INFO

| Redactie

Programma: 12.15 - 13.45 uur: Tentoonstelling en demonstratie buigapparaten door elke projectgroep. Plaats: Centrale hal WB (voor C.101); 13.45 - 14.30 uur: Prijs-uitreiking en college ter evaluatie van het project. Plaats: WB C.101; 14.45 - 15.30 uur: Nieuwe groepsindeling voor project B. Plaats: WB C.101.

Algemeen

Afsluiting WB-project A d.d. 29 nov. '96

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 7 november 1996

Het College heeft kennis genomen van de rapportage van de GGD inzake ziektegevallen in het cluster TWRC en besluit tot enkele vervolgakties i.v.m. bekendmaking in- en extern.

Het College heeft besloten een verklaring van geen bezwaar af te geven omtrent polsing van de beoogde kandidaat voor de bijzondere leerstoel Reformatorische Wijsbegeerte.

Het College heeft instemming gegeven aan het verzoek van de fakulteit T&M voor polsing van de beoogde kandidaat voor hoogleraar 'Knowledge Transfer in Business Administration, in particular Technological Innovation and Organizational Transformation'.

Het College heeft in aanvulling op zijn voorstel d.d. 10-10-1996 aan de Universiteitsraad voorgesteld om in te stemmen met de volgende wijzigingen ten opzichte van het Begrotingsbod 1997: a) de dotatie CSoz voor de Begroting 1997 te verlagen met kY 1235 naar kY 8.065 onder gelijktijdige ophoging van de (lump sum) normatieve middelen van de component variabele Facultaire onderzoekkwaliteit (variabele FK); b) voor 1997 over te gaan tot een eenmalige toevoeging van kY 270 voor WB, kY 270 voor EL, kY 270 voor CT, kY 170 voor BsK en kY 255 voor TO; in de component variabele FK.

Het College heeft besloten de notitie 'Aanvullend Communicatiebeleid voor 1997 en verder' incl. bijlagen (vertrouwelijk) toe te zenden aan de Universiteitsraad als achtergrond bij de in de nota 'Voorbereiding bilateraal begrotingsoverleg' aangegeven claims.

Het College heeft de nota 'Stand van zaken ontwikkelingen m.b.t. MKB' aan de Universiteitsraad ter informatie tegezonden en verzoekt de Universiteitsraad in te stemmen met het voorstel structureel kY 200 beschikbaar te stellen voor het UT-Ondernemerscentrum; voor 1997 te dekken uit het saldo Fonds Regionale Ontwikkeling, voor 1998 e.v. via een dotatie in dit fonds.

Het College heeft het rooster vastgesteld voor het interactie-overleg 1997 tussen het College van Bestuur en de fakulteitsbesturen (2 x per jaar) en tussen het College van Bestuur en besturen/direkteuren onderzoekinstituten (1 x per jaar). Tevens stelt het College het rooster 1997 vast voor de werkbezoeken aan fakulteiten, onderzoekinstituten en diensten. De fakulteiten, onderzoekinstituten en diensten zullen hieromtrent worden geinformeerd.

Het College heeft de heer W.H. Fij, de heer drs. H. Klomp en mw M.I.F. Schmand benoemd tot plaatsvervangend lid van de COBE-Herplaatsingscommissie.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 14 november 1996

Het College heeft vastgesteld welke claims naar aanleiding van het bilateraal overleg 1997 met de fakulteiten, onderzoekinstituten, interfacultaire voorzieningen en de (centrale) diensten alsnog worden gehonoreerd. Tevensstelt het College de vervolgkoers vast t.a.v. de toewijzingen uit de Centrale Stimulering 1997.

Het College heeft besloten de Ontwerp-begroting VSNU 1997 voor standpuntbepaling voor te leggen aan de Universiteitsraad.

Het College heeft ingestemd met de aanschaf van het Documentair Inforamtiesysteem voor Persoonsdossiers als instellingssysteem. Het College stemt tevens in met de bekostiging van de projectleider ad kY 75 t.l.v. de beleidsreserve CvB 1996 (is akkoord vrz. UR), die belast wordt met de implementatie van het systeem.

Het College heeft een informatieve notitie vastgesteld voor de Universiteitsraad waarin inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de verkeerssituatie op de Campus, in het bijzonder in relatie tot de ringweg.

Het College heeft ingestemd met de aanbevelingen van de notitie 'Evaluatie invoering chipkaart' en besluit (a) door te gaan met de chipkaart in samenwerking met het Consortium Studentenchipkaart, (b) de projectgroep MFK (Multi-Functionele Kaart) te dechargeren van haar taak, (c) het strategisch en tactisch beheer van de chipkaart op te dragen aan het CIV en het CIV op te dragen voor het coördinerend overleg tussen centrale diensten een Commissie Chipkaarten in te stellen, (d) akkoord te gaan met de financiële opzet. Het College zendt de nota 'Evaluatie invoering chipkaart' ter informatie toe aan de Universiteitsraad en vraagt daarbij om instemming met bekostiging uit centrale middelen van éénmalige projectkosten ad kY 161.

Het College heeft de fakulteit BsK toestemming gegeven om tot werving voor de leerstoel Economie van het Ruimtegebruik over te gaan.

Het College heeft op voordracht van de Secretaris van de Universiteit de heer drs. F.L. Lagendijk benoemd tot hoofd van de dienst Studentenzaken ingaande 1 februari 1997 eventueel per eerdere datum indien dit mogelijk is.

Het College heeft besloten in te stellen een 'Toetsgroep Studentenvoorzieningen UT' met de volgende samenstelling: prof.dr. F. van Vught (toekomstig RM), mw Franken (Secretaris van de Universiteit), M. Evertzen (hoofd VEB), mw J.F. de Vries (CA/hoofd BCC), drs. H. Klomp (hoofd FEZ), B. Olde Agterhuis (hoofd FB), drs. F.L. Lagendijk (toekomstig hoofd SZ), drs. G. Veerbeek (hoofd BBO), prof.dr. J.M. Pieters (CvD), mw A. Bonhof en R. van Mook (student-leden UR). Het College stelt de opdracht aan de 'Toetsgroep Studentenvoorzieningen UT' als volgt vast: de door de vanuit de campusorganisatie ingestelde werkgroep 'Toekomst Studentenvoorzieningen' aan te dragen probleemstelling m.b.t. de strategische betekenis van de studentenvoorzieningen aan de UT aan een beoordeling te onderwerpen; de vanuit de werkgroep aan te dragen oplossingen (b.v. in de vorm van een strategische nota) te beoordelen en hierover een advies aan het College van Bestuur uit te brengen. De Toetsgroep zal onder voorzitterschap staan van de toekomstig RM en de Secretaris van de Universiteit zal fungeren als secretaris. De Toetsgroep bepaalt zijn eigen werkwijze.

Het College heeft besloten na raadpleging van de jurisprudentie de huidige gedragslijn inzake de toepassing van de Wet op de Identificatieplicht onverkort te handhaven.

Het College heeft de heer prof.ir. A.W.J. de Gee benoemd voor de periode van 1 februari 1997 tot 1 juni 1998 opnieuw tot hoogleraar Tribologie; het betreft hier een deeltijdaanstelling (0,3 fte).

Het College heeft de Verlofregeling UT 1997 in beginsel vastgesteld en zendt deze voor formeel overleg aan het OPUT. Indien het overleg met OPUT niet tot inhoudelijke wijzigingen leidt dan wordt dit besluit geacht definitief te zijn.

Symposium 'Teleleren aan de Universiteit Twente'

Op vrijdag 31 januari wordt van 9.00 uur tot 17.30 uur een symposium georganiseerd over teleleren aan de Universiteit Twente. Centraal staat de vraag hoe teleleren ingezet kan worden in het huidige UT-onderwijs, zodanig dat het voor zowel studenten als docenten duidelijk voordelen biedt. Hoe kan teleleren de studeerbaarheid voor studenten en de uitvoerbaarheid van het onderwijs voor docenten vergroten? Naast lezingen van onder andere Dr. Brian Gaines van de Universiteit van Calgary in Canada en Prof. dr. W. Wijnen van de Universiteit Limburg (die voorzitter van de commissie Studeerbaarheid was) zullen er veel praktische voorbeelden te zien zijn van teleleren aan de UT. Bovendien is er voldoende ruimte voor discussie. Het symposium is bedoeld voor docenten, studenten en andere geonteresseerden van de UT. De organisatie is in handen van het Onderwijskundig Centrum en het Centrum voor Telematica en Informatie Technologie (CTIT). Deelname is gratis. Graag aanmelden bij het secretariaat van het CTIT (tel. 3779, email secr@ctit.utwente.nl).

