INFO

| Redactie

Er is door NACEE een nieuwe brochure uitgebracht met informatie over hoe te handelen bij het aanvragen van visa tbv studie, stage en onderzoek in de Verenigde Staten. Iedereen die van plan is in de toekomst (een deel van) zijn of haar studie in de VS te doen, kan op elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 geheel vrijblijvend de voorlichtingsbijeenkomst van NACEE bijwonen in Amsterdam aan de Herengracht 430 (hoek Leidsestraat), waarna men gebruik kan maken van alle informatie die in hun infotheek beschikbaar is. Bovengenoemde brochure Visa voor de VS is gratis verkrijgbaar bij Joke Heisterkamp, Bureau Internationale Samenwerking in de Boerderij op de gebruikelijke openingsuren; dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 13.30 uur.

Algemeen

Bureau Internationale Samenwerking

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 29 februari 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft besloten tot de eerste fase van een Project Stimulering Permanente Educatie. Deze eerste fase omvat het maken van een aktieplan Permanente Educatie door een hiervoor ingestelde projectgroep; het aktieplan dient uiterlijk 1 mei 1996 gereed te zijn. Het College stelt voor deze eerste fase/aktieplan een bedrag van f 15.000 ter beschikking aan de projectgroep.

Het College heeft de nota 'Reductie volume werkloosheidsuitkeringen' vastgesteld en zendt deze nota ter informatie toe aan de Universiteitsraad. Voorts besluit het College: a) Er wordt, zoals in de nota omschreven, een arbeidsmarktsteunpunt voor een periode van drie jaar opgericht. b) De taak van het arbeidsmarktsteunpunt bestaat uit het bieden van begeleiding en bemiddeling van alle medewerkers van de UT, die de organisatie verlaten op grond van het beeindigen van een tijdelijke aanstelling. c) Het streven is in eerste instantie gericht op het reduceren van het 'nieuwe' wachtgeld met 10. d) De financiering van het gehele programma (steunpunt + activiteiten) komt ten laste van het wachtgeldfonds. Een begrotingswijziging is daartoe niet noodzakelijk. Additionele, externe, subsidie is niet uitgesloten. e) Naast de instelling van het arbeidsmarktsteunpunt is het College voornemens met ingang van 1 januari 1997 de volgende additionele maatregelen te treffen: - promoveren in wachtgeldtijd wordt ontmoedigd: vanaf genoemde datum wordt van de wachtgelder verwacht dat hij daadwerkelijk ter beschikking van de arbeidsmarkt is; -de promotiepremie wordt na 6 maanden overschrijding van de 4-jaars termijn met 50 0ereduceerd en na 12 maanden overschrijding met 75vermachtsituaties worden in een aparte commissie beoordeeld. Deze wijziging zal in de Begrotingsrichtlijnen worden verwerkt. f) Over de voornemens vermeld onder punt e) wordt het College van Dekanen gevraagd advies uit te brengen.

Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad over het tijdvak maart tot en met juni 1996 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

Het College heeft de Universiteitsraad verzocht om voor de periode van 1 april 1996 tot 1 april 1998 de volgende personen te benoemen tot lid van de Redactieraad UT-Nieuws: ir. W.E. ten Napel/WB (wp) - benoeming; prof.dr. E.R. Seydel/WMW (wp) - herbenoeming; r. G. Jansen/SECR (obp) - herbenoeming; mw drs. A. Oude Grotebevelsborg/WB (obp) - benoeming; M. Klooster/INF (student) - benoeming; mw L. Verhagen/TCW (student) - benoeming.

Regeling Bestuurdersbeurzen studiejaar 1996-1997

In januari 1996 is een nieuwe Regeling Bestuurdersbeurzen studiejaar 1996-1997 voor student-bestuurders vastgesteld. Deze regeling geldt in eerste aanleg voor door de universiteit maximaal aangewezen zgn. zware bestuursfuncties.

De Regeling bepaalt dat de UT bereid is gedurende één jaar de studiefinanciering voor de betrokken studenten van het Rijk over te nemen. Als zware functie is aangemerkt een functie waarbij tenminste de helft van de jaarlijkse studielast van 1680 uur noodzakelijkerwijs besteed moet worden aan bestuurlijke activiteiten. De aanwijzing van de zware functies is in overleg met de representatieve studentenorganisaties tot stand gekomen.

De Regeling kan gezien worden als een verbijzondering van de Regeling Tempobeurs die voor alle studenten geldt. Bij de Regeling schuift de student de studiefinanciering van het Rijk als het ware één jaar naar achteren.

Kenmerken van de Regeling zijn: de student-bestuurder ontvangt als voorwaardelijke gift van de UT de beurs (basis + aanvullend) die van de IBgroep zou zijn verkregen, ff 91 vvoor de OV-kaart alsmede het door de IBgroep berekende leenbedrag als rentedragende lening; slechts gedurende één jaar kan van de Regeling gebruik worden gemaakt; de student dient minimaal 10 SP te behalen; de student dient binnen drie jaar na verstrijken inschrijvingsduur af te studeren; tijdens het jaar bestuurdersbeurs kunnen er geen auditorenrechten worden opgebouwd.

Nieuw in de Regeling voor het studiejaar 1996-1997 is dat in aanvulling op de aangewezen 22 zware bestuursfuncties circa vijf extra bestuurdersbeurzen kunnen worden toegewezen aan bekleders van mogelijk andere bestaande zware bestuursfuncties.

Daarbij hoeft dan niet te worden voldaan aan het criterium 'behorend tot hoofdgroep 1, subgroep 1 van de lijst met functies, zoals opgenomen in de Regeling Auditorensteun'.

Wèl dient onder meer te worden voldaan aan de voorwaarde dat wordt vastgesteld dat tenminste de helft van de jaarlijkse studielast van 1680 uur noodzakelijkerwijs besteed moet worden aan bestuurlijke activiteiten.

Student-bestuurders die voor erkenning van een extra bestuurdersbeurs in aanmerking willen komen en menen aan de criteria te voldoen, kunnen dit kenbaar maken aan het College van Bestuur waarna - na advies van de CVA - besloten wordt of aan het verzoek kan worden voldaan. De tekst van de Regeling is in te zien bij het Bureau Studentendecanen.

Onderwijs

Alle faculteiten

Berekende Humor; Essaywedstrijd

Voor UT-studenten

Zie mededeling onder INF.

