INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 24 oktober 1996 Het College heeft de notitie 'Het Vervoerplan UT in 1996' vastgesteld, in beginsel besloten om de daarin vervatte conclusies en aanbevelingen over te nemen en zal hierover nader overleg plegen met het OPUT. Het College heeft besloten de fakulteit T&M toestemming te verlenen om over te gaan tot werving voor de leerstoel Technol

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 24 oktober 1996

Het College heeft de notitie 'Het Vervoerplan UT in 1996' vastgesteld, in beginsel besloten om de daarin vervatte conclusies en aanbevelingen over te nemen en zal hierover nader overleg plegen met het OPUT.

Het College heeft besloten de fakulteit T&M toestemming te verlenen om over te gaan tot werving voor de leerstoel Technological Innovation and Organisational Transformation en geeft daarbij ontheffing van de advertentieplicht.

Het College heeft zijnerzijds de 'Regeling compensatie eerste jaar Prestatiebeurs' vastgesteld en biedt deze ter definitieve vaststelling aan aan de Universiteitsraad. Voorts wordt besloten alle eerstejaars studenten persoonlijk te informeren over de inhoud van de regeling. Ook wordt de regeling gepubliceerd in het UT-Nieuws.

Verslag 161-ste OPUT-vergadering d.d. 23 oktober 1996

Organisatieveranderingen binnen het Facilitair Bedrijf. Naar aanleiding van de nota `Bouwen en onderhouden binnen het Facilitair Bedrijf' is er gepraat over de veranderingen die op dit moment en in de toekomst binnen het Facilitair Bedrijf plaatsvinden. Daarbij zijn de personele gevolgen van dit veranderingsproces een aandachtspunt.

Dienstcommissie TO.De verkiezingsagenda voor de dienstcommissie TO is goedgekeurd.

ADV/Brugdagen 1997. De volgende brugdagen zijn voor 1997 vastgesteld:

maandag 29 december 1997, dinsdag 30 december 1997, woensdag 31 december 1997. Daarnaast blijven er voor 1997 nog 9 vrij in te vullen ADV-dagen over.

UT-Ziekteverzuim beleid. Aan de hand van een rapport van het AMD over het ziekteverzuim binnen de UT is er gediscussieerd over de praktische uitwerking van de conclusies hieruit. Zo komt er vanuit het OPUT de vraag hoe actief het AMD zich moet opstellen bij uitvoering van gegeven adviezen.

Er dient nog een analyse van de cijfers per faculteit plaats te vinden.

Regeling nevenwerkzaamheden UT 1997. Na een toelichting op de inhoud stemt het OPUT in met de voorliggende regeling omtrent nevenwerkzaamheden van personeelsleden.

Onderwijs

Alle faculteiten

Spreekuur L.E. Fleichshacker

Voor: alle studenten - alle faculteiten

Het spreekuur van dr. L.E. Fleischhacker is vanaf 12 november a.s. verplaatst naar dinsdag 15.00-17.00 uur.

OR II

Het college OR II start niet op dinsdag 3 december a.s. maar op dinsdag 10 december in BB 3.

Tentamen: Stijfheid en sterkte 2 (115710)

Voor: WB D1-studenten, 14 november 1996, 9.00 uur t/m 12.30 uur, zaal Sportcentrum UT.

BSK

Geschiedenis van Politieke Theorieën (174214)

Voor: D2/D3-Studenten BSK

In het tweede trimester van dit studiejaar wordt wederom de cursus Geschiedenis van Politieke Theorieen (174214; Aarts, Denters, Pierik) aangeboden.

De cursus is een keuzevak voor alle varianten en studiestromen van BSK. De hoorcolleges worden gegeven op woensdag, 1e en 2e uur. De tentamenstof omvat onder meer G.H. Sabine & T.L. Thorson, A History of Political Theory (4th ed.). Forth Worth 1973, blz.19-723. Deelnemers wordt aangeraden dit boek direct te bestellen.Een overzicht van de cursus en een volledige opsomming van de tentamenstof is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Vakgroep Staat en Politiek.

