INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 20 juni 1996 (formulering ter vergadering vastgesteld) Het College heeft de notitie 'Dynamisering Facultaire Onderzoekkwaliteit' vastgesteld en biedt die ter bespreking aan aan de CCR. Het College heeft zijn standpunt bepaald t.a.v. een gewijzigde Procedure Benoeming Hoogleraren en legt die voor commentaar voor aan de fakulteiten. Het College hee

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 20 juni 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft de notitie 'Dynamisering Facultaire Onderzoekkwaliteit' vastgesteld en biedt die ter bespreking aan aan de CCR.

Het College heeft zijn standpunt bepaald t.a.v. een gewijzigde Procedure Benoeming Hoogleraren en legt die voor commentaar voor aan de fakulteiten.

Het College heeft de heer prof.ir. A.J.M. van Tuijl van 1 mei 1996 tot 1 mei 1999 benoemd tot hoogleraar in de Elektrotechniek; het betreft hier een onbezoldigde aanstelling met een omvang van 0,2 fte.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 27 juni 1996

Vastgoedaangelegenheden: a) Het College heeft de beleidsuitgangspunten voor het Vastgoedplan 1997-2006 vastgesteld en heeft besloten een aantal bouwscenario's nader uit te werken m.b.t. tijd, kwaliteit, kosten, programma's, etc. b) Het College heeft besloten tot verbouwing van het BB-gebouw (aanbouw) tbv. de fakulteit T&M; hiermee is een bedrag in de ordegrootte van MY 4 gemoeid.

Het College heeft besloten tot ondertekening van het Copernicusverdrag over te gaan en stelt in dit verband ook een brief vast aan president CRE (Conférence des Recteurs Européens) waarin de mate van ondersteuning van de UT aan de intenties van dit verdrag wordt toegelicht.

Het College heeft besloten het deel van de kosten van de UT ad Y 36.000,- voor de gezamenlijke advertentie 'Enschede studentenstad, 'n complete verrassing' (samenwerkingsproject UT/HE/gem.Enschede) ten laste te brengen van de beleidsreserve CvB; voorzitter UR stemt hiermee in.

Selfmanagementcursus

Net als vorig jaar aan het begin van het studiejaar organiseert het Bureau Studentenpsycholoog de Selfmanagementcursus. Deze cursus is voor studenten die zich voornemen om te gaan studeren, maar er op één of andere manier steeds niet toe komen. Doel: meer grip krijgen op je eigen studeergedrag.

Voor eerstejaars-studenten heeft deze cursus pas zin na het eerste trimester, zodat zij eerst één trimester zelfstandig kunnen proberen om aan de slag te gaan.

De cursus wordt gehouden op de volgende data: 17, 24 september, 1, 15, 22, 29 oktober, 5 en 12 november 1996. De bijeenkomsten zijn in zaal 7 in de Vrijhof van 10.20 - 12.50 uur en/of van 13.30 - 16.00 uur.

Wie zich inschrijft dient zich te realiseren dat aanwezigheid bij alle bijeenkomsten vereist is !! Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 28 augustus 1996. Bij overintekening kun je op een wachtlijst geplaatst worden. Aanmelding en verdere informatie bij het Bureau Studentenpsycholoog, Vrijhof kamer 243, tel.: (489)2032. In een informatief gesprek wordt eerst bekeken of deze cursus wel de aangegeven vorm is om je studeergedrag te verbeteren.

Scriptiewedstrijd Wetenschapswinkel

Leg je scriptie niet op zolder maar breng hem voor 20 september naar de Wetenschapswinkel. Daarmee kun je een prachtige aluminium kano winnen. Dit jaar viert de Wetenschapswinkel Universiteit Twente zijn derde lustrum. Onderdeel van de feestelijkheden die daarmee samenhangen is een scriptiewedstrijd. Studenten van de Universiteit Twente kunnen hun scriptie of onderzoeksverslag inzenden wanneer dit het resultaat is van een praktijkonderzoek. Andere voorwaarden zijn: de opdrachtgever is een ander dan de docent die het onderzoek begeleid heeft; De opdrachtgever heeft direct of indirect belang bij de resultaten van het onderzoek; Het onderzoek dient een maatschappelijk belang. Projectgroepen mogen ook meedoen.

De jury bestaat uit: dr. W. Wallinga-de Jonge, prof.dr. F.A. van Vught, drs. C.T.A. Ruijter, ir. F.G.M. Kokkeler en een nader te bepalen jurylid van Midden- en kleinbedrijf. Op vrijdag 11 oktober zullen zij bekendmaken welke inzending het hoogste scoort op het gebied van wetenschappelijkheid, klantgerichtheid en maatschappelijke relevantie. (Deze criteria hanteert de Wetenschapswinkel al vijftien jaar bij het onderzoek dat studentonderzoekers doen voor de klanten van de Wetenschapswinkel.)

Stop je scriptie dus niet weg maar breng hem naar de Wetenschapswinkel, Vrijhof kamer 207 of stuur hem op naar: Wetenschapswinkel UT, postbus 217, 7500 AE Enschede. Meer weten? bel 053-4893848. Wij zijn open op werkdagen.

Studeren voor student-bestuurder

Het boek 'Studeren voor student-bestuurder', een overzicht met het aanbod van scholingen en adviezen voor studenten in raden en commissies, kun je aanvragen bij het Landelijk Advies Centrum student-bestuurders LACsb; het wordt je gratis toegestuurd. LACCsb, Postbus 6500 JK in Nijmegen, tel. 024-3528523, e-mail: [email protected] Het Landelijk Advies Centrum student-bestuurders is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Onderwijs

Alle faculteiten

Lerarenopleiding

Studenten die de Lerarenopleiding willen volgen kunnen hierover informatie inwinnen op het secretariaat van de Lerarenopleiding (TO-gebouw H221) bij Pauline Teppich. Het secretariaat is geopend van 08.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.30 uur (woensdags gesloten). Hier kan men ook terecht voor het rooster, inschrijving voor de TO-vakken en dictaten.

Doctoraal College Biomedische Materiaaltechniek I(135520)

Het college Biomedische Materiaaltechniek I (BMT I, 135520), zal in het studiejaar '96-'97 gegeven worden van week 35 t/m 40 en van week 42 t/m 44 op de maandagen (3e en 4e uur) in CT1345. Aanmelding kan plaatsvinden via een intekenlijst bij de secretaresse van de vakgroep Polymeerchemie en Biomaterialen/CT; Karin Hendriks, CT1358, telefoon: 2968.

Nieuwe interfac. cursus ontwikkelingsproblematiek (IFCO) te Leiden.

De nieuwe IFCO, Deel I start weer, van 4 sept. t/m 18 dec., steeds op woensdagmiddag van 14 - 17 u. Gastdocenten belichten de Noord-Zuid problematiek vanuit verschillende disciplines en beroepen. Na Deel I (7 STP) uitbreiding mogelijk: bijvakscriptie, stage of seminar + paper (5 STP). Lokatie: geb. FSW nabij Leiden CS. Vraag nu schriftelijk het progr.boekje aan met inschrijfformulieren. Organisatie: vg. CA/SNWS ism interfac. werkgroep 'Instituut voor Internat. Studin' en Bureau Buitenland.Cursusstaf: Tom Draisma en Margie Pattiselanno. Cursusbureau p/a IIS (FSW), Wassenaarseweg 52, tel 527.3417/.3411.

Lezingen 'leden activeren'

Door de tempobeurs/prestatiebeurs is het voor alle verenigingen steeds moeilijker om voldoende mensen te krijgen voor alle taken die binnen een vereniging gedaan moeten worden. Als jij in een bestuur zit, zul je dat beamen. Misschien maak je je al een beetje zorgen over de werving die straks weer wordt gehouden binnen jouw vereniging. Aan het begin van het nieuwe collegejaar organiseert STOOM een lezingenserie 'actieve leden werven'. Er zijn 3 sprekers die ingaan op allerlei praktische en theoretische kanten van leden activeren. Dit is een must voor ieder bestuurslid en natuurlijk helemaal voor het kandidaatsbestuur! Wanneer: dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 september tussen de middag. Kosten: f2,50. Vragen? Opgave? Stuur een mailtje naar [email protected] PS. Brief met gedetailleerde informtie is onderweg naar jouw vereniging!

Inschrijven keuzevakken 3e trimester

Voor: alle faculteiten

Zie mededeling onder TBK.

BSK

UFtekstun,7,8,1= Overgangsregeling tentamens

Voor: D3-studenten BSK

Overgangsregeling tentamens Knelpunten in de organisatie (176701) en Managementmodellen en -toepassingen I (176705).