Gezocht: studentassistenten voor het begeleiden van een groep Indonesiërs

Onder auspiciën van het Master of Science Programme 'Educational and Training Systems Design' van de faculteit TO en in samenwerking met het Onderwijskundig Centrum wordt aan 30 docenten van verschillende Indonesische Universiteiten een 10-weekse cursus gegeven op het gebied van universiteitsmanagement, technologietransfer en onderwijskundige professionalisering. De groep docenten arriveert op 31 maart a.s. Ter assistentie van de cursusleiding worden studentassistenten gezocht die tussen eind maart en half juni per week twee dagen of meer kunnen meewerken. Er is een sterke voorkeur voor studenten die Bahassa Indonesia spreken. Inlichtingen bij het bureau van het Master's Programme, kamer H119c in het TO-gebouw. Tel: 3836 of 3588.

Auditoren-/afstudeersteun

Daar de Commissie Verlening Auditoren\-afstudeersteun heeft vernomen dat er onder studenten onduidelijkheid bestaat over het al dan niet in aanmerking komen voor een financile ondersteuning uit het auditoren-\afstudeerfonds, heeft deze besloten een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Tijd: maandag 25 maart a.s. van 12.30 uur tot 13.30 uur in TW-B209.

Win een reis naar New York of Parijs!!!

Ben jij een vergevorderde doctoraalstudent(e) en tenminste in je derde jaar? En wil je naast je studie relevante praktijkervaring opdoen? Schrijf je dan nu vrijblijvend en gratis in bij Integrand en maak kans op een vliegreis naar Parijs of naar New York voor twee personen (inclusief overnachtingen). Voor meer informatie kun je terecht op de vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Stages/afstuderen bij Shell, Procter & Gamble of Unilever

Doe nu ook mee aan de Shell Travel Bursary. Je kan een bijdrage van f1000,- ontvangen voor je zomervakantie! Het enige wat je hoeft te doen, is je vakantie-idee te beschrijven. Kom langs bij Integrand en haal een inschrijfformulier.

Heb je interesse in een topstage bij Shell, Procter & Gamble of Unilever, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Peter Hagedoorn. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell, Procter & Gamble en Unilever kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

BSK

Doegroepleiders BSK

Voor: BSK-studenten

Studenten die zich willen inschrijven als doegroepleider kunnen dat vanaf donderdag 14 maart op diverse plaatsen in het TW-gebouw doen. De studenten die zich hiervoor opgeven moeten wel de doegroepentraining, die verzorgd wordt door de centrale IK, volgen. Doegroepleiders zijn tevens het gehele jaar verantwoordelijk als studentmentor voor de betreffende groep. Informatie is te verkrijgen bij BOZ/BSK, tel. 053-4893232.

Rechtspersonenrecht (175214)

Voor: D3-studenten BSK

Het college Rechtspersonenrecht van dinsdag 19 maart a.s., 7e en 8e uur, is verplaatst naar zaal BB-4.

Colloquia

Albert Gieling over: De Vervoerregio: van verkering tot vervoering? Een onderzoek naar de relatie tussen de structuur van beleidsnetwerken en de bruikbaarheid van beleidsprogramma's, met behulp van een analytisch beleidsnetwerkmodel; 29 maart 1996, 15.30 uur, TW-C238.

Bert Naarding over: Verkeer en Waterstaat in ander PHARE-water; 26 maart, 1996, 15.45 uur, TW-C238.

Fenna Pols over: Regelgeving getoetst. Een onderzoek naar twee bedrijfseffectentoetsen die de gevolgen van de Europese ontwerp-richtlijn arbeidsomstandigheden voor het Europese bedrijfsleven beoordelen; 21 maart 1996, 10.45 uur, TW-C238.

Bert Brand over: Inheemse NGO's in Sub-Sahara Afrika: een smalle weg naar democratie? Een case-studie van Ethiopië; 28 maart 1996, 16.00 uur, TW-C238.

StudentenOverleg BSK

Voor: alle studenten

Iedereen is dinsdag 19 maart welkom bij de bijeenkomst van het StudentenOverleg.

De bijeenkomst vindt plaats in TW-B-103 (naast TW-kantine) en begint ongeveer om 12.40 uur. Thema van de bijeenkomst is de Notitie onderwijsvernieuwing Bestuurskunde waarin de plannen voor de verblokking en thematisering voor (waarschijnlijk) het volgend jaar worden gepresenteerd.

De heer Dieben zal aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen.

Degenen die frequent bij de bijeenkomsten van het StudentenOverleg aanwezig zijn, treffen de notitie vandaag bij de post, voor de anderen liggen er enkele exemplaren op de plank bij BOZ.

Noteer ook alvast de volgende bijeenkomst op woensdag 24 april. Dan zal de uitslag van de verkiezing van de student-leden van de opleidingscommissie worden bekendgemaakt. Gerald-Jan (4319952), Pieter (4358189, Nicky (4340402) en Marleen (4327919).

CT

College Relativiteit en Gravitatie

Bij voldoende belangstelling zal dr. W.J. Briels in het 3e trimester een college Relativiteit en Gravitatie verzorgen. Een eerste bespreking zal plaatsvinden op 25 maart a.s. om 11.30 uur kamer CT 1314 alwaar het tijdstip van het college nader zal worden vastgesteld.

Integrand

Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde CT-student die een opdracht wil doen bij een bedrijf in Almelo. Wij zoeken hiervoor een student die kan assisteren bij het spinnen van membranen. Dit project moet full-time worden begeleid door 2 studenten. De duur is 2 maanden, werktijden van 13.00 - 21.00 uur.

Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof kamer 119/120, tel: 053- 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

EL

Roosterwijziging college Informatietheorie (124173)

Voor: EL-studenten

Het college Informatietheorie (124173) zal maandag 15 april eenmalig verplaatst worden van het 3e en 4e uur naar het 1e en 2e uur. De zaal blijft WB H-IV 206.

Auditoren/afstudeersteun

Voor: Alle studenten

Daar er bij sommige studenten onduidelijkheid heerst over het al dan niet in aanmerking komen voor auditoren-/afstudeersteun, heeft de CVA besloten om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Datum: maandag 25 maart, 12.30 - 13.30 uur, TW B 209.

Regeling voor dyslexie-studenten

Voor: Alle studenten

Voor studenten met dyslexie (leesmoeilijkheden), danwel slechtziendheid, is een aparte tentamenregeling getroffen. Deze regeling luidt als volgt: de student kan op een aparte plaats tentamen doen. De tentamentijd kan met maximaal 1,5 uur verlengd worden (Dit zal per faculteit verschillen); om voor deze regeling in aanmerking te komen dient de student zich zo spoedig mogelijk te melden bij de P-coordinator/eerstejaars-studieadviseur van zijn faculteit, zodat deze van zijn situatie op de hoogte is; gelijk met het inschrijven voor de tentamens geeft de student aan de P-coördinator/studieadviseur door welke tentamens hij gaat afleggen; bij inschrijving voor de tentamens meldt de student dit voor ieder trimester apart aan de P-coördinator van zijn faculteit en aan zijn eigen BOZ; deze laatste neemt contact op met de andere faculteiten over de tentamenfaciliteit voor de betreffende student; de student ontvangt via BOZ van de eigen faculteit schriftelijk bericht over plaats en tijd van de tentamens. N.B. Ook voor studenten met een andere handicap is het aan te raden zo spoedig mogelijk een gesprek met de mentor, P-coördinator of studieadviseur aan te vragen.

