INFO

| Redactie

AIESEC-Ambassadors Programme: AIESEC biedt alle eerste- en tweedejaars studenten de mogelijkheid om als Nederlandse ambassadeur naar Bolivia, Egypte, India, Tunesie of Zuid-Afrika te gaan. Als jij uitgekozen wordt zul je zes weken naar een van de hiervoor genoemde landen vertrekken om daar deel te nemen aan lokale AEIESEC-projekten, onderzoek te doen naar cultuurverschillen en mee te doen aan plaatselijke aktiviteiten. Zodoende zul jij op een leuke en ontspannen manier een uitwisseling krijgen van cultuur, kennis en ervaringen. De voorbereiding, het vliegticket en de opvang worden door AIESEC verzorgd. Als je terugkomt in Nederland zal een verslag van jouw ervaringen in kranten en tijdschriften te lezen zijn. Schrijf je in als AIESEC-ambassadeur en maak de trip van je leven. Inschrijven kan tot 15 maart. Meer informatie: AIESEC-Twente. BB-gebouw, kamer 100a, tel. 053-4893959.

Algemeen

Bureau Internationale Samenwerking

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 15 februari 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het college heeft besloten tot een dotatie van f 40.000 in het garantiefonds van de organisatiecommissie Batavierenrace. Tevens besluit het college de heer mr. C. van Lookeren Campagne voor te dragen als vertegenwoordiger van de UT voor het bestuur van de Stichting Batavierenrace.

Het College heeft besloten tot vaststelling van de nota 'De compensatie voor het ABP-complex nader bekeken' en zendt deze ter advisering naar de CCP. De mutaties die uit deze nota voortvloeien, worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 1996 en bij de nota 'Systeemwijzigingen 1997'.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 22 februari 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College van Bestuur heeft besloten over de discussienota 'Onderzoekinstituten en Onderzoekscholen aan de UT' advies te vragen aan het CvD en aan de CCR.

Het College van Bestuur heeft de heer dr.ir. A. Bruggink benoemd tot hoogleraar Bedrijfseconomische Aspecten van Financiele Markten en Instellingen voor 0,3 fte per 1 maart 1996.

Het College van Bestuur heeft besloten: het hoofd van de dienst P&O te machtigen bij de contractverlenging met de Stichting Catalpa voor de periode 01-05-96 tot 01-05-97, het aantal in te kopen kindplaatsen voor die periode te stellen op 75; geen wijziging te brengen in de ouderlijke bijdragen; het OPUT en de UR over het voorgaande te informeren.

Het College van Bestuur heeft ingestemd met de voordracht van prof.mr. H.M. de Jong als voorzitter van het instituutsbestuur van het Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid.

Het College van Bestuur heeft als lid van de werkgroep Groenbeleid voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 1 januari 1998 benoemd: dhr. R. Reuderink, dhr. P.E. Oostrom. Het College heeft als lid van de werkgroep Groenbeleid voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 1 januari 1998 herbenoemd: dhr. H.J.G. Bonnes, mw. R.H.W. de Bruijn-Hendriksen, dhr. M. Nollen.

Bureau Studentendecanen

In verband met de enorme overlast die de verbouwing van de Vrijhof in deweek van 11 t/m 15 maart zal geven, is het Bureau Studentendecanen in deze week gesloten. Voor dringende zaken is de studentendecaan de heer Gellekink van maandag 11 t/m donderdag 14 maart dagelijks van 12.30 tot 14.00 uur telefonisch bereikbaar onder nummer (053 -) 4775531. Vanaf maandag 18 maart is het bureau in de Vrijhof weer geopend.

Mededeling Bureau Studentenpsycholoog

In verband met ingrijpende verbouwingswerkzaamheden in de Vrijhof, en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast, is het Bureau Studentenpsycholoog in de week van 11 t/m 15 maart 1996 noodgedwongen gesloten. Reeds geplande afspraken met studenten vinden doorgang in het Medisch Centrum. In geval van crisissituaties kan (telefonisch) contact worden opgenomen met de campusartsen (tel. 8000) respectievelijk de eigen huisarts, of andere hulpverlenende instanties, b.v. RIAGG (tel. 4881881).

Verkiezingen Raad voor de Campusvoorzieningen 1996

De jaarlijkse verkiezingen voor de Raad voor de Campusvoorzieningen (vlgs. art. 1.6 van het Kiesreglement Campus 1995) zullen worden gehouden op woensdag 12 juni 1996.

Kiesrecht: De Raad voor de Campusvoorzieningen heeft naast twee buitenleden, dertien leden die jaarlijks worden gekozen door en uit de volgende groepen en voldoen aan tenminste één van de navolgende vereisten: a. aan de Universiteit Twente ingeschreven staan als student of auditor; b. aan de Universiteit Twente ingeschreven staan als extraneus; c. personeelslid zijn van de Universiteit Twente; d. 16 jaar of ouder zijn én direct voorafgaand aan de peildatum tenminste zes maanden aaneengesloten op het Campusterrein woonachtig zijn.

Stemcommissie campus: De Stemcommissie Campus bestaat uit een voorzitter en 7 door het College van Bestuur benoemde leden. De commissie is te bereiken via de voorzitter: Annette Leussink-Hulsbeek (griffie RCV), Vrijhof, kamer 128, tel. (489)2355.

Tijdschema verkiezingen RCV: Vaststelling peildatum: dinsdag 27 februari 1996; Peildatum (art. 7.1) ter vaststelling van het aktief en passief kiezersregister: maandag 1 april 1996

Vaststelling kiezersregister (bijeenkomst Stemcomm. Campus): dinsdag 2 april 1996 - 12.00 uur

Kiezersregister ter inzage en verbetering (art. 8.1) Vrijhof, kamer 128: woensdag 3 april t/m woensdag 10 april 1996.

Beslissing over verbetering kiezersregister (art. 8.2): donderdag 11 april 1996 - 12.00 uur.

De publ. over deze beslissing (art. 8.3): vrijdag 12 april op Publicatie

borden.

Voor beroep bij CSB tegen beslissing over verbetering kiezersreg. (art. 8.4): maandag 15 april t/m vrijdag 19 april 1996.

Periode kandidaatstelling (art.9): maandag 22 april t/m donderdag 2 mei 1996.

Vaststelling kandidatenoverzicht (art.10.1): vrijdag 3 mei 1996 - 12.00 uur.

Publikatie van het kandidatenoverzicht (art. 10.1): maandag 6 mei 1996 op publikatieborden

Voor herstel vormfouten bij kandidaatstelling (art. 11.1) en aanvragen tot wijziging kandidatenoverzicht: dinsdag 7 mei t/m maandag 13 mei 1996

Vaststelling en bekendmaking van beslissing over wijziging kandidatenoverzicht (art. 11.3): dinsdag 14 mei 1996 - 12.00 uur, Vrijhof, kamer 128.

Bekendmaking: woensdag 15 mei 1996 op publicatieborden.

Voor beroep bij CSB tegen beslissing over verbetering kandidatenoverzicht(art. 11.4): maandag 20 mei t/m vrijdag 24 mei 1996

STEMMING

Datum waarop uiterlijk kan worden verzocht om bij volmacht te mogen stemmen (13.1): woensdag 22 mei 1996.

Verzending stembescheiden en kiesgerechtigden (art. 14.2): dinsdag 28 mei 1996

Datum waarop uiterlijk kan worden verzocht om duplikaten van de stembescheiden (art. 14.3): dinsdag 11 juni 1996

Datum waarop stembiljetten uiterlijk om 12.00 uur door de stemcommissie moeten zijn ontvangen (art. 1.6): woensdag 12 juni 1996

Vaststelling verkiezingsuitslag (art.19.1): Plaats: Kleine Zaal, Vrijhof

Publikatie verkiezingsuitslag: vrijdag 14 juni 1996 op publicatieborden

Periode voor beroep bij CSB tegen verkiezingsuitslag (art. 19.3): maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni 1996

Officiële verkiezingsuitslag in UT-Nieuws: donderdag 27 juni 1996

INSTALLATIE NIEUWE RAAD

Einde zittingsduur huidige leden RCV (art. 4.1): maandag 26 augustus 1996

Aanvang zittingsduur in 1996 gekozen leden RCV (art. 4.1) voor de periode van één jaar: maandag 26 augustus 1996

Cursus Projectmanagement

De oorspronkelijk in januari/februari geplande cursus Projectmanagement is verschoven naar 11, 18 en 25 april van 9.00-17.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan planning, beheersing en besturing van projecten. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier uit het cursusboekje van P&O. De kosten van de cursus zijn f800 per deelnemer. Aanmelding s.v.p. vòòr 21 maart a.s.