De bovengenoemde vakken zullen in het collegejaar 96/97 niet meer worden gegeven. Voor studenten die de vakken hebben gevolgd (blijkend uit inschrijving in het collegejaar 95/96 of eerder) bestaan voor beide vakken nog twee tentamenmogelijkheden. De tentamens betreffen schriftelijke 'open boek' tentamens en zullen plaatsvinden in het eerste en tweede trimester. De tentamenstof voor de vakken is die van het collegejaar 95/96. Nadere mededelingen over datum, tijd en plaats volgen.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met drs. H.A.P. van Aart, TW-C334, tel. 4348.=20

Afstudeeropdrachten

Voor: D3-studenten BSK

Het Ministerie van OC&W vraagt ten behoeve van de kweekvijver van het departement kandidaten voor een tweetal afstudeeropdrachten bij de directie Facilitair Bedrijf. 1. Administratieve organisatie. Het betreft het doorlichten van de administratie; het inzichtelijk maken van de kosten per directie en het opstellen van een notitie met betrekking tot de inventarisatie en het beheer van inventarisgoederen. 2. Evaluatie en planontwikkeling van communicatiefaciliteiten. Op basis van een evaluatie van de communicatiefaciliteiten OC&W, de ontwikkelingen in de markt ten aanzien van facilitaire dienstverlening en mogelijkheden die automatisering biedt om de communicatie nog verder te verbeteren dient een bedrijfsplan Facilitair Bedrijf te worden gemaakt. Aanvang: op korte termijn. Duur: opdracht 1: 6 maanden, opdracht 2: 9 maanden. Inlichtingen: Stagebureau BSK, kamer C103, tel.: 489 3240 ('s-ochtends).

Voorbereidingsbijeenkomst stage

Voor: studenten BSK

De voorbereidingsbijeenkomst voor stagiaires (week 35, 1996) vindt plaats op woensdag 21 augustus 1996 van 13.30 tot 16.00 uur in zaal TW-C238. Bijwoning van deze bijeenkomst is verplicht, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met de stagecoördinator.

Straf- en strafprocesrecht (175810)

Voor: D3-studenten BSK

De collegereeks Straf- en strafprocesrecht in het kader van Veiligheidsstudies wordt komend studiejaar in het eerste trimester aangeboden. Het zal verzorgd worden door prof.mr. Y. Buruma van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De colleges worden aangeboden in blokken van 9.00 tot circa 12.30 uur op de volgende data: 29 augustus, 5 september, 12 september, 19 september en 26 september. Het vak zal worden afgesloten met een schriftelijk tentamen op vrijdag 11 oktober (09.00-12.00). Herkansing op donderdag 23 januari 1997 (9.00-12.00). Gebruik zal worden gemaakt van een reader en van het boek: Enschedé, Ch.J., 'Beginselen van het strafrecht', bewerkt door C.F. R=FCter & S.A.M. van Stolwijk, 8e druk, Kluwer, 1995. De reader is vanaf week 33 verkrijgbaar bij de Utake. U kunt zich voor het vak inschrijven bij BOZ. Voor nadere inlichtingen: mw.drs. A. van Broekhoven, tel. 3475.

Colloquia

Lenno Stevels over: Subsidie(ver)ordening. Een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de derde tranche Algemene wet bestuursrecht voor gemeentelijke subsidieverordeningen; 15 augustus 1996, 15.45 uur, TW-C238.

Jolanda Delis over: Een vooronderzoek naar lump sum-bekostiging; Het afleiden van beoordelingscriteria en een beperkte toetsing van lump sum-bekostiging door ministeries; 19 augustus 1996, 15.45 uur, TW-C238.

Mirjan Oude Vrielink over: Bestrijding van criminele activiteiten op de drugsmarkt. Een onderzoek naar een beleid ter voorkoming of regulering van criminele activiteiten op de cocaïnemarkt en de ecstasymarkt; 16 augustus 1996, 16.00 uur, BB-6.

Gerbrich Kuperus over: Regionaal economisch beleid. Een onderzoek naar de aansluiting van het regionaal economisch beleid bij de oorzaken van de economische achterstand van het Noorden; 23 augustus 1996, 14.00 uur, TW-B209.

Suzanne Hulzebos over: Flexibele pensionering: een alternatief? Een onderzoek naar de betaalbaarheid en de handhaafbaarheid van de huidige FLO-regeling voor beroepsbrandweerlieden; 16 augustus 1996, 11.00 uur, TW-C238.

Maarten Buijs over: De stad vernieuwd, het fonds vernieuwd? Een onderzoek naar de wenselijkheid van opheffing van het stadsvernieuwingsfonds aan de hand van de principaal-agent benadering; 19 augustus 1996, 10.45 uur, TW-C238.

Pascal Gerits over: Privatisering van weginfrastructuur; wanneer staan we er voor in de rij; 20 augustus 1996, 14.00 uur, TW-B209.

Madelene ter Laak over: Voorfinancieringsproblematiek bij EFRO-subsidies met betrekking tot het Operationeel Programma II (OP-II) Twente. Een gapend gat in de Twentse EFRO-OP-II-subsidieregeling?; 20 augustus 1996, 15.45 uur, TW-B209.

Teake Wijkhuijs over: Bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Leeuwarderadeel. Samen werken aan een krachtig economisch beleid; 22 augustus 1996, 14.00 uur, TW-C238.

Gertine Hazelaar over: Het recherche-onderzoek onderzocht. Een case-studyvan het recherche-onderzoek verricht door het masterteam, naar een Chinese criminele organisatie; 22 augustus 1996, 16.00 uur, Amphitheater Bastille.

Esther Cobussen over: Almelo: een gemeente met toekomst? Een onderzoek naar de consequenties voor het toekomstig economisch beleid van de gemeente Almelo op basis van een historische en comparatieve analyse van het economisch beleid, de gemeentelijke organisatie en de kwaliteit van de vestigingsplaatsfactoren; 22 augustus 1996, 16.00 uur, TW-B209.

Erna Kleissen over: Bestuurlijke vernieuwing in Twenterand. Een onderzoek naar de bestuurlijke samenwerkingsmogelijkheden van katholieke basisscholen in Noord-West Twente; 22 augustus 1996, 15.45 uur, TW-C238.

Sidney Mac Gillavry over: Winkelruimte in de aanbieding. Een netwerkanalyse van de wijze waarop overheidsactoren in de regio Haaglanden proberen een overschot aan winkelruimte te voorkomen; 23 augustus 1996, 16.00 uur, BB-6.

Loret Plettenburg over: Groundwaterprotection between The Netherlands and Florida compared. Description and explanation of policy-instruments used to regulate agricultural practices. 23 augustus 1996, 14.00 uur, BB-6.

Roy Karg over: 'Geen keus': veranderingsmanagement bij de politie; 27 augustus 1996, 15.45 uur, TW-B209.

Nynke de Jager over: De Stedendriehoek Enschede/Hengelo-Munster-Osnabruck nader bekeken. Een evaluatie van het beleid van stuurgroep II; 26 augustus 1996, 15.45 uur, BB-7.

Astrid de Wit over: Democratie en rechtsstaat op lokaal niveau. De kabinetsvoorstellen met betrekking tot staatkundige vernieuwing in het lokaal bestuur beoordeeld aan de hand van ontwikkelingen in theorie en regelgeving; 23 augustus 1996, 15.45 uur, TW-C238.

Gerda Vrielink over: The Australian Welfare State Regime: poverty among sole parent families; 23 augustus 1996, 16.00 uur, TW-B209.

Almar Dam over: De Inkoop Centraal. Een onderzoek naar de kwaliteit van de centrale inkoopfunctie bij de gemeente Leeuwarden; 27 augustus 1996, 15.45 uur, BB-6.

Willem-Alexander Scholten over: Publiekshal: wens of noodzaak? Een onderzoek naar de mogelijkheden van een publiekshal bij de gemeente Doetinchem, vanuit twee invalshoeken: een organisatorische en een dienstverlenende; 28 augustus 1996, 16.00 uur, TW-B209.

Alice Boschloo over: Het is een vreemdeling zeker. Een onderzoek naar mogelijke strategiëen tot het ontwerpen van beleid voor zorgverlening aan (niet)verzekerbare, (niet)verblijfsgerechtigde patiënten in het VU ziekenhuis; 23 augustus 1996, 15.00 uur, INF-Hal L 212.

Joris van 't Hoff over: Dankzij beleid van de junks bevrijd? Een onderzoek naar de effecten van drugsoverlast-bestrijding in het Arnhemse Spijkerkwartier. 30 augustus 1996, 16.00 uur, TW-B209.

Bastiaan Tiegelaar over: Ecological Economic Models in a Policy Process. The potential use of ecological economic models in a policy process aiming for regional sustainable development; 29 augustus 1996, 16.00 uur, TW-B209.

Roosmarijn Peet over: Spanning in een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt? Een onderzoek naar de reguleringsmogelijkheden van de overheid om de inzet van duurzame energie te bevorderen in een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt; 30 augustus 1996, 15.00 uur, INF-Hal L 220.

Robert van den Bold over: De toekomst van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid. Een voorspelling van de uitkomst van de IGC'96 aan de hand van een neo-realistisch model; 30 augustus 1996, 13.00 uur, TW-C238.

Marc Beltman over: De Belastingdienst in netwerken. Een onderzoek naar de toepasbaarheid van netwerksturing in de relatie tussen de Belastingdienst en ondernemers; 29 augustus 1996, 15.00 uur, TW-C238.

Hans van Altena over: Inquiring Economic Organization. A theoretical andempirical study of institutional change after privatization processes, and its effects on the pursuit of social values in the service of wastewater treatment in Alabama; 30 augustus 1996, 13.30 uur, TW-B209.