Doctoraalvoordracht

R.M. Dingshoff over: Neural net control of rigid robots; analysis and design; 19 maart 1996, 14.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

250-uurs voordrachten

M.A. van Bekkum over: Theoretical and Experimental Analysis of the Application of Hidden Markov Models for Speech Recognition; 14 maart 1996, 10.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 3.164.

C.J.P. Boere over: Compound Action Potentials afkomstig van zenuwstompen; 19 maart 1996, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

F. Bozkurt & M. Koop over: onderzoek naar verbeterde galmalgoritmen voor elektronische orgels; 15 maart 1996, 11.00 uur, EL/TN-gebouw, kamer 2.118.

College materiaalkunde voor transducenten

Dit vak heeft dit jaar als onderwerp materialen voor optische transducenten (optische sensoren en geintegreerde optica t.b.v. telecommunicatie). Het zwaartepunt ligt op nieuwe optische materialen zoals optisch niet-lineaire polymeren, en materialen met optische versterking en de toepassing hiervan in optische devices. Na enkele college-uren over optische eigenschappen van materialen, over niet-lineaire optica en over optische golfgeleiderstructuren zullen in kleine werkgroepen (circa 4 personen per groep) bepaaldeonderwerpen worden behandeld. Hierbij zal men trachten vanuit specifieke materiaaleigenschappen tot een ruw ontwerp van een device te komen. Mogelijke onderwerpen zijn: Niet-lineair optische polymeren voor geheel optische schakeldevices; Anorganische en organische materialen voor optische versterking; Materiaal eigenschappen van anorganische golfgeleiderstructuren (SiON); interfaces in polymeer golfgeleiderstructuren; licht uit silicium. De resultaten van de werkgroepen worden samengevat in een mondelinge presentatie en een kort verslag. Studiemateriaal: Reader. Data: derde trimester, maandagen 1+2 uur B1220; vrijdagen, 1+2 uur, oneven weken, B1228. Inlichtingen: Dr. Hugo Hoekstra, EL/TN 7204, tel 2818, E-mail: [email protected]

INF/BIT

Toets Analyse en ontwerp van informatiesystemen (233100)

De toets Analyse en ontwerp van informatiesystemen (233100) op 4 april, 10.30-12.30 uur, wordt gehouden in WB C101.

Berekende Humor; Essaywedstrijd

Voor UT-studenten

De faculteit Informatica bestaat in 1996 15 jaar. Ter viering zijn er tal van activiteiten, waaronder een symposium en een workshop gewijd aan 'computationele humor'. Het symposium vindt plaats op 11 september en is voor iedereen toegankelijk. Douglas R. Hofstadter en Marvin Minsky zijn hier de voornaamste sprekers. De workshop, met als thema "Automatic Interpretation and Generation of Verbal Humor", vindt plaats van 12-14 september en heeft uitsluitend een wetenschappelijk karakter.

Het thema van de essaywWedstrijd: het thema 'berekende humor' is onderwerp van een essaywedstrijd voor alle UT-studenten en studenten Informatica van andere universiteiten. Gevraagd wordt een essay te schrijven ter lengte van vier tot acht pagina's (4000 - 8000 woorden) waarin het onderwerp computationeel modelleren van humor en/of mogelijke toepassingen van dit modelleren centraal staat.

De jury staat onder voorzitterschap van de schrijver Gerrit Krol. Tijdens het symposium op 11 september zal de jury haar rapport openbaar maken. Na voorlezing van het rapport zal de prijs (f 1000,-) door een bijzondere persoonlijkheid uit de wereld van de informatie- en communicatietechnologie worden uitgereikt aan winnaar of winnares.

Regels: het essay wordt voor 1 augustus 1996 verwacht bij de secretaris van de jury, drs. J. Hulstijn (Vakgroep SETI, Faculteit Informatica). Het prijswinnend essay zal gepubliceerd worden in de symposiumdocumentatie en, afhankelijk van kwaliteit en onderwerp, in een tijdschrift gewijd aan computationele benaderingen van taal.

Nadere inlichtingen over symposium, workshop en essaywedstrijd zijn te verkrijgen bij Anton Nijholt ([email protected]).

Doctoraalvoordracht

M.R. Unmehopa over: A Study of Routing Algorithms for Multiparty Connections in ATM; 22 maart 1996, 14.00 uur, BB-5.

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste INF-student(e) die een projectwil doen bij een bedrijf in Almelo. Het gaat hierbij om een informatica-student die zelfstandig een software programma kan herschrijven en voor een belangrijk deel kan uitbreiden. Daarbij moet hij of zij op de hoogte zijn van de nieuwste programmeertechnieken. Het gaat om software t.b.v. een verhuurbedrijf met 4 vestiging. De duur is ongeveer 3 maanden. De vergoeding is waarschijnlijk minimumloon. Referentienummer 466. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wat, kom dan even langs op de Integrandvestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

TBK/CT&M

Lezing Boston Consulting Group

Woensdag 20 maart organiseert ESTIEM een lezing van de Boston Consulting Group, hoofdsponsor van de Regional Final West van TIMES 1996. Deze lezing is toegankelijk voor alle studenten van de Faculteit Bedrijfskunde en vindt plaats om 16.30 uur in BB2. Aansluitend is er een borrel voor de aanwezigen in de kantine van het BB-gebouw.

Toets en congresdag Strategisch Personeelsmanagement (184158)

Voor: TBK D1

Voor het vak Strategisch Personeelsmanagement (184158) staan de volgende toetsen gepland (tijdens de college-uren volgens het rooster): 1. toets voor iedereen op dinsdag 2 april a.s. in BB1. 2. herkansing toets op dinsdag 16 april a.s. in sporthal ut (de ene helft van de herkansers doet het 3e uur de her-toets, de andere helft het 4e uur; de overige uren volgt men het college in BB1). De congresdag vindt plaats op woensdag 22 mei a.s. in BB 2. Daarna onderverdeeld in 4 groepen (zalen: WB hal IV206, WB hal V112, WB hal V212, WB T809).

