INFO

| Redactie

De toepassing van 'Metal-evaporated (ME) tape' speelt een cruciale rol bij het realiseren van zeer hoge bitdichtheden in magnetische recordingmedia voor massageheugens zoals bijvoorbeeld de digitale videorecorder. In samenwerking met onderzoekers in de 'Information Storage Technology Group' van de vakgroep Transductietechniek en Materiaalkunde (EL, TN) en binnen het kader van het onderzoekinstituut MESA-Twente zal aan experimentele 'tape samples' recordingonderzoek worden verricht in het tijd- en frequentiedomein. Hierbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de correlatie tussen enerzijds de recordingeigenschappen en anderzijds de macroscopische en micromagnetische eigenschappen van het recordingmedium. Doelstelling van het onderzoek is het formuleren van de vereiste condities voor het bereiken van hogere oppervlakte-bitdichtheden op ME-tape. In dit door STW ondersteund project is plaats voor 2 medewerkers voor een periode van (in beginsel) 4 jaar. Een Assistent in Opleiding (AIO). Vooropleiding: Technische Universiteit- Electrotechniek, Technische Natuurkunde of een andere relevante studie. Een Technisch assistent. Opleiding: Hoger Beroepsonderwijs (HBO) Electrotechniek of een andere relevante opleiding met interesse voor signaalverwerkende hardware en software.

Algemeen

Vacatures 'High-density magnetic recording in ME tape'

Inlichtingen met betrekking tot de beide vacatures zijn te verkrijgen bij

dr.ir. J.P.J. Groenland (tel. 053.892713) of J.C. Lodder (tel. 053.892750),

Universiteit Twente, MESA Onderzoekinstituut, Postbus 217, 7500 AE Enschede.

Betaaldata van de salarissen in 1995

20 januari, 20 februari, 23 maart, 24 april, 23 mei + vakantie-toelage, 22 juni +IRZK, 24 juli, 23 augustus, 22 september, 23 oktober, 22 november, 20 december +IRZK.

Spaarloonregeling UT

Het maximum spaarloonbedrag is voor 1995 verhoogd naar f. 1.580,-- per jaar (was f. 1541,-). Bij personeelsleden die op het aanmeldingsformulier hebben aangeven maandelijks het maximum bedrag te willen sparen, wordt het maandbedrag automatisch gewijzigd van f.128,-- in f. 131,65 per maand. Het rentepercentage voor de spaarloonregeling is met ingang van 1 december 1994 verhoogd. De rente bedraagt nu 5,75%. Voor eventuele aanvullende informatie kunt u bellen met tst. 2188.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 15 december 1994

Het College heeft in principe besloten tot inrichting van het Bureau Internationale Samenwerking als onderdeel van de dienst TRD. Het College vraagt de Universiteitsraad om een standpunt over de organisatorische vormgeving en om instemming met de financiering.

Het College heeft een financiële bijdrage verstrekt van % 2.500 voor een concert van het Nederlands Studenten Orkest.

Onderwijs

Alle faculteiten

WB

Tentamen Stijfheid en sterkte I (code 115718/115705)

Voor WB P-studenten

Het bovengenoemde tentamen vindt plaats op woensdag 18 januari 1995 van9.00 uur t/m 12.30 uur in zaal Hal D.100.

Doctoraaluitreiking d.d. 16 maart 1995

Voor WB D3-studenten

WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op 16 maart 1995 dienen zich vóór 23 februari 1995 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamen-resultaten dienen uiterlijk 2 maart 1995 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist!

Tentamen Grondslagen Bestuurlijke Bedrijfseconomie (186051)

Voor: WB Propedeuse-studenten

Op 24 januari a.s. is er een tentamen Grondslagen bestuurlijke bedrijfseconomie voor WB propedeuse-studenten gepland in Hal D100 van 9.00-12.30 uur.Dit tentamen maakt deel uit van het Projektonderwijs en is alléén bedoeld voor WB-studenten.

EL

EL-voorlichters gevraagd

Gezocht: enthousiaste EL studentes en -studenten (tenminste tweedejaars).Werkzaamheden: De faculteit Elektrotechniek wil extra aandacht besteden aan voorlichting aan VWO-scholieren. Daartoe willen wij drie teams van elk twee studenten selecteren en trainen. Deze zes mensen zullen wij vervolgens op pad sturen naar VWO-scholen. Daar geven zij informatie over de studie Elektrotechniek. Hun inzet loopt van februari 1995 tot en met juni 1996. Daarna worden de voorlichtingsactiviteiten in principe per collegejaar georganiseerd. Verlenging van de samenwerking is mogelijk.

Vereisten: goed en enthousiast de opleiding EL kunnen presenteren aan VWO-scholieren, ouders, decanen en andere geïnteresseerden; goede kennis van het EL-studieprogramma; vanaf februari 1995 beschikbaar zijn. Voorwaarden: met goed gevolg deelnemen aan een cursus Presentatie en Voorlichting. Op basis van het cursusresultaat zal een definitieve selectie plaatsvinden. Vergoeding (bestaat uit twee delen): een vergoeding van % 10,- per uur; een vergoeding voor reis- en verblijfskosten conform de faculteitsnormen EL.