Werner Zuurbier over: Doelmatigheid in het verkrijgen, opslaan en verwerken van cliëntgegevens bij inkomensafhankelijke regelingen. Een onderzoek bij de GSD in Deventer; 30 augustus 1996, 15.45 uur, BB-5.

Siegfried Zeevat over: De positionering van de kabelexploitant in het multimediatijdperk van de twintigste eeuw: de formulering van een ondernemingsstrategie voor Kabel Oost B.V.; 30 augustus 1996, 16.30 uur, BB-106.

Isabelle Mensink over: Milieucriminaliteit, een economische benadering tussen Recht en Criminologie; 29 augustus 1996, 16.00 uur, INF-Hal L 220.

Gerrit-Wim Gerritsen over: Qua Patet Orbis? Criteria voor de uitzending van de krijgsmacht; 29 augustus 1996, 16.00 uur, TW-A101.

David van Hasselt over: Alle hoop de bodem in geslagen? In hoeverre worden de bedrijfsactiviteiten van thermishe grondreinigingsbedrijven bevorderd of belemmerd door het proces van vergunningverlening in het kader van de Wet Milieubeheer; 29 augustus 1996, 14.00 uur, CT-1405.

Geesje Vonk over: Belonen van presteren betekend analyseren. Een studie gericht op aanvaardbaar en doelgericht belonen van prestaties; 16 augustus 1996, 15.45 uur, TW-C238.

Corine Gaikhorst over: Allocate and Control. A comparative research of the allocation and control of the financial and human police resources in the Irish national police force (The Garda Siochana) and two Dutch regional police forces (Gelderland-Midden and Noord- en Oost-Gelderland); 30 augustus 1996, 14.30 uur, INF-Hal L 212.

Sascha Roelofs over: Kwaliteitssysteem: een of geen? Onderzoek naar de redenen om wel of geen kwaliteitssysteem in te voeren bij garagebedrijven en tandtechnische laboratoria; 29 augustus 1996, 16.00 uur, Filmzaal Vestingbar.

Bernd Taselaar over: Twelve Stars and a Crescent. A study on the behavior of the European Union regarding Turkey from 1990 to 1995; 23 augustus 1996, 16.00 uur, INF-Hal L 208.

Sandra Reijmer over: Handhaving in het buitengebied. Een onderzoek naar de coördinatie van de handhaving in het buitengebied in Twente. 20 augustus 1996, 16.00 uur, BB-7.

Maarten Hoekstra over: De decentralisatie van de huisvestingsbeslissingen in het hoger beroepsonderwijs geëvalueerd; 30 augustus 1996, 14.30 uur, BB4.

Saskia van den Brink over: De toepassing van Publiek Private Samenwerking bij Dynamisch Verkeersmanagement. Een onderzoek naar de mogelijkheden en aanwezigheid van Publiek Private Samenwerking; 18 oktober 1996, 16.00 uur,TW-C 238.

Richard Peters over: De vermogensstructuur van de politie. Perspectieven op het aantrekken en beheren van vermogen bij de Politie Regio Utrecht; 22 augustus 1996, 15.45 uur, TW-A 101.

Wijziging literatuur voor Bestuurlijk Organisatierecht (175211)

Voor: D3- Studenten BSK.

De literatuur voor Bestuurlijk Organisatierecht I (175211) is gewijzigd ten opzichte van het vorige collegejaar. De verplichte stof bestaat uit: Reader Bestuurlijk Organisatierecht I (gewijzigd ten opzichte van vorig jaar!!). - E. Brederveld, Gemeenterecht, Zwolle, 1994. - D.J. Elzinga, Regionaal bestuur in Nederland, Alphen aan den Rijn, 1995. - Van Wijk en Konijnenbelt, De bevoegdheid om te besturen (hoofdstuk 5) uit: Hoofdstukken van administratief recht, 9e druk, 1994 (zoals gebruikt bij Staats- enbestuursrecht). In de collegecyclus wordt een gastcollege verzorgd door D.J. Watson, City Manager van Auburn, Alabama. U kunt zich voor het vak inschrijven bij BOZ. Voor nadere inlichtingen : mv. drs. A.C.F.A. van Broekhoven, C-228, tel. (053-(489)4825.

Legitimiteit van de Democratie (174223)

De cursus Legitimiteit van de Democratie begint op dinsdag 27 augustus, 8.30 uur, in zaal TW-A 101. Het rooster voor deze cursus is af te halen bij het secretariaat van de Vakgroep Staat en Politiek. Deelnemers wordt erop gewezen dat de cursus een aanwezigheids- en participatieplicht kent, en dat zij reeds voor de eerste bijeenkomst literatuur dienen te bestuderen. In week 36 zal het college bij uitzondering plaatsvinden op vrijdag 6 september, 8.30 uur, in zaal TW-RC 103B (i.p.v. 3 september!)

Afstudeeropdracht bij het Ministerie van OCW

Voor: D3-Studenten BSK

Het ministerie van OCW vraagt ten behoeve van de kweekvijver van het departement kandidaten voor een afstudeeropdrachten bij de directie Primair Onderwijs. Onderwerp: Het Primair Onderwijs kent een relatief complexe bekostigingssystematiek, gebaseerd op wet- en regelgeving. Binnen de aangegeven kaders bestaat behoefte aan een analyse van de mogelijkheden tot vereenvoudiging van de bekostiging. Deze analyse moet zicht geven op de mogelijkheden en onmogelijkheden op dit gebied gegeven de financiële, juridische en bestuurlijke kaders. Een meer theoretische analyse van de functies van bekostigingssystemen zou hiervan onderdeel moeten uitmaken. Het geheel moet leiden tot een aantal concrete aanbevelingen.

Profiel student = Bestuurskunde, Organisatie en Financieel management; Kennis van financiële evaluatie en rapportage van financiële processen en procedures; Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Vergoedingsmogelijkheid: Aanwezig. Inlichtingen: Stagebureau BSK, kamer C-103, tel. 053-489 32 40 ('s-ochtends).

Kandidaten voor de afstudeeropdrachten bij het Ministerie van OCW worden in tijdelijke dienst aangesteld voor een periode van een jaar. Het betreft derhalve een betaalde functie.

Overgangsregeling tentamens (176701/176705)

Voor D2/D3-Studenten BSK

Overgangsregeling tentamens: Knelpunten in de Organisatie (176701); Managementmodellen en -toepassingen I (176705). De bovengenoemde vakken zullen in het collegejaar 96/97 niet meer worden gegeven. Voor studenten die de vakken hebben gevolgd (blijkend uit inschrijving in het collegejaar 95/96 of eerder) bestaan voor beide vakken nog twee tentamen-mogelijkheden. De tentamens betreffen schriftelijke 'open boek' tentamens en zullen plaatsvinden in het eerste en tweede trimester. De tentamenstof voor de vakken is die van het collegejaar 95/96. Nadere mededelingen over datum, tijd en plaats volgen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met drs. H.A.P. van Aart, TWC-334, tel. 4348.

Overgangsregeling organisatie-sociologie (176707/176709/176702)

Voor D2/D3-Studenten BSK

In verband met wijzigingen in het onderwijscurriculum worden onderstaande vakken in het collegejaar 96/97 niet meer aangeboden. Studenten die zich in het collegejaar 95/96 of eerder hebben ingeschreven voor de betreffende vakken, kunnen in het collegejaar 96/97 nog mondelinge tentamens afleggen op basis van de voorgeschreven collegestof in het jaar 95/96: Human resources management en overheidspersoneelsbeleid, Vakcode 176707. Inlichtingen bij: dr. Th.P.W.M. van der Krogt, TW-C129, tel. 3234; Organisatie-diagnose en ontwikkeling, Vakcode 176709; Onderdeel Bedrijfsdiagnostiek. Inlichtingen bij drs. H.A.P. van Aart, TW-C334, tel. 4348; Onderdeel Bestuursdiagnostiek. Inlichtingen bij drs. H.A.P. van Aart, TW-C334, tel. 4348; Onderdeel Organisatie-ontwikkeling. Inlichtingen bij: dr. Th.P.W.M. van der Krogt, TW-C129, tel. 3234; Interorganisationele relaties, Vakcode 176702. Inlichtingen bij: dr. Th.P.W.M. van der Krogt, TW-C129, tel. 3234

Gids afstudeerrichting Inrichting van het openbaar bestuur

Vanaf heden is bij de OA/BSK verkrijgbaar de nieuwe editie van de studiegids voor de afstudeerrichting Inrichting van het openbaar bestuur 1976-1977.

CT

CS Mathematische methoden

Met ingang van het nieuwe studiejaar zullen voor bovengenoemde vakken een aantal wijzigingen plaatsvinden. Het eerste trimestervak, onderdeel Partiele Differentiaalvergelijkingen (156046): Dit vak zal in kolstruktievorm gegeven worden (4 uur per week) en wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Docent: dr. B.H. Gilding. Het tweede trimestervak, onderdeel Representatie van Groepen (156047): Dit vak blijft ongewijzigd als hoorcollege (2 uur per week) en wordt afgesloten met een mondeling tentamen. Docent: dr. S.A. van Gils. Het derde trimestervak, onderdeel Optimalisatie (156045): Dit vak zal in kolstruktievorm aangeboden worden (3 uur per week) en wordt afgesloten met een mondeling tentamen. Docent: ir. E.A. van Marle.