Studentassisten Bestuur en Beleid

Voor: Studenten BSK

Bij de sectie Algemene Economie van de vakgroep Bestuur en Beleid is plaats voor een studentassistent. Het werk ligt op het terrein van het inventariseren en interpreteren van Europese milieu- en produktiestatistieken. Het gaat hier m.n. om de analyse van vraagstukken als 'should the polluter pay' of 'should the victim pay'. Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan prof.dr. A.E. Steenge, BSK, TWRC-gebouw, C-221.

Nabespreking tentamen ABR I (175002)

Voor: P Studenten BSK

Voor het tentamen Algemene beginselen van het Recht I (175002) wordt een nabespreking gegeven op dinsdag 12 november a.s. van 12.30 tot 13.30.Lokatie B-209. Tijdens deze nabespreking kunnen tevens vragen gesteld worden voor het hertentamen ABR-I op vrijdag 22 november a.s.

Colloquia

Marijn de Rooij over: Ministeriele regelingen en de Bedrijfseffectentoets; een onderzoek naar het bestaan en het meewegen van bedrijfseffecten verbonden aan ministeriele regelingen; 22 november 1996, 16.00 uur,TW C-238.

Economisch Beleid/Begrotingsbeleid (173020)

Voor: D2/D3 Studenten BSK

Ten behoeve van het vak Economisch Beleid/Begrotingsbeleid (EB/BB/173020) van de opleiding Bestuurskunde dient onder andere de (hoofdtekst van de)Miljoenennota 1997 te worden bestudeerd voor het tentamen op 27 november a.s. Een overdruk daarvan is verkrijgbaar bij mevr. Ria Luschen, secretariaat Bestuur & Beleid, kamer C-207. Degenenen die over een overdruk beschikken waarvan de figuren/grafieken slecht leesbaar zijn, kunnen (gratis) betere kopieen verkrijgen op bovenvermeld secretariaat.

EL

Bespreking tentamen Fysische systemen (122922)

Voor: EL-studenten. Dinsdag 12 november het 3e en 4e uur is er een mogelijkheid om het tentamen Fysische systemen (122922) te bespreken. Dit zal zijn in BB 5.

Practicum ASIC-design

Voor: D1 studenten. Het practicum ASIC-design (1222470) voor groep 2 van dr. ir. H.G. Kerkhoff in het derde trimester is verplaatst van vrijdagmiddag naar dinsdagmiddag.

Tentamen Real-time en par. systemen (122633)

Voor: Doctoraalstudenten 4e jaar. Het tentamen voor Real-time en par. systemen (122633) wordt op 12 november 1996 gehouden van 13.30 - 17.00 uur in CC2.

INF/BIT

Verplaatsing hoorcollege 211201

Het hoorcollege Imperatief en object-georiëenteerd programmeren op maandag 3e en 4e uur in BB-4 wordt verplaatst naar CC-1.

Ontwerpen van user interfaces (232010)

Voor: D2/3-studenten BIT. De eerste bijeenkomst voor dit vak wordt gehouden op 3 december 1996 van 8.30-10.15 uur en van 13.45-17.25 uur (zonodig bovendien van 17.30-20.45) in INF-U2. De feitelijke lestijden zullen tijdens het eerste uur, in overleg, worden vastgesteld. Deze eerste bijeenkomst is absoluut verplicht voor deelname aan dit vak. Alle studenten dienen op dit tijdstip te beschikken over een email-account.

De overige verplichte bijeenkomsten vinden plaats op 5, 12, 19 december, 9, 23 januari, 13, 27 februari en 20 maart.

Tussen deze bijeenkomsten zal het overige werk in groepsverband gedaan worden.

TBK/CT&M

ID-Blok Betuwe

Voor: D-studenten CT&M

De casus 'Onderhandelen' (case AVI-West) zal plaatsvinden op donderdag 14 november a.s. van 8.30 tot 15.30 uur in zaal BB106/BB108.

Tentamen Hoogbouw

Voor: D-studenten CT&M

Het vak Hoogbouw (226570) zal mondeling worden getentamineerd op dinsdag 12 november a.s., donderdag 21 november a.s. en donderdag 5 december a.s. Zoals vermeld tijdens het college dient men zich in te schrijven in groepen van twee studenten op de inschrijflijst op het mededelingenbord CT&M.

Materiaal voor Cursus Technisch Tekenen

Voor: CT&M doctoraal

CT&M-studenten die deelnemen aan de cursus 'Technisch Tekenen' kunnen tegen betaling van f15 het benodigde cursusmateriaal bij studievereniging ConcepT ophalen.