Interesse? Meld je dan aan bij Hans Lammertink, Bureau Studievoorlichting, Infocentrum De Boerderij. Voor meer informatie kun je terecht bij Wubbo Gruisinga (EL), telefoon 892745 of Hans Lammertink (VEB), telefoon 894078. Je aanmelding moet voor 27 januari binnen zijn.

Praktikum ASIC Design (122247)

Op dinsdag 17 januari start wederom het tweede-jaars praktikum ASIC design (122247). Groep 2 wordt op die datum om 13:45 verwacht in zaal 9156 op vloer 9. Groep 3 wordt op donderdag 19 januari op dezelfde plek verwacht om 13:45. Voor de verdere tijdstippen wordt verwezen naar het praktikum rooster. Er kan bij de U-take een knipkaart voor Dfl. 35 gekocht worden waarmee op het praktikum de handleiding verkregen kan worden (3 delen). Het is verder handig om voor de handleiding een vier-rings map te kopen waarin de delen repectievelijk opgeborgen kunnen worden. Tenslotte wordt er verwacht dat U een officieel prakticum journaal ter beschikking heeft, waarin de resultaten van Uw werk geschreven kunnen worden, waarna beoordeling plaatsvindt. Praktikumcoordinator ASIC design, Dr.ir. H.G. Kerkhoff, tel. 2646.

Doctoraalvoordracht

M. Alberink over: Theoretical analysis of the behaviour of a human muscle cell membrane with defects supposed in HOPP; 12 januari 1995, 14.00 uur, EL/TN-gebouw, kamer B1220.

250-uurs voordracht

R. Lammers over: Measurements on SiON and PMMA waveguides; 12 januari 1995, 15.00 uur, EL/TN-gebouw, kamer B1220.

Doktoraalopdracht

Titel: Study of Routing Algorithms for Multiparty Connections in ATM

Description: This assignment will be part of the research work done at UT on a multi-company and multi-university research project to be funded by the EC. This assignment has as its objective the investigation of various aspects of routing algorithms for connections supporting communication between multiple parties. This communication may take place on multiple 1-to-n multicast trees, or it may take place on one n-to-n multicast tree. Some of the aspects to be investigated are:

The worst case (big-O) and average case complexity of candidate algorithms; practical performance of some candidate algorithms--that is, how the algorithm's behavior depends upon the actual structure of the network; what constraints upon the route that the algorithm can take into consideration and still compute a route in a reasonable time; what the definition of 'optimality' is for the candidate algorithms;whether the candidate algorithms are optimal or heuristic; whether the algorithm is suited for centralized or distributed computation of routes and whether it can be adapted easily to the opposite mode of operation;whether the algorithm can be adapted to add, delete or change parties in (almost) constant time; the reliability of routes computed, and the enhancement of the reliability of multiparty calls through computing routes.

As a part of the examination of all these aspects of routing multiparty connections, there will be some implementation of some candidate algorithms, simulation of their operation for real network configurations and the investigation of the economic aspects of routing in public and private networks. This project will be conducted in English. Location: Universiteit Twente. Afstudeercommissie, 1e lid: Prof. Dr. Ir. I.G.M.M. Niemegeers, 2e lid: Dr. P.F. Chimento (1e begeleider), 3e lid: Dr. Ir. B.R.H.M Haverkort.

Oproep

Gevraagd een D-student in het project: Ultrasoon gefocusseerde magnetische stimulatie. Dit project wordt uitgevoerd binnen de Stichting Medisearch, een samenwerkingsverband van UT en Medisch Spectrum Twente. Er is een startsubsidie beschikbaar. Doel is om de mogelijkheden van ultrasone fucussering te onderzoeken bij bestaande magnetische stimulatiemethoden, teneinde selektief arm- of been-zenuwen te kunnen activeren vor spieraansturing. Dit project moet leiden tot een prototype van een stimulatiekop.

Er is reeds voortgang gemaakt in de fysisch-fysiologische theoretische onderbouwing. De werkzaamheden zijn voornamelijk instrumenteel-technisch en elektronisch (hard/software) matig van aard. Kennis van ultrasoundtechnologie strekt tot aanbeveling. Start van de D-opdracht: zo spoedig mogelijk. Aanmelding bij dr. W.L.C. Rutten, BMTI/Bio-informatica, EL, toestel 2761.

CT

Afstudeerplaats Chemische Technologie

Voor: CT-D3

Aanvang : in overleg. Plaats: Universiteit Twente / KEMA Arnhem. Informatie: dr.ir. H.J.H. Brouwers, tel. 053 - 894056 / 4322.

Ten behoeve van de bescherming van het milieu worden bepaalde afvalstoffen geimmobiliseerd. Door de immobilisatie kunnen schadelijke componenten niet meer in het milieu terecht komen. Koude immobilisatie in een cementmatrix is een aantrekkelijke optie vanwege de eenvoud en kostprijs. De schadelijke componenten mogen de cementreactie echter niet negatief beïnvloeden.

Met het computerprogramma Hydra 2D kan al de reactie van cement in de aanwezigheid van vlieggas en micro-silica worden gesimuleerd . In het afstudeerproject dient de interactie tussen cement en geselecteerde stoffenzoals chloriden, fosfaten, sulfaten, zware metalen (Pb en Zn) en organische bestanddelen (suikers) te worden beschreven. De interacties worden gemodelleerd en geïmplementeerd in Hydra 2D. Vervolgens worden de modelvoorspellingen vergeleken met experimentele resultaten uit de literatuur en zo mogelijk met eigen validatietesten. Belangstelling voor cementchemie en programmeren (in C) is gewenst.

