INFO

| Redactie

NACEE heeft een aantal beurzen beschikbaar voor 'graduate'studenten in de studierichtingen Bedrijfskunde en Bestuurskunde. De beurs bestaat uit een gift van $ 12.500,- en is bestemd voor een studie gedurende een volledig academisch jaar in de VS. De kandidaat moet voor september 1997 zijn afgestudeerd. Sluitingsdatum voor de aanvraag is 1 februari 1997.

Algemeen

Bureau Internationale Samenwerking

Inlichtingen en aanvraagformulieren bij Joke Heisterkamp, op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.30 uur, in de Boerderij, of telefonisch op nummer 053-489.4697.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 19 september 1996

Het College heeft m.b.t. bekostiging UT net2 besloten dat: a) het UT net2 gefaseerd zal worden uitgevoerd. . Fase 1 (opwaarderen actieve componenten): centrale router bij CIV, fileservers zo dicht mogelijk bij eindgebruikers, IP-verkeer); . Fase 2 (opwaarderen passieve componenten): stervormige UTP-bekabeling, dubbele kabel naar werkplek, verticale glasvezels van gebouwswitch naar verdiepingsHUB wire-center per verdieping; . Fase 3 (geavanceerde voorzieningen) zal t.z.t. worden geactualiseerd aan de hand van de technische ontwikkelingen; b) het CIV het beheer tot aan de werkplek uitvoerd, met uitzondering van INF-net; c) het CIV servicelevel-agreements zal aangaan met de beheerseenheden; d) het overleg met de beheerseenheden over netwerkaangelegenheden zal worden geïntensiveerd; e) voor netwerkkontaktpersonen een traject van opleiding en instruktie zal worden ingevoerd; f) er een invoeringsorganisatie zal worden opgezet met een stuurgroep en projektgroepen; g) in de periode 1997 tot en met 1999 in totaal kf 1.750 wordt onttrokken aan het fonds Huivestingslasten voor de overgangsbekostiging van de passieve component van UT net2. Hiertoe zullen de volgende dotaties in het fonds HVL plaatsvinden: kf 453 uit de CBE, kf375 uit de CS onderwijs, kf 375 uit de CS onderzoek, kf 350 uit de CS internationalisering, kf 200 uit fonds HVL: per jaar 1/3 deel; h) structurele bekostiging van het - niet in de overgangsregeling bekostigde - restant van de kosten van de passieve component vindt plaats door middel van doorberekening. Als doorberekeningsgrondslag wordt het aantal m2 per beheerseenheid gehanteerd met een compensatie voor de beheerseenheden CA, UB en FB; i) het CvB advies vraagt van de CCP over de onderdelen

g) en h). Het voorstel zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Universiteitsraad (november).

Het College heeft besloten zijnerzijds de strategische toewijzing van kf 300 aan het CSHOB te verlengen voor 1997 t/m 1999 en vraagt de Universiteitsraad deze verlenging definitief toe te wijzen.

Het College heeft de Regeling Financiële Ondersteuning Topsporters ingaande 1 september 1996 voor een periode van twee jaar vastgesteld en vraagt de Universiteitsraad met de Regeling in te stemmen. Het College zal deze regeling dan over twee jaar evalueren.

Het College heeft de heer prof.dr.ir. M.P. Koster opnieuw benoemd tot hoogleraar Mechatronica en wel voor de periode van 1 januari 1997 tot 1 september 1999.

Het College heeft per 1 oktober 1996 tot 1 januari 1999 in de Herplaatsingscommissie benoemd, als bedoeld in punt 3.3 van het Sociaal Statuut 1996-1999, de heren dr. H.P. van de Braak (TN), drs. J. Rijkeboer (BsK) enA.J. Bokhove (SSHD).

Buitenlandse stages:

Voor BITers, CT&Mers en TBKers regelt AIESEC buitenlandse stages. Haal de folder op het AIESEC kantoor BB100a tel: 4893959 en schrijf je in voor donderdag 10 oktober.

Paradoks

De biomedische studievereniging Paradoks organiseert ook dit jaar weer een reanimatiecursus. Studenten die ge=EFnteresseerd zijn in deze cursus dienen zich snel op te geven (i.v.m. het opgavetermijn). Om aan deze cursus mee te kunnen doen, is het niet noodzakelijk dat je lid bent van Paradoks maar wel wenselijk aangezien je anders een aanzienlijk aantal voordelen mist (lees onder het kopje Paradoks bij de rubriek studieverenigingen).

Monsoon

Op 10 oktober a.s. organiseert studievereniging Monsoon een lezing door Hanja Maij Weggen over: 'Europa en ontwikkelingssamenwerking'. Mevrouw Maij Weggen zit op dit moment namens de christen democratische fractie van het Europese parlement in de Commissie Europese Ontwikkelingssamenwerking en zla een toelichting geven over de activiteiten van de Europese Unie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De lezing vindt plaats om 11.40 uur in BB-5. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monsoon (053-4893543).

Gebruikers van UTnet opgelet: Nameservers veranderen!

Per 1 november aanstaande vervallen de oude nameservers met de IP-nummers 130.89.1.7 en 130.89.1.10. Hun functie wordt overgenomen door de nieuwe nameservers met de IP-nummers 130.89.1.2 en 130.89.220.2 De nieuwe servers zijn al vanaf februari '96 in de lucht.

Deze omzetting heeft consequenties voor alle gebruikers die de oude nummers nog in hun communicatie programma's vermeld hebben. Tot die groep behoren onder andere veel dialback-gebruikers van het eerste uur. Die mensen moeten hun programma's nakijken en zo nodig aanpassen.

De netwerkcontactpersonen bij faculteiten en diensten zijn op de hoogte gebracht. Zij hebben zich ingespannen de verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op de werkplek van veel medewerkers en in practicumzalen hebben zij reeds de nodige wijzigingen aangebracht.

Nameservers vervullen een tamelijk essentiële functie in het verkeer tussen computers over Internet. De programmatuur in de schakelsystemen van Internet werkt met IP-nummers. Nameservers zorgen nu voor het vertalen van de gebruikelijke symbolische namen, bijvoorbeeld mail.student.utwente.nl, naar IP-nummers, in dit geval 130.89.220.2.

De omzetting is lang uitgesteld. Maar door de enorme toename van de netwerkbelasting in de afgelopen jaren kan het niet langer. De machines waarop de nameservers draaien zijn niet meer voor hun taak berekend. De nieuwe machines zijn beter toegerust. Hiermee kunnen we nog vele jaren verder.

Wat zijn de consequenties voor de netwerkgebruikers?

CAMPUSnet: Studenten met een netwerkaansluiting op de campus kiezen voortaan als eerste nameserver 130.89.220.2 en als tweede 130.89.1.2. Dialback: zoals gezegd, degenen die dialback gebruiken moeten hun communicatieprogramma's er op nakijken. Zonodig moeten zij de oude IP-nummers vervangen door de nieuwe. De eerste nameserver is 130.89.1.2, de tweede is 130.89.220.2 .

Medewerkers met een PCNS-abonnement hoeven niets te doen. Centraal op deservers zijn al de nodige aanpassingen doorgevoerd.

Als u er niet zeker van bent, dat uw netwerkaansluiting nog up-to-date is, informeer bij uw netwerkcontactpersoon of uw GGB-er. Mochten er desondanks problemen ontstaan bel dan de CIVhelpdesk, tel. 2311.

Promoties

Peter Dennis Marten Spelt op 4 oktober 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr.ir. L. van Wijngaarden. Het proefschrift is getiteld: The motion of bubbles in a turbulent flow.

Marco Berkhout op 4 oktober 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.ir. A.J.M. Tuijl. Het proefschrift is getiteld: Audio amplifiers in BCD technology.

Joachim Martin Wetterling op 11 oktober 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr.J.C.M.M. Moonen. Het proefschrift is getiteld: Decision making and educational media; Estima: a computer-based Support Tool.

Maria Elisabeth Kraan op 11 oktober 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr.ir. M.F.A.M. van Maarseveen. Het proefschrift is getiteld: Time to travel? a model for the allocation of time and money.