Stork bedrijfssnelschaaktoernooi

Evenals voorgaande jaren wordt begin volgend jaar opnieuw het 'Stork bedrijfssnelschaaktoernooi' voor bedrijven/instellingen gehouden. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 14 februari 1997 om 20.00 uur in het Wapen van Hengelo (voorheen het Verenigingsgebouw van Stork te Hengelo). De UT zal ook dit keer met een of meerdere teams (van 4 personen) deelnemen. Indien u belangstelling heeft om mee te doen kunt u zich tot uiterlijk 21 december 1996 opgeven bij de UT-contactpersoon de heer F.E. van Klaveren (tel. 2018, BB-gebouw, k641).

Promoties

Jan-Pleun Lens op 5 december 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J. Feijen. Het proefschrift is getiteld: Gas plasma immobilization of surfactants to improve the blood compatibility of polymeric surfaces.

Theororus Johannus Nicolaas Maria de Bruijn op 5 december 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J.Th.A. Bressers. Het proefschrift is getiteld: Bevordering van milieumanagement in organisaties; een kwantitatief onderzoek naar beleidsvoering met doebewust gebruik beleidsnetwerken.

Tomas Pieter Vanheste op 6 december 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. H.F. Cohen. Het proefschrift is getiteld: Copernicus is ziek. Een geschiedenis van het new-age denken over natuurwetenschap.

Maria Christina Wijers op 6 december 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr. H. Strathmann. Het proefschrift is getiteld: Supported liquid membranes for removal of heavy metals permeability, selectivity and stability.

Arnold Pieter Jan Breunese op 6 december 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr.ir. J. van Amerongen. Het proefschrift is getiteld: Automated support in mechatronic systems modeling.

Onderwijs

Alle faculteiten

Multidisciplinaire opdracht

Voor het (keuze)vak Multidisciplinaire Ontwerpopdracht is een WWW-site vervaardigd. Deze is te bezoeken via netscape. (Gebruik liever niet mosaic, want die kan geen tabellen aan.) De home-pagina staat op:http://www.math.utwente.nl/~multi. In netscape kom je vanaf de home-pagina van UT naar de home-pagina van de Multidisciplinaire ontwerpopdracht in vier of drie stappen als volgt. Op de home-pagina van de Universiteit Twente klik je aan: / ofwel: o UTIS , en dan: o Aktueel \ ofwel meteen: (Aktuele) informatie over faculteiten, ...

en vervolgens: o Onderwijsmededelingen o WWW site voor de Multidisciplinaire Ontwerpopdracht. Vragen en commentaren graag naar het e-mail-adres: multi@math.utwente.nl

Mededeling Impact van Automatisering (182005)en Informatie (186311)

Voor: alle faculteiten

Kijk onder 'TBK/CT&M' voor meer informatie over de mededelingen voor Impact van Automatisering en Informatie.

Integrand

Integrand is voor de volgende projecten op zoek naar: - een INF -student die kan programmeren in Cobolt, RP 6, Oracle en analyse werkzaamheden kan verrichten. Zeer interessante voorwaarden en voor zeer lange tijd!! Referentienummer 460.

- een INF -student die kan programmeren in C en voor twee jaar naar Japan wil en daar wil werken voor een zeer groot concern. Daarna zeer goede mogelijkheden binnen het bedrijf. Referentienummer 481.

- een TBK-L -student voor een managementtraineeship, eindigend in een vaste baan bij een groot expeditiebedrijf. Te beginnen per direct. Referentienummer 482

- een TW -student met OR-kennis voor een SHELL-stage. Referentienummer 483.

- een TBK-i -student voor een onderzoek en advies aan een bedrijf voor een nieuw aan te schaffen softwarepakket. Referentienummer 492.

- INF -studenten die voor min. 3 maanden een opdracht bij een software-bedrijf willen doen. Je wordt dan zelfstandig projectmedewerker in een team en je draait dus direct in het bedrijf mee. Zeer interessante mogelijkheden voor stages, afstuderen of anders een zeer lange opdracht. Referentienummer 505.

- een TBK -student voor een ISO-9001 normering. De opdracht start in januari '97, kan part-time gedaan worden (2 dagen per week) en duurt ongeveer 6 maanden. Referentie-nummer 506.

- een TBK/BSK/INF -student voor het vervaardigen van een relatie-database applicatie binnen Microsoft Access. De opdracht is per direct. Referentienummer 507.

- een TBK -student voor een afstudeeropdracht, informatievoorziening en automatisering bij gemeenten voor een heel interessant bedrijf. Referentienummer 508.

- een TBK -student die bestaande documenten gaat aanmaken en bijwerken voor de erkenning van het bedrijf als "Waarborg-Installateur". Tijdsduur is vier weken. Refnr.510

- een TBK -student voor het herschrijven van een bestaand "handboek kwaliteit". Het vastleggen van alle beschikbare informatie in een handboek. Deze dokumenten doorspreken en toetsen met de begeleiders en medewerkers op dewerkbaarheid. De student "runt" het project als projectleider en kan naar de onderneming taakstellend bezig zijn. Het tempo daarin in overleg bepalen. Referentie nummer:511

- een BSK -student. Strategisch onderzoek in zake de betrokkenheid van gemeenten bij het bedrijf(ook andere bedr.) en in de relatie met de overheid n.v. eigendomsrelaties vs. beleidsrelatie. 3 tot 6 mnd. part of full-time. Referentienr. 512

- studenten van elke studierichting voor stages bij: Mees Pierson, Shell, Procter & Gamble of Unilever. Bel hiervoor even op of kom langs en vraag naar Janine Stegeman.

Heb je interesse in een van deze opdrachten of in een bestuursfunctie kom dan even langs. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel 053-4893909. Internet: Voor de opdrachten zie http:/www.jobnet.nl/integrand. Voor info over Integrand Twente zie http:/snt.utwente.student.nl/~integrand

BSK

Colloquia

Bert Bonhof over: de sportwereld als Internationaal regime; 12 december 1996 om 15.45 uur in TW B-209.

Els Rommes over: Media en democratie. De invloed van de ontwikkeling van de media op democratische informatieprocessen; 2 december 1996 om 15.45 uur in TW C-238.

Rick Klijberg over: User charges at any price. Compromising between private financing of trans-European motorways and internalisation of external costs; 18 december 1996 om 15.45 uur in CT 1812.

Victor Sannes over: Veranderingen in de ziekte- en arbeidsongeschiktheidswetgeving: een stap naar een nieuw type verzorgingsstaat? 6 december 1996 om 15.45 uur in TW C-238.

Afstudeeropdracht bij De Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake Subsidies

Voor: D3-Studenten BSK

De Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake Subsidies en andere overheidsstimuleringsregelingen biedt een afstudeeropdracht. Onderwerp: Kwaliteitszorg in de subsidie-adviesbranche. Deelaspecten: Onderzoek onder (potentiele) marktpartijen; opstellen van een kwaliteitshandboek; opstellen certificatieprocedure; analyse invoeringskosten per deelnemer, raming maatschappelijke impact. Aanvang: In overleg. Inlichtingen: Voorzitter begeleidingscommissie de heer H.A. Bloem, Liaisongroep UT, tel. 053-489 46 99.

Afstudeeropdracht CSHOB

Voor: D2/D3-Studenten BSK

Nederlandse universiteiten kennen verschillende functies voor hun wetenschappelijk personeel. Een van die functies is sinds een jaar of vijf de zogenaamde postdoctorale medewerker. Deze 'postdoc' is een wetenschappelijk onderzoeker die tijdelijk is aangesteld bij universiteiten of andere instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en die zijn gepromoveerd of hun promotiedatum hadden vastgesteld bij hun indiensttreding. De Dienstcommissie Projectmedewerkers (DCP) van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wenst een beter inzicht te krijgen in de(verwachte) toekomstperspectieven en arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van deze postdocs. Hoe ziet de Nederlandse postdoc zijn toekomst? Heeft hij/zij voldoende vertrouwen om een vaste baan te krijgen in de academische wereld. Wordt een dergelijk baan geambieerd? Hoe zijn de omstandigheden op de werkvloer? Et cetera.Om een beter inzicht in deze problematiek te verkrijgen dient onder meer een enquete te worden opgesteld. Met deze afstudeeropdracht kan op korte termijn worden begonnen. De begeleiding zal worden verzorgd door medewerkers van het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid (CSHOB) en/of medewerkers van de DCP.Mogelijkerwijs is sprake van een onkostenvergoeding conform universitaire regelingen. Indien u belangstelling hebt voor deze afstudeeropdracht kunt u contact opnemen met Harry de Boer of Jeroen Bartelse (tel. 053-4893263).

Afstudeeropdracht Gemeente Heerhugowaard

Voor : D3-Studenten BSK

De gemeente Heerhugowaard biedt een afstudeeropdracht.

