wordt de eerste snertloop georganiseerd ter voorbereiding op de Bata. Vijf km hardlopen over de campus met na afloop een lekkere kop snert. Start om 13.00 uur op de sintelbaan, deelname is gratis!

Langlaufen/Skiën in Winterberg

Vrijdag 10 februari organiseert de Sportraad een volledige

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.