INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 13 november 1997 -Het College heeft de heer prof.ir. A.C. van Bochove herbenoemd tot hoogleraar Fotonische Communicatie-netwerken bij de faculteit EL voor een periode van drie jaar ingaande 1 november 1997; de omvang van de aansteling is 0,2 fte. -Het College heeft de heer prof.ir. A..J.J. Koonen herbenoemd tot hoogleraar Fotonische Communicatie-

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 13 november 1997

-Het College heeft de heer prof.ir. A.C. van Bochove herbenoemd tot hoogleraar Fotonische Communicatie-netwerken bij de faculteit EL voor een periode van drie jaar ingaande 1 november 1997; de omvang van de aansteling is 0,2 fte.

-Het College heeft de heer prof.ir. A..J.J. Koonen herbenoemd tot hoogleraar Fotonische Communicatie-netwerken bij de faculteit EL voor een periode van drie jaar ingaande 1 november 1997; de omvang van de aanstelling is 0,2 fte.

-Het College heeft de faculteit CT toestemming gegeven om tot werving over te gaan voor de leerstoel Scheidingstechnologie.

-Het College heeft de heer dr.ir. A.J. Mouthaan benoemd tot opleidingsdirecteur bij de faculteit der Elektrotechniek. Deze benoeming geschiedt voor 0,6 fte en gaat in per 1 januari 1998.

-Het College heeft besloten de erepenning van de UT toe te kennen aan de voorgedragen kandidaat en deze penning uit te reiken tijdens de Dies op 28 november 1997.

-Het College heeft de verslagen van de bilaterale overleggen met de beheerseenheden over de deel-begrotingen 1998 vastgesteld. Tevens besluit het College welke claims naar aanleiding van de bilaterale overleggen met de beheerseenheden over de deelbegrotingen 1998 worden gehonoreerd.

-Het College heeft een voorlopig standpunt bepaald bij de notitie 'Van Vervoerplan UT naar Vervoer-management UT' en zendt voornoemde notitie met het Collegestandpunt aan het OPUT voor formeel overleg en voor advies aan de CoBe. Na kennisneming van de uitkomsten van het overleg met het OPUT en binnen de CoBe zal het College een besluit nemen over Vervoermanagement UT.

-Het College heeft het Bestuurs- en Beheersreglement voorlopig vastgesteld en zendt dit voor advies aan de CoBe en ter informatie aan de Universiteitsraad.

-Het college heeft als vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Historie der Tech-niek dr.ir. F. Schutte als opvolger van prof.dr.ir. B.P.Th. Veltman aangewezen.

Besluiten Standaardisatie Platform IT 17-10-97

1)Het CIV bespreekt met het CvB de positie van de RARE als adviesorgaan van het CvB. Een van de mogelijke oplossingen is dat het SPIT de functie van de RARE over gaat nemen. Hiervoor is echter een wijziging in taakstelling en mogelijk ook in samenstelling noodzakelijk. Het SPIT spreekt hierover als het standpunt van het CvB bekend is.

2)Het SPIT is van mening dat het samenvoegen van overlegorganen tussen gebruikers en het CIV niet zinvol is. De huidige verzameling van organen voldoet aan de behoefte. Het CIV zal de grootste gebruikersoverlegorganen (Coördinatiegroep Softwarelicenties, UTIS-Raad, UTnet Gebruikersraad en Gebruikersraad Telefonie) benaderen en een kritische evaluatie vragen van de vertegenwoordiging. Tevens zal de vraag gesteld worden of men zich nog herkent in de taakstelling.

3)Het SPIT stemt in met het voornemen van het CIV om per 01-01-98 de tweedelijns ondersteuning te verzorgen voor het Windows NT netwerkbeheerssysteem aan de NT-beheerders van de beheerseenheden. Het CIV zal dezeondersteuning uit de haar beschikbare centrale middelen financieren. Het SPIT neemt kennis van het afsluiten van het Microsoft Priority Comprehensive Support Service contract voor de UT. Het SPIT verzoekt het CIV de te leveren dienstverlening aan de NT-beheerders schriftelijk vast te leggen in een service-level-agreement, deze te bespreken in de UTnet Gebruikersraad en in de eerste vergadering van het SPIT na 01-01-98 ter vaststelling voor te leggen. De rechtstreekse toegankelijkheid van de helpdesk van Microsoft voor de NT-beheerders bij de beheerseenheden is erg belangrijk.

4)Het CIV zal nagaan of voor Microsoft Certified Systems Engineer Windows NT een gezamenlijke cursus te organiseren is voor de betreffende CIV-medewerkers en belangstellende NT-beheerders van faculteiten, misschien zelfs in-company. Ook in de toekomst zal het CIV de interesse bij de faculteiten voor dergelijke cursussen nagaan.

5)Het uitwisselen van Office-bestanden tussen het PC- en Unix-platform van de UT geschiedt via het PDF-formaat. Het CIV draagt er zorg voor dat via de Coördinatiegroep Softwarelicenties een voorstel wordt gedaan met welke software en software-licenties er op beide platforms een goede oplossing wordt geboden voor het genereren en inzien van PDF-bestanden.

6)Van de standaard-pakketten zullen door het CIV in ieder geval de engelstalige versies worden ondersteund. Door CIV-trainingen en PCNS zal op uitdrukkelijk verzoek ook de nederlandstalige versie ondersteund worden.

7)Het SPIT stemt in met de voorstellen van de UTIS-Raad voor het inrichten van UTIS en Websites faculteiten en diensten. De coördinator van de UTIS-Raad zal zorgdragen voor de implementatie via de UTIS-Raad. De standaarden zijn: *)Bij het opstellen van de pagina's wordt uitgegaan van HTML versie 3.2. *)Als vuistregel wordt gehanteerd dat een pagina, inclusief grafische bestanden, niet meer dan 50 Kb in beslag neemt. Is het meer dan wordt de bestandsgrootte op de pagina vermeld. *)Pagina's dienen leesbaar te zijn met een beeldschermresolutie van 800*600 en 256 kleuren. *)Java en Javascripts zijn toegestaan voor zover deze platform-onafhankelijk zijn geïmplementeerd. *)Voor grafische bestanden worden het GIF- en het JPG-formaat gehanteerd. *)Index-pagina's worden standaard van META tags voorzien om de ontsluiting bij zoekmachines te verbeteren. Hiervoor wordt de standaard gebruikt zoals is gedefinieerd door Alta Vista. *)Wordt een afbeelding als hyperlink gebruikt, of wordt er naar een afbeelding in de tekst gerefereerd, dan dient het ALT attribuut bij de IMG tag gebruikt te worden. *)Om (grote) documenten te publiceren via WWW wordt het PDF-formaat gebruikt.