Eénmalige roosterwijziging Industriebeleid en Intern. Concurrentie I (188045)

Voor: TBK D2/3

Het college Industriebeleid en Internationale Concurrentie I wordt verplaatst van woensdag 20 maart a.s., 5e/6e uur, CT1814 naar: dinsdag 19 maart a.s., 7e/8e uur, zaal CT1812. Het betreft hier een éénmalige wijziging!.

Wijziging practicumrooster 3e trimester

Voor: TBK-Propedeuse

In het practicumrooster van het 3e trimester, gedateerd op 15 februari 1996 zijn enkele wijzigingen aangebracht. De nieuwe versie, gedateerd 6 maart 1996 is af te halen bij BOZ/TBK.

Colloquium

Remco P. de Looff over: het herdefiniëren van de rol van de Cost Engineer en het geven van aanbevelingen voor het beleid van DACE, Dutch Association for Cost Engineers; 4 april 1996, 15.45 uur, BB5.

Zaalwijziging Operationele Methoden oor Logistiek en Bedrijfszekerheid (182068)

Voor: TBK-D1

In het derde trimester wordt het college Operationele Methoden voor Logistiek en Bedrijfszekerheid (182068) gegeven in zaal BB5 en niet in BB7.

Alléén in week 20 wordt het college gegeven in zaal BB7.

Collegevrije dag 28 maart 1996

Voor: CT&M

In verband met een symposium is donderdag 28 maart a.s. een college-vrije dag voor alle CT&M studenten/docenten. Voor informatie over dit symposium kun je terecht bij: Studievereniging ConcepT, WB N122, tel.: 4893884.

Materiaalkunde, BT&M trimester 2.3 en 3.3 (code 226070 en 226071)

Bij het vak Materiaalkunde, BT&M trimester 2.3 en 3.3 hoort een verplichte deelname aan het betonpraktikum. Dit betonpraktikum begint voor alle studenten die het praktikum dit trimester willen doorlopen met twee opeenvolgende instruktiemiddagen die op donderdag 21 maart 7e en 8e uur en op vrijdag 22 maart het 5e en 6e uur zullen plaatsvinden. De plaats van instruktie en de vorm van distributie van de bijbehorende handleiding worden later bekend gemaakt door ing. G. Snellink. Verder dienen belangstellenden zich in groepjes van vier personen op het rooster bij ing. Snellink in te schrijven voor de vervolgmiddagen van het praktikum

Integrand

- Integrand is op zoek naar een student die voor een groothandel in audio-visuele apparatuur een bedrijfshandboek wil maken. Ook moet de huidige situatie geëvalueerd worden. Deze opdracht is zowel part-time als full-time te doen.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging.

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK-i student(e) die de bedrijfsprocessen binnen een bedrijf wil automatiseren. Opdrachtduur: 3 maanden. In overleg part-time/full-time mogelijk. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 461, of bel:

- Integrand heeft op dit moment zeer veel opdrachten open staan op het gebied van kwaliteit. Hierbij valt te denken aan ISO-normeringen, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en Total Quality Management. Heb JIJ interesses op het gebied van kwaliteit, schrijf je dan NU gratis en vrijblijvend in bij Integrand!

Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

TN

College materiaalkunde voor transducenten

Dit vak heeft dit jaar als onderwerp materialen voor optische transducenten (optische sensoren en geintegreerde optica t.b.v. telecommunicatie). Het zwaartepunt ligt op nieuwe optische materialen zoals optisch niet-lineaire polymeren, en materialen met optische versterking en de toepassing hiervan in optische devices. Na enkele college-uren over optische eigenschappen van materialen, over niet-lineaire optica en over optische golfgeleiderstructuren zullen in kleine werkgroepen (circa 4 personen per groep) bepaalde onderwerpen worden behandeld. Hierbij zal men trachten vanuit specifieke materiaaleigenschappen tot een ruw ontwerp van een device te komen.Mogelijke onderwerpen zijn: Niet-lineair optische polymeren voor geheel optische schakeldevices; Anorganische en organische materialen voor optische versterking; Materiaal eigenschappen van anorganische golfgeleiderstructuren (SiON); interfaces in polymeer golfgeleiderstructuren; licht uit silicium. De resultaten van de werkgroepen worden samengevat in een mondelinge presentatie en een kort verslag. Studiemateriaal: Reader. Data: derde trimester, maandagen 1+2 uur B1220; vrijdagen, 1+2 uur, oneven weken, B1228. Inlichtingen: Dr. Hugo Hoekstra, EL/TN 7204, tel 2818, E-mail: [email protected]

TO

Studiehandleiding Pedagodiek/andragogiek

Voor: P-studenten

Voor het vak Pedagogiek/andragogiek is er vanaf heden een extra bijlage van de studiehandleiding voor f1,- te verkrijgen bij de U-take.

Lezing ToPos

ToPoS, de vereniging van afgestudeerde TO-ers, organiseert op woensdagavond 27 maart een lezing door dr. David Jonassen. De titel van de lezing luidt: 'Mental Models: Knowledge in the Head and Knowledge in the World'. Jonassen is als hoogleraar Instructional Systems verbonden aan The Pennsylvania State University. Belangrijke bijdragen van Jonassen zijn publicaties over en toepassingen van technologie in instructie en leren. Zijn huidige onderzoek richt zich op het ontwerpen van constructivistische leeromgevingen, cognitive tools, kennisrepresentatiemethoden en individuele leerverschillen. Ook medewerkers en studenten van de UT zijn van harte welkom. Deelname is gratis. Aanvang: 19.30 uur koffie; 20.00 uur start de lezing. Afsluiting: 21.30 uur. Plaats: TO-L216. Inlichtingen bij Nienke Nieveen, tel. 3625, [email protected]

Experiment voor de huidige 2e jaars TO-studenten

In het kader van een experiment wordt aan een 6 tot 10 tal studenten op de werkplek thuis (beperkt tot die woonplaatsen die in het plaatselijke telefoonboek staan) een ISDN verbinding ter beschikking gesteld voor de periode van enkele maanden. Zij die in de maanden april-juni a.s. bereid zijn een telematica-versie van de Hypermedia-ontwerpopdracht van het 3e jaars TO-vak Lin. en Hypermedia (193525) te volgen komen daarmee ook in aanmerking voor zo'n tijdelijke (gratis) ISDN verbinding. Er wordt verlangd dat je op je werkplek een MS-Windows systeem (voorzien van Windows95) paraat hebt, en ook dat je bereid bent te investeren in het experimentele karakter. Na afloop wordt bij goed gevolg vrijstelling gegeven voor de hypermedia opdracht uit het vak Lin. en Hypermedia. Belangstellenden kunnen zich per email aandienen bij dr. P.A.M. Kommers email: [email protected] of telefonisch 3576.

