INFO

| Redactie

De Wetenschapswinkel zoekt een student (v/m) die onderzoek wil doen voor Humanitas, afdeling Enschede. Het gaat hierbij om een vooronderzoek ten behoeve van kansarme allochtone jongeren, zo mogelijk met behulp van succesvolle allochtone jongeren. Het doel is het starten van projecten die zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door een professional. Het onderzoek zal deel uitmaken van een landelijke projectgroep, onder leiding van een coordinator. Samenwerking is dus mogelijk en gewenst.

Algemeen

De Wetenschapswinkel:

Het onderzoek moet uitmonden in conclusies en concrete aanbevelingen voor Humanitas. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met: Carla Veldkamp, TWRC C 108, tel: 4055, Jelle Smit, Wetenschapswinkel, Vrijhof 16, tel: 3942

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 4 januari 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad vastgesteld over de periode januari tot en met mei 1996. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

Het College heeft de Universiteitsraad gevraagd om de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte voor een periode van zes jaar bevoegd te verklaren tot vestiging van een bijzondere leerstoel 'Reformatorische Wijsbegeerte' bij de fakulteit WMW aan de UT.

Het College heeft het Automatiseringsjaarplan UT 1996 goedgekeurd. Dit plan wordt ter informatie toegezonden aan de Universiteitsraad.

Het College heeft ingestemd met het in de notitie Jaarverslag UT 1995 gestelde over inhoud en vormgeving van het Jaarverslag UT 1995 waarbij wordt gekozen voor de optie van 48 pagina's als genoemd in paragraaf 4 van de notitie, waarvoor het College van Bestuur en de dienst FEZ elk additioneel kf 8 bijdragen. Het extra bedrag van kf 8 van CvB-zijde gaat (met akkoord voorzitter UR) ten laste van de beleidsreserve CvB.

Het College heeft besloten in verband met de introduktie eerstejaars studenten 1996: a) als experiment voor een jaar de introduktie zodanig verblokt in te delen dat eerst het campusgedeelte van de introduktie wordt gehouden (17 dagdelen) en vervolgens de fakulteitsintroduktie (8 dagdelen);

b) aan bedoeld experiment een aantal voorwaarden te verbinden.

Het College heeft besloten de Tijdelijke Regeling Bestuurdersbeurzen te verlengen voor het studiejaar 1996-1997. De Universiteitsraad wordt hiervan in kennis gesteld.

Onderwijskundige Oriëntatiecursus

Op 13, 14 (mo) en 21 februari 1996 organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een Onderwijskundige Oriëntatiecursus (OOC). Deze cursus is geschikt voor zowel beginnende als ervaren docenten en voor assistenten in opleiding (AIO's). De OOC maakt al meer dan 15 jaar deel uit van het dienstenpakket van het OC. De cursus biedt een brede oriëntatie op verschillende onderwijstaken en is, volgens de docenten die er reeds aan hebben deelgenomen, een goede voorbereiding op het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van werkgroepen en dergelijke.

Aan de orde komen thema's als het maken van lesopzetten, systematisch aanpakken van problemen, boeiender maken of efficiënter organiseren van onderwijs, beoordelen van studieresultaten enzovoort. De cursus bevatverder talrijke aanwijzingen om de tijd, die men besteedt aan onderwijs doelmatiger te gebruiken.

Tijdens de cursus zullen de deelnemers veelal zelf actief zijn, onder meer door het houden van presentaties en het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Deelname is voor UT-medewerkers kosteloos.

Cursusdata: dinsdag 13 (hele dag), woensdag 14 (ochtend) en woensdag 21 (hele dag) februari 1996. Aanmelding (vóór 30 januari!): secretariaat OC (tel: 2050; email: [email protected]@OC). Meer informatie: Wim Weenk (2048) of Harry van de Wouw (2626).

Bureau Internationale Samenwerking

- OV-Jaarkaart: Studenten die meedoen aan Erasmus uitwisselingsprogramma hadden, met terugwerkende kracht van twee jaar, recht op een vergoeding van f 91 per maand. De nieuwe regeling van het ministerie van OC&W wordt dat iedere Nederlandse student 'in het buitenland' vanaf 1 februari 1996 mag kiezen tussen de OV-jaarkaart en een vergoeding van f 93,04 per maand. Inlichtingen bij Joke Heisterkamp op de BIS openingstijden op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.30 uur (in de Boerderij) of telefonisch op deze dagen tussen 9.00 en 10.00 uur, tel. (489)4697.

- NAVO Committee of the Challenge of Modern Society (CCMS): aanvragen dienen uiterlijk op 28 februari 1996 te worden ingediend bij de Nederlandse coördinator, het ministerie van BZ. Inlichtingen bij Joke Heisterkamp BIS op de gebruikelijke tijden (zie boven).

Studie en/of onderzoek in Zweden: in het kader van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Zweden, stelt de Zweedse overheid voor het academisch jaar 1996-1997 twee beurzen beschikbaar. Het betreft twee beurzen van 9 maanden met als aanvangsdatum september 1996. Inlichtichtingen bij Joke Heisterkamp BIS op de gebruikelijke tijden.

Fulbright-programma: voor 1 februari dienen aanvragen van studenten die het komend academisch jaar met een beurs van het Fullbright-programma in Amerika willen studeren, binnen te zijn. Inlichtingen bij Nacee Amterdam of bij Joke Heisterkamp BIS.

Promoties

Gerard Klaas van Ancum op 19 januari 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. H. Rogalla. Het proefschrift is getiteld: Electric transport properties of PrBa2Cu3O7

Peter Andreas Terpstra op 19 januari 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. J. Greve. Het proefschrift is getiteld: Dynamics and structure of nucleic acids studies by raman spectroscopy.

Onderwijs

Alle faculteiten

Afstudeeropdracht MAFIAS Project.

Zie mededeling onder TN

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle tentamens/examens is legitimatie verplicht.

Deelnemers aan tentamens dienen de legitimatie zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Integrand

- Win een reis naar New York of Parijs!!!

Ben jij een vergevorderde doctoraalstudent(e) en tenminste in je derde jaar? En wil je naast je studie relevante praktijkervaring opdoen? Schrijf je dan nu vrijblijvend en gratis in bij Integrand en maak kans op een vliegreis naar Parijs of naar New York voor twee personen (inclusief overnachtingen).

- Aan alle eerstejaars

De introductiefoto kan vanaf deze week gratis afgehaald worden bij het ABN AMRO kantoor op de campus.

- Heb jij zin om dit jaar extra praktijk ervaring op academisch niveau op te doen? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend (voor je afstuderen) in bij Integrand. Wij zijn het hele jaar op zoek naar enthousiaste doctoraal studenten van alle studierichtingen. Voor deze studenten heeft Integrand betaalde opdrachten, die full-time of part-time vervuld kunnen worden. De duur van de opdrachten varieert van 3 weken tot enkele maanden. Dus kom je snel gratis en vrijblijvend inschrijven!

Integrand Twente

Vrijhof, kamer 206

Tel: 053-4893909

Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

- Stages/afstuderen bij Shell, Procter & Gamble of Unilever

Heb je interesse in een topstage bij Shell, Procter & Gamble of Unilever, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Peter Hagedoorn. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell, Procter & Gamble en Unilever kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen.

Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

BSK

Colloquia

Annemarie Torringa over: De rampenstaf geanalyseerd. Een onderzoek naar de efficiëntie van twee alternatieve organisatievormen van de bestuurlijke organisatie van de rampbestrijding; 24 januari 1996, 14.30 uur, TW-C238.

Johan Pastoor over: Besturing en beheersing van de Groendivisies van Larcom. Over centrale besturing van de produktie-organisatie met behulp van automatisering; 25 januari 1996, 16.00 uur, TW-C238.

Marcel van Lochem over: Privatisering van gemeentelijk accommodatiebeheer: Een onderzoek naar de verwachte economische voor- en nadelen en de rechtsvorm van privatisering van accommodatiebeheer van de gemeente Losser; 26 januari 1996, 15.45 uur, TW-C238.

Nabespreking toets Macro-economie

Voor: P-studenten BSK

De nabespreking van de toets Macro-economie vindt plaats op donderdag 25 januari a.s. om 12.30 uur in zaal TW-B209.

Staats- en bestuursrecht II (175004)

Voor: D1-studenten BSK

De nabespreking van het tentamen Staats- en bestuursrecht II vindt plaats op 18 januari a.s. om 12.30 uur in zaal TW-B209.