Zowel de inhoud als de honorering in studiepunten van deze vakken blijven echter ongewijzigd.

Statistiek voor CT (153022)

Voor studenten die op 13 augustus a.s. het examen niet met voldoende resultaat hebben afgerond zal er in het 2e trimester een extra onderwijs- aanbod worden georganiseerd. U dient zich hiervoor voor 13 september 1996 in te tekenen bij het Bureau Onderwijszaken TW, kamer B 212. Het definitieve rooster zal hierna z.s.m. gepubliceerd worden.

Herkansing praktikum Maple

Dinsdag 27 augustus van 10.30 - 12.30 uur is er een herkansing van het practicum Maple (150534) in TW-A106. Diktaten, boeken en aantekeningen mogen worden gebruikt. Aanmelden bij ir. A. van der Meer, e-mail: [email protected], kamer TW-A207, tel. 4893427. Vermeld bij uw aanmelding s.v.p. faculteit en studentnummer.

Tweede jaars CT

2e-jaars roosters zijn vanaf heden verkrijgbaar bij Bureau Onderwijszaken CT. Het project Chemische Analyse start op maandag 26 augustus a.s. om 12.30 uur in CT 2520. Ook de groepsindeling (Werkcollege- en projectgroep) wordt dan bekendgemaakt.

Colloquium

Jan Foeke Kikstra over: Model Predictive Control van een warmte/kracht centrale MPC-regeling van een niet-linear proces; 16 augustus 1996, 14.00 uur, CT2151.

EL

Herkansing Mechatronica (124151)

Voor: D3 studenten

Donderdag 22 augustus a.s. is er een herkansing voor het vak Mechatronica (124151). Tijd: 9.00 - 12.30 uur. Plaats: BB-gebouw, zaal BB-3. Men kan zich hiervoor inschrijven bij BOZ/EL.

Methodisch Literatuur zoeken

Doel: De cursus maakt u vertrouwd met manieren om gericht literatuur op te sporen ten behoeve van onderwijs en onderzoek. De nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden en op het benutten van hedendaagse mogelijkheden om snel en efficient (literatuur) informatie te vinden en te bewaren.

Bestemd voor: Wetenschappelijk medewerkers van de UT. Programma: De cursus bestaat o.a. uit voordrachten, zelfstudie, een computersimulatie, praktische oefeningen en een zoekactie in geautomatiseerde internationale informatiebestanden. Uw eigen onderwerp staat daarbij centraal. Bij de cursus hoort een syllabus die ook als naslagwerk goede diensten kan bewijzen bij het methodisch opzoeken van literatuur.

Informatie: Nadere informatie en aanmelding via uw vakreferent of bij J. Braaksma (INF-gebouw B-012). Data: 22 en 23 oktober 1996. Aanmelden voor 8 oktober 1996. Kosten: Bijdrage van de faculteit/dienst per deelnemer: f 250.-

Voorstructurering varianten HBO-ers

Voor: HBO-ers lichting `95

In verband met de opzet van het onderwijs verzoeken wij HBO-ers van de lichting `95 bij BOZ/EL door te geven voor welke van de drie varianten (Meet- en Regeltechniek, Telematica, of Micro-elektronica, Transducenten en Microsystemen) zij gekozen hebben. U kunt uw keuze kenbaar maken op een lijst die vanaf heden bij BOZ/EL aanwezig is.

Examen Fysische systemen 122922

Voor: EL D1-studenten

In tegenstelling tot eerdere mededelingen aan individuele studenten zal op 22 augustus a.s. 13.30-17.00 uur alleen examen in het onderdeel Dynamische systemen van het vak Fysische systemen 122922 afgenomen worden. Op 23 augustus a.s. 9.00-12.30 uur zullen de onderdelen mechanica en transducenten worden geexamineerd. Inschrijving is verplicht voor 19 juli a.s.. Zonder inschrijving wordt u niet tot het tentamen toegelaten. Bij geringe deelname zal het examen bestaan uit open vragen, bij voldoende deelname uit meerkeuzevragen. Niet opkomen zonder afmelding betekent dat u het recht op de eerstvolgende tentamen of examen mogelijkheid verliest. De zalen worden t.z.t. op de gebruikelijke wijze aangekondigd.

Herkansing praktikum Maple

Dinsdag 27 augustus van 15.30 - 17.30 uur is er een herkansing van het practicum Maple (150539) in TW-A106. Diktaten, boeken en aantekeningen mogen worden gebruikt. Aanmelden bij ir. A. van der Meer, e-mail: [email protected], kamer TW-A207, tel. 4893427. Vermeld bij uw aanmelding s.v.p. faculteit en studentnummer.

Doctoraalvoordrachten

C.J. van Holland over: Model-based feature tracking in aerial images; 23 augustus 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

E.M. Visser over: Oblique sputtering of thin magnetic CoNi layers; 23 augustus 1996, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

W. Apperloo over: Parameter-optimalisatie van CVM- operatoren; 22 augustus 1996, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

J.A. Vons over: Human Interaction trough Video mediated Systems; 16 augustus 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

T.R. Bearda over: Stress and birefringence in PECVD SiON; 21 augustus 1996, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1224.

Stage EL-studenten

Op dinsdag 17 september 1996 om 15:45 uur wordt in T4 voorlichting over de stage gegeven. EL-studenten, die stage denken te kunnen doen vanaf nu tot januari 1998 wordt dringend aanbevolen dan aanwezig te zijn. Je krijgt algemene informatie over stage's in binnen- en buitenland, subsidie, sollicitatie en dergelijke. Tevens heb je de gelegenheid in te schrijven voor een eerste gesprek met de stagecoördinator. Mocht je verhinderd zijn op 17 september, kom dan toch zo snel mogelijk langs om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Drs. Wubbo Gruisinga, EL/TN B1134, tel. 2745 email: [email protected]

College Glasvezelcommunicatietechniek (125152)

Het college 125152 Glasvezelcommunicatietechniek (voorheen Grondslagen Glasvezelcommunicatie) zal in het studiejaar '96/'97 niet in het derde, maar in het eerste trimester gegeven worden. De eerste hoorcolleges zijn woensdag 28 aug., het 5e en 6e uur, in EL B1228.

Practicum ASIC Design (122247)

Voor: D2 studenten

Studenten die zich nog niet hebben ingeschreven, maar wel hun propadeuse hebben voltooid, kunnen zich nog tot uiterlijk donderdag 22 augustus bij BOZ-EL inschrijven. Er zijn nog enkele plaatsen vrij en de inschrijving sluit zodra het maximale aantal van 60 plaatsen is bereikt. De d2-studenten worden in twee groepen ingedeeld (de groepsindeling is in te zien bij BOZ-EL). HTS'ers: Voor HTS'ers is er geen inschrijving. Voor de eerste zitting moet u om 13.45 uur aanwezig zijn in zaal EL/TN 9156 (Groep 1 op maandag 26 augustus, Groep 2 op dinsdag 27 augustus en Groep HTS op vrijdag 30 augustus). U dient dan de practicumhandleiding (te verkrijgen bij de U-take) in uw bezit te hebben.

INF/BIT

Herkansing praktikum Maple

Dinsdag 27 augustus is er een herkansing van het practicum Maple (150535) in TW-A106, naar keuze van 10.30 - 12.30 uur of 15.30 - 17.30 uur. Diktaten, boeken en aantekeningen mogen worden gebruikt. Aanmelden bij ir. A. van der Meer, e-mail: [email protected], kamer TW-A207, tel. 4893427. Vermeld bij uw aanmelding s.v.p. faculteit en studentnummer.

Doctoraalvoordrachten

Peter Palsma over: Spreker-onafhankelijke spraakherkenning voor Dappie; 29 augustus 1996, 11.00 uur, INF-L204 (demozaal).

C.G.M. Slot over: Human Computer Interaction in TCGS; 30 augustus 1996, 09.00 uur, INF L-204 (demozaal).

Jeroen Binkhorst over: Development of a universal TCL SNMP protocol entity; 27 augustus 1996, 14.00 uur, INF L-204 (demozaal).

S.G. Berg over: Comparison of Meta-modelling Techniques; 19 augustus 1996, 14.00 uur, INF L-204 (demozaal).

E.E. van Kalkeren over: Juridisch uitgeven in het tijdperk van de Elektronische Snelweg; 29 augustus 1996, 16.00 uur, INF P-001 (U-1).

Jan Arend Jansen over: A script-based MIB development bit for SNMP agents; 30 augustus 1996, 15.00 uur, INF P-001 (U-1).

Michiel Schipper over: Validation of the Trigger Modeling Technique for Workflow Analysis; 16 augustus 1996, 16.00 uur, INF P-001 (U-1).

Berend Tel over: Integration of Flexible Soft Real Time scheduling within Nemisis; 2 september 1996, 14.00 uur, INF L-204 (demozaal).

