INFO

| Redactie

In september 1996 begint het Onderwijskundig Centrum voor het derde achtereenvolgende jaar het Didactisch UT-Inwerktraject (DUIT). Doel daarvan is nieuw aangestelde docenten op de UT beter voor te bereiden op hun onderwijstaak. Primaire doelgroep zijn Universitaire Docenten en Medewerkers Onderwijs. Na twee jaargangen heeft een 20-tal UT-docenten aan DUIT deelgenomen. Het traject stemde vooral net beginnende docenten tot tevredenheid.

Algemeen

Inschrijving Didactisch UT-inwerktraject Jaargang 1996/1997

De totale studielast van DUIT is 250 uur. Een belangrijk deel daarvan valt samen met de tijd die een docent normaal gesproken ook besteedt aan voorbereiding en uitvoering van zijn onderwijs. Het eindpunt van DUIT is gepland in maart 1997. Deelnemers moeten dan voldoende didactische vaardigheden hebben om hun onderwijs te kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Tevens moeten zij in staat zijn relevante bijdragen te leveren aan het totale opleidingsprogramma van hun eigen studierichting. Daarnaast zullen zij enige vaardigheid en kennis hebben op het gebied van ontwikkeling van leerstof, kwaliteitsbewaking op studierichtingsniveau, onderwijsorganisatievormen en dergelijke.

In DUIT zijn scholing, follow-up bijeenkomsten en nazorg ingebouwd en is tegelijkertijd sprake van werkbegeleiding vanuit de faculteit. Van kandidaat-deelnemers wordt daarom ook verwacht dat ze tijdens tenminste een deel van de opleidingsperiode actief onderwijs verzorgen en dat hun deelname wordt ondersteund vanuit hun faculteit.

Docenten die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen daarover contact opnemen met Erik Smuling (2043) of Harry van de Wouw (2626). Opgave geschiedt daarna in overleg met de betrokken faculteit.

UT-docenten die reeds eerder cursussen bij het OC hebben gevolgd (bijv. de Onderwijskundige Oriëntatiecursus) kunnen voor een deel van het inwerktraject worden vrijgesteld. Er zijn geen deelnamekosten verbonden aan DUIT.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 8 mei 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft - vooruitlopend op definitieve besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal - de procedure ter voorbereiding van een Studentenstatuut 'nieuwe stijl' vastgesteld en stelt een werkgroep in die tot taak krijgt een eerste versie van het Studenten-statuut 'nieuwe stijl' op te stellen dat voldoet aan de wettelijke vereisten en rekening houdt met hetgeen al geregeld is in het huidige Studentenstatuut Universiteit Twente. Vervolgens zal de werkgroep in een latere fase een overzicht maken van andere onderwerpen die mogelijk in een tweede versie van het Studentenstatuut 'nieuwe stijl' opgenomen kunnen worden en het College hieromtrent adviseren. Het College heeft de Universiteitsraad in kennis van deze procedure gesteld.

Het College heeft besloten een aantal wijzigingen aan te brengen in de verschillende Regelingen ter financiële ondersteuning van studenten o.m. betrekking hebbend op de hoogte van de uitkering per maand, de registratie van studiepunten en de systematiek van de verschillende Regelingen. De Universiteitsraad zal worden verzocht hiermee in te stemmen.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken de heer J.H.A. Geesing te herbenoemen tot lid van de Raad voor de Campusvoorzieningen voorde periode van 1 april 1996 tot 1 september 1996. Het College heeft de heer G. Tovstiga benoemd in de funktie van UHD Management en Technologie bij de fakulteit TBK voor voor een periode van drie jaar, ingaande 1 juni 1996; het betreft een nul-aanstelling.

Het College heeft besloten inzake het Studierooster 1996/1997 conform het advies van de CCO d.d. 18 april 1996 en informeert hierover de Roosterwerkgroep.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 23 mei 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft besloten in aanvulling op zijn besluit d.d. 18-4-1996 om aan voormalige auditoren de volgende vorm van restitutie van collegegeld te bieden en informeert hierover de Universiteitsraad in het kader van zijn instemmingsvraag t.a.v. het voorstel Collegegelden 1996/1997: Aan studenten die het instellings-collegegeldtarief betalen zal de mogelijkheid worden geboden om de helft van het betaalde collegegeld terug te krijgen indien het afstuderen plaatsvindt binnen twee maanden na de inschrijving. Hiermee zal een bedrag van circa f50.000 gemoeid zijn.

Bureau Internationale Samenwerking

*In het kader van de Culturele Verdragen met JAPAN zijn er weer vier MOBUSHO RESEARCH SCHOLARSHIPS voor 2, respectievelijk anderhalf jaar beschikbaar gesteld door de Japanse overheid. De uiterlijke datum voor het indienen van een aanvraag is 15 augustus 1996. Selectie hiervoor zal in september a.s. ism de Japanse Ambassade plaatsvinden. *In het kader van de bilaterale, culturele betrekkingen met ZWITSERLAND zijn voor het academisch jaar 1997-1998 twee beurzen van 9 maanden beschikbaar voor studie en/of onderzoek op postdoktoraal niveau aan een Zwitserse Universiteit. Ingangsdatum 1 oktober 1997. Kandidaten mogen niet ouder zijn dan 35 jaar en kennis van Duits en/of Frans is een voorwaarde. Uiterste inleverdatum van een aanvraag is 15 november 1996. *In het kader van de Culturele Verdragen met AUSTRALIE (Australian-European Awards Program - AEAP) is er een beurs voor het jaar 1996/1997 beschikbaar voor afgestudeerden voor ad hoc studie of onderzoek. Uiterste inleverdatum bij de Nuffic is 14 juni a.s.!! In de eerste helft van juli zullen de interviews met de kandidaten worden gehouden. *In de maand juni organiseert de NACEE in Amsterdam twee informatie bijeenkomsten; op 17 juni ism het Amerikaanse Consulaat over visa voor studie, stage en onderzoek in de VS; op 24 juni voor studie of onderzoek aan een Amerikaanse graduate school. Programma's en aanmeldingsformulieren zijn beschikbaar. Voor meer informatie over bovenstaande kunt u telefonisch kontakt opnemen met Joke Heisterkamp tel. 053-489.4697 of kom even langs op de gebruikelijke openingsuren op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 en 13.30 uur in De Boerderij.

Broodje TAB

Het volgende Broodje TAB, de introductie lunch voor net-gestarte AIO's, OIO's en TWAIO's georganiseerd door het Twents AIO Beraad, zal worden gehouden op woensdag 12 juni a.s. Opgeven voor deze lunch kan uiterlijk tot 7 juni bij Carla Verwijs ([email protected] of tel. 3874). De kosten van de lunch zijn f5 p.p. en de lunch zal gehouden worden in de Bastille.

Nieuwe interfac. cursus ontwikkelingsproblematiek, IFCO, te Leiden

De nieuwe IFCO, deel I, begint op 4 sep. en gaat door t/m 18 dec., steeds op woensdagmidd. van 14 - 17 u. Gastdocenten belichten de Noord-Zuid problematiek vanuit verschillende disciplines en beroepen. Deel I telt 7 STP, uitbr. mgl.: bijvakscriptie, stage of seminar + paper. Lokatie: geb.FSW nabij Leiden CS. Vraag nu schr. het progr.boekje aan met daarin de inschrijfformulieren. Het boekje wordt begin juli verstuurd. Organisatie: vg. CA/SNWS ism interfac. werkgroep 'Instituut voor Internat. Studiën' en Bureau Buitenland. Cursusstaf: Tom Draisma en Margie Pattiselanno. Cursusbureau p/a IIS (FSW), Wassenaarseweg 52, tel 527.3417/.3411.