Europese excursiereis

Voor: D1/3-studenten BSK

In maart wordt er een excursie door Europa georganiseerd voor alle D1-studenten Europese Bestuurskunde en de studenten die het ID-project Communicatie nog niet hebben afgerond. Voor overige doctoraal studenten en Europese Bestuurskunde studenten die interesse hebben hangen er intekenlijsten bij Sirius, maar hiervoor geldt dat ze alleen mee kunnen als er plaatsen over zijn.

Knelpunten in de organisatie (176701)

Voor: D3-studenten BSK

Het herhaaltentamen Knelpunten in de organisatie vindt plaats op maandag 22 januari a.s. in zaal TW-A101 (aanvang: 9.00 uur).

Hongarije

Voor: D3-studenten BSK

Op zeer korte termijn zijn we op zoek naar twee derde- of hogerejaars studenten die in de Hongaarse plaats Nagykrs een stage van vier/vijf weken willen vervullen. Het zal gaan om een beschrijving van de aanwezige toeristische voorzieningen en een onderzoek naar de mogelijkheden om toeristische voorzieningen tot ontwikkeling te brengen. De reis- en verblijfskosten worden voor je betaald! Voor informatie kun je contact opnemen met: David Wubs (tel. 053-4311553) of Marloes Pril (tel.: 053-5382524).

Managementmodellen en -toepassingen I (176705)

Voor: D3-studenten BSK

Het herhaaltentamen Managementmodellen en -toepassingen I vindt plaats op maandag 29 januari a.s. in zaal TW-A101 (aanvang: 9.00 uur).

StudentenOverleg Bestuurskunde

Voor: alle studenten

Het StudentenOverleg behartigt de belangen van alle bestuurskundestudenten. Als er vragen, ideeën of klachten zijn over zaken als tentamens, boeken, regelingen of plannen. Of als je meer wilt weten over wat er allemaal op de faculteit gebeurt, dan moet je bij het StudentenOverleg zijn.

Echter, studenteninspraak staat op de helling!

Vandaar: Komt allen naar de bijeenkomst van het StudentenOverleg over de wetsvoorstellen voor een nieuwe bestuursstructuur in het Wetenschappelijk Onderwijs. Dinsdag 23 januari a.s. om ongeveer 12.40 uur in TW-B101 (naast TW-kantine). De heer de Boer van het Centrum voor Studies van het Hoger OnderwijsBeleid (CSHOB) komt een toelichting geven op de nieuwe wetsvoorstellen en uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van kritische vragen. Verder zijn er een aantal belangrijke mededelingen en zoeken we nog mensen die zich kiesbaar zouden willen stellen voor de Opleidingscommissie en de Faculteitsraad.

Tot dinsdag! Gerald-Jan Ellen (4319952), Nicky Bouwers (4340402), Marleen Visser (4327919) en Pieter Hoekstra (4358189).

CT

College Procescomputers I (113111 en 113112)

Voor CT/WB d1, TBK-W d2 studenten

Het laatste college Procescomputers I op 26 januari a.s. gaat wegens ziekte van de docent niet door. Het college wordt vervangen door schriftelijk materiaal dat tijdens het praktikum zal worden uitgereikt (WB T.900).

Practicum Reometrie (Korte introductie cursus), code 149010.

Zie mededeling onder TN

Aanmelding D-examen alsmede getuigschrift Procestechnologie deel 1en/of 2 op 13 maart 1996

Voor: CT-studenten

Uiterlijk tot 16 februari a.s. kan men zich opgeven voor het D-examen en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel 1 en/of 2 op 13 maart 1996 door middel van inschrijving op een intekenlijst bij BOZ CT, kamer CT 3504. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 1 maart 1996. Het colloquium dient uiterlijk 1 maart a.s. te zijn gehouden. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden zal plaatsvinden op vrijdag 15 maart a.s. in CT 2520 op een nader bekend te maken tijdstip. Een exemplaar van het D-verslag dient voor 1 maart a.s. bij BOZ CT te zijn ingeleverd.

EL

Doctoraalvoordracht en

A.W. Verboon over; een audio power versterker in BiCMOS met DMOS optie; 25 januari 1996, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

M.V. Herni over: The Pro Innovatio optical keyboard in development; 26 januari 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

T.S.G. Elfors over: Payload mass bound estimation for adaptive robust control of a flexible beam; 26 januari 1996, 11.00 uur, BB gebouw, zaal BB-6.

College: ATM Schakel en Controle Systemen (125151).

Een nieuwe opzet van dit college is vorig jaar succesvol gebleken: De studenten presenteren zelf een groot gedeelte van de leerstof. Er worden hiertoe groepjes van 3 studenten gevormd. Deze bereiden gezamenlijk een college-presentatie voor over door de docenten geselecteerd studiemateriaal. De voorbereiding vindt plaats in overleg met de docenten. Een presentatie vult een college-uur. Het tweede college-uur is gewijd aan een gezamenlijke bespreking van de gepresenteerde stof o.m. aan de hand van door alle studenten tevoren ingediende schriftelijke vragen. Lees ook de studiegids en Vakwerk 95/96. In verband met de organisatie van dit college worden alle studenten die het komende trimester mee willen doen verzocht zich zo spoedig mogelijk en liefst voor Maandag 5 Februari op te geven bij:

J. Daemen, vakgroep TIOS, INF-gebouw kamer 4007; tel: (489)2812; Email: [email protected]

Tentamen Elektrodynamica (122813)

Voor: EL D1-studenten

Het tentamen Elektrodynamica (122813) van maandag 22 januari 1996, 13.30 -17.00 uur, wordt gehouden in de sporthal UT.

Aanmelding project voortgezette elektronica (1222260, 2.5 SP)

Studenten die dit projekt in het 3e trimester willen doen, dienen zich uiterlijk 8 maart a.s. in te schrijven op de inschrijflijst op kamer EL/TN 3220. In het eerste trimester van het volgende jaar is er een tweede mogelijkheid het projekt te doen. Voor informatie: W. de Jager of E.A.M. Klumperink, tel. 2736.

Overgangsregeling Praktikum Voortgezette elektronica I (122223)

Studenten die in hun studiepakket uitgaan van 4 SP (2.5 tentamen + 1.5 praktikum) voor het vak worden nog 1 maal in de gelegenheid gesteld het praktikum oude stijl te doen. Aanmelden voor 1 februari a.s. bij W. de Jager, EL/TN 3220, tel. 2736. Verslag inleveren voor 9 maart 1996.

Afstudeeropdracht MAFIAS Project.

Zie mededeling onder TN

Theoretische informatica (211030)

Vanwege afwezigheid van Prof. Nijholt op 31-01-96 wordt het laatste deel van dit college als volgt verroosterd. 31-01-96 (3 + 4): Asveld over Hfdst. 14 van [Sudkamp]; 07-02-96 (3 + 4): Nijholt over Formalismen voor natuurlijke-taal-verwerking.

Extra Herkansing Analyse A (151014)

Voor: D1-studenten

Er wordt een snelle herkansing getentamineerd van het vak Analyse A (151014) op 8 februari 1996 van 13.30 - 17.00 uur. De inschrijving vindt plaats bij BOZ/EL. Voor deelname wordt echter een voorwaarde gesteld nl. van de twee resterende herkansingen t.w. 28/6 en 12/8 kunt u slechts aan een van deze twee herkansingen deelnemen (wordt gecontroleerd). De zaal wordt t.z.t. medegedeeld.

INF/BIT

Geslaagden Propaedeuse Informatica

Biersteker, H., Enschede; Feenstra, J., Franeker; Leijdekkers, B.R.G., Hengelo O; Dongen, J.B.W. van, Breda; Hoek, F. van der, Opsterland; Kleijs, W.A., Voorst; Koetsier, A., Enschede; Kruse, H.C.J., Schiedam; Lammers, N., Zutphen; Penning, H.L.H. de, Rotterdam; Vegte, J. van de, Amsterdam

Geslaagden Propaedeuse Bedrijfsinformatietechnologie

G.R. Bakker, Assen; J.W. van Beek, Rotterdam; C. Koc, Mardin; R.P. Kramer, Barneveld; A.C. Morskate, Losser; R.J. Rauwerda, Alkmaar; J. Visscher, Rhenen.

