INFO

| Redactie

-Het College heeft besloten in het kader van het OnderzoekStimuleringsFonds (OSF) 1997 een bedrag ter grootte van Mf 1 toe te kennen aan het voorstel 'National sovereignty and international dependency: the changing institutions of public policy making'; penvoerende faculteit is Bestuurskunde. Dit besluit wordt ter instemming voorgelegd aan de Universiteitsraad.

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 20-11-1997

-Het College heeft in beginsel vastgesteld de 'notitie Reorganisatieprocedure en Sociaal Statuut', de 'Reorganisatieprocedure UT 1998' en het 'Sociaal Statuut 1998' en legt deze documenten voor formeel overleg voor aan het OPUT. Indien het OPUT geen bezwaren heeft die tot fundamentele wijzigingen leiden, worden deze documenten na afronding van het overleg met het OPUT geacht te zijn vastgesteld.

-Het College heeft besloten in 1998 het interactie-overleg met de faculteiten en de onderzoek-instituten te continueren; ook wordt besloten tot voortzetting van het werkbezoek aan faculteiten, onderzoekinstituten, centrale diensten en diensten van het Bureau van de Universiteit. In dit verband worden datumvoorstellen voor deze twee activiteiten vastgesteld ter voorlegging aan de gesprekspartners.

-Het College heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit Elektrotechniek beoogde kandidaat voor de leerstoel Geminiaturiseerde (Bio)Chemische Analyse Systemen.

-Het College heeft de faculteit Werktuigbouwkunde toestemming gegeven om tot werving over te gaan voor de leerstoel Thermische Werktuigbouwkunde.

-Het College heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit Werktuigbouwkunde beoogde kandidaat voor de leerstoel Technische Stromingsleer.

-Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken over te gaan tot bevoegdverklaring van de Stichting Universiteitsfonds Twente tot vestiging van de bijzondere leerstoel 'Bedrijfskunde in de Praktijk' bij de faculteit T&M voor een periode van zes jaar.

-Het College heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit Toegepaste Onderwijskunde beoogde kandidaat voor de leerstoel Teleleren.

-Het College heeft zijnerzijds de externe en interne Ontwerp- Begroting 1998 vastgesteld en zendt deze ter vaststelling aan de Universiteitsraad en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht.

-De Ontwerp-Begroting 1998 wordt ter informatie toegezonden aan de faculteiten, onderzoekinstituten, centrale diensten en diensten van het Bureau van de Universiteit.

-Het College heeft de heer dr.ir. P.W.P.J. Grefen per 1 januari 1998 benoemd tot UHD Bedrijfs-InformatieTechnologie.

d.d. 27-11-1997

-Het College heeft mw dr. B.A. Collis benoemd tot hoogleraar Teleleren voor een periode van vijf jaar, ingaande 27 november 1997; de omvang van de hoogleraaraanstelling is 0,2 fte.

-Het College heeft prof.dr. E.W. Hommes benoemd tot hoogleraar Ontwikkelings-technologie; het betreft hier een onbezoldigde funktie voor 0,2 fte, ingaande 1 december 1997, voor een periode van twee jaar.

Taalcursussen

Aan studenten en medewerkers van de universiteit wordt ook volgend jaar weer de gelegenheid geboden taalcursussen te volgen. Het aanbod bestaat uit cursussen Frans, Duits, Engels en Spaans. Een cursus bestaat uit 10 lessen van elk 1 uur, wekelijks van 12.30-13.30 uur op de campus. Met ingang van het vierde blok (week 7) begint een nieuwe serie cursussen. Kosten per student f40 (en ca. f20 cursusmateriaal). Uitgebreide informatie (over deze en andere taalcursussen) is, evenals het aanmeldingsformulier, te vinden in de speciale folder. Deze folder ligt in de onderwijsgebouwen en bij Studium Generale. Aanmelden is tot 14januari mogelijk bij het bureau Studium Generale, TWRC-gebouw kamer A331, telefoon 053-4893321.

Promoties

Nienke Martien Nieveen over 'Computer support for curriculum developers', 11 december 1997, 16.45 uur, BB2.

Bono Wasistho over 'Spatial direct numerical simulation of compressible boundary layer flow', 18 december 1997, 13.15 uur, BB2.

Siebe Cornelis de Vos over 'Interfacial grafting for the compatibilization of polymers', 18 december 1997, 15.00 uur, BB2.

Georg Andreas Muller over 'Sorption properties of molecular sieves studied by infrared microscopy', 18 december 1997, 16.45 uur, BB2.

Catharina Gerardina Maria Jenniskens over 'Governmental steering and curriculum innovations', 19 december 1997, 13.30 uur, BB2.

Roelof Willem Schuring over 'Procesmodellering van dynamiek in organisaties', 19 december 1997, 15.30 uur, BB2.

Gepromoveerd zijn:

Jan Willem Stoelhorst over 'In search of a dynamic theory of the firm' op 3 december 1997.

Frank Tempelman over 'Structured representations in case-based reasoning' op 3 december 1997.

Sjoerd Auke de Vries over 'Aanpasbare courseware: ontwerp en gebruik binnen het Voortgezet Onderwijs' op 3 december 1997.

Jacek Skowronek over 'Distributed optimization of nested queries' op 4 december 1997.

Alle faculteiten

Brochure voor eerstejaars

Bij de Dienst Studentenzaken (Vrijhof kamer 234) ligt een nieuwe brochure gereed voor eerstejaars, die overwegen de studie te staken, en al dan niet direct (of per 1-9-1998) willen overstappen naar een andere opleiding. Wat zijn de (financiële) consequenties daarvan en welke procedure moet bewandeld worden.

Bibliotheek T&M gesloten

In verband met een interne verhuizing van de faculteitsbibliotheek T&M(voorheen TBK) van de vierde verdieping naar de begane grond is de bibliotheek van donderdag 18 december t/m 7 januari 1998 gesloten. In deze periode kunnen boeken worden terugbezorgd bij andere faculteitsbibliotheken of de centrale bibliotheek.

Gezocht: projectassistent Geneeskunde stroom TBK

De faculteit Technologie & Management is op zoek naar een enthousiaste (bijna) afgestudeerde (b.v. TBK/BSK) die als projectassistent mee wil werken aan de organisatie en ontwikkeling van de Geneeskunde stroom binnen TBK en het daarbij behorende onderzoeksproject Ziekenhuis van de Toekomst. De funktie is voor minimaal 6 maanden, verlenging tot 12 maanden mogelijk. Inlichtingen: dhr. Van Buchem, tel. 053-4892007 of dhr. Stolk, tel. 053-489 4115.

Toets Analyse B (156016), onderdeel Reeksen voor HBO

Voor P-studenten HBO. De toets op vrijdag 19 december van 13.30 tot 15.30 uur, vindt plaats in WB-T500.

Integrand Twente

Voor de volgende projecten zoeken wij naar:

1) Student(e) TBK-I/BIT die bij Ingersollin Rotterdam een onderzoek gaat doen naar de problematiek van het jaar 2000. Ref B36. 2) Een student EL die voor een bedrijf in Groningen schakelingen moet controleren op functionering onder de meest extreme omstandigheden (duur:2-3 weken fulltime) Ref 567. 3) Een student(e) TN die bij een bedrijf in Doetinchem onderzoek gaat doen naar het reinigen dunnekwartsplaatjes op grote schaal. Ref 571 # Informatie: Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909.

Studiebeurs Stichting Universiteitsfonds Twente

Het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente stelt voor het academisch jaar 1998-1999 wederom een beurs beschikbaar ter grootte van f20.000 (maar niet meer dan de werkelijke kosten) om daarmee een afgestudeerde van de Universiteit Twente, in aansluiting op zijn of haar doctoraalexamen, in staat te stellen gedurende twee semesters aan een instituut van onderwijs en/of onderzoek in het buitenland de wetenschappelijke studie voort te zetten. Het bestuur roept thans gegadigden voor deze beurs op, met het verzoek om vóór 1 maart 1998 een aanvraag in te zenden voor het academisch jaar 1998-1999. Maatstaven die bij de beoordeling o.a. zullen gelden zijn: zeer goede studieresultaten; sterk advies van vakgroep/faculteit/afstudeerdocent; motivatie van de kandidaat; het onderwijs in het buitenland moet door de kandidaat met vrucht kunnen worden gevolgd; de taal van het land van keuze moet door de kandidaat in voldoende mate beheerst worden. Bij de aanvraag dient tevens vermeld te worden: de vermoedelijke datum van afstuderen; een omschrijving van de afstudeeropdracht; een omschrijving van de geplande vervolgstudie met begroting; de naam van de universiteit of het instituut waar de gegadigde de studie wil voortzetten. Een formulier waarin opgenomen de gegevens waaraan de aanvraag moet voldoen, kan opgevraagd worden bij mevr. T. Kamst, directeur Stichting Universiteitsfonds Twente, BB-gebouw kamer 228, Postbus 217, 7500 AE Enschede, tel. 053-4894534. Het bestuur van het Universiteitsfonds Twente zal binnenkomende aanvragen ter advisering voorleggen aan het college van decanen. Na ontvangst van het advies van dit college zal over de toewijzing door het bestuur van het fonds een beslissing worden genomen. De Studiebeurs 1998 zal worden uitgereikt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente, die is vastgesteld op vrijdag 8 mei 1998.