Wetenschapswinkel zoekt Studentonderzoekers

Heb je een fijne neus voor andere culturen, een marktgerichte kijk en vind je het leuk om een toepassing te zoeken voor een ontwerp dat uitblinkt door eenvoud en multifunctionaliteit?:

Een klant van de Wetenschapswinkel heeft een constructie ontworpen die zich leent voor toepassingen die draagbare cylinders vereisen. Mogelijke toepassingen zijn viscabine, omkleedcabine, natuurobservatiecabine, beurspresentatiemateriaal, etc. Verschillende toepassingen worden in Nederland op kleine schaal gebruikt. Met de bedoeling toepassingen van de cylinder ook in het buitenland te verkopen vraagt onze klant om de markt in het buitenland te onderzoeken voor omkleedcabines en mogelijke andere toepassingen.

Belangstelling? Neem dan contact op met ir. Cisca Wagenmakers van de Wetenschapswinkel, ochtenden behalve dinsdag tel 053-4331366/053-4893848, of met Wybe Popma, bedrijfskundestudent. Of: Kom eens langs in de Wetenschapswinkel in de Vrijhof.

Praktijkgericht onderzoek; onderzoek in projectverband; studiepunten en wat geld; training in adviesvaardigheden. Is dat iets voor jou? Kom dan eens langs bij de Wetenschapswinkel!

Promoties

Jan Martinus Nauta op 6 juni 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr. S.J. Mullender. Het proefschrift is getiteld: Vehicle trajectory planning with interval arithmetic.

Ali Asghar Roshannejad op 6 juni 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotoren prof.dr. R.K. Stamper en prof.dr. W. Kainz. Het proefschrift is getiteld: The management of spatio-temporal data in a national geographic information system.

Reinholt Geelink op 14 juni 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr.ir. H.J.J. Kals. Het proefschrift is getiteld: Flexible definition of form features.

Roelof IJde de Vries op 14 juni 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. D. Feil. Het proefschrift is getiteld: Exploring the limits of electron density studies by X-ray diffraction.

Johannes Marius Jacobus Schutten op 20 juni 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. W.H.M. Zijm. Het proefschrift is getiteld: Shop floor scheduling with setup times. Efficiency Versus Leadtime Performance

Steffen Porthun op 21 juni 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. Th.J.A. Popma. Het proefschrift is getiteld: High resolution magnetic force microscopy: instrumentation and application for recordding edia

Antonius Adrianus Maria op 28 juni 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof. R.K. Stamper. Het proefschrift is getiteld: The effectiveness of stratic information system planning in professional organizations

Onderwijs

Alle faculteiten

Update Tentamenbank INF/BIT

Zie onder INF/BIT.

Inschrijving INF- en BIT-keuzevakken

Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Uiterlijk één week na sluiting van inschrijving zal op de publicatieborden bij BOZ-INF bekend worden gemaakt wie toegang heeft tot het vak. Eventueel zal een wachtlijst gepubliceerd worden. Studenten die alsnog na ingetekend te hebben afzien van deelname aan het vak dienen zich bij BOZ-INF af te melden. Bij nalatigheid hiervan komen in de toekomst alle rechten van voorrang te vervallen.

Inschrijven voor eerste trimester keuzevakken is mogelijk van dinsdag 28 mei t/m vrijdag 9 augustus 1996

LET OP: Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt; Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t. alsnog te doen.

211050, Structuur van programmeertalen; 211061, Semantiek van programmeertalen en datatypen; 211098, Logica en databases; 211105, Programmageneratie in een computeralgebra-omgeving; 211128, Informatica en taal; 211132, Verificatie van modulaire en object georienteerde systemen; 212029, Technisch-wetenschappelijke informatiesystemen; 213008, Synthese van digitale systemen; 213009, Fouten tolererende digitale systemen; 214002, B.O. telematica; 214004, Protocolimplementatie; 214011, Systeem-ontwikkelomgevingen; 234007, Systemen voor co-operatief werk; 234010, Invoering van IT in organisaties; 236001, Kwaliteit van de informatievoorziening

Ik zou nu toch eens moeten afstuderen...

Voor degenen die dit een pijnlijke gedachte beginnen te vinden, daardoor liever maar over iets anders gaan praten, of contacten over dit soort onderwerpen gaan vermijden, organiseert het Bureau Studentenpsycholoog een afstudeergroep.

Met ingang van 14 juni 1996 gaat de 'Afstudeergroep' van start. Deze vindt wekelijk plaats, ook in de vakanties (behalve op 26 juli 1996), op vrijdagmiddag van 15.00 - 16.15 uur, in de Vrijhof. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 8. Programma: een terugkerend onderdeel is het bijhouden wat je de afgelopen week hebt uitgevoerd en plannen wat je de komende week wilt gaan doen. Ontwikkelen van strategieën om de moeilijke fasen van het afstuderen te boven te komen en valkuilen te omzeilen, zal een vaak terugkerend onderdeel zijn. Ook komt aan de orde hoe om te gaan met begeleiders en beoordelaars. Daarnaast is er ruim aandacht voor de betekenis die dit afstuderen heeft voor iedere deelnemer en hoe je je voorbereidt op het leven na de studie.

Duur afstudeergroep: Je kunt maximaal zes maanden in de afstudeergroep meedraaien. Aanmeldingen: Je kunt je aanmelden bij het secretariaat van het Bureau Studentenpsycholoog, Vrijhof-243, tel. (489)2032. In maximaal drie informatieve gesprekken wordt bekeken of deze groep voor jou de aangegeven vorm is om je afstuderen te bespoedigen. Plaatsing gebeurt op volgorde vanaanmelding. Bij overintekening kun je op een wachtlijst geplaatst worden, of individuele begeleiding ontvangen. Deelname: Aan deelname aan de groep zijn de volgende voorwaarden verbonden: bijhouden van je studeergedrag; elke vrijdagmiddag aanwezig zijn (als je een keer niet aanwezig kunt zijn, dan moet dit (ruim) van te voren aangegeven worden).

AIESEC

DSM heeft in de tweede helft van 1996 een viertal uitdagende Marketingstages beschikbaar in Engeland, Spanje, Italie en Duitsland. Via AIESEC zoekt DSM topstudenten die geinteresseerd zijn in een van deze internationale stageplaatsen. Denk jij de man of vrouw te zijn voor een internationale stageplaats bij DSM, stuur dan een brief met je motivatie en een CV naar: DSM Corporate Recruitment t.a.v. drs H.J. (Henk-Jan) Dodde, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen.

Procter & Gamble is op zoek naar studenten die geinteresseerd zijn in een hoge kwaliteit stage in Italie, Roemenie, Turkije of Oekraine. Het gaat om stages op het gebied van management, financien of informatie-systemen voor een periode van 3 tot 6 maanden beginnend in de zomer van 1996. Haal voor meer informatie een folder bij het AIESEC-kantoor (BB-gebouw, kamer 100a).

Juniorendag Toegepaste Taalwetenschap: call for papers

Doe je onderzoek naar bedrijfscommunicatie, taal en techniek, taalgebruik, taalverwerving, of taalonderwijskunde? En ben je student, net afgestudeerd, of promovendus? Hou dan een lezing, of verzorg een posterpresentatie over je onderzoek op de Juniorendag van de ANéLA (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap)! De dag is dit jaar op vrijdag 13 december, op de Katholieke Universiteit Nijmegen. Meld je aan door vóór 12 september een inschrijfformulier en een samenvatting van maximaal 200 woorden (op diskette, met vier uitdraaien) te sturen naar Gertjan Hakkenberg, KUN, vakgroep Taal en Spraak, postbus 9103, 6500 HD Nijmegen. Neem voor inschrijfformulieren en meer informatie contact op met Rob Klaassen, Faculteit WMW, Vakgroep Toegepaste Taalkunde. Kamer TWRC D325, telefoon 053-4893931, Email: [email protected] .

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9000, strategisch management, machineontwikkeling. Daarnaast starten er projecten op het gebied van ISO-9002, machineanalyse en procesanalyse. Voor het bestuur en projectmanagement van UniConsult Twente zijn wij op zoek naar enkele goede studenten met organisatorische ervaring. Daarnaast moet je over goede contactuele eigenschappen beschikken en vooral een doorzetter zijn. Heb jij behoefte aan een ijzersterke ervaring neem dan kontakt op met UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (naast het stagebureau).