J. Munnik over: A device driver and a compression method for a low cost video camera; 16 augustus 1996, 15.00 uur, INF L-204 (demozaal).

T.M. van der Geest over: Een neuraal netwerk woordvertaalsysteem; 26 augustus 1996, 14.00 uur, INF L-208.

Erik Brohm over: Medium Access Control for a Wireless ATM Network; 26 augustus 1996, 16.00 uur, INF L-204 (demozaal).

W.A. Veling over: An incremental machine-learning approach to Natural Language Understanding; 28 augustus 1996, 16.00 uur, BB-6.

Jacob de Vries over: An Intermediate Formalism for Protocol Conformance Testing; 23 augustus 1996, 13.30 uur, INF L-204 (demozaal).

Olivier van der Meulen over: The design and prototyping of an SLA surveillance system; 20 augustus 1996, 14.00 uur, INF L-204 (demozaal).

Tjipke A. van der Plaats over: The Integration of Flexible SRT scheduling within Nemesis; 29 augustus 1996, 15.00 uur, INF L-204 (demozaal).

Erwin J. van Eijk over: Realtime activations in SpartaQoS; 30 augustus 1996, 10.45 uur, INF L-204 (demozaal).

Reni G. de Vries over: Conformance Testing with Promela; 23 augustus 1996, 11.00 uur, INF L-204 (demozaal).

Joost Hage over: Neurale Netwerken & Tijdreeksen; 21 augustus 1996, 16.00 uur, INF L-204 (demozaal).

Willem Kok over: Development of a telematics system for supporting paramedical applications; 26 augustus 1996, 14.30 uur, INF L-204 (demozaal)

Jeroen de Waal over: Functional relations in the wear domain; 29 augustus 1996, 16.00 uur, BB-6.

A.H. Venema over: Recognition of an epileptogenic focus by means of signal analysis of the EEG; 28 augustus 1996, 11.00 uur, INF L-208.

Martin Groenewegen over: Visualisation of subtraction SPECT images; 27 augustus 1996, 13.30 uur, TW C-138.

Roalt Aalmoes over: Video compression techniques over low-bandwidth lines; 30 augustus 1996, 14.30 uur, Demozaal INF (L-204).

Arnoud Zwemmer over: Development of a generic SNMP agent entity in Perl; 30 augustus 1996, 13.00 uur, INF P-001 (U-1).

E.R.E. Krikken over: Design, implementation and verification of a simulator for the HP DAT-DDS tape drive; 30 augustus 1996, 15.45 uur, INF P-013 (U-4).

Pieter Langendonck over: Design and implementation in C++ of a SNMP agent for Internet management; 27 augustus 1996, 16.00 uur, INF L-204 (demozaal).

Herwin Wielink over: Het ontwerpen van een generieke specificatietaal voor generatieve informatiesystemen, 26 augustus 1996, 15.30 uur, Amfitheater in de Bastille/Vestingbar.

Olaf Slomp over: Een typologie voor de toepasbaarheid van Workflow Management; 27 augustus 1996, 10.30 uur, INF L-204 (demozaal).

E. Schrijvers over: Using script theory to generate humour; 29 augustus 1996, 14.00 uur, INF 2126.

Frank Wijnhout over: Onderzoek naar bestaande technieken voor de afhandeling van fouten in technische systemen door real-time informatiesystemen; 2 september 1996, 12.45 uur, INF L-204 (demozaal).

E. van Oosten over: Static semantics of LSD - LOTOS Simple Data Language; 30 augustus 1996, 12.30 uur, INF L-204 (demozaal).

Martin Grim over: Spraak, spraakparametrisatie en spraakherkenning; 28 augustus 1996, 14.00 uur, INF P-009 (U-3).

G.J.H. Mourits over: Modeling the content of multimedia in an object-oriented database; 29 augustus 1996, 13.30 uur, CC-3.

T.B. Vu over: A comparison of four real-time systems development methods based on an object-oriënted framework, and a case study; 15 augustus 1996, 15.00 uur, INF L-204 (demozaal).

Geslaagden Propaedeuse INF

Clabbers, I.L.J.H.; Dijkman, R.M.; Eyckelhof, C.J.; Greijdanus, E.M.; Hardeveld, M. van; Hofs, D.H.W.; Huijbregts, M.A.H.; Kesteren, A.J. van; Klein Gebbink, J.P.A.; Kragtwijk, M.; Laan, R.J.W.; Lam, K.H.; Maat, E. de; Melis, P.E.C.; Nieuwland, A.H.; Pilon, M.A.; Reidsma, D.; Schopbarteld, F.G.J.; Tijink, H.; Toet, M.; Wezep, H. van.

Externe D-opdracht/Stage

Bij het hoofdkantoor van Schuitema (C1000, Spar, Casper) in Amersfoort kan een externe d-opdracht (6 maanden extern) of bedrijfstage (3 maanden) worden uitgevoerd. De opdracht betreft het ontwerpen en implementeren in een simulatieomgeving van een aantal neuraal-netwerkarchitecturen waarmee de vraag naar 50-100 AGF (aardappelen, groent en fruit) producten kan worden voorspeld op basis van gegevens van verkopen in het verleden. Mogelijk wordt bij de selectie van architecturen ook een genetisch algoritme betrokken. De opdracht bouwt voort op resultaten die in een reeds eerder bij Schuitema uitgevoerde stage zijn verkregen. Kandidaten hebben kennis van statistiek en neurale netwerken. Kennis van (statistische) signaalbewerking, data mining, time series prediction of genetische algoritmen is een pre'. Een resultaatgerichte houding is gewenst. De aanvang van de externe d-opdracht/bedrijfstage is 1 september, of zo spoedig mogelijk er na. Er wordt een alleszins redelijke stagevergoeding geboden. Voor inlichtingen en aanmelding kan men zich wenden tot prof. A. Nijholt (kamer Inf./Seti 2055, tel 4893680, vakantie tot 22 juli) of tot Marc Drossaers (kamer Inf./Seti 2031, tel 4893745, vakantie van 18 juli tot 12 augustus).

TBK/CT&M

Betuwe Project (221132)

Voor: D-studenten CT&M

Op 26 augustus a.s. het zevende uur zal er in zaal WB Hal V 112 een inleidend college worden gegeven van het vak 'Betuwe-project' (221132).

Studentassistenten MICS II

Voor: D2-studenten CT&M (Wh&M en V&V)

Het vak MICS-II (221320) wordt gegeven in het eerste trimester 96/97. Voor de begeleiding ervan zoek ik twee studentassistenten. Taak 1: Begeleiden en nakijken van de opdrachten in module-1 (omvang 2 SAE). Vereiste voorkennis:MICS I en MICS II. Taak-2: Begeleiden en nakijken van het onzekerheidspraktikum module-2 met @RISK (omvang 4 SAE). Vereiste voorkennis: Statistiek II, MICS I en MICS II. Het praktikum vindt plaats in de weken 42 t/m 45, op maandag en donderdagmiddag. Reacties naar: M.J. Kolkman, docent MICS-II tel 4514 (3546) email: [email protected]

Ruimtelijke ordening en recht (175903)

Voor: Studenten CT & M

Gedurende het 1e trimester worden op maandag 3e en 4e uur werkcolleges gegeven over de juridische en beleidsmatige aspecten van de ruimtelijke ordening. Docent is dr. J.W. van Zundert (BSK). Intekenen bij de onderwijsadministratie van CT & M. Op het publicatiebord hangt een uitgewerkt programma van deze colleges.

Dynamisch Verkeersmanagement (222030)

Voor: D-studenten CT&M

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt van het vak Dynamisch Verkeersmanagement (222030) geen syllabus uitgegeven. De benodigde stukken zullen tijdens het college worden uitgereikt.

Statistiek I voor TBK

Voor: D1-studenten

Inschrijven voor de werkcolleges Statistiek I is mogelijk bij BOZ-TBK tot en met vrijdag 30 augustus a.s. Per groep worden maximaal 24 studenten toegelaten.

Colloquia

Yuri Bannier over: Pipes in the pipeline. A research into the improvements of the production system of KHI in the field of Lay-out & Materials Handling and Production Planning and Control; 18 september 1996, 15.45 uur, BB6.

Karen van den Bergh over: Een kapstok voor kwaliteit bij Stork Brabant B.V. Afstudeeronderzoek naar de inrichting en de implementatie van een nieuw kwaliteitssysteem voor Stork Brabant B.V.; 28 augustus 1996, 10.30 uur, BB5

Oscar Blom over: Van 'Satisfactory' naar 'Softwarefactory', ontwikkeling en marketing van het softwarefactory-concept; 6 september 1996, 15.45 uur, BB5.

Jan de Boer over: Het ondernemingsplan van de Service Unit Techniek & Dienstverlening van Akzo Nobel Hengelo; 30 augustus 1996, 13.45 uur, BB3.

Kim Albert de Boer over: Back to the roots. A research to improvements for the corrective action process and the rejection rate process in the Machining department of PT. IPTN, Bandung, Indonesia; 23 augustus 1996, 15.45 uur, BB5.