OPUT-vergadering d.d. 5 november 1997

Reorganisaties/organisatieveranderingen WB. Duidelijk is gemaakt dat deze reorganisatie vooral het faculteitsbureau betreft. Aangezien er nog niet voldoende informatie aanwezig is om te spreken over een 'melding' in de zin van de CAO, wordt de inhoudelijke behandeling van deze reorganisatie doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Vaststelling brugdagen 1998. Het OPUT heeft ingestemd met het collegevoorstel om 28, 29, 30 en 31 december 1998 als brugdagen aan te wijzen. Eerder is 2 januari 1998 al als brugdag aangewezen. Als dit noodzakelijk is in verband met de arbeidsduurverkorting in augustus a.s., zal deze afspraak nader bekeken worden.

Volgende OPUT-vergadering. Deze is gepland op woensdag 3 december 1997.

Wetenschapswinkel

Wil je een praktijopdracht doen, waar je zowel studiepunten en wat geld mee kunt verdienen? Zie ook Internet: http://www.twenteweb.nl/wewi/index.stm.

Marktonderzoek Adviesbureau

Een particulier in Neede wil een onderzoek laten verrichten of er behoefte is aan een gespecialiseerd adviesbureau in de Regio Achterhoek/Twente. Dit bureau zou die mensen moeten adviseren die bemoeienissen dan wel moeilijkheden hebben met een sociale dienst dan wel een afdeling sociale zaken. Wij zoeken hiervoor een TBK-student. Informatie: J. Smit, Vrijhof 208, tel. 053-4893642, e-mail, [email protected]

Sporthal in Lonneker

Promoties

Dominicus Kasilo over 'Profitability impact of working capital investment decisions', 20 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Maarten IJzerman over 'Design and evaluation of a hybrid orthosis for people with paraplegia', 21 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Wilko Emmens over 'Tribology of flat contacts and its application in deep drawing', 21 november 1997, 15.00 uur, BB2.

Gert Baardman over 'Design and evaluation of a hybrid orthosis for people with paraplegia', 21 november 1997, 16.45 uur, BB2.

Iris Leene over 'Innovatie bij gemeentelijke sociale diensten', 26 november 1997, 15.00 uur, BB2.

Hermanus Brus over 'Compliance and patient education in rheumetoid arthritis', 26 november 1997, 17.00 uur, BB2.

Markus Vink over 'Efficiency in higher education', 28 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Alle faculteiten

Wijziging hoorcollege Biomedische Materiaaltechniek II (135521)

Dit hoorcollege zal in het studiejaar 1997/1998 niet, zoals in het D3 rooster staat aangegeven, in het tweede trimester van start gaan, maar in het derde trimester. En wel op de maandagen het 3e en het 4e uur in CT1405, gedurende de weken 13 t/m 19 (m.u.v. wk 16) en de weken 21 t/m 25 (m.u.v. wk 23). Men kan zich te zijner tijd voor dit college opgeven via een intekenlijst bij de secretaresse van de vakgroep Polymeerchemie en Biomaterialen, kamer CT1358 (Karin Hendriks, tel. 2968).

De Nobiles Ingenieursgids 1998

Deze gids staat boordevol informatie over solliciteren, doorstuderen en zelfstandig ondernemen. Een must voor iedereen die op het punt staat zijn of haar studie te beëindigen. Want voortijdige oriëntatie is zeker geen overbodige luxe. De gids wordt op alle hogescholen en universiteiten gratis verspreid. Informatie: tel. 020-6231800 of e-mail: [email protected], www.studentssupport.nl/nobiles.

Documentatiecentrum VOK

Zie mededeling TBK/CT&M.

Inschrijving Voortgezet Programmeren

Alleen studenten die dit vak als keuzevak willen volgen in het 2e trimester moeten zich vooraf inschrijven. EL studenten voor wie dit vak verplicht is hoeven zich niet aan te melden. Inschrijving is mogelijk op donderdag 27 en vrijdag 28 november bij BOZ-INF (zie inschrijfmap) of per e-mail ([email protected]) of per telefoon (secretariaat SPA, 3770).

Integrand Twente

Wij zoeken: 1) Studenten voor bedrijven in resp. Almelo, Oldenzaal, Apeldoorn. Taak: ISO-normering. Ref 597, 598 en B30. 2) 2 TBK-L/Financieel-studenten. Taak: activity based costing voor een bedrijf dat logistieke werkzaamheden verricht voor haar opdrachtgevers. Ref 586. 3) Afgestudeerde INF/BIT voor technical support innovation centre (marketing). 4) Andersen Consulting te Zeist zoekt een afgestudeerde INF-student. Opdracht: geavanceerde intra- en internetpagina's. 5) Afgestudeerde TBK-I/BIT-student voor een bedrijf in Zutphen. Functie: projectmedewerker automatisering (met evt. een baan). Taak: veranderingsprojecten op automatiseringsgebied. Ref 566. 6) 2 TBK/BSK-studenten. Taken: opzetten, inrichten, evalueren van een interactief pilotproject op communicatiegebied. Ref 584. 7) Een TBK-L-student voor een bedrijf in Hengelo. Taak: onderzoek naar voor- en nadelen van het uitbesteden van transport. Ref. 587. 8) Een afgestudeerde BSK-er voor een gemeente. Taak: juridische ondersteuning binnen de afdeling algemene zaken. Ref B32 9) Een BSK/TBK-student. Functie: technisch subsidie adviseur bij een adviesbureau in Apeldoorn, Ref B29.

Informatie: Integrand Twente, Vrijhof 120, tel. 053-4893909.

Bureau onderwijszaken CT gesloten

Zie mededeling CT.