Integrand

Integrand is op zoek naar een of meer studenten die een opdracht willen doen bij een bedrijf in Den Haag dat aan haar klanten produkten en diensten levert om op basis van informatie vanuit meerdere bronnen consumentengedrag te analyseren en te voorspellen, klantentrouw te belonen, aankoopmotivatie te stimuleren en nieuwe klanten/doelgroepen te vinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van databestanden en analysetechnieken. De studenten moeten ondersteuning verlenen bij implementatie en gebruik van hun produkten bij de relaties van het bedrijf. De student(en) moet kennis hebben van informatica, database-marketing, data-analyses en marketing in het algemeen. De student krijgt een interne opleiding en de mogelijkheid tot een vaste baan

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je leuk, kom dan even langs op de Integrand-kamer.

Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) -4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Stages/afstuderen bij Shell, Procter & Gamble of Unilever

Heb je interesse in een topstage bij Shell, Procter & Gamble of Unilever, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Peter Hagedoorn. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell, Procter & Gamble en Unilever kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

BSK

Colloquia

Jelle Bakker over: Feasibility of Water Users' Associations in European Union-Assisted Agricultural Pilot-Projects in Uzbekistan. Research and Case-Study on Constraints and Opportunities Influencing Performance of Current and Future Local Level Water Management Organisations; 14 juni 1996, 11.00 uur, TW-C238.

Bernd Taselaar over: Twelve Stars and a Crescent. A study on the behavior of the European Union regarding Turkey from 1990 to 1995; 13 juni 1996, 16.00 uur, TW-C238.

Sabbatical leave prof. P.B. Boorsma

Voor: BSK Algemeen

Prof. Boorsma heeft van 1 september 1996 t/m 31 augustus 1997 een 'sabbatical leave'. In de vervanging van normaal door hem gegeven colleges is voorzien: * Economisch beleid en begrotingsbeleid (samen met prof. Steenge): dr. Haselbekke (EUR); * Openbare financiën I: drs. Groenendijk; * Begrotingsbeleid en begrotingscyclus: dr. Haselbekke. * Financieel management in publieke organisaties: drs. Crijns en drs. Baks (ABN/AMRO); * Transformatieprocessen (met drs. Van Veenendaal en prof. Steenge): drs. Van Veenendaal; * De leiding in de sectie is in handen van prof. Mol. Studenten met vragen kunnen zich tot hem wenden; * Studenten die Openbare financi=EBn wensen als tweede accentvak in een afstudeeropdracht kunnen zich tot drs. Groenendijk; * Studenten die al college Begrotingsbeleid en begrotingscyclus gelopen hebben en nog mondeling tentamen moeten afleggen kunnen daartoe wel een afspraak met prof. Boorsma maken.

Deelnemers onderzoek

Voor: P-studenten BSK

De faculteit TO zoekt deelnemers voor een onderzoek (didactisch onderzoek naar computergebruik). De totale duur is circa 6 uur. Je kunt je opgeven d.m.v. een briefje aan: TO/IST, t.a.v. J.G. Schuurman, via interne post! Of: [email protected]. Geef je naam en telefoonnummer op. Hetonderzoek duurt een ochtend en een halve middag. Geef tevens aan welke dag of dagen in juni of begin juli je beschikbaar bent. De heer Schuurman neemt dan contact op. Voorwaarde: je zit in de propaedeuse. Vergoeding: f 60,-.

Student-assistentschap

Voor: BSK-studenten

Bij de sectie Beleidsprocessen is een student-assistentschap vacant voor een halve dag per week gedurende de maanden augustus tot en met november 1996. De werkzaamheden zullen voornamelijk administratief van aard zijn. Zorgvuldig werkende studenten met goede studieresultaten wordt verzocht vòòr 12 juni schriftelijk te solliciteren bij dr. Menno Wolters (voor informatie kunt u zich tevens wenden tot de heer Wolters, tel. 3221 of 3246).

CT

Project Chemische Technologie 95/96

Zonder tegenbericht zullen voor de bedrijfsbezoeken de volgende vertrektijden worden aangehouden: Groepen A,B en C naar DuPont te Dordrecht: dinsdag 11 juni vertrek om 7:00, terug op 11 juni om ca. 21:30. Groepen D, E en F naar TOTAL Raffinaderij te Vlissingen: woensdag 12 juni vertrek om 6:00, terug op Do. 13 juni om ca. 20:00 Verblijf in hotel Arneville. Groepen G, H en I naar DSM Geleen: dinsdag 18 juni vertrek om 9:00, terug op Wo. 19 juni om ca. 20:00 Verblijf in een hotel te Maastricht. Het bezoek bij DSM start na de lunch. Men dient dan ook voor dinsdag een eigen lunch pakket mee te nemen! Het vertrek is per bus vanaf de hoofdingang van het CT-gebouw. Iedereen wordt verzocht om ca. 10 minuten van te voren aanwezig te zijn. Vertrektijden worden strikt aangehouden! Men wordt verzocht vragen en problemen van welke aard dan ook (voorzover ze betrekking hebben op het project) te melden bij Dr.Ir. A.G.J. van der Ham CT-3141, tel. (489)2619 of 2879 (secr.).

Inhaalpracticum en practicumtoets van Inleiding in het Programmeren (211000)

Zie onder TBK/CT&M

Practicum Database-ontwerp (211078) trim. 1 1996-1997

Zie onder WB

UniConsult zoekt projectmanagers!

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9000, strategisch management, machineontwikkeling. Daarnaast starten er projecten op het gebied van ISO-9002, machineanalyse en procesanalyse. Voor het bestuur en projectmanagement van UniConsult Twente zijn wij op zoek naar enkele goede studenten techniek met organisatorische ervaring. Daarnaast moet je over goede contactuele eigenschappen beschikken en vooral een doorzetter zijn. Heb jij behoefte aan een ijzersterke ervaring neem dan kontakt op met UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (naast het stagebureau).

Examen Industrieel Toegepaste Chemie (132003)

Zie mededeling onder TBK-P.

Integrand

Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde CHEMISCHE TECHNOLOGIE student(e) die voor een chemisch bedrijf een onderzoek naar de uitstoot van ISO Propiel Alcohol (IPA) moet vertalen naar een realistische bedrijfssituatie. De opdracht zal zo spoedig mogelijk beginnen en zal zo'n 4 weken duren. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 475, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

EL

Herhaaltentamen practicum MAPLE (150539)

Voor: P-studenten

Het herhaaltentamen practicum MAPLE (150539) voor EL studenten is in week 25 op woensdag 19 juni a.s. 3e en 4e uur in de practicumzaal TW A-103. Studenten dienen zich voor dit herhaaltentamen aan te melden bij ir. A.W.J. van der Meer, kamer TW A-207, tel. 3427.

Doctoraalvoordracht en

B. Gelissen over: ontwerp van een digitaal-analoog converter voor audiosignalen op basis van een bestaand 2 micro 12 Volt BiCMOS proces; 13 juni 1996, 15.45 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

H.C. Strijker over: Position control of a miniature racing car; 10 juni 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

D. Jansens over: Modelling and comparison of wavelength converters based on cross gain modulation; 13 juni 1996, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

J.H. van der Spek over: Neuro-fuzzy control of FES-assisted mobility of paraplegic subjects; 13 juni 1996, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

J.G. Koopmans over: Chargepump met geregelde uitgangsspanning; 13 juni 1996, 14.45 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

J. Grooten over: Classification of CMOS current mirrors; 13 juni 1996, 13.45 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

H.J. Bergveld over: Nitridation of interpoly dielectrics for non volatile memory application; 11 juni 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

M. de Jager over: SIDOPS++, an extended and upgraded model description language; 11 juni 1996, 13.30 uur, BB-gebouw, zaal BB 7

Zaalwijziging tentamen Fysiologie II

Voor: Alle Doktoraal studenten

I.v.m. een verbouwing is het tentamen Fysiologie II van 13 juni a.s. verplaatst van WB T 1109 naar WB Hal-V 212.