Onderwerp: Onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke integriteit. Doel van de stage:Het doel van de stage-opdracht is tweeledig, te weten:- zicht te krijgen op bedrijfsprocessen en werkzaamheden van onze gemeente waarbij risico's voor oneigenlijke beinvloeding aanwezig zijn;- aan de hand van de leidraad bewust besturen voorstellen te ontwikkelen om de weerbaarheid van onze gemeente tegen oneigenlijke beinvloeding te verhogen;- aan de hand van de handleiding van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 'Een beetje integer kan niet' de kwetsbaarheid van onze organisatie op het punt integriteit in kaart brengen. Aanvang: op korte termijn. Inlichtingen: Stagebureau, kamer C-105a, tel. 489 3240/3239, 's-morgens.

Afstudeeropdracht gemeente Hellendoorn

Voor: D3-Studenten BSK

De gemeente Hellendoorn biedt een afstudeeropdracht.

Onderwerp: Opstellen van een gemeentebreed informatieplan, waarin aandacht wordt gegeven aan: de informatievoorziening in de komende jaren; verder opbouw/uitbreiding van de technische infrastructuur; inrichting van de organisatie rondom de gehele informatievoorziening; opzetten van projectplannen voor gedetailleerde uitvoering van deze punten; opzetten meerjarenperspectief met betrekking tot besteding van middelen. Bij het project is de gemeentelijke accountant betrokken: Coopers Lybrand. Stagevergoeding 325 gulden per maand. Aanvang: op korte termijn. Inlichtingen: Stagebureau BSK, kamer C-103, tel. 053-489 32 40 ('s-morgens)

Afstudeeropdracht IPIT

Voor: D2/D3-Studenten BSK

Opdrachtgever:IPIT/Werkgroep M&T.

Onderwerp:Survey naar effecten van Van Traa voor de bevolking. Samen met docent Draisma (M&T) survey uitvoeren tijdens prakticum M&T II-A en uitwerken als scriptie op onderdelen van gegevens. Studierichting:Onderzoek/theorie of Veiligheidsstudies. Inlichtingen:G.J.N. Bruinsma, IPIT, tel. 3207, e-mail G.J.N.Bruinsma@bsk.utwente.nl.

Algemene economie II (173005)

Voor : D1-Studenten BSK

Op 28 november a.s. wordt van 13.30 tot 15.30 uur in CT-2520 de gelegenheid geboden om vragen te stellen (vragenuur) ter voorbereiding op het tentamen Algemene economie II van 29 november a.s.

Algemene economie II (173005)

Voor : D1-Studenten BSK

Op donderdag 19 december 1996 wordt van 12.30 tot 13.30 uur in TW C-238 een nabespreking van het tentamen georganiseerd.

Beleidsprocessen I (174001)

Voor : P-Studenten BSK

De colleges Beleidsprocessen I starten niet in week 49, maar in week 50. Dat betekent dat het eerste college zal worden gegeven op dinsdag 10 december 1996 het 1e en 2e uur in BB-1. Het daarop volgende college voor BSK studenten vindt plaats op donderdag 12 december 1996 het 5e en 6e uur in CC-3. Tot het vak Beleidsprocessen I voor BSK studenten behoort dit jaar een opdracht. Deze betreft het maken van een procesanalyse van de beleidsinhoud (vergelijk hoofdstuk 3 van het boek Overheidsbeleid) met betrekking tot een bepaalde casus uit het casusboek. De opdracht wordt verstrekt en toegelicht op donderdag 12 december 1996. Direct na afloop van het college van 17 december 1996 is er gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen over deze opdracht.

Beleidsprocessen I (174901)

Voor: P-Studenten CT&M

De colleges Beleidsprocessen voor P-studenten CT&M starten niet in week 49, maar in week 50. Dat betekent dat het eerste college zal worden gegeven op dinsdag 10 december 1996 het 1e en 2e uur in BB-1. Het daarop volgende college voor CT&M studenten vindt plaats op dinsdag 17 december 1996 het 1e en 2e uur in BB-1.

Geschiedenis van Politieke Theorieen (174214)

Voor : D2/D3-Studenten BSK

In het tweede trimester van dit studiejaar wordt wederom de cursus Geschiedenis van Politieke Theorieen (174214; Aarts, Denters, Pierik) aangeboden. Deze cursus is een keuzevak voor alle varianten en studiestromen van BSK. De hoorcolleges worden gegeven op woensdag, 1e en 2e uur. De tentamenstof omvat onder meer G.H. Sabine & T.L. Thorson, A History of Political Theory (4th ed.). Forth Worth 1973, blz.19-723. Deelnemers wordt aangeraden dit boek direct te bestellen.Een overzicht van de cursus en een volledige opsomming van de tentamenstof is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Vakgroep Staat en Politiek.

Milieutechnologie voor Technische Bestuurskunde (131502)

Voor : D1-Studenten BSK

Het eerste college voor dit vak, dinsdag 3 december a.s. 1e en 2e uur, zal plaatsvinden in zaal CT-2127. De reader behorend bij dit vak is niet verkrijgbaar bij de UTake. De reader en meer informatie kunnen vanaf week 48 verkregen worden bij de docent, de heer T.J. Matton, kamer CT-2101, tel. 053-489 30 29.

Operationele Research voor Maatschappij wetenschappen (158004)

Voor: D-Studenten BSK

Het vak Operationele Research voor Maatschappijwetenschappen (ORvMW, 158004) wordt het tweede trimester gegeven in zaal TW C-138, vrijdag 3-4e uur, zie rooster. Het verschil met vorig jaar is dat het college gegeven wordt gebaseerd op het boek 'Operations Research, Applications and Algorithms' ipv van een dictaat en wel de hoofdstukken 1-3-5-7-8-13-12-20-23. Het boek kost circa 69,- en is verkrijgbaar bij de Campusboekhandel en de studieverenigingen (auteur: Winston). De belangrijkste regels bij het college zijn dat naast het volgen van de colleges een aantal opgavengemaakt dient te worden. Het vak wordt afgerond door binnen drie weken na het laatste college op afspraak een mondeling tentamen af te leggen waarin de kennis van de gemaakte opgaven wordt getoetst. Studenten die het vak Operationele Research I (158019) al gevolgd hebben krijgen aangepaste opgaven. De bij het college horende 2,5 SP kunnen tot 4 SP verhoogt worden door het uitvoeren van een extra opdracht: 'een modelmatige sterkte/zwakte analyse van een probleem'.

Organisatieproblematiek: Diagnose en analyse (176860)

Voor : D2-Studenten BSK

Het college van maandag 2 december a.s. (3e en 4e uur) wordt in verband met de Waterbouwdag van CT&M niet gehouden in WB Hal IV 208, zoals vermeld op het BSK rooster, doch in WB Hal IV 206.

CT

Quantumchemie (134001)

Voor: 3e/4e jaar CT-studenten

Studenten die geïnteresseerd zijn in het college Quantumchemie kunnen zich melden op dinsdag 10 december a.s. om 11.00 uur bij R. de Vries op kamer CT1322.

EL

Bijzondere Onderwerpen ComputerArchitectuur (BOCA: 213016)

Voor: INF en EL D2/D3-studenten

In het vak BOCA worden onderwerpen behandeld die gebaseeerd zijn op recente ontwikkelingen en/of onderzoeksresultaten op het gebied van formele methoden voor computer-architectuur. Over de behandelde onderwerpen is nog weinig in de literat uur te vinden en een diktaat hierover is (nog) niet geschreven. In tegenstelling tot hetgeen in de studiegids vermeld staat bestaat het studiemateriaal dan ook niet uit een reader + kopiekn overheadsheets maar enkel uit een verzameling kopiekn van overheadsheets. Dit heeft als konsekwentie dat het vak moeilijk te volgen is zonder het bijwonen van de hoorcolleges. Daarom wordt sterk geadviseerd aanwezig te zijn bij de hoorcolleges. Indien het studiemateriaal vragen onbeantwoord laat zijn de docenten bereid om, ook buiten de college uren, deze en/of andere vragen te beantwoorden. Er is voor dit vak een knipkaart. Het materiaal kan steeds voorafgaand aan het college in de collegezaal worden verkregen of na het college worden opgehaald bij de secretaresse van de vakgroep SPA (kamer INF 4047).