Voorlichtingsbijeenkomst BKDP

Voor: TBK D2

Donderdag 14 november a.s. het 7e/8e uur wordt er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor het Bedrijfskundig Doctoraalproject (BKDP) in BB1.

Tentamen Prognosetechnieken (182074)

Voor: TBK D2, L-stroom

Zoals bekend vindt het tentamen prognosetechnieken plaats op 12, 14 en 26 november 1996. Het tentamen wordt afgenomen in BB205 en duurt van 13.30 uur tot 17.00 uur. Studenten dienen zich, op de middag dat ze ingedeeld zijn, tien minuten voor aanvang te melden bij de ingang van BB205 waarna ze een plaats krijgen toegewezen in de zaal.

Het tentamen bestaat uit het (individueel) analyseren van enkele tijdreeksen met SPSS en het schrijven van een kort verslag van deze analyse. Studieboeken en aanteke- ningen mogen daarbij geraadpleegd worden.

Beoordeling vindt plaats op grond van de prestatie tijdens de tentamensessie. U ontvangt slechts een tentamenbriefje indien het practicum met een voldoende is afgerond. Een voldoende cijfer voor het tentamen blijft geldig tot en met het studiejaar 1997-1998.

Wijziging tentamen Algemene Chemie I + II (133017)

Voor: TBK D1, P-stroom

Na overleg met de docent van het vak Algemene Chemie I+II en met de studenten die het vak nu volgen, zijn er enkele wijzigingen voor wat betreft de data van de tentamens. De tentamen data zijn als volgt:

* 1e tentamen mogelijkheid:

Dinsdag 14 januari 1997 van 9.00-12.30 uur.

Inschrijven kan via de tentamenlijn tel.:053-4898044, in de weken 1 en 2.

* Herhaaltentamen:

Woensdag 12 maart 1997 van 9.00-12.30 uur (stond als eerste kans op het rose rooster van TBK). Inschrijven via de tentamenlijn tel:053-4898044 inde weken 7 en 8.

* Het herhaaltentamen, dat gepland stond op woensdag 14 mei 1997 vervalt.

TN

Doctoraalvoordracht

Albert Poortinga over: Design of a Difference-Frequency-Generation e Development for Analysing Sum-Frequency-Data; 12 november 1996, 14.30 uur, BB6.

TO

Student gevraagd

In het kader van het Grote Steden Beleid wordt in de Gemeente Hengelo momenteel gewerkt aan het opzetten van een project: 'verlengde schooldag voor het voortgezet onderwijs'. Doelstellingen zijn opgesteld, de doelgroep is bepaald. Wat nog ontbreekt is het instumentarium waarmee de effecten van de verlengde schooldag (vo) gemeten kunnen worden. Voorafgaand aan de start is het gewenst over deze instrumenten te beschikken.

Wij zoeken daarom een: student toegepaste onderwijskunde, die voor de gemeente Hengelo het evaluatie-instrument 'Verlengde schooldag' (v.o.) gaat ontwikkelen (beloning nader overeen te komen). Inlichtingen: zie publicatiebord TO

TW

Voortgezette Wiskundige statistiek/Parametervrije statistische methoden.

Bij voldoende belangstelling zullen de vakken 153016 Voortgezette wiskundige statistiek en 153055 Parametervrije statistische methoden in het tweede trimester gegeven worden. Belangstellenden wordt verzocht zich op te geven bij de docent, prof.dr. W. Albers, TW-B 235, tel. 3816 (3434).

Doctoraalvoordracht

Erwin Hans over: 'ELMA-model of a liberalized electricity market'; 26 november, 16.00 uur in TW-B 209.

WB

Tentamen Kunststoffen, construeren en eigenschappen (mkks) (112111)

Voor WB D1-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op woensdag 18 december 1996 van 09.00 uur t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 6 december 1996. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 12 december 1996 bekend worden gemaakt.

Tentamen Stijfheid en sterkte 3 (115711)

Voor WB D2-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op dinsdag 26 november 1996 van 09.00 uur t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 15 november 1996. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 21 november 1996 bekend worden gemaakt.

Tentamen Fysische grondslagen milieutechnologie (114533)

Voor WB D2-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op vrijdag 29 november 1996 van 09.00 uur t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 15 november 1996. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 21 november 1996 bekend worden gemaakt.