Halfgeleiderdevices (121706)

Voor: HTS-ers

Voor de post-HTS-studenten die zich ingeschreven hebben voor het tentamen Halfgeleiderdevices op 1 juli 1996 is er gelegenheid om een pn-toets af te leggen op woensdag 12 juni 1996 van 8.30 uur - 10.15 uur in het collegezalencomplex, zaal CC-2. Deze toets is alleen bedoeld voor hen die aan het tentamen op 1 juli meedoen. Bij voldoende resultaat, geeft de toetsontheffing van de pn-opgave bij het tentamen. Het toetscijfer vervangt dan de beoordeling van het betreffende tentamenonderdeel.

Het tentamen Halfgeleider devices (121706) op 1 juli a.s. wordt gehouden in het collegezalencomplex, zaal CC-2 (en niet zoals eerder aangekondigd in CC4).

TIOS dispuut SAP

Op donderdag 6 juni organiseert het SAP (alweer) een lezing. Ditmaal komt Ronald Brockmann, student informatica en tegelijkertijd technisch directeur van No Wires Needed, een praatje houden over dit bedrijf. NWN houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van produkten voor draadloze communicatie voor computernetwerken. In de presentatie wordt ingegaan op draadloze LANs en de student als high-tech ondernemer. Heb je interesse, kom dan op donderdag 6 juni naar de demozaal L204 (Hal B tussen CC en INF, 1e verdieping). De presentatie begint om 15:00 uur, en zal ongeveer een uur duren. Daarna is er zoals gebruikelijk een borrel.

Het SAP is op zoek naar nieuwe bestuursleden die willen meewerken aan het organiseren van dit soort lezingen en andere activiteiten op het gebied van de vakgroep TIOS. Heb je interesse, neem dan contact op met het SAP.

De laatste informatie over de aktiviteiten van het SAP vind je natuurlijk op internet-adres http://wwwtios.cs.utwente.nl/tios/sap/ We hebben sinds kort ook een Bedrijven-pagina met een zeer uitgebreide lijst van bedrijven die informatie op het Web aanbieden. Daarbij staan ook enkele verwijzingen naar WWW-pagina's die bol staan van de banen... wellicht voor jou ook interessant?!

INF/BIT

Nieuw lid OEC-BIT

Voor: BIT studenten

De OEC-BIT is op zoek naar een nieuw lid. Om de continuetijd te bewaren zijn we op zoek naar een eerste jaars student BIT. Heb je interesse om de kwaliteit van het onderwijs te bewaren en te verbeteren, laat het ons dan weten! Ons mail adres is: [email protected]. En natuurlijk zijn alle andere klachten en/of suggesties over het onderwijs bij ons van harte welkom.

Update Tentamenbank INF/BIT

Voor: INF en BIT studenten en overige

De digitale tentamenbank voor INF/BIT is weer up-to-date gebracht. Op dit moment zijn er 85 tentamens beschikbaar in PostScript. Hopelijk is deze bank voor jou een aanvulling op de komende tentamenperiode(n). Het http-adres van deze tentamenbank is: http://www.cs.utwente.nl/data/onderwijs/restr_ut/tentamenbank/index.html. Heb je vragen of suggesties mail dan even naar: [email protected]

Doctoraalvoordrachten

M.S.J. Brattinga over: Formal object-oriented specification of a patient hospital information system; 4 juli 1996, 14.00 uur, INF L204 (demozaal)

Erik J.W. Hoffmann over: Methode en informatievoorziening voor het opzetten, evalueren en onderhouden van onderhoudsconcepten; 20 juni 1996, 16.00 uur, INF L204 (demozaal).

V. Retsios over: Design and implementation of a recorder for multimediadocuments; 12 juni 1996, 10.40 uur, INF L-208.

P.I.W.M. Jans over: Interactive video for remote systems; 12 juni 1996, 16.00 uur, INF L212.

ing. H.W.A. Teunissen over: Design of a high-performance programmable architecture for processing ATM Adaption Layer Protocols; 30 augustus 1996, 16.00 uur, INF L-204 (demozaal).

Albert Schreuder over: Applicatie ten behoeve van beheer en onderhoud van rekenregels; 21 juni 1996, 14.00 uur, INF L-204 (demozaal).

Inschrijving INF- en BIT-keuzevakken

Zie onder Alle faculteiten

Intekening verplichte D2-vakken

INF-studenten die in het 1e trimester studiejaar 1996-1997 willen deelnemen aan de vakken: Specificatiemethoden (211215) en Kansrekening en statistiek (153008) en BIT-studenten die in het 1e trimester studiejaar 1996-1997 willen deelnemen aan de vakken Specificatiemethoden voor BIT (231800), Statistiek voor BIT (153031) en BIT-BV 2 (239801) dienen zich voor 9 augustus a.s. bij BOZ-INF in te tekenen voor een groep. Openingstijden: 10.00 - 14.00 uur.

Inschrijving groepsindeling D-1 eerste trimester studiejaar 1996-1997

INF- en BIT studenten die in het 1e trimester van het studiejaar 1996-1997 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich voor 9 augustus a.s. in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF. Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen. Studenten die het P-diploma nog niet gaan behalen, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: ze hebben tenminste 50 procent van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg hebben afgelegd; voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken ze over de verplichte voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Herhaling mededeling:Verplaatsing herkansing Inl. bedrijfsinformatiekunde (235004)

De herkansing Inl. bedrijfsinformatiekunde (235004) van vrijdag 16 augustus 1996 is verplaatst naar dinsdag 13 augustus 1996, 13.30-17.00 uur.

Aanmelding d-examenvergadering in augustus 1996

Uiterlijk tot en met woensdag 7 augustus 1996 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Informatica van 5 september 1996. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF. Wij zijn geopend van 10.00 - 14.00 uur. Gedurende de zomervakantie zijn er gewijzigde openingstijden: 7 juli t/m 20 juli: gesloten; 21 juli t/m 3 aug.: maandag t/m donderdag 12.30-14.00 uur geopend vrijdag gesloten. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 30 augustus 1996. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 30 augustus 1996 in het bezit te zijn van BOZ-INF.

Een exemplaar van het doktoraalverslag dient (voor 30 augustus a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan.

Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het vakgroepsecretariaat.

Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door tegeven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 13 september 1996.

P-examenvergadering BIT

In juli 1996 zal er geen P-examenvergadering zijn voor de opleiding BIT. Begin september is de eerstvolgende examenvergadering.

Methodologie van IS-ontwerp (MISO, 212026)

De uitreiking van de prijs voor de beste entry in de Method Engineering Encyclopedie zal plaatsvinden tijdens de lezing van dr ir P. van Oosterom op vrijdag 7 juni a.s. De lezing van de heer Van Oosterom (Kadaster) gaat over geografische Informatiesystemen en begint om 15.30 uur in zaal L204 (demozaal) van het Informaticagebouw. De lezing wordt georganiseerd door het dispuut 2BIS. Alle studenten zijn van harte welkom.

Ontwerpproject (211220), hergroeperingsbijeenkomst en Methodisch literatuur zoeken

Er is een hergroeperingsbijeenkomst voor het Ontwerpproject (211120) op maandag 26 augustus 1996 om 12.35 uur in INF L-204 (demozaal INF).

De module 'Methodisch literatuur zoeken' vormt een verplicht te volgen onderdeel van het Ontwerpproject. Hij wordt in de eerste week van het eerste trimester gegeven en begint met: maandag 26/8/96, 15.45 - 17.25 plenaire bijeenkomst (zie weekrooster); maandag 26/8/96, 18.30 - 20.45 COO-practicum (in C5 en projectruimte 1 en 2). Daarna voert elke projectgroep aan de hand van een werkboek een methodische zoektocht uit naar literatuur die betrekking heeft op haar project. De opdracht daartoe verstrekt de begeleider van de projectgroep.