Colloquium

Daniëlle I.van Heusden: Experimental research on and modelling of a Rapid Pressure Swing Adsorption process for the separation of CH4 /CO2 mixtures on active carbon; 20 januari 1995, 11.00 uur, CT 1814.

BSK

Afstudeeropdracht

De Stichting Dagcentra Twente zoekt een student BSK voor een afstudeerop-

dracht met als onderwerp: 'Meten van begeleidingsintensiteit'. De Stichting Dagcentra Twente beheert 7 dagcentra voor verstandelijk gehandicapten, 4 voor volwassenen en 3 voor kinderen, met bijna 400 cliënten. 's Avonds en 's nachts zijn zij thuis of wonen in een gezinsvervangend tehuis. De begeleiding overdag vindt doorgaans in groepen plaats en wordt gerealiseerd door agogisch gekwalificeerde groepsleiders. Er bestaat grote behoefte aan een meetinstrument waarmee de benodigde begeleiding per individu kan worden gekwantificeerd. Op basis hiervan kan worden gewerkt aan een verdeel sleutel, met behulp waarvan het management middelen kan inzetten al naar gelang de gebleken behoefte.

Binnen de sector is een dergelijke geobjectiveerde methode niet voorhanden. Op landelijk niveau zijn meetinstrumenten bekend op het terrein van lichamelijk gehandicapten en binnen de intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten. Het door de stichting gewenste onderzoek zou globaal kunnen bestaan uit het construeren van een meetinstrument en een onderzoek naar toepasbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid e.d. Informatie over deze afstudeeropdracht is te verkijgen bij prof.dr. A.H.M. Kerkhoff en dr. J.M. Bos, tel: 3917.

Integrand

Integrand zoekt een BSK-student of afgestudeerde BSK-er voor het geven van een second opinion op een onderzoek van het midden- en klein bedrijf. Hierbij moet bekeken worden of het mogelijk is om de nu zwaar geclausuleerde detailhandelvergunning volledig ongeclausuleerd terug te krijgen. Daarnaast moet een haalbaarheidsanalyse gemaakt worden voor een tweede supermarkt die past binnen het bestemmingsplan van de gemeente. De opdracht is full-time, duurt ongeveer 6 maanden en je kan direct beginnen.

Heb je interesse of wil je meer informatie over deze of andere Integrand opdrachten kom dan langs. Integrand Twente, Vrijhof kamer 206, tel: 053-893909. Referentienummer:416

Colloquia

Peter de Jonge over: Van uitspraken naar afspraken. Een bestuurskundig onderzoek naar de mogelijkheden van kwaliteitsbewaking in de regionale ambulante geestelijke gezondheidszorg; 16 januari 1995, 16.00 uur, TW-C238.

Constant Mathijsen over: De steunfunctie kunstzinnige vorming. Een beschrijving van de organisatorische implicaties van het beleid ten aanzien van de verzorgingsstructuur kunstzinnige vorming; 24 januari 1995, 16.00 uur, TW-C238.

Moderne politieke theorieën (174214)

Voor: D3-studenten BSK

Het door ziekte van de docent, dr. S.A.H. Denters, uitgevallen hoorcollegeModerne politieke theorieën wordt ingehaald op woensdag 18 januari, 5e en 6e uur in zaal WB-T809.

Erasmusprogramma

Voor: D-studenten BSK

De faculteit BSK neemt deel aan een tweetal Erasmusprogramma's voor studentenuitwisseling met het buitenland. Voor het cursusjaar 1995/1996 bestaan er uitwisselingsmogelijkheden met Zweden, Noorwegen, Denemarken, Engeland, Schotland, Ierland, Frankrijk, Duitsland en België. Daarenboven heeft de faculteit een samenwerkingsverband afgesloten met een drietal Amerikaanse universiteiten.

Informatie over de diverse programma's van de deelnemende universiteiten is te verkrijgen bij BOZ/BSK. Studenten die in aanmerking willen komen voor een uitwisselingsplaats dienen vóór 1 februari 1995 een aanmeldingsformulier in te leveren bij BOZ/BSK.

Afstudeeropdracht

Een intramurale instelling voor geestelijk gehandicapten in Twente zoekt een BSK-student die in het kader van zijn/haar afstuderen een onderzoek wil verrichten naar de ontwikkeling van haar bewonerspopulatie. Naast een verkenning van de literatuur over nationale (en internationale?) ontwikkelingen dienen gegevens van de instelling te worden geanalyseerd. Inlichtingen: dr. J.M. Bos, tel. 3218. Kamer: TW-C323.

TBK/CT&M

Voorlichting ERASMUS-programma

Voor: D-studenten TBK

De faculteit TBK neemt deel aan een tweetal ERASMUS-programma's voor studentuitwisseling met het buitenland. Voor het cursusjaar 1995/96 bestaan er uitwisselingsmogelijkheden met Finland, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Oostenrijk, België, Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal.

Op donderdag 19 januari a.s., van 12.35 tot 13.30 uur, wordt een voorlichting verzorgd over deze uitwisseling in zaal BB1. Voor diegenen, die verhinderd zijn deze voorlichting bij te wonen, is vanaf die datum een voorlichtingsfolder beschikbaar bij BOZ-TBK.