Taalcursussen

Aan studenten en medewerkers van de universiteit wordt ook volgend jaar weer de gelegenheid geboden taalcursussen te volgen. Het aanbod bestaat uit cursussen Frans, Duits, Engels en Spaans. Voor meer informatie zie 'algemeen'.

Studiereis Paradoks

Paradoks is de studievereniging van de vijf biomedische vakgroepen van de studierichtingen wb, el, ct, tn en inf. In februari zal zij een studiereis naar Engeland verzorgen. Per touringcar zullen we een week lang (15 tot 21 febr) langs verschillende bedrijven en universiteiten in en om Londen gaan, die werkzaam zijn op het gebied van biomedische technologie. Londen is geen saaie stad, dus ook in de uurtjes dat we ons niet bij een bedrijf of universiteit vermaken, zullen we ons niet vervelen. De prijs van deze reis zal maximaal f300 zijn (inclusief kosten van de reis, overnachtingen en maaltijden). In de gang bij de Paradokskamer (WB Z101) hangt een inschrijflijst. Mailen kan natuurlijk ook. Inschrijven kan tot 10 december. Als je nog vragen hebt kun je altijd contact met ons opnemen.

Multidisciplinaire (MDOO) ontwerp-opdrachten

De projectenbundel is vanaf vandaag GRATIS verkrijgbaar bij BOZ.

Voorlichtingsbijeenkomst MDOO

Dinsdag 16 december a.s. om 12.35 uur in TWRC-B 101 (naast de kantine) is er een korte voorlichtingsbijeenkomst over het vak Multidisciplinaire Ontwerpopdracht (MDOO). In de MDOO werken studenten in een multidisciplinair team aan een ontwerpopdracht voor een externe klant. Je kunt meedoen wanneer je 56 SP van je D hebt. MDOO is een vak van 6 SP in het derde trimester. Voor alle opleidingen is er een inpassingsregeling.

Mededeling DSZ

Brochurereeks Studentenstatuut. Alle studenten kunnen gratis een exemplaar van de brochurereeks over het studentenstatuut afhalen bij de UTake. Deze brochures geven inzicht in de verschillende financiële ondersteuningsregelingen voor studenten. Ook is nog steeds de integrale dictaat uitgave van het studentenstatuut (eenmalig) gratis verkrijgbaar bij de UTake. Voor vragen over het studentenstatuut kan men terecht bij de Dienst Studentenzaken, telefoon 2035.

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle tentamens/examens is legitimatie verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de legitimatie zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

BSK

Afstudeercolloquia

Margriet Koopmans 'Beleidsvrijheid in de compacte stad. Stad & Milieu: Waar staan we nu en waar gaan we naar toe?', 16 december 1997, 15.30 uur, TW A-114.

Jasper van der Burg over 'Hoe zelfstandig is de Informatie Beheer Groep'. Een onderzoek naar de bestuurlijke verhoudingen tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Informatie Beheer Groep, 17december 1997, 13.30 uur, TW B-102.

Ellen Roossink over 'Maar een 'Personele Monitor' voor de rijksoverheid'. Een instrument om de kwaliteit van de interne dienstverlening door centrale personele staffuncties in kaart te brengen, 17 december 1997, 15.30 uur, WB HIV-201.

Eveline Idema en Annet Weinans over 'Nepal, mother earth in extremes'. An analysis of the Nepalese public and non-governmental health care system for women during pregnancy and delivery, 18 december 1997, 15.45 uur, WB HIV-206.

Marco Sahertian over 'De vertegenwoordigende rol van faculteitsraadsleden'. Een onderzoek naar de rolopvattingen en het rolgedrag van faculteitsraadsleden in hun rol als vertegenwoordigers van de kiezers, 18 december 1997, 16.00 uur, TW A-112.

Johan Berkum over 'De doelmatigheid van zbo's in perspectief'. Een toepassing van de balanced scorecard op verzelfstandigde overheidsdiensten, 19 december 1997, 14.00 uur, TW C-238.

Voorlichting Multidisciplinaire ontwerpopdracht

Voor D2/D3 studenten BSK. Op donderdag 18 december 1997 is er een voorlichtings bijeenkomst over de 'Multidisciplinaire ontwerpopdracht' van 12.30 uur tot 13.30 uur in TW B-101. De projecten bundel is gratis af te halen bij BOZ-BSK.

Statistiek I voor BSK (153013)

Voor P studenten BSK. Met ingang van donderdag 11 december 1997 het 3e en 4e uur is er een zaalwijziging voor Statistiek I voor BSK: Groep 1 van WB Z-122 naar WB HIV-206 en Groep 2 van WB Z-124 naar TW A-118.

Staats- en bestuursrecht I (175001)

Voor P studenten BSK. De werkgroep Staats- en bestuursrecht I, nr. R2 op Vrijdag het 3e en 4e uur in WB Z-124 zal in week 50 verplaatst worden naar Donderdag het 5e en 6e uur in TW B-101.

Algemene economie I (173004)

De colleges van woensdag het 3e en 4e uur worden met ingang van week 50 verplaatst naar CC-1. Voor inlichtingen: Dr. T. van der Burg, tel. 3214.

Publiek management (176820)

Voor D2/D3 studenten BSK. Op 4 december zijn de colleges voor het vak Publiek Management weer gestart. Omdat het vak Publiek Management in de huidige vorm volgend jaar waarschijnlijk niet meer gegeven zal worden zijn 20 maart 1998 en 14 mei 1998 de laatste data waarop dit vak getentamineerd wordt! Nadere inlichtingen bij Dr. T. van der Krogt, tel. 3234, email [email protected]

Websites uit het caseboek

Voor P studenten BSK. In het Caseboek Bestuurskunde staan verwijzingen (hyperlinks) naar weblocaties over de Hoge Snelheids Lijn. Deze verwijzingen zijn ook bereikbaar via de homepage van de faculteit BSK. Op de BSK-homepage kiest u voor de hyperlink "Onderwijs". Hier staat informatie m.b.t. het BSK-onderwijs, waaronder de verwijzingen uit het caseboek.

CT

College Kolloid- en Grensvlakchemie (131021)

Voor D-studenten. Dit hoorcollege begint op maandag 1 december 1997 om 13.45 uur in zaal CT 1814 en wordt gegeven aan de hand van het boek 'Introduction of Colloid & Surface Chemistry' 4th ed van D.J.Shaw, uitgever Butterworth/Heinemann. Degenen die aan dit college wensen deel te nemen, worden verzocht zich op te geven bij mw. Greet van der Voort-Kamminga, kamer CT 1316, tel. 2950, e-mail: [email protected]

Groepsindeling derde jaar

Voor D2/D3 studenten CT/WB/TBK + cursisten. Procestechnologie: CT Chemische Reactorkunde I (137004)

Inleiding procesdynamica (136501)

Aanmelden tentamens 2e trimester 1e blok

P/D1/D2/D3-studenten en cursisten. Procestechnologie. Inschrijven voor de examenzittingen van het tweede trimester eerste blok (zie onderstaande tabel) is noodzakelijk bij BOZ/CT, KAMER CT 3504. Inschrijven is verplicht. Na sluitingsdatum kan men niet meer inschrijven! Sluitingsdatum inschrijving is vastgesteld op 9 januari 1998. P, 1370090, Inl. FTV, 20-02-98, 13.30-17.00. P, 1375010, APT, 25-02-98, 9.00-12.30.