Arjan Nicolaas Johan van Keulen op 11 oktober 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal BB2. Promotor is prof. J.R.H. Ross. Het proefschrift is getiteld: The development of platinum-zirconia catalysts for the carbon dioxide reforming of methane.

Onderwijs

Alle faculteiten

Legitimatie tentamens / examens

Voor: alle faculteiten

Voor alle tentamens/examens is legitimatie verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de legitimatie zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

UniConsult Twente

Voor: alle faculteiten, EL, TN, TW, WB, TBK/CT&M, INF/BIT

UniConsult bezig met het aanleggen van een database waarin beschikbare studenten zijn opgenomen. Heb jij het komende jaar een bepaalde periode tijd over voor het uitvoeren van een project schrijf je dan nu in.

Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (Hoofdingang direct links, bordjes stagebureau volgen en iets verder doorlopen) Of bezoek onze homepage www.ct.utwente.nl/~uct UniConsult Twente wordt gesteund door het Theatercafe, onderdeel van de Twentse Schouwburg NV.

BSK

Recht, politiek en samenleving (178007)

Voor: P-Studenten BSK

De in het tentamenrooster in week 41 (7/10) opgenomen deeltoets voor dit vak betreft een herkansing van de toets Staatkunde. Degenen die deze toets reeds met goed gevolg hebben afgelegd behoeven uiteraard niet aan deze herkansing deel te nemen. Deelnemers aan deze toets worden verzocht een geslepen potlood en een gum mee te nemen. Ook een rekenmachine kan van pas komen. Het tentamen in week 41 (8/10) betreft het een tentamen met essay-vragen (voor verdere informatie zie de reader paragraaf 1.3 en 1.4)

Vragenuur Kwantitatieve Methoden II

Voor: D1-Studenten BSK

Op donderdag 10 oktober 1996 om 17.00 uur wordt in collegezaal TWRC-C 238 een vragenuur georganiseerd. Het deeltentamen wordt afgenomen op vrijdag 11 oktober 1996 van 9.00 - 11.00 uur in het Sportcentrum. Inlichtingen: G. Jeurnink, tel. 4027.

Kosten-baten en decisie-analyse (173701)

Voor: D2/3-Studenten BSK

Het college voor bovenstaand vak wordt voor studenten BSK op vrijdag 1 november (week 44) het 3e en 4e uur niet in CT-1814 gegeven maar in CT-1405 en CT-2151.

Colloquia

Isabel meerman over: Strategisch Management bij de Lokale Rabobank. Een onderzoek naar de relevante externe ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor het strategisch beleid van de Lokale Rabobanken in de Kring Oost-Gelderland; 14 oktober 1996, 16.00 uur, TW-C 238.

Willem Megens over: Het netwerk-instrumentenmodel getoetst; Toetsing van de empirische houdbaarheid van het netwerk-instrumentenmodel van Ligteringen voor wat betreft de case'Verwijdering van afgedankte witgoedproducten'; 30 oktober 1996, 14.00 uur, TO L-213.

Sandra de Lange over: (De)centralising terms of employment ? Collective action and the formation of terms of employment in the Dutch and British higher education system: a comparative study; 17 oktober 1996, 15.30 uur TW RC-103 B.

Afstudeeropdracht stichting ACTIVA

Voor: D3-Studenten BSK

De stichting ACTIVA in Enschede is een zelfstandig orgaan dat functies vervult op het gebied van de arbeidsvoorziening. Toen zij enkele jaren geleden werd geprivatiseerd, bestonden er bij de verschillende betrokkenen (onder meer de medewerkers van de stichting en het gemeentebestuur) diverse verwachtingen ten aanzien van de rol die de stichting zou kunnen gaan vervullen. Nu na enkele jaren is het tijd om te bezien wat van deze verwachtingen is gerealiseerd. Het voorgestelde onderzoek is daarmee te typeren als een evaluatie-onderzoek vanuit een 'stake holders' perspectief. Dat betekent dat niet een set van criteria zal worden gehanteerd, maar meer dan een, verbonden aan de verschillende perspectieven van de betrokkenen. Het inventariseren van deze perspectieven en de daaraan gekoppelde verwachtingen is een eerste stap in het onderzoek. Vervolgens staat het functioneren van de stichting centraal als onderwerp van onderzoek. Naast de stichting heeft ook de betrokken wethouder namens de gemeente medewerking toegezegd aan het onderzoek. Voor de student die dit onderzoek wil gaan verrichten kan waarschijnlijk een zekere vergoeding worden verkregen. Voor nadere informatie: prof.dr. J.Th.A. Bressers (3195) of drs. H.J.M. Fenger(4477).

Integrand

Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde BSK-student die een opdracht wil doen bij de Arbo-dienst. Binnen de arbo-dienst is net een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld, maar dit moet nu nog geimplementeerd worden binnen de arbo-dienst. Ze zoeken hiervoor een student die de kwaliteitsmanager ondersteunt en de wijzigingen in de organisatie kan vertalen en overbrengen. Dit kan ook in de vorm van een afstudeeropdracht gedaan worden. Het referentie nummer is 499. Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhop kamer 120, tel: 053- 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Bedrijvendagen 1996

Voor: Studenten BSK

Op 9 en 10 oktober vinden in het CC-complex de presentatiedagen van de Bedrijvendagen plaats. Er zullen op deze twee dagen 60 bedrijven en instellingen komen die zich zullen presenteren middels lezingen en stands. Van deze 60 bedrijven en instellingen hebben er 22 (w.o. de Europese Commissie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Koninklijke Luchtmacht en Marine) aangegeven speciaal in bestuurskundigen geinteresseerd te zijn. Tijdens de presentatiedagen kun je geheel vrijblijvend binnenlopen. Naast de algemene lezingen bestaat ook de mogelijkheid om persoonlijk in contact te komen met recruiters. Dit gebeurt door middel van workshops (24 oktober) en gesprekkenrondes (28 en 29 november). Tijdens de workshops kun je op interactieve wijze kennis maken met een bedrijf naar jou keuze. Tijdens de gesprekkenrondes kun je meer informatie verkrijgen op welke plaatsen bestuurskundigen terecht komen binnen het bedrijf/instelling. Tevens kun je dan meer informatie over stage- en afstudeerplaatsen, selectieprocedures e.d. krijgen. Voor de workshops en de gesprekkenrondes dien je je op te geven middels een CV-formulier. Welke bedrijven precies geinteresseerd zijn in bestuurskundigen, het presentatierooster, algemene informatie over de bedrijven, instellingen, solliciteren etc. kun je terug vinden in het bedrijvendagenboek. Dit is tezamen met het CV-formulier voor f2,50 verkrijgbaar bij de Bedrijvendagencommissie (CT-2154a) en Sirius. tel: 053 - 4893898. Fax: 053 - 489 4792.

Gezocht: student voor medewerking aan landelijk onderzoek

Zie mededeling onder TBK.

UniConsult Twente

UniConsult is op zoek naar studenten die de volgende opdrachten kunnen uitvoeren. Onderstaande opdrachten hebben een uurloon van ongeveer 25 gulden en hebben een flexibele tijdsindeling. Marktonderzoek: UniConsult is op zoek naar een student die een marktonderzoek voor een stichting in de regio kan uitvoeren. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bijUniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144. Algemeen: Heb jij ook het tweede trimester een boel vrije tijd doordat je nog niet op stage bent ? Informeer dan eens naar een opdracht bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144.

CT

Hoorcollege Capita selecta mathematische methoden voor chemici

Het hoorcollege Capita selecta mathematische methoden voor chemici dat op 18 oktober het derde en vierde uur in CT 2127 wordt gegeven is verplaatst naar Hal 220.

Ingenieur in Bedrijf (162313)

Zie mededeling onder WMW.