Het geheel wordt afgesloten met een verslag per groep dat op 16/9/96 moet zijn ingeleverd geleverd bij de vakreferente van Informatica, mw. H.E. Wuite-Harmsma. Let op: aanwezigheid op de plenaire sessie en het coo-practicum is verplicht. Er wordt een syllabus gebruikt (H.E. Wuite-Harmsma en J. Braaksma 'Methodisch literatuur zoeken') die voor fl. 12,50 te verkrijgen is bij de U-Take. De paragrafen 2 t/m 6, 7.1, 7.4, 11.2 en 11.6, dienen voor de plenaire bijeenkomst te zijn bestudeerd. De bijzonderheden over de module staan in een bijlage van de 'Handleiding voor studenten' bij het Ontwerpproject (t.z.t. verkrijgbaar bij de U-Take).

Uitslag P-examenvergadering INF

De uitslag van de P-examenvergadering zal naar het ouderlijk-/vakantieadres gestuurd worden. Indien je daar bezwaar tegen hebt, dien je z.s.m. contact op te nemen met BOZ-INF, INF-1038, tel. 053-(489)3794.

Lezing 2BIS over GIS

2BIS, het dispuut van IS, houdt vrijdag 7 juni weer een lezing. Onderwerp van de lezing is GIS (Geografische Informatie Systemen) en gastspreker is Peter van Oosterom. De lezing begint om 15:30 en wordt gehouden in de INF Demozaal van het CC gebouw. Na afloop zal er een borrel in het KCT gebouw zijn.

TIOS dispuut SAP

Zie mededeling onder EL.

Integrand

- Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde INFORMATICA student(e) die kan programmeren in Cobolt, RPG, Oracle en welke analyse werkzaamheden kan uitvoeren m.b.t. het schrijven van software programma's.Zeer interessante opdracht/voorwaarden. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 460, of bel.

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste BIT student(e) die, bij een IT-bedrijf, onderzoek gaat verrichten naar de mogelijkheid voor uitbreiding van het bestaande netwerk voor de hypotheekbranche. De student gaat zich ook bezig houden met het uitwerken\begeleiden van Internet toepassingen m.b.t. de hypotheekbranche. Dit alles kan in de vorm van een stage of afstudeerproject worden gedaan. Heb je interesse in deze opdracht kom dan even langs of bel. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909.

TBK/CT&M

Techniek I (code 114502)

Voor TBK P, D2 studenten

In verband met het tentamen op dinsdag, 18 juni a.s. is er op vrijdag 14 juni a.s., het 5e en 6e uur in WB Hal IV.204 een vragenuur.

Vervallen tentamen Commercieel Recht (189066)

Voor: TBK D2/3

Er is op 26 juni a.s. geen tentamen Commercieel Recht (189066) dit in tegenstelling tot hetgeen op het rooster staat vermeldt.

Tentamen Planning en Scheduling (182074)

Voor: TBK D2

Het tentamen voor Planning en Scheduling (182074) dat op het rooster gepland stond voor 28 juni a.s. VERVALT. Hieronder nogmaals de onderwijsmededeling over de wijziging in tentaminering, die medio september 1995 in het UT-nieuws stond. Met ingang van het studiejaar 1995-1996 is de volgende tentamenregeling van kracht. Het tentamen bestaat uit een aantal opgaven die in groepjes van 2 gemaakt kunnen worden en waarvan binnen 2 weken een verslag ingeleverd dient te worden. Vervolgens worden beide auteurs over dit verslag kort individueel ondervraagd om vast te stellen dat beiden op de hoogte zijn van de totale inhoud van het verslag.

Door deze nieuwe regeling vervallen de schriftelijke tentamens in juni.

Afspraak maken met TBK-studie-adviseur

Voor: TBK-Propaedeuse

Aangezien er volgend jaar ingrijpende wijzigingen plaatsvinden in de propaedeuse is het (met name voor studenten die niet in augustus '96 verwachten te slagen) raadzaam om op korte termijn een afspraak te maken met de TBK-studie-adviseur, Martin Otten. Hij kan je helpen om een goede planning te maken voor de herkansingen in mei/juni en de herkansingen in augustus. Ook de gevolgen van het nieuwe onderwijsprogramma kunnen in dat gesprek aan bod komen. Maak dus even een afspraak via BOZ/TBK, tel. (489)3516.

Bezetting BOZ/TBK

Voor: Alle studenten

In de periode van maandag 10 juni t/m vrijdag 21 juni a.s. is een deel van de BOZ-medewerkers op cursus in Engeland. De bezetting bij Bureau Onderwijszaken is in deze weken dus minimaal! Als je van plan bent om in deze periode je colloquium te plannen en je cijferlijst is nog niet gecontroleerd, kom dan z.s.m. bij ons langs!

Case De Zwaan (Kwaliteitsmanagement 181020)

Voor: TBK D3

In tegenstelling tot eerdere berichten zal er a.s. vrijdag 24 mei, geen terugkoppelingsbijeenkomst plaatsvinden van Case De Zwaan voor de vierde oefening. Groepen die de oefening onvoldoende hebben afgerond zullen daarover rechtstreeks door mij geïnformeerd worden. Indien je niets meer hoort is het goed. De waardering zal dan plaatsvinden middels een extra SE op het tentamenbriefje.

Colloquia

P.N. Zwinkels en A.J.A. Schwartz over: 'Warming up and/or cooling down in China?' A market entry and development strategy in China for the product group Drum Dryers & Drum Flakers of GMF-Gouda; 7 juni 1996, 15.45 uur, BB5.

Marie-Louise T. Kamphuis over: Versnellen van de marktreactie bij Vroomshoop Meubelen B.V; 11 juni 1996, 15.45 uur, BB106.

Harm Scholte over: De adviesbehoeften van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in de regio Twente, en hoe KPMG daarop kan inspelen; 10 juli 1996, 11.00 uur, CT1405.

N.A.M. Zwarts over: Het toepassen van Concurrent Engineering bij het structureren en verbeteren van het produktontwikkelingsproces bij Vredestein Fietsbanden B.V.; 26 juni 1996, 10.00 uur, BB6.

Damian Froklage en Alfons van der Galiën over: Booming Bao's Steel! Een onderzoek naar nieuwe internationale marktmogelijkheden voor Bao Steel, een Chinees staalconcern; 21 juni 1996, 15.45 uur, BB1.

Dirk Jan Grolleman over: De financieringsbehoefte en financieringsmogelijkheden van de groeistrategie van European Safety Services Holding B.V.; 13 juni 1996, 15.30 uur, BB5.

Marco Lagrand over: Logistics & Operations Management in the pearl of Asia

Subt.: Research at three local companies in Sri Lanka in the field of Logistics and Operations Management; 27 juni 1996, 13.45 uur, BB3.

Constantijn W.H.H. Cox over: Sound in Multimedia: An in-depth market and competitor study for the Multimedia market, resulting in selecting target markets and product specifications for Philips Sound Systems' next generation Multimedia speakers; 28 juni 1996, 13.45 uur, BB6.

Esther P.G. van der Put over: Hoe kan een reële indicatie gegeven worden van de financierbaarheid en mogelijke wijze van financieren van specifieke civieltechnische en bouwkundige projecten in de preontwerpfase?; 30 augustus 1996, 13.45 uur, Amfitheater Bastille.

A.J.A. Schwartz en P.N. Zwinkels over: Warming up and/or cooling down in China? A market entry and development strategy in China for the product group Drum Dryers & Drum Flakers of GMF-Gouda; 7 juni 1996, 15.45 uur, BB5

Marina Crielaard over: Een onderzoek vóór de verandering over: De wijze waarop een methode is ontworpen, waarmee een plan kan worden gemaakt voor het overhevelen van poststromen van de oude lokaties naar de nieuwe lokaties van PTT Post; 26 juni 1996, 15.30 uur, KPN PTT Post, Utrecht

Peter J. Paauw over: BALLAST Nedam International in the middle Kingdom. Private investment in transport infrastructure; 4 juli 1996, 15.45 uur, CT1405.