D1, 1520280, Analyse A, 27-01-98, 9.00-12.00. D1, 1320010, Org. chemie, 10-02-98, 13.30-17.00. D1, 1330010, Anorg. ch., 16-02-98, 13.30-17.00. D2, 1375030, EACT, 26-01-98, 13.30-17.00. D3, 1350210, Kunststof. II, 30-01-98, 9.00-12.30. PT, 1375030, EACT, 26-01-98, 13.30-17.00. HBO, 1560160, Analyse B (fourier), 02-02-98, 9.00-12.00. HBO, 1520270 Calculus IIa, 16-02-98, 9.00-12.00. Voor de volgende toetsen hoeft niet te worden ingeschreven: P, 1300020, Project 1.2, 12-02-98, 13.30-17.00. D1, 1350020, Fys.chemie, 20-02-98, 13.45-15.30. D1, 1350020, Fysi.chemie, 27-02-98, 13.45-15.30.

EL

Zaalwijziging college EL-basis (122244)

Het college zal op 27 januari 1998, het 1e en 2e uur, niet gegeven worden in T4 maar in BB 4.

Herkansing Dynamische Systemen (124165)

Voor EL D1-studenten. Maandag 5 januari 13.30 uur: bij geringe deelname is het mogelijk dat het tentamen uit open vragen zal bestaan. Anders multiple choise vragen.

Aanmelding Project Voortgezette (122226, 2.5 of 3 SP)

Dit project vindt plaats in Januari en Februari, en vergt ca. 12 uur tijdsbesteding per week. Het project kan parallel aan het vak voortgezette Elektronica I gedaan worden. Geïnteresseerden dienen zich voor 6 januari in te schrijven (inschrijflijst op deur van kamer EL/TN 3220). Voor informatie: W. de Jager of E.A.M. Klumperink, tel. 2736.

Lineaire analyse (HBO-versie; 152024)

De docenten van dit vak hebben besloten de herkansingsmogelijkheid op 5 januari 1998 niet door te laten gaan. Studenten die aan het afgelopen tentamen d.d. 27 november hebben deelgenomen krijgen individueel bericht over de door hen te verichten inspanning om het vak te halen. Overige studenten die het vak nog moeten doen worden verzocht zich te melden bij de docenten (van Marle, tel. 3415 of Schut, tel. 3473) of bij BOZ-TW (tel. 3470). Er zal dan in overleg met iedereen een goede datum worden vastgelegd voor een herkansing. Voor de goede orde: Deze mededeling gaat niet over 151024 Lineaire analyse voor TN, dit tentamen gaat gewoon door!

250-uurs opdrachten

S. Zwaagstra over 'Het ontwerp, implementatie en evaluatie van een programma waarmee de entropie van de bron bepaald kan worden uit een willekeurig bestand. Daarnaast het verzamelen van testbestanden waarmee het gedrag van het programma geanalyseerd kan worden, en het daadwerkelijk analyseren van het gedrag', 12 december 1997, 9.30 uur, EL/TN gebouw, zaal 5126.

A. Soetendaal over 'Datacompressie systemen voor teksten zijn alom in gebruik, bekend zijn de files met de extenties .arc, .zip etc.'. Deze compressie programma's bereiken een datareductie tot ongeveer 50% van de oorspronkelijke datahoeveelheid. Uit de literatuur is bekend dat de redundantie van geschreven engelse teksten veel groter is en dat theoretisch een verdere reductie mogelijk moet zijn. Andersom betekent dit dat nog redundantie aanwezig is in de "gezipte" files. De vraag is een tekst-files versus de hypothese "dit is een onzin-file (de data is willekeurig)". De test moet ook functioneren als het begin van de file ontbreekt, 12 december 1997, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal 5126.

D-voordrachten

P. Scholtens over 'Realisation of a submicron PMOSFET using UT-BiCMOS process', 15 december 1997, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

E. Schrijver over 'Device Driver for Sharc DSP', 17 december 1997, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

M. Visser over 'Sliding mode impedance control', 17 december 1997, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

M. Wehrmeijer over 'Transducer optimization for ultrasonic distance detection in a spinal cord stimulation system', 18 december 1997, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

INF/BIT

D-geslaagden INF

Jelle W. Beetstra, Martinus Bos; Wai Ho Chung, Martijn W.E. Dashorst, Marc J. Evers (met lof), Feitze van der Hoek, George H. Koetsier, Danikl A.J. van Os, Anne-Marie Oud, Robert-Jasper J. Slagter, Bert S. Visser (met lof), Frank A. van Wijngaarden.

Extra college Algebra (151039)

Voor INF D1-studenten. In verband met het uitvallen van dit college op maandag in week 2 is er een extra college verroosterd op dinsdag 6 januari het 1e en 2e uur in TW B-209.

Studentassistent gevraagd

Voor INF/BIT-studenten. Het onderzoeksproject Parlevink heeft een deelproject gewijd aan de geschiedenis van computers. Er is een spoor ontdekt naar 17e eeuwse Nederlandse rekenmachines, dat leidt tot een aantal Latijnse geschriften (aanwezig in Belgische en Nederlandse bibliotheken) en een aantal boeken met brieven en notities van bekende 17e eeuwse wetenschappers (o.a. Leibniz). Een aantal bronnen is enkel beschikbaar in het Latijns. Gevraagd wordt een student-assistent met belangstelling voor de vroege geschiedenis van de rekenmachine. Kennis van Latijn wordt uitermate op prijs gesteld. Het onderzoek kan zich uitstrekken tot Nederlandse, Latijnse, Portugese en Chinese bronnen. Inlichtingen: Anton Nijholt ([email protected]).

Zaalassistent gezocht (1998)

Voor INF- en BIT-studenten. Vanaf januari tot minimaal juni 1998 zijn er twee vacatures voor de functie van "zaalassistent practicumvoorzieningen". Taken o.a.: uitvoeren eenvoudige beheerstaken, ondersteuning diverse practica. Eisen o.a.: goede omgang met mensen, probleemhandelend kunnen optreden, afgeronde P en D1 fase van de Informatica- of BIT-studie (D1 in ieder geval t/m het 2de trimester) of vergelijkbare opleiding. De functie heeft betrekking op het invullen van ongeveer 1 tot 2 dagdelen/week (dagdeel=ochtend/middag/avond) gedurende de college- en tentamenenweken van ieder trimester. Voor twee personen zijn totaal 12 SAE te verdelen. Een continuering in het studiejaar 98/99 behoort tot de mogelijkheid. De aanstelling geschiedt onder de voorwaarde dat er met de andere zaalassistenten in onderling overleg tot een verdeling van de dagdelen kan komen. Het Centrale Laboratorium probeert het aanstellen van vrouwelijke assistenten te stimuleren. Indien je belangstelling hebt schrijf dan een sollicitatiebrief (met CV) naar: ing. Carel van Leeuwen Btw., INF 2015. De sollicitatieperiode loopt tot 16 december 1997. Nadere informatie: bij één van de zaalassistenten of van Leeuwen, tel. 053-4893738, e-mail: [email protected]

Multidisciplinaire ontwerpopdracht (MDOO)

Voor BIT-studenten. De voorlichtingsbijeenkomst in het kader van de MDOO is op woensdag 17 december om 12.30 uur in zaal INF-U1. De bundels, waarin de verschillende projecten worden toegelicht, zijn vanaf donderdag 11 december verkrijgbaar bij BOZ-INF. Aanmelden is mogelijk tot 16 januari 1998 d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier uit de projectenbundel en in te leveren bij BOZ-INF.

Sluiting BOZ

Voor INF/BIT-studenten. BOZ/INF is gesloten op dinsdag 16 december vanaf 13.00 uur en woensdag 24 december de hele dag.

Tele-informatica (214100)

Voor INF/BIT/TBK-studenten. Op 5 januari is er een herkansing van het tentamen Tele-informatica. Alleen voor diegenen die dat tentamen net niet halen (d.w.z minstens 13 van de 30 vragen goed), zal er een snelle extra herkansing zijn op dinsdag 20 januari, 13.30-16.00, in de praktikumzaal Oost (Informatica). Deze herkansing bestaat weer uit meerkeuzevragen en zalworden afgenomen via de computer. Inschrijven hiervoor is mogelijk van maandag 12 tot uiterlijk vrijdag 16 januari bij BOZ Informatica, geopend van 10.00 - 14.00 uur (daar zullen ook de scores van het 5 januari tentamen liggen).

SAP - Lecture CMG

For more information: see studieverenigingen.