Ethiekdagen

Voor: TBK D2

De definitieve deelnamelijsten voor de ethiekdagen op 6 en 7 februari, 20 en 21 maart, 27 en 28 maart, 10 en 11 april liggen vanaf heden bij de publikatieborden BOZ/TBK.

Integrand

Integrand zoekt een enthousiaste TBK-student(e) die gedurende 3 maanden, 4 à 5 dagen per week een opdracht wil doen bij een bedrijf in Deventer. Onderzocht moet worden hoe dit bedrijf een snelle groei kan realiseren op het gebied van software pakketten voor de juridische markt. Heb je interesse in een opdracht en ben jij zelfstandig, sociaal en initiatiefrijk kom dan even langs voor meer informatie. Integrand Twente, Vrijhof kamer 206, tel: 053-893909. Referentienummer: 417

Integrand zoekt een student voor een onderzoek naar de kostprijzen de verschillende produkten van een handels- en verwerkingsbedrijf. De opdracht zal aanvangen in januari '95. Van de kant van het bedrijf kan de studentalle hulp en steun verwachten. De voorkeur gaat uit naar een vergevorderd doctoraal TBK-student met financiële vakken.

De het aantal uur/week en de lengte van de opdracht is in overleg.

Heb je interesse of wil je meer informatie over deze of andere Integrandopdrachten kom dan langs: Integrand Twente Vrijhof kamer 206, tel: 053-893909. Referentienummer: 411

Ethiekdagen

Voor: TBK D2

De inschrijflijsten voor de ethiekdagen zijn vol. De mogelijkheid bestaat nu om op een wachtlijst gezet te worden. Men kan zich dan opgeven bij de secretaresse kamer 314, telefoon 893519.

Colloquia

Hans Jonker over: Randvoorwaarden voor prestatiemetingen en automatisering van de produktie-administratie en -besturing bij de gereedschapmakerij van Timmerije B.V. te Neede; 26 januari 1995, 15.45 uur, BB5.

Maarten Waaijenberg over: Vergelijkend onderzoek naar de invoering van milieuzorgsystemen in Nederland en Singapore bij bedrijven in de Metaal- en elektrotechnische produktensektor; 20 januari 1995, 15.45 uur, BB3.

Harm Sanders over: Stallingslocatieproblematiek van streekvervoerbedrijf DVM/NWH; 18 januari 1995, 13.45 uur, BB4.

Nabespreken Tentamen Vloeistofmechanica (224020)

Voor: CT&M-D1 / TBK-D2 studenten

Een nabespreking van het tentamen Vloeistofmechanica (vakcode 224020) zal worden gehouden op donderdag 19 januari 1995, 13.30 uur. Locatie: WB T 700.

TN

Aanmeldingsprocedure examen doktoraal TN in maart 1995.

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich daarvoor altijd zelf opgeven, ook wanneer de doktoraalvoordracht het laatste onderdeel van het afstuderen is of alle cijfers reeds binnen zijn.

Buro onderwijszaken is immers onbekend met de plannen van de student: er kunnen diverse redenen zijn waarom een student de formele datum van het doktoraal-examen zou willen uitstellen.

Verder wordt U gevraagd U te wilen houden aan de hieronder vermelde data.

Aanmelding open: 16 januari 1995; Sluiting aanmelding: 14 februari 1995; Terugtrekken tot: 13 maart 1995; Examenvergadering (uitslag): 14 maart 1995; Uitreiking van de diploma's: 16 maart 1995

Twee exemplaren van het doktoraalverslag dienen bij buro onderwijszaken TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1 ex. bibliotheek). U dient er rekening mee te houden dat U ongeveer 3 weken voor de doktoraalopdracht contact opneemt met BOZ zodat tijdig voor een zaal kan worden gezorgd.

College Relativiteitstheorie (code 141114)

Voor: D2/D3-studenten

In het kader van Bijzondere onderwerpen uit de Natuurkunde zal in het 3e trimester het vak Relativiteitstheorie worden gedoceerd door prof.dr. W.j. Caspers. De voorbespreking vindt plaats op 27 februari 1995 om 14.00 uur in EL/TN B 1128.

Student-assistenten gezocht.

Voor het eerstejaars practicum TN zoeken wij nog enige student-assistenten. Periode half februari - half mei. Inlichtingen/sollicitatie bij I. de Bruijn (EL/TN 4254) of P. Fornerod (EL/TN 4246). Gegadigden dienen het tweede studiejaar (D1) volledig afgerond te hebben en niet ouder te zijndan generatie 1990.

INF/BIT

Doctoraalvoordrachten

Fridolin van Orden over: Ontwerp van een kennismodule voor integratie met

C++.; 13 januari 1995, 14.00 uur, Hal B-208.

A.J.F. le Loux over: Machinaal leren voor particuliere kredietverlening bij de ABN-AMRO bank; 23 januari 1995, 15.00 uur, Demoruimte Hal-B.

Remco D. Hoetmer over: Formal Design of Database Protocols; 20 januari 1995, 14.00 uur, Demozaal Hal B.

Colloquium

Tim Smithers (Universidad del Pais Vasco) over: What the dynamics of adaptive behaviour and cognition might look like in agent-environment interaction systems; 12 januari 1995, 13.45 uur, Hal D105.