Promoties

Gerrie Christine Hoogendam op 8 maart 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J.R.H. Ross. Het proefschrift is getiteld: The oxidative coupling of methane over doped Li/MgO catalysts.

Fernando Miguel Esteireiro Cabelo op 8 maart 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. M. Möller. Het proefschrift is getiteld: control of the reactivity of lithium initiators in non polar solvents by means of additives.

Magdalena Maria Boere-Boonekamp op 15 maart 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr. A.H.M. Kerkhoff. Het proefschrift is getiteld: Screening for developmental dysplasia of the hip. A cohort study to evaluate the screening protocol for early detection of DDH in the Dutch Infant Health Care programme.

Albert Weishaupt op 22 maart 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. A. van Silfhout. Het proefschrift is getiteld: Silicide formation in cosputtered Ti-Si layers.

Elske Heeren op 28 maart 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J.C.M.M. Moonen. Het proefschrift is getiteld: Technology support for collaborative distance learning.

Ahmed Mohammed Abdel-Nasser op 21 maart 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J.J. Rasker. Het proefschrift is getiteld: Egyptian and Dutch rheumatoid arthritis patients. A biopsychosocial analysis.

Gerhardus Jozef Augustinus Hummels op 15 maart 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. H.J. Achterhuis. Het proefschrift is getiteld: Vluchtige arbeid. Ethiek en een proces van organisatie-ontwikkeling.

Franciscus Theodorus Hendrikus Leuwerink op 22 maart 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. D. Feil. Het proefschrift isgetiteld: The influence of flexibility on structural and dynamical properties of het macrocycle 18-crown-6. A computer simulation study.

Martin Englisch op 8 maart 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof. J.A. Lercher. Het proefschrift is getiteld: Hydrogenation of crotonaldehyde over platinum catalysts.

Onderwijs

Alle faculteiten

Seminarium Sociale psychologie I en II

Voor: Bestuurskunde-studenten en studenten bijvakregeling 'Communicatiekunde'

Zie mededeling onder BSK.

Milieurecht (175017)

Voor: Alle faculteiten

Het vak Milieurecht start in week 11, op donderdag 14 maart, 3e en 4e uur in zaal BB-6. Tijdens dit college wordt een programma van het vak uitgereikt. Literatuur: Brussaard e.a., Milieurecht, 3e druk, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle. Het is mogelijk (voor niet-BSK studenten) dit vak in een aangepaste variant te volgen, ter waarde van 2,5 SP.

Keuzevak Bodemsanering (226562)

Voor: Alle faculteiten

In het derde trimester zal het D-keuzevak 'Bodemsanering' (vakcode 226562, 2SP) worden aangeboden. Studenten die dit vak willen volgen worden uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst op 11 maart a.s. om 14.00 uur in WB W245.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de docent: dr.ir. H.J.H. Brouwers, tel 4056 b.g.g. 4322.

Practicum OR I

Zie mededeling onder TBK/CT&M.

Voortgezette Numerieke Wiskunde

Het vak Voortgezette Numerieke Wiskunde (151035) wordt getentamineerd door middel van een practicum waarvoor inschrijving VERPLICHT is. Inschrijving kan op het hoorcollege (eerste college maandag 11 maart, 5+6 in TW-B102) of vanaf donderdag 14 maart bij BOZ-TW (TW-B 212). De inschrijving sluit op 21 maart; het practicum start in week 13.

Numerieke wisk. en progr.meth.

Studenten die het praktikum willen volgen in het derde trimester dienen zich hiervoor persoonlijk in te schrijven (via PC's) in de TW-praktikumzaal A-103. Lees de inschrijvingsprocedure op de publicatieborden. Er zijn slechts gereserveerde plaatsen (voor WB-exHBO:15, CT:10, EL: 15 en INF: 10) en reserve-plaatsen (voor alle faculteiten). Er zijn 3 praktikumbijeenkomsten (in de weken 13, 17 en 21); aanwezigheid is verplicht. De intekenperiode is van ma. 11 maart t/m wo. 13 maart, dagelijks van 9.00 - 16.30 uur (echter: wie het eerst komt, ....). Bij het intekenen wordt o.a. naar het studentnummer gevraagd! Tevens kan men zijn voorkeur voor een bepaalde praktikumdag kenbaar maken. De groepsindeling zal vanaf wo. 20 maart via een publicatiebord in de TW-praktikumzaal bekend gemaakt worden. U dient inhet bezit te zijn van de praktikumhandleiding Juli 1995 of een later verschenen druk. Nadere inlichtingen bij BOZ-TW, tel. 3928. In het derde trimester is er een beperkt hoorcollege. Zie onder WB voor nadere informatie.

Simulatie (124161)

Voor: WB, TN, TW, CT, INF

Het derde-trimester college Simulatie is verroosterd op dinsdagen ('oneven' weken) in TW C138, 5e en 6e uur, en op woensdagen in HL 220, 5e en 6e uur (HL is wat er van het Hallencomplex is overgebleven). Van de dinsdagcolleges zal alleen het college in week 11 (1e collegeweek worden gegeven). Studiemateriaal: Dictaat Simulatie (UT diktaat, druk 1995) en 'Dynamische Systemen: modelvorming en simulatie met bondgrafen', P.C. Breedveld en J. van Amerongen, uitgave Open Universiteit, 4 delen. Beide zijn bij de UTake aan te schaffen. Verdere informatie en de collegeplanning is te vinden in http://www.rt.el.utwente.nl/~bnk/simulation.html. Jan Broenink, e-mail: [email protected]

Beperkte openingstijden helpdesk chipkaart/CSA

In verband met de verbouwing en de te verwachten overlast in de Vrijhof is CSA/helpdesk chipkaart in de week van 11 t/m 15 maart zeer beperkt geopend: dagelijks van 12.00 - 14.00 uur. Voor wijzigingen OV-kaart en verlies of diefstal kan men terecht bij de bekende postkantoren. In geval van defecte chipkaarten raden wij u aan om in deze week een tijdelijk kaart aan te schaffen die verkrijgbaar is in de kantines (f10 statiegeld).

Win een reis naar New York of Parijs!!!

Ben jij een vergevorderde doctoraalstudent(e) en tenminste in je derde jaar? En wil je naast je studie relevante praktijkervaring opdoen? Schrijf je dan nu vrijblijvend en gratis in bij Integrand en maak kans op een vliegreis naar Parijs of naar New York voor twee personen (inclusief overnachtingen). Voor meer informatie kun je terecht op de vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Stages/afstuderen bij Shell, Procter & Gamble of Unilever

Doe nu ook mee aan de Shell Travel Bursary. Je kan een bijdrage van f1000,- ontvangen voor je zomervakantie! Het enige wat je hoeft te doen, is je vakantie-idee te beschrijven. Kom langs bij Integrand en haal een inschrijfformulier. Heb je interesse in een topstage bij Shell, Procter & Gamble of Unilever, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Peter Hagedoorn. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell, Procter & Gamble en Unilever kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

BSK

Oriëntatie Algemene Bestuurskunde (178510)

Voor: P-studenten Algemene Bestuurskunde

Het college Oriëntatie Algemene Bestuurskunde start op donderdag 14 maart a.s. met het simulatiespel 'Crisis in Delta' (van 9.00 tot 12.30 uur!!). De deelnemers aan dit vak worden gevraagd zich hiervoor in te schrijven bij BOZ/BSK. De groepsindeling (inclusief locatie van het spel) hangt vanaf dinsdag 12 maart op het bord bij BOZ. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen op vrijdag 7 juni ('s ochtends) over de reader Orientatie Algemene Bestuurskunde 1996 (de reader 1995 is niet geschikt).

Algemene economie I (173004)

Voor: P-studenten BSK

De nabespreking van het tentamen Algemene economie I vindt plaats op dinsdag 12 maart a.s. om 12.30 uur in zaal TW-B209.

Methoden en technieken I (177001)

Voor: P-studenten BSK

De nabespreking van het herhaaltentamen Methoden en technieken I vindt plaats op donderdag 14 maart a.s. om 12.30 uur in zaal TW-B209.

Algemene sociologie II (176004)

Voor: D1-studenten BSK

In tegenstelling tot wat op het rooster staat vermeld vindt het hoorcollege Algemene sociologie II (donderdag, 5e en 6e uur) het 3e trimester plaats in zaal CT-2520.

ID-project Bestuurskunde (178513)

Voor: D1-studenten BSK

Het ID-project is gewijd aan het onderwerp 'Subsidiëring' en is geconcentreerd in de weken 11 t/m 14. Het eerste college is op maandag 11 maart 1996 in BB-4 (5e en 6e uur). De syllabus voor het vak is verkrijgbaar bij de Utake. Het werkrooster van het project hangt op het publicatiebord bij BOZ.