UniConsult zoekt studenten

UniConsult voert voor bedrijven opdrachten uit in projectvorm. Zo helpen wij MKB-bedrijven in Twente bij het invoeren van ISO 9000 certificering, maar we voeren ook ontwerpopdrachten uit. In zo'n geval wordt de uitvoerende student begeleid door een projectmanagers van UniConsult. Dit is ook een student, die kennis heeft over het onderwerp. Hij/zij is meestal twee dagen bezig met het project en wordt soms met SP's beloond maar krijgt zeker een financiële beloning (uurtarief ± f20-f25). De projectmanagers besteden per week ± tien tot vijftien uur aan hun bezigheden op ons kantoor (opstellen offertes, contacten leggen etc.). Van een projectmanager verwachten wij dat hij/zij tijd heeft, enthousiast is; de studierichting en hoe ver je bent doen er weinig toe. Informatie: kamer 127C, WB hal V, tel. 4893811/4312975; e-mail: [email protected]

Mens en Informatietechniek (215002)

W&M-vak (doelstelling: B) voor Informatica-studenten en anderen. Zie mededeling INF/BIT.

Adressenlijst UT-studenten/Campusgids 1997/1998

De nieuwe Campusgids is in augustus jl. verschenen. In tegenstelling tot de vorige campusgids is hierin geen adreslijst van UT-studenten opgenomen. Aangezien de adressen van eerstejaars studenten pas in oktober/november bekend zijn heeft de redactie besloten alle adressen in een gids op te nemen. Deze gids verschijnt over enkele weken. De adressen kunnen dangebruikt worden tot eind 1998, dan verschijnt de volgende adressengids. Deze adressen mogen alleen gebruikt worden door studenten en medewerkers van de UT. Studenten die bezwaar hebben tegen het afdrukken van hun naam en adres kunnen dit kenbaar maken bij de redactie. Het adres is: Redactie Campusgids, De Vrijhof, kamer 139, Postbus 217, 7500 AE Enschede, tel. 5248.

BSK

StudentenOverleg Bestuurskunde

Op donderdag 4 december is er weer een SO-vergadering. Tijdens deze vergadering worden de uitslagen van de verkiezingen voor de opleidingscommissie bekend gemaakt. Tevens wordt gesproken over major-minor. Iedereen is van harte welkom. Er liggen nog uitnodigingen en notulen van de vorige vergadering bij BOZ. Wij hopen u te mogen begroeten op 4 december om 12.30 uur in TW-B101 (onder het genot van een gratis bakje koffie of thee).

Caseboek 1997-1998

Voor P studenten BSK. Vanaf week 49 is bij de Utake de syllabus 'Caseboek Bestuurskunde deel 1' verkrijgbaar. Hierin zijn een aantal actuele voorbeelden uit de bestuurspraktijk bijeen gebracht. De cases worden gebruikt bij hoor- en werkcolleges en kunnen het onderwerp zijn van opdrachten die voor de verschillende vakken moeten worden uitgevoerd. Het Caseboek laat zien dat een bepaald probleem vanuit verschillende disciplines van de Bestuurskunde benaderd kan worden. Ook kan aan de hand van cases duidelijk worden gemaakt wat de samenhang is tussen de verschillende vakken die deel uit maken van het propedeuse-onderwijs in de Bestuurskunde. Het Caseboek 97/98 bestaat uit vijf cases. Het eerste deel van het Caseboek (losbladig en in twee delen) verschijnt nu aan het begin van blok 1.3, het tweede deel aan het begin van blok 1.5. Studenten moeten zelf een 4-ringsmap aanschaffen. De twee delen kunnen dan achter elkaar in de map gestopt worden en vormen zo samen het gehele Caseboek: aan het einde van het studiejaar zal het Caseboek compleet zijn. Deel 1 omvat de cases 'Politie' en 'Ecotax'. Een derde case, de 'HSL-case', is op dit moment nog niet geheel gereed en daarom nog niet in deel 1 opgenomen. Over deze case wordt u geïnformeerd tijdens de colleges Staats- en Bestuursrecht 1. Voor vragen en/of opmerkingen kan men bij docenten terecht die in hun onderwijs gebruik maken van het Caseboek.

Politicologie I (174501)

Voor P studenten BSK. Het tentamen Politicologie I wordt nabesproken en kan worden ingezien op dinsdag 9 december 1997 van 12.30 tot 13.30 uur in TW B-209.

Milieutechnologie voor TBSK (131502)

Studenten die 'Milieutechnologie voor TBSK' willen volgen in het tweede trimester worden verzocht contact op te nemen met de docent, de heer T.J. Matton, tel. 3029, kamer CT-017.

CT

College textieltechnologie (138517)

Voor CT/WB/TN studenten. Dit college van prof. Warmoeskerken begint in het 2e trimester op woensdag 3 december 1997 het 5e en 6e uur in CT-1345. In de eerste helft van het college zullen de fysische, de fysisch-chemische en chemische eigenschappen en structuren van vezels, garens en textiele materialen aan de orde komen. Het gaat hierbij om zowel kleding als meubel en gordijn stoffen, technisch textiel en medisch textiel. In de tweede helft zal worden ingegaan op de processen die toegepast worden om textiele materialen een gewenste eigenschap te geven, zoals kleur, vlamwerendheid en vuilafstotendheid. I.v.m. de organisatie is het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeld bij Bartie Bruggink, tel. 3596 of via e-mail: [email protected]

Herkansingsexamen Calculus I (152026)

Voor deelname aan de snelle herkansing van Calculus I d.d. 5 januari 1998 van 9.00 tot 12.00 uur is intekenen verplicht. Intekenen kan geschieden op de lijst bij BOZ/CT, kamer CT 3504. De sluitingsdatum intekenen is vastgesteld op 12 december 1997. Na sluitingsdatum is intekenen niet meer mogelijk.

Bureau onderwijszaken CT gesloten

Bureau Onderwijszaken CT is van 22 december tot en met 2 januari (weken 52 en 1) gesloten.

Hoorcollege Energiesystemen (114138)

Voor WB/CT/WWTS/TBK-W D3-studenten. Zie mededeling WB.

EL

Vervallen college Fysiologie I (129353)

Het college van donderdag 12 februari 1998, het 5e t/m 7e uur komt i.v.m. de voorlichtingsdagen te vervallen.