TO

Inleiding Programmeren voor TO (211019)

Voor: TO D1-studenten

In overleg met de docente zijn er extra (allerlaatste) herkansing + voorbereidingsbijeenkomsten gepland voor het vak Inleiding Programmeren voor TO (vakkode 211019). Bijeenkomsten: 1. Vrijdag 3 maart 1995, 3+4e uur, zaal Hal D105 (bespreken tentamen van 23 augustus 1994 (vooraf zelf maken). 2. Woensdag 8 maart 1995, 1+2e uur, zaal Hal D105. Spreekuur: Vrijdagmiddag 10 maart 1995, kamer INF 1055 vooraf een afspraak maken bij: Betsy van Dijk, tel. (89)3781, kamer INF 1055.

Tentamen: maandag 13 maart 1995, 10.30 uur (precies) - 14.00 uur, zaal D201.

Campus en studentenleven

SPE

Gemeenteberaad

Woensdagavond 18 januari is er om half acht op het Pastoraatsplein op de tweede verdieping van de Vrijhof een gemeenteberaad over de vieringen. Ieder die zich betrokken voelt bij het SPE en met name de vieringen wordt uitgenodigd deel te nemen aan het overleg.

Stop making sense

Woensdag 25 januari: Themamiddag over zingeving en popmuziek. Daarna voor de liefhebbers een gereduceerde mensamaaltijd gevolgd door een nagesprek. Wim Jansen, die veel verstand heeft van popmuziek, zal het middagthema verzorgen. Naar alle bij ons bekende adressen van eerste- en tweedejaars is een persoonlijke uitnodiging verzonden. Opgave voor de maaltijd bij het secretariaat.

Kanazondag

Aanstaande zondag is er weer een 'gewone' dienst om half elf in de Audiozaal. Voorganger is Jan de Jongh.

Nieuwe groepen

Deze week beginnen de volgende groepen: woensdag 18 januari 16.30 De ontdekking; donderdag 19 januari 16.30 uur Spiritualiteit; 19.30 uur God en de oerknal. Uitgebreide informatie in de voorjaarsfolder (nog verkrijgbaar bij secretariaat) en UT-nieuws van vorige week. Van tevoren opgeven bij secretariaat (of op antwoordapparaat) is gewenst.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

Studieverenigingen

Inter-Actief

Inter-Actief heeft nu ook haar eigen WWW-pagina: adres http://www.cs.utwente.nl/data/interactief/. %Voor 5, 6 en 7 Mei heeft de Accie een Turbo Trip '95 naar Praag georganiseerd. Je kunt je nu al inschrijven voor de voorinschrijving bij hal L224. Voorinschrijvers hebben voorrang bij de eigenlijke inschrijving. De TT wordt samen met TObias georganiseerd. Ook mag je een introducee meenemen. We gaan per bus en blijven daar overnachten in een hotel. De kosten zullen onder de f100,- blijven. Kom eens langs in de Inter-Actief-kamer.

TObias

Allereerst: een geweldig en zeer creatief 1995 gewenst! % OCTO staat voor: Onderwijskundig Centrum Toegepaste Onderwijskunde. Wat men hier allemaal doet, wordt je op maandag 16 januari verteld op de lezing hierover. Plaats: D101 om 12.30 uur.

Alembic

Het Alembic bestuur wenst iedereen een fantastisch 1995 toe.%Excursies: Op het Alembic hangen weer een aantal excursies (Wavin, Solvay, etc). Kijk maar eens goed op dit bord, want er zit vast ook een leuke excursie bij voor jou (ook voor eerste en tweede jaars).%Nieuwjaarsfeest: op 18 januari in Outline met optreden van de band Souled. Kaarten verkrijgbaar in de Alembic kamer (slechts 3,50 in de voorverkoop).%MATCH (Manufacturing and Technologie in Chemistry): Op de Alembic kamer liggen folders en inschrijfformulieren voor deze manufacturing course.

Isaac Newton

18 januari Nieuwjaarsfeest in discotheek Outline! % 1 en 2 februari vindt de sollicitatiecursus plaats. Op 1 februari is de gratis lezingenmiddag en op 2 februari kunnen Newtonleden voor f10,- aan een proefsollicitatie meedoen. Inschrijven kan op het Newtonbord tot 13 januari.

% De definitieve inschrijving voor de intercontinentale reis EAST sluit vrijdag 13 januari om 12.30 uur! Kom nog snel naar de Newtonkamer. Dinsdag 17 januari om 12.30 uur zal de loting plaatsvinden.

% Newton zoekt nog actievelingen voor de Bedrijvendagcommissie. Schrijf je in op het Newtonbord of meld je bij een van de bestuursleden.

% Heb jij interesse voor het bestuur van Newton voor het jaar 1995-1996? Loop dan eens langs de Newtonkamer en vraag informatie bij een van de bestuursleden.

% Inschrijfformulieren voor de Manufacturing and Technology in Chemistry course van DSM zijn te verkrijgen op de Newtonkamer. % Het KIvI organiseert een Ontmoetings- en Informatiedag voor werkzoekenden op 27 januari in Den Haag.

% Kijk voor de activiteiten van dit trimester, zoals laserquest en de eerstejaarsactiviteit, op het Newtonbord voor meer informatie!!

% Vanmiddag is weer de allereerste borrel van het nieuwe jaar!