Civiel Technisch Meetpracticum (221120)

Voor: P-studenten CT&M

Donderdag 30 mei a.s. om 13.30 uur is de laatste inlevermogelijkheid voor het Civiel Technisch Meetpracticum (221120). De student-assistenten zijn dan aanwezig in de practicumruimten.

Vragenuurtje Wisk III TBK 3+4

Het vragenuurtje voor Wiskunde III voor de groepen 3+4 (van dhr. Aarts) op dinsdag 04 juni 1+2 is verplaatst vam WB-T 809 naar WB-HAL V 212.

UniConsult Twente

* UniConsult Twente is op zoek naar een TBK-student (bij voorkeur) met ervaring, met ISO certificering voor een project bij een bedrijf in Hengelo. Het betreft het volledig invoeren van de ISO-9002 normen. * Uniconsult Twente is op zoek naar een BK-student (bij voorkeur) met ervaring voor een mogelijk project in afvalzuivering/membraantechnologie bij een bedrijf in Deventer. Hij/zij zal betrokken worden bij de kostencalculaties. Verdere informatie over deze projecten is te verkrijgen bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom langs op de UniConsult kamer: CT-3144.

Inhaalpracticum en practicumtoets van Inleiding in het Programmeren (211000)

In de periode van 12-8-1996 tot en met 21-8-1996 is het mogelijk het practicum van het vak Inleiding in het Programmeren af te ronden of in te halen. De studenten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken moeten zich hiervoor voor 1-7-1996 inschrijven bij BOZ-INF. De eerste practicumbijeenkomst is maandag 12 augustus om 9.00 uur in practicumruimte P012 (cursuszaal C5). De overige bijeenkomsten worden in overleg bepaald. De practicumtoets wordt afgenomen op donderdag 22 augustus om 9.00 uur in de practicumruimte P012. Studenten die hieraan willen deelnemen dienen zich eveneens voor 1-7-1996 in te schrijven bij BOZ-INF.

Inschrijving BIT-keuzevakken

Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. Uiterlijk een week na sluiting van inschrijving zal op de publicatieborden bij BOZ-INF bekend worden gemaakt wie toegang heeft tot het vak. Eventueel zal een wachtlijst gepubliceerd worden. Studenten die alsnog na ingetekend te hebben afzien van deelname aan het vak dienen zich bij BOZ-INF af te melden. Bij nalatigheid hiervan komen in de toekomst alle rechten van voorrang te vervallen.

Inschrijven voor eerste trimester keuzevakken is mogelijk van dinsdag 28 mei t/m vrijdag 9 augustus 1996

LET OP: telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt; inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t. alsnog te doen. 234007, Systemen voor co-operatief werk; 234010, Invoering van IT in organisaties; 236001, Kwaliteit van de informatievoorziening.

ID blok Beleidsproject (221132), betuweroute

Voor: D-studenten CT&M

In het eerste trimester van studiejaar 1996/97 wordt wederom het ID-blok Beleidsprojecten (Betuweroute) aangeboden. In verband met beperkte begeleidingscapaciteit is voorinschrijving gewenst. Voorinschrijving is mogelijk tot 18 juni a.s. 17.00 uur.

Op het publikatiebord bij BOZ CT&M hangt hiervoor een inschrijvingslijst.

Voor deelname in het eerste trimester dienen studenten behoren tot de generatie %94 of eerder en geslaagd te zijn voor het P-examen (peildatum 1 augustus 1996). Ook indien hierover op dit moment geen zekerheid bestaat, kan men inschrijven. Toelating wordt pas definitief nadat BOZ heeftgecontroleerd of aan deze eis voldaan is. Per 15 augustus a.s. zal de definitieve deelname lijst bekend gemaakt worden.

Voor deelname aan het ID blok (Betuwelijn) krijgen studenten B&Bp van de lichting '94 voorrang.

Tentamen Systeemanalyse (221310)

Voor: TBK-C

Anders dan vermeld op het rooster vindt er van het vak Systeemanalyse (221310) wel een tentamen plaats op dinsdag 11 juni a.s. van 13.30 tot 17.00 uur in de Sporthal UT. De herkansing van dit tentamen zal plaatsvinden op woensdag 14 augustus a.s. van 09.00 tot 12.30 uur.

Tentamen Grondmechanica (226560) 14 juni en 14 augustus 1996

Voor: D-studenten CT&M

Er zullen geen tentamenvragen gesteld worden tijdens het tentamen van 14 juni a.s. en ook van 14 augustus a.s. over de volgende stukken: dictaat 'blz. 73 - 78 'dictaat appendix 3 (oud dictaat appendix 5 - 18 & 6 - 19b)

- Alle Hoorcollege- en werkcollegesheets en extra aanvullende uitwerkingen van geselecteerde vragen zijn te vinden bij het secretariaat van Bt&Bp.

- Er wordt verondersteld dat alle studenten uitgebreide consolidatie-berekeningen (hoofdstuk 7 : 'Craig') kunnen maken (in deel A van het tentamen). Alle studenten moeten - óók in deel A van het tentamen - een extra vraag kiezen uit Craig's hoofdstukken 6, 8 of 9. Herkansers: zie ook onderwijsmededeling BOZ/96.054 dd. 27 maart 1996 met bijlage.

Project Chemische Technologie 95/96

Zonder tegenbericht zullen voor de bedrijfsbezoeken de volgende vertrektijden worden aangehouden: Groepen A,B en C naar DuPont te Dordrecht: dinsdag 11 juni vertrek om 7:00, terug op 11 juni om ca. 21:30. Groepen D, E en F naar TOTAL Raffinaderij te Vlissingen: woensdag 12 juni vertrek om 6:00, terug op Do. 13 juni om ca. 20:00 Verblijf in hotel Arneville. Groepen G, H en I naar DSM Geleen: dinsdag 18 juni vertrek om 9:00, terug op Wo. 19 juni om ca. 20:00 Verblijf in een hotel te Maastricht. Het bezoek bij DSM start na de lunch. Men dient dan ook voor dinsdag een eigen lunch pakket mee te nemen! Het vertrek is per bus vanaf de hoofdingang van het CT-gebouw. Iedereen wordt verzocht om ca. 10 minuten van te voren aanwezig te zijn. Vertrektijden worden strikt aangehouden! Men wordt verzocht vragen en problemen van welke aard dan ook (voorzover ze betrekking hebben op het project) te melden bij Dr.Ir. A.G.J. van der Ham CT-3141, tel. (489)2619 of 2879 (secr.).

Verhuizing CT&M

Voor: alle faculteiten

Vanaf 6 juni tot en met 12 juni a.s. zal een deel van de vakgroep CT&M (waaronder BOZ) zijn intrek nemen in de nieuwe West-vleugel van het WB-gebouw. De rest van de vakgroep verhuist enige tijd later. Om te weten wie waar zit kunt u te allen tijde terecht bij het vakgroepsecretariaat.

Extra tentamengelegenheid Algemene Economie (173800)

Voor: CT&M-studenten, generatie '94 en eerder

Voor studenten van de generatie '94 of eerder die op vrijdag 31 mei jl. hebben deelgenomen aan het tentamen OCC I (226020) wordt een extra tentamengelegenheid aangeboden voor het vak Algemene Economie (173800) op donderdag 20 juni a.s. om 9.00 uur in zaal WB Hal IV 206. Inschrijven bij BOZ CT&M voor 17 juni a.s. Zonder tijdige inschrijving is deelname NIET mogelijk.

Examen Industrieel Toegepaste Chemie voor TBK-P (132004)

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het aanbeveling verdient om naar het examen van dinsdag 25 juni a.s. een rekenmachientje mee te nemen.

Integrand

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK-i student(e) die, bij een IT-bedrijf, onderzoek gaat verrichten naar de mogelijkheid voor uitbreiding van het bestaande netwerk voor de hypotheekbranche. De student gaat zich ook bezig houden met het uitwerken\begeleiden van Internet toepassingen m.b.t. de hypotheekbranche. Dit alles kan in de vorm van een stage of afstudeerproject worden gedaan. Heb je interesse in deze opdracht kom dan even langs of bel.