Industrie- en technologiebeleid (173217)

Voor: D3-studenten BSK

In verband met afwezigheid van de docent vervallen de colleges Industrie- en technologiebeleid in de weken 13 en 14 (resp. dinsdag 26 maart en 2 april). Deze colleges zijn veplaatst naar week 11 en 12 (resp. woensdag 13 maart en woensdag 20 maart, 1e en 2e uur, zaal TW-RC103a).

Let op: in week 11 en 12 is het college dus op dinsdag het 1e en 2e uur en woensdag het 1e en 2e uur.

Vergelijkend publiekrecht (175228)

Voor: D3-studenten BSK

In het vak vergelijkend publiekrecht wordt aandacht besteed aan de vergelijking van de staatsrechtelijke systemen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië, België en Nederland. De opzet van het vak (met de literatuur en het collegerooster) is te verkrijgen op het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek, kamer TW-C219.

Rechtspersonenrecht (175214)

Voor: D3-studenten BSK

Ter voorbereiding op de eerste collegebijeenkomst van 12 maart a.s. dient u de volgende twee artikelen te hebben gelezen. Het betreft: Het begrip bestuursorgaan, door M. Bense/ S. Zijlstra (NTB 1994, p. 253-270) en Stichtingen met een publieke taak als bestuursorgaan, door S. Zijlstra (De Gemeentestem 1995, p. 469-474). Tegen een geringe vergoeding kunt u vanaf 6maart de artikelen afhalen bij het secretariaat van de Vakgroep Staat en Politiek. Gebleken is dat het boek Rechtspersonenrecht, Pitlo/Löwensteyn/Raaijmakers 1994 niet meer door de uitgeverij kan worden geleverd. Van het gedeelte uit het boek dat wordt gebruikt voor het onderwijs als studiestof wordt momenteel een reader gemaakt. De reader zal binnenkort verkrijgbaar zijn bij de Utake.

Bedrijfseconomie van de collectieve sector (173703)

Voor: D3-studenten BSK

Studenten die belangstelling hebben om het tentamen Bedrijfseconomie van de collectieve sector te bespreken kunnen contact opnemen met de heer Crijns op =E9=E9n van onderstaande telefoonnummers: 074-2451515/21; 074-2774810; 053-4893102; 053-4894823.

Straf- en strafprocesrecht (175810)

Voor: D3-studenten BSK

In verband met de studiereis die in het kader van Veiligheidsstudies is georganiseerd, zal het derde blok niet op 19 april plaatsvinden, maar doorschuiven naar 3 mei. Het vierde blok zal dan plaatsvinden op vrijdag 10 mei. De colleges Straf- en strafprocesrecht zullen dus worden aangeboden in blokken van 9.00 tot circa 12.30 uur op de volgende data: 15 maart, 29 maart, 3 mei en 10 mei in zaal TW-A101. Tevens dient erop gewezen te worden dat deelnemende studenten worden geacht ook het eerste collegeblok voor te bereiden. Hiertoe dient bestudeerd te worden hoofdstuk I, paragraaf 5 (lees de rest van hoofdstuk I) en hoofdstuk IV van het studieboek Enschedé, Ch.J., 'Beginselen van het strafrecht', bewerkt door C.F. R=FCter & S.A.M. van Stolwijk, 8e druk, Kluwer, 1995. Ook dienen de bij deze stof behorende opgaven in de reader gemaakt te worden! De reader is vanaf het midden van week 10 verkrijgbaar bij de Utake. Voor vragen kunt u terecht bij mw drs. M. de Groot, tel. 3939.

Milieurecht (175017)

Voor: D3-studenten BSK

Het vak Milieurecht start in week 11, op donderdag 14 maart, 3e en 4e uur in zaal BB-6. Tijdens dit college wordt een programma van het vak uitgereikt. Literatuur: Brussaard e.a., Milieurecht, 3e druk, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle.

Afstudeeropdracht

Voor: BSK-studenten

De Regionale Instelling voor Dagopvang Almelo e.o. (RIDA) is een instelling die op twee locaties, te weten Almelo en Nijverdal, dagactiviteiten biedt voor langdurig zorgafhankelijke mensen in de geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg is sterk in beweging en dit heeft ook gevolgen voor de RIDA. Het is daarom ook, dat deze instelling behoefte heeft aan een (strategisch) beleidsplan. In dit beleidsplan dient onder meer aandacht te worden besteed aan de volgende elementen: a) een analyse van de sterke en zwakke punten van de RIDA; b) een analyse van de snel veranderende opvattingen over de GGZ en de GGZ-structuur; c) een analyse van de huidige en toekomstige besturing van de GGZ en de bijbehorende financiering; d) voorstellen voor een toekomstige positionering van de RIDA in de GGZ-structuur Almelo; e) voorstellen voor een slagvaardige interne organisatiestructuur. Voor het ontwikkelen van dit strategisch beleidsplan zoekt de RIDA een student/ afstudeerder. Reacties kunnen worden gestuurd aan de voorzitter van de RIDA, de heer drs. S.P. Bangma, directeur van de RIAGG Almelo, Postbus 398, 7600 AJ Almelo. De heer Bangma zal ook debegeleiding op zich nemen. Bij hem kunt u nadere informatie verkrijgen, tel.: 0546-542424.

Afstudeerstage bij de Europese Commissie

Voor: Studenten BSK

Studenten die in aanmerking willen komen voor een afstudeerstage bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen per 1 oktober 1996 dienen vóór 15 maart a.s. contact op te nemen met de stagecoördinator. In beginsel komen alleen in aanmerking studenten Europese Bestuurskunde. Goede studieresultaten zijn een pré. De aanvraagformulieren dienen uiterlijk 21 maart a.s. bij het stagebureau ingeleverd te zijn. Stagebureau Bestuurskunde, kamer TW-C103, 's morgens (tel. 053-489 3239/3240).

Spreekuur prof.dr. C.L. Menting

Voor: BSK Algemeen

In verband met de pensionering van prof.dr. C.L. Menting komt het spreekuur (dinsdag van 11.30 tot 13.00 uur) met ingang van week 11 (maandag 11 maart) te vervallen.

Taal & Communicatie I (168601)

Voor: P-studenten BSK en TO

De volgende wijzigingen zijn aangebracht in het college Taal & Communicatie I. TO-studenten volgen het college op donderdag het 1e en 2e uur in zaal TW-C138. Voor BSK-studenten wordt het vak aangeboden op dinsdag het 1e en 2e uur in zaal TW-B103.

Milieurecht (175017)

Voor: Alle faculteiten

Het vak Milieurecht start in week 11, op donderdag 14 maart, 3e en 4e uur in zaal BB-6. Tijdens dit college wordt een programma van het vak uitgereikt. Literatuur: Brussaard e.a., Milieurecht, 3e druk, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle. Het is mogelijk (voor niet-BSK studenten) dit vak in een aangepaste variant te volgen, ter waarde van 2,5 SP.

CT

139902 2.3-Keuzepraktikum

In Kattebel van week 9 of 10 staan belangrijke mededelingen m.b.t. 1. Het begin van het praktikum op woensdag 13 maart a.s.; 2. De bibliotheekinstructie op woensdag 13 maart of donderdag 14 maart; 3. De postersessie op donderdag 9 mei a.s.; 4. De uiterlijke datum (maandag 20 mei 1996 vóór 08.30 uur) waarop het verslag moet zijn ingeleverd; 5. De verslaggeving. Elke betrokkene dient hiervan kennis te nemen en er naar te handelen!

Zaalwijziging D1/D2-rooster 3e trimester

Voor: CT/WB/TBK-P studenten

In verband met de CT-ouderdag op vrijdag 26 april a.s. worden onderstaande colleges verplaatst van CT 2520 naar CC zaal 4! h.c.Project Ch. Techn. (137502) 1e+2e u; h.c.Fys. Transport versch. (137001/137015) 3e+4e u.; h.c.Apparaatk. (138501) 5e+6e u. Volledigheidshalve wordt meegedeeld dat het hoorcollege Project Chem.Techn. (137502) van woensdag 3 april a.s. 1e + 2e uur wordt verplaatst van CC4 naar CT 2520.

Produktie-automatisering (237300), Boek vermist => geen tentamenbriefjes

Voor: BIT D1 en CTi D2/D3

Van de aan de studenten beschikbaargestelde boeken ('Het ontwikkelen van SCADA systemen' uit de CAP VOLMAC perform reeks) ontbreekt nog 1 exemplaar. Zolang dit boek niet terug is worden er geen tentamenbriefjes verstuurd. Degene die dit boek in zijn bezit heeft wordt dringend verzocht dit zo spoedig mogelijk in te leveren bij de docent: C. Huijs INF kamer 4033. Groep 1 moet bovendien nog een sleutel inleveren.