Mededeling van het stembureau Informatica: verkiezing van de studentleden van de faculteitsraad

De verkiezing van de studentleden van de faculteitsraad vindt plaats op 23 en 24 april a.s. Het kiezersregister voor deze verkiezing ligt vanaf 23 januari ter inzage in het faculteitsbureau, kamer 1035 in het INF-gebouw. Ieder lid van de faculteit kan gedurende de periode van 24 januari tot en met 30 januari schriftelijk aan het stembureau om verbetering van het kiezersregister vragen. Gedurende de periode van 8 tot en met 16 februari kunnen kandidaten worden gesteld ter verkiezing als lid van de faculteitsraad. Formulieren voor de kandidaatstelling zijn in voornoemde periode verkrijgbaar bij het faculteitsbureau, BOZ-INF en de leden van het stembureau. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de leden van het stembureau: Rolf Engmann, kamer 3031, tel. 3691, Hans Scholten, kamer 4037, tel. 3733 en Jan Jaap Nijemeisland (studentlid), tel. 432 08 81.

Samenstelling afstudeerpakket INF.

Minimaal 12 maanden voor de start van de doctoraalopdracht dient de student een keuze te maken m.b.t. de vakgroep waar hij/zij denkt af te studeren. Op dat moment dient de student tevens in overleg met de studie-adviseur een afstudeerpakket samen te stellen. Zuiver alleen om je een idee te geven hoe je een dergelijk afstudeerpakket zou kunnen samenstellen liggen er op de balie bij BOZ-INF voorbeelden van studieprogramma's ter inzage. Het is dus niet de bedoeling dat je deze voorbeelden letterlijk overneemt, uiteraard mag dit wel. De voorwaarden waaraan je afstudeerpakket dient te voldoen staan vermeld in de keuzegids deel 2 van INF. Deze wordt tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten van de vakgroepen ter beschikking gesteld en is verder bij BOZ af te halen. Bij BOZ kun je tevens een formulier verkrijgen waarop je je afstudeerpakket kunt vermelden.

Chipkaartproject 'I S I' (thuis tentamencijfers inzien!)

De faculteit INF participeert in een proefproject - het Chipkaartproject 'I S I' - (samen met IBM en de faculteit TBK) waarbij een aantal studenten een chipkaartlezer voor thuis ter beschikking krijgt. Met de chipkaartlezer krijgt de deelnemer toegang tot de volgende toepassingen: thuis tentamencijfers inzien, saldo('s) van de elektronische beurs lezen, cijferslot wijzigen, wijzigen van voorkeurtelefoonnummers, experimenteren met de subset van de IBM MultiFunctionCard toolkit. Studenten die meedoen krijgen in februari 1996 de chipkaartlezer in bruikleen met enkele toepassingen voor op de PC. In april 1996 moet de functie om tentamencijfers te raadplegen klaar zijn. Alle INF- en BIT-studenten kunnen deelnemen. Om mee te kunnen doen moet de student thuis beschikken over een PC met Windows, een vrije serikle poort en een IP-verbinding met het UT-net (bv Dialback met SLIP). Voor het gebruik van de chipkaartlezer betaalt de student f 25 borgsom, welke wordt geretourneerd als de chipkaarlezer weer wordt ingeleverd. Aan het project is een prijsvraag verbonden. De deelnemer die de beste, nuttigste, origineelste of leukste toepassing bedenkt voor de chipcard, krijgt een aantrekkelijke prijs. Aanmelden voor dit project moet voor 15 februari 1996 geschieden: elektronisch via WWW-pagina http://www.cs.utwente.nl/ut/chipkaart of schriftelijk via een aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij BOZ-INF/BIT. Aan het project kunnen 100 INF- en/of BIT-studenten meedoen. Bij overintekening wordt geloot. Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij Jan Melief (BOZ-INF/BIT), alleen 's morgens.

Verandering volgorde tweedejaars vakken, vakken niet aangeboden.

Vanaf september 1996 wordt het tweede jaar van de vijfjarige INF-opleiding ingevoerd. Dat betekent dat de volgorde van de tweedejaars vakken en de schilvakken verandert. Een tweede consequentie is dat een aantal vakken in 96/97 niet wordt aangeboden: Ontwerpen van informatiesystemen (211007), in 97/98 een andere vorm! Computerarchitectuur (213005); Computerorganisatie (213110); Tele-informatica (214100). In de cursus 96/97 zullen wel tentamens afgenomen worden in deze vakken. Een overzicht van alle wijzigingen ligt bij BOZ-INF.

Gevraagd: Student-assistenten voor het derde trimester :

Vertalerbouw (211035): het nakijken van opgaven (inl. H. Alblas, INF 5035), en assistentie bij het practicum (inl. H. Groen, INF 5033).

Vereisten: Vertalerbouw.

Syntaxgestuurde Vertaling (211018) (TW vak): het nakijken van opgaven en assistentie bij het practicum (inl. A. Nijmeijer, INF 5037). Vereisten: Vertalerbouw.

Sollicitatieformulieren afhalen en inleveren bij mevr. E.V.M. Elferink-Dijkhuis, Faculteitsbureau Informatica, INF 1035 (alleen 's morgens).

College: ATM Schakel en Controle Systemen (125151).

Zie mededeling onder EL.

Student-assistenten gevraagd (spoed)

Bestemd voor: tweedejaars studenten INF.

Zie onderwijsmededeling op prikbord.

Aanmelding d-examenvergadering in maart 1996

Uiterlijk tot en met woensdag 14 februari 1996 kan men zich aanmelden voor het doctoraalexamen Informatica op 14 maart 1996. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF. Wij zijn geopend van 10.00 - 14.00 uur. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 7 maart 1996. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 7 maart 1996 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het doktoraalverslag dient (voor 7 maart a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan.

Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op 22 maart 1996.

Theoretische informatica (211030)

Vanwege afwezigheid van prof. Nijholt op 31-01-96 wordt het laatste deel van dit college als volgt verroosterd. 31-01-96 (3 + 4): Asveld over Hfdst. 14 van [Sudkamp]; 07-02-96 (3 + 4): Nijholt over Formalismen voor natuurlijke-taal-verwerking.

Doctoraalvoordracht

René Bos over: Modelling Dialogues with Finite State Automata; 29 januari 1996, 16.00 uur, INF L204 (demozaal).

Grafentheorie (151038 / 152052)

Voor BIT D1-studenten.

Het vak Grafentheorie (151038) is voor BIT niet gelijk aan INF, i.v.m. de opdracht voor BIT-BV 1. In verband hiermee heeft Grafentheorie voor BIT een nieuwe vakcode gekregen: 152052. Dit geldt voor iedereen die het vak nog moet behalen van de generaties 1993, 1994 en de HBO-ers van generatie 1995.

Integrand

Integrand is voor een langdurige opdracht op zoek naar een enthousiaste (af)gestudeerde INF of TBK-I student(e) die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. De belangrijkste taak zal ten eerste die van een systeembeheerder binnen dit bedrijf zijn. Hij zal de dagelijkse gang van zaken op gang moeten houden en er voor moeten zorgen dat de problemen van de gebruikers worden opgelost. Ten tweede dient hij het huidige proces te analyseren en er zorg voor dragen dat over ongeveer twee jaar een nieuw pakket wordt geinstalleerd. De persoon geniet veel vrijheid binnen het bedrijf, krijgt veel verantwoordelijkheid en mag bijv. naar interessante seminars toe. De opdracht is full-time en duurt in ieder geval een jaar. Daarna zijn er mogelijkheden voor een vaste baan! De startdatum is zo snel mogelijk. Referentienummer 463. Heb jij interesse in deze of een andereopdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

TBK/CT&M

Examen Ontwerpmethoden voor informatiesystemen (212027)

Op het D2/D3-rooster van TBK staat ten onrechte op 14 augustus 1996 's middags een herkansing van het vak Ontwerpmethoden voor informatiesystemen (212027). Er is in augustus geen herkansing van dit vak.

Algemene economie voor TBK

Voor: D1-studenten TBK

Degenen die voor de deeltoets een voldoende hebben gehaald, kunnen een verkort tentamen (2 uur) afleggen op 30 januari. Het op de deeltoets behaalde cijfer heeft een gewicht van 60% in het eindcijfer. Voor het resterende deel dient minimaal een 5 gehaald te worden. Bij een 4 of minder vervalt het resultaat van de deeltoets. Bij herhaling dient dan de gehele stof van het tentamen gedaan te worden. Degenen die de deeltoets niet hebben gehaald, leggen het volledige tentamen af (3 uur).