Timo Bolder over: A research into the possibilities and constraints for the reduction and control of cost of the CPUFA land development project; 29 augustus 1996, 10.45 uur, BB6.

O. Bordes over: IMPACT: Impuls uit Impasse? Een onderzoek naar de werkwijze bij multidisciplinaire produktontwikkeling bij Stork Ketels B.V. te Hengelo; 13 september 1996, 15.45 uur, BB3.

Sabine A.M. te Braak over: Procesbeheersing bij Stork Ketels B.V.; 5 september 1996, 13.45 uur, BB4.

ErikJan Braakman over: Een onderzoek naar het logistieke proces van krantenvoorziening bij de KLM; 12 september 1996, 15.45 uur, BB6.

M.G.L. Engbers over: Een slapende markt? Een onderzoek naar de veranderende distributiestructuur van een producent van slaapkamermeubilair inNederland; 27 augustus 1996, 15.45 uur, BB4.

Erik van Esseveld over: De ontwikkeling van risico-indicatoren waarmee een verzekeraar de risico's van haar verzekeringsnemers beter kan inschatten; 29 augustus, 10.30 uur, BB106.

Tom Eussen over: Performance measurement and comparison between the Indonesian and Dutch steel industry: Theory and practice; 17 september 1996, 10.40 uur, CC3.

Carlijn Gerritzen over: Meten, beoordelen en belonen van zelfsturende teams bij Holec Laagspanning B.V. te Hengelo; 6 september 1996, 15.45 uur, BB3.

Reint Jan Holterman over: Gateway: wens of realiteit? Een onderzoek naar de relaties tussen het Nederlandse en Indonesische bedrijfsleven; 29 augustus 1996, 13.45 uur, BB4.

Peter van Houttum over: Een onderzoek naar de commerciële haalbaarheid van een verkoopkantoor van Perfekt Pak B.V. in Duitsland; 23 augustus 1996, 10.30 uur, BB106.

Albert J.I. Kassies over: Zelfsturende beheerteams bij Oxystaalfabriek 2. Een knelpunten analyse van de veranderingsprocessen bij Technisch Beheer Converters: gevolgd door de implementatie van resultaatsturing voor de teams; 20 september 1996, 15.45 uur, BB5.

Wouter C. Kersten over: Rapid Suitability Appraisal of an internal e-mail system; 29 augustus 1996, 15.45 uur, BB3.

E. Kleinnibbelink over: De ontwikkeling van een produktie analyse methoden (PRODIAM) voor golfkarton-machines; 13 september 1996, 10.45 uur, BB7.

N. Kleinnibbelink over: De mogelijkheden tot kostenreducering in een produktie afdeling van een Zweedse golfkarton producent; 13 september 1996, 13.45 uur, BB4.

Jeroen de Kok over: A Marketing Plan to revitalise Quest International's performance in the market of flavour ingredients for the soft drinks industry in the United Kingdom; 30 augustus 1996, 13.30 uur, CT1812.

J.P.A. Kuiper over: De Innovatie Potentie van het industrieel midden - en kleinbedrijf als basis voor effectievere IOP-kennisoverdracht. Een onderzoek uitgevoerd voor het IOP-Verf bij Senter Den Haag; 16 september 1996, 15.45 uur, BB5.

R.M. Kuijpers over: Een verbetering van de initiatiefase van het produktcreatieproces. Het ontwerp van integratiemechanismen ten behoeve van het produktcreatieproces van Fefit Fasto B.V.; 19 augustus 1996, 15.45 uur, BB106.

J. Mulder over: Een onderzoek naar de kosten van Informatie Technologie van de Divisie Nederland van de ABN AMRO Bank N.V.: een inventarisatie en rapporteringssystematiek; 27 augustus 1996, 15.45 uur, BB106.

Mirjam Oonk over: Vrijheid in gebondenheid: 'Ontwikkeling van een beheersingsmodel voor Wouter Witzel B.V.; 5 september 1996, 15.45 uur, BB6.

Harry van de Pol over: Een organisatie-onderzoek naar een plan voor de toekomst voor het kerkelijk centrum Parai Puluhamu, Soemba (Indonesië); 22 augustus 1996, 13.45 uur, BB6.

Esther P.G. van der Put over: 'Hoe kan een reële indicatie gegeven worden van de financierbaarheid en mogelijke wijze van financieren van specifieke civieltechnische en bouwkundige projecten in de preontwerpfase?'30 augustus 1996, 13.45 uur, Amfitheater Bastille.

M.J.E. Reefman over: Een management buy out: waardering, financiering en overige aspecten; 23 augustus 1996, 15.45 uur, BB108.

Herbert van de Ridder over: 'TO BUY OR NOT TO BUY' Een onderzoek naar een beslismodel t.b.v. de uitbestedingsbeslissing bij Remeha Fabrieken BV te Apeldoorn; 29 augustus 1996, 15.45 uur, BB106.

Harm Scholte over: De adviesbehoeften van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in de regio Twente, en hoe KPMG daarop kan inspelen; 29 augustus 1996, 15.45 uur, BB108.

G.A. Schoorlemmer over: De invloed van verschillende bewegingen van de yield curve op de renteresultaatontwikkeling van de SNS Bank; 5 september 1996, 15.00 uur, 's-Hertogenbosch.

P.F. Uiterwaal over: Op weg naar efficiency; Activity Based Costing bij RAET CAS B.V. en RCC Print & Mail; 30 augustus 1996, 10.40 uur, HL220.

E.P. van der Vliet over: Kwaliteit van gegevens. Onderzoek naar de toepasbaarheid van methoden om de kwaliteit van de gegevens bij AMEVNederland N.V. te verbeteren; 16 augustus 1996, 10.30 uur, BB6.

A.A. Voskuilen over: Een onderzoek naar de logistieke structuur bij de rijkswerf te Den Helder als productgerichte en dienstverlenende organisatie; 3 september 1996, 15.45 uur, BB6.

Jeroen Vriend over: Faillissementsvoorspelling op basis van fiscale jaarrekeningen; 23 augustus 1996, 14.00 uur, BB106.

P.J.M. Warmerdam over: Toepassing & consequenties van barcodening binnen het administratieve - en logistieke proces van een logistieke dienstverlener; 27 augustus 1996, 13.45 uur, BB5.

Ferry Wening en Piter Boersma over: What's in store? The development and implementation of the Technical Store and its control systems at Vietnam Foremost Diary Company; 28 augustus 1996, 15.45 uur, BB3.

Marc Alexander Weemer en Gertjan A.E. Kleinhout over: The Call for ISO 9001. Recommendations for the improvement of the quality of PT Telnic Industries and the design and implementation of part of the improvements at the Electronic Production Department; 28 augustus 1996; 13.45 uur, BB5.

Direktievoering (181019) bij TSM Ondernemerscentrum

Voor: D1, D2/D3 studenten TBK

Het TSM Ondernemerscentrum start 18 september a.s. weer met de cursus Direktievoering. Direkteuren van middelgrote en kleine ondernemingen leren een ondernemingsplan te maken, waarbij de gehele bedrijfsvoering kritisch moet worden bekeken. Het TSM Ondernemerscentrum biedt aan D-studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen door een student als adviseur te koppelen aan een ondernemer, om zo assistentie te verlenen bij het maken van een ondernemingsplan. Deze assistentie wordt gehonoreerd met een capita selecta vak van 2,5 tot 4 SP. De cursus en de begeleiding door de student lopen van september 1996 tot eind januari 1997.

Voorkennis: Bij voorkeur de vakken Financieel Management, Strategisch Management en een Doctoraal Marketing vak. Inschrijven voor dit bijzonder Onderwijsproject kan vanaf 19 augustus a.s. bij BOZ/TBK. Voor inlichtingen kan men terecht bij prof.dr.ir. W.E. During, kamer BB-333, tst. 4531, b.g.g. 3484. Op dinsdag 10 september a.s. van 12.30-13.30 uur wordt er in BB-108 (BB gebouw) een voorlichtingsbijeenkomst gehouden, die verplicht is om bij te wonen.

Marktgerichte Produktie en Logistiek (181070)

Voor: TBK D3

De colleges van het vak Marktgerichte Produktie en Logistiek worden verspreid gegeven over het eerste en tweede trimester. De juiste weken worden t.z.t. bekend gemaakt. Begin september kan men zich inschrijven voor dit vak. De inschrijflijst ligt in de hal op de derde verdieping van het BB-gebouw (naast BOZ-TBK).

Inschrijven vak Capita Selecta Kwaliteit (181016)

Voor: TBK D3

Inschrijven voor het vak C.S. Kwaliteit kan vanaf 15 augustus t/m 13 september a.s. De inschrijflijst ligt in de hal op de derde verdieping van het BB-gebouw (naast BOZ-TBK). De sessies beginnen eind september/begin oktober a.s. Voor meer informatie kan men kontakt opnemen met de docent Ir. L.E. Drouven, telefoon 053-4893489, kamer BB-437.