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK student(e) die bij een organisatie, die zich bezig houdt met de dienstverlening in de gezondheidszorgsector, een systeem voor de interne bedrijfsvoering gaat opzetten. Hiervoor is het onder andere nodig de produkten te definiëren en kostprijzen te berekenen. Dit alles is nodig om zo tot een goede systematiek voor de interne budgettering te komen. Voor dit project wil de organisatie van twee studenten gebruik maken. De inventarisatie fase duurt ongeveer 2 tot 3 maanden. Voor deze fase willen ze gebruik maken van een student die een part-time aanstelling krijgt. Het 'echte' onderzoek gaat ongeveer 5 maanden duren. Deze 5 maanden kan door een student full-time of door twee studenten part-time gedaan worden. De implementatie fase wordt weer part-time door een student gedaan. De vergoeding is ongeveer min. loon. Het referentienummer is 448. Heb je interesse in deze opdracht bel even of kom even langs.

- Integrand heeft op dit moment zeer veel opdrachten open staan op het gebied van kwaliteit. Hierbij valt te denken aan ISO-normeringen, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en Total Quality Management. Heb JIJ interesses op het gebied van kwaliteit, schrijf je dan NU gratis en vrijblijvend in bij Integrand!

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste afgestudeerde of bijna afgestudeerde TBK student(e) die voor een fabriek de bedrijfsprocessen in kaart wil brengen; naast het opzetten van een ISO-systeem, is het belangrijk dat inzicht wordt verkregen in het bedrijf en in de bedrijfscultuur. Deze opdracht is namelijk een aanloop op de functie Kwaliteitsmanager VASTE BAAN op. Het referentie is 473. Heb je interesse in deze opdracht kom dan even langs of bel.

- Integrand is op zoek naar een student TBK, die geïnteresseerd is in een interessante opdracht bij een zeer grote deurenfabrikant. De student moet bekend zijn met inkoopmanagement en voorraadmanagement, moet assertief zijn en moet een denker èn doener zijn. Bij het bedrijf moeten oplossingen gegenereerd en geïmplementeerd worden om te komen tot lagere voorraadkosten op het gebied van grondstoffen. De praktische samenwerking en de uiteindelijke bepaling van de strategie zullen in overige met het Hoofd Planning worden gedaan. De student moet daarom inhoudelijk een 'sparring-partner' voor het Hoofd Planning zijn.

Heb jij interesse in deze opdracht, kom dan even langs op de vestiging van Integrand. Het referentienummer van deze opdracht is 467 en de vergoeding is minimumloon.

Cijferlijst

Voor: TBK-Propedeuse

In de eerste week van juli krijgen de eerstejaars studenten een overzicht van de behaalde cijfers van het derde trimester en de juni examens.

Aan de hand van deze lijst kun je nagaan of inschrijven voor de examens inaugustus nodig is. Dit kun je doen van 1 juli t/m 26 juli a.s. via telefoonnummer 8044. Het overzicht wordt naar je ouderlijk adres gestuurd. Mocht je het overzicht op een ander adres willen ontvangen meld dit dan bij bij Bureau Onderwijszaken TBK, voor 1 juli 1996.

TCW

VRAGENUURTJE T.B.V. TENTAMEN GRONDSLAGEN BESTUURLIJKE BEDRIJFSECONOMIE (168802)

VOOR: D1-TCW-STUDENTEN

Op maandag 10 juni a.s. is van 9.00 tot 10.00 uur de mogelijkheid om de docente vragen te stellen t.b.v. het tentamen Grondslagen Bestuurlijke Bedrijfseconomie voor TCW-studenten. Plaats: BB-gebouw, zal BB 106.

TN

Inhaalpracticum en practicumtoets van Inleiding in het Programmeren (211000)

Zie onder TBK/CT&M

UniConsult zoekt projectmanagers!

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9000, strategisch management, machineontwikkeling. Daarnaast starten er projecten op het gebied van ISO-9002, machineanalyse en procesanalyse. Voor het bestuur en projectmanagement van UniConsult Twente zijn wij op zoek naar enkele goede studenten techniek met organisatorische ervaring. Daarnaast moet je over goede contactuele eigenschappen beschikken en vooral een doorzetter zijn. Heb jij behoefte aan een ijzersterke ervaring neem dan kontakt op met UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (naast het stagebureau).

Doctoraalvoordrachten

A. Romein over: Veranderingen in structuurparameters ten gevolge van niet-sferische electronendichtheden; 18 juni 1996, 15.30 uur, CT 1405.

J. Overeem over: Density Functional Study on Ammonium Fluoride Compared with X-ray Diffraction; 20 juni 1996, 14.00 uur, CT 2151.

Colloquium

Dr. B.M. Mulder (AMOLF, Amsterdam) over: Soft matter from hard particles; 12 juni 1996, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

TO

Intekening Nader Onderzoek

Voor: TO-studenten

Vanaf 10 juni kan men zich inschrijven voor het Nader Onderzoek in augustus 1996. Inschrijving t/m vrijdag 2 augustus a.s.

Doctoraalvoordracht en

R.A.G. Lohuis over: Afstandsleren via het Internet: het geschikt maken van de cursus HCI; 14 juni 1996, 11.00 uur, TO L-213.

R.F.G. Dollevoet over: Contextcondities van invloed op de werkplekopleiding voor franchise-postkantoren; 14 juni 1996, 16.00 uur, L 213.

Cijferoverzicht

Voor: TO-studenten

Maandag 8 juli worden naar alle TO-studenten een cijferoverzicht opgestuurd. Deze cijferlijst zal in principe worden opgestuurd naar het 'vakantieadres' van de student. Studenten die hier bezwaar tegen hebben, wordt verzocht dit te melden aan BOZ-TO. Doe dit voor woensdag 26 juni 1996.

TW

Practicum Database-ontwerp (211078) trim. 1 1996-1997

Zie onder WB

WB

Tentamen: Inleiding tribologie (115522)

Voor: WB D1-studenten. Datum: 6 juni 1996, tijd: 13.30 t/m 17.00 uur. Zaal: Sportcentrum UT.

Studentassistenten voor het practicum Produktiesystemen 1

Voor WB D3-studenten

Er zijn voor de begeleiding van WB-studenten bij het practicum Produktiesystemen 1 in het komende trimester 1.1 nog enkele studentassistentschappen vacant. Om in aanmerking te komen moet je WB-D1 afgerond hebben. Aanmelding kan bij W. Ottink, kamer WB Z.104, tel.: 2572.

Colloquium

R. Schook over: Optimalisatie van een Navier-Stokes solver; 10 juni 1996, 14.00 uur, WB-gebouw N105 (filmzaal).

UniConsult zoekt projectmanagers!

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9000, strategisch management, machineontwikkeling. Daarnaast starten er projecten op het gebied van ISO-9002, machineanalyse en procesanalyse. Voor het bestuur en projectmanagement van UniConsultTwente zijn wij op zoek naar enkele goede studenten techniek met organisatorische ervaring. Daarnaast moet je over goede contactuele eigenschappen beschikken en vooral een doorzetter zijn. Heb jij behoefte aan een ijzersterke ervaring neem dan kontakt op met UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (naast het stagebureau).

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste WB student(e) die de kan programmeren in/affiniteit heeft met programmeren in een CAD-CAM, C++, pascal v. Windows 3.11 en Borland. Het programmeerwerk betreft programmeerwerkzaamheden voor voltooien van een pakket voor aansturing van werktuigbouwkundige apparaten. Opdrachtduur: 2-3 maanden. In overleg part-time/full-time mogelijk. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 471, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

Campus en studentenleven

SPE

Onder de roze hemel

In het kader van de roze week: 15 juni in het openluchttheater. Deze manifestatie organiseert het SPE samen met de interkerkelijke werkgroep homosexualiteit. 18.00 uur vesperviering, 18.30 pauze waarin koffie en thee, brood zelf meenemen, 19.30 mannenkoor 'Herenakkoord' o.l.v. Michel van Bremen, 21.00 einde. Informatie secretariaat of Jan de Jongh.