TW

Wijziging Tijdstip en zaal 1e jaars W&M-college 'wiskunde in praktijk' (160518)

Voor: 1e jaars en 2e jaars TW-studenten

In verband met het feit, dat het vak 'Wiskunde in praktijk' (160518) ook door veel 2e jaars TW-studenten is gekozen, wordt dit college in het 3e trimester verplaatst van woensdag 5e en 6e uur in TW C138 naar dinsdag 7e en 8e uur in TW A137.

TWIST

Het studentenoverleg TWIST organiseert vrijdag 22 maart a.s. om 12.30 uur een gesprek tussen studenten en de stagecoördinatoren Scholten en Schreuder. De laatste tijd circuleerden er negatieve geluiden omtrent de procedure rond stages. Hebben studenten te hoge verwachtingen van wat een stagecoordinator voor hen moet doen, of is er meer aan de hand? TWIST wil in dit open(!) gesprek waarbij alle partijen (ook de D-coördinator en de onderwijsdecaan) aanwezig zijn de ontevredenheid over de procedure boven tafel krijgen. Het geheel zal plaats gaan vinden in A131, koffie en thee aanwezig. Als je mee wilt praten, kom dan ook!

WB

Hoorcollege Dynamica I

Voor WB P-studenten

Bovengenoemd hoorcollege (wkn. 19, 21, 23 en 24) wordt verplaatst van dinsdag het 1/2e uur naar dinsdag het 5/6e uur. De zaal blijft ongewijzigd (WB T.500).

Voorlichtingsmiddag van de vakgroep: Technische mechanica en Tribologie

Voor WB D1-studenten

Bovenstaande voorlichting zal plaatsvinden op maandag 18 maart a.s. om 13.45 uur in zaal WB N.105.

College Inleiding stromingsleer (code 147001)

Voor WB D1-studenten

Hoor- en werkcolleges:

De cursus Inleiding stromingsleer wordt in het 3e trimester gegeven aan de hand van het collegedictaat en de bijbehorende vraagstukkenbundel. Daarnaast zullen op de werkcolleges eenvoudige oefenvraagstukken, toegespitst op bepaalde onderwerpen uit de stof, uitgereikt worden. De hoorcolleges vinden plaats op woensdag het 5e en 6e uur in zaal WB T.500.

De werkcolleges worden voor de diverse groepen gegeven op de volgende

tijden en plaatsen: Groep A: donderdag 3e en 4e uur in zaal Hal V.112; Groep B: donderdag 3e en 4e uur in zaal T.1109; Groep C: donderdag 5e en 6e uur in zaal Hal V.112; Groep D: donderdag 5e en 6e uur in zaal T.1109; Groep D1-herhalers: vrijdag 3e en 4e uur in zaal Z.124.

Bij het tentamen mag gebruik gemaakt worden van het collegedictaat en de vraagstukkenbundel met eventuele uitwerkingen. U dient een pocketcalculator mee te nemen.

N.B.: Over het precieze tijdstip van het eerstvolgende tentamen zult u nog geïnformeerd worden.

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste WB-student(e) die een project wil afronden bij een bedrijf in Oldenzaal. Het gaat hierbij om een opdracht van defensie voor het ontwerp van Mobiele Film Processing Units. Vorig jaaris daar een start mee gemaakt door een UT-student. De WB-student die wij NU zoeken moet de ontwerpaantekeningen corrigeren en aanpassen, een onderdelenboek aanmaken en een gebruikershandleiding samenstellen. Aansluitend moet er leiding gegeven worden aan twee kleine projecten t.b.v. de Koninklijke Luchtmacht. Er moet z.s.m. met de opdracht worden begonnen en de duur is ongeveer 3 maanden. De vergoeding is waarschijnlijk minimumloon. Referentienummer 465. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wat, kom dan even langs op de Integrandvestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Campus en studentenleven

SPE

Vertrek pastor Carla van der Heijden

Pastor Carla van der Heijden is per 1 februari j.l. benoemd als pastor in de gevangenis te Almelo voor de halve werktijd. Hiermee is aan de periode van onzekerheid voor haar en voor het SPE een einde gekomen.

Carla heeft om redenen die buiten het SPE liggen uitdrukkelijk verzocht geen officieel afscheid met genodigden te organiseren. Het SPE-bestuur respecteert deze wens. Zij zal wel nog een keer voorgaan in een viering op 17 maart a.s.

Vrijhof een bouwput: gevolgen

Vanaf vorige week is het SPE (als dat nog bereikbaar is) te zoeken via de linker zijkant van de Vrijhof bij de sintelbaan. De komende weken zal het vaak niet mogelijk zijn in de de Vrijhof te werken of een kring te houden. Dat vraagt veel improvisatie. Secretariaat: Deze week gesloten. Verder naar bevind van zaken geopend. Kapel: Deze is afgebroken. Het Vesper vindt plaats in kamer 251 bij de psychologen. De vastenmaaltijd zo mogelijk op 201. Groepen: Zoveel mogelijk bij deelnemers thuis. Als het plotseling op een andere plaats moet dan is dat bekend bij de portier van de Vrijhof (postruimte bibliotheekingang). Vieringen op zondag: De vieringen vinden tot de zomer plaats in 'De Boerderij' aan de overkant van de Vrijhof. De ruimte is beperkt. als het vol is zullen we misschien ook wel eens op de grond moeten zitten. De kinderen gaan voorlopig naar het Kwekhoes van de personeelsvereniging bij de tennisbanen.

Roze Oase in de Woestijn

Zondag 17 maart wordt er weer een 'roze' kerkdienst gehouden. De viering is voor iedereen, maar in het bijzonder voor lesbo's en homo's. Het is 17 maart zondag Laetare (Verheugd je!) een vreugde zondag in de Veertigdagen, die herinneren aan de woestijntocht op weg naar Pasen. De liturgische kleur verandert dan van paars naar roze. De viering wordt gehouden in de Remonstrantse kerk in Hengelo (hoek Woltersweg-Grundellaan) om 16.00 uur. Voorganger is Jan de Jongh.

Pasen

Ook dit jaar wordt weer een Paasviering gedurende de hele nacht gehouden.Hoewel de ruimte zeer beperkt is hopen we dat in de Boerderij te kunnen doen. De nachtwake begint met een dienst om 23.00 uur. Vanaf 0.30 uur is er dan om het half uur een liturgie. Om 7.30 uur in de morgen vindt de afsluitende viering plaats met de kinderen.