College Fasenleer (134012)

Het college Fasenleer zal in het derde trimester worden verzorgd door dr. ir. M.A. van der Hoef. Het college begint op maandag 11 maart, het 7e en 8e uur. Belangstellenden worden verzocht zich op te geven bij Bartie Bruggink, CT1310, tel. 3479.

Simulatie (124161)

Zie mededeling onder Alle faculteiten

EL

Doctoraalvoordracht

R.A.M. Sprenkels over: Management of ATM networks; 8 maart 1996, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

F.P.C. Groot over: Measuring and Modelling Electromigration Induced Early Resistance Changes; 7 maart 1996, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

J. van Ee over; Regeneratieve Oscillator met lage ruis; 14 maart 1996, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Inleiding vaste stof fysica (122810)

Hoewel dit vak dit studiejaar niet gegeven wordt, wordt aan studenten die het vak vorig jaar of eerder gevolgd hebben, toch een tentamengelegenheid geboden. Het tentamen zal plaatsvinden op 2 april 1996, 13.30 in zaal BB 2. Inschrijving vindt plaats bij BOZ-EL van 18 maart t/m 22 maart.

250-uurs voordracht

J.F. Dijkhuis over: Improvements of the Alasca Optical Resolver; 11 maart 1996, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1228.

Aanmelding Projekt Voortgezette Elektronica (1222260, 2.5 SP)

Studenten die dit projekt in het 3e trimester willen doen, dienen zich uiterlijk 15 maart a.s. in te schrijven op de inschrijflijst op kamer EL/TN 3220. In het eerste trimester van het volgende jaar is er een tweede mogelijkheid het projekt te doen. Voor informatie: W. de Jager of E.A.M. Klumperink, tel. 2736.

Overgangsregeling Prakticum Voortgezette Elektronica II (122223)

Studenten die in hun studiepakket uitgaan van 4 SP (2.5 tentamen + 1.5 praktikum) voor het vak worden nog 1 maal in de gelegenheid gesteld het praktikum oude stijl te doen. Aanmelden voor 1 april a.s. bij Eric Klumperink, EL/TN 3220, tel. 2736.

Digitaal VLSI circuit ontwerp (121750)

Voor het vak Digitaal VLSI circuit ontwerp (121750) zal niet meer gebruikgemaakt worden van een collegedictaat. In plaats daarvan wordt in het komende trimester het boek 'Low Power Digital VLSI Design, Abde Bellaouar; Kluwer' gebruikt. Van dit boek worden voldoende exemplaren aangeschaft, die voor deelnemers aan dit vak via de EL-bibliotheek uitgeleend kunnen worden.

Inhaaltentamens week 11

Voor: P-studenten

In week 11 is op woensdag 13 maart een inhaaltentamen gepland voor het vak Netwerkanalyse (122730) van 9.00 - 12.30 uur in WB C 101. Het vragenuurtje voor Netwerkanalyse is op maandagmiddag 11 maart van 14.00 - 15.00 uur door Dr.ir. S.H. Gerez in kamer 9.238. Op vrijdag 15 maart is er een inhaaltentamen gepland voor Elektronische basiselementen (122244) van 13.30 - 17.00 uur in BB-IV. Het vragenuurtje voor Elektronische basiselementen is op donderdagmiddag 14 maart van 13.45 - 15.00 in T4.

Peiling D1-projekt

Voor: EL-studenten

In verband met de organisatie en m.n. het aantal opdrachten moeten studenten die mee willen doen met het D1-projekt zich z.s.m. (uiterlijk 13 maart a.s.) inschrijven bij BOZ-EL.

Hoorcolleges Grondslagen Glasvezelcommunicatie

De hoorcolleges Grondslagen Glasvezelcommunicatie (125152) starten op 13 maart. Bij het college zal gebruik worden gemaakt van een reader en een bundel overheadsheets, welke beide verkrijgbaar zijn bij U-Take.

INF/BIT

Doctoraalvoordracht

B. Dolleman over: Genetic Algorithms: Problem Representation and Operators for the Travelling Salesman Problem; 7 maart 1996, 10.30 uur, INF L204 (demozaal).

Simone van Meijgaarden over: De vertaling van SIL naar synthetiseerbaar VHDL; 22 april 1996, 11.00 uur, INF L204 (demozaal).

Roelof Nijholt over: Ontwerp en implementatie van een Repository en Process Manager generator; 28 maart 1996, 14.30 uur, INF L204 (demozaal).

Vakgroepvoorlichting INF

Voor: INF D1

In het derde trimester van het studiejaar 1995-1996 zal de jaarlijkse vakgroepvoorlichting voor doctoraalstudenten Informatica worden georganiseerd. Deze voorlichting bestaat uit een deel algemene informatie over de vakgroepkeuze, over de samenstelling van het doctoraal studieprogramma, over de stage en over de D-opdracht. Dit algemene deel zal worden georganiseerd door de covrdinator onderwijs. Daarna organiseren de vakgroepen zelf hun voorlichtingsaktiviteit. Hiervoor wordt het volgende schema gehanteerd. Dit schema is gewijzigd t.o.v. het schema dat op het rooster vermeld staat. Algemene informatie, 13 maart 1996, 13.00 uur in BB-5; Vakgroepvoorlichting IS, 20 maart 1996, 13.00 uur in BB-5; Vakgroepvoorlichting TIOS, 27 maart 1996, 13.00 uur in BB-5; Vakgroepvoorlichting SPA3 april 1996, 13.00 uur in BB-5; Vakgroepvoorlichting SETI, 17 april 1996, 13.00 uur in BB-5.

Produktie-automatisering (237300), Boek vermist => geen tentamenbriefjes

Voor: BIT D1 en CTi D2/D3

Van de aan de studenten beschikbaargestelde boeken ('Het ontwikkelen van SCADA systemen' uit de CAP VOLMAC perform reeks) ontbreekt nog 1 exemplaar. Zolang dit boek niet terug is worden er geen tentamenbriefjes verstuurd. Degene die dit boek in zijn bezit heeft wordt dringend verzocht dit zo spoedig mogelijk in te leveren bij de docent: C. Huijs INF kamer 4033. Groep 1 moet bovendien nog een sleutel inleveren.

Studiemateriaal Parallelle processen (211111)

Bij het college Parallelle Processen (211111) is het volgende boek studiemateriaal: Introduction to Parallel Computing van V. Kumar et all. Dit boek is via het IAPC te verkrijgen.

Digitaal VLSI circuit ontwerp (121 750)

Voor het vak Digitaal VLSI circuit ontwerp (121750) zal niet meer gebruik gemaakt worden van een collegedictaat. In plaats daarvan wordt in het komende trimester het boek 'Low Power Digital VLSI Design, Abde Bellaouar; Kluwer' gebruikt. Van dit boek worden voldoende exemplaren aangeschaft, die voor deelnemers aan dit vak via de EL-bibliotheek uitgeleend kunnen worden.

Simulatie (124161)

Zie mededeling onder Alle faculteiten

TBK/CT&M

Produktiesystemen I voor TBK (112402)

Voor TBK P-studenten

De colleges Produktiesystemen I voor TBK komen in week 11 te vervallen. Het eerste college zal derhalve op maandag 18 maart a.s. plaatsvinden.

Zaalwijziging D1/D2-rooster 3e trimester

Voor: CT/WB/TBK-P studenten

Zie mededeling onder CT.

Afstudeeropdracht bij OMST

Voor: TBK D3

Bij de vakgroep OMST zijn op dit moment de volgende afstudeeropdrachten beschikbaar: Specificatie van kostenstructuur voor logistieke activiteiten en ontwikkeling van een systeem voor prestatiemeting van materieel en personeel bij Scaldia Bührmaan te Leuven (Van der Heijden); Ontwerp van een nieuwe layout van en een efficiënte routing binnen een nieuwe bedrijfshal bij een bedrijf in Enschede (Van Harten); Het verbeteren en uitbouwen van een personeelsplanningsmodel bij de Efteling (Van der Wegen); Verbetering van de performance van de produktielijnen in het kuikenverwerkingsbedrijf Plukon te Dedemsvaart (Schuur); Het ontwikkelen van een nieuw logistiek plan voor een interieurbouwer van winkelinterieurs te Zwolle (Van Harten).

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de bij de verschillende opdrachten genoemde personen.

Eénmalige zaalwijziging Beslissen onder onzekerheid (182060)

Voor: TBK D1

Op woensdag 3 april a.s. het 3e en 4e uur wordt het college voor Beslissenonder onzekerheid niet gegeven in CC2, maar in WB C101 !! (Dit betreft een éénmalige wijziging).