Viering

Zondag 9 juni is Eric Corsius (staflid van de Zwanenhof in Zenderen) voorganger in de SPE-viering, die om half elf begint in de Boerderij.

SRD

SRD

Helaas. Onderwijscongres 'Information overload?' gaat niet door! door te weinig aanmeldingen.

Tentamenbank: de SRD is nog steeds op zoek naar scanpersonen voor het inscannen van tentamens. Deze persoon zal tegen vergoeding in de zomermaanden alle tentamens in moeten scannen. Heb jij interesse in een goed betaald vakantiebaantje? Meld je dan aan bij de SRD. De kandidaten zullen een gesprek hebben met een Sollicitatie Commissie welke een advies aan het Algemeen Bestuur zal geven.

ALV: de Algemene Leden Vergadering vindt plaats op 26 juni om 20.00 uur in de kegelbar in de bastille. Voorafgaand aan deze laatste ALV van hetCollegejaar zal er een barbeque gehouden worden op het terras van de VB. Wil je mee-eten bel dan even naar de SRD.

Voor vragen en problemen op allerlei studentenbelangen gebied kun je natuurlijk bij de SRD terecht! We zitten in de Vrijhof naast de bibliotheek (kamer 151). Kom gerust langs voor info of hulp. Je kunt natuurlijk ook bellen: 053-4895236 of 053-4894033. Ook zijn we per email te bereiken: [email protected]. Daarnaast kun je ons ook op het internet vinden: http://huizen.dds.nl/~srd.

Diversen

IAPC

De stichting IAPC is er voor studenten en medewerkers en geeft informatie en advies over computers en componenten. Tevens verkopen we (op non-profit basis) bijna alles dat met computers te maken heeft. Momenteel zijn we geopend i.v.m. de temtamenperiode van 12.30-13.30 uur. Heb je vragen, kom dan langs op de IAPC-kamer: INF L288 of bel: 053-4893927 (faxen: 053-4894260). E-mail: [email protected]. Kijk ook eens op onze web-pagina: http://www.cs.utwente.nl/iapc.

Integrand

Integrand is een landelijke studentenorganisatie en op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen, die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zal je nog een functie uitoefenen, waarin je al je creativiteit kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Procter & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Agapé

Dinsdagavond 11 juni sluiten we het seizoen af door samen in pizzeria Pinoccio aan de Oude Markt te eten. Aanvang: 18.00 uur. In verband met reserveren, opgave noodzakelijk: Duko (053-431 94 98). E-mail: [email protected].

AEGEE

Vanaf vandaag t/m 9 juni vindt in Hamburg het congres 'Entering the maritime milennium' plaats. Vrijdag 14 juni houdt de jaarclub Hyvää Yötä het slotfeest met om 19.00 uur een SlotHap. Voor het diner kun je je nu inschrijven. In Erlangen kun je van 4 t/m 7 juli deelnemen aan het congres 'Sounds of Europe'. Als je deze zomer nog in Nederland zou zijn, kun je bij AEGEE-Utrecht terecht. Zij organiseert van 22 t/m 31 augustus een Summer Course Aqua. Na de zomervakantie zal het eerste feest in de nieuwe sociteit aan de Oude Markt plaatsvinden. Houd daarvoor dinsdag 13 augustus vrij in je agenda! Als je je voor een van deze activiteiten wilt inschrijven of gewoon meer informatie wilt over AEGEE, kun je langs komen bij de AEGEE-kamer; Vrijhof 232 ( 053-4892207) of de sociëteit elke woensdagavond; Brinkstraat 81.

Management vereniging

De vereniging voor management is op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor de vereniging. Geen ervaring geen probleem.

Naast activiteiten op het gebied van management organiseren wij voor onze leden professionele trainingen, zoals snellezen, conflicthantering, effectief presenteren, vacature gericht denken, etc.

Binnenkort worden de leden telefonische geënquêteerd over het aankomend congres. Meer informatie over trainingen en activiteiten bel Sascha Honing (053-4331665) of Marco Koorn (020-6452304). NIVE-JMC Twente, De Vrijhof kamer 204, postbus 217, 7500 AE Enschede, tel: 053-4894020, fax: 053-4894880.

Amnesty International

In verband met de actie tegen schendingen van mensenrechten in China, organiseert Amnesty Hengelo een concert.. De Prodigal Sons, die twee jaar geleden ook bij Pink Pop waren, zullen op vrijdag 14 juni in de Metropool (Hengelo) optreden. Verder zal een expositie over China te bezichtigen zijn. De entree is slechts twaalf gulden vijftig. Dus kom en geef op deze manier jouw kleine bijdrage voor de strijd tegen schendingen van mensenrechten. En dit terwijl je geniet van een leuke avond met de Prodigal Sons.

Studievereniging Conscientia

Studievereniging Conscientia heeft het versnellen van de groei van het bewustzijn als doel. De basis voor deze groei is de dagelijkse beoefening van de Transcendente Meditatie techniek. Conscientia organiseert donderdag 13 juni tijdens de middagpauze een informatielezing, 12.45 in collegezaal T4 van het EL-TN gebouw. Voor mensen die al TM beoefenen is er een keer per week tussen de middag een groepsmeditatie. Bel voor meer informatie; Sander, tel: 3888.

Studieverenigingen

Sirius

Geef je op voor een commissie bij Sirius, in het bijzonder de Computercommissie voor informatica-kenners, de Infobulcommissie voor schrijftalenten en de Buitenlandreiscommissie voor internationals # 1 juli is de deadline van het Sirius Bestuurskunde Essay. Hoofdprijs f250! # Geef je op als begeleider van een of meer VWO'ers die een dagje bij jou op de BSK-faculteit (en elders) willen rondkijken. Schrijf je in op de lijst op het publicatiebord bij de Siriuskamer.

Paradoks

We zoeken nog een of twee leden voor de 'buitenlandse-excursiecommissie' plaats willen nemen. Interesse? Kom dan langs de Paradoks-kamer (Z 101), in het WB-gebouw naast de Newtonkamer # Ga je ook het vak 'Functionaliteit van het bewegingsapparaat' volgen, bestel dan alvast het benodigde boek via ons # Heb je het vermoeden dat wij jouw adres verkeerd in ons ledenbestand hebben staan, laat het mij dan even weten: Henk Visser, tel. 5042 # De excursie naar Infotronic wordt waarschijnlijk verplaatst naar de laatste examenweek. Nader bericht volgt # Er wordt nog onderhandeld over medewerking van Paradoks studenten aan het IEEE EMBS congres in november # Ook wij zijn bereikbaar via Email: [email protected].

Alembic

Tijdens de tentamenperiode is de Alembic-kamer geopend van 10.00 tot 15.00. Na week 25 is de kamer gesloten tot de eerste collegeweek. Iedereen succes met de tentamens! # Het bestuur is op zoek naar kandidaten voor het bestuur 1996-1997. Lees het artikel in The Cat nog eens na! Beleef de meest intensieve en enerverende periode in je leven. Stap 1: schrijf je in door het invullen en inleveren van het inschrijvingsformulier. Verkrijgbaar op de Alembic-kamer.

Inter-Actief

Donderdag 6 juni houdt de studiereiscommissie een voorlichtingsavond over de studiereis naar Canada, met als onderwerp (kunstmatige) intelligentie. De avond is ook een uitstekende mogelijkheid om vragen te stellen en te discussiëren! Plaats en tijd INF, Hal B - l224 # Nogmaals wenst Inter-Actief iedereen, de actievelingen het meest, veel succes in de tentamenperiode # Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe jaarboek! Zorg ervoor, diverse commissieleden, dat je je stuk proza op tijd inlevert! In overleg zijn trouwens ook andere literaire stukken welkom dus kom eens langs om ontdekt te worden als schrijftalent # Er wordt een nieuw bestuur gezocht voor de periode 96/97 # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: '[email protected]' # WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

Sirius

Sirius heeft een geheel vernieuwd blad, gen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.