Sirius

Vanavond (12 januari) is het bestuurswisselfeest in de Blauwe Kater. Vanaf 22.00 uur zijn alle leden van harte welkom om het oude bestuur uit te zwaaien en het nieuwe te feliciteren% Woensdag 18 januari: nieuwjaarsfeestvan alle studieverenigingen van de UT in Outline met optreden van de band Souled. Kaartjes à f 3,50 kunnen tussen de middag gekocht worden in de kantine van het TW-gebouw.

Arago

Vanmiddag in de kantine van het EL/TN-gebouw: oliebollenborrel met veel oliebollen en een gratis fust bier! Je laatste (?) kans om bekenden een gelukkig 1995 te wensen!

% Morgenmiddag is 'ie er weer: de vrijdagmiddagborrel. Heb je zin om na je praktikum even een biertje te drinken en een tosti te eten? Kom dan vrijdags langs in de Aragokamer! % Dinsdag 17 januari om half vijf in de Aragokamer: actievelingenwervingsborrel. Lijkt het je leuk om actief te worden binnen Arago, kom dan langs op deze borrel om daar met een aantal actievelingen te spreken over de mogelijkheden die Arago jou biedt.

% Disdagavond: commissie-etentje. Iedereen die in 1994 actief is geweest voor Arago kan mee. Inschrijven kun je je op de lijst die speciaal daarvoor bestemd is. (Aragokamer)

% Woensdag 18 januari: eerstejaars-excursie naar de Grolsch brouwerijen in Enschede. Vertrek per fiets, in de ochtend.

% Woensdagavond in outline: nieuwjaarsfeest. Kaarten in de voorverkoop % 3,50, aan de zaal % 5,00. % 27, 28 en 29 januari: gezellig weekendje naar Aken (Duitsland). Iedereen die mee wil kan zich binnenkort inschrijven voor dit fantastische spektakel. % Dinsdag 31 januari: excursie naar Holland Signaal in Hengelo. Inschrijven op het Aragobord in de kantine.

% Op 1 en 2 februari: de sollicitatietrainingen. De lezingendag op 1 februari begint 's middags en is voor alle belangstellenden vrij toegankelijk. (BB-gebouw) De inschrijving voor de gesprekkendag op 2 februari is inmiddels gesloten.

Scintilla

Nieuw bij de STORES: Busmiles. Koop bij de Stores en spaar voor gratis strippenkaarten.

% Woon je op de campus en neem je een Campus-netaansluiting? De STORES verkoopt de goede ethernetkaarten tegen de bekende aantrekelijke Stores-prijs. Vergeet je pasje niet!!

% Scintilla goes Internet!! Vanaf nu heeft Scintilla zijn eigen gopher, ftp-site en WWW-server. Kom langs en neem een kijkje in de wereld die Cyberspace heet.

% In september 1995 viert Scintilla haar 6e lustrum. Ter ere hiervan wordt een symposium georganiseerd en een lustrumboek uitgegeven. Voor beide commissies zijn wij nog op zoek naar enkele personen. Heb je interesse? Kom langs in de Scintillakamer of bel 2810

% Aan alle 2e jaars: Je P binnen ? tentamens achter de rug? Dan is het nu tijd om actief te worden. Er zijn een aantal plaatsen vrij binnen de verschillende commissies.

Stress

Stress wenst iedereen een gelukkig 1995! Activiteiten: % 18 jan: Oud en Nieuw feest in discotheek Outline

% Op 1 februari 1995 is de ALV met bestuurswissel. Uitnodiging volgt nog

% 24 jan: excursie Optiebeurs voor eerstejaars

% Op 23 februari 1995 is in Rotterdam de landelijke Marketing Associatie dag. Verschillende bedrijven organiseren dan ook individuele workshops

% Binnenkort wordt er een Business Challenge competitie georganiseerd, een wedstrijd in het schrijven van een ondernemingsplan. De wedstrijd is opgezet door alle bedrijfskundige en economische studieverenigingen in Nederland. Inschrijven in teams. Binnenkort meer info.

% In maart 1995 wordt de kwalificatieronde voor Times in Twente gehouden.Times is een internationale business competition, de finale vindt plaats in Stockholm.

% Het magazine BK-trends zoekt nog enkele mensen voor de lay-out, de acquisitie en de redactie

% Voor alle excursies, vacatures in commissies, enz. geldt: Inschrijven en meer info op het Stress-bord in de hal van BB. Heb je vragen, klachten of suggesties? Kom dan langs in de Stresskamer of bel 893527/47.

Diversen

BSC Duitenberg

Donderdag 12 januari nieuwjaarsborrel voor alle actieve leden. Overige leden en geïnteresseerden zijn ook welkom vanaf 20.00 uur onder in Le Monde. Deelnemers aan de studiereis naar Zwitserland: de eerste evaluatie van de onderzoeksopdrachten op 17 januari is bij Henk Kroon. Groep 1 wordt om 14.00 verwacht, groep 2 om 14.15, groep 3 om 14.30, groep 4 om 14.45, groep 5 om 15.00, groep 6 om 15.15 en groep 7 om 15.30 in BB kamer 403 met de voorlopige uitwerkingen. Nieuwe actieve leden zijn nog altijd welkom in onze Optiecommissie die iedere week op woensdag om 12.30 in Hal D vergadert, en de Beleggingscommissie, iedere week op dinsdag om 12.30 in Hal D. Interesse? Neem dan contact op met de Duitenbergkamer tel:894245.