Gezocht: student-assistent

Voor EL-/TN-studenten. Het laboratorium Meettechniek en Instrumentatie van de faculteit Elektrotechniek zoekt een doctoraal student die, alvorens aan te vangen met de doctoraal-opdracht, gedurende enkele maanden op een nader overeen te komen aantal dagen per week verkennend onderzoek wil uitvoeren op het gebied van 'Beeldverwerking op radarbeelden'. Functieprofiel: bezig met studie EL of TN; beschikt over kennis van beeldverwerking en van plan binnenkort aan te vangen met de D-opdracht; kennis van software pakketten (SCIL-IMAGE of KHOROS). Omvang aanstelling: maximaal 1 maand. Uitgebreide informatie (inleiding/doelstelling) is verkrijgbaar bij: Zweitze Houkes, tel. 053-4892796 (di/wo) of 074-2666914 (ma/do/vr).

Elektrodynamica (122813)

Op het D1-rooster staat op de dinsdagmiddagen in de weken 49 t/m 4 een 'practicum' Elektrodynamica vermeld. In feite is dit een soort computer-ondersteund onderwijs (COO) waarin illustratieve oefenvraagstukken m.b.v. Maple kunnen worden opgelost. Deelname hieraan is niet verplicht maar wordt wel ten zeerste aanbevolen. Er kan een 'bonuswaardering' voor het eerstvolgende tentamen mee worden verdiend. De 'werkcolleges' die op maandagen indezelfde periode staan vermeld, zijn geen traditionele werkcolleges maar studiegroepen waarin studenten in subgroepjes met een eigen planning aan o.a. de aanbevolen oefenvraagstukken werken. Details worden bekend gemaakt op het eerste hoorcollege (1/12) en op de web-pagina: http://www.el.utwente.nl/tdm/educat/ed/: via web worden o.a. alle organisatorische details en de verplichte studiestof bekend gemaakt (en eventuele veranderingen daarin).

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht (MDOO)

Op woensdag 3 december om 12.45 uur is er voorlichting over dit vak voor EL studenten in zaal T4. In MDOO werken studenten in een team van anders opgeleiden aan een ontwerpopdracht voor een externe klant. Je kunt meedoen wanneer je 56 sp van je D hebt. MDOO is een vak van 6 sp in het derde trimester. Aanmelden kan tot 16 januari 1998 bij BOZ-EL.

Voortgezet programmeren voor EL (211022)

Voor EL-studenten. Bij dit vak worden de volgende roosterwijzigingen doorgevoerd. Het hoorcollege op donderdag het 3e en 4e uur vervalt. Daarvoor in de plaats komen twee werkcolleges per week, iin op dinsdag en iin op donderdag. De groepsindeling voor de werkcolleges is dezelfde als bij Electrodynamica. De precieze verroostering van de werkcolleges is als volgt: Groep 1 + 2a: dinsdag 7e + 8e uur, zaal INF-L212 (in de weken 49, 50 en 51); donderdag 5e + 6e uur, zaal WB-Hal v 108 (in de weken 49, 50, 51 en 2). Groep 2b + 3: dinsdag 5e + 6e uur, zaal INF-L212 (in de weken 49, 50 en 51); donderdag 5e + 6e uur, zaal TW-D105b (in de weken 49, 50, 51 en 2). Let op: de werkcolleges van dinsdag lopen drie weken door, die van donderdag vier weken. En: het tijdstip van de donderdag is veranderd ten opzichte van het rooster. Tenslotte: de practica blijven ongewijzigd: vrijdagochtend 8.30-12.30 uur in INF-P102, INF-P104 en INF-C5. Verdere informatie wordt beschikbaar gesteld via de postbakjes.

Inschrijving Voortgezet Programmeren

Zie mededeling alle faculteiten.

Afstudeeropdracht

Bij vakgroep ICE is er op dit moment een afstudeeropdracht beschikbaar over onderzoek naar power pin testing. Ten gevolge van de toegenomen functionaliteit en complexiteit van ICs neemt ook het aantal power- en groundpins van een package toe: vaak is voor de interne powerverdeling een ringstructuur nodig, met meerdere connecties van dezelfde ring naar de pinnen. Het is voor kwaliteitsgaranties uitermate belangrijk dat al deze pinnen correct verbonden zijn, als het IC eenmaal op een PCB gesoldeerd is. Voor het al dan niet verbonden zijn van powerpinnen, dient een methode gevonden te worden, die geschikt dient te zijn voor industrieel gebruik, d.w.z. goedkoop en reproduceerbaar. Daarbij moet ook gedacht worden aan Built-In Test methodes, en aan het gebruik maken van I2C en Boundery Scan voor de access van de IC op het PCB.

Bij deze opdracht zal nauw samengewerkt worden met Philips Eindhoven, en bestaat de waarschijnlijk de mogelijkheid na de opdracht nog een half jaar bij Philips Eindhoven aan dit onderwerp verder te werken. Contactpersonen: H.G. Kerkhoff, email [email protected], tel. 053-4892646, R.J.W.T. Tangelder, email [email protected], tel. 053-4892645.

INF/BIT

Verplaatsing zelfstudie INF-P studenten

De zelfstudie op dinsdag 3+4, weken 49-4, 6-10 wordt verplaatst naar de Westzaal INF.

Ontwerpproject (211220)

Voor INF D2-studenten. Er is een hergroeperingsbijeenkomst voor het Ontwerpproject op maandag 1 december 1997 om 08.30 uur in INF L-204 (demozaal INF). De module 'Methodisch literatuur zoeken' vormt een verplicht te volgen onderdeel van het Ontwerpproject. De plenaire bijeenkomst, welke verrroosterd was op het 5e en 6e uur in INF L-204, komt te vervallen. Wel dient u verplicht aanwezig te zijn op: maandag 01/12/97, 18.30 - 20.45 COO-practicum (in O10, C5 en de projectruimten). Daarna voert elke projectgroep a.d.h. een werklijst een methodische zoektocht uit naar literatuur die betrekking heeft op haar project. De opdracht daartoe verstrekt de begeleider van de projectgroep. De geheel ingevulde werklijst per groep moet op 22 december 1997 zijn ingeleverd bij de vakreferente van Informatica, mw. H.E. Wuite-Harmsma. Let op: aanwezigheid bij het COO-practicum is verplicht. Er wordt een syllabus gebruikt (H.E. Wuite-Harmsma en J. Braaksma 'Methodisch literatuur zoeken') die voor f12,50 te verkrijgen is bij de U-Take. De paragrafen 2 t/m 6, 7.1, 7.4, 11.2 en 11.6, dienen voor het COO-practicum te zijn bestudeerd. De bijzonderheden over de module staan in een bijlage van de 'Handleiding voor studenten' bij het Ontwerpproject (t.z.t. verkrijgbaar bij de U-Take). Aanvullende informatie en werklijst worden uitgereikt tijdens de hergroeperingsbijeenkomst.