Abdij

Rond Palmzondag is er weer een abdijweekeinde (Vrijdagavond - maandagmorgen). Er zijn nog een paar plaatsen open. Wie mee wil moet zo spoedig mogelijk rechtstreeks contact opnemen met Kees Kuyvenhoven (053-337571).

Bereikbaarheid pastores: Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

Diversen

Trefavond Agapé

Dinsdagavond 19 maart is er weer trefavond van christelijke studentenvereniging Agapé. Plaats en aanvang: 19.30 uur in zaal 3 van de Vrijhof. Vooraf eten in de mensa, verzamelen 18.00 onderaan trap mensa I. Na afloop om 21.15 een info-halfuurtje over het Rusland zomerproject. Voor meer info, bel Duko (431 94 98).

ASV Taste

De tentamenperiode is weer voorbij, de lente komt eraan en we hoeven helemaal niet, zoals anderen, te fuseren. De openingstijden van de sociteit zijn weer normaal. Volgende week dinsdag 19 maart heeft de Cuco cabaret in de sociëteit van de 'Goddelijke Lijven' uit Leiden. Donderdag 21 maart: jaarclubpresentatie. De openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 1.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. tel.: 4326238.

RSK

Vanavond, donderdag 14 maart, houdt de christelijke studenten vereniging RSK een verenigingsavond. Er wordt een video vertoond over de Willow Creek Community Church. Na afloop van de video zullen we met elkaar een nabespreking houden. Voorafgaande van de film is er een openmaaltijd (18.00 uur in het YMCA-gebouw, Blijdensteinlaan 55, Enschede). Hierna gaan we naar de Opstandingskerk, hoek Zon- en Maanstraat, Enschede, waar om 19.30 uur de koffie klaar staat. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Voor informatie bel Natasja (053-4333294).

Ovatie

Deze week verschint het dubbeldikke OVATIE-journaal, met daarin een planning voor de komende activiteiten# Het is nog mogelijk om je op te geven voor de excursie naar T,T & T International, bel Sander (4336654)# Binnenkort zal er een introductiecommissie worden opgestart om plannen te maken voor de UT-intro# Donderdag 26 april is de halfjaarlijkse ALV, uitnodiging + agenda volgt# Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze secretaris Roy (tel: 4338450)

Bellettrie Bibliotheek

Zaterdag 16 maart start om 11.00 uur een boekenverkoop van overtollige boeken voor f 1 per stuk.

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen, die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zal je nog een functie uitoefenen, waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Procter & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

ESTIEM Enschede

Nog vier dagen en dan gaat de Finale West van TIMES 1996 in Enschede van start. Voor eenieder die geinteresseerd is volgen hier enige belangrijke data: # 18 maart vanaf 2000 openingsfeest in van Eijck # 19 maart: 22.00 daverend 'eind'feest in Down Under (onder de HTS, Brinkstraat 81) # 20 maart: Lezing van de Boston Consulting Group, 's Avonds borrel in San Remo # 21 maart: Kroegentocht startend om 22.00 in Van Eijck # 22 Maart 11.00 Farewell brunch in Le Monde # Join and Party! Remember: strangers are just unknown friends. # Belangrijk om te noteren: ESTIEM Enschede gaat naar Gothenburg in de week van 30 april tot en met 5 mei. Houd de week vrij en ga mee! # ESTIEM is bezig met een congres met als thema 'Marketing and Information Technology'. Dit congres vindt in de tweede week van januari 1997 plaats. Interesse of vragen: bel 4893527 of 4895113!

Kiesvereniging Progressieve Samenwerking

De KPS verzorgt een WWW-pagina met informatie over de Universiteitsraad. Kijk eens op http://snt.student.utwente.nl/~kps.

DSC/DJC

De komende weken zullen in het teken staan van de aanname van de nieuwe jaarclubs binnen de vereniging. In deze periode zal vrijwel iedere sociteitsavond een aantal aspirant-jaarclubs zich aan de leden presenteren. Zo ook vanavond. De sociëteit, gevestigd aan de Walstraat, zal op dinsdag- en donderdagavond geopend zijn. Op donderdag bestaat de mogelijkheid om op de sociëteit te eten. Inschrijven hiervoor dient voor maandagavond 21.00uur te gebeuren bij de heer van Hunen (tel: 332055). Aanstaande dinsdag zal er een belangrijke ALV gehouden worden. Tot slot een wijziging ten aanzien van de planning in het Gnossis: de Tribunaalavond zal na de Stedentocht worden gehouden, beide op woensdag 10 april. De interim-Senaat is telefonisch bereikbaar onder nummer 328384.

Amnesty International

'A short Story about killing' gaat over doodstraf. Deze zeer indrukwekkende film is Maandag 18 Maart te zien in het theatertje naast de Vestingbar. Iedereen is van harte welkom. De film begint om 20.00 uur. We zullen bij de ingang een bescheiden toegangsprijs vragen. Voor meer informatie, bel Erik: 4895034. Woensdag 20 Maart gaan we weer brievenschrijven in de kantine van het CC-gebouw. Vanaf 12.30 uur kan je dan bij ons terecht om voorbeeldbrieven over te schrijven. Enkele weken geleden is er een groep van 8 gevangenen in Griekenland vrijgelaten. Deze stonden ook op de groetenlijst. Mochtje dus een kaartje willen gaan sturen naar Griekse gevangen, informeer dan eerst bij Arvid (4359636) of de beteffende persoon nog wel gevangen zit.

Studieverenigingen

Alembic

Op 17 en 18 april vindt het OSTS-SYMPOSIUM plaats, titel 'Wat er stroomt in de technologie, de chemisch technoloog als waterbeheerder'. De eerste dag lezingen, de tweede dag een excursie naar Grolsch (over waterzuivering!) # Wil je meer weten over het brouwen van bier, doen dan mee met de Grolsch excursie op 20 maart, georganiseerd door de activiteitencommissie # Als je zin hebt om een rondleiding door ons CT-gebouw te verzorgen en daarna nog even een biertje wilt drinken op een borrel, schrijf je dan in als activist voor de ouderdag op 26 april # Het ASOCT heeft een lijst opgesteld met kandidaten voor de faculteitsraad. Kijk nu al vast op wie je wilt gaan stemmen, of stem anders blanco! De kandidaten zijn (tussen haakjes het aantal studiejaren): 1. Ellen Lichteveld (3), 2. Hans Bosch (2), 3. Eelko Bos (3), 4. Brigitte Wolffenbuttel (4), 5. Annemarie Zegers (2).