College Geïntegreerde Optica Hoekstra/Driessen/Lambeck

Voor EL/TN

In dit keuzevak zal de student kennis maken met basisbegrippen uit de geïntegreerde optica. Dit gebeurt door een combinatie van hoorcolleges met demonstraties en werkcolleges/com-puterpractica, waar dmv het zelfstandig oplossen van problemen de aangereikte stof wordt verdiept. Hierbij wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de computer met bijbehorende, specifiek voor de geïntegreerde optica ontwikkelde software. Het verslag van het oplossenvan de opgaven+eindopdracht dient als basis voor de beoordeling. Behandeld zullen worden: Theorie van planaire golfgeleiders; Basisstructuren; Niet-lineaire optica; Materialen en technologie Studiemateriaal: Reader. Data: 2e Trimester di 2e uur B1220; do 7+8e uur oneven weken B1228. Inlichtingen: Dr. H. Hoekstra, EL/TN 7204 tel. 2818, e-mail: hsa@tn.

Doctoraalvoordrachten

M.A. van Bekkum over: Modulaire Neuronale Netwerken met een robuste foutmaat voor de MAP classificatie van fonomen met het Partition Algorithm; 4 december 1996, 11.00 uur, BB6.

J.C. Noordam over: On detection and localization of Integtated Circuits (IC's) on Printed Circuit Boards; 3 december 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

M. van de Pol over: Compact high-speed and low-power multiplier architectures; 29 november 1996, 11.00 uur, TW B209.

A.E. van der Molen over: Normale methoden voor dynamische handtekening identificatie; 10 december 1996, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

TIOS Dispuut SAP

Zie mededeling onder EL.

250-uurs voordracht

A.S. Zengerink over: Kentekenplaat-karakter-herkenning met een feedforward neuronaal netwerk; 4 december 1996, 15.00 uur, EL-TN gebouw B1220.

INF/BIT

Bijzondere Onderwerpen ComputerArchitectuur

(BOCA: 213016)

Voor: INF en EL D2/D3-studenten

In het vak BOCA worden onderwerpen behandeld die gebaseeerd zijn op recente ontwikkelingen en/of onderzoeksresultaten op het gebied van formele methoden voor computer-architectuur. Over de behandelde onderwerpen is nog weinig in de literat uur te vinden en een diktaat hierover is (nog) niet geschreven. In tegenstelling tot hetgeen in de studiegids vermeld staat bestaat het studiemateriaal dan ook niet uit een reader + kopiekn overheadsheets maar enkel uit een verzameling kopiekn van overheadsheets. Dit heeft als konsekwentie dat het vak moeilijk te volgen is zonder het bijwonen van de hoorcolleges. Daarom wordt sterk geadviseerd aanwezig te zijn bij de hoorcolleges. Indien het studiemateriaal vragen onbeantwoord laat zijn de docenten bereid om, ook buiten de college uren, deze en/of andere vragen te beantwoorden. Er is voor dit vak een knipkaart. Het materiaal kan steeds voorafgaand aan het college in de collegezaal worden verkregen of na het college worden opgehaald bij de secretaresse van de vakgroep SPA (kamer INF 4047).

Verplaatsing hoorcollege 211201

Het hoorcollege Imperatief en object-georiknteerd programmeren op maandag 3e en 4e uur in BB-4 wordt verplaatst naar CC-1.

Kennistechnologolie voor bedrijfskundige toepassingen (212018)

Voor: D2/3-studenten INF

Het hoorcollege Kennistechnologolie voor bedrijfskundige toepassingen(trim. 2) op vrijdag 1+2 wordt verplaatst van CT-1345 naar INF-U1.

Architectuur van complexe informatiesystemen (232011)

Voor: D2/3-studenten BIT

Het college Architectuur van complexe informatiesystemen op woensdag het 3e + 4e uur is verplaatst naar zaal TW-C238. De colleges vinden plaats in de weken 49 t/m 3 en 6 t/m 9.

Nieuwe leden gezocht!

Voor: INF/BIT-studenten

Wij van de OEC-INF, OEC-BIT en de OWI zijn op zoek naar nieuwe leden. Onze voorkeur gaat uit naar 2e jaars studenten. Heb je zin en tijd om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen laat het ons weten! Natuurlijk kun je ook bij ons terecht mocht je vragen hebben over bepaalde onderwijszaken. Kijk ook eens op onze html-pagina's: http://www.cs.utwente.nl/commissies/restr_ut/oec. e-mail: oec_bit@cs.utwente.nl of oec_inf@cs.utwente.nl

Schriftelijke communicatie (168401)

Voor: D2/3-studenten INF

Het 1e hoorcollege (donderdag 5 december, 7e en 8e uur) komt te vervallen. Dit hoorcollege wordt doorgeschoven naar week 4 (donderdag 23 januari, 7e en 8e uur, zaal TW-RC103a). De collegereeks is nu als volgt: wk 50, 51, 2 t/m 4 en 6 t/m 9.

Kennistechnologie (212016)

Voor: D-studenten INF/BIT/TBK/TW

In tegenstelling tot wat op het rooster staat vermeld wordt het college Kennistechnologie aangeboden in de weken 49, 51, 2, 3, 4 en 6 t/m 9 op dinsdag het 7e en 8e uur in zaal CC-2.

Analyse en ontwerp van informatiesystemen (233100)

Voor: D1-studenten BIT

In tegenstelling tot wat in de studiegids staat vermeld wordt tijdens de collegereeks van het vak Analyse en ontwerp van informatiesystemen GEEN gebruik gemaakt van het boek 'Systems Analysis and Design, An Organizational Approach' van Raymond McLeod. Student wordt verzocht alleen de syllabus/reader voor dit vak aan te schaffen.

TIOS Dispuut SAP

Op vrijdag 13 december zal er een excursie naar Alcatel in Antwerpen plaatsvinden, georganiseerd door SAP. Alcatel is een bedrijf dat high tech systemen op het gebied van telecommunicatie, electronica en electromechnica ontwerpt en produceert. In Antwerpen bevindt zich de research afdeling van Alcatel Bell. Het programma ziet er als volgt uit: 12:00 - 13:30 Lunch; 13:30 - 15:30 presentaties: - Access technieken; - ATM; - TINA; - etc; 15:30 - 16:30 Demo produkten. We reizen per trein. Aanmelding kan t/m maandag 9 december bij Bram van der Waaij, kamer 4001 (tel. 4569) van het informaticagebouw, tegen contante betaling van f 30,- per persoon (als bijdrage aan de reiskosten). Laat dan ook even weten of je in het bezit bent van een week- of weekendkaart.

TBK/CT&M

Inleidend college ID-blok D2 V&V

Voor: D-studenten CT&M

Op dinsdag 3 december a.s. zal er het derde en vierde uur een inleidend college plaatsvinden van het vak ID-blok D2 V&V (222330) in zaal WB Hal IV208.

Kennistechnologie (212016)

Zie mededeling onder INF.

Renovatiewerkzaamheden BB-gebouw

Voor: alle TBK studenten

In verband met renovatiewerkzaamheden in het BB-gebouw is Bureau Onderwijszaken TBK de gehele maand december gevestigd in kamer BB 339. Het telefoonnummer blijft: 053 - (489)3516.

BOZ gesloten

Voor: alle studenten

Bureau Onderwijszaken Technische Bedrijfskunde is gesloten van maandag 23 december 1996 t/m vrijdag 3 januari 1997.

Informatie (186311) verplichte deelname aan de groepsopdrachten.

Voor: TBK D2, D3

De beoordeling voor het vak zal deels plaatsvinden op basis van de resultaten van korte groepsopdrachten die elke week naar aanleiding van het college moeten worden uitgevoerd. Tijdens het eerste college op vrijdag 6 december a.s. zal dan ook gevraagd worden groepen van minimaal vier en maximaal vijf personen te vormen en deze groepen in te schrijven op groepslijsten. Degenen die tijdens dit eerste college niet aanwezig kunnen zijn, wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

In de week na het eerste college kunnen zij zich alsnog inschrijven bij de vakgroep-secretaresse Elke v.d. Veen (BB-316) door zich aan te sluiten bij een groep dan wel een groep van vier of vijf personen als geheel in te schrijven. Daar zijn tevens de uitreikstukken van het eerste college en de bijbehorende groepsopdracht verkrijgbaar.

Zaal voor colleges Impact v. Automatisering (182005)

Voor: TBK D2,3

Op het rooster van TBK D2, D3 staat foutief vermeld dat de colleges voor Impact van automatisering worden gegeven in WB Hal V206. Dit moet zijn WB Hal IV 206!

SUBJECT: Change in Exam schedule

TO: Erasmus-students

1.Strategic Personel Management; 4 december 1996, 13.45 - 15.30, CT 1345; 2.International & Comparative Business Law; 12 december 1996, 13.45 - 15.30, BB3. (this was planned at 5 december).

Colloquia

Gert-Jan Evers over: Onderzoek naar de organisatie van het Callcenter Verzekeringen bij de ABN AMRO Verzekeringen; 20 december 1996, 15.45 uur, BB6.