Studentassistent gezocht (1998)

Het Centrale Laboratorium heeft vanaf januari tot minimaal juni 1998 twee vacatures voor de functie 'zaalassistent practicumvoorzieningen' voor ± 1 tot 2 dagdelen/week (ochtend, middag of avond) gedurende de college- en tentamenenweken van ieder trimester. Hiervoor zoeken wij INF-/BIT-studenten met een afgeronde studie (P en D1 fase; D1 in ieder geval t/m 2de trimester) of vergelijkbare opleiding. Voor twee personen zijn totaal 12 SAE te verdelen. Een continuering in het studiejaar 98/99 behoort tot de mogelijkheid. De aanstelling geschiedt onder de voorwaarde dat er met de andere zaalassistenten in onderling overleg tot een verdeling van de dagdelen kan komen. Wij proberen het aanstellen van vrouwelijke assistenten te stimuleren. Je kunt je aanmelden (tot 10 december 1997) in de vorm van een sollicitatiebrief (t.a.v. ing. Carel van Leeuwen Btw., INF 2015) met CV en motivatie. Informatie: bij één van de zaalassistenten of C. van Leeuwen, tel. 053-4893738, e-mail [email protected]

Start VBBE

Voor INF/BIT en TBK/CT&M. Het eerste college van de cyclus VBBE is op woensdag 3 december om 13.45 uur in de zalen HL 208 en HL 212. Informatie over de groepsindeling en toewijzing van de onderwerpen is beschikbaar bij de secretaresse op kamer BB320. De reader (nummer 337) met daarin de eerste nota is verkrijgbaar bij de U-Take. Voor vragen: A. Bartels, tel 3548.

Mens en Informatietechniek (215002)

W&M-vak (doelstelling: B) voor Informatica-studenten en anderen. Thema 1997/1998: Filosofie van de Artificiële Intelligentie. O.a.: Menselijke vs. Computer-intelligentie. Symbolische vs. Neurale benaderingen. Mogelijkheden en beperkingen van expertsystemen. Ethische en maatschappelijke aspecten van AI. Plaats: TWD103B. Tijd: donderdag, 3e/4e uur. Tentamen: 18-3-'98.Docent: P. Brey (voor nadere informatie: [email protected] of tel. 4426).

TBK/CT&M

BOZ TBK gesloten

In de kerstvakantie, maandag 22 december 1997 t/m vrijdag 2 januari 1998, is Bureau Onderwijszaken TBK gesloten.

BOZ CT&M gesloten

Vanaf donderdag 25 december t/m vrijdag 2 januari 1998 is Bureau Onderwijszaken CT&M gesloten.

Colloquia

Robert-Jan Hoogerwerf over 'Wacht- en uitlooptijden bij het gerechtshof Arnhem, hoe deze en de bijbehorende ergernis verminderd kunnen worden', 11 december 1997, 15.45 uur, BB6.

Louis Keulemans over 'De Berenschot Approach to Concurrent Engineering. Het ontwikkelen en toetsen van adviesproducten', 12 december 1997, 15.45 uur, TW B209.

Nicolien de Haan over 'Kennis van Kennismanagement; een onderzoek naar het functioneren van de kennisprocessen binnen AON Consulting Nederland', 12 december 1997, 15.45 uur, BB5.

Arjan Jolink over 'Een onderzoek verricht bij Center Parcs met als titel: "Onderhoudskostenbeheersing, een kwestie van kengetallen?', 16 december 1997, 15.45 uur, CT1812.

Rutger van Hoof over 'Effecten in de IOP-kenniskringloop. Het vastleggen van het proces van het Innovatiegerichte Onderzoekprogramma (IOP) in een model en het meten van effecten van stimuleringsactiviteiten op dit proces', 17 december 1997, 15.45 uur, CT1407.

Floris de Graaf over 'VR-gereedschappen. Op welke wijze kan Scania Nederland BV de uitvoering en de beheersing van de processen binnen de levenscyclus van het assemblagegereedschap verbeteren?', 19 december 1997, 13.45 uur, BB5.

Nancy Froeling over 'Leiderschap bij de WMO'. Onderzoek naar coachend gedrag van leidinggevenden bij Waterleiding maatschappij Overijssel NV, 19 december 1997, 14.00 uur, BB4.

Paulien van der Hoeven over 'The management of rural electrification in Botswana and Leshotho', 19 december 1997, 15.45 uur, Amphitheather (Bastille).

Zaalwijziging hoorcollege Produktiesystemen 2 (112413)

Voor TBK D2-studenten. Het hoorcollege, verroosterd op vrijdag het 3/4e uur, wordt verplaatst van zaal WB Hal V.212 naar zaal WB Hal IV.206.

Cursus Lezen van technische tekeningen

De cursus zal op de volgende tijden plaatsvinden: maandag 1 december (week 49), het eerste uur in zaal WB HV112, het zevende en achtste uur in zaal WB HV108. Maandag 8 december (week 50), het zevende en achtste uur in zaal WB HV108. Maandag 15 december (week 51), het zevende en achtste uur in zaal WB HV108.

Documentatiecentrum VOK

Documentatiecentrum van de Vakgroep Ontwikkelingskunde is gesloten van maandag 17 november t/m dinsdag 16 december 1997. Voor spoedeisende zaken kunt u zich in deze periode wenden tot het secretariaat van de vakgroep (CT 1809). Tevens zijn wij gesloten tijdens het Kerstreces van donderdag 25 december 1997 t/m vrijdag 2 januari 1998.

Gezocht: T&M- en TBK-student

Sporthal in Lonneker. De Wewi zoekt een T&M-student voor het schrijven van een businessplan. Zie mededeling algemeen.