ConcepT

Tot en met vrijdag is er in de middagpauze van 12.30 - 13.30 de boekenverkoop * De uitreikstukken van het vak materiaalkunde (226070) kosten f 27,50 en zijn op de ConcepT-kamer te verkrijgen * Verder organiseert de Akcie op 2 april de Danny-Is-Jarig / Paasborrel * Donderdag 28 maart symposium 'De andere kijk, grenzeloos riviermanagement?', deelname f7,50, inclusief lunch f17,50. Schrijf je dus snel op de ConcepT-kamer in. * Vrijdag 29 maart houdt Paul Rosenmöller (fractievoorzitter GroenLinks) tijdens het 3de en 4de collegeuur in WBC-101 een (gratis) lezing over het beleid rondom de infrastructuur * Op 23 maart houdt Sirius, in samenwerking met stichting 'Debat aan de Markt' een debat, met als thema 'de toegankelijkheid van het hoger onderwijs' gehouden. Zie voor meer informatie het ConcepT-bord * Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Sirius

Donderdag 21 maart houdt de Borrelcommissie de Jeneverborrel, 16.30 uur in de TW-kantine # Het Lectoraal Genootschap organiseert met Debat aan de Markt op 23 maart: een debat met Kysia Hekster en Prof. dr. Adriaansen, onder leiding van prof. F. van Vught, 16.00 uur, Muziekcentrum. Thema: toegankelijkheid van het hoger onderwijs # Op 30 maart organiseren Stress en Sirius het veelbesproken Sterrengala. Kaarten zijn weer verkrijgbaar sinds 11 maart in de BB/ TW-kantine, in de middagpauzes # Donderdag 21 maart, 16.00 uur voorlichtingsborrel voor Politiereisdeelnemers. Lokaal wordt nog bekend gemaakt # Vanaf het 3e trimester is de boekenverkoop op dinsdag en donderdag tussen 12.30 en 13.30 uur in de Siriuskamer # Gezocht: een computercommissie om de informatie-voorzieningen draaiende te houden.

Arago

Vanmiddag speciaal bier borrel # Donderdag 21 maart is de kopijsluiting van de Arago Focus. Dat wordt opschieten met het schrijven van een leuk stukje! # Heb je al een orgineel idee bedacht voor de Traval Bursaries van Shell? Wie wil er geen f 1000,- verdienen met het invullen van een formuliertje? Haal dat in de Aragokamer # Arago zoekt nog een paar eerstejaars actievelingen die het leuk vinden om dit jaar de faculteitsintroductie te organiseren. Laat je even horen en wordt actief. Gezellig en leerzaam! # Knutsel je graag met computers en heb je zin om eens netwerk te beheren, wordt dan lid van de CCCP, de Centrale Commissie voor Computer en ook Printers. We kunnen wat vers bloed gebruiken # Arago loopt met twee teams de Batavierenrace: het Buikjesteam en het Beentjesteam. Beide teams zitten bijna vol, op een of twee hard hollende meiden na # Op 28 maart volgende ALV.

Abacus

Awacs, de almanakcommissie, vraagt mensen die een sappig verhaal kunnen schrijven voor 15 maart hun bijdrage op schijf aan te leveren. Er zijn nog etappes over voor de Bata444race. Verder excursies naar de volgende bedrijven: Holland Signaal 21 maart, ABN-Amro 3 april, Cap Volmac 29 april en NLR op 15 mei. Inschrijflijsten worden drie weken van te voren opgehangen. Vandaag is de deadline van de Ideaal! Boekenverkoop voor het nieuwe trimester zal plaatsvinden elke maandag en dinsdag van 12.45 tot 13.45 uur. Voor vragen en/of suggesties: kom naar de Abacus-kamer of bel (053-489)3435 of mail [email protected]

Communiqué

Vandaag begint de vrije verkoop van de boeken. Wees er op tijd bij en neem cheques of gepast geld mee # Woensdag 3 april: voor f5 kan je van 21.00 tot 02.00 uur feesten in de Blauwe Kater, eerste consumptie gratis, kaarten te koop bij de Communiqué-kamer # SOTCW zoekt nog mensen, dus meld je aan # De communiqué-kamer is geopend van 12.30 tot 13.45 van maandag tot en met vrijdag.

TObias

De boeken voor het derde trimester zijn er weer! De vrije verkoop begint op 26 maart # Er kunnen nog mensen mee op de Turbo-Trip naar Berlijn. Meldt je dan even en de TObias-kamer # Dinsdag 7 mei is er een werkvelddag, houdt die datum dus nog even vrij # Op 1 juni ouderdag TO, schrijf je vandaag nog even in # Meld je aan voor de pr-commissie of de symposiumcommissie.

Scintilla

Het bestuur bestaat nu uit Bart Jansen van Galen, president; Christiaan Prins, vice-president; Linda Schneider, secretaris; Marc Groot Koerkamp, penningmeester; Jeroen Kruijver, administrateur; Richard van den Toorn, ledencoördinator # Heb je altijd al eens willen laserquesten tegen Argao? Schrijf je dan nu in de kantine of via internet (SCALA homepage) # Voor de IKEL zijn we nog op zoek naar actievelingen en doegroepleiders # Ook voor de SJACO (Scintilla's Jaarboek Commissie) zoeken wij nog enkele eerste, tweede of derde jaars studenten # Speciale prijskrakers bij de STORES: SIMM's 4Mb 72 pins f135,-; 8Mb f275,-; Quad Speed CD-ROM drive voor f129,-. Alle artikelen zijn op voorraad! # Nieuw: de STORES on the Rocks actie, kom eens langs om te informeren, geopend ma 12.30-13.30, wo 12.30-14.30 en vr 12.30-13.30. # Scintilla is bereikbaar per telefoon (053) 489 2810, fax (053) 489 1068 en per e-mail [email protected]

Stress

Kaartverkoop Stress/Sirius-gala: van half één tot half twee in de BB-kantine. Kosten f 60 per paar # De TBKI-commissie organiseert op 24 april een workshop bij de ABN-Amro, speciaal gericht op studenten die de I-stroom doen (zie vorige krant) # Voor de halve finales van de TIMES managementcompetitie, die in Enschede gehouden worden, zijn dagactivisten en hostsnodig. Aanmelden kan op het ESTIEM-bord # Voor vragen, opmerkingen, koffie en vooral gezelligheid: kom naar de Stress-kamer. Voor verdere informatie over Stress, bel (489)3527.