Voor degenen die het tentamen afleggen volgens de oude indeling van de stof geldt dezelfde regeling.

College Procescomputers I (113111 en 113112)

Voor CT/WB d1, TBK-W d2 studenten

Het laatste college Procescomputers I op 26 januari a.s. gaat wegens ziekte van de docent niet door. Het college wordt vervangen door schriftelijk materiaal dat tijdens het praktikum zal worden uitgereikt (WB T.900).

Ethiekdagen Organisatiewaarden en bedrijfsethiek (184157)

Voor: TBK D2

De ethiekdagen zullen plaatsvinden in de volgende zalen: 22 januari : CT-3100b en 23 januari: CT-1349; 12 en 13 februari : BB3; 11 en 12 maart CT-3100b; 18 en 19 maart: CT-3100b; 25 en 26 maart: CT-3100b; 1 en 2 april: CT-3100b. De inschrijflijsten liggen in de hal op de derde verdieping van het BB-gebouw (naast BOZ-TBK). Inschrijflijsten voor de eerste vier sessies tot 19 januari; voor de laatste twee sessies tot 18 maart a.s. Je wordt geacht van 9.00 tot 17.00 aanwezig te zijn.

Afstuderen bij vakgroep OMST

Voor: TBK D3

Op vrijdag 26 januari a.s. van 12.45 - 13.30 in zaal BB4 organiseert de vakgroep OMST een voorlichtingsbijeenkomst over de afstudeermogelijkheden bij deze vakgroep. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar wel geïnteresseerd, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van de leden van de vakgroep. Op dit moment zijn afstudeerplaatsen beschikbaar bij: AKZO Nobel (Emmen), Plukon (Dedemsvaart, KLM Catering, Nederlandse Ambassade in Washington, Popwer Packer (Oldenzaal), en er zijn diverse inkoopopdrachten beschikbaar.

Information Management Engineering (186313)

Voor: TBK D2/3

Het keuzevak IME wordt in het derde trimester aangeboden. In het vak staan centraal het kunnen toepassen van methodes om een kosten/baten-analyse te maken voor investeringen in informatietechnologie. Inschrijven is mogelijktot en met 26 januari 1996.

Keuzevak over Industriele ontwikkeling in mondiaal perspectief.

Voor: TBK D2/3

In het derde trimester zal in het keuzevak Industriebeleid en Internationale Concurrentie 1 (188045) worden ingegaan op de industriele ontwikkeling in mondiaal perspectief (dit wordt tevens de nieuwe titel van dit college). Een overzicht wordt gegeven van en inzicht in de voor de industrie relevante ontwikkelingen in de wereld. De nadruk zal hierbij liggen op economische en politieke factoren. Daarnaast komen ook sociale en technologische aspecten aan de orde. Het college wordt gegeven op woensdagmiddag 5e en 6e uur in zaal CT1814. U kunt zicht tot 26 januari a.s. hiervoor inschrijven via BOZ-TBK. Meer informatie op WWW-pagina http://www.tbk.utwente.nl/vakgr/vok/actcol.htm

Strategisch Personeelsmanagement (184158)

Voor: TBK D1

In tegenstelling tot hetgeen in de studiegids staat vermeld hoef je voor het vak Strategisch Personeelsmanagement alleen het boek van M. Beer 'Managing Human Assets' aan te schaffen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een reader. Daarnaast is er voor dit vak een verplichte afsluitende dag op maandag 22 mei 1996, waarbij de volgende zalen worden gebruikt: BB1 (hele dag), BB3, BB4, BB6 en BB7 (alleen 's-ochtends).

Chipkaartproject ISI

Voor: Alle TBK en CT&M studenten

De chipkaart die nu op de UT gehanteerd wordt door studenten is zoals bekend een multi-functionele kaart. De kaart kan gebruikt worden voor betalen in de kantines en bij het kopiëren, is tevens collegekaart, bibliotheekpas, OV-jaarkaart, enz. De technologie die gebruikt is voor deze kaart geeft echter nog veel meer mogelijkheden. De chip op de kaart bevat een aantal secties, die gescheiden van elkaar kunnen worden gebruikt. Mogelijkheden hiervoor zijn bv een geheugen voor telefoonnummers, gegevens van een club of vereniging, puntenacties van de winkelier, enz. De faculteit TBK participeert in een projectgroep samen met IBM en de faculteit INF om een proefproject te starten waarbij een aantal studenten een chipkaartlezer ter beschikking krijgen waarmee ze over een aantal extra functies kunnen beschikken, zoals het wijzigen van hun eigen PIN-code en het wijzigen van voorkeurtelefoonnummers. Ook kan men experimenteren met de subset van de IBM MultiFunctionCard toolkit. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een informatiesysteem, waarbij met behulp van de chipkaart en een applicatie tentamencijfers kunnen worden opgevraagd. De planning is als volgt: in februari worden de chipkaartlezers uitgeleverd met enkele toepassingen voor op de PC, in april moet de functie om tentamencijfers in te zien klaar zijn.

Deelnemende studenten kunnen ook nog fraaie prijzen winnen door zelf een applicatie te bouwen voor de chipkaartlezer.

Alle TBK- en CT&M-studenten, maar met name de TBK-I studenten worden hierbij uitgenodigd om mee te doen aan dit proefproject. U krijgt de benodigde kaartleesapparatuur in bruikleen (borg: f 25,-). U moet wel beschikken over een PC met Windows, een vrije seriële poort en een IP-verbinding met het UT-net (bv Dialback met SLIP). Er kunnen maximaal 100 studenten meedoen, schrijf dus tijdig in!

Aanmelden voor 15 februari 1996 d.m.v. het invullen van een formulier op WWW (URL: http://www.tbk.utwente.nl/isi.nl) of via een inschrijflijst bij Bureau Onderwijszaken TBK. Bij overinschrijving wordt er geloot.

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij H. Holtkamp (coördinator automatisering, tst 3530).

Capita Selecta studieopdrachten bij de vakgroep T&O

Voor: TBK D2/3

Voor gevorderde TBK studenten bestaat de mogelijkheid mee te werken aan verschillende Capita Selecta studieopdrachten bij de vakgroep T&O, leerstoel Innovatief Ondernemerschap.

1. 'Excellence in Small Business Management'. In 1995 werd een onderzoek uitgevoerd bij genomineerden voor de manager van het jaar verkiezing van het tijdschrift Management Team. Dit was een onderdeel van een internationale studie in 10 landen waarover in september 1995 op het 'European Small Business Seminar' werd gerapporteerd.

Op het nederlandse materiaal zijn speciale analyses uitgevoerd die inzicht geven in o.a. het verband tussen innovativiteit en leerstijlen met kenmerken van het bedrijf en het management. Wij willen nu een vervolganalyse op de volledige dataset van europese bedrijven uitvoeren. De resultaten van deze analyse zullen gepresenteerd worden op de 'High Technology Small Firms Conference' die wij in samenwerking met de Manchester Business School organiseren op 5 en 6 september 1996.

2. Kennisontwikkeling van jonge 'high-tech' bedrijven.

In 1990 werd een onderzoek uitgevoerd naar de koppeling van kleine jonge high-tech bedrijven met de wereld van wetenschap en techniek. Hierbij werden o.a. 19 uitgebreide case studies verricht bij bedrijven in de regio twente, eindhoven en delft. Inmiddels is de situatie m.b.t. assistentie bij het proces van kennisoverdracht en ondersteuning van jonge high-tech bedrijven in het algemeen veranderd b.v. door de komst van de Innovatie Centra.

De bedoeling is een herhaal onderzoek in dezelfde regio's uit te voeren, deels bij dezelfde bedrijven en deels bij sindsdien nieuw gestarte bedrijven. Het onderzoek heeft o.a. tot doel een vergelijking te maken tussen het proces van (externe) kennisverwerving: van de bedrijven toen en dezelfde bedrijven nu; van de bedrijven toen en nieuw gestarte bedrijven; van dezelfde bedrijven nu en de nieuw gestarte bedrijven.

Het Innovatie Centrum Overijssel zal medewerking aan het onderzoek verlenen. De resultaten van dit onderzoek zullen gepresenteerd worden op de 'High Technology Small Firms Conference' op 5 en 6 september 1996.