Marktonderzoek Adviesbureau. De Wewi zoekt een TBK-student voor een particulier in Neede. Zie mededeling algemeen.

Extra cursus practicum Ontwerpen (114703)

Voor TBK D2-studenten. Studenten die een extra cursus willen volgen betreffende bovengenoemd vak, moeten zich in week 49 (01-12 t/m 05-12) inschrijven bij het secretariaat Ontwerpen, WB N.240 (lijst ligt op de balie).

Hoorcollege Energiesystemen (114138)

Voor WB/CT/WWTS/TBK-W D3-studenten. Zie mededeling WB.

Start VBBE

Voor INF/BIT en TBK/CT&M. Zie mededeling INF/BIT.

Roosterwijzigingen

Er zijn een aantal roosterwijzigingen voor het 2e trimester voor Propedeuse- en Doctoraalfase. Je kunt een overzicht met de wijzigingen ophalen bij BOZ (BB, 3e verdieping).

TN

College textieltechnologie (138517)

Voor CT/WB/TN studenten. Zie mededeling CT.

Numerieke Wiskunde (154021)

Voor D2/3-studenten. De indeling voor de werkcolleges en practica voor dit vak zal bekend worden gemaakt door de docent.

Detectie en signaalverwerking (146003)

Voor D3-studenten. Het eerste college zal gegeven worden op dinsdag 9 december a.s. het 1e+2e uur (WB HV 112).

College Grootschalige Toepassing van Supergeleiders (145016)

Voor D3 studenten. Het doctoraalcollege wordt gegeven in het 2e trimester door dr.ir. H.J.M. ter Brake. Het college is bedoeld voor alle D studenten en AIO's die geïnteresseerd zijn in supergeleiding. Het college staat in het rooster op vrijdagochtend de eerste 2 uren. De heer ter Brake werkt momenteel grotendeels bij CERN in Geneve en komt voor het college naar de UT. Het is daarom belangrijk een goede tijd met hem af te spreken. Hij verzoekt de studenten daarom voor het college aan te melden opdat hij de studenten kan bereiken. Geef je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres door aan het secretariaat: Ans Veenstra of Inke in de Wal (tst. 3841), of stuur direct een e-mail naar: [email protected] Het eerste college is inieder geval op vrijdag 5 december conform het rooster.

Hoge energiefysica (141125)

Voor D3-studenten. Herinnering: dit college begint donderdag 4 december het 5e+6e uur in EL/TN B1228 (conform het rooster). Het boek dat gebruikt wordt is: W.J. Griffiths, Introduction to elementary particles, Wiley, 1987.

Doctoraalvoordracht

A. de Vries over 'Initial growth and magnetic properties of Co/Cu (001)', dinsdag 9 december 1997, 16.00 uur, EL/TN T4.

Gezocht: student-assistent

Voor EL en TN-studenten. Laboratorium Meettechniek en Instrumentatie van de faculteit Elektrotechniek zoekt een student-assistent. Zie mededeling EL.

Extra college-serie Meet- en Regeltechniek II voor niet-EL-studenten (124176)

Voor WB-/TN-studenten. Zie mededeling WB.

Toegepaste Quantummechanica (141129)

Voor D3-studenten. Het college op 4 december komt te vervallen (het eerste college is dus op 9 december 1997).

TO

Intekening keuzevakken 3e trimester 1997-1998

Voor D2/D3-studenten. Vanaf maandag 8 december 1997 t/m woensdag 28 januari 1998 (week 50 t/m week 5) kan men zich intekenen voor TO-keuzevakken die in het 3e trimester worden gegeven. Intekenen geschiedt bij BOZ-TO.

Vakgroepvoorlichting CRC

Voor TO-studenten. De vakgroepvoorlichting voor de vakgroep CRC is nu opnieuw op de volgende data gepland: dinsdag 13 januari om 13.45 uur in L213; woensdag 14 januari om 13.45 uur in L216.

Evaluatiemodellen (195016)

Voor TO-P-studenten. Op donderdag 29 januari 1998 van 8.30-10.15 uur is de laatste herkansing van Evaluatiemodellen 'oude stijl'.

Instrumentatietechnologie 1, introductie/ISM 1 (193031)

Voor TO-P-studenten. Voor dit vak wordt de specialistensessie managers verschoven naar maandagmiddag 8 december. Alle practica van groep 7 en 8 verschuiven naar de woensdagochtend. Week 2, specialistensessie donderdagochtend in de projectruimte. Week 12, het bekijken van produkten is in de projectruimte.

Pedagogiek/andragogiek (191005)

Voor TO-P-studenten. Het college van vrijdag 5 december is verplaatst naar het 3e en 4e uur in L216.

TW

Maple practica 3e trimester (150536)

De Maple practica op maandag 23 maart, 6 april en 18 mei 1998 worden verplaatst van het 5e + 6e uur naar het 7e + 8e uur.

Doctoraalvoordracht

Marc Horstman over 'Lineaire Solver in Reservoir-Simulator MoReS', vrijdag 12 december, 14.00 uur, TW-C238.

WB

Hoorcollege Omvormtechnologie (115731)

Voor WB D3-studenten. Dit hoorcollege wordt op woensdag 21 januari 1998 verplaatst van het 5/6e uur naar het 3/4e uur. Het hoorcollege wordt gehouden in zaal WB Z.124.

Hoorcollege Kunststoffen C & E (112111)

Voor WB D1-studenten. Dit hoorcollege, verroosterd op donderdag het 3/4e uur (wkn. 49 en 50) vindt plaats in zaal CC.3 (i.p.v. BB.3 zoals op het rooster vermeld).

Afstudeercolloquium

P. Wijlhuizen over 'Film thickness equation for mechanical face seals', 4 december 1997, 11.00 uur, WB N.105.

Tentoonstelling en demo resultaten 1e jaar WB (project A)

Het eerste project van het eerstejaars projectonderwijs Werktuigbouwkunde is weer ten einde. Op vrijdag 28 november 1997 worden de resultaten hiervan, in de vorm van de prototypen van de passe-partoutsnijders, welke door de 18 projectgroepen zijn ontwikkeld en gebouwd, tentoongesteld en door de studenten gedemonstreerd. Belangstellenden zijn van harte welkom. Plaats: Centrale Hal WB (voor collegezaal WB C.101). Tijd: 12.15 uur t/m 13.45 uur.