Tsjerk Hiddes

Op it foarste plak wol ik eltsenien bedankje die op it Krystkongres '94 west is. Ik hoopje dat der genoch minsken foar de KKK'95 te finnen binne sadat it KK'95 krekt sa'n sukses wurde kin. Yn it wykein 21/22 jannewaris hâld ús susterseltskip WSSFS út Wageningen der lustrum. Op 21 jannewaris is der in rûnlieding troch it natuurgebiet "De blauwe kamer" en dernei in foarumdiskusje oer miljeukoöperaasjes.

Nei it waarmmiel is der in feest mei Wiegels Wjukkelmasine. Op 22 jannewaris is der in biljertkriich. Waad mei wol nei it lustrum kin sich opjaan by my. Op woansdei 25 Jannewaris geane we nei Hengelo te bowlen (net nei Preston Palace). Opjaan by Hindrik of my. Op sneon 1 april ('t is gjin grap) wolle we nei de fuotbalwedstiid Hearrefean-Ajax. Wa't interesse hat kin my skilje. Tillefoan 5065 (Lieuwe vdW).

Apollo

Vorig jaar was de thema-nacht (Nacht van het geluk) een overweldigend succes. Dit jaar wil Apollo weer een thema-nacht organiseren. Voor de organisatie zoekt Apollo enthousiaste mensen. De organisatie kost relatief weinig tijd. Belangstelling? Bel dan met Apollo (894404), of kom langs op ons spreekuur. Het spreekuur is elke dinsdag van 12.30 tot 13.30. Ook zijn bij Apollo inschrijfformulieren te verkrijgen voor de Pythische Spelen die mei '95 in Amsterdam plaatsvinden.

CSV Alpha

Het bestuur van christelijke studentenvereniging Alpha wenst alle lezers van het UT-nieuws een goed 1995. De openingsaktiviteit van 1995 is het door de eerstejaars georganiseerde januari-weekend in Markelo, 13 t/m 15 januari. Verder is er de wekelijkse societeitsavond, op woensdag vanaf 21.00 in Vivaan (Bastille). Belangstellenden zijn van harte welkom.

Informatie bij Jeroen (053-777518) en Peter (053-336542).

SG in Debat

SG in Debat zoekt enthousiaste studenten. De werkgroep is een onderdeel van het Studium Generale en organiseert maandelijks een avond over actuele en anderszins boeiende onderwerpen. Vaak gebeurt dit in de vorm van een debat of interview, waarbij het publiek een actieve rol toebedeeld krijgt. Vasteplaats is het Café in de Bastille.

De Dubbelstad, belastingontduiking, dromen; het zijn voorbeelden van onderwerpen die het afgelopen jaar de revue passeerden. Heb je zelf goede ideeen? Wil je iets aan de orde brengen wat jij belangrijk vindt? Wil je je bezig houden met iets dat breder is dan alleen je eigen studierichting? Zoek je een nieuwe uitdaging? SG in Debat biedt het. Nieuwsgierig? Neem 's middags contact op met telefoonnummer (89)4456 of (89)3321.

RKSV Johannes

Maandagavond 16 januari is er een Nieuwjaarsborrel voor alle leden maar ook speciaal voor geïnteresseerden, Maanstraat 30 te Enschede, 20.00 uur. Op 23 januari wordt de bijbel- en filosofiestudie voortgezet van 20.00 tot 22.00 uur op de Weegschaalstraat 36, je bent van harte welkom. Voor vragen of nadere informatie, bel 053-330843 (Olaf).

Cursussen

In maart 1995 organiseert Bureau Cultureel Centrum de Vrijhof een workshop proza door de Nederlandse schrijfster Carla Bogaards. De workshop is woensdagavond 16 en 23 maart van 19.00 tot 22.00 uur in de Vrijhof. De kosten bedragen f 40 per persoon (campuskaarthouders). Opgave kan (tot eind januari) op kamer 28 van de Vrijhof bij Edith van Gameren of Ineke Brouwer, tel. 894403/894400, of d.m.v. de inschrijfkaart uit de jaarfolder van het BCC de Vrijhof.

LSD Phaedrus

Woensdag 18 januari: eerste thema-avond in dit nieuwe jaar. Onderwerp de trilogie 'De tandeloze tijd' van de Nederlandse schrijver A.F.Th. van der Heijden zijn. De trilogie bestaat uit vier los van elkaar te lezen boeken. Bovendien is er ook nog een proloog, 'De slag om de Blauwbrug'. Al met al voldoende stof. Leden met passe-partout hebben gratis toegang, andere leden betalen f 4, niet-leden f 5 (inclusief consumpties), 20.00 uur, Bellettrie.