3. Flexibilisering van de arbeid en de virtuele onderneming.

Steeds minder mensen hebben een (vaste) baan bij een organisatie. Steeds meer werkzaamheden worden uitbesteed (overgedragen) aan gespecialiseerde bedrijven. Voorbeelden zijn uitzendwerk, schoonmaak, gebouwonderhoud, voorraadbeheer, ontwerp etc..Ontwikkelingen in de informatie technologie leiden tot meer coördinatie en communicatie 'op afstand'.

Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor het management van organisaties? Hoe spoort dit met de roep om gemotiveerde medewerkers die samen de kar dezelfde kant op trekken op basis van een inspirerende visie? Wat betekent dit voor de loopbaan ontwikkeling van mensen? Wat betekent dit voor de ontwikkeling van dienstverlenende bedrijven?

Dit zijn enkele van de vragen die een bedrijf op een seminar tijdens een vakbeurs aan de orde wil stellen voor relaties en geïnteresseerde studenten. Ter voorbereiding zal een onderzoek naar de verwachte ontwikkelingen worden uitgevoerd.

Belangstellenden voor een of meer van deze opdrachten kunnen zich opgeven bij de vakgroepsecretaresse van T&O.

Afstudeeropdracht vakgroep T&O, leerstoel Innovatief Ondernemerschap

Voor: TBK D3

Onderwerp: In kaart brengen van werkwijzen en ervaringen met het begeleiden en ondersteunen van kennisintensieve starters. Helpen ontwikkelen van een werkwijze en van instrumenten voor 'eerste opvang ' en doorverwijzing naar voor de doelgroep beschikbare/geschikte adviseurs/instanties (regiefunctie). Opdrachtgever: Innovatie Centrum Overijssel. Inlichtingen : Prof. W.E.During. telefoon 894531, kamer BB333.

Inleiding Computer Gebruik

Voor: TBK P

Laatste nakijksessie ICG is op 26 januari a.s. van 12.30 tot 13.30 in de practicumzaal van BB.

Vervallen college Maatschappelijkbeleid (184110)

Voor: TBK D2,3

Het college Maatschappelijkbeleid, dat gepland stond op de woensdag het 3e en 4e uur in BB106 komt dit hele trimester te vervallen.

Voorbereidingsbijeenkomst W&M-component stage

Voor: studenten TN en CT die dit jaar een stage met TBK-component willen uitvoeren

Gedurende dit collegejaar bestaat tweemaal de mogelijkheid om een voorbereidingsbijeenkomst ten behoeve van de TBK-invulling van de stage bij te wonen. Aanwezigheid is niet verplicht, maar bij de beoordeling van de stage wordt de stof die tijdens de voorbereidingsbijeenkomst is behandeld bekend verondersteld. De data van de bijeenkomsten zijn: maandag 12 februari van 8.30 uur tot 12.00 uur in zaal BB106; dinsdag 21 mei van 8.30 uur tot 12.00 uur in zaal BB106. Aanmelding vooraf is niet nodig

Colloquia

Mark Miedema over: Capitalism without capital Financing large investments in the Polish oil and petrochemical industry; 30 januari 1996, 15.45 uur, BB4.

Jurriën J. Zandbergen over: Capaciteitsallocatie & voorraden binnen de Unilever IJs-Groep; een model voor produktieplanning op middellange-termijn; 15 februari 1996, 15.45 uur, BB7.

Afstudeer-opdracht Hoogovens IJmuiden

Voor een TBK-student bestaat de mogelijkheid om middels een afstudeer-opdracht mee te werken aan het herontwerpen van de (logistieke) organisatie van de aan en afvoerstroom van de Dompelverzinklijn bij Koudband 2 (koudgewalste rollen). Er wordt een TBK-student gezocht die de W-stroom heeft gevolgd (of HTS-Wb).Van de student wordt verwacht dat hij/zij zich reeds heeft verdiept in organisatiekundige vraagstukken middels de hiertoe aangeboden TBK-vakken. Kennis, inzicht en eventuele ervaring in de logistieke dienstverlening is een pre. Koudband 2, onderdeel van Hoogovens IJmuiden, produceert voor derden alswel voor de Dompelverzinklijn koudgewalste rollen. Nadat de rollen in de Dompelverzinklijn zijn bewerkt wordt ca. 100.000 ton intern afgevoerd, terwijl ca. 300.000 ton d.m.v. extern transport naar andere opslagplaatsen wordt afgevoerd. Met name de organisatie van het logistieke proces wordt als problematisch ervaren.

De problematiek richt zich in eerste instantie op de vormgeving van de organisatie van het logistieke proces. Om oplossingen te kunnen genereren voor deze problematiek zijn verschillende analyses noodzakelijk, zoals analyse van aan- en afvoerstroom, analyses van procedures, taken en functies van medewerkers van de betrokken afdelingen, analyse van de kosten van de totale logistieke afhandeling. Tevens moeten voorstellen vaoor verbetering worden gegeven, waarbij moet worden aangegeven hoe de logistieke organisatie er in de toekomst uit kan zien. Daarbij moeten de mogelijkheden van onbemand vervoer en logistieke dienstverlening door derden in het onderzoek worden meegenomen. Studenten die geïnteresseerd zijn in de opdracht of graag nadere informatie willen, kunnen contact opnemen met dr ir Marco Kerkhof (BB-338, tel. 893840).

Integrand

- Integrand heeft op dit moment veel opdrachten open staan op het gebied van kwaliteit. Hierbij valt te denken aan ISO-normeringen, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en Total Quality Management. Het JIJ interesses op het gebied van kwaliteit, schrijf je dan nu gratis en vrijblijvend in bij Integrand!

- Integrand is voor een trainee-ship bij een Consultant Bureau op zoek naar een enthousiaste afgestudeerde TBK student(e) die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. Deze student zal eerst 3 maanden een aantal opdrachten uitvoeren waarna er bekeken wordt of er een vaste baan aan vast zit. De startdatum is zo snel mogelijk. Referentienummer 458.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging.

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK-i student(e) die de bedrijfsprocessen binnen een bedrijf wil automatiseren. Opdrachtduur: 3 maanden. In overleg part-time/full-time mogelijk. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 461.

-Integrand is voor een langdurige opdracht op zoek naar een enthousiaste (af)gestudeerde INF of TBK-I student(e) die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. De belangrijkste taak zal ten eerste die van een systeembeheerder binnen dit bedrijf zijn. Hij zal de dagelijkse gang van zaken op gang moeten houden en er voor moeten zorgen dat de problemen van de gebruikers worden opgelost. Ten tweede dient hij het huidige proces te analyseren en er zorg voor dragen dat over ongeveer twee jaar een nieuw pakket wordt geinstalleerd. De persoon geniet veel vrijheid binnen het bedrijf, krijgt veel verantwoordelijkheid en mag bijv. naar interessante seminars toe. De opdracht is full-time en duurt in ieder geval een jaar. Daarna zijn er mogelijkheden voor een vaste baan!

De startdatum is zo snel mogelijk. Referentienummer 463.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging.

Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Studentassistenten 3e trimester bij CT&M voor Civieltechnisch Meetpracticum (221120) gezocht.

Voor: CT&M-D studenten / CT-D studenten

Het gehele 3e trimester moet het Civieltechnisch Meetpracticum begeleid worden (week 11 t/m week 20). Daarom zoekt CT&M enkele studentassistenten die minimaal 2 halve dagen per week hiervoor beschikbaar zijn. De studentassistenten worden ingewerkt door middel van een korte cursus van het OC. (in week 7) en tijdens het practicum begeleid door een vaste medewerker. Van de ass. wordt verwacht dat zij de proeven goed beheersen en de verslagen kunnen beoordelen. De studenten die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich schriftelijk opgeven bij dhr. G. Snellink (CT&M), WB-N104 (of [email protected]), waarbij tevens vermeld kan worden welke proeven men wil begeleiden. De proeven zijn: de vakwerkliggerbrug, de schuifproef, de consolidatieproef, de verkeersproef (eigen vervoer!!), de gronddoorlatenheidsproef, de viscositeitsproef, de proeven van Newton en de proef van Bernoulli.

Voor de chemieproef worden enkele CT-D studenten gezocht. Voor vragen s.v.p. contact opnemen met dhr. G. Snellink (WB-N104).