Hoorcollege Energiesystemen (114138)

Voor WB/CT/WWTS/TBK-W D3-studenten. Zoals reeds op het rooster vermeld is vindt hoorcollege plaats in het 2e trimester, op woensdag het 5/6e uur in zaal WB Hal IV.201, vanaf week 2. De docent is Ir. E. Tober (kamer WB-N.201A, tel.nr. 4094).

Extra college-serie Meet- en Regeltechniek II voor niet-EL-studenten (124176)

Voor WB-/TN-studenten. In het tweede trimester van het cursusjaar 1997-1998 zal een extra college-serie worden gegeven. Het eerste college vindt plaats op 2 december 1997 in zaal EL/TN 8128, 15.45-17.25 uur. Tijdens dit college zal de uit te werken opdracht worden verstrekt. Afronding van de opdracht kan alleen plaatsvinden bij voldoende voorkennis (tenminste een 5 behaald voor bijvoorbeeld 124175 of 113143). Het studiemateriaal voor dit vak bestaat uit het dictaat 'Meet- en Regeltechniek deel 2', versie mei 1997, UTake no. 226. Het rooster voor de vervolg-colleges en overige informatie is te vinden op http://www.rt.el.utwente.nl/~amn/student/M&RnietEL.htm.

College textieltechnologie (138517)

Voor CT/WB/TN studenten. Zie mededeling CT.

WWTS

Hoorcollege Energiesystemen (114138)

Voor WB/CT/WWTS/TBK-W D3-studenten. Zie mededeling WB.

SPE

Pleinverkeer

Vieringen

Nieuwe pastor

Adressen

SRD

De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar in kamer 151 in de Vrijhof, naast de UT-bliotheek. Voor al je vragen en ideeën kun je tussen 9.00 en 17.00 uur bij ons langskomen. Of bel ons: 5236/4033 # De Orakel-commissie die de digtale tentamenbank aan het opzetten is, zoekt nog tentamens (vanaf 1993) om de tentamenbank compleet te krijgen. De tentamens kunnen gratis worden gekopieerd # Alle aanstaande leden van de FSR's en de CSR kunnen zich bij het SRD kantoor opgeven voor een cursus over het functioneren van 'de SR'. Deze cursus geeft de SRD in samenwerking met het OC op 15 december 1997, i.t.t. eerdere berichten. Deelname is gratis, maar vooraf opgeven is wel noodzakelijk. Bel de SRD of e-mail: [email protected] HoBiHe

Diversen

KIvI

De Afdeling Jonge Leden van het KIvI organiseert op donderdag 11 december om 16.00 uur een excursie naar Koninklijke Ten Cate N.V., Egbert Gorterstraat 3 in Almelo. Ten Cate, met ± 4700 medewerkers, is een internationaal opererende, innovatieve industriële onderneming op het gebied van hoogwaardig textiel, kunststofverwerking en rubberbewerking. De bedrijfsactiviteiten (ontwikkeling, inkoop, fabricage en verkoop) worden uitgevoerd door werkmaatschappijen die in groepen gebundeld zijn. Technologie, innovatie en kwaliteit spelen in het beleid een belangrijke rol. Kosten: KIvI-leden: gratis; niet-leden: f5 (ter plaatse te voldoen). Aanmelding: Elfride Dijkstra, tel. 4097, e-mail: [email protected] of ir. Ronald Popma, tel. 2485.

IAPC

Aanstaande maandag begint de boekenverkoop weer om 12.30 uur. Alleen bestelde boeken kunnen worden opgehaald# Voor het kopen van boeken is lidmaatschap van Inter-Actief vereist # Vrije verkoop begint op dinsdag 9 december # Iedere woensdag bij IAPC, actuele prijzen en technische informatie in een nieuw blad: de UPDATE # Als je mee wilt helpen om dit blad te maken, vraag dan bij ons naar de mogelijkheden. IAPC is te bereiken op: Postbus 217, 7500 AE Enschede, INF L228, tel. 053-4893927, fax. 053-4894260, [email protected], http://www.cs.utwente.nl/iapc/ # Openingstijden: ma-vr 12.30-15.00 uur.

JOVD Twente

Wij organiseren op 2 december om 19.30 uur een politiek café over een liberaal minderheden beleid in het stadhuis Enschede. Ter voorbereiding op de verkiezingen is er op 9 december een cursus staatsrecht, ook deze is in het stadhuis Enschede en begint om 19.30. Informatie: Claudia, tel. 053-4895273. Op het Algemeen secretariaat van de JOVD is gratis en vrijblijvende informatie op te vragen, tel. 070-3622433.

RSK

Op donderdag 4 december is er weer een Open Maaltijd. Heb je zin in een goede maaltijd en wil je eens vrijblijvend kennismaken met de christelijke studentenvereniging RSK, kom dan om 18.00 uur naar: Het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Voor meer informatie: bel Jenet of Lianne, tel. 053-4330747.

Schrijfmarathon Amnesty International

In de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 november nodigt de studentengroep van Amnesty International iedereen uit in de CC-kantine om brieven te schrijven. Het schrijven van brieven is het wapen van Amnesty Internationalin de strijd tegen mensenrechtenschendingen. Om het nuttige met het aangename te verenigen, zorgt de organisatie voor een hapje, een drankje en sfeervolle muziek. Ook zullen documentaires worden vertoond. De marathon loopt de hele nacht door. Heb je zin om een brief te schrijven of wil je de nacht eens op een andere manier doorbrengen dan met slapen of feesten: kom langs in de CC-kantine. De marathon begint vrijdag om 20.00, CC-complex (campus van de UT; bewegwijzering vanaf de portiersloge). Voor de volhouders staat er om 7.00 's ochtends een ontbijt klaar. Meer informatie: Eddy Potting, tel. 053-4895025.