Campus en studentenleven

SPE

SPE

Bolletje directeur

Samen met Abacus wordt weer een 'bolletje' georganiseerd. Dit keer zal Jan de Jongh de directeur van TW drs F.L. Lagendijk lastige vragen stellen. De zaal komt natuurlijk ook aan het woord. Het evenement vindt plaats in de lunchpauze om 12.30 uur op woensdag 13 november. Plaats: een zaaltje in de buurt van de kantine van TW/RC. Ook niet TW-ers zijn welkom!

Herfststemming

Nu de meeste bladeren gevallen zijn op weg naar de langste nacht, is het thema van de viering a.s. zondag (10 november) 'Herfststemming': weemoed en verwachting. Voorganger is Jan de Jongh. Wegens de stenenbeurs is de dienst dit keer niet in de Audiozaal maar in het Amfitheater van de Vrijhof. We beginnen om half elf.

Oecumenisch Citypastoraat

Het SPE heeft goede contacten met het Citypastoraat bij de Markt (tussen Schouwburg en Jacobuskerk) in Enschede. Je kunt er binnenlopen voor eengesprek, een kop thee of koffie en informatie over kerkelijke zaken. Er is ook een gespreksgroep 'Zin in je leven?!' Het Citypastoraat is open iedere werkdag van 13.00-17.00 uur, dinsdag- en donderdagmorgen ook van 10.00-12.30 uur en donderdagavond van 19.00-21.00 uur.

Bereikbaarheid pastores:

Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Workshop

De workshop 'Student en Statuut' , gepland op 5 en 6 november, is verschoven naar waarschijnlijk de eerste of tweede week na de tentamenperiode. Mensen die zich al hadden ingeschreven hebben persoonlijk bericht gekregen. Door het uitstel kan de bijbehorende reader worden uitgebreid. Binnenkort valt hij bij de reeds ingeschrevenen in de bus. De anderen krijgen hem via de FR- en OLC-post.

Ben je ook maar een klein beetje internationaal georinteerd geïnteresseerd in internationalisering in het onderwijs? Bel dan 4033 en vraag naar Sander.

Diversen

AEGEE

De maand november is weer begonnen, de eerste activiteiten van AEGEE zijn alweer voorbij. Het Euro-gala was zeer geslaagd en deze maand is er nog meer te doen. Van 8 tot 10 november wordt in Athene de agora gehouden, een aantal mensen van AEGEE-Enschede zullen hier bij zijn. Eind november, de 29ste is er een Beaujolaisborrel hier in Enschede. De maand december zit vol met activiteiten. Het eerste weekend van 6, 7 en 8 december organiseert damesdispuut Mondudamo een weekend naar Brussel. Het weekend daarna is er de mogelijkheid om naar Munster te gaan. Hier wordt naar aanleiding van de nieuwe contacten die opgedaan zijn tijdens de 6-kamp van twee weken terug een keer iets voor ons georganiseerd. Het congres in Lund: The future role of the UN van 13-15 december is verplaatst naar april. Hier moeten we dus nog even op wachten. Ben je geinteresseerd, heb je vragen of wil je je inschrijven voor de komende activiteiten, kom dan langs in de societeit (4321040) of kom naar de AEGEE-kamer in de Vrijhof, kamer 232, telefoon

4892207.

Trefavond Agape

Dinsdag 5 november is er weer de trefavond van christelijke studentenvereniging Agape. Dhr.Arnold Wagenmakers zal spreken over 'Het Woord van God'. Plaats en aanvang: 19.30 uur in societeit Flux in gebouw De Pakkerij aan de Oude Markt in Enschede (achter de Grote Kerk). Daarvoor eten in de mensa, verzamelen 18.00 uur onderaan trap mensa 1. Voor meer info, bel Peter (43575 30).

IAPC

De stichting IAPC is er voor studenten en medewerkers en geeft informatie en advies over computers en componenten. Tevens verkopen we (op non-profit basis) bijna alles dat met computers te maken heeft. Met ingang van 21 oktober zijn wij geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 12.30 tot 13.30 uur. Heb je zin om (geheel vrijblijvend) eens bij ons te komen kijken en mee te helpen bij de verkoop? Kennis is van computers is geen vereiste, IAPC is ook een goede plek om van anderen iets op te steken. De enige eis die we stellen is een klantgerichte benadering. Kom dan eens langs en maak een praatje met een van de bestuursleden. Wij zoeken ook mensen die interesse hebben in een bestuursfunctie bij IAPC. Lijkt het je wat kom dan eens informeren bij de IAPC-kamer. De koffie staat voor je klaar. Wij zijn te bereiken in de IAPC-kamer: IN L288 of bel: 053-4893927 (faxen kan ook: 053-4894260). E-mail: [email protected] Kijk ook eens op onze web-pagina: http://www.cs.utwente.nl/iapc.

Tsjerk Hiddes

Der is op tiisdei 19 november de healjierlikse ALG yn de Alpha sociNteit en op tiisdei 3 december %t sûpke yn de Heineken brouwerij yn >s Hertogenbosch. Op 11 december is d%r yn gesellige joen op Calslaan 32. De oanfang is om 19:00 oere. Foar nijsgrirriche ynformaasje oer Tsjerk Hiddes kinst do skilje mei ds foarsitster Gerbrich (tillefoan: 053-4334975). Foar in slop lulferhaal kinst do skilje mei ds aktiviteiten kommissaris Helios (tillefoan: 053-4895041).

Audentis

Vanavond zal vanaf 22.00 uur het 'Deutsche Bierfeste' losbarsten op onze sociëteit. Iedereen is uitgenodigd om eens langs te komen. In december vindt hoogstwaarschijnlijk de laatste kennismakingstijd van Audentis plaats. Meld je aan voor het te laat is. Woensdag 13 november is er een Algemene Leden Vergadering. De sociëteit is open op dinsdag en donderdag vanaf 21.00. Vrijdag vanaf 17.00, waarbij leden zich voor 18.00 uur kunnen aanmelden voor het eten. Sociëteit T.R.A.M. , Oude Markt 24, tel. 4324357, Senaat 4328384.

Amnesty International

Op afgelopen vrijdagavond om 21.00 uur startte de Amnestyschrijfmarathon, durend tot zaterdagochtend. Het was een succes. Zo%n 200 brieven zijn geschreven! Zeer bedankt allemaal. Extra leuk was de komst van een grote groep personeelsleden van de U-take. Zij hadden een personeelsuitje, maar voordat ze de VB indoken kwamen ze een Amnestybrief schrijven. Ook de komst van een BOZ-medewerker en haar dochter, die de hele nacht bleven, werd zeer gewaardeerd. Tenslotte voor alle mensen die geschreven hebben: vond je het leuk om te doen? Hou dan ook de Amnestyschrijfmiddagen in de gaten!

Jongleervereniging Trouballs

Trouballs verzorgt op iedere woensdagavond een workshop over een bepaald aspect van het jongleren. De toegang is gratis en voor iedereen toegankelijk. De workshops beginnen om 20.30 uur in Speakers' Corner van de Bastille, duren ongeveer 30 minuten duren, waarna volop gelegenheid is hierop door te gaan. Beginners kunnen op verzoek altijd instructie krijgen.

Meer informatie: Arwin van den Bos, 4309779, [email protected] Martin Jellema, 4319267, [email protected],utwente.nl. Bas ten Hoope, (489)5088, [email protected]

Andre van den Bos, 4342388, [email protected]

Studieverenigingen

Abacus

In chronologische volgorde de komende activiteiten: # 13 nov in de middagpauze het eerste Bolletje Prof van het jaar, in de vorm van een Broodje Directeur # 14 nov is er weer een borrel, om nog even te relaxen voor de tentamens # Abacus wenst iedereen veel sterkte met zijn/haar tentamens # 4 dec de jaarlijkse Sinterklaasborrel # 19 dec is een dag vol bruisende Abacusactiviteiten: om 15.30 uur een lezing, aansluitend de gratis midwinterborrel en als klap op de vuurpijl een open podium avond in het café #

Isaac Newton

De almanakcie is druk bezig met het samenstellen van de nieuwe almanak # Voor de mensen die nog geen pasje hebben, maar wel lid zijn, het is makkelijk als je je pasje tussen de middag bij de Boek- en Winkelcommissie op komt halen # Vanmiddag borrel in de borrelkelder # De galafoto's hangen in de WB-kantine. Je kunt ze nu nabestellen # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur ( WB Z-103). Telefoon (053- 489)2531; e-mail [email protected]

Communiqué

3 december Grolschexcursie. Teken in op het Communiquebord # De selectiegesprekken voor het aspirant-bestuur zijn begonnen en lopen nog tot vrijdag 8 november # De ?C? komt binnenkort weer uit, dus let op je postvakje # Jullie suggesties en aanbevelingen voor activiteiten zijn altijd welkom. Als je nog interessante bedrijven weet voor een bedrijfsbezoek, een goede spreker voor een lezing kent of een grandioos idee voor een excursie hebt laat het ons dan weten.

# Boekenlijsten kun je zoals altijd in het postvakje van de boekencommissaris leggen (Sjaan Bos) # Succes met jullie tentamens!

Inter-Actief

De almanak is klaar, iedereen die lid is kan deze gratis ophalen in de I/A-kamer. Dinsdag 3 december is er weer een Grolschexcursie (s'middags). Dinsdag 12 novenmber is de volgende borrel. Direkt na de borrel kan je met de Accie mee schaatsen van 19.30 tot 21.30 uur op de kunstijsbaan in Enschede. Kosten f5 voor mensen die al schaatsen hebben, f10 voor mensen die schaatsen moeten huren # Woensdag 13 november organiseert KPN een workshop in Utrecht over Millenium. Zie vorige UT-nieuws.

Monsoon

De studievereniging voor ontwikkelingskunde organiseert deze maand een lezing over Hong Kong. Er zal worden gesproken en gediscusieerd over de verschillende effecten van de terugkeer van Hong Kong naar China. Binnenkort zal de datum worden bekendgemaakt. Ook willen wij al onze leden uitnodigen voor een Risk-toernooi tegen de WOT, donderdag 7 november om 20.00 uur in de keet van de WOT. Als je interesse hebt kun je even bellen naar de MONSOON-kamer voor meer informatie.

ConcepT

Vandaag is de winnaar 3-kamp-borrel, kom allemaal naar 'onze' kelder. # Verschillende boeken moeten nog op de ConcepT-kamer opgehaald worden, o.a.: dictaat Hoogbouw, Bestemmingsplan, en de boeken voor Organisatiekunde en GBBE en Rekenmodellen in de bouw. # De boekenlijst voor het derde blok moet uiterlijk dinsdag 12 novemeber op de ConcepT-kamer ingeleverd zijn. Faxen mag ook (053-4894820) # De almanakcommissie gebruikt foto's van het CSA om ook dit jaar weer alle smoeltjes te kunnen opnemen in de almanak. Mocht je om wat voor een reden dan ook niet willen dat deze foto van jou hiervoor gebruikt wordt, laat dat dan zo snel mogelijk aan de Almanakcommissie weten # 12 november feest voor alleen eerstejaars in de boortoren. Kaarten in de voorverkoop f7,50 en aan de deur f10. Het feest begint om 21.00 uur. Voor meer informatie wordt naar de Brug verwezen # De onderwijscommissie vraagt versterking, ze zijn nog op zoek naar een eerstejaars CT&M-er # Degenen die vorig jaar een symposiumboek besteld hebben worden verzocht deze af te halen op de ConcepT-kamer, anders worden ze aan andere geinteresseerden verkocht (prijs f15) # Van 9 t/m 13 december buitenlandexcursie naar Berlijn (kosten ongeveer f275. Zie ConcepTueel voor meer informatie. Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

TObias

Schrijf je in voor het volleybaltoernooi ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van TObias! Meer informatie vind je op het prikbord bij de postvakjes. Je kan je inschrijven op het formulier wat onder aan de trap hangt # Het bestuur van TObias is gewisseld en ter gelegenheid hiervan geeft het nieuwe bestuur een gratis lunch voor de leden, maandag 11 november tussen 12.30 en 13.30 uur. TObias-leden kunnen zich hiervoor opgeven door zich onder aan de trap in te schrijven.

Scintilla

Het is mogelijk om je verslagen en andere documenten bij Scintilla uit te printen op een resolutie van liefst 1200 DPI. Kom gerust eens langs # Op 20 november excursie naar Holec in Hengelo. Items o.a. technologie en innovatie, laagspanning/middenspanning. Schrijf je in op het prikbord in de kantine van het EL/TN gebouw. Binnenkort zal het ook weer mogelijk zijn om je in te schrijven via internet # Heb je zin om eens actief te worden buiten je studie om, en kun je een paar uurtjes per week vrijmaken, kom dan eens langs bij ons. De Jaarboekcommissie en de Studiereiscommissie bijvoorbeeld hebben nog mensen nodig # Kom de nieuwe PC-prijslijst ophalen bij de STORES. Kijk ook op Internet # Ben jij al druk bezig voor de aanstormende tentamenperiode ? Surf dan eens naar onze tentamen-site: http://www.scintilla.utwente.nl/SCSI/tentamens.html. : een gevarieerd aanbod van meer dan 70 tentamens (en bijbehorende uitwerkingen) # Houd de Scintillakamer en de cosy-corner schoon!

Sirius

Vrijdag 8 november is de Borrelcommissie actief na de Propaedeuse-uitreiking op de P-borrel. Iedereen (dus ook ouders!) is welkom op de borrel, ook belangstellenden # Donderdag 5 december sinterklaasborrel. Met mooie pepernoten lekkere Pieten een echte Hulpsint # Zaterdag 7 december Ouderdag voor P-studenten en hun ouders. Zeg het je ouders vast, de uitnodiging komtnog # Ondanks de tentamendrukte wijzen we je even op de deadline van het Sirius Bestuurskunde Essay: 18 december. Haal de folder en maak kans op de hoofdprijs van fl. 250,- !# Denk aan de Bonn/Berlijn excursie op 9 december en vergeet zeker niet jezelf daarvoor in te schrijven! De prijs: slechts 285,- inclusief heel erg veel # Alvast veel succes met de tentamens!

Sport

Intro-training Handbal

Dinsdag 12 november geeft Handbalvereniging Cabezota een intro-training in sporthal 2 vanaf 19.30. Een mooie kans om kennis te maken met handbal. Heb je al jaren handbal gespeeld en wil je graag verder? Dat kan ook bij ons. Wil je meer informatie over de vereniging of de intro-training, dan kun je bellen naar: Eric 053 4895037 of Inge 053 4895165

Menu

WEEK 46

ZATERDAG 9 NOVEMBER

Oosterse groentesoep

***

Mexicaanse Bonenschotel

Rauwkostsalade buffet-Rijst

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 10 NOVEMBER

Linzensoep

***

Gebakken Tartaar met gebakken Uien

Vleessaus

Tuinbonen met Wortelen

Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 11 NOVEMBER

Kipvermicellisoep

***

Stamppot Zuurkool

Rookworst of Verse worst

of Hongaarse Goulash met Rijst

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 12 NOVEMBER

Goulashsoep

***

Varkensteak Bastille met

Shoarmakruiden-Ui en Champignons

Pepersaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 13 NOVEMBER

Franse uiensoep

***

Visgratin Portugaise of

Vleesgerecht-Saus Portugaise

Doperwten-Rauwkostsalade buffet

Gebakken aardappelen Lyonaise

of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 14 NOVEMBER

Groente tomatensoep

***

Babi Ketjap met Rijst Sambal boontjes-Kroepoek

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 15 NOVEMBER

Kerriesoep

***

Zigeunerschijf of 2 Vleeskroketten

Paprikasaus

Groentemacedoine-Rauwkostsalade

buffet-Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VEGETARISCH

MAANDAG 11 NOVEMBER

Groentevermicellisoep

***

Griekse Moussaka-Tomatensaus

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 12 NOVEMBER

Cellerysoep

***

Bonengoulash-Mexicaanse groente

Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 13 NOVEMBER

Franse uiensoep

***

Groente Sojaburger-Sauce Tartare

Gebakken gemengde Groente

Rauwkostsalade buffet

Gebakken aardappelen Lyonaise

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 14 NOVEMBER

Chinese tomatensoep

***

Groenteloempia-Ketjapsaus met

champignons en taugé - Tjap Tjoy

Rauwkostsalade buffet

Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

LASAGNE

Rauwkostsalade,Stokbrood

BRASSERIEMENU

Maandag 11 + Dinsdag 12 november

Mexicaanse Taco's

Bonensalade,Rauwkostsalade,Rijst

Woensdag 13 + Donderdag 14 november

Duitse Biefstuk met Gebakken Uien

Rauwkostsalade,Frites

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.