Civieltechnisch Meetpracticum (221120) 3e trimester

Voor: CT&M-p

Voor het Civieltechnisch Meetpracticum (221120) in het 3e trimester hangen bij BOZ-CT&M intekenlijsten tot vrijdag 26 januari. Voor vragen s.v.p. contact opnemen met dhr G. Snellink WB-N104.

Mariene Dynamica (224242) 3e trimester

Voor: CT&M D3 (wh&m)

Het eerste college van Mariene Dynamica van prof. de Vriend (CT&M) zal plaatsvinden op vrijdag 15 maart 1996 het 3/4 uur in H V 108. Een intekenlijst voor dit vak hangt bij BOZ-CT&M.

Voorlichtingsbijeenkomst studie-keuze CT&M 2e-jaars

Voor: alle 2e-jaars CT&M-ers

Er is in week 5 een bijeenkomst gepland voor alle 2e-jaars CT&M-ers die een keuze moeten maken betreffende hun afstudeerstroom. Van elke sectie zal een vertegenwoordiger aanwezig zijn, welke samen met dhr. van Lieshout en Mw. Rinket tijdens deze bijeenkomst de stromen van CT&M, aard van stages, afstudeeropdrachten etc. toelichten. Schriftelijk materiaal is vanaf donderdag 25 januari bij BOZ-CT&M af te halen. Bovenstaande zal plaatsvinden: Donderdag 1 februari 1996 in BB 5 om 9.00 - 10.30 uur.

Colleges MICS II (221320) 3e trimester

Voor: CT&M-D2 (Wh&M en V&V) 3.3

Het vak MICS-2 (221320) (derde trimester 95/96) wordt gegeven in een interactieve vorm. Van de studenten wordt verwacht dat zij tijdens de bijeenkomst oefeningen uitvoeren en een grote mate van zelfwerkzaamheid ontplooien. Beoordeling vindt plaats aan de hand van opdrachten. Om voor beoordeling in aanmerking te komen dienen de studenten ALLE bijeenkomsten bij te wonen en alle opdrachten uit te voeren en in te leveren. Ten gevolge van bovenstaande onderwijsvorm ("praktikum") is er géén herhaalexamen in juni/augustus. Voorkennis van MICS-1 (221220) is niet vereist maar wel gewenst. Het rooster van de bijeenkomsten in 95/96 is als volgt:

week 11, 12, 13, 14, en 16 dinsdag 3/4 uur in WB HV 112. Week 17 vrijdag 8.30 t/m 13.30 uur in WB HIV 208 (presentatie eindopdracht). Week 18 woensdag 3/4 uur college in WB HIV 208. Week 19 dinsdag 3/4 uur college in WB HIV 208.

Het praktikum vindt plaats op de dinsdagen en woensdagen in week 18 t/m 21 's middags.

TCW

Hertentamens TCW-D1-vakken

Voor: D1-TCW-studenten Voor het vak Inleiding politicologie en beleidsprocessen (168707) zal op verzoek van de studenten een hertentamen gegeven worden op: donderdag 15 februari 1996, 13.30 - 17.00 uur, TW A131. Het hertentamen, dat gepland staat op 18 juni 1996 vervalt hiermee. Voor het vak Informatievoorziening (168909) zal op verzoek van de studenten een hertentamen gegeven worden op: maandag 26 februari 1996, 13.00 - 16.30 uur, BB 5.

Het hertentamen, dat gepland staat op 21 juni 1996 vervalt hiermee. Voor het vak Inleiding psychologie (168904) zal op verzoek van de studenten een hertentamen gegeven worden op: maandag 4 maart 1996, 13.30 - 17.00 uur, TW A144. Het hertentamen, dat gepland staat op 25 juni 1996 vervalt hiermee.

TN

TN-D1 - Prakticum Algemene Elektronica (122211)

In het kader van het TN2.3 prakticum zal 20 uren lab.werk moeten worden verricht waarvan het resultaat wordt gecombineerd met dat van het schriftelijk tentamen/examen van het vak Algemene Elektronica. Degene die wil deelnemen aan dit prakticum wordt verzocht zich in te schrijven bij Bureau Onderwijszaken TN. Inschrijving is mogelijk vanaf 29 januari t/m 9 februari a.s. Aan de hand van de inschrijving zal de indeling plaatsvinden!

Door middel van een uitnodiging zal bekend worden gemaakt in welke groep men is ingedeeld. Het prakticum zal plaatsvinden in EL/TN-3118. Bij het prakticum wordt een prakticuminstructie en een EL-labjournaal gebruikt, die vanaf de aanvang van het prakticum te koop zijn bij de U-Take.

Aanmeldingsprocedure examen doktoraal TN in maart 1996.

Voor: Doctoraalstudenten TN

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich daarvoor altijd zelf opgeven, ook wanneer de doktoraalvoordracht het laatste onderdeel van het afstuderen is of alle cijfers reeds binnen zijn. Buro onderwijszaken is immers onbekend met de plannen van de student; er kunnen diverse redenen zijn waarom een student de formele datum van het doktoraal-examen zou willen uitstellen. Verder wordt U gevraagd U te willen houden aan de hieronder vermelde data. Aanmelding open: 15 januari 1996; Sluiting: 19 februari 1996; Terugtrekken tot: 18 maart 1996; Examenvergadering (uitslag): 19 maart 1996; Uitreiking diploma's: 21 maart 1996

Twee exemplaren van het doktoraalverslag dienen bij buro onderwijszaken TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1 ex. bibliotheek).

U dient ter rekening mee te houden dat U ongeveer 3 weken voor de doktoraalopdracht contact opneemt met BOZ zodat tijdig voor een zaal kan worden gezorgd.

Afstudeeropdracht MAFIAS Project.

MAFIAS staat voor Micro Ammonium Fluid Injection Analysis System. Een van de problemen binnen dit project is het mixen van vloeistoffen in een regiem met een zeer laag Reynolds getal (<1). de bedoeling is dat allerlei bestaande en nieuwe mixers worden gesimuleerd, gebouwd getest. nadruk ligt hierbij op het bouwen testen. basis materiaal natuurlijk silicium processen van zal dan ook in cleanroom plaats vinden. achterliggende gedachte een zeer klein oppervlak snel mix proces vindt met zo weinig mogelijk dood volume. volume verkort b.v. spoel na reactie waardoor systeem sneller weer zijn uitgangspositie kan gebracht.<>>

Interesse? Kom langs op kamer EL/TN 7240 of bel 4373 en vraag naar Henk.

Mijn e-mail adres is: [email protected]

Practicum Reometrie (Korte introductie cursus), code 149010.

Voor: Doktoraalstudenten TN, CT en WB

Dit practicum omvat 12 middagen en wordt gegeven in de periode van 25 maart t/m 26 april 1996. Aanmelden bij BOZ TN. (S.v.p. aanmelden voor 10 februari zodat nog zoveel mogelijk met individuele wensen m.b.t. de indeling rekening gehouden kan worden.).

TW

Theoretische informatica (211030)

Zie mededeling onder INF

Differentiaalvergelijkingen

In verband met de afwezigheid van de docent wordt er op 17 januari a.s. geen werkcollege gegeven voor groep 1.

Dit college wordt op dinsdag 23 januari (1+2) weer ingehaald. De zaal blijft TW-B 102. De toets voor Laplace wordt gehouden op donderdag 26 januari om 13.45 uur in BB 4.

WB

Colloquium

T. Groen over: Dimensional Stability of Injection Molded ABS Products; 29 januari 1996, 12.30 uur, WB N.105.

Computeroefeningen Stijfheid en sterkte III (115711)

Voor WB HTS-ers + herhalers

In het kader van het vak Stijfheid en sterkte III worden enige computeroefeningen gehouden in de vorm van een praktikum, uitgesmeerd over een drietal middagen. Men kan zich hiervoor inschrijven in groepjes van twee studenten. Schrijf tegelijk in voor alle drie middagen!

Men kan zich inschrijven vanaf heden in de praktikumzaal WB T.900. Bij de inschrijving wordt gevraagd naar het STUDENTNUMMER! Gelijktijdig met de inschrijving dient men de eerste opdracht op te halen bij A.H. van den Boogaard, kamer WB W.230. Het praktikum wordt gehouden in januari en februari 1996 (weken 4 t/m 7), 's middags (13.45-17.15 uur). De exacte data vindt U in WB T.900. Voor de aanvang van de eerste praktikumzitting moet men zelf enige berekeningen uitvoeren. Zonder deze voorbereiding is bijwonen van het praktikum onmogelijk. Een en ander staat uitvoerig beschreven in de opdrachtomschrijvingen en de praktikumhandleidingen (worden uitgereikt!). Voor inlichtingen kan men terecht bij de studentassistenten R. Zwijze (Hal V, kamer 203) of bij A.H. van den Boogaard.

Extra tentamen CAD/CAM (code 112430)

Voor TBK/WB d2-studenten

Op verzoek van studenten zal eenmalig een extra tentamen CAD/CAM afgenomen worden op dinsdag 20 februari 1996 van 13.30 uur t/m 17.00 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan t/m 9 februari a.s. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van 15 februari a.s. gepubliceerd worden.

Tentamen: Technische thermodynamica (114501)

Voor: WB-studenten met een afgeronde HTS-vooropleiding

Datum: 24 januari 1996, 09.00 - 12.30 uur, WB T.809.

Tentamen: Grondslagen bedrijfseconomie (186002)

Voor : WB P-studenten, projectonderwijs

Datum: 22 januari 1996, 09.00 - 12.30 uur, Sportcentrum UT.

Practicum Reometrie (Korte introductie cursus), code 149010.

Zie mededeling onder TN

Praktikum Plasticiteit en Kruip (115737) en Omvormtechnologie, plasticiteitsleer (115731).

Voor: WB-D3 studenten

Het praktikum wordt gehouden in week 6 (5 t/m 9 feb.). Voor Plasticiteit en Kruip moeten drie opdrachten worden uitgevoerd, voor Omvormtechnologie de eerste twee opdrachten. Inschrijving (in groepen van 2) is mogelijk vanaf 8 januari in de praktikumruimte van T-900. De handleidingen zijn vanaf maandag 22 januari af te halen bij de secretaresse van Technische Mechanica (kamernr. W-216). Inlichtingen zijn te krijgen bij H.C. Stoker, tel. 4894014.

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste WB student(e) die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. Deze student zal gedurende 3 maanden een bestand voor technische tekeningen moeten opzetten in Autocad 12. De opdracht moet zo snel mogelijk beginnen en kan part-time worden uitgevoerd. Het referentienummer is 459.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

WWTS

Voorlichting afstudeertrajecten WWTS

Voor: D2/D3-WWTS-studenten

Voorlichting Afstudeertrajecten WWTS, ma. 5 februari 1996, 13.45-17.25 uur, zaal TW A225 (vergaderzaal WMW). Om je te oriënteren voor de keuze van een afstudeervakgroep is er een voorlichtingsmiddag over afstudeertrajecten. De vakgroepen geven aan welke afstudeermogelijkheden zij bieden in samenhang met hun onderzoeksprogramma. Het programma is als volgt: 13.45-14.35 vakgroep Filosofie van Wetenschap en Techniek; 14.35-15.10 vakgroep Geschiedenis; 15.10-15.45 vakgroep Ergonomie; 15.45-16.00 pauze; 16.00-16.35 vakgroepen Toegepaste Taalkunde & Psychologie; 16.35-17.25 vakgroep Systematische Wijsbegeerte.

Campus en studentenleven

SPE

Bolletje prof TO

Woensdag 24 januari is er weer een bolletje prof. Dit keer is het een coproduktie met TOBIAS in de faculteit Toegepaste Onderwijskunde. Jan de Jongh zal prof. Plomp onbescheiden vragen stellen. Het wordt verrassend en inspirerend. De aanwezigen kunnen meedoen. Ook niet-TO-ers welkom. Het evenement vindt plaats om half een. Broodje meenemen, er is koffie en thee. Plaats: zie aankondigingen in TO-gebouw of elders.

Viering

Zondag 21 januari is Kees Kuyvenhoven voorganger in de SPE-viering om half elf in de Audiozaal.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), (voorlopig afwezig) tel. 053-4776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhofkamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

Telefoon 053-4895236 of intern 4033. De SRD is verhuisd naar een schitterende ruimte naast de Bibliotheek op de eerste verdieping van de Vrijhof. We zijn nog bezig orde op zaken te stellen; o.a. is de Tentamenbank nog niet op plek, maar daaraan wordt gewerkt.

Op 22 januari is er de Algemene Ledenvergadering in de Kelderbar van de Bastille, aanvang 20.00 uur met o.a. de uitkomst van het Politiek Cafe 'Bedrijven'; 'interne commissie; eindversie PR-plan.

Reünie 27 januari vanaf 14.30 uur in de Bastille. De inschrijving loopt goed. Het belooft een interessante dag te worden. 'Oud' en 'nieuw' kader gaan dit samen waarmaken. Achterstallige contributie. Dit geldt voor vele leden. Gaarne betaling voor 1.2.1996.

Elke vrijdag houdt de SRD studentenspreekuur vanaf 10.00 uur. Heb je problemen met stufi, kamerhuur of iets anders bel ons of kom naar ons nieuwe kantoor!

We hebben nog kader nodig voor werkgroepen b.v. Tentamenbank. Heb je belangstelling neem kontakt met ons op.

OV-kaart-restitutie: Formulieren voor teruggave bij IBG zijn op ons kantoor af te halen. Chipkaart: Problemen hiermee kun je ook bij ons aanmelden.

Diversen

ESTIEM

ESTIEM organiseert in week 6 de kwalificatieronde van het Europees Management Tournament. Aan dit tournament zullen nog tien andere Europese universiteiten deelnemen, waaronder Cambridge en Parijs. Het tournament wordt georganiseerd voor Bedrijfskundigen. Te winnen zijn een stage binnen NOKIA waar ook ter wereld en een vliegreis voor vier personen naar Helsinki. Inschrijving en informatie op het ESTIEM Bord in het BB-Gebouw. Vragen ? E-mail:p.a.beumers.utwente.nl of bel 053-4352429.

CSV Alpha

De Christelijke Studentenvereniging Alpha geeft de mogelijkheid om samen met mede-Christenen bezig te zijn met verschillende soorten activiteiten. Aanstaande zondag 21 januari gaan we samen naar de kerkdienst van het SPE, om 10.30 uur is de Vrijhof. Aansluitend gaan we koffiedrinken op 't Paalhuis. Woensdag 24 januari is de soci teit Vivaan al om 20.00 uur geopend voor een thema-avond. Iedereen is uitgenodigd. De copysluitingsdatum van de Digtus is ook die avond. Op donderdag 1 februari is er een Algemene Ledenvergadering. Leden krijgen de uitnodiging bezorgd.

FSST Tsjerk Hiddes

Op 20 en 21 jannewaris it Diës fan WSSFS. 23 jannewaris gean wy nei de film yn de VB. De film hjit Shawshank Redemption en begjit om 20:00 oere. Dernei is der in sûpke. 1 febrewaris gean wy te bowlen yn Hengelo. Dit begjint om 20:00 oere, dus om 19:30 oere sammelje by Calslaan 6.

En dan op 9 febrewaris oant 11 febrewaris is der ús Diës. Der wurd infoarum hâlden mei as tema "De takomst fan it Twents". Boppedat komt Doede Bleeker op freed om 22:00 oere yn de Sociëteit fan de Bastille.

Foar 15 maart stiet der in ekskursje nei de Ljouwter Krante op it programma. We wurde om 14:00 oere yn Ljouwert ferwachte.

Oan it ein noch in rektifikaasje. De Grolsch-ekskurzje is NET op 4 april, mar op 2 maaie, middeis yn Enschede. Dernei kinne wy út iten en in keuke lizze (biljerten).

Opjaan foar it ien en oar kin by Siebren (5025) of by Michiel (5007).

Sjoch ek ris op ús Internet-bledside. It adres is http://snt.utwente.student.nl/campus/Tsjerk/WWW/Tsjerk.html .

ASV Taste

Vanavond presenteert dispuut Bastet haar nieuwe lichting, en geeft in het kader hiervan een feest. Kijk vanavond ook even op het prikbord en schrijf je in voor de A.R.G.U.S. Deze activiteit zal plaatsvinden van 29 januari tot en met 1 februari. Ook ditmaal zal wederom geprobeerd worden u mentale en fysieke krachten tot het uiterste te dwingen. Heb je trouwens donderdag 1 februari al in je agenda staan, dan gaan weer eens een prettig bezoekje brengen aan onze Rotterdamse vrienden en vriendinnen van Gaudium. Tot slot moet ik nog kwijt dat Sjeik Frank Bin el Baba nog niet door zijn fraaie collectie truien heen is en het schijnt dat bij hem zelfs al in termijnen betaald kan worden. De openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 0.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. tel.: 4326238.

DSC Cheiron

Sociëteit 'Philyra', Walstraat 45 tot en met 49 tel.4324357/Senaat4328384. Vanavond een gezamelijke soci teitsavond met/bij DJCR. Het startschot voor het derde Lustrum zal dit weekend klinken. Programma: za 20 Openingsfeest op 'Philyra' 22.00 uur, iedereen welkom; zo 21 Lustrumreceptie 17.00 uur en lustrumalmanakuitreiking 19.00 uur; ma 22 Nederlands Studenten Orkest; di 23 + wo 24 Buitendagen; do 25 Cabaret op 'Philyra'; vr 26 Diesdisco op 'Philyra', iedereen welkom; za 27 Lustrumgala in het 'Wapen van Beckum'

zo 28 The dansant op 'Philyra'. Voorafgaand aan de Lustrumreceptie is er een Bijzondere Ledenvergadering ter ere van vijf nieuwe Honorair Senatoren.

DSV 4 happy feet

De in de 'Dancer' aangekondigde ALV's van DSV '4 happy feet' zullen gehouden worden op woensdag 7 februari in vergaderzaal A van het Sportcentrum van de UT. De tijden zijn respectievelijk 19.30 en 20.00 uur. Als je verhinderd bent kan je iemand anders (schriftelijk) machtigen. Het aantal machtigingen dat iemand kan hebben op de ALV is beperkt tot één. De agenda staat afgedrukt in de 'Dancer'.

Trefavond Agapé

Dinsdag 23 januari is er weer de trefavond van christelijke studentenvereniging Agape. Aanvang 19.30 in zaal 5 van de Vrijhof. Vooraf eten in de mensa, verzamelen om 18.00 onderaan trap mensa. Voor meer info, bel Duko (431 94 98).

AEGEE

Op 29 januari organiseert AEGEE-Utrecht een lezing over het Europese Parlement.Deze lezing wordt gehouden door de Europarlementariër Karla Peys in Cultureel centrum Parnassos. In Amsterdam staat een congres over `Drugpolicies in Europe` op het programma van 7 tot 10 februari. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn de problemen rond drugsgebruik en de houding van andere landen tegenover het Nederlandse drugsbeleid. Van 2 tot25 februari kun je het congres `Spotlights on a dark age - Europe and the Middle Ages` in Keulen bezoeken. Er is een mogelijkheid om te gaan skiën in Kranjska Gora van 3 tot 10 maart. En AEGEE-Passau organiseert het congres `Europe is dancing`. Dit wordt gehouden van 1 tot 4 februari. Dit is de kans om je talenten op het gebied van dans te laten zien!

Wil je je voor een of meerdere van deze activiteiten opgeven of meer informatie, kom dan naar de AEGEE-kamer: Vrijhof 232 (053-4892207); of via e-mail [email protected] Natuurlijk kun je ook iedere woensdag terecht in sociëteit `Asterion`aan de Stadsgravenstraat 19.

Amnesty op Internet

De campusgroep van Amnesty International heeft als een van de eerste groepen in de wereld een eigen homepage. Op deze pagina staat allerlei informatie over Amnesty in het algemeen, de campusgroep en over lopende en komende acties. Verder kun je er adressen vinden als je meer informatie over Amnesty wilt hebben. Je kunt je ook als nieuw lid aanmelden. Daarnaast is het mogelijk om voorbeeldbrieven te downloaden. Het adres: http://snt.student.utwente.nl/campus/amnesty/index.shtml.

UT Snelschaaktoernooi

Donderdag 25 januari wordt weer het UT-snelschaaktoernooi gehouden. Plaats: Sportcentrum, 19.45 uur. Kosten f 2,50. Opgeven voor 24 januari bij: A. Lebbink, 053-4351034 of J.O. Hooghoudt, 053-4340242.

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen, die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zal je nog een functie uitoefenen, waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Procter & Gamble, Randstad, Heineken enz.

Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909

Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

AIESEC

Wordt nu AIESEC V.I.P en ontvang 'AIESEC Update', het info bulletin van AIESEC Twente met de nieuwste nieuwtjes over AIESEC projecten, workshops, stages en nog veel meer wetenswaardigheden. Bovendien krijg je als AIESEC VIP korting korting op AIESEC produkten. Dit alles kost je slechts f5.

Ook willen wij je er even op wijzen dat in februari de eerste oplage van het nieuwe AIESEC- Magazine 'A-4' van de pers rolt. Dit nationale magazine zal gratis verspreid worden, meer informatie hierover volgt.

Studieverenigingen

Abacus

Ivo, onze activiteitencommissaris, is op zoek naar mensen die in het academisch jaar 1996-1997 een symposium willen organiseren. De excursie naar Holland Signaal op 30 januari wordt verplaatst naar later in het jaar. Op 1 februari is er een P-diploma uitreiking om 16.00 uur, op 5 februari een excursie naar het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Inschrijven nabij de Abacuskamer. E-mail: [email protected]

Arago

Dinsdag 23 januari de jaarlijkse klaverjasavond. Geef je dan snel op, samen met je partner. # Op woensdag 24 januari kun je horen hoe het leven van een afgestudeerde TN'er eruit ziet. Kom naar de lezingenmiddag en luister naar je toekomst. # Woensdagavond (24/1) nieuwjaarsfeest in La Conga met Insert Coin. Voorverkoop f 3,50 en aan de deur f 5 # Vrijdag de 26e Hooglerarenborrel # De nieuwe datum voor de Philips Natlab excursie is woensdag 31 januari, speciaal voor de mensen die de vorige keer teleurgesteld moesten worden. Er komt dus geen nieuwe inschrijflijst.

ConcepT

Excursie op 23 januari naar de Kop van Zuid en een verdiepte winkelstraat (Beursplein). Inschrijflijsten hangen tot en met 19 januari op de ConcepT borden. * Op 25 januari zal de bestuurswissel-jaarvergadering worden gehouden. * De dag ervoor, 24 januari, (nieuw)jaarsfeest in La Conga, met de band Insert Coin. Kaarten (f 3,50) op de ConcepTkamer * Voor het symposium, dat op 28 gehouden zal worden, is de commissie op zoek naar dagactivisten. * De commissie onderwijs zoekt een extra persoon en er moet een hele nieuwe symposiumcommissie voor het symposium van volgend jaar komen. Inschrijflijsten hangen op het welbekende ConcepTbord * De volgende (TAG)borrel is op 31 januari. Hier zal/zullen de winnaar(s) bekend worden gemaakt.

Inter-Actief

Op 24 januari houdt de Activiteitencommissie een snookeravond, 20.00 uur, inschrijven op het prikbord # Inschrijven voor de werkvelddag op dinsdag 30 januari 1996, 13.30-16.00 uur is nog steeds mogelijk. Een werkvelddag is een middag waarop je in een informele sfeer vragen kunt stellen aan pas afgestudeerde informatici van verschillende bedrijven. De inschrijflijst hangt op het IA-prikbord # Ook op dinsdag 30 januari organiseert de BorrelCommissie een borrel, aanvang 17.00 uur. Het eerste kwartier is het eerste drankje gratis! # De VWO voorlichtingsdagen zijn 9 en 10 februari 1996. Mensen die willen helpen bij de voorlichting, kunnen zich aanmelden bij Ewout Prangsma # De penningmeester wacht met smart op geld van mensen die hun constributie nog niet betaald hebben. Betaal alsjeblieft. # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. #E-mail: '[email protected]' #WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

TObias

Nog steeds gezocht: leden die actief willen zijn binnen TObias (penningmeesterschap TObias-bestuur, Kampcommissie '96, lustrumcommissie en ouderdagcommissie) # Verder op 24/1 in L216, van 12.30 tot 13.30 Bolletje Prof met T.Plomp in de hoofdrol.

Sirius

Maandag 22 januari, 16.00 uur, lezing door een goeroe op het gebied vanreincarnatie en karma. Het is tevens mogelijk om na de lezing een indische, vegetarische maaltijd te nutt

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.