Inschrijven mondeling her-tentamen G.O.S. (186359) en SCW (234007)

Zie mededeling TBK/CTM.

TBK/CT&M

Inschrijven herhaaltentamens 1e trimester

Je kunt je vanaf maandag 1 december t/m 12 december a.s. inschrijven voor de herhaal-tentamens op maandag 5 januari a.s. (week 2). Bel hiervoor de tentamenlijn: 053 - (489)8044.

In tegenstelling tot hetgeen op het rooster staat vermeld is de inschrijftermijn met 2 dagen verlengd! Indien je telefoontoestel niet werkt bij deze inschrijflijn, dan moet je altijd het antwoord-apparaat inspreken of z.s.m. kontakt opnemen met Bureau Onderwijszaken TBK, tel.: 3516.

Colloquia

Joris Peters over 'Functioneel begroten: een haalbaarheidsonderzoek naar het nut een praktische methodiek voor funktie-kostenbegrotingen te ontwikkelen', 18 december 1997, 15.45 uur, CT 1345.

Mark Teppema & Björn Rijnen over 'Growing Pains; an analysis of the processes at Randstad Staffing Services and the formulation of recommendations to improve the effectiveness and the efficiency of these processes', 19 december 1997, 13.30 uur, TW B209.

Technisch practicum, tekendeel (113915)

Voor TBK D1-studenten. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 6 januari 1998, het 1e en 2e uur, in zaal WB C.101. (Inleiding CAD-gebruik) Benodigde diktaten: CAD/CAM, handleiding Vellum (078), Technisch practicum, handleiding Tekenen (048), Normen en Tabellen (027).

Extra tentamen Installatietechnologie (226040)

Het extra tentamen gepland op donderdagmiddag 11 december a.s., zal plaatsvinden in zaal BB1.

BOZ TBK gesloten

In de kerstvakantie, maandag 22 december 1997 t/m vrijdag 2 januari 1998, is Bureau Onderwijszaken TBK gesloten.

Documentatiecentrum VOK

Documentatiecentrum van de Vakgroep Ontwikkelingskunde is gesloten van maandag 17 november t/m dinsdag 16 december 1997. Voor spoedeisende zaken kunt u zich in deze periode wenden tot het secretariaat van de vakgroep (CT 1809). Tevens zijn wij gesloten tijdens het Kerstreces van donderdag 25 december 1997 t/m vrijdag 2 januari 1998.

Inschrijven mondeling her-tentamen G.O.S. (186359) en SCW (234007)

Op dinsdag 20 januari en vrijdag 23 januari 1998 vinden de mondelinge hertentamens plaats voor de vakken Groepswerk Ondersteunende Systemen en Systemen voor Coöperatief Werk. Je kunt je hiervoor inschrijven bij Elke van der Veen, BB316, tel. 053-(489)3912.

Vacatures ERGO DESIGN

Bij Bureau Onderwijszaken TBK zijn twee vacatures van ERGO DESIGN binnengekomen. Eén voor een simulatiedeskundige met commerciële affiniteit en één voor een Industrial Engineer met Advieskwaliteiten. Een kopie met de funktie-omschrijving ligt voor je klaar, BB-gebouw, 3e verdieping.

Nobiles gids 1998

Begin je binnenkort met de afstudeeropdracht? Kom dan bij BOZ TBK, want daar ligt de NOBILES Ingenieursgids 1998 voor je klaar.

Roosterwijzigingen voor Propedeuse - Rectificatie

Blok 4: 140531-Fysische Systemen: Voor alle groepen wordt het praktikum gegeven in EL/TN, vloer 4. Week 6 t/m 10 voor groep 2,3,4 (dus niet week 7 t/m 11). Voor groep 1 wordt het praktikum wel in week 7 t/m 11 gegeven.

184168-Mens, Technologie & Organisatie I: groep 4: op dinsdag 1e/2e uur (week 6,8,10) wordt deze groep ingedeeld bij groep 3 in CT 1349/CT1405.

Studentassistenten gezocht voor OBIK

Voor het eerstejaars vak OBIK (4e blok, aanvang begin februari) zoek ik twee student-assistenten. Hun taken zullen bestaan uit het begeleiden van werkcollege's, het assisteren bij groepsopdrachten en het assisteren bij het nakijken van het tentamen. Ter voorbereiding van de werkcolleges moeten groepswerkstukken worden nagekeken. Vanwege het brede, inleidende karakter van het vak is het nodig dat de potentiële assistent beschikt over een brede kennis van de bedrijfsinformatiekunde. Voor het werkcollege moet je een groepsdiscussie kunnen leiden en kunnen inspelen op zich voordoende vragen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de docent: Mw. Limburg, [email protected] of telefoon 3518.

Tele-informatica (214100)

Voor INF/BIT/TBK-studenten. Zie mededeling INF/BIT.

Afstudeeropdrachten

De vakgroep T&O heeft enkele interessante afstudeermogelijkheden bij DuPont in Dordrecht en in Rozenburg. De opdrachten spelen zich af op het gebied van het 'Maintenance Excellence Recognition Process' (MERP) en hebben betrekking op onderhoud in de meest brede zin van het woord ten behoeve van het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen. Geïnteresseerden kunnen, liefst zo spoedig mogelijk, contact opnemen met ir. Leo van Geffen, faculteit T&M, kamer BB-334, tel. 2504.

TN

Vragenuurtje FMT I (144017)

Er is een vragenuurtje gepland voor Fysische meettechniek I namelijk of op woensdag 17 december het 1e+2e uur in HL 212

of op donderdag 18 december het 1e+2e uur in EL/TN B1228.

WC Dynamica groep 1

Het werkcollege Dynamica (140539) voor groep 1 zal in week 51 (17 december a.s.) eenmalig gegeven worden in TW B102.

CS Oppervlaktefysica II (142006)

Zaal/roosterwijziging: Het college CS Oppervlaktefysica II vindt met ingang van week 50 plaats op dinsdagochtend, 3e+4e uur, in kamer EL/TN 5220.

Inschrijving herkansingen 5 januari 1998

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen (o.a. rooster) kan er tot en met vrijdag 12 december 1997 ingeschreven worden voor de herkansingen van 5 januari 1998.

Inschrijfverplichting tentamens

Bij het tentamen van het vak Fysische meettechniek II bleek dat er zeer veel studenten op het tentamen verschenen zijn die zich niet voor dit tentamen hadden ingeschreven. Tot nu toe waren de verschillen tussen het aantal ingeschreven studenten en het aantal studenten dat op de tentamens verscheen niet zo groot. De problemen die hierdoor ontstonden konden altijd nog worden opgelost. Deze soepelheid van de kant van de opleiding heeft kennelijk een slechte inschrijf discipline aan de kant van de studenten tot gevolg gehad. Bij FMT II waren de problemen zo groot dat deze niet meer opgelost konden worden. Het gevolg was dat studenten die zich niet ingeschreven hadden niet aan het tentamen konden deelnemen. Er geldt nog altijd de regel dat voor elk tentamen ingeschreven dient te worden. De reden hiervoor is dat er rekening gehouden moet worden met het aantal zitplaatsen, tentamen opgaven enz. Om in de toekomst problemen te voorkomen wordt iedereen, die aan een tentamen mee gaat doen, geacht om op tijd in te schrijven. Er zal bij de tentamens op toegezien worden dat studenten zich hebben ingeschreven. De opleidingsdirecteur, dr.ir. C. Blom.

Tentamen Klassieke mechanica (141109) 4-jarig curriculum

Voor TN/WB/TW. Op 30 januari 1998 is er een extra tentamengelegenheid voor het vak 'Klassieke Mechanica' in de versie voor het 4-jarig curriculum (141109/2,5 SP). Dit zal de laatste keer zijn dat het vak in deze vorm wordt getentamineerd. Daarna zal alleen nog het nieuwe vak Klassieke Mechanica (141127; 2,0 SP) worden afgenomen. Belangstellenden voor deze januarizitting (30 januari a.s., 13.30-17.00 uur, BB3) wordt verzocht zich uiterlijk 9 januari op te geven bij BOZ TN.

TO

Uitslag D-examenvergadering TO, d.d. 31 augustus 1997

De volgende studenten slaagden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde:

W. Bosker, Termunten; B. Dekker, Hengelo; M. Eek, Laren; J. de Haan, Groningen; E. Jansen, 's Hertogenbosch; M. van Leeuwen, Vlaardingen; M. van der Made, Stade; A. Scheltinga, Bolsward; K. Slotman, Groenlo; G. Willemsen, Hengelo (G).