Erik Groenhuijzen over: Was kostet eine saubere Umwelt? Umweltkosten bei dem Buderus Konzern; 11 december 1996, 15.45 uur, BB6.

Martijn J. Manders & Marc B. Nijmeijer over: The management of product development projects at PT Telnic Industries, Bandung Indonesia; 20 december 1996, 15.45 uur, CC3.

Estéban Metselaar over: Het opzetten van een organisatie-ontwerp, waarmee het mogelijk wordt een nieuwe produkt/markt combinatie te beleveren voor het Service Centre van Hoogovens Steel Strip Mill Products; 12 december 1996, 15.45 uur, BB6

Lisette Nanning over: 'Financing Water Projects'. Een onderzoek uitgevoerd voor de ABN AMRO NV Project Finance te Amsterdam; 13 december 1996, 15.45 uur, BB6.

Marco van Putten & Jelle Nieuwenhuizen over: Plug and Play in the new RSA, a strategy plan for the possibilities of exploitation of real estate in Modder Fontein; 6 december 1996, 15.45 uur, BB4.

TCW

Differentiatievoorlichting TCW

Voor:TCW-studenten

Socom: Differentiatievoorlichting TCW: 2 december: Algemene voorlichting; 3 december: Teksttechniek; 5 december Communicatie in profit en non-profit organisaties; 10 december: Communicatie en media; 12 december: Communicatie en openbaar bestuur; 17 december: Informatiemanagement; 19 december: Communicatie en gedragsbeïnvloeding. De voorlichtingen beginnen om 12.30 uur en zijn in TW B 209.

TN

College Geïntegreerde Optica Hoekstra/Driessen/Lambeck

Voor EL/TN

In dit keuzevak zal de student kennis maken met basisbegrippen uit de geïntegreerde optica. Dit gebeurt door een combinatie van hoorcolleges met demonstraties en werkcolleges/com-puterpractica, waar dmv het zelfstandig oplossen van problemen de aangereikte stof wordt verdiept. Hierbij wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de computer met bijbehorende, specifiek voor de geïntegreerde optica ontwikkelde software. Het verslag van het oplossen van de opgaven+eindopdracht dient als basis voor de beoordeling. Behandeld zullen worden: Theorie van planaire golfgeleiders; Basisstructuren; Niet-lineaire optica; Materialen en technologie. Studiemateriaal: Reader. Data: 2e Trimester di 2e uur B1220; do 7+8e uur oneven weken B1228. Inlichtingen: Dr. H. Hoekstra, EL/TN 7204 tel. 2818, e-mail: hsa@tn.

Moleculaire Quantummechanica (148010)

Voor: 3e/4e jaar TN-studenten

Studenten die geïnteresseerd zijn in het college Moleculaire Quantummechanica kunnen zich melden op dinsdag 10 december a.s. om 11.00 uur bij R. de Vries op kamer CT1322.

Vakdidactiek Natuurkunde I (199104)

De (werk)colleges van dit vak zullen, in het 2e trimester, worden gehouden op dinsdag, 10.40 - 12.20 uur in zaal EL/TN 4262. Degenen die van plan zijn dit vak te volgen wordt verzocht materiaal voor het 1e college van tevoren af te halen bij de docent (EL/TN 4254). Op dit eerste college (3 december) zullen nog data worden afgesproken voor enkele practica, tevens is dan hetdictaat verkrijgbaar.

Modules Lage Temperaturen in 2e trimester.

In het 2e trimester worden de volgende modules van de leerstoel Lage Temperaturen gegeven: 145015 / Supergeleidende elektronica: Sensoren / Flokstra; in de weken 49, 50 en 51: maandag 7e en 8e uur, EL/TN B 1220; dinsdag 5e en 6e uur, CT 1845; 145014 / Supergeleidende elektronica: Hoogfrequente en digitale toepassingen / Gerritsma; in de weken 2 t/m 4 en 6 t/m 8: dinsdag 5e en 6e uur, CT 1845; 145017 / Instrumentatie en biomagnetisme / Peters en ter Brake; in de weken 2 t/m 4 en 6 t/m 8: vrijdag 5e en 6e uur, CT 1405.

TO

Multimedia programmeren (193519)

Voor: TO D1-studenten

Het 1e verroosterde practicum voor Multimedia programmeren is een vrijwillig inhaal-practicum. Het 1e reguliere practicum is extra verroosterd: groep 1: dinsdagmiddag 10 december; groep 2: vrijdagmiddag 6 december.

Doctoraalvoordracht

Mente Kroon over: Reviseren opleiding voor reisleiders van Vinea; 6 december 1996, 16.00 uur, L213.

TW

Kennistechnologie (212016)

Zie mededeling onder INF.

WB

Inhaalpracticum Produktiesystemen 2 (code 112412)

Voor WB D1/D3-studenten

Voor studenten van de generatie '93 en ouder, die het practicum behorend bij het vak Produktiesystemen 2 nog niet hebben gedaan resp. afgerond wordt in januari/februari 1997 een laatste mogelijkheid geboden dit alsnog te doen. Voor deelname dient op 11 of 12 december 1996 te worden ingeschreven bij de heer W.H. Ottink, kamer Hal 3-201, telefoon (489)2572.

Inleiding Reologie (112125)

WB D3-studenten

Het eerste college Inleiding Reologie vindt plaats op vrijdag 6 december. De colleges op donderdag 5 en 12 december vinden geen doorgang.

Hoorcollege Eindige elementen methode in de WB (115727)

Voor WB/CT D3-studenten

Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op maandag het 5/6e uur, komt op 9 december a.s. te vervallen.

Colloquia

I.C. van den Berg (POM) over: Herinrichting van het distributiecentrum Produktie, Verzend & Opslag; 6 december 1996, 14.00 uur, WB N.105.

B.M. Hijma (POM) over: Cost-based design if a storage configuration in a manual warehouse; 10 december 1996, 13.30 uur, WB N.105.

Inschrijven voor de herhaaltentamens:

- Unit operations in de procestechniek (114532)

- Fysische grondslagen milieutechnologie (114533)

- Inleiding tribologie (115522)

- Stijfheid en sterkte 3 (115711)

- S.W.O. 1 (147007)

Voor WB D2-studenten

Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor 1 of meer van

bovenstaande vakken, kunnen dit herkansen (07-01-97; 09.00 t/m 12.30

uur) door zich voor MAXIMAAL 1 tentamen in te schrijven.

Inschrijven voor 1 van bovengenoemde tentamens kan t/m 13 december

a.s. bij BOZ/WB.

In het UT-nieuws van 19 december a.s. zullen de tentamenzalen

gepubliceerd worden.

Wijzigingen Regelingen financiele ondersteuning studenten (Tempo-/Prestatiebeurs).

Voor WB-studenten

Prestatiebeurs (gen. 1996)

Ten aanzien van de Prestatiebeurs hebben alle reguliere WB-studenten (via de postvakjes bij BOZ)

hierover informatie ontvangen. Studenten met een HTS vooropleiding hebben dit via hun mentor,

de heer Ter Steege vernomen.

Tempobeurs (gen. 1995 en eerder)

Hierin zijn met ingang van de cursus 1996/97 twee wijzigingen aangebracht.

1. Hoe om te gaan met vrijstellingen bij de registratie van studiepunten.

Vrijstellingen tellen niet mee. Evenwel, indien de student aantoont dat hij voor een verkregen

vrijstelling een prestatie heeft geleverd in het betreffende studiejaar aan de UT, dan telt die

vrijstelling wel mee naar rato van die werkelijk aan de UT geleverde prestatie.

2. Vakken die in meer gedeelten worden afgenomen en grote vakken.

Hoofdregel: vakken die uit meer delen bestaan worden meegeteld op het moment van behalen van het

laatste deel.

Een van de uitzonderingen is als volgt gewijzigd:

'Vakken die een trimester- of studiegrens overschrijden, doordat de faculteit dat officieel zo

heeft verroosterd' is gewijzigd in 'Vakken die een studiegrens overschrijden, doordat de faculteit

dat officieel zo heeft verroosterd'.

Voor nadere informatie over de regelingen financiele ondersteuning kan men contact opnemen met het

Bureau Studentendecanen in de Vrijhof (telefoon 2035).

D-colloquium: S. Hoekstra (OK)

Datum: 11 december 1996

Tijd : 14.00 uur

Zaal : WB Hal V.212

Titel: Development of a filament winding technique for thermoplastic

composite tubes.

D-colloquium: A. Vos (OK)

Datum : 6 december 1996

Tijd : 14.00 uur

Zaal : WB T.1300

Titel: Composite Aspects in the Composite Stiffener Application (CSA).