Tentamen 'Luchtvaartindustrie' (185258)

Voor: TBK D2,3

Degenen die nog geen tentamen hebben gedaan voor het keuzevak 'De Luchtvaartindustrie' (185258) kunnen zich inschrijven op de lijst bij de TBK-publicatieborden, 3e verdieping BB-gebouw. Het artikel dat voor het tentamen moet worden bestudeerd is te verkrijgen bij BOZ TBK, Kamer BB 309.

Afstudeeropdracht Hoogovens

Voor: TBK D3

Hoogovens in IJmuiden zoekt vanaf half maart een afstudeerder. In de Oxystaalfabriek I wordt in overleg met de medewerkers een prestatiesturingssysteem ingevoerd dat mede is ontworpen door een eerdere afstudeerder. De vakgroep HRM zoekt een student die de implementatie van dit systeem in de organisatie verder begeleidt en afrondt. Affiniteit met HRM en organisatie-ontwikkeling is een vereiste. Voor meer informatie: Ir R. Bleker (BB 328, tel. 3666) of Drs. M. Rietdijk (BB 306, tel. 2180).

Eénmalige zaalwijziging Industriebeleid en Internationale Concurrentie I (188045)

Voor: TBK D3

Op woensdag 13 maart 1996 het 5e + 6e uur wordt het college voor Industriebeleid en Internationale Concurrentie I niet gegeven in CT 1814, maar in CT 1812 ! (Dit is een éénmalige wijziging).

Roosterwijzigingen 3e trimester

Voor: TBK D2, D3

In het 3e trimester zijn er de volgende roosterwijzigingen: 186013: Finance IT. Dit vak vervalt op donderdag 3e/4e uur en is verplaatst naar maandag het 7e en 8e uur in BB6; 184111: Managementvaardigheden. De colleges Managementvaardigheden (184111) die in het 3e trimester vanaf week 12 op de woensdag het 1e en 2e uur worden gegeven vinden plaats in TW B101 én TW B103 !! De colleges op maandag het 2e uur blijven ongewijzigd. Ook de literatuur voor Managementvaardigheden is gewijzigd: Y. Gramsbergen-Hoogland & H.T. van der Molen (1992) 'Gesprekken in Organisaties', Wolters-Noordhoff (Groningen). Het boek dat in de studiegids vermeld staat komt te vervallen !! 186313: Information Management Engineering. Dit keuzevak wordt gegeven op vrijdag het 5e en 6e uur in BB108; 186312: Semantic Analysis. Zaalwijziging: Colleges op dinsdag 5e en 6e uur in CT 3134. 186315: Organizational aspects and EDI. Colleges op dinsdag 3e en 4e uur in BB5 VERVALLEN. Dit vak staat nu verroosterd op maandag het 5e en 6e uur in BB6.

186012: Financieel Management in het MKB. De colleges op woensdag het 5e en 6e uur in CT 1812 vervallen. Het is verplaatst naar de dinsdag-avond vanaf 19.00 uur in BB6.

Eénmalige zaalwijziging Industriebeleid en Internationale Concurrentie I (188045)

Voor: TBK D3

Op woensdag 13 maart 1996 het 5e + 6e uur wordt het college voor Industriebeleid en Internationale Concurrentie I niet gegeven in CT 1814, maar in CT 1812! (Dit is een éénmalige wijziging).

Extra colleges Instutionele economie en marketing (186256)

Voor: TBK D1

In week 11 en week 12 worden extra college gegeven voor het vak Instutionele economie en marketing op de dindsdag het 7e en 8e uur in BB1.

Colloquia

Harco G.J. Eising over: DIP(EN ART) UIT DE DIP! Ontwikkelen en implementeren van nieuwe logistieke processen ten behoeve van de afhandeling van diplomatieke vracht en kunstzendingen bij KLMCargo; 11 maart 1996, 15.30 uur, BB5.

Gerbrand Schalkwijk over: The market opportunitis for Boskalis International B.V. in the Philippines; 8 maart 1996, 15.45 uur, BB6.

Jacko R. van der Stege over: Strategisch Management van Networking door Nederlandse managers in Korea; 21 maart 1996, 16.00 uur, CT1814.

Nicole A. Hage over: 'Is kwark vijf jaar houdbaar?' Strategie-gerichte herinrichting van het produktiesysteem van CobercoDeli; 22 maart 1996, 15.45 uur, BB5.

Interdisciplinair blok: Beleidsproject (221132) (Betuwe route)

Voor: CTM D1 V&V/Wh&M

RECTIFICATIE: In het derde trimester van studiejaar 1995/96 wordt wederom het ID blok: Beleidsproject (Betuwe route) aangeboden. Voor deelname is inschrijving verplicht. Op het publikatiebord bij CT&M / BOZ hangt hiervoor een inschrijflijst. Inschrijving is mogelijk tot vrijdag 8 maart 1996, 1600 uur.

Het projekt wordt georganiseerd voor studenten van de lichting 1994, die onlangs hebben gekozen voor de richting Waterhuishouding & Milieu of voor de richting Verkeer & Vervoer.

Studenten V&V, Wh&M en B&Bp van eerdere lichtingen kunnen eveneens inschrijven. Voor deelname krijgen bovengenoemde groeperingen voorrang. Indien er begeleidingscapaciteit resteert kunnen B&Bp studenten van de lichting 94 deelnemen (voor wie het vak eigenlijk in het 3.1 trimester is geprogrammeerd). Uitsluitsel hierover wordt gegeven op het introduktie-college (maandag 11 maart a.s. om 09.30 uur in WB T500) middels een namenlijst van deelnemers. Deze definitieve lijst wordt opgehangen op het publikatiebord van CT&M/BOZ. Voorwaarde voor deelname is dat men voor 1 januari 1996 geslaagd is voor het P-examen. Toelating wordt pas definitief nadat gebleken is dat de kandidaat aan deze voorwaarde voldoet.

Wijziging MICS-2 (221320)

Voor: CT&M D2-studenten (Wh&M en V&V)

Het vak MICS-2 (221320), dat gegeven wordt in het derde trimester 95/96 zal, wegens afwezigheid van de docent in week 11, starten in week 12 op dinsdag 19 maart 1996 om 10.40 uur in zaal WB Hal V-112. Het college in week 11 VERVALT!

Praktikum OR-I (158018)

Voor: CT&M Propedeuse

Het praktikum OR-I (158018) wordt op woensdag en donderdag het 7e en 8e uur gegeven. Echter, in week 20 op woensdag 15 mei 1996 is er geen praktikum. Dit wordt verschoven naar: woensdag 22 mei, het 7e en 8e uur.

Studenten die aan dit praktikum deelnemen kunnen zich hiervoor via de computer inschrijven. Nadere informatie volgt nog via het UT-nieuws.

College-overzicht Management van Technologie & Innovatie in de bouw (226510)

Voor: CT&M D2 B&bp / TBK D2,3 / BSK

De colleges voor Management van Technologie & Innovatie in de bouw (226510) is in het derde trimester D2/3 (CT&M, TBK, BSK) verroosterd op woensdagochtend het 1e en 2e uur. De college-cyclus wordt als volgt ingevuld: 1. week 11, 13 maart: vervalt; 2. week 12, 20 maart, 1e + 2e uur in BB6 (regulier: openingscollege); 3. week 13, 27 maart, 8:30 - 11:30 uur in BB6, inleiding en externe sprekers; 4. week 14, 3 april, 8:30 - 11:30 uur in CT 1814; 5.week 15, 10 april, paasvakantie; 6. week 16, 17 april, 8:30 - 11:30 uur in BB6; 7. week 17, 24 april, 8:30 - 11:30 uur in BB6; 8. week 18, 1 mei, 8:30 - 11:30 uur in BB6; 9. week 19, 8 mei, 8:30 - 11:30 uur in BB6; 10. week 20, 15 mei, 1e + 2e uur in BB6 (regulier college).

Openingstijden BOZ / CT&M

Voor: CT&M studenten

In verband met ziekte is BOZ CT&M voorlopig alleen geopend op de dinsdagmiddagen van 13.00 - 16.00 uur. Indien nodig zal er vaker iemand aanwezig zijn, maar die mededeling hangt dan bij BOZ op de deur.

Voor echt dringende zaken kun je ook kontakt opnemen met BOZ / TBK, BB 309, tel.: 4893516.

Hertentamen Installatie-technologie (226040)

Voor: CT&M-D2 B&Bp

De datum voor het her-tentamen Installatie-technologie (226040) is gewijzigd. Het tentamen dat op 28 juni gepland stond VERVALT. De nieuwe datum is: maandag 3 juni 1996 - 's middags van 13.30 - 17.00 uur. De zaal wordt t.z.t. bekendgemaakt in het UT-nieuws. LET OP dat je je voor dit her-tentamen inschrijft in week 16 t/m 18 (15 april t/m 3 mei 1996).