Inschrijven keuzevakken 3e trimester

Voor: D2/3, alle faculteiten

In de periode van 12 t/m 23 augustus a.s. kunnen studenten zich inschrijven voor onderstaande keuzevakken van het eerste trimester: 186360 IT en Organisatorisch Leren (max. aantal 20); 189066 Commercieel Recht; 189011 Octrooibeleid; 189003 Economisch Recht; 186009 Financiële Instellingen en Markten; 185005 Praktisch Personeelsmanagement; 188009 Internationaal Management; 181063 Technologie & Organisatievernieuwing; 186460 Public Private Partnership; 186458 Concernmanagement. Inschrijflijsten liggen in de blauwe bakjes in de hal van het BB-gebouw (naast BOZ-TBK).

Fokker Case voor TBK studenten

Voor:TBK D2/D3

Voor TBK studenten bestaat de mogelijkheid om van 16 tot 20 september mee te doen aan de Fokker-case. Dit Engelse college wordt normalerwijs alleen aan buitenlandse studenten aangeboden. Het eerste college wordt maandagmiddag 13.45 uur gegeven. De Fokker-case duurt de hele week en hele dagen, alleen op woensdag 18 september het derde en vierde uur niet. Er mogen maximaal 20 Nederlandse studenten meedoen. De zaal wordt t.z.t bekend gemaakt. Inschrijven voor de Fokker-case kan vanaf 12 augustus. De inschrijflijst ligt in het blauwe bakje in de hal op de 3e verdieping naast BOZ-TBK.

Vragenuurtje Fysica voor TBK

Het vragenuurtje Fysica voor TBK zal maandag 19 augustus a.s. gehouden worden om 13.45 uur in zaal BB106.

TN

Herkansing praktikum Derive

Woensdag 28 augustus van 10.30 - 12.30 uur is er een herkansing van het practicum DERIVE (150538) in TW-A106. Diktaten, boeken en aantekeningen mogen worden gebruikt. Aanmelden bij ir. A. van der Meer, e-mail: [email protected], kamer TW-A207, tel. 4893427. Vermeld bij uw aanmelding s.v.p. faculteit en studentnummer.

College Glasvezelcommunicatietechniek

Het college 125152 Glasvezelcommunicatietechniek (voorheen Grondslagen Glasvezelcommunicatie) zal in het studiejaar '96/'97 niet in het derde, maar in het eerste trimester gegeven worden. De eerste hoorcolleges zijn woensdag 28 aug., het 5e en 6e uur, in EL B1228.

TN-doctoraalstage 1997

De jaarlijkse infobijeenkomst voor studenten die het plan hebben om in 1997 op stage te gaan wordt gehouden op: woensdag 4 september a.s. van 13.45 tot 15.30 uur in EL/TN T4. Naast algemene informatie zullen twee studenten over hun stage-ervaringen in 1995/96 vertellen. Er is daarna ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen. Op woensdagmiddag 4 september kan men een afspraak maken voor een gesprek met de stagecoordinator, dhr. E.W. ten Napel. Iedereen die op stage wil, ook degenen die zich eerder hebben opgegeven maar nog geen stageplaats hebben, dient een gesprek aan te vragen. Vanaf 4 september kan men zich hiervoor inschrijven bij Bureau Onderwijszaken TN, EL/TN B1118. Bij het gesprek met de stagecoördinator moet men het ingevulde aanmeldingsformulier (Bijlage A) uit de handleiding voor de doctoraalstage (verkrijgbaar bij de UTake (ca. fl. 9,00)) meenemen.

In elk geval: aanmelden voor eind oktober a.s.!

Doctoraalvoordrachten

Afstudeerders vakgroep Meet- en systeemtechniek, 'D-project; Warmte voor de tuinbouw': T.M.C. Tijhaar, 16 augustus 1996 te 16.00 uur in WB-N105. M.C. Oldenhof, 19 augustus 1996 te 16.00 uur in EL/TN B 1220. J. Limbeek, 21 augustus 1996 te 16.00 uur in EL/TN T4. D.J. Mulder, 23 augustus 1996 te 16.00 uur, EL/TN T4. J. Sanders, 26 augustus 1996 te 16.00 uur, EL/TN B1220

A. Hillebrand over: Influence of Head Models on EEG Source Localisation; 16 augustus 1996 te 10.30 uur in EL/TN B 1220.

Jeroen de Muijnck over: Physical properties of high-Tc

nanoSQUIDs; 16 augustus 1996 te 14.00 uur in EL/TN T4.

Edwin Jager over: Improvements of an electro-optical modulated Mach-Zehnder interferometer Sensor: Signal processing and tapering; 16 augusutus 1996 te 14.30 uur in EL/TN B 1224.

Niels Janssen over: Een meer-kanaals hoge Tc hartscanner: karakterisatie en ruisonderdrukking; 16 augustus 1996 te 15.30 uur in EL/TN T4.

M.M. Laarhoven over: Phagocytosis, a study with an Atomic Force Microscope; 21 augustus 1996 te 15.00 uur in EL/TN B 1228.

C.B.J. Bergsma over: The development of a calibration set-up for piezo electric transducers; 22 augustus 1996 te 11.00 uur in EL/TN T4.

W.B.J. Krabbe over: Investigation of fourth order alignment system for wafer steppers; 22 augustus 1996 te 15.30 uur in EL/TN B 1224.

Bert Scholten over: Raman spectroscopische analyse van band structuren in polythene chromosomen; 27 augustus 1996 te 13.30 uur in CT 2133.

M.R. van Stratum over: Verstrooiing en coherentie, coherentie-oppervlakken op kleine afstand van verstrooiende media; 22 augustus 1996 te 13.30 uur in EL/TN B 1224.

M.L. Bosgra over: Dynamic Analyses of a rod driven displacer in a Stirling Cryocooler; 23 augustus 1996 te 13.30 uur in EL/TN T4.

Hugo Schotman over: Characterization and Application of Hot Wire Amorphous Silicon; 26 augustus 1996 te 14.00 uur in TN/EL B 1228.

Regina Nijmeijer over: Real Time Ellipsometry; 30 augustus 1996 te 13.30 uur in CT 1814.

Tentamen Detectie en Signaalverwerking

De extra tentamengelegeheid voor Detectie en Signaalverwerking, code 146003, wordt 20 augustus 1996 te 13.30 uur gehouden in CC4.

Herhaaltentamen FMT 2

Het herhaaltentamen FMT 2 op 19 augustus 1996 wordt te 13.30 uur gehouden in BB4. Dit tentamen is alleen voor diegenen die zich in juni hiervoor hebben aangemeld.

TO

Doctoraalvoordrachten

Mariette Biemans over: Opleiden op de werkplek in een industriele omgeving; 20 augustus 1996, 16.00 uur, L 216.

Inge de Vries over: Opleiden voor kwaliteitszorg; 26 augustus 1996, 11.00 uur, TO L213.

R.L. van Brakel over: Effectiviteit van bedrijfsopleidingen; 23 augustus 1996, 13.00 uur, TO L213.

S.E. Huisstede over: Evaluatie van het profielkenmerk Informatie-technologie binnen TCW; 28 augustus 1996, 16.00 uur in L213.

Hilda Rozendal over: Effectevaluatie op werkgedragniveau; 23 augustus 1996, 15.00 uur, TO L213.

Lisette Schuurmans over: Aanbevelingen voor een nieuwe gebarentaalcursus; 28 augustus 1996, 13.30 uur, TO TW C238.

A.K. Kleijer over: Optimale inzetbaarheid tijdens de loopbaan; 28 augustus 1996, 14.00 uur, TO L213.

Anne Gillissen over: Ondersteuningsbehoeften Rabobankbestuurders; 30 augustus 1996, 16.00 uur, TO L 213.

Frederique J.R. Pel over: Multimedia for Managing The Self; 27 augustus 1996, 14.00 uur, TO TW B209.

Nieuwe voorlopige roosters D2 en HBO `95

Voor: D2 en HBO `95 studenten TO

Het rooster voor D2 en HBO `95 is wegens een wijziging volledig aangepast. De wijzigingen betreffen het vak Lineaire en Hypermedia. Deze wijziging is opgenomen in de roosters die uitgebracht zijn vanaf 30 juli 1996.In tegenstelling tot wat op sommige roosters (uitgifte voor 30-7-96) vermeld staat, zal het computerpracticum van Lineaire en Hypermedia (193525) niet plaatsvinden in groepen.De overige practica zullen wel in groepen plaatsvinden. Hiervoor zullen op het 1e college 7 groepen samengesteld worden: A 1 t/m 3, B1 en B2, C1 en C2. De verroostering is opgenomen in de handleiding.HBO `95-studenten kunnen zich inschrijven in groep B, de overige studenten in A en C.

TW

Inleiding speltheorie (152057)

De datum van de schriftelijke herkansing van het tentamen/examen Inleiding Speltheorie in de tweede helft van augustus a.s. zal in overleg met de deelnemende studenten worden bepaald. Deelnemende studenten worden verzocht met een van de volgende personen contact op te nemen: dr. Harry Aarts (TW-B 127a, tel. 3938, vanaf 6 augustus), dr. Theo Driessen (TW-B 127a, tel. 39 38, vanaf 6 juli) of Diana Dalenoord (TW-A 203, tel. 3450 vanaf 9 augustus)

Doctoraalvoordrachten

E.L. Njio over: Route zoeken in een OV-netwerk; 9 augustus, 15.00 uur in TW-C 238.