WWTS

Annulering WWTS-doctoraalvak 'Geschiedenis van de Wijsbegeerte II (163221)

Voor: Doctoraal WWTS-studenten

In tegenstelling tot wat op het WWTS-rooster vermeld staat zal in het 2e trimester op woensdag 7e en 8e uur en op donderdag 3e en 4e uur in TW C138 niet het vak Geschiedenis van de wijsbegeerte II worden gedoceerd. Volgend studiejaar zal het hierbovengenoemde vak weer worden aangeboden. Studenten die van plan waren om dit vak dit jaar nog af te ronden, worden geadviseerd om contact op te nemen met de docent dhr. P. Vardy (tel. 3305, kamer TWRC121);

Campus en studentenleven

SPE

Broodje Buitenland: India

Woensdag 12.30-13.30 uur Fedde Bloemhof over India en het Hindoeïsme. Brood meenemen, thee en koffie beschikbaar. Plaats: De Boerderij.

Advent

De eerste zondag van Advent is er een viering over het thema: Wachtend op wie?. Voorganger is Jan de Jongh en de dienst begint om half elf in de Audiozaal van de Vrijhof. Vanavond (donderdag) om half zes is het eerste Adventsvesper om half zes in het Stiltecentrum van de Vrijhof (2e verdieping).

Inzameling

De extra collecte voor de vluchtelingen in Zaïre (Mensen in nood) bracht % 203,50 op. De gewone inzameling in de viering van 17 november voor de St. Vluchthaven (opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Enschede e.o.) was % 217,70.

What's the big idea?

In de serie symposia ter voorbereiding van de Woudschotenconferentie van de gezamenlijke studentenpastoraten op 18 en 19 april is er zaterdag 14 december in Delft een dag over onderwijs en universiteit: Poen? Punten? Persoonlijkheid? Prof. Blaauwendraad: Economisch resultaat en wetenschappelijke kwaliteit. Prof. Jansen: De wereld van de toekomst en de universiteit van nu. J.M. Ju: De ingenieur tussen kennis en visie. Informatie en folder bij het secretariaat (4892369).

Bereikbaarheid pastores: Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Er is veel gebeurd sinds het vorige UT Nieuws bericht. Een nieuwe ut Vizier is verschenen, een dikkere dan vorige keer met enorm veel artikelen. Een verhaal over internet en studentenbelangen, iets over ergernis en wat over de Studenten Statuten Nieuwe Stijl. Leden van de SRD die hem nog niet ontvangen hebben, moeten hun adreswijzigingen maar even doorgeven. Ook is er voor alle eerste en tweedejaars een infokrant verschenen, die zij een dezer dagen in de bus krijgen. Verder hebben we als alles meezit echt een keer onze balie, dat moet je zelf maar komen bekijken.

Diversen

Jongleervereniging Trouballs!

Trouballs verzorgt op iedere woensdagavond een workshop over een bepaald aspect van het jongleren. De toegang is gratis envoor iedereen toegankelijk. De workshops beginnen om 20.30 in Speakers' Corner van de Bastille.

In december worden de volgende workshops gegeven: 4/12: Introductie devil sticks (beginners), 11/12: feeding; overgooien in groepsverband (gevorderden). Meer informatie: Arwin van den Bos, 4309779, avdbos@saluton.iaf.nl

JOVD TWENTE

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) is een liberale jongeren organisatie. De afdeling Twente houdt cursussen, excursies, politieke discussieavonden, borrels en nog veel meer. Op 3 december om 20.00 uur staat een politiek café op het programma. Het onderwerp is het mobiliteitsvraagstuk, dus alles wat met verkeer en vervoer te maken heeft. Verschillende actuele politieke onderwerpen die daarop betrekking hebben komen aan bod en daar wordt over gediscussieerd. De toegang is zoals altijd gratis en iedereen is welkom. Daarnaast is de eerste datum voor de vergadering van de commissie Algemene Actuele Politiek bekend: woensdag 18 december om 19.30 uur. Beide activiteiten vinden plaats in café het Binnenhof, Walstraat 4 te Enschede. Verdere informatie is te verkrijgen bij Nathan ( 053-4895087) en Claudia ( 053-4895273).

Sinterklaas bezoekt ook dit jaar de UT

Op zaterdag 30 november brengt Sinterklaas op uitnodiging van de personeelsvereniging UT-Kring een bezoek aan de UT. Dit jaar zal hij worden ontvangen in het collegezalencomplex. Voor de kinderen van de personeelsleden is een gevarieerd middagprogramma samengesteld. Het CollegezalenComplex is vanaf 13.30 uur geopend. Het programma begint om 14.00 uur met een optreden van Theatergroep Harlekino. Om 15.00 uur is er een pauze waarin chocolademelk met een speculaaspop wordt uitgedeeld. Na de pauze volgt een feestelijk ontvangst van Sinterklaas met een groot deel van z'n zwarte Pieten. Het einde is om circa 16.15 uur. Kaarten voor deze middag zjn te koop bij de receptie van het Inf-gebouw. De toegangsprijs is f7,50 voor kinderen van UT-Kring leden en f15,00 voor kinderen van niet UT-Kringleden. Opa's, oma's, ouders en andere begeleiders betalen f3,00 per persoon.

ASV Taste

Voor de meesten zitten de tentamens er eindelijk weer op. Na harde arbeid is het dan nu eindelijk weer tijd om wat stoom af te blazen. Wat een geluk dat de vereniging juist nu haar achtste verjaardag viert. Het is weer diesweek! De festiviteiten beginnen maandag met het 'Modern Times' gala. Zondag kun je modern times vergelijken met goede oude tijden tijdens de borrel met 'La belle epoque'. Maandag is er de receptie voor externen, maar vanaf 19.00 uur zijn ook leden van harte welkom. Temeer daar maandag ook de nieuwe almanak wordt uit-gereikt. Dinsdag kun je even op adem komen op een 'normale' sociëteitsavond. Deze adempauze zal nodig zijn want woensdag vertrekken we om 19.00 uur naar Groningen voor een avondje casino en een bezoek aan Dizcartes. Niet vergeten een identeitsbewijs en gepaste kleding mee te nemen! Donderdag, lest best, wordt de diesweek afgesloten met het spetterende 'Modern Times' eindfeest. Als je geen lid bent en je, nu je dit hierboven allemaal hebt gelezen, beseft wat je allemaal zultmissen, heb je pech gehad! Maar er is geen reden om de gezelligheid de rest van het jaar te missen. Het is nog mogelijk je in te schrijven voor het decemberkamp, dus laat je gewoon introduceren en schrijf je in! Sociëteit Antigoon is te vinden op de eerste verdieping van de Pakkerij. Tel.: 053-4326238.

4 happy feet

Woensdag 4 december is hij er weer. de Algemene Ledenvergadering! Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in vergaderzaal 8 in de Vrijhof. De notulen zijn bij Alexandra van Brummen op te vragen. Goed gedrag (vooral tijdens de ALV) wordt beloond op 5 december. Sinterklaas komt dan onze vereniging bezoeken vanaf 21.00 uur in sportschool Schonewille aan de Hoge Bothofstraat. Het wordt een avond vol verrassingen. Je kunt je hiervoor op de danslessen opgeven.

AEGEE

De winter is weer begonnen. De meeste mensen zitten bibberend voor de verwarming of blijven gewoon de hele dag in bed. Maar voor de liefhebbers van dit weertype (en natuurlijk voor andere belangstellenden) houdt AEGEE-Tampere van 6 t/m 16 februari een Snow University. Dit betekent onder andere vijf dagen skiën in Noord-Finland en een bezoek aan de Poolcirkel, waar niemand minder dan de Kerstman woont. Om in de sfeer van Kerst te blijven, in het weekend van 13 en 14 december heeft AEGEE-Münster ons uitgenodigd om naar hen toe te komen voor een bezoek aan de Weihnachtsmarkt daar. Ook zullen we de Duitse Kerstspecialiteit drinken, zodat we het lekker warm krijgen. Hopelijk gaan jullie allemaal mee, want het wordt gegarandeerd hartstikke gezellig. Het enige wat we nu nog missen is een kerstdiner, maar gelukkig kunnen we daarvoor afreizen naar Delft, want ter ere van hun lustrum organiseren ze daar op 19 december een Blind-Date-Lustrum-Kerstdiner met aansluitend een Sterrenbal. Lijkt dit je wat, schrijf je dan vóór 5 december in. Tot slot niet vergeten: dit weekend is in Enschede de Working-Group conference, met op zaterdag een European Night in Asterion. Kijk voor meer informatie of inschrijven in de Reismap of bel 4892207/4321040. In ieder geval tot zaterdag!

CSV Alpha

Donderdag 28 november is er een Broederborrel in onze sociteit Flux. Deze borrel begint om 20:00 uur. 1 dec is er een IKV in Flux. 5 dec geeft het SB een sinterklaasfeest. 12 dec is er een thema-avond. Elke donderdagavond vanaf 21:00 uur is onze sociëteit geopend.