Afronding Bouwprojectmanagement (181004)

Voor: CT&M D2 B&Bp

Voor degenen die zich hebben ingeschreven voor het practicum Bouwprojectmanagement (181004): In een eerdere mededeling is aangegeven dat het vak met een schriftelijk rapport wordt afgerond. In week 21 zullen de rapporten per groep worden besproken. Deze bespreking duurt een half uur per groep en zal plaatsvinden op dinsdagmorgen 21 mei en woensdagmorgen 22 mei a.s. van 09.00 - 13.00 uur. Hou deze twee data vrij voor deze groepsbespreking !!

De verroostering van de groepen zal t.z.t. bekend gemaakt worden.

Andere opzet Organisatiekunde CT&M (181002); assistentie gevraagd

Voor: CT&M - D2,3 studenten

In het komend collegejaar zal het vak Organisatiekunde (2.1. trimester) voor CT&M studenten iets anders worden opgezet. In de eerste plaats wordt een serie hoorcolleges gegeven gedurende het hele trimester (analoog aan de huidige situatie).

Daarnaast - en dat is nieuw - zullen studenten in de tweede helft van het trimester in kleine groepjes zelfstandig literatuur bestuderen en bespreken en/of een casus doorwerken en de resultaten rapporteren.

Voor het opzetten van deze nieuwe onderdelen wordt assistentie gezocht van een gevorderde CT&M student die daar tussen nu en september in totaal ongeveer vijf weken aan kan besteden.

Omdat het werk sterk vakinhoudelijk van karakter is, kunnen deze werkzaamheden gehonoreerd worden als het volgen van een keuzevak op het gebied van Organisatiekunde van 5 SP.

Eventueel is, als alternatieve mogelijkheid, een vergoeding op basis van een student-assistentschap mogelijk.

Gegadigden worden verzocht op korte termijn kontakt op te nemen met de docent: dr.ir. H. Boer (BB 337, tel.: 3506).

Interdisciplinair blok: Beleidsproject (221132) Betuweroute

Voor: CT&M D1 V&V/Wh&M

Vanaf 27 februari 1996 hangt op het publikatiebord CT&M/BOZ de namenlijst van studenten die in het derde trimester kunnen deelnemen aan het Betuweproject (221132).

Voor hen wordt op maandag 11 maart a.s, college-uur 2 (9.30-10.15 uur en niet zoals eerder vermeld van 10.30 tot 11.30 uur) een inleiding gegeven over het project. Deze inleiding wordt gegeven in zaal WB T500.

De project-opdracht wordt uitgereikt, de groepsindeling bekend gemaakt en de begeleiders worden aan de groepen toegewezen. Tevens wordt informatie verstrekt ten behoeve van de eerste (werk)bijeenkomst met de begeleiders op vrijdag 15 maart a.s.

Keuzevak Bodemsanering (226562)

Voor: Alle faculteiten

In het derde trimester zal het D-keuzevak 'Bodemsanering' (vakcode 226562, 2SP) worden aangeboden. Studenten die dit vak willen volgen worden uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst op 11 maart a.s. om 14.00 uur in WB W245.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de docent: dr.ir. H.J.H. Brouwers, tel 4056 b.g.g. 4322.

International Trade Relations (189062)

Voor: TBK D3 / ERASMUS-students

We agreed to end up International Trade Relations with a test. This test is scheduled on Friday 15th March, 08.30 - 10.00 in BB2

Business Game ORSIAM (186060)

Voor: TBK D2

In week 27, van 1 t/m 5 juli 1996 wordt de Business Game ORSIAM weer gespeeld. Deelname aan ORSIAM is alleen mogelijk voor TBK-studenten.

Aangezien ORSIAM de afsluiting is van het verplichte deel van de TBK-opleiding wordt enige voorkennis verplicht gesteld. Deelname is mogelijk voor studenten die aan het einde van het tweede trimester van D2 minimaal 42 SP aan D-vakken hebben gehaald, en die zich voor ORSIAM hebben ingeschreven. Dit laatste kan per telefoon (489)8044 vanaf maandag 11 maart a.s., het begin van het derde trimester. De inschrijving sluit op vrijdag 30 maart a.s. In tegenstelling tot vorig jaar worden voor de 1996-sessie van ORSIAM geen voorbereidende colleges gegeven. In de spelweek zelf zal daarentegen meer aandacht worden besteed aan de onderhandelingsvaardigheden. Studenten die vorig jaar deze college's wel al hebben gevolgd, hebben voordeel bij het uitvoeren van de onderhandelingsopdrachten van ORSIAM.

Ter informatie zal vanaf woensdag 1 mei a.s. een voorlopige lijst met deelnemers worden opgehangen in de hal van vloer 3. Studenten die niet aan de voorkenniseis voldoen zullen niet op deze lijst worden opgenomen. Iedereen dient zelf te controleren of men op deze lijst voorkomt. Omtrent de definitieve indeling en het programma worden aan het einde van het derde trimester mededelingen gedaan.

Let erop dat je gedurende de gehele week 27, inclusief de avonden, beschikbaar bent voor een hectische, maar boeiende en leerzame ervaring.

Voor vragen omtrent ORSIAM kun je gebruik maken van e-mail:

(ORSIAMtudent.utwente.bk) of het ORSIAM-postvak in kamer BB 320.

Wijziging Inleiding Methodologie (180049)

Voor: TBK Propedeuse

Het eerste college voor Inleiding Methodologie (180049) op donderdag 14 maart a.s. VERVALT.

Practicum OR I

Maandag 18 maart 7+8 is er in CC I een voorlichtingsbijeenkomst over het practicum OR I (158018). Aanwezigheid op deze bijeenkomst is zeer gewenst!

Wiskunde III groep 5+6

In verband met het vervallen van de collegezaal WB-T909 wordt de colstructie wiskunde III voor groep 5+6 verplaatst naar WB-HV-112. De collegetijden blijven gelijk, dus dinsdag 1+2 en vrijdag 1+2.

Integrand

- Integrand is op zoek naar een student die voor een groothandel in audio-visuele apparatuur een bedrijfshandboek wil maken. Ook moet de huidige situatie geëvalueerd worden. Deze opdracht is zowel part-time als full-time te doen. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging.

- Integrand heeft op dit moment zeer veel opdrachten open staan op het gebied van kwaliteit. Hierbij valt te denken aan ISO-normeringen, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en Total Quality Management. Heb JIJ interesses op het gebied van kwaliteit, schrijf je dan NU gratis en vrijblijvend in bij Integrand!

- Integrand is voor een trainee-ship bij een Consultant Bureau op zoek naar een enthousiaste afgestudeerde TBK student(e) die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. Deze student zal eerst 3 maanden een aantal opdrachten uitvoeren waarna er bekeken wordt of er een vaste baan aan vast zit. De startdatum is zo snel mogelijk. Referentienummer 458. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

TCW

Verroostering Theoriedeel Differentiaties TCW, 3e trimester, studiejaar 1995/1996

Voor: D2/D3=-TCW-studenten

Onderstaand treft U de verroostering van het theoriedeel van de 6 TCW-differentiaties aan: 169611 Theoriedeel differentiatie Communicatie en gedragsbeïnvloeding: op woensdagochtend, 1e en 2e uur in de weken 11, 14, 16, 19 en 20 in TW A225 (Vergaderzaal WMW). 168621 Theoriedeel differentiatie Teksttechniek: niet verroosterd i.v.m. geringe deelname studenten.

168631 Theoriedeel differentiatie Communicatie in profit en non-profit organisaties: Module 1 (Menting): donderdagochtend, 3e en 4e uur in week 11, 13, 14, 17 t/m 19 in TW A131, week 12 en week 16 in TW B103. Week 20 vervalt i.v.m. Hemelvaart Module 2 (Seydel): maandagochtend, 3e en 4e uur, week 12 t/m 20 in TW RC103A. 168711 Theoriedeel differentiatie Communicatie en openbaar bestuur: niet verroosterd i.v.m. geringe deelname studenten. Wordt individueel geregeld. 168911 Theoriedeel differentiatie Informatievoorziening: niet verroosterd i.v.m. geringe deelname studenten. Wordt individueel geregeld. 168921 Theoriedeel differentiatie Communicatieve media: dinsdagochtend, 1e en 2e uur, week 11 t/m 20 (week 18 vervalt i.v.m. Koninginnedag) in TW RC103A en op vrijdagochtend, 1e en 2e uur, week 11 t/m 20 (week 14 vervalt i.v.m. Goede Vrijdag) in TW B101.

Week 15 vervalt voor alle differentiaties i.v.m. Paasvakantie.