Niels Ansinger over: Schedulen van orders met release en due-dates in een AS/RS; 6 augustus, 13.30 uur in TW-C 238.

E.A. Engbers over: On the toughness of graphs; 27 augustus, 14.00 uur, in TW-C 138.

P.M. Halkes over: Exacte formuleringen voor projectschedulingsproblemen in continue tijd; 13 augustus, 16.00 uur, in TW-C 238.

Anneke Verschut over: Pancyclisme in K1,3-vrije Hamiltonse grafen; 13 augustus, 14.00 uur in TW-A 101

Gertjan de Lange over: Short And Long Term Brewery Planning; 20 augustus 1996, 15.30 uur, TW-C 238.

Miriam van Kreij over: A bivariate shape-preserving interpolating spline; 19 augustus 1996, 14.00 uur, TW-B 209

Ellen Kooi over: De file-reiziger: Het handelsreizigersprobleem met tijdafhankelijke stochastische reistijden; 27 augustus 1996, 13.45 uur, TW-RC 103b.

Uitslag P-examenvergadering

M.M. van Brandenburg, Wijchen; J.M.A. van den Ende, Heinenoord; H.A. Hoekstra, Arnhem; R.G.W. Jansen, Purmerend; M.G.A. Lansink, Hengelo (O); W.E.H. Sollie, Zwolle; S.N. Strubbe, Woerden; S. van der Valk, Amsterdam; S. Visscher, Deventer; T. Manning, Milaan; M.D.A.V. Jansen, Rotterdam; L. Oosterman, Smallingerland; M.D.E. Dik, Apeldoorn; W. van Hoeve, Noordoost- polder; P. Huijnen, Eindhoven; V.R.J. Knoop Pathuis, Hengelo (O); J.J. Scholte, Ooststellingwerf; E. Veer, Schoonhoven.

WB

Colloquia

I.M. van Gaalen (TR) over: Tribological Aspects of Mechanical Face Seals; 15 augustus 1996, 13.30 uur, WB T.1300.

H.B.A. Beerlage (POM) over: Verbetering van de logistieke prestatie van een distributie-centrum voor zuivelprodukten; 16 augustus 1996, 13.30 uur, WB T.1300.

E.J. Kip (OK) over: Drop impact behaviour of liquid-filled vessels; 16 augustus 1996, 14.00 uur, WB N.105.

J. Bolle over: Simulatie van deeltjesbanen in de 2D Cavity Transfer Mixer; 15 augustus 1996, 15.00 uur, WB N.105.

M. Klaver over:: De 'laser welding monitor'; 15 augustus 1996, 14.00 uur, WB Z.207.

A. Sijben over: Optimalisatie van de warmtestroomverdeling over eenbeeldbuis tijdens vacuum trekken; 27 augustus 1996, 10.30 uur, WB T.1300

A.F. Zwijze over: Modeling Large Deformation Behavior of Metals Using a Physically Based Model; 15 augustus 1996, 14.00 uur, WB N.105.

J. Schiere (WA) over: Ontwerp en realisatie van een Pulserend Poederdoseersysteem ten behoeve van Lasercladden, - legeren en - generating; 20 augustus 1996, 14.00 uur, WB N.105.

R. de Boer (MK) over: Onderzoek naar de invloed van microbiologische corrosie van staal 52 in natuurlijk water; 14 augustus 1996, 10.00 uur, WB N.105.

S.A.J. Hol (WA) over: Ontwerp van een regeling voor de nozzle-plaat afstand bij het lasersnijden; 15 augustus 1996, 10.00 uur, WB N.105.

M. van der Horst (BW) over: Het modelleren van de zwaaifase voor een prothese met een invers-vierassig kniescharnier; 27 augustus 1996, 11.30 uur, WB N.105.

J. Stolk over: Analyse van spiercoördinatie tijdens fietsen; 23 augustus 1996, 13.30 uur, WB N.105.

M. de Schipper over: Theoretical and experimental determination of internal stresses in fibre reinforced plastic pipes; 28 augustus 1996, 14.00 uur, WB N.105.

J. Boersma over: Ontwerp van een proefmodel van een hulpmiddel voor de persoonlijke verzorging van bedlegerige mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen; 22 augustus 1996, 15.30 uur, WB N.105.

Herkansing praktikum Derive

Woensdag 28 augustus van 10.30 - 12.30 uur is er een herkansing van het practicum DERIVE (150538) in TW-A106. Diktaten, boeken en aantekeningen mogen worden gebruikt. Aanmelden bij ir. A. van der Meer, e-mail: a.w.j.[email protected], kamer TW-A207, tel. 4893427. Vermeld bij uw aanmelding s.v.p. faculteit en studentnummer.

WWTS

Colloquia

A. Dekker over: De onvruchtbaarheid voorbij? Een onderzoek naar de rol van genderconstructies bij de processen van inbedding van Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI); 21 augustus 1996, 16.00 uur, BB 6.

L.P.A. Simons over: Medicine's cutting edge Improving health care quality by tuning Medical treatment to fundamental patient needs; 15 augustus 1996, 15.30 uur, BB5.

F.W. Geels over: De wonderbaarlijke terugkeer van de onzekerheid en het einde van de moderniteit; 20 augustus 1996, 15.30 uur, CT 1812.

Campus en studentenleven

SPE

Oecumenische kerkdienst/viering

Aanstaande zondag 18 augustus is er weer een gewone viering van het SPE. Voorlopig blijven we ons in 'De Boerderij' behelpen, omdat de Vrijhof nog onbruikbaar is. Het thema van de dienst is 'vreemdeling'. Vreemdelingen hebben het niet gemakkelijk. Niet alleen eerste jaars, maar ieder voelt zich wel eens een vreemde in bepaalde kring of zelfs uitgestoten. Voorganger is Jan de Jongh en de dienst begint om half elf.

Lezing 'Mystiek'

Donderdagavond 5 september kun je de kat uit de boom kijken bij het SPE. Omhalf acht is er op het SPE-plein (2e verdieping Vrijhof) een lezing over mystiek. Daarna gezellig napraten. Je kunt je die avond ook opgeven voor een groep e.d. Er is informatie aanwezig. De avond is vooral bedoeld voor eerste- en tweedejaars, maar ook ieder ander die belangstelling heeft voor het onderwerp is welkom.

Bereikbaarheid pastores: Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Vanaf 15 juli ma-do 's middags.

Diversen

Audentis

De introductie is inmiddels al in volle gang. Vandaag is de stadsintroductie en vanavond wordt er met al onze doegroep-kinderen in de Kater gegeten. Aansluitend vindt het FACT-forum in de kerk plaats. Audentis geeft vanavond een feest met de grandioze studentenband %Kiss the kangeroo% uit Rotterdam. Inschrijven voor het kennismakingskamp is ook vanavond weer mogelijk bij de info-balie in de sociëteit. Vrijdag zullen er een aantal doegroepen meedoen aan de Studenten Huizen Estafette en aansluitend vindt de Hengelo-introduktie plaats die zal eindigen in discotheek New York. Zaterdagmiddag is het Fact-dagdeel en aansluitend een feest op de kroeg. Volgende week zal de sociëteit dinsdag, donderdag en vrijdag geopend zijn. De KMT begint op Vrijdag 23 augustus, zorg ervoor dat er zoveel mogelijk aankomende eerstejaars lid worden.

Sociëteit 'T.R.A.M.', Oude Markt 24, tel. 4324357. Senaat 4328384.

Amnesty International

De intro is volop bezig. Ook dit jaar zal Amnesty International rondlopen voor de verkoop van loten. Alle mensen die meewerken, en hebben meegewerkt aan het realiseren van deze loterij willen we hierbij bedanken.

Zondag 25 augustus is er een mars van de campus naar de stad. Deze wordt gehouden om aandacht te vragen voor de mensenrechtensituatie in China. Voor vragen over deze mars kun je bij Erik terecht: 4895034. Wil je meehelpen met de intro? Bel Marjolein: 4895163.

DSV 4 happy feet

De vakantie is afgelopen. Dat betekent dat je eindelijk weer kunt dansen. Je kunt je inschrijven tijdens de verenigingsronde in de Audiozaal, 16 augustus van 14.00 tot 15.00 uur of tijdens de lessen. De eerste les is op dinsdag 3 september: 18.00-19.00 vergevorderden; 19.00-20.00 uur gevorderden; 20.00-21.00 uur zilvergroep (1 jaar ervaring); 21.00-22.00 uur beginners. Alle leden moeten zich herinschrijven. Natuurlijk is er weer een spetterend intro-feest op 12 september van 21.00-23.15 uur in de Audiozaal. Iedereen is welkom.

Studieverenigingen

Arago

Speciaal voor alle eerstejaars Technische Natuurkunde; Van harte welkom op de Universiteit Twente en veel plezier tijdens de introductie 1996! Wat Arago allemaal doet op de faculteit zal je nog wel te horen krijgen tijdens de faculteitsintroductie, maar als je nu al vragen hebt dan kun je

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.