Audentis

Nog 1 dag en de tentamens zitten er weer op. Het is te hopen dat iedereen alles gehaald heeft. Na twee studieweken kan het verenigingsleven weer losbarsten. Vanaf zaterdag 30 november beginnen de klusdagen waar elke lid zich voor aan kan melden bij menno Derks van het Sociëteitsbestuur. Niet alleen dit weekend staat ingepland om te klussen, maar de hele week. Heeft u nog nooit geklusd of blijft u de doorgewinterde klusser, kom langs. Dinsdag 3 december begint om 22.00 de Kroegjool. 17 december is het jaarlijkse kerstdiner van 'Magnificus Sumus Nexus', meld je aan bij Joost van Loon. Tel: 4308660. De Sociëteit is open op dinsdag en donderdag vanaf 21.00 uur envrijdag vanaf 17.00 uur, waarbij leden zich voor 18.00 uur kunnen aanmelden voor het eten. Sociëteit TRAM, Oude Markt 24, tel. 4324357, Senaat 4324384.

AFVD Foton

De amateurfotografen vereniging van de campus is weer actief! Na een klein dipje is er nu een nieuw bestuur en zijn er grote plannen. Als eerste is er op woensdag 4 december een ALV om 20.00 uur in zaal 8 van de Vrijhof. Leden hebben hierover al bericht gehad en belangstellenden zijn van harte welkom. Foton heeft op elke eerste woensdag van de maand een leden-avond, waar leden ervaringen kunnen uitwisselen en elkaars werk bekijken. Verder staan er voor dit jaar een aantal exposities, excursies en cursussen gepland. Foton heeft ook een eigen doka. Voor meer informatie: Maarten (overdag 2928, 's avonds 053-4306711) of Rene (053-4317819).

Huize Heilige Hubertus

Zitten al je tentamens er bijna op en kun je wel door de grond zakken. Doe dat in de Heetste Club 'Underground', waar je al je lotgenoten aan zult treffen. Ga vrijdag 29 november, ongegrond laag onder Huize Heilige Hubertus. Vraag en gij zult ons vinden.

OVATIE

Op 30 november zal de langverwachte excursie naar het casino plaatsvinden, hierover binnenkort meer# Het kerstdiner zal dit jaar plaatsvinden op 18 december, locatie wordt later bekend gemaakt# De deadline voor het OVATIE-magazine is vasgesteld op 9 december# Voor meer info kunt u een bericht sturen naar OVATIE@student.utwente.nl of contact opnemen met onze secretaris Rob (tel: 4895043).

Conscientia

'Diep binnen in ieder mens is een oneindig reservoir van energie, intelligentie en geluk voor handen' (Maharishi). Door de beoefening van de Transcendente Meditatie techniek leren we weer contact te maken met deze oneindige bron in onszelf. Conscientia heeft het versnellen van de groei van je bewustzijn als doel. In samenwerking met het TM-centrum in Hengelo houdt Conscientia een lezing over TM en de vele praktische voordelen ervan. De lezing is dinsdag 10 december van 12.45 uur tot 13.30 uur in de collegezaal T4 van het EL/TN gebouw. Voor meer informatie: Sander Wessel, tel: 3888 of e-mail: W.A.J.Wessel@tn.utwente.nl.

Studieverenigingen

ConcepT

Het kandidaatsbestuur voor '97 bestaat uit voorzitter Hedwig van Delden, secretaris Koen Fleuren, penningmeester Jarl van de Heide, PR-functionaris en vice-voorzitter Pui Mee Chan, functionaris interne betrekkingen Bianca Peters, functionaris onderwijs Klaas Hofstra # De almanakcommissie gebruikt foto's van het CSA om ook dit jaar weer alle hoofden op te nemen in de almanak. De boekenkoop van het derde blok is in de eerstecollegeweek van het derde blok van 12.30 -13.45 uur. Op de vrijdag zullen van 12.30 -13.45 uur de boeken verkocht worden die niet afgehaald zijn, haal je bestelde boeken dus op tijd af # De onderwijscommissie vraagt versterking, ze zijn nog op zoek naar een eerstejaars CT&M-er # Mensen die de ouderdag of Introkamp willen organiseren kunnen zich aanmelden bij het bestuur of inschrijven op het ConcepT-bord. # De deadline van de volgende ConcepTueel is 2 december a.s.. Heb je nog een civiel-technisch verhaal, lever het dan bij de ConcepTueelcommissie in. # De kamerdiensten zullen vanaf aankomende week weer van 9.30 - 16.00 uur worden gehouden.Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Inter-Actief

Er zijn nog steeds jaarboeken over. Kom dus naar de I/A-kamer voor een gratis almanak (voor leden). Dinsdagmiddag 3 december Grolschexcursie # Dinsdag 10 december borrel in de CC-kantine om 17.00 uur, dit keer met sfeervolle verlichting. Woensdag 18 december houdt de Accie vanwege het succes van de paaslunch een uitgebreide kerstlunch, kosten waarschijnlijk f4. Inter-Actief is nog steeds op zijn naar iemand voor de symposiumcommie voor Informatica # Samen met Abacus (TW) organiseren we een buitenlandse studiereis. Heb jij zin om een een studiereis te organiseren of wil je iets meer weten over deze commissie, informeer je dan bij Oscar ter Meer, Harald Tijink of Ivor Doornekamp.

Abacus

Abacus heeft een homepage 'under construction': kijk op 'http://www.math.utwente.nl/abacus'. Bijdragen en suggesties zijn van harte welkom # Na de tentamens zijn er weer veel abacusactiviteiten # 4 dec Sintborrel # 17 dec Open Podium Avond. Kijk op de aanplakbiljetten # 19 dec lezing 'Educational Geometry', gevolgd door de gratis midwinterborrel # De eerste excursie in 1997 is op 16 jan naar Urenco in Almelo.

Monsoon

Vrijdag 13 december excursie naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onderwerp: corruptie. Alleen de reiskosten zijn voor eigen rekening. Voor informatie en/of inschrijving kun je terecht in de Monsoonkamer (CT 1796) of bel 4893543).

Sirius

Maandag, dinsdag en woensdag 2, 3, en 4 december houdt Sirius grote verkoop van bestelde boeken voor het tweede trimester van elke jaargang ( 3e/4e blok voor P-studenten). De boekenverkoop wordt gehouden van 12.30 tot 13.30 nabij de TW-kantine. Nog niet besteld? Vul dan het nabestelformulier in bij Sirius. Nabestelde boeken zijn enige tijd later op te halen # Zet je schoen bij Sirius...voor de Sinterklaas- Almanakborrel in de TW-kantine dinsdag 3 december 16.30 uur. De mogelijkheid tot het schoenzetten is er maandag en dinsdag bij de boekenverkopen, en natuurlijk altijd bij Sirius. Een worteltje of wat hooi doet wonderen. Elke tiende schoenzetter ontvangt een bierpul! Schaf ook je almanakbon aan bij de boekenverkoop. Het smoelenboek en nog veel meer ( krijg je bij inlevering ervan op de Sintborrel) wil je immers niet missen....!

Alembic

Vanaf 2 december zijn wij weer de hele dag open! Voor de bestelde boeken kun je van 12.30 uur tot 13.30 uur bij ons terecht # Wil iedereen zijn adresgegevens op het Alembicbord controleren t.b.v. het jaarboek? Voor maandag graag # Haal een recente pc-prijslijst op de Alembickamer # De nabestelde foto's van het na-introkamp en de galafoto's zijn nog steeds af te halen op de kamer#Lid blijven? Machtiging tekenen!! Formulier kwijt, haal een nieuwe op de kamer. Geen lid is geen boeken of activiteiten # Commissieleden '95-'96 die nog geen fles wijn hebben gehad, kom gauw even langs!

Arago

Aanstaande dinsdag lezing Flokstra over 'To the limit' , 20.00 uur in EL/TN T4. Na afloop borrel in de Aragokamer # Woensdag 4 december: vanaf 16.30 uur Sintborrel # Dinsdag 10 december in de middagpauze SOTN- vergadering. Iedere student heeft direkt met onderwijs te maken, dus als je op de hoogte wilt blijven van wat er nu weer boven je hoofd hangt, kom je naar bunkerzaal 122x # De 'Self-assembling layers' laten je niet meer los! Woensdag 11 december kun je dit zelf ervaren

tijdens het najaarssymposium SALSA. Schrijf je in op het prikbord, of mail je aanmelding even door # Binnenkort kun je je inschrijven voor een excursie naar KPN op 18 december. Wees er snel bij, want vol blijft in het algemeen vol!