Wijziging Tentamenregeling 'communicatieve vaardigheden: schriftelijk' (168605)

Voor: D1-TCW-studenten

In tegenstelling tot wat er op het TCW-rooster staat, zal er op woensdagochtend 24 april a.s. geen tentamen van het vak Communicatieve Vaardigheden: schriftelijk (168605) worden gehouden in de SPORTHAL UT. Wel zal er op woensdag 24 april a.s., 1e en 2e uur in BB 4 een werkcollege voor het bovengenoemde vak worden gehouden. Tijdens de collegeperiode zullen de studenten via deeltentamens worden beoordeeld. Op woensdagochtend 29 mei a.s. zal er dan een hertentamen worden gehouden voor studenten die een onvoldoende als eindresultaat hebben behaald voor de deeltentamens. Inschrijving voor het hertentamen kan vanaf maandag 6 mei a.s. tot en met vrijdag 17 mei a.s. bij BOZ TCW, naast kamer A227/229.

Opdracht TO/TCW-studenten

Voor 2 TO- danwel TCW-studenten bestaat er de mogelijkheid om een opdracht uit te voeren in het 'Synergic Information Technology & Education Project', aan The Flinders University of South Australia te Adelaide. Het gaat om het ontwerp, realisatie en evaluatie van twee deelprojecten in een omvangrijk project: 'The Global Classroom; Communication in an International Context'.

Gewenste start is augustus a.s. Er zal gezocht worden naar ondersteunende fondsen. Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met dr P.A.M. Kommers, tel. 3576 of email [email protected]

TN

Tensoranalyse

Zie mededeling onder TW.

Simulatie (124161)

Zie mededeling onder Alle faculteiten

Doctoraalvoordracht

M. Tenty over: Het opzetten van een micropipet-experiment voor het bestuderen van de mechanische eigenschappen van vesicles; 15 maart 1996, 10.30 uur, EL/TN B 1220.

College Theorie van membranen en macromoleculen, code 141113.

Voor: Doktoraalstudenten TN

Het hoorcollege 'Theorie van membranen en macromoleculen', code 141113, wordt bij voldoende belangstelling in het derde trimester door prof. F.W. Wiegel gegeven.Belangstellenden worden verzocht aanwezig te zijn bij de voorbespreking op woensdag 13 maart, om 14.00 uur, kamer EL/TN B 1130.

Roosterwijziging natuurkundig practicum

Voor: P-studenten TN

In blok 3.1 (blok 5) worden, als gevolg van een besluit van de Faculteitsraad, de practicumroosters aangepast. In grote lijnen betekent dit, dat de groepen TN1 en TN2 op vrijdagmorgen practicum hebben (naast maandagmiddag en donderdagmiddag) en de groepen TN3 en TN4 op woensdagmorgen (naast dinsdagmorgen en vrijdagmiddag). Als gevolg hiervan worden enkele werkcolleges E&M verzet. TN1 vrijdag 5e + 6e uur (i.p.v. vr 3e + 4e uur) in EF B1220; TN2 vrijdag 5e + 6e uur (i.p.v. vr 3e + 4e uur) in EF B 1224; TN3 dinsdag 5e + 6e uur (i.p.v. wo 1e + 2e uur) in EF B 1220; TN4 dinsdag 5e + 6e uur (i.p.v. wo 1e + 2e uur) in INF HL 220. De overige werkcolleges blijven als in het rooster vermeld. U wordt geattendeerd op de onderwijsmededeling 360, gepubliceerd in het UT-nieuws van 15 februari j.l.

TO

Psychometrie (196018)

Voor: D1-studenten TO

Het tentamen Psychometrie (196018) zal plaatsvinden op 15 maart 1996, 5e + 6e uur, in Sportcentrum UT. De herkansing zal plaatsvinden op maandag 25 maart 1996, het 5e en 6e uur in zaal L216. (op deze tijd stond in het rooster de toets). De verroosterde herkansing op dinsdag 23 april 1996 komt dus te vervallen.

Onderwijsmateriaal 196019 (Owk Meten)

Deelnemers aan dit vak dienen een knipkaart aan te schaffen bij de U-take (prijs f14,-). Tegen inlevering hiervan krijgt men op het eerste college het onderwijsmateriaal uitgereikt. Ter herinnering: om deel te kunnen nemen aan 196019 moet men minstens een 5 op 196018 behaald hebben.

Taal en Communicatie I (168601)

Voor: P-studenten BSK en TO

De volgende wijzigingen zijn aangebracht in het college Taal & Communicatie I. TO-studenten volgen het college op donderdag het 1e en 2e uur in zaal TW-C138. Voor BSK-studenten wordt het vak aangeboden op dinsdag het 1e en 2e uur in zaal TW-B103.

Intekenen voor OKT2, module 6

Voor: D1-studenten

Voor het onderdeel 'Literatuur zoeken' vervallen in de weken 16 en 17 voor OKT 2 de groepen 3A en 4A. In verband daarmee moeten de studenten zich voor 22 maart 1996 intekenen bij BOZ in de groepen 1B, 2B, 5C en 6C. Zie voor de tijdstippen het D1-rooster. Intekenen dient te geschieden per OKT-2-groep in verband met de koppeling met de OKT-opdracht. De studenten worden geacht voor het college OKT-2 van 25 maart 1996 uit de Syllabus 'Methodisch literatuurzoeken' (verkrijgbaar bij de UTake) de bladzijden 3 t/m 40 te hebben gelezen.

Afstudeeropdracht

Voor: afstudeerders

Voor 2 TO- danwel TCW afstudeerders bestaat er de mogelijkheid om een opdracht uit te voeren in het 'Synergic Information Technology & Education Project', aan The Flinders University of South Australia te Adelaide. Het gaat om het ontwerp, realisatie en evaluatie van twee deelprojecten in een omvangrijk project: 'The Global Classroom; Communication in an International Context'. Gewenste start is augustus aanstaande. Er zal gezocht worden naar ondersteunende fondsen. Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met Dr. P.A.M. Kommers. Tel 3576 of email [email protected] From: Dr. P.A.M. Kommers University of Twente, Faculty of Educational Science and Technology Division of Educational Instrumentation Box 217 7500 AE Enschede, The Netherlands Office Tel.+31 53 4893576 or 3611, Fax +31 534356531, Email [email protected]

TW

Capita Selecta Analyse

Het vak Capita selecta analyse staat dit jaar in het kader van Grobner en andere speciale bases in idealen. Het eerste college zal plaatsvinden op donderdag 14 maart, 3+4 in TW-A 144. Aangezien er op dit tijdstip verder geen zaal meer beschikbaar is, zal er in overleg met de studenten naar een ander tijdstip gezocht worden. In totaal zullen er ongeveer 9 colleges gegeven worden. Belangstellenden zijn van harte welkom. Inlichtingen bij G. Post, TW-A 201c, tel. 3441.

Tensoranalyse

Voorbereidende bespreking: donderdag 14 maart, 8.30 uur in CT-1845. In het derde trimester zal een college Tensoranalyse worden gegeven aan de hand van het dictaat Tensoranalyse (P. Jonker, F. Twilt). Veel aandacht zal worden besteed aan de in het dictaat opgenomen vraagstukken. Het college vindt in beginsel wekelijks plaats op donderdag 1+2 (en vrijdag 5+6). Eventueel kan in onderling overleg worden afgeweken van de verroosterde collegetijden. Belangstellende studenten, die niet op deze voorbereidende bespreking kunnen komen, worden verzocht zich te melden bij de docent P. Jonker, TW-A 301c, tel. 3422, of bij de secretaresse van de vakgroep ADAM, Diana Dalenoord, TW-A 203, tel. 3450. Bij geringe belangstelling zal er gedurende het derde trimester een wekelijks vragen-/bespreekmiddag worden georganiseerd over een van te voren vastgesteld gedeelte van de tentamenstof. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de docent.

Simulatie (124161)

Zie mededeling onder Alle faculteiten

WB

Zaalwijziging D1/D2-rooster 3e trimester

Voor: CT/WB/TBK-P studenten

Zie mededeling onder CT.

Colloquium

P. Braam over: het belang van het stationaire zog in pompberekeningen; 7 maart 1996, 14.00 uur, WB N.105.

Tentamen Operationele Research I (code 158017)

Voor WB D1-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op maandag 15 april '96 van 09.00 t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 29 maart '96. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 4 april '96 bekend worden gemaakt.

Inschrijven voor de herhaaltentamens: Stijfheid en sterkte I (115718),Calculus II (152027), Grondslagen bedrijfseconomie (186002)

Voor: WB P-studenten generatie 1995

Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor 1 of meer van bovenstaande vakken, kunnen dit herkansen door zich voor maximaal 1 tentamen in

te schrijven. Inschrijven voor 1 van bovengenoemde tentamens kan t/m 15 maart a.s. bij BOZ/WB. Zie voor de tentamenzalen het publicatiebord in de centrale hal van het WB-gebouw.