Cheiron

Sociëteit 'Philyra', Walstraat 45-49, Sociëteitscommissie tel. 324357, Senaat tel. 328384. Ter viering van de veertiende dies natalis van het Drienerloos Studenten Corps Cheiron zijn de volgende activiteiten georganiseerd in de diesweek. Maandagavond 16 januari: optreden van de cabaretier Arthur Umbgrove, Vrijhof, 20.00 uur, slechts voor leden. Donderdag 19 januari (voor genodigden) diesreceptie t.g.v viertiende dies natalis, aansluitend presentatie van de almanak. Vrijdagavond 20 januari: diesdisco, 23.00 uur in de Sociteit, ook toegankelijk voor niet-leden. Zaterdag het hoogtepunt van de diesviering: het dertiende galabal van het DSC Cheiron in de Rustende Jager te Bentelo. Met het thé dansant op zondagmiddag vanaf 17.00 uur wordt diesweek afgesloten. Voorverkoop kaarten voor het galabal (f75) woensdag 11, donderdag 12 en woensdag 18 januari, sociëteit. Kaarten worden tevens op de locatie verkocht voor f85. Meer informatie over de activiteiten van de diesweek zijn verkrijgbaar bij de bovenstaande nummers en op M.P.P. (tel:32 85 33).

AIESEC

Wil jij in 1995 op een buitenlandse stage? Dat kan nog. Schrijf je dan in voor 20 januari. BB-100A

Sport

DSV De Skeuvel

Donderdag 19 januari organiseert DSV De Skeuvel het UT-Kampioenschap schaatsen. Elke UT-er, die een keer een wedstrijd wil schaatsen, kan mee doen. Er wordt namelijk in verschillende categorieën gestreden. Voor meerinformatie en/of opgave bel Harry (341874).

Harambee

Volleybalvereniging Harambee zoekt nog enkele mensen met volleybalervaring voor de lopende competitie. Ben jij een spelverdeler 2e klasse, een aanvalster 2e/3e klasse, een aanvaller 4e klasse of een spelverdeelster 3e/4e klasse en wil je dit jaar nog competitie spelen, bel dan even met Sander (339877).

De Stretchers

Heb jij ook nog niet kunnen kiezen uit al die sportverenigingen? De Stretchers trainen twee maal in de week, waarbij per training twee sporten gedaan kunnen worden. Van volleybal en basketbal tot frisbee en stockey, niveau niet belangrijk. Daarnaast doen wij mee aan diverse binnen- en buitenlandse toernooien en evenementen. Ben je geïnteresseerd, kom dan langs op training, maandag 20.00-21.30 en donderdag 21.30-23.00 in sporthal I, of bel Marjorie (338540) of Jacob (314202) voor info.

Nacht van Drienerlo

Van de winter als 't buiten vriest dat 't kraakt, houdt de vv Drienerlo in het sportcentrum in de nacht van 28 op 29 januari 'De Nacht van Drienerlo'. Hier kun je met je team je kunsten vertonen in volleybal, basketbal en zaalvoetbal. We beginnen om half 8 en na afloop (rond de klok van 5 uur) is er een gezamenlijk ontbijt. Wil je deze nacht 'live' meemaken gooi dan een briefje in het postvak van de vv Drienerlo in het sportcentrum met daarop: naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon, teamnaam en het (geschatte) aantal teamleden. De kosten zullen ongeveer f70,- per team bedragen. Meer info bij Anneke Wieman (053-895158) of Karen Koppeschaar (053-895094).

Sportraad UT

Per februari 1995 komen er enkele bestuursfuncties vrij bij de Sportraad. Sollicitaties hiervoor moeten binnenkomen vòòr maandag 16 januari. Voor meer informatie zie rubriek Sportnieuws of bel (89)8001.

MENU

ZATERDAG 14 JANUARI

Franse uiensoep

***

Gebakken Kippebout Bonne Femme

met garnituur van o.a. aardappelen

Bacon-Champignons-Doperwten-Wortel

en Uien-

% Karbonade

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 15 JANUARI

Cellerysoep

***

Rollade-Rode wijnsaus

% Rolladeschijf

Gesauteerde Witlof-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken Krielaardappelen

of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 16 JANUARI

Champignonsoep

***

Gegratineerde Macaronischotel

Bolognaise-Mexicaanse groente

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 17 JANUARI

Oosterse groentesoep

***

Indiase Curryschotel

% Japanse rol

Sambal boontjes-Pilavrijst

Atjar Tjinta-Kroepoek

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 18 JANUARI

Goulashsoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht-Hollandaisesaus

% Blinde vink

Wortelen-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 19 JANUARI

Minestronesoep

***

Stamppot Boerenkool-Rookworst of

Verse worst-Vleessaus

% Braadworst

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 20 JANUARI

Aspergesoep

***

Fricandeau-Jachtsaus

% Fricandeau

Spinazie of Keuze groente

Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

***********************************

Keuze nagerecht

***********************************

MAANDAG 16 JANUARI

Champignonsoep

***

Gevulde Aubergine-Tomatensaus

Pikante kool-Rauwkostsalade

buffet-Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 17 JANUARI

Oosterse groentesoep

***

Provencaalse Champignonragout

Worteltjes en Doperwtjes

Rauwkostsalade buffet

Tagliatelle Verde

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 18 JANUARI

Chinese tomatensoep

***

Sojaburger Haway-Kerriesaus

Mexicaanse groente-RAuwkostsalade

buffet-Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 19 JANUARI

Minestronesoep

***

Gevulde Paprika met Groentemelange

en Roerei gegratineerd met Kaas

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

HAP AAN DE TAP

GRATINSCHOTEL VAN VIS met

groente en gekookte krielaardappelen

***

Rauwkostsalade

% = vleesgerecht van biologisch

dynamisch vlees

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.