Communiqué

In deze laatste dagen van de tentamenweek wensen wij iedereen veel succes met de tentamens # D1-studenten TCW. De docenten van het vak Mediakunde hebben besloten ook het boek 'De wereld van Postbus 51' van De Roon en Middel te gaan gebruiken voor het 2e trimester, verplicht voor het vak Mediakunde (ca f65). Wil je dit boek voor het 2e trimester bestellen, vul je naam dan in op het inschrijfformulier op het mededelingenbord # Tot 1 december kan je je pasfoto in een envelop met daarop je naam en studentnummer stoppen in het postvakje van Van Vuuren, zulks ten behoeve van het jaarboek. Je krijgt naderhand je pasfoto weer terug. Wanneer je je pasfoto niet inlevert, zal er een niet zo positieve karikatuur van je geplaatst worden # Op 3 december Grolsch-excursie, verzamelen voor het Grolschgebouw. Een route beschrijving hangt op het mededelingenbord # De ?C? komt er aan, alleen voor leden. Wanneer je nog geen lid bent, kan je dit doen door in de Communiqué-kamer een inschrijvingsformulier in te vullen en f15 te betalen # Woensdag 4 december, om 12.30 uur in C138: Sinterklaasborrel met chocolademelk. In de eerste week van december boekenverkoopaatsvinden. De precieze verkoopdagen worden nog bekend gemaakt # De Communique-kamer is elke dag (behalve dinsdag) geopend tussen 12.30 en 13.30. Onze kamer is te vinden in TWRC-A223. Telefoonnummer: 053-4894461 E-mail: communique@student.utwente.nl

Isaac Newton

Op sinterklaasdonderdag komt de almanak uit, gratis voor leden van Isaac Newton. Onder het genot van een biertje kun je onze trots komen bewonderen in de borrelkelder. Wederom in full-color, met krachtige inhoud (thema 'KRACHT'), inclusief smoelenboek # Vanaf volgende week maandag kan men de bestelde boeken ophalen. Niet tijdig opgehaalde boeken gaan in de vrijeverkoop. Volgorde boekverkoop: ma. 2 dec 1e-jaars; di. 3 dec. 3e-jaars; wo. 4 dec. 2e-jaars. Alle dagen van 12.45 tot 13.45 uur in de kelder van het WB-gebouw # Kijk op de inventech homepage, ook om je op te geven. Deadline 20 dec. http//www.newton.wb.utwente.nl/comm/inventech/ # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur ( WB Z-103). Telefoon (053- 489)2531; e-mail newton@student.utwente.nl

TObias

TObias bestaat vijftien jaar. In de lustrumweek 2 t/m 4 december vinden allerlei activiteiten plaats, waarover vorige week is bericht. Op de slotdag, woensdag 4 december, is er vanaf 14.00 de recordpoging bokjespringen. We besluiten alles met een geweldig slotfeest in La Conga, aanvang 22.00 uur. TObias-leden gratis, introducees f2,50 # Donderdag 5 december in de middagpauze Sinterklaas.

Scintilla

Scinterklaasborrel dinsdag 3 december # Woensdag 11 december Tweedejaars Eet- Film- en Borrelavond plaats (TEFBA). Binnenkort meer daarover # De tweewelijkse SUN is netjes op tijd. Kom er een halen in de kantine, bij de STORES of bij Scintilla # Vul zo snel mogelijk de enquête in en verdien een paar fantastische borrelbonnen.

Stress

ESTIEM organiseert op 8 en 9 januari het IT-VISION congres. Thema: 'IT en Marketing binnen de virtuele onderneming' # Aanstaande dinsdagavond om 20.00 uur de wisselings-ALV in BB2. Notulen zijn alleen verkrijgbaar in de Stresskamer # Woensdagmiddag 15.30 uur de wisselingsborrel, kantine BB-gebouw. Alle Stressleden zijn hiervoor uitgenodigd! # De verbouwing van de Stresskamer is eindelijk voltooid, het is net een balzaal. Iedere tiende bezoeker krijgt van het kandidaatsbestuur een gratis kopje koffie # Voor informatie, gezelligheid, en een kop koffie kom naar de Stresskamer, of bel(053)4893527.

Sport

Biljart Vereniging Drienerlo (BVD)

Speel jij ook weleens biljart in de kroeg of in het poolcentrum en ben je flauw van om elk kwartier een piek in dat kastje te moeten stoppen ? Dan bieden wij voor jou de oplossing ! Ongelimiteerd spelen voor niks. Tenminste, als het sportcentrum geopend is. Wij bieden uitstekend materiaal en goede begeleiding. Dat wil zeggen, training voor beginners t/m vergevorderden. En om het geld hoef je t niet te laten. De contributie is 45 gulden per jaar en natuurlijk kun je alleen lid worden als je in het bezit bent van een campuskaart. Voor meer informatie kun je bellen met Fred 4895094 of Piet 4895053, of kom eens langs op woensdagavond, dan is er altijd iemand van het bestuur te vinden in ons hok.

De Nacht van Drienerlo

Dit jaar organiseert v.v. Drienerlo voor de 20e keer 'De Nacht van Drienerlo'. In de nacht van 1 op 2 februari 1997 kun je meteen team je kunsten vertonen in o.a. volleybal, basketbal, stockey en zaalvoetbal. Deze nacht, die naast sport ook vooral in het teken van de gezelligheid staat, begint zaterdag 1 februari om 20:00 uur en rond de klok van 5:00 uur is ter afsluiting een gezamenlijk ontbijt. Een team bestaat uit minimaal 6 personen (en let op: de door vrouwen gescoorde goals tellen dubbel !). Wanneer je aan 'De Nacht van Drienerlo' mee wilt doen, kun je je opgeven d.m.v. een briefje in het postvak van v.v. Drienerlo. Op dit briefje moeten staan: teamnaam, naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon, het geschatte aantal teamleden. Het inschrijfgeld zal ongeveer f80,- bedragen. Voor meer informatie kun je bellen met Jeroen Degen (5140) of Serge Schokkenbroek (5164).

Vacature Sportraad

Per maart '97 komt binnen de Sportraad weer een functie vrij. Heb jij zin om anderhalf jaar aktief te zijn binnen het sportgebeuren op de UT (een half jaar vice-voorzitter gevolgd door een jaar voorzitter, een jaar bestuurdersbeurs), bel 1144 of kom langs op onze kamer in het sportcentrum.

Info-avond: 16 december, 20.00 uur, Sportraadskamer.

Kadermiddag Sportraad

Voor alle verenigingsbesturen organiseert de Sportraad op 12 december een kadermiddag. Onderwerpen zijn o.a. het sportraadsbeleid, bezuinigingen, sponsoring en het besturen van verenigingen, met name specifieke taken voor voorzitters, penningmeesters en secretarissen. Ook is er ruimte om met verwante verenigingen te overleggen. Borrel na afloop. Meld je vereniging aan bij de Sportraad (tel. 1144) en doe mee!

Schaakvereniging Drienerlo

Op 22 en 23 januari 1997 zal, parallel aan het Hoogovens Schaaktoernooi, een competitie voor universiteitsteams plaatsvinden te Wijk aan Zee. Ook de Universiteit Twente zal aan deze 'interacademiale' deelnemen met een team van vier personen. Mensen die belangstelling hebben om hier aan mee te doen, kunnen zich opgeven bij Jeroen van Beersum, tel. 053-4311539.

De Stretchers

Heb jij ook nog niet kunnen kiezen uit al die sportverenigingen? De Stretchers trainen twee maal in de week, waarbij per training twee sporten gedaan kunnen worden. Van volleybal en voetbal tot frisbee en stockey, niveau niet belangrijk. Daarnaast doen wij mee aan diverse binnen- en buitenlandse toernooien en evenementen. Ben je geïnteresseerd, kom dan langs op training, maandag 20.00-21.30 en donderdag 21.30-23.00 in sporthal I, of bel Jacob of Eric (4895100) voor info.

DAV Kronos

Komende zaterdag zal DAV Kronos weer haar jaarlijkse Diësloop organiseren. Aan deze cross kunnen niet alleen wedstrijdlicentiehouders meedoen, maar ook trimmers. Dus als je agressiviteit van de tentamens even kwijt wil door even een stukje hard te lopen, doe dan mee aan onze trimloop. Er zijn afstanden te lopen van 2550, 5150 en 9000 meter met start om 14.20 uur. De wedstrijd zal plaats vinden in het park achter CT en WB en de kosten bedragen 5 gulden per persoon.

Motorsportgroep UT

In tegenstelling met wat in de bladen vermeld staat, is er niet zaterdag 30 november maar zondag 1 december een najaarsrit. Een leuke rit om het motorseizoen in te luiden en te checken of alles nog werkt. We ver