Toets Inleiding programmeren voor WB (project E)

Voor: WB D1-studenten

De toets Inleiding programmeren voor WB (project E) is op 12 maart 1996, van 9.00-10.00 uur in WB-C101.

Tensoranalyse

Zie mededeling onder TW.

Numerieke wiskunde en programmeermethoden

Voor studenten met een afgeronde HTS-vooropleiding wordt in het derde trimester cq. tweede semester een beperkt onderwijsaanbod voor dit vak verzorgd. Het hoorcollege is als volgt verroosterd: maandag 3+4 in TW-A101, gedurende de weken 11 t/m 14 en in week 17 en 18. Voor het praktikum dient u zich persoonlijk in te schrijven (via PC's) in de TW-praktikumzaal A-103. Zie onder alle faculteiten voor nadere informatie. Met uw vooropleiding is het misschien mogelijk om gedeeltelijk vrijstelling te krijgen voor het praktikum en/of de toets. Hiervoor dien u z.s.m. een speciale verklaring in te vullen (o.a. af te halen bij BOZ-TW, kamer B-212 in het TW-gebouw, of op het eerste hoorcollege). Nadere inlichtingen bij BOZ-TW, tel. 3928.

Vakgroepvoorlichting TM en TR

Voorlichtingsmiddag van de vakgroep Technische Mechanica en Tribologie.

Voor WB D1-studenten.

Deze voorlichting zal plaatsvinden op maandag 18 maart a.s. om 13.45 uur in zaal WB N-105.

Simulatie ( 124161)

Zie mededeling onder Alle faculteiten

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste WB-student(e) die een project wil afronden bij een bedrijf in Oldenzaal. Het gaat hierbij om een opdracht van defensie voor het ontwerp van Mobiele Film Processing Units. Vorig jaar is daar een start mee gemaakt door een UT-student. De WB-student die wij NU zoeken moet de ontwerpaantekeningen corrigeren en aanpassen, een onderdelenboek aanmaken en een gebruikershandleiding samenstellen. Aansluitend moet er leiding gegeven worden aan twee kleine projecten t.b.v. de Koninklijke Luchtmacht. Er moet z.s.m. met de opdracht worden begonnen en de duur is ongeveer 3 maanden. De vergoeding is waarschijnlijk minimumloon. Referentienummer 465. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wat, kom dan even langs op de Integrandvestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Campus en studentenleven

SRD

Studentenvakbond SRD

De SRD is bereikbaar in de Vrijhof op de eerste etage naast de bibliotheek. Dagelijks geopend van ca. 10.00 tot 17.00 u., tel. 053-4895236 of 4033

OV-restitutie: op ons advies hebben verschillende mensen beroep aangetekend tegen het besluit van IBG geen restitutie van OV-gelden te geven. Voor info over dit onderwerp kun je altijd op ons kantoor terecht.

Notitie: de SRD heeft als reactie op de plannen op het hoger onderwijs, die dit jaar zo leuk zijn geoppperd door Ritzen, een notitie geschreven. Het heet: H.O. nou! In deze uitgave wordt ingegaan op het hoger onderwijs, de student, bestuursstructuur en de financiele situatie. Ben je geinteresseerd, kom dan even op het kantoor kijken.

Heb je verder nog vragen of opmerkingen over UT of UT-onderwijs, kom dan langs op ons kantoor. Of heb je echt inhoudelijke vragen? Kom dan op onze spreekdag op vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Als je niet in de gelegenheid bent om langs te komen kun je ook bellen natuurlijk. Of bel de Studentenlijn! (030)2313029. Ons telefoonnummer is 4895236.

Diversen

Bureau Cultureel Centrum

Bureau Cultureel Centrum zoekt met spoed een student met kennis/ervaring op het gebied van marktonderzoek, voor assistentie (betaald) bij het verrichten van een dergelijk onderzoek. Werkzaamheden: Concept-enquete perfectioneren, verwerken en analyseren van de gegevens. Kandidaten moeten goed overweg kunnen met SPSS. Informatie bij Edith van Gameren, tel. 053-4894403, kamer 28 Vrijhof.

KIvI Afdeling Jonge Leden Oost

Op dinsdag 19 maart a.s. organiseert de Afdeling Jonge Leden Oost van het KIvI een excursie naar de Joop van den Ende studio's. Deze middag/avond excursie zal bestaan uit een rondleiding door de studio's en het bijwonen van een opname van een grote TV-productie, in ons geval de 'Andre van Duin Show'. Dit is een uitgelezen kans om een 'kijkje achter de schermen' te nemen bij een reusachtige opnamestudio. Het programma ziet er als volgt uit: 15.30 aanvang rondleiding; 16.30 einde rondleiding; 18.30 aanvang repetities; 19.30 aanvang Andre van Duin Show; 21.30 einde. Bijzonderheden: excursie kost f 22,50 voor leden, niet leden betalen f 31,50 (dit is voor de kaartjes van de rondleiding en de Andre van Duin Show). Maximaal 25 deelnemers (vol=vol) Aanmelden voor 12 Maart, ivm reserveringen. Aanmelding en informatie bij KIvI-dependance Twente, tel. (053) 4894097, of Joost Bekkers, tel. (053) 4895132 of Arjan Hofste, tel. (074)3494344.

Biljarten op de UT

Altijd al goed willen leren biljarten voor weinig geld? Dat kan; vanaf nu tot september lid zijn van Biljart Vereniging Drienerlo kost slechts f22.50. Voorwaarde: je moet een campuskaart hebben. Voor verdere informatie bel (489)5053 (Martijn) of (489)5094 (Fred). Ook is iedereen natuurlijk van harte welkom om eens langs te komen in ons biljartzaaltje (achter de nieuwefitnessruimte in het sportcentrum).

CSV Alpha

Na al de inspanningen van de tentamens is het weer tijd voor iets anders. Aankomend weekend komen er mensen uit Utrecht, Amsterdam, Delft en Groningen om het zusterweekend mee te vieren. Op vrijdagavond (8 maart) is er een feest in onze societeit Vivaan (In de Bastille). Dit gaat onder andere gepaard met een wedstrijd in welsprekendheid, een zogenaamde eloquentia. Zaterdag 9 maart is het tijd voor zwemmen ('s morgens), een treasurehunt ('s middags) en een lezing ('s avonds). Tussendoor is er tijd voor ander vertier en eten. Aan het einde van de dag gaat er gestapt worden in Enschede. Zondag (10 maart) gaan we eerst naar de kerkdienst van het SPE (10.30 uur, Audiozaal in de Vrijhof). Na de koffie en de lunch is er nog een boswandeling. Als jij eens wat Alpha wil meemaken is dit de mogelijkheid om dat te doen. Zeer veel aspecten van de vereniging zullen naar voren komen tijdens dit weekend. Natuurlijk is de woensdag in de eerste collegeweek Vivaan als vanouds geopend. Vanaf 21.00 uur ben je welkom.

Culturele Cursussen

Vergeet niet je in te schrijven voor de culturele cursussen van de Vrijhof in het derde trimester. Er is nog plaats bij: schilderen (landschap naar werkelijkheid en fantasie); zeefdrukken (vrije vormgeving); kijken naar kunst III; hoedje van papier: Accessoires van papier maché; schrijven van toneelteksten; geschiedenis van Twente; vertelworkshop; masterclass Toneel; harmonieworkshop. De eerste avond van 'Hoedje van papier: accesoires van papier maché' bestaat uit een introductie door de kunstenares Maria Hees, die de cursus geeft. Deze avond is voor iedereen (gratis) toegankelijk, ook voor degenene die zich niet voor de cursus hebben aangemeld. De presentatie van Maria Hees vindt plaats op donderdag 14 maart om 20.00 uur in het Atelier van de Vrijhof (ingang bij de sintelbaan, met de lift naar de vierde verdieping). Aanmelden voor de cursus kan dan ook nog, voor zover er nog plaats is uiteraard. Voor alle cursussen kun je je opgeven bij BCC, kamer 28, tel. 4894403. Aanmelden kan d.m.v. de bon, door te bellen of door langs te komen. Raadpleeg de jaarkrant van het BCC of de speciale gele cursusfolder voor meer informatie.

Centrale Bewoners Raad

De Centrale Bewoners Raad zoekt met ingang van april een nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur en nieuwe leden voor in het algemeen bestuur. Naast een heleboel bestuurservaring kunnen we een bestuursvergoeding en auditorensteun bieden. Mensen die geinteresseerd zijn, worden verzocht contact op te nemen met iemand uit het Dagelijks Bestuur, Jolande (tel. 5167/5227), Mirjam (tel. 5106/5212) of Harwin (tel. 5037).

Op 12 maart a.s. worden er weer Algemene Tranchevergaderingen gehouden. De belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende w

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.