Tsjerk Hiddes

Goeie, Dit sil ien fan'e lêste stiken wêze dy't ik skriuw. It is by eltsenien no wol bekind dat wy der mei ophâlde oan it ein fan it jier. It is noch wol de bedoeling dat der in Grut Frisia utkomt. Stiken hjirfoar kin jim nei Siebren of Alvin stjoere. Kommend wykein binne de Keningsdagen yn Delft. It wie ferline jier gesellich, dit is wol in oanrieder foar elts lid. Fierder spilet De Kast op tiisdeitejûn 9 desimber yn Enschede en is der oan it ein fan dit jier it jierlikse Kriistkongres yn Frjentsjer. It tema fan it kabaret is dit jier: 'In nije universiteit yn Frentsjer.' Peter en Evert sille hjir yn elts gefal meidwaan. At der mear minsken binne die kinne harren melde by ien fan harren. De finansjele boeken sille foar it ein fan dit jier slúten wurde. Dit betsjut dat deklaraasjes, dy't nei 1 desimber komme net mear betelle wurde sil. Wolle jim hjir rekken mei hâlde? Foar mear ynformaasje kinne jim skilje mei Alvin (074-2914068).

Mixed Up

Voor jonge (t/m 25) homo's, lesbiënnes en bi's organiseert Mixed Up, de jongerenwerkgroep van het COC in Enschede, aanstaande donderdagavond vanaf 19.00 uur een café-avond. Mixed Up heeft heel veel voor je in petto: donderdag 4 december, 20.00 uur, café Stonewall, Pakjesavondfeest, entree f3,50 (incl. bijdrage aids-fonds): pepernoten, warme chocolademelk, een spetterend datingspel, de prijsuitreiking van de ontwerp-een-logo-en-win-een-vlaai-wedstrijd (uiterste inleverdatum logo's 27 november) en misschien een bezoekje van de Goedheiligman, zullen deze avond in een onvergetelijk feest veranderen. Iedereen is uitgenodigd! Donderdag 18 december, 19.00 uur: Bovenbar, Kerstbrunch, entree f5 (van tevoren inschrijven bij de barmensen of even bellen naar het COC). Sommige mensen hebben eens bedacht dat je 's ochtends moet brunchen, maar dan heeft het overgrote deel van de Nederlandse bevolking last van een ochtendhumeur. Vandaar dat we 's avonds gaan kerstbrunchen. Informatie: Lisette, e-mail: [email protected] of COC, tel. 053-4305177.

Studieverenigingen

ConcepT

Wij hopen dat iedereen de tentamens heeft overleefd. Om alle tentamenstress weg te werken wordt op 2 december het ConcepT-feest georganiseerd! Kaartjes zijn op 28 november, 1 & 2 december te koop op de ConcepT-kamer (f3,50). Introduce(e)s zijn ook welkom # Op 3 december wordt de lezingenavond 'werken na studeren' georganiseerd. Inschrijven kan op het ConcepT-bord, deelname is gratis # Op 11 december is de eerste (sinterklaas)borrel in de nieuwe borrelkelder # De AkciE organiseert op 17 december een kerstlunch.Inschrijven hiervoor kan t.z.t. op het ConcepT-bord # Er zijn nog commissieplaatsen vrij in de symposiumcommissie. Interesse? Schrijf je dan in op het ConcepT-bord # Komend jaar wil ConcepT mee doen aan de betonkanorace. Wil je een (betonnen) kano ontwerpen en maken, schrijf je in op ConcepT-bord # Wij zijn bereikbaar op tst. 3884 (bgg 4771), fax 4820, e-mail [email protected] en op kamer WB-Hal V-212.

Abacus

Volgende week donderdag 4 december is er een Sinterklaasborrel met Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Mensen die het leuk vinden Sinterklaas te helpen door Zwarte Piet te spelen, kunnen dit tegen Marc Simon zeggen. Wil je dat Sinterklaas een cadeau en gedicht aan een vriend of vriendin van je geeft, lever dit dan in bij Marc Simon # Een week later op donderdag 11 december breekt het uur van de waarheid aan van Paul Kersten. Iedereen is welkom om te komen luisteren naar dit interview dat Hélène van den Bemt verzorgt.

Alembic

Het STOOM organiseert 10 december een internetcursus, waar je onder andere kunt leren een homepage te maken. De cursus duurt van 18.30 tot 21.30 uur. Inschrijven kan via e-mail: [email protected] # Alle mensen die actief zijn geweest bij Alembic het afgelopen jaar kunnen een fles wijn ophalen op de Alembickamer # de galafoto's zijn binnen en kunnen worden afgehaald op de Alembickamer # Dinsdag 9 december: Heineken Case excursie! De kosten zijn f10 voor weekendkaarthouders en f5 voor weekkaarthouders. De reiskosten worden vergoed uit het excursiefonds (inschrijven op het Alembicbord) # ASOCT vergadering: woensdag 3 december in de middagpauze in CT 3518. Alle belangstellenden zijn welkom # We verkopen nog steeds voor een zeer gunstige prijs computers. Kom voor informatie even langs op de Alembickamer.

Communiqué

De boekenverkoop voor het tweede trimester is volgende week! Op maandag 1 december in D1, op dinsdag 2 december in D2&D3. Op donderdag 4 december is de vrije verkoop in A225 (naast de Communiquékamer). Tijd: in de middagpauze # Op 10 december is het eerste symposium van Communiqué: Communicatie in het Fin de Siecle; een storm in een glas water?! # Nog geen foto ingeleverd voor het jaarboek? Doe het nu (leuk voor later) # Communiqué homepage is te bezoeken op: http://www.wmw.utwente.nl/communique.

Arago

De inschrijflijst voor de excursie naar de Technische Recherche hangt er! Onder alle inschrijvingen worden tien plaatsen verloot. De excursie is op woensdag 10 december # Donderdag 4 december is het sinterklaasfeest. Iedereen van de faculteit is daarvoor van harte uitgenodigd. Om 16.00 uur begint het feest en om 16.30 uur wordt Sint-Nicolaas verwacht in de kantine. Ook dit jaar zal het grote boek weer vol staan van anekdotes van het afgelopen jaar # Op donderdag 11 december wordt er in de Aragokamer voor het eerst een cabaret-avond georganiseerd. De CuCo zorgt voor top-entertainment!

Isaac Newton

Op dinsdag 3 december is er een excursie naar SCA-Packaging te Eerbeek (inschrijven op het Newton-bord) # Op donderdag 4 december is er een case bij Unilever te Zwijdrecht. Opgeven kan tot en met donderdag 27 november # Er worden