Sport

NSK waterpolo

Dit jaar is er weer een NSK waterpolo. Dit maal zal deze op 11 en 12 mei plaatsvinden in Groniningen. Ben je student en speel je minimaal 2e klasse bond (heren) en 2e klasse district (dames), geef je dan voor 24 maart a.s. op voor de selectie trainingen bij: Walter van de Koot (053-4333909).

info/sport, voorlaatste pagina

Duikteam

Zwem- en waterpolovereniging Piranha wil op korte termijn een duikteam opzetten. In eerste instantie wordt geen opleiding gegeven en dus zoekt Piranha ervaren duikers met een brevet en een uitrusting. Toekomstige leden van het UT-duikteam hoeven hun lidmaatschap bij hun eigen vereniging niet op te geven. Conditietrainingen vinden plaats in het binnenbad. Het buitenbad van de UT is met drie meter diep genoeg voor het oefenen met volledige duikuitrusting. Lid worden van Piranha kost met campuskaart negentig gulden per jaar en hiervoor kan tevens worden meegedaan met het onderwaterhockey. Stijn en Avsarhan vragen duikfanaten zo spoedig mogelijk contact op te nemen: telefoonnummer 053 - 4328419 (Avsarhan) of 053 - 4895012 (Stijn).

Voetbalgroep UT-kring zoekt nieuwe leden

De voetbalgroep van de UT-Kring bestaat uit een aantal medewerkers die elke maandag van 17.00 tot 18.30 uur in de sporthal zaalvoetballen. Hierbij staat het plezier voorop. Er is plaats voor enkele nieuwe leden. Wij zijn op zoek naar enthousiaste voetballers die zin hebben om wekelijks een balletje te trappen. Campuskaart is verplicht. Nadere informatie bij Jan Kuper, tel. 3785.

Lente introductie Euros roeien

Winter overleefd? Train nu die vetkwabben eraf bij Euros Roeien! Dit jaar wordt er weer een lente-introductie roeien georganiseerd. Voor slechts 50 gulden kun je als lente-lid het mooiste gedeelte van het roeiseizoen roeien en ook wedstrijden starten! Maar het gaat niet alleen om het roeien. Iedere woensdagavond is er een borrel op de loods en iedere donderdagavond wordt er op de loods gegeten. Verder kun je je uitleven op het Eerstejaarsfeest en het Jaarfeest. Wil je dit meemaken bel dan Margo (053-4340327), Frederik of Jan (4895173). Je kunt je ook aanmelden via een inschrijfformulier te verkrijgen op de loods. De mogelijkheid tot proefroeien is er op donderdag 14 maart en dinsdag 19 maart vanaf 15.00 uur.

Disc Devils Twente

Na de ontzettend gave tentamenperiode heb je vast wel zin in wat anders dan studeren. De zon begint ook eindelijk te werken, dus is het tijd voor de Frisbee Intro-training. Woensdag 27 maart en 3 april kun jij op het sintelbaanveld meedoen aan een frisbee-training, waar je naast werpoefeningen ook uitgebreid de gelegenheid krijgt om je moe te rennen. De trainingen beginnen om 20.15 en duren een kleine twee uur. Als je sportschoenen met noppen hebt, is het verstandig ze mee te nemen. Mee doen kost niks en voorinformatie kun je Maurice bellen (053-4895022).

Badminton bij DIOK

Voor alle mensen die eens de beginselen van de badmintonsport onder de knie willen krijgen geeft de studenten-badmintonvereniging DIOK weer een beginnerscursus. De cursus wordt gegeven door de trainer Jan Timp op donderdagavond vanaf 21:00 uur in het Sportcentrum. De cursus duurt 8 weken (dat is 8 avonden) en begint op 21 maart. De kosten van de cursus zijn fl. 15,-. Het bezit van een eigen racket is niet noodzakelijk; er kunnen rackets geleend worden. Voor meer informatie en inschrijvingen kun je bellen: Marcel Duizendstraal, tel. 053-4895026.

ZPV Piranha

Gezocht: gezellige vereniging in bezit van riante badkuip zoekt dames voor een langdurige badrelatie. Liefst bartypes. Interesse? Kom dan langs op een training: ma. 19.30 - 20.45 Spiegelbad (UT); wo. 20.30 - 21.45 Spiegelbad (UT). Wij zijn te herkennen aan ons badpak. Reacties onder telefoonnummer 053 4333909 (Walter).

Korfbalvereniging Vakgericht

Vandaag, donderdag 14 maart, organiseren wij een extra introduktietraining in hal 2 van het sportcentrum vanaf 17:30 tot 18:30 uur. Of je nu al jaren aan het korfballen bent of je hebt nog nooit een bal de lucht ingegooid, je bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Opgave is niet nodig. Voor meer informatie: Michiel Tamminga (053-4895007) of Ria Koelma (074-2439262).

Menu

Week 12

ZATERDAG 16 MAART

Heldere ossestaartsoep

***

Hongaarse Goulash

Doperwten en Wortelen-Rauwkostsalade

buffet-Rijst of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 17 MAART

Kippesoep

***

Roomschnitzel Hawaii-Kerrieroomsaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gekbakken Krielaardappelen of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 18 MAART

Kerriesoep

***

Cajun Dish-Jambalayarijst

Cole slaw-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 19 MAART

Minestronesoep

***

Gebakken Visfilet met Currysaus of

Visgratin of Vleesgerecht

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Frites of Gek aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 20 MAART

Oosterse groentesoep

***

Gegratineerde Fusili Bolognaise

Tuinbonen met Worteljes

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 21 MAART

Goulashsoep

***

Varkenssteak met Shoarmakruiden

Knoflooksaus-Doperwten

Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 22 MAART

Franse uiensoep

***

Hamburger met gebakken uien

Vleessaus-Sperciebonen

Rauwkostsalde buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

________________________________

VEGETARISCH

________________________________

MAANDAG 18 MAART

Kerriesoep

***

Gevulde Paprika met Groentemelange

en roerei gegratineerd met kaas

Tuinbonen met worteltjes

Rauwkostsalade buffet-Frites

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 19 MAART

Minestronesoep

***

Gebakken Tahoe-Gado Gado

Pindasaus-Rauwkostsalade buffet

Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 20 MAART

Oosterse groentesoep

***

Gebakken kaasplak-Kaassaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 21 MAART

Kerriesoep

***

Provencaalse Champignonragout

Tagliatelle Verde-Doperwten

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

C A F E

h a p a a n d e t a p

Griekse spies met Gyroskruiden, Tzazikisaus,Rauwkostsalade,Frites

*********

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Maandag 18 + Dinsdag 19 maart

Spare Ribs met diverse sauzen

rauwkostsalade, stokbrood

Woensdag 20 + Donderdag 21 maart

Kipfilet met Singaporesaus, verse groente, rauwkostsalade, rijst

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.