Kennistechnologie in organisatie en maatschappij/OKT2

Voor TO-D1-studenten. Roosterwijziging: Op donderdag 8 januari wordt het 1e en 2e uur het vak Kennistechnologie in organisatie en maatschappij gegeven.Het 7e en 8e uur wordt het vak Onderwijskundige technologie 2 gegeven. Beide vakken zullen plaatsvinden in L216.

Multi disciplinaire ontwerpopdracht (195701)

De projectenbundel MultiDisciplinaire OntwerpOpdracht 1997/1998 is vanaf vandaag gratis op te halen bij BOZ-TO. In de projectenbundel is tevens het inschrijfformulier opgenomen; inschrijven kan t/m 16 januari 1998. De projectenmarkt wordt dit jaar op 11 februari 1998 gehouden in het Collegezalen-complex van 14.00-17.00 uur.

Algemene methodenleer (196011)

Voor TO-D3-studenten. Op verzoek van de studenten wordt er op woensdag 28 januari 1998 een extra herkansing ingepland van 10.40-12.30 uur in L216.

TW

Zaalwijziging Advanced Modelling (150910)

Voor D3-studenten TW + MSc. Het college van vrijdag 1+2 uur in de weken 6 t/m 9 wordt verplaatst van TW-C138 naar TW-A118.

Toets Wiskundig Modelleren II (150527)

Voor D1-studenten TW. Op vrijdag 19 december van 13.30 tot 15.00 uur is er een toets Wiskundig Modellerren II in CC2.

Tentamen Klassieke mechanica (141109) 4-jarig curriculum

Voor TN/WB/TW. Zie mededeling TN.

WB

Afstudeercolloquia

I. van der Meulen over 'Balancing an Inverted Pendulum with a Tubular Lineair Induction Motor', 11 december 1997, 14.00 uur, WB N.105.

R. Polmans over 'Finite element analysis of intermodular connections of a modular femoral endoprosthetic reconstruction system', 16 december 1997, 13.30 uur, WB N.105.

R. van Rossum over 'Material behaviour of aluminium near and in the bearing', 18 december 1997, 13.30 uur, WB Hal IV.206.

P. Kers over 'Partial oxidation in gasturbine cycles', 18 december 1997, 14.00 uur, WB N.105.

Hoorcollege Toegepaste elektriciteit (113110)

Voor WB D2-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op donderdag het 5/6e uur, wordt op 18 december 1997 verplaatst van zaal EL T.4 naar zaal CC.4.

Vakgroepvoorlichting Materiaalkunde

Voor 3e jaars WB-studenten. De voorlichting van de vakgroep Materiaalkunde zal plaatsvinden op woensdag 7 januari a.s. om 14.45 uur in zaal WB N.105. Programma: 14.45 uur: Prof.dr. W. Wei; Presentatie van de vakgroep Materiaalkunde. 15.10 uur: Rondleiding en demonstratie in de laboratoria van MK (Hal V). 16.00 uur: Ontvangst en borrel bij/door dispuut Agricola van MK inHal V.

Gezocht: WB-student

UniConsult is op zoek naar een WB-student(e) om een opdracht bij een automatiseringsbedrijf uit te voeren. Periode: 3 maanden part-time. Eisen: kennis van AUTOCAD-lisp. Verder is UniConsult het hele jaar door op zoek naar studenten die binnen UniConsult bestuurservaring willen opdoen. Ben jij geïnteresseerd om al tijdens je studie bestuurservaring of ervaring in je vakgebied op te doen? Kom dan langs op onze kamer in het WB gebouw (hal V, kamer 127C) of bel:4893811/4312975. E-mailen mag ook naar: [email protected]

Tentamen Klassieke mechanica (141109) 4-jarig curriculum

Voor TN/WB/TW. Zie mededeling TN.

Studiereis naar India

Zie mededeling studieverenigingen Isaac Newton.

Extra allocatieronde december 1997

WB-studenten van de generatie 1994 en eerder die geslaagd zijn voor het P-examen en gebruik wensen te maken van de extra allocatie ronde, kunnen zich per omgaande bij BOZ/WB aanmelden (zie ook SSNS 1996/97, bijlage 4), tot uiterlijk 7 januari 1998. Dit geldt alleen voor studenten die dermate ver gevorderd zijn in het D1/D2-programma, dat zij nu reeds toe zijn aan het volgen van D3-vakken van een vakgroep en in verband met de studievoortgang niet kunnen wachten tot de reguliere allocatieronde in het 3e trimester.

WWTS

College studiefinanciering eerstejaars

De studentendecanen geven in de maanden december en januari colleges over de studiefinanciering. Zie de aankondiging elders in dit nummer. Studenten wordt dringend aangeraden een van deze colleges te volgen.

SPE

Pleinverkeer

Vieringen Zondag 15 december: Derde advent. Deze viering staat ten dele in het teken van de doop, c.q. het opdragen van twee jonge SPE-ertjes. Voorg: Jan de Jongh.

Zondag 22 december: Vierde Advent. Jesaja 7:10-17. Voorg: Hélène van den Bemt.

Kerstnachtviering: 24 december, 22.00 uur. Voorg: Kees Kuyvenhoven en Hélène van den Bemt.

Nieuw programma

Van vrijdag 30 januari tot maandag 2 februari zal er weer een groep UT/HE studenten olv een pastor bij de Benedictijner monniken in Oosterhout-NB verblijven. Belangstelling? Er zijn nog plaatsen vrij.

Adressen. SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Postbus 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Kortenaerstraat 48 - Pb 70.000 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven - MdS. Lohmanlaan 28 - 7522 AP Enschede - 053 4337571. Hélène van den Bemt - Stinsburg 32 - 7511 LL Enschede - 053 4345107. Arent Weevers: nog niet bekend.

SRD

De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar in kamer 151 in de Vrijhof, naast de Universiteitsbibliotheek. Voor al je vragen en ideeën kun je tussen 9:00 en 17:00 uur bij ons langskomen of bel ons: 5236/4033.# Aan de balie, bij het SRD kantoor, kunnen eerlijke produkten, poenboeken en vakwerkgidsen worden gekocht. Het Studenten Statuut Nieuwe Stijl is ook aan de balie af te halen.# De Orakel-commissie die de digtale tentamenbank aan het opzetten is, zoekt nog tentamens (vanaf 1993) om de tentamenbank compleet te krijgen. De tentamens kunnen gratis worden gekopieerd.# Vandaag en morgen kunnen de aanstaande leden van de Facultaire StudentenRaden (FSR) en de Centrale StudentenRaad (CSR) zich nog opgeven bij het SRD kantoor voor een cursus over het functioneren van 'de StudentenRaad'. Deze cursus geeft de SRD in samenwerking met het OnderwijskundigCentrum op 15 december 1997. Deelname is gratis, maar vooraf opgeven is wel noodzakelijk. Bel de SRD: 5236 (in gesprek: 4033) of e-mail: [email protected]# Deze week uit het StudentenStatuut Nieuwe Stijl: art. 2.4.1 sub e. De inschrijving als student geeft het recht (...) op studiebegleiding; het CvB besteedt daarbij bijzondere zorg aan de begeleiding van studenten die behoren tot een etnische of culturele minderheid waarvan de deelname aan het hoger onderwijs in betekenende mate achterblijft bij de deelname van Nederlanders die niet behoren tot een dergelijke minderheid, (..).

HoBiHe

we met een groep aflopen. De makkelijkste manier om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over wat er in Enschede en op de Campus allemaal te doen is voor homo's,

lesbiennes, bi's en hetero's, is door je via de homepage van HoBiHe (www.student.utwente.nl/~srd/hobihe) in te schrijven voor de mailinglist door op zo'n mooie knop te drukken. Let er daarbij even op dat je je mail-adres van tevoren goed instelt bij je browser! Verder kun je mailennaar [email protected] en bellen met Lisette 2815 (middagpauze), de SRD 5236 (kantooruren) en Iris (4338691).

Diversen

KIvI

Op de volgende data vinden er bijeenkomsten van de leergang Filosofie en Techniek van het KIvI plaats: 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart, aanvang 19.00 uur. Tijdens de leergang laten deskundigen van drie filosofische stromingen hun licht schijnen over de moderne techniek in onze samenleving. Zij geven in hun voordracht eerst een overzicht van een bepaalde filosofie en gaan dan nader in op de verhouding technologie-samenleving. Na de voordracht is er gelegenheid tot discussie. Sprekers zijn prof. dr. H. Achterhuis (UT), dr. ir. A.P. Oele (oud-bestuurder en parlementari%r), prof. mr. J.F. Glastra van Loon (RUL), drs. P. Fokkink (UT), prof. dr. P.A. van Gennip (TUD) en prof. dr. ir. R.P.H. Munnik (UT).

Plaats: Poort van Kleef, Mariaplaats 5, Utrecht. Kosten (incl. 'reader') f125 (KIvI-leden), f175 (niet-leden), f75 (studenten). Voor meer informatie: Elfride Dijkstra, tel. 4097, e-mail: [email protected]

Tsjerk Hiddes

Goeie, Op 29 en 30 desimber fynt it Krystkongres plak yn Frjentsjer. It tema fan it kabaret is: 'In nije universiteit yn Frjentsjer. De plannen mei de parseberjochten binne in bytsje feroare. Wierskynlik gien se folgjende wike de doar út. Dizze wike sille de leden, âldstriders en âldleden offisjeel op'e hichte brocht wurde.

RSK

Op woensdagavond 17 december organiseert de RSK weer een Open Discussie Groep. Tijdens deze avond wordt er gediscussieerd over thema's die verband houden met het christelijke geloof. De discussiegroep is bedoeld voor iedereen die geinteresseerd is in het christelijke geloof en graag meer wil weten. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Jenet of Lianne, tel: 053-4330747.

Agapé

Woensdag 17 december is er een avond in het teken van de kerst. De 'kerstavond' begint om 18.00 uur met een heerlijke gratis maaltijd. Als je desondanks liever ergens anders eet: om 19.30 uur begint het gevarieerde programma waarin serieuze en minder serieuze zaken worden afgewisseld. Voorop staat het hebben van een gezellige tijd met elkaar. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen. De avond vindt plaats in 'het Heelal', Jupiterstraat 29. Voor verdere info bel Peter of Els, 4357530.

AIESEC-Integrand-dag

Op donderdag 11 december van 15.00 tot 18.00 uur wordt er een AIESEC-Integrand-dag gehouden. Deze vindt plaats op het hoofdkantoor van de Rabobank in Enschede, Raiffeisenstraat 75. Op deze dag zullen Integrand en AIESEC uitleg geven over hun organisatie en over de stage-mogelijkheden die zij studenten kunnen bieden. Er komen onder andere studenten aan het woord die via Integrand of AIESEC stage hebben gelopen en verder zijn er sprekers van de Universiteit en Procter & Gamble. Je kunt je voor deze dag kostenloos oponze vestiging inschrijven. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel.nr.: 053-4893909

Jonge Democraten

De Jonge Democraten afdeling Twente, een vrijzinnig democratische jongerenorganisatie, gelieerd aan D66, organiseert op donderdag 11 december in café het Binnenhof aan de Walstraat om 20.00 uur een Europaforum. Eveneens in datzelfde café is op maandag 15 december om 20.30 uur een politiek café over veiligheid. In de nacht van 20 op 21 december wordt er in de sociëteit Antigoon de nacht van de democratie georganiseerd, een discussieavond over democratie en gedoogbeleid. Voor meer informatie: Han of Charlene, tel. 053-4344083.

Mixed Up

Deze donderdagavond is er weer jongerenavond. Hier kun je je opgeven voor de kerstbrunch van donderdagavond 18 december om 19:00 uur (f 5,00) en verder weer lekker het een en ander nuttigen onder het genot van een gezellig gesprek (of andersom) en een lekker muziekje. Het café is bedoeld voor jongeren (+/- t/m 25) die homo, lesbisch of bi zijn of daar meer van willen weten en die het leuk vinden om met andere jongeren een gezellige avond te beleven. Je kunt je ook nog steeds inschrijven voor ons Foster Parents kindje en voor de Ladies night op zaterdag 17 januari. Voor meer informatie kun je altijd mailen met Lisette ([email protected]), bellen met het COC (4305177) of via de homepage van HoBiHe (zie kopje SRD) onze homepage bekijken. Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het COC in Enschede.

Amnesty International

Op woensdag 17 december organiseert Amnesty International tijdens de lunchpauze een schrijfmiddag in het Theatercafé. Je kunt schrijven tegen de doodstraf op de Filipijnen en tegen de rechtzaak tegen een Indonesische priester en zijn broer. Deze staan terecht wegens het helpen van drie gewetensgevangenen. Voor meer informatie kun je bellen met Elske (053-4357586).

4 Happy Feet

Eindelijk is het zover: het eigentijdse stijldansgala van studentenstijldansvereniging '4 Happy Feet' is op vrijdag 19 december 1997 van 21.00 uur tot 2.00 's nachts in 'De Jaargetijden' in Enschede. Komt allen want slecht één keer in de twee jaar kun je zoiets echt meemaken. Voor meer informatie: zie de posters, surf naar 'www.student.utwente.nl/~4hf/gala/gala.html' of bel Tys de Ruijter, 053-4895185.

Studieverenigingen

Communiqué

De jaarboekcommissie vraagt iedereen nogmaals dringend een pasfoto in te leveren voor het jaarboek! Denk eraan, het niet inleveren van een pasfoto heeft als gevolg dat je door iemand van de commissie volledig mismaakt nagetekend wordt! Uiteraard wel met vermelding van jouw naam. # Mensen die boeken hebben besteld en die nu alsnog binnen komen, ontvangen hier een berichtje over in hun postvakje. Let wel: De boeken kunnen op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 12:30 en 13:30 uur bij de Communiqué-kamer worden gekocht. # Via deze weg wil de symposiumcommissie iedereen hartelijkbedanken voor het bezoeken van het symposium. Bedankt!! # Op iedere werkdag tussen 12:30 en 13:30 uur is er in ieder geval altijd iemand aanwezig in de Communiqué-kamer. Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223,[email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

ConcepT

Op 16 december is het eerste ConcepT-Klaverjastoernooi. Inschrijven kan op het ConcepT-bord. # Wil je actief worden bij ConcepT, dan is dit het juiste moment! Er zijn namelijk commissieplaatsen vrij in de volgende commissies: de Boekencommissie, de Symposiumcommissie, de ConcepTueelcommissie en bij IACES. Voor al deze commissies kun je je inschrijven op het ConcepT-bord. # Op 22 januari 1998 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ConcepT. Houd deze datum alvast vrij. # Het kandidaatsbestuur dat per 22 januari zal aantreden, bestaat uit de volgende personen: Menno van der Ploeg (voorz.),

Allard Kernkamp (secr.), Richard Bosch (penningm.), Thijs Schoenaker (PR), Ruben Welschen (FIB) en Gerdo Dalhuizen (Func. Onderwijs). # Wij zijn bereikbaar op tel.nr. 3884 (b.g.g. 4771), fax 4820, E-mail: [email protected] en in WB-Hal V-212. Kom gerust een langs!

Sirius

We hebben een homepage!! Bezoek allen dit mooie schouwspel op het internet: http://www.bsk.utwente.nl/sirius. # Meld je aan voor de grote reis naar Tsjechië (30 maart-3 april). # Mensen die een almanakbon hebben gekocht kunnen deze nu inleveren voor een almanak. Mensen die geen bon hebben gekocht kunnen alsnog voor 7,50 in het bezit komen van de Siriusalmanak. # Dinsdag 13 januari vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze begint om 20:00 in de Kelderbar. # Woensdag 17 december gaan Abacaus, Ideefiks, Communiqué en Sirius naar de kerstmarkt in Dusseldorf. Voor 30 gulden kan je hier ook bij zijn. # Voor vragen of opmerkingen kan je terecht in de Siriuskamer. Tel: 4893204. Mailen kan ook: [email protected]

Inter-Actief

Op 13 december kun je naar de open dag van Alcatel in Brussel. Als er genoeg belangstelling is gaan we met een bus er naar toe # Week 51 is er weer een film te zien in CC-3 of 4. # Op 16 december is er een grote Kerst-borrel, met glühwien en schläger # Op 20 en 27 januari is er een Virtual Reality symposium, dat door Inter-Actief en Studium Generale zal worden georganiseerd. Ook is er een markt, waar de bezoeker zelf VR aan den lijve kan ondervinden. # Op 11 februari is er een excursie naar Logica in Amsterdam # Bekijk onze homepage: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief E-Mail: [email protected]

Abacus

Vandaag in de middagpauze om 12:30 komen we van alles te weet over Paul Kersten. Het vindt plaats in B-101 en iedereen is welkom! # Je kunt je nog inschrijven voor de kersttrip naar Dusseldorf. Deze vindt volgende week woensdag plaats. We vertrekken om 08:30 vanaf station Enschede en we zullen tussen 18:00 en 18:30 uur weer terug zijn. De kerstmarkt in Dusseldorf is erg mooi en het is heel leuk om dat een keer mee te maken. We gaan met leden van de studieverenigingen uit het hele TW-gebouw # Donderdag 18 december zal er een lezing plaatsvinden. Johan Romate is een wiskundige in dienst van Shell en zal het gaan hebben over: 'Numerieke wiskunde in de

industriele praktijk'. Het begint om 15:45 en zal tot 16:30 duren. Het zal in B-101 plaatsvinden en na afloop is er een borrel. Iedereen is van harte welkom! # Je kunt je al inschrijven voor de Bata444race van 24/25 april. We zoeken 25 gezellige mensen om Abacus te vertegenwoordigen. Het is een

evenement waarin gezelligheid belangrijker is dan prestatie. Het kost je slechts 25 gulden!

SAP - Lecture CMG

'GSM Short Messages Services: getting the messages across reliably' is the title of the lecture that will be given by Mr. de Baat from CMG's Advanced Technologies division. A Short Message Service Centre provides access and store/forward functions for messages and reliable transfer of them in different networks. The Short Message Service is also used to support a variaty of Value Added Services, including E-mail notifications, viacle tracking and financial transaction services. With more than 3500 professionals CMG helps equipment manufacturers, services retailers and mobile service operators in design and implementation of telecommunications related to information systems. Mr. de Baat will present in his lecture more detailed information on the internal architecture of the SMSC and also show the technical reasons for

it's success. The lecture will be on 17 december '97 at 16:00 hours in INF L204. Afterwards there will be an opportunity to discuss the topic some more with a drink and snak. Everybody who is interested is welkom!

Stress

Het bestuur van Stress is afgelopen week gewisseld. Kom een keer in de Stress kamer langs en leer ook onze gezichten kennen.# Altijd al naar India gewild? Dan is nu je kans. December 1998 gaat Stress samen met Newton op reis. Het thema is produktie technologie en -management. Meer weten en heb je 42 of meer sp? Kom dan 16 dec. om 12.30 uur in BB5 of 18 dec. om 12.30 in WB Hal IV 204 # Op 16 en 17 dec. wordt de kwalificatie ronde voor TIMES gehouden. schrijf deze week nog je team van 4 personen in en plaats je voor de grote finale! # Ook dit jaar wordt op 16 jan. een ouderdag voor gehouden. Ook hiervoor kun je je deze week nog inschrijven, ook als je tweede jaars bent!! # Er zijn nog mensen nodig voor Ullyses en een nieuwe IT-commissie, kom langs en schrijf je in!

TObias

Denk eraan jullie bestelde boeken op te halen. Ze gaan na 16 december in de vrije verkoop. Vergeet ook niet je bestellijst voor het derde trimester voor 19 december in te leveren. De prijzen op deze lijst zijn richtprijzen! Er worden nog een secretaris en een penningmeester gezocht om het bestuur te versterken vanaf februari 98. Meldt je snel aan, dan kun je op tijd ingewerkt worden. Wil je meer informatie dan moet je even contact opnemen met Tom Smits(voorzitter). Wil je een borrelkaart van een tientje winnen? Ontwerp dan een mooi logo voor de Activiteitencommissie(ACCIE). Degene die een mooie slogan verzint krijgt er ook een. Heb jij al in je agenda staan, dat volgende week woensdag in de middagpauze er een kerstconcert plaats vindt in de studio? Komt allen! Er wordt nog iemand gezocht die het BATA-team van 98 kan leiden. Ook worden er nog mensen gezocht om in de Almanakcommissie plaats te nemen. Contactpersoon is Regien Smit. Heb jij je tentamens bewaard, ondanks dat je er een voldoende voor hebt gehaald; lever die dan snel in bij TObias voor de tentamenbank.

Isaac Newton

Altijd al naar India gewild? Dan is nu je kans. December 1998 gaan we met 13 WB-ers, 11 TBK-ers, 7 commissies en een aantal begeleiders op reis. Het thema van de reis is productie technologie en -management. Meer weten en heb je 42 of meer studiepunten? Kom dan di. 16 december om 12.30 uur in BB5 of do. 18 december om 12.30 in WB Hal IV 204. # Ga naar de Newton homepageen stem op onze site als beste Nederlandse studenten Website. # Tot vrijdag heb je nog de kans om je in te schrijven voor de reis naar Engeland. Je bezoekt de steden Londen, Cambridge en Oxford. Het thema van deze reis is 'transport van mensen' en je bezoekt o.a. Lotus Sportcars, Arrows F1 team, Le Shuttle en TWI. # De Newton-kamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur (WB Z-103). Telefoon (053- 489) 2531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Paradoks

Paradoks is de studievereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in Biomedische Techniek. Voorlopige Agenda: 18 december, 16:00 kerstborrel in biolab WB; 12 januari, 16:00, WB-N105 aPARAtiefje over electrische spierstimulatie door Gert Baardman, gevolg door borrel; 28 januari, Excursie Vitatron b.v. in Dieren; 15 februari, Vertrek Studiereis Engeland. Het aPARAtiefje en de borrel zijn vrij toegankelijk, voor de studiereis en de excursie kun je je opgeven bij Paradoks, aanwezig elke di. en wo. van 12:30-13:30 kamer WB-Z101, tel. 2491 (voicemail), e-mail: [email protected]

Arago

Vanwege de groeiende december-criminaliteit is de excursie naar de Technische Recherche verzet naar begin 1998. Degenen die zich hebben ingeschreven voor afgelopen woensdag krijgen voorrang op de nieuwe datum. # Morgen, 12 december, is de BACO-bierbrouwers-excursie. Deze excursie wordt samen met ons zusje Van der Waals georganiseerd. De eerste tien ingeschrevenen mogen mee naar de brouwerij in Oss. Het vertrek is om ongeveer 10:30 uur.# Maandagavond 15 december is de Diëslezing. Dave Blank komt speciaal even terug uit Boston om deze lezing te houden. Het begint om 19:45 uur in T4 en aansluitend hierop is er een borrel. # Woensdag 17 december is het najaarssymposium 'Atlas'. Het onderwerp is Remote Sensing, ofwel meten op afstand. De ontwikkelingen op het gebied van klimaat- en milieu-toepassingen, meteorologie en ruimtelijke ordening passeren de revue. Inschrijven kan op het prikbord in de kantine, via een email naar [email protected] of via de Atlas-home-page http://arago.tn.utwente.nl/comms/atlas/ # De kerstfilm van maandag en dinsdag 15 en 16 december wordt verplaatst naar donderdag en vrijdag 18 en 19 december. Het vindt plaats in T4 in de middagpauze. # Nog even en de kerstvakantie begint. Als intrede hiervan is vrijdag 19 december de kerstborrel. De borrel begint om 16:00 uur en iedereen van het EL/TN-gebouw is uitgenodigd. # De cabaret-avond die gepland stond voor vanavond wordt verzet. De nieuwe datum is nog niet bekend.

Scintilla

De TWEEFPA van afgelopen woensdag was een succes# Aanstaande zaterdag 13 december is er een excursie naar Alcatel in Belgie. Dit wordt samen met inter-actief georganiseerd. Voor meer informatie zie jullie postvakjes en het aankondigingsbord in de kantine# Voor alle medewerkers van het EL/TN gebouw organiseren Scintilla en Arago vrijdag 19 december een kerstborrel# Vrijdag 9 januari zal er om 20:00 weer een cantus plaatsvinden, houd het nieuws in de gaten voor meer informatie# We zijn nog steeds op zoek naar mensen die graag een continentale studiereis willen organiseren die medio 1999 plaats moet gaan vinden. Voor inschrijvingen in deze commissie kun je terecht bij het aankondigingsbord of bij een bestuurslid in de Scintillakamer# Natuurlijk kun je altijd langskomen voor vragen voor Scintilla of actief worden. Het bestuur zit elke dag in de Scintillakamer in de kelder van het EL/TN gebouw. Je kunt ook mailen: [email protected]

Ideefiks

Nog een weekje, dan kun je weer gaan uitrusten! Om ook die laatste week nog door te komen liggen er in de Ideefikskamer pepernoten voor je klaar. Wees niet bang, ze komen gewoon uit een zakje en zijn nog vers!# Houd je postvakje in de gaten, de TOK kan elk moment verschijnen! Deze keer artikelen over Keulen, het Filosofische Cafe, en over de oratie van Annemarie Mol.# Jullie vergeten massaal je in te schrijven voor de ISAC-turbotrip. Doe het snel even. Het kost maar f125, en je krijgt er een fantastisch weekend in Londen voor. Het programma is, als je dat wilt, geheel naar eigen inzicht in te vullen.# Neem eens een kijkje op onze ververste homepage: http://www.wmw.utwente.nl/ideefiks. Je vindt hier altijd de meest actuele informatie over Ideefiks.

sport

Inschrijving cursus krachttraining (extra uur)

Verleden week heeft u reeds kunnen lezen dat dinsdag 6 januari weer cursussen krachttraining van start gaan. De mogelijkheden qua tijd zijn uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om voor de woensdag van 17.00-18.00 uur in te schrijven. De tijden waar u nu uit kunt kiezen zijn: dinsdags van 15.30 tot 16.30 òf van 18.00 tot 19.00 uur, woensdags van 17.00-18.00 uur. De cursus bestaat uit 6 lessen (o.a. techniek en trainings-opbouw) en wordt gegeven door dhr. Oranen in het krachthonk van het Sportcentrum. De officiële inschrijving kan vanaf heden geschieden bij de secretaresse van het Sportcentrum: maandags van 12.30 tot 16.15 uur, woensdags en donderdags van 09.00 tot 16.30 uur. Dinsdags en vrijdags gesloten! De kosten bedragen f10 (met campuskaart) en f30 (zonder campuskaart), te voldoen bij inschrijving. Vergeet niet een pasfoto mee te nemen! Na het beëindigen van de cursus kunt u een krachtsportpas kopen, ten bedrage van f50 (met campuskaart) en f110 (zonder campuskaart).

Gezocht: Sportschutter (m/v)

Op zoek naar een goed voornemen voor 1998? Wil je bijzondere tak van sport beoefenen? S.V. Lichtgeraakt biedt uitkomst. Kom aanstaande maandagavond 20.00 uur of dinsdagmiddag in de lunchpauze naar de training van S.V. Lichtgeraakt, in het CT-gebouw. In vier keer wordt de basis voor het schieten uitgelegd. Zodat je na de vakantie meteen een wedstrijd kunt

schieten. Lidmaatschap staat open voor alle UT en HES studenten en werknemers van de UT. Bel voor informatie: Radko Bankras, tel. 4895014 of Dick Ozinga, tel. 4319100.

T.C. Ludica

En aanstaande dinsdagavond is het dan zover: de toon-de-laatste-eer-aan-het-Paviljoen avond vindt dan plaats! Mis het niet! Dit is je laatste kans om nog eens uitgebreid na te praten over alle memorabele dagen (en nachten) die je hebt doorgebracht op dit nostalgisch stukje Universiteitsgebouw. Het stond al 4 jaar op instorten, maar nu gaat het toch echt plat! Reden om nog eens helemaal uit je dak te gaan en op gepaste wijze het Paviljoen vaarwel te zwaaien. Als eindelijk dan weer het nieuwe Paviljoen helemaal klaar is (voorzichtige schatting: zo rond 2000, optimistiche schatting: half april) kunnen we hopelijk terugkijken op een geslaagde afsluiting.

Voor meer informatie (ook over Ludica) kun je altijd even langskomen op het Paviljoen (4892347) of bellen met Astrid (4340199).

Triathlon, D.S.T.V. Aloha

Tot 14 december hebben jullie nog de tijd om aan te geven welke kleding jullie graag zouden willen hebben. Lever dus snel de strookjes in die aan de nieuwsbrief zaten Dit kan in de verenigingsbak of bij het bestuur. # Parc Ferme organiseert op woensdag 10 december 1997 vanaf 13:30 een Grolsch Excursie. Opgeven kan bij Parc Ferme. # Wil je eens vrijblijvend komen

trainen? Bel dan voor meer infomatie Joost (4337422).

Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK) Indoor Skiën

Op 17 januari is in SnowWorld, te Zoetermeer, het eerste NSK Indoor Skiën, georganiseerd door 13 studenten van de Haarlem Business School i.s.m de Nederlandse Ski Vereniging en de Nederlandse Studenten Sport Stichting. Op de dag strijden ± 250 studenten uit geheel Nederland om de titel. Iedere student kan deelnemen. Voor de winnaars liggen zeer aantrekkelijke prijzen in het verschiet (prijzenpakket t.w.v. f25.000).

Naast de wedstrijd is er entertainment: optredens van bands, demonstraties van stuntteams en een thematische beurs en de bekende après-ski. Deelnemersprijs/entreeprijs: f45/f5.

Informatie: Website van Indoor Ski Challenge (I.S.C.): www.worldonline.nl/indoor.skichallenge, tel. 023-5340380/023-5345514 of e-mail naar: ski.challenge(worldonline.nl.

De Nacht van Drienerlo

Dit jaar organiseert v.v. Drienerlo voor de 21e keer 'De Nacht van Drienerlo'. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1998 kun je met een team je kunsten vertonen in o.a. volleybal, basketbal, stockey en zaalvoetbal. Deze nacht, die naast sport ook vooral in het teken van de gezelligheid staat, begint zaterdag 31 januari om 20:00uur en rond de klok van 5:00 uur is ter afsluiting een gezamenlijk ontbijt. Een team bestaat uit minimaal 6 personen (en let op: de door vrouwen gescoorde goals tellen dubbel!). Wanneer je aan 'De Nacht van Drienerlo' mee wilt doen, kun je je nu per E-mail ([email protected]) opgeven, of deponeer een briefje in het postvakje van v.v. Drienerlo in het sportcentrum. Hierin moet staan: teamnaam, naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon, het geschatte aantal teamleden. Het inschrijfgeld is f80. Voor meer informatie kun je altijd mailen.

Sportraad

Gezocht een ondermende student met hart voor Sport en Visie op de Campus. Geboden een groep enthousiastelingen die zich onder jouw voorzitterschap inzet voor onze sporters en de Campus. Kom, als je geïnteresseerd bent, op dinsdag 16 december om 19.30 naar de info-avond van de Sportraad. Meer info bel dan: 1144, stuur een mailtje naar [email protected] of kom gewoon eens langs.

Menu

WEEK 51

ZATERDAG 13 DECEMBER

Hollandse groentesoep

***

Kipjachtschijf-Jachtsaus

Doperwten

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 14 DECEMBER

Tomatensoep

***

Peppersteak-Pepersaus

Mexicaanse groente,

Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 15 DECEMBER

Aspergesoep

***

Lasagna Toscana

Roerbakgroente

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 16 DECEMBER

Kipvermicellisoep

***

Boerenkool met Rookworst

of Verse worst

of Mexicaanse Bonenschotel

met Rijst

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 17 DECEMBER

Mexicaanse bonensoep

***

Gebakken of gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht,Remouladesaus

Wortelen en Doperwten,

Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 18 DECEMBER

Floridagroentesoep

***

Mihoenschotel met Omelet en

Foe Yong Haysaus

Kroepoek

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 19 DECEMBER

Champignonsoep

***

Fricandeau,Vleessaus

Rode kool,Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VEGETARISCHE MENU'S

MAANDAG 15 DECEMBER

Aspergesoep

***

Kaasgroenteschijf-Kaassaus

Rodekool-Appelmoes

Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 16 DECEMBER

Groentevermicellisoep

***

Omelet Foe Yong Hay

Tjap Tjoy,Zilvervliesrijst

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 17 DECEMBER

Mexicaanse bonensoep

***

Oekra%neschotel in Tomatensaus

Sojaburger,Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 18 DECEMBER

Floridagroentesoep

***

Boerenkool met Sojasaus

Gebakken Kaasplak

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

GRIEKSE STEAKS met Gyroskruiden

Zazikisaus, Rauwkostsalade

Frites

BRASSERIE DE SOCIETEIT

maandag 15 + dinsdag 16 dec.

MEXICAANSE TACO's

Bonensalade, Rijst

Rauwkostsalade

woensdag 17 + donderdag 18 dec.

VARKENSSTEAK van de Grill

met Kruidenboter, Verse groente,

Rauwkostsalade, Frites

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.