UniConsult Twente

Breng je kennis in praktijk! UniConsult is op zoek naar studenten die de volgende opdrachten kunnen uitvoeren. Onderstaande opdrachten hebben een uurloon van ongeveer 25 gulden en hebben een flexibele tijdsindeling. Produkt en materiaalkeuzeonderzoek: UniConsult is met spoed op zoek naar een student die een onderzoek kan uitvoeren voor een bedrijf in Enschede. Het betreft een onderzoek naar het toepassen van kunststof in een produkt. Bel deze week voor meer informatie: 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144.

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiate CT-student(e), die full time voor een groot textiel bedrijf in Goor wil werken. Je gaat het volgende doen:

1. Inventarisatie van chemische eigenschappen en recepturen (houdbaarheid, opslagcondities, verwerkingscondities, etc.) 2. Ontwikkelen van werkmethodes voor optimale uitvoering van mengprocessen van recepturen. 3. Inventarisatie van kritieke eigenschappenvan chemicaliën. 4. Inventariseren van kritieke eigenschappen van m.n. recepturen met het oog op de verscherpte milieuwetgeving. Het bedrijf ziet deze opdracht als mogelijke afstudeeropdracht/ stageopdracht.

Duur: ongeveer 6 maanden, aanvang: 1 september 1996. Werktijden: full time. Referentienummer: 475. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat , kom dan even langs op onze vestiging, Integrand Twente, vrijhof, kamer 120. Telefoon: 053-4893909

Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

Unilever biedt 24 studenten internationale stageplaatsen

Jezelf testen in een andere cultuur. Initiatieven durven nemen. Werken in teamverband. Je creativiteit gebruiken en je analytische vaardigheden toetsen%Unilever biedt 24 veelbelovende studenten de mogelijkheid zich te meten in de internationale praktijk. De stages bieden een unieke kans om de wereldwijde mogelijkheden bij Unilever te leren kennen. Gedurende drie maanden kun je een eigen project uitvoeren bij één van onze bedrijven in (Zuid)-Amerika, (Centraal en Oost-) Europa, Afrika of Azië. Zo kun je je horizon verbreden en inzicht krijgen in onze werkwijzen. Er zijn stages in de technische, marketing/sales, supply chain of financieel-economische richting. Op het inschrijfformulier kun je aangeven welke periode in 1997 jou het beste uitkomt.

De selectieprocedure: Voor deze stages zoeken wij studenten die uiterlijk medio 1998 afstuderen aan een Nederlandse universiteit. Als je ondernemend bent, bovengemiddelde studieresultaten hebt behaald en aantoonbare organisatorische en sociale vaardigheden hebt ontwikkeld, dan kun je in aanmerking komen voor één van deze stageplaatsen. De selectieprocedure bestaat uit drie stappen. Eerst is er een selectie op basis van het inschrijfformulier. Vervolgens worden op 20 en 22 november interviews afgenomen. De laatste ronde bestaat uit een groepsdiscussie en een psychologisch onderzoek. Deze ronde zal plaatsvinden op 4, 5 en 9 december. Als je je inschrijft, rekenen we erop dat je op bovenstaande dagen beschikbaar bent.

Aanmelden: Ben je geïnteresseerd, meld je dan vóór 8 november aan via het inschrijfformulier. Dit kun je aanvragen bij: Unilever Management Development, Antwoordnummer 5004, 3000 VB Rotterdam. Tel.: 010-2174261 of e-mail: [email protected]

Verplaatsen inkijken Produktie Management II

Zie mededeling onder TBK/CT&M

EL

Lezing libertel

Libertel is een bedrijf dat een eigen GSM-netwerk aanbiedt (netwerk voor mobiele telefonie). Het zal op donderdag 17 oktober om 16.00 uur in BB5 voor een lezing zorgen. Aan bod zal komen een overzicht van dit bedrijf, de huidige opbouw van het mobiele netwerk en de ontwikkelingen die we in de toekomst op dit gebied kunnen verwachten. De lezing zal ongeveer een uur duren, waarna er gelegenheid zal zijn vragen te stellen, en eventueel een discussie te voeren. Geïnteresseerden zijn bij deze hiervoor van harte uitgenodigd.

Doctoraalvoordracht

Wibo ten Hove over: Voorbewerking en kenmerkextractie van spraaksignalen ten behoeve van foneemherkenning met een neuronaal netwerk; 3 oktober 1996, 10.45 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

W.C. Bastian over: The design and realisation of a video position measurement system; 4 oktober 1996, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Aanmelding D1- en doktoraalexamen EL

Voor het D1-examen en het Doktoraalexamen in november 1996 geldt de volgende regeling: Aanmelding open: 30 september 1996; Sluiting aanmelding: 18 oktober 1996; Terugtrekken tot: 15 november 1996; Uitreiking Doktoraal diploma's: 22 november 1996.

Men kan zich aanmelden: voor het Doktoraalexamen als de omschrijving van de Doktoraalopdracht en het Doktoraalstudiepakket bij Bureau Onderwijszaken aanwezig zijn; voor het eerste gedeelte (D1) van het Doktoraalexamen als men verwacht alle examenonderdelen voor15 november 1996 voltooid te hebben. Geslaagd is I: degene die voor alle examenonderdelen een voldoende (6 of hoger) behaald heeft en II: degene die voor een examenonderdeel een 5 behaald heeft die naar het oordeel van de examencommissie door de overige resultaten gecompenseerd wordt.

U bent ingeschreven als het door u ingevulde en getekende aanmeldingsformulier bij het Bureau Onderwijszaken aanwezig is. Na de sluitingsdatum kan voor bovengenoemde examens niet meer worden ingeschreven.

Tentamens/examens

Voor: D2 studenten EL

Het tentamen halfgeleider devices (121706) van vrijdag 11 oktober 1996 vervalt. Het eerst volgende tentamen in dit vak wordt op 22 november gehouden. De zaal wordt t.z.t. bekendgemaakt.

Ingenieur in Bedrijf (162313)

Zie mededeling onder WMW.

Verplaatsen inkijken Produktie Management II

Zie mededeling onder TBK/CT&M

INF/BIT

Kwaliteit van de informatievoorziening (236001)

Onderstaand het complete overzicht voor het vak Kwaliteit van de informatievoorziening.

Seminar: maandag 4 november, 12.30 - 17.00 uur, zaal: INF-L204; dinsdag 5 november, 9.00 - 17.00 uur, zaal: CC-4; woensdag 6 november9.00 - 17.00 uur, zaal: TW-A101; donderdag 7 november, 9.00 - 12.30 uur, zaal: CC-4

Inleveren werkstuk: Het werkstuk (tezamen met een volledig ingevuld beoordelingsbriefje) dient uiterlijk woensdag 11 december ingeleverd te zijn bij de docent en bij de contactpersoon van het bedrijf. Terugkomdag i.v.m. presentaties: donderdag 19 december, 9.00 - 17.00 uurzaal: CT-1812

Specificatiemethoden voor BIT (231800)

Voor: D2/3-studenten BIT

Het hoorcollege Specificatiemethoden van maandag 21 oktober a.s. (5e en 6e uur) komt te vervallen. Dit hoorcollege is verschoven naar vrijdag 25 oktober (3e en 4e uur), zaal TW-C238. De werkcolleges die voor deze dag gepland stonden komen hierdoor uiteraard te vervallen.

Opvang aspirant-studenten

Voor: Studenten BIT

Regelmatig bereiken mij verzoeken van VWO-leerlingen die graag eens een dag BIT-onderwijs willen meemaken. Voor zo'n meeloopdag zoek ik enkele enthousiaste BITters die een dagje gastvrouw of gastheer willen zijn. Vanwege de aansluitingsproblemen moeten dat bij voorkeur eerstejaars-studenten zijn.

Heb je interesse in deze aardige klus, laat het me dan even weten (S. van der Honing, INF 3090, tel. 3698).

Lezing libertel

Libertel is een bedrijf dat een eigen GSM-netwerk aanbiedt (netwerk voor mobiele telefonie). Het zal op donderdag 17 oktober om 16.00 uur in BB5 voor een lezing zorgen. Aan bod zal komen een overzicht van dit bedrijf, de huidige opbouw van het mobiele netwerk en de ontwikkelingen die we in de toekomst op dit gebied kunnen verwachten. De lezing zal ongeveer een uur duren, waarna er gelegenheid zal zijn vragen te stellen, en eventueel een discussie te voeren. Geïnteresseerden zijn bij deze hiervoor van harte uitgenodigd.

Integrand

- Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde INFORMATICA student(e) die kennis heeft van proficiency in C programmering, basic hardware-kennis en de engelse taal. Het betreft een bedrijf dat grafische "touch" computerpanelen produceert. Deze europese afdeling maakt deel uit van een groot japans bedrijf. De kandidaten gaan twee jaar naar de ontwikkelingsafdeling in Japan of naar keuze Amerika en daarna zijn er zeer interessante mogelijkheden in Nederland. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 481.

- Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde INFORMATICA student(e) die kan programmeren in Cobalt, RPG, Oracle en welke analyse werkzaamheden kan uitvoeren m.b.t. het schrijven van software programma's. Zeer interessante opdracht/voorwaarden. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 460.

- Integrand is op zoek naar een TBK-I / INF student(e) die zich gaat bezig houden met het invoeren van een nieuw automatiseringspakket bij een kantoorservice bedrijf. Ze hebben een nieuw pakket op het oog, maar de keuze is niet definitief. De student moet in de eerste plaats kijken naar de structuur van het bedrijf en naar alle verantwoordelijkheden die iedereen heeft. Er moet een schema van de werkverdeling komen en daar moet dan de automatisering bij passen. Het pakket behandeld de boekhouding, orderverwerking, offertes en facatures. De opdracht kan zowel fulltime als parttime uitgevoerd worden en de duur van de opdracht staat niet echt vast en kan de student het beste zelf bepalen. Het systeem hoeft niet door de student zelf overgezet worden.

Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 492.

- Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde INF-student die een opdracht wil doen bij een adviesbureau met als werkgebied het raakvlak tussen bedrijfskunde en informatica. De student moet affiniteit hebben met: internet, o.o. of workflow management. De precieze opdracht volgt in nader overleg met het bedrijf. De opdracht duurt waarschijnlijk 2 tot 3 maanden en er zijn ook ruimere mogelijkheden voor afgestudeerden.

Het referentie nummer is 471. Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel: 053- 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Buitenlandse stage

Ook BIT studenten kunnen met AIESEC op buitenlandse stage. Haal een folder op het AIESEC kantoor BB100a tel: 4895939 en schrijf je in voor donderdag 10 oktober.

Verplaatsen inkijken Produktie Management II

Zie mededeling onder TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Afstuderen Bt&M

Voor: D-studenten CT&M

Als je je wilt oriënteren op afstuderen binnnen Bt&M, dan zijn hier een aantal praktische aandachtspunten. Zorg dat je de volgende brochures cq. teksten krijgt (bij secretariaat Bt&Bp verkrijgbaar): * AFSTUDEREN; Wegwijzer voor studenten CT&M; * De laatste loodjes; Handleiding voor het afstuderen; * Afstuderen bij Bt&M. Neem deze brochures door, dat kan je een hoop tijd en ellende besparen. Neem de tijd om na te denken over wat je wel/niet wilt. Gebruik daarbij bijlage I uit de brochure 'Afstuderen bij Bt&M' (pag. 8). Deze bijlage handelt over het kiezen van een onderwerp. Als je redelijk zicht hebt op de richting waarin je een afstudeeropdracht zoekt, maak dan een afspraak voor een intake-gesprek. Voor Bt&M moet je daarvoor zijn bij A.G. Dorée. (Afspraken via de secretaresse).

Informatiebijeenkomst 'Afstuderen binnen Bt&M'

Voor: D-studenten CT&M

Op maandag 21 oktober a.s. vindt er een informatiebijeenkomst plaats over afstuderen binnen Bt&M van 12.30 tot 13.30 uur in zaal WB Hal V112.

Toelevering en Prefab (226540)

Voor: D-studenten CT&M

Het vak Toelevering en Prefab (226540) zal in de vorm van een 'intensive course' gegeven worden in de maand december. Inschrijving voor dit vak is noodzakelijk voor 15 november a.s. (mededelingenbord CT&M). Nadere informatie volgt.

BOZ gesloten

Voor: studenten CT&M

Van 10 oktober a.s. tot en met 17 oktober a.s. is BOZ CT&M gesloten. Met dringende vragen kan men terecht bij BOZ TBK.

Integrand

- Integrand is op zoek naar een gemotiveerde WB/TBK-L student die een opdracht wil doen bij een metaalbedrijf in Ootmarsum. Het betreft een onderzoek naar de mogelijke verbetering van de logistiek en/of de automatisering. Bedoeling is o.a. dat de omsteltijden naar beneden gaan en dat er wordt gekeken of het zaagproces kan worden verbeterd binnen het bedrijf. Meer info ligt op de Integrandkamer. Het referentie nummer is 486.

- Integrand is op zoek naar een TBK-I / INF student(e) die zich gaat bezig houden met het invoeren van een nieuw automatiseringspakket bij een kantoorservice bedrijf. Ze hebben een nieuw pakket op het oog, maar de keuze is niet definitief. De student moet in de eerste plaats kijken naar de structuur van het bedrijf en naar alle verantwoordelijkheden die iedereen heeft. Er moet een schema van de werkverdeling komen en daar moet dan de automatisering bij passen. Het pakket behandeld de boekhouding, orderverwerking, offertes en facatures. De opdracht kan zowel fulltime als parttime uitgevoerd worden en de duur van de opdracht staat niet echt vast en kan de student het beste zelf bepalen. Het systeem hoeft niet door de student zelf overgezet worden.

Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 492, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

Spoorwegbouwkunde

Voor: CT&M D2/D3, TBK-C, BSK

De inhoudelijke voorbereidingen voor een keuzevak Spoorwegbouwkunde zijn in een vergevorderd stadium.

Om na te gaan in welke periode dit vak het best aangeboden kan worden, worden belangstellenden verzocht zich vóór 15 oktober a.s. bij BOZ-CT&M aan te melden onder vermelding van de periode(n) waarin men wel en niet zou kunnen deelnemen.

Gezocht: student voor medewerking aan landelijk onderzoek

In 1994 en 1995 hebben we binnen de leerstoel Bedrijfskundige Besliskunde en Inkoopmanagement enkele onderzoeken uitgevoerd naar de wijze waarop Nederlandse Gemeenten met hun inkoopfunctie omgaan. Beide onderzoeken toonden duidelijk aan dat een professionele gemeentelijke inkoopfunctie nog verre van gemeengoed is. Deze conclusie heeft behalve ruime aandacht van de media nog al wat (politiek) stof doen opwaaien en o.a. geleid tot kamervragen aan Minister Wijers. Voor de periode december 1996 - maart 1997 hebbenwe opnieuw een landelijk onderzoek gepland. Hierin zal de inkoopfunctie van de rijksoverheid zelf onderwerp van onderzoek zijn. We zijn met name geinteresseerd in hoeverre de verschillende departementale inkoopfuncties nog gecoordineerd worden sinds de privatisering van het voormalige Rijks Inkoop Buro. Ter ondersteuning van de diverse onderzoeksactiviteiten zijn wij op zoek naar een enthousiaste student(e) die voldoet aan de volgende profielschets: - studie TBK/BSK; affiniteit/ervaring met, cq. interesse voor inkoop- en aanbestedingsvraagstukken; kwantitatief vaardig; beschikbaar vanaf december voor 2 dagen per week; beschikken over de nodige creativiteit, zelfstandig kunnen werken, flexibele instelling; uitstekende schriftelijke uitdrukkings- en presentatievaardigheden. De uit te voeren taken zullen o.a. bestaan uit: secretariele werkzaamheden (administratie, notuleren, correspondentie), uitvoeren van interviews met (top)ambtenaren, verzamelen van kwantitatieve gegevens en het meewerken aan de eindrapportage. Betaling zal geschieden conform de regeling voor student-assistenten. Geinteresseerde studenten worden verzocht contact op te nemen met ir. L. de Boer, BB423, tel. 4894090/3912.

Gezocht: geïnteresseerden voor AIO-plaats op het gebied van Inkoopmanagement.

De afgelopen jaren is de belangstelling voor de inkoopfunctie enorm toegenomen, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de wetenschappelijke wereld. Het besef van het strategische belang van een professionele inkoopfunctie dringt steeds sterker door. Ook op de UT is deze ontwikkeling zichtbaar: Sinds 1994 kent ook de UT een hoogleraar Inkoopmanagement. Naast onderwijs middels het keuzevak 'Inkoopmanagement' (182010) is de leerstoel op diverse manieren actief op onderzoeksgebied, onder andere ook door middel van promotie-onderzoeken. Binnenkort komt er binnen de leerstoel waarschijnlijk ruimte voor een tweede AIO-plaats. Inkoopmanagement is een relatief jong en breed onderzoeksgebied, waar nog vele vragen onbeantwoord zijn en volop ruimte is voor eigen invulling en creativiteit. Studenten in de eindfase van hun studie, die de unieke en pittige klus van het promoveren in dit veld als een interessante uitdaging zien, worden verzocht contact op te nemen met prof.dr. J. Telgen (053-4893912).

Extra tentamen Inkoopmanagement

Studenten die door de verplaatsing van het vak Inkoopmanagement (182010) naar het tweede trimester het vak niet meer kunnen volgen en afronden in verband met afstuderen, worden in de gelegenheid gesteld aan het eind van het eerste trimester alsnog een tentamen af te leggen, en wel op donderdagochtend 21 november aanstaande. Aan deelname zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. de te behalen studiepunten moeten noodzakelijk zijn voor afronding van de studie. 2. de afstudeerdatum moet vallen voor de datum van het eerstvolgende reguliere tentamen op 14 maart 1997. Aanmelding bij ir. L. de Boer, BB423, tel. 4090/3912.

Gezocht met spoed: student voor afstudeeropdracht Inkoop bij TNO.

Voor de invulling van een uitdagende afstudeeropdracht op het gebied van Inkoop zijn we op zoek naar geinteresseerde studenten die op korte termijn met afstuderen willen beginnen. Samengevat bestaat de opdracht uit het in kaart brengen van (geografisch) verspreide inkoopfunctie van TNO en het vervolgens formuleren van een verbeteringsprogramma. Nadere inlichtingen bij ir.L. de Boer (tel 053-4894090), prof.dr.J. Telgen (tel 053-4893912).

Voorlichting Voortgezette Bestuurlijke Bedrijfseconomie

Voor: TBK D2,3

Op woensdag 16 oktober wordt om 12.30 uur in BB6 voor geinteresseerden een aparte voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het keuzevak voortgezette bestuurlijke bedrijfseconomie (186053). Tijdens deze voorlichting zullen de opzet van het vak en de te behandelen onderwerpen worden toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Inschrijven voor het vak is mogelijk van 16 oktober tot en met 1 november op kamer BB-320.

Ontwerpen van mens-machine interactie (186354)

Voor: TBK D1 (i-stroom)

Enkele mededelingen over het nieuwe vak Ontwerpen van mens-machine interactie (186354): 1.In de studiegids staat het vak Ontwerpen van user interfaces (232010). Dit is een foutieve vermelding. De juiste vaknaam is Ontwerpen van mens-machine interactie. 2.De eerste bijeenkomst voor dit vak wordt gehouden op 15 november 1996 van 08.30 - 17.25 in BB6. Deze eerste bijeenkomst is absoluut VERPLICHT voor deelname aan dit vak. Alle studenten dienen op dit tijdstip te beschikken over een email-account. 3.De weken direkt volgend op deze eerste bijeenkomst zal er reeds een aanzienlijke hoeveelheid werk moeten worden gedaan. 4.De overige verplichte bijeenkomsten vinden plaats op 4,11 en 18 december 1996 en op 8 en 15 januari 1997.

5.Tussen deze bijeenkomsten zal het overige werk in groepsverband gedaan worden.

Presentatie van Bedrijfsstage (180059)

Voor: Studenten die in 1996 op stage zijn geweest

Ter afronding van je stage dien je een presentatie voor mede-studenten te houden over je stage-ervaringen. De eerstkomende sesssie wordt in november 1996 gehouden. Vanaf 1 oktober t/m 18 oktober a.s. liggen de inschrijflijsten in de blauwe bakjes in de hal op de 3e verdieping van het BB-gebouw.

Op deze lijsten kun je je intekenen voor je presentatie. Voordat je een presentatie gaat houden dien je je verslag in te leveren. Wanneer je in februari 1996 op stage bent geweest, moet je je verslag vóór 1 oktober a.s. inleveren. Wanneer je in de zomer op stage bent geweest is de uiterste inleverdatum 1 maart 1997. Op dinsdag 22 oktober a.s. zal er van 12.35 tot 13.30 uur in zaal BB6 een korte voordracht over presentatietechnieken worden gehouden ter voorbereiding van deze presentaties.

Organisatie Advies I en II

Voor: TBK D2,3

Organisatie Advies I: Degenen, die het vak OA I nog niet hebben gehaald kunnen zich voor een herkansingsopdracht in verbinding stellen met Ir. L.E. Drouven. Organisatie Advies II: De tweede ronde van Organisatie Advies II voor studenten die OA I in 1996 hebben afgerond is op maandag 4 november en dinsdag 5 november de gehele dag en 's avonds. U dient schriftelijk te laten weten dat u wenst mee te doen aan M.J. van Riemsdijk (postbakje op kamer BB314). Ook als u al een eerder had laten weten het vak te willen volgen. Vermeld uw naam en volledige adres.

Tentamen Grondslagen Marketing (186254)

Voor: TBK-propedeuse Herhalers

Het tentamen Grondslagen Marketing voor TBK-propedeuse HERHALERS staat gepland op 20 november 1996 van 13.30-17.00 uur.

Inschrijven voor dit tentamen kan in de weken 43 en 44 via tel: 8044.

Prognosetechnieken (182074)

Voor: TBK D2, L-stroom

In plaats van alle schriftelijke tentamens voor het vak Prognosetechnieken, wordt er een een praktikum gegeven. Het praktikum wordt gegeven in de praktikumzaal in het BB-gebouw. Inschrijven voor dit praktikum kan bij de publikatieborden op de 3e verdieping naast BOZ/TBK in de weken 43 en 44.

Je kunt kiezen uit de volgende middagen: 12 november, 14 november of 26 november a.s..

Colloquium

Robbert A. Lee over: Common Understanding In International Software Maintenance; de totstandkoming van een handboek ter verheldering van de samenwerking in de Customer Care Billingprojecten tussen PTT Telecom, Telia en Swiss Telecom PTT; 21 oktober 1996, 15.00 uur, BB5.

Tweedejaarsstage

AIESEC regelt dit jaar voor tweedejaars de bedrijfsstage in het buitenland. Heb je interesse om deze zomer een betaalde stage in het buitenland te lopen, kom dan naar het AIESEC kantoor BB100a tel: 4895939 en haal de folder.

Verplaatsing inkijken Produktie Management II

Het inkijken van het tentamen Produktie Management II d.d. 19 augustus 1996 is verplaatst van 8 oktober naar 16 oktober 08.30 - 10.15 uur in BB-106. Excuses voor het ongemak.

Technologie- en Organisatievernieuwing (181063)

Voor: TBK D2/D3

Zoals bekend vinden in week 40 en 42 de excursies plaats. Naar aanleiding van de excursie (deelname verplicht) dient individueel een case-opdracht te worden uitgewerkt: De case-opdracht staat beschreven in de reader; Het te hanteren model bij vraag 4 wordt tijdens de excursie bekend gemaakt; De uitwerking van de case-opdracht mag maximaal bestaan uit vier pagina's; Aan de uitwerking van de case-opdracht wordt een cijfer toegekend, dat voor 30 procent meetelt in de eindbeoordeling van dit vak; De uiterlijke inleverdatum van de case-opdracht is vrijdag 8 november. Later ingeleverde case-opdrachten worden niet nagekeken; De case-opdracht kan worden ingeleverd bij de secretaresse, kamer BB 318 (tot uiterlijk 15.00 uur). Op 19 november worden hier tevens de cijfers bekend gemaakt en kunnen de nagekeken case-opdrachten worden ingekeken; Studenten die geen uitgewerkte case-opdracht inleveren zijn uitgesloten van deelname aan het ( her)tentamen.

De data en tijden voor de div. excursies zijn als volgt. Philips Drachten 3 oktober van 10:00 - 16:00. Thomassen Rheden 15 oktober van 10:00 - 16:00. Fokker Hoogeveen 18 oktober van 14:00 tot 18:00. Centraal Beheer Apeldoorn 18 oktober van 10:00 - 15:00. Voor actuele OV-reisinfo. bel 06-9292 (ca. 50 c.p.m.).

TN

Tentamen S.W.O.1 (147007)

Voor: WB/TN D3 studenten

Datum: 11-10-1996, 09.00-12.30 uur, Sportcentrum UT.

Ingenieur in Bedrijf (162313)

Zie mededeling onder WMW.

WB

Tentamen Roterende stromingsmachines 1 (114131)

Voor: WB D3 studenten

Datum: 10-10-1996, 09.00-12.30 uur, WB Hal-1V.204.

Tentamen S.W.O.1 (147007)

Voor: WB/TN D3 studenten

Datum: 11-10-1996, 09.00-12.30 uur, Sportcentrum UT.

Doctoraalstage WB (119915)

Voor WB D3 studenten, oud programma

1.De stage kunt u: of zelf, of door de leerstoel, of via de stagecoordinator regelen.In iedergeval wordt de stagecoordinator (via het aanmeldingsformulier), maar ook de stagedocent van de leerstoel door u ingelicht!

2.Voor 't kalenderjaar 1997 moet het gele aanmeldingsformulier voor 23 oktober 1996 bij de stagecoordinator(postvakje bij BOZ-WB) worden ingeleverd.Het gele aanmeldingsformulier zit in de 'Handleiding voor de Doctoraalstage', uitgave 1996 - 1997 (bijlage-1). De handleiding is verkrijgbaar bij de U-Take, code 888. 3. Voor alle betrokken studenten wordt op: donderdag 3 oktober om 11.00 u in N-105 informatie verstrekt omtrent het stage gebeuren binnen WB. ing.P.E.van Riesen, kamer N-250, stagecoordinator WB tel.2457.

Integrand

Integrand is op zoek naar een gemotiveerde WB/TBK-L student die een opdracht wil doen bij een metaalbedrijf in Ootmarsum. Het betreft een onderzoek naar de mogelijke verbetering van de logistiek en/of de automatisering. Bedoeling is o.a. dat de omsteltijden naar beneden gaan en dat er wordt gekeken of het zaagproces kan worden verbeterd binnen het bedrijf. Meer info ligt op de Integrandkamer.

Het referentie nummer is 486. Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel: 053- 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9002, machineontwikkeling. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (Hoofdingang gelijk links, bordjes stagebureau volgen en iets verder doorlopen) Of bezoek onze homepage www.ct.utwente.nl/~uct. Breng je kennis in praktijk! UniConsult is op zoek naar studenten die de volgende opdrachten kunnen uitvoeren. Onderstaande opdrachten hebben een uurloon van ongeveer 25 gulden en hebben een flexibele tijdsindeling. Glassnijmachine: UniConsult is op zoek naar een student werktuigbouwkunde die voor een bedrijf kan kijken naar problemen met een glassnijmachine. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144. Produkt en materiaalkeuzeonderzoek: UniConsult is met spoed op zoek naar een student die een onderzoek kan uitvoeren voor een bedrijf in Enschede. Het betreft een onderzoek naar het toepassen van kunststof in een produkt. Bel deze week voor meer informatie: 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144. Technisch haalbaarheidsonderzoek: UniConsult is op zoek naar een student die een haalbaarheidsonderzoek kan uitvoeren voor een bedrijf in Enschede. Het betreft het analyseren van een nieuw kartonprodukt. Interesse of meer informatie: 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144.

Verplaatsing inkijken Produktiee Management II

Zie mededeling onder TBK/CT&M

Campus en studentenleven

SPE

Geloven in deze tijd?

In plaats van geloof hebben de meeste mensen alleen maar een stel opinies (Thomas Merton). Soms alleen maar de opinie die we opdoen vanuit de media. Dat ziet er nogal drammerig, weterig en vooral primitief uit. Hoe ziet een volwassen geloof er in deze tijd uit? De gespreksgroep begint op donderdag 10 oktober om half acht in kamer 201 van de Vrijhof. Verder om de veertien dagen. Voor de deelnemers aan deze groep is er een Abdij-weekeinde gereserveerd van 24-27 januari. Wie omstreeks Pasen in een SPE-dienst belijdenis wil doen, wordt aangeraden ook voor deze groep te kiezen.

Viering

Zondag 6 oktober vieren de Joden Simchat Thora, Vreugde van de wet. Een vrolijk feest rond de Thorarol. In de cyclus over de Joodse feesten van de herfst zullen we daar ook in de SPE-dienst aandacht aan geven. Voorganger is Keer Kuyvenhoven en de dienst begint om half elf in de Audiozaal van de Vrijhof.

Bereikbaarheid pastores:

Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

De vacature in het dagelijks bestuur van de Studentenvakbond SRD, is nog steeds open, dus als je nog iets geweldigs, vernieuwend, vol nieuwe ervaringen en uitdagingen mist in je studie: kom dan informatie vragen of meld je aan voor de functie! Gegarandeerd veel lol en gezelligheid, maar ook veel inhoud, met natuurlijk een ruime compensatie. Kom even kijken naar ons nieuwe kantoor; dit kantoor zit naast de ingang van de bieb in de Vrijhof. Als je de trap op komt, zit links de CSA, rechts de bieb en recht vooruit de SRD!! Verder is er op 16 oktober De Alternatieve Opening van het Academisch Jaar. Op deze happening zullen een aantal kritische noten gekraalt worden over het afgelopen en komende Twentse Academische Jaar en de lopende zaken op de UT. En op 28 oktober is er weer een ALV in zaal 5 in de Vrijhof. Alle leden worden weer opgeroepen om van deze mogelijkheid gebruik te maken om hun zegje te doen in het beleid van de SRD en aan te horen, waar de SRD nou eigenlijk helemaal mee bezig is.

Diversen

ASV Taste

Vanaf volgende week donderdag vindt weer de Military van Boekelo plaats. Tot en met de zondag daarop zijn er daarom weer vrijwilligers nodig. Schrijf je hiervoor vanavond in de sociëteit nog in. Onthoudt: 'De Military van Boekelo, belangrijk werk, de tijd van je leven!'. Sociëteit Antigoon, op de eerste verdieping van De Pakkerij, is geopend op zondag, dinsdag en donderdag. Tel.: 053-4326238.

OVATIE

Na de succesvolle eerste kennissmakingsperiode richten we ons weer op de komende activiteiten en borrels# Binnenkort zal de lang verwachtte excursie naar het casino worden georganiseerd, voor info bel Jeroen (4764928)# Alle leden zullen binnenkort worden geinformeerd over de komende ALV en de procedure omtrent de bestuursverkiezing# De ouderdagcommissie is momenteel begonnen aan het tot stand komen van deze activiteit, wanneer je ideeen hebt kun je die doorgeven aan Sander (4336654)# Voor meer info kunt u een bericht sturen naar [email protected] of contact opnemen met onze secretaris Roy (tel: 4338450)

KunstzOnnig

Wil jij je creatieve en organisatorische talenten in het zonnetje zetten? Meld je aan voor het organiseren van het culturele-workshop-weekend KunstzOnnig. Kom langs bij de Apollo-kamer, kamer 30 in de Vrijhof. Of bel: 4894404/Loes: 4350120.

AEGEE

Wees niet bang: Het UT-nieuws heeft een fout gemaakt, dus we gaan niet terug naar Down Under en het eerstejaarsfeest laat nog wel even op zich wachten. Na een fantastisch, gaaf en vermoeiend kamp, is het niet de bedoeling om stil te gaan zitten, want er staat heel wat op het programma.

Van 18 t/m 20 oktober gaat het befaamde liftweekend van herendispuut KADMOS richting Freiburg. Voor mensen met weinig of geen liftervaring is dit de mogelijkheid om deze spannende en goedkope manier van reizen te ontdekken. Daarnaast krijgen eerstejaars voorrang, dus inschrijven!

Op zaterdag 26 oktober zal in Enschede onze goede band met de buurlocals Osnabrück en Münster versterkt worden met een zeskamp. Daarna eten we pannekoeken (stukje cultuur) in de sociëteit, waarna we met z'n allen het uitgaansleven van Enschede induiken.

Ook in Nederland valt heel wat af te feesten. Op 30 oktober is in Amsterdam het beroemde bootfeest. Volgens de organisatoren is je AEGEE-carrière niet compleet zonder gedanst te hebben op het IJ. Voor de gala-gangers onder ons wordt op 2 november het Euro-gala in Maastricht gehouden.

Voor nog meer activiteiten: Kijk in de reismap. Heb je vragen of wil je je inschrijven voor de activiteiten, kom naar de AEGEE-kamer; Vrijhof, kamer 232 tel 4892207 of naar de sociteit.

CSV Alpha

Aanstaande vrijdag (4 oktober) is er een Alpha-diner bij Rudolf. Dit diner is bestemd voor leden en belangstellenden! Opgave is mogelijk tot en met donderdag (074-2914175). Op woensdag 16 oktober is de Wisselings-ALV, om 20.00 uur in Flux. Verder is er uiteraard iedere donderdag vanaf 21.30 uur onze societeitsavond in societeit Flux in de Pakkerij, Oude Markt 24 (4344427). Deze donderdag is er nog een kans om je in te schrijven voor een van de eerste twee thema-kringen. De kring van Elselie gaat over gelijkenissen, de kring van Erik Jan behandelt Prediker. Voor meer informatie over Alpha bel Sander (053-4353456) of Marcel (053-4762862). Alpha, voor wie gelooft in een studentenleven!

De Alliantie

Het collegejaar is al weer enkele weken oud. Hoog tijd dus voor een nieuwe vergadering. Deze vindt plaats op woensdag 9 oktober, 20.00 uur in zaal 8 in de Vrijhof. Op de vergadering staan onder meer de bestuurswissel en de financien. Na afloop uiteraard een borrel om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Wil je ook komen? Bel dan met Danny, 4895067 (vz.)

Tsjerk Hiddes

Hjir binnen de aktiviteiten foar de kommende tiid: 't Wichtichste punt op 'e agenda is de A.L.G. op 24 fan septimber. 't Wichtichste punt foar de bier-o-fielen, 3 decimber is d%r een ekskurzje nei Heineken yn 's Hertogenbosch. Op koartere termiin sille wy noch te bowlen op 15 oktober. Foar mear ynformaasje kinne jo skille mei ús foarsitster Gerbrich (053-4334975) en Helios (053-4895041).

Integrand

Wil je al tijdens je studie in contact komen met het bedrijfsleven, neem dan contact op met Integrand. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging of kijk op de Integrand Twente homepage: http://snt.student.utwente/~integrand. Voor informatie over opdrachten kijk op: http://www.jobnet.nl/integrand. Vrijhof kamer 120, tel: (053) 489 39 09.

Studieverenigingen

Abacus

Ben je eerstejaars en abacuslid, kom dan de alamanak halen in de vernieuwde abacuskamer # We zijn voortdurend op zoek naar actieve leden, eerste- en ouderejaars # Borrels: 3 okt met een smakelijke verrassing voor de Praagdeelnemers, 16 okt met een verrassing voor de mannelijke leden, 31 okt met? # Excursie: 24 okt naar TNO-FEL in Den Haag # Deze maand weer een Bolletje Prof # 9 en 10 okt zijn de BedrijvenDagen '96. Boeken en cv-formulieren liggen bij Abacus klaar. Voor de BedrijvenDagen '97 worden nog bestuursleden gezocht, inlichtingen bij Abacus.

ConcepT

Gedurende de tentamenweek, 7 - 11 oktober, worden de kamerdiensten alleen tijdens de middagpauze van 12. 30 - 13.45 uur gehouden # Er zijn 25 extra plaatsen vrijgekomen voor de excursie naar de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg en Europese Container Terminal. Inschrijven kan vanaf nu weer op het ConcepT-bord # De Bedrijvendagen hebben voor volgend jaar wederom organisatoren nodig. Namens ConcepT komt er een plaats in het bestuur vrij. Heb jij interesse in deze bestuursfunctie dan kun je je inschrijven op het Concept-bord # Op de ConcepT-kamer staat de tentamen bank, heb je oude tentamens nodig dan kun je deze kopiëren. Stop ze daarna wel terug # Kaarten voor het Blue-Lagoon gala op 12 oktober in het Diekman Aquadrome, door Isaac Newton en ConcepT georganiseerd, zijn bij de verenigingen te verkrijgen. Niet-leden zijn ook van harte welkom # Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Inter-Actief

Het nieuwe bestuur( Dea Dekker, Kristel de Haas, Anita Morskate, Joost Reuzel en/of Edwin van der Wal) is met frisse moed begonnen. 3 oktober (dus vandaag) kun je 'Poolen met de Accie'! Er hangt een inschrijflijst op het Inter-Actief bij de postvakjes. # Woensdag 9 en donderdag 10 oktober vinden de Bedrijvendagen plaats. Het BD-boek is te koop voor een rijksdaalder, bij de IA-kamer # Het Nederlands Kampioenschap Programmeren is op zaterdag 12 oktober. Er zijn al twee teams (van drie personen). Misschien kun je nog meedoen. Vraag even naar Oscar # Er hangt een lijst op het Inter-Actief prikbord waarop je je als activist kan inschrijven voor de voorlichtinsdagen 17,18 en 19 oktober # Maandag 21 oktober: de Stichting BIK Nederland verzorgt een landelijke bedrijvendag waarop zich vele BIK-bedrijven presenteren. Alle ouderejaars BIT-ters hebben een uitnodiging gekregen # Bij Inter-Actief kun je een folder halen van de STEP in-house dagen # Voor vragen, opmerking, thee of koffie en koeken kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224, per E-mail: '[email protected]' # WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

Alembic

Op 17 en 18 oktober vindt het Symposium 'Nieuwe reactoren in ontwikkeling, de kloof tussen theorie en praktijk' plaats (zie vorige krant). Informatie is ook te vinden op onze homepage: http://www.ct.utwente.nl/~alembic # Er is plaats voor nieuwe enthousiastelingen voor verschillende funkties # Computers: kom even een nieuwe prijslijst afhalen op de Alembic-kamer. # De P-tentamenbundel en de nabestelde boeken zijn (liefst in de middagpauze) af te halen op de Alembic-kamer.

Paradoks

Ben jij op zoek naar studiemateriaal in de biomedische richting of oude tentamens dan ben je bij Paradoks aan het goede adres # Je bent lid voor f15 en je krijgt daarvoor 4 keer jaar het verenigingsblad Paralaks, diverse mogelijkheden voor het maken van een excursie, verder ontmoet je veel studenten met dezelfde interesse op de, door Paradoks, georganiseerde lunches # Binnenkort twee excursies. Eèn over het sympatische zenuwstelsel en een over de functionaliteit van het bewegingsapparaat. Ben je geïnteresseerd in een of beide excursies, schrijf je dan snel in.# Het bestuur is meestal bereikbaar op dinsdagmiddag in de pauze, in de Paradokskamer (WB Z-112) # Resterende gegevens van Paradoks zijn: E-mail [email protected], tel. 053-4893367.

Isaac Newton

Er zijn inmiddels al heel wat kaarten verkocht voor het gezamelijk ConcepT en Isaac Newton gala The Blue Lagoon, op 12 oktober. Kaarten zijn verkrijgbaar in de pauze in de WB-kantine (f 60 per paar voor leden en f70 per paar voor niet-leden), alsmede tussen 10 en 16 uur in de Newton- en in de ConcepTkamer # In de Newtonkamer kan je de bedrijvendagenbundels kopen en de bijbehorende cv-formulieren komen ophalen # Dinsdag 15 oktober, 15.30 uur, lezing plaats door Kropman installatietechniek. Nader bericht volgt # 28 oktober Grolsch-excursie. Inschrijven op het newtonbord # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur (WB Z-103). Telefoon (053- 489)2531; e-mail [email protected]

Image building in de praktijk bij Communiqué

Op maandag 7 en vrijdag 11 oktober organiseert studievereniging Communiqué een viertal lezingen met als onderwerp image building in de praktijk (tijd 12.00- 14.30 uur, CC-4, f1,- voor leden en f2,50 voor niet-leden van Communiqué. Kaarten zijn bij de Communiqué-kamer (TWRC A223) of aan de zaal verkrijgbaar.

Sirius

Versterk de Reiscommissie, Sponsorcommissie of Materiaalcommissie of een van de andere commissies. Schrijf je in of vraag om info in de Siriuskamer! # De eerstvolgende boekenverkoop zal, vanwege het Lustrum van Sirius en de faculteit en de tentamens, worden gehouden op 15 oktober # Tentamenbundels verkrijgbaar tijdens de de boekenverkopen (vanaf 15 okt.) op dinsdag en donderdag in de grote pauze in de Siriuskamer # Lustrum: vrijdag, om 12.00 uur: Ludieke actie op de Oude Markt; vanaf 21.00 Slotfeest in de Hof van Eden # Tot 17 december kunnen bestuurskundige essays worden ingeleverd. Folders liggen voor de Siriuskamer # Voor de planners onder de Eerstejaars: de Ouderdag wordt dit jaar gehouden op 7 december. Zeg het je ouders vast! #

Arago

Vanmiddag is het symposium van de Aurum, de studiereis naar Japan en Korea. Een drietal interessante sprekers vertelt van alles over Azië en de technologie in het verre oosten. Daarnaast presenteert de Aurum commissie haar reisverslag. De toegang is gratis, een naverslag f7,50 # Volgende week is een toetsweek en is er niet veel te doen. Behalve voor de ouderejaars want op 9 en 10 oktober zijn de Bedrijvendagen 1996 # Woensdag 16 oktober excursie naar Siemens. Schrijf je snel in op het Arago prikbord. # Een dag later is de Droplul. Een gezellige dropping ergens in de Twentse bossen. Geef je snel op met je vakgroep, doegroep of andere groep # Je kunt je nu al inschrijven voor de sportdag op woensdag 23 oktober # Donderdag 24oktober Algemene Ledenvergadering.

Scintilla

Lidmaatschap en accept-giro's/ bedrijvendagen/ voorlichtingsdagen: zie vorige krant # In oktober houdt Scintilla een enquête waarin we de mening van de EL-student vragen over allerlei zaken die te maken hebben met Scintilla # Op 31 oktober excursie naar de Grolsch-brouwerijen # De komende ALV van Scintilla is 21/10 # Op 15 oktober lezing door Kropman BV Installatietechniek # In oktober is de faculteit jarig. Dit wordt groots gevierd. Kijk voor de aktiviteiten naar aanmeldingen op de verschillende prikborden # Tot slot de STORES-prijslijst: http://www.scintilla.utwente.nl/Committees/STORES/lijsten/prijslst.html

Stress

Op 14 oktober de eerste bijeenkomst (Café Van Eijk, 21.00 uur) voor mensen die erin zijn geïnteresseerd het huidige Stressbestuur per december 1996 op te volgen # Op 14 oktober organiseert de TBKW-commissie een excursie naar DAF. Inschrijven hiervoor kan op het Stressbord # Voor vragen, opmerkingen, koffie en vooral gezelligheid: kom naar de Stress-kamer. Voor verdere informatie over Stress, bel (489)3527.

Sport

Biljart Vereniging Drienerlo (BVD)

Speel jij ook weleens biljart in de kroeg of in het poolcentrum en ben je flauw van om elk kwartier een piek in dat kastje te moeten stoppen ? Dan bieden wij voor jou de oplossing ! Ongelimiteerd spelen voor niks. Tenminste, als het sportcentrum geopend is. Wij bieden uitstekend materiaal en goede begeleiding. Dat wil zeggen, training voor beginners t/m vergevorderden. En om het geld hoef je t niet te laten. De contributie is 45 gulden per jaar en natuurlijk kun je alleen lid worden als je in het bezit bent van een campuskaart. Voor meer informatie kun je bellen met Fred 4895094 of Piet 4895053, of kom eens langs op woensdagavond, dan is er altijd iemand van het bestuur te vinden in ons hok.

Tennis Club Ludica

Activiteitenkalender oktober : dinsdag 8 oktober Tossavond; woensdag 9 t/m vrijdag 11 oktober Inter-Uni-toernooi; dinsdag 15 oktober Klaverjasavond (er kan ook gewoon getossed worden, Boelie mag hartenjagen); (onder voorbehoud) dinsdag 22 & 29 oktober tossavond.

Flaza

De eerste rondes van het FLAZA-toernooi (flatzaalvoetbaltoernooi) vinden op zondag 13, 27 oktober en 1 december plaats. Naast flats kunnen ook huizen, studieverenigingen, medewerkers en vriendenteams meedoen. Je kunt je opgeven met een team van minimaal 6 personen. Dit kan d.m.v. een briefje in het postvak van v.v. Drienerlo in het sportcentrum. Vermeld daarop je teamnaam, contactpersoon, adres en telefoonnummer. Het inschrijfgeld zal ca. f50 bedragen. Inlichtingen: Jeroen Degen (5140) of Jochem Meesters (4329418).

Menu

Week 41

ZATERDAG 5 OKTOBER

Heldere ossestaartsoep

***

Gebraden Gehakt-Vleessaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 6 OKTOBER

Aspergesoep

***

Rollade-Vleessaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 7 OKTOBER

Hollandse groentesoep

***

Schnitzel-Jachtsaus

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken aardappelen met Uien

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 8 OKTOBER

Mexicaanse bonensoep

***

Mexicaanse stoofschotel

Gebakken gemengde groente

Rauwkostsalade buffet-Rijst

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 9 OKTOBER

Uiensoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Currysaus

Wortelen-Rauwkostsalade buffet

Frites

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 10 OKTOBER

Tomatensoep

***

Lasagne gegratineerd met Kaas

Doperwten-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 11 OKTOBER

Heldere ossestaartsoep

***

Kotelet of gevulde Paprika

Paprikasaus

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

________________________________

VEGETARISCH

________________________________

MAANDAG 7 OKTOBER

Hollandse groentesoep

***

Boerenomelet met Kaas

Gemengde groente-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken aardappelen met Uien

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 8 OKTOBER

Bonensoep

***

Sojaburger Haway-Kerriesaus

Pikante Kool-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 9 OKTOBER

Uiensoep

***

Gebakken Kaasplak of gebakken Vis

Tomatensaus-Groente Macedoine Rauwkostsalade buffet-Frites

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 10 OKTOBER

Tomatensoep

***

2 Kebabs-Pindasaus-Tjap Tjoy

Zilvervliesrijst-Rauwkostsalade

buffet

***

Keuze nagerecht

C A F E

h a p a a n d e t a p

Coq au vin, Kip in rode wijnsaus met champignons en tuinkruiden

gebakken krielaardappelen, rauwkostsalade

B R A S S E R I E

De S o c i ë t e i t

Maandag 7 t/m Donderdag 10 Oktober

Bokbierstoofschotel met glas bokbier voor f15 p.p.

Verse groente, rauwkostsalade en

gebakken krielaardappelen

LUSTRUM BASTILLE/RV

Zaterdag 8 oktober

Heldere ossestaartsoep

Gebraden gehakt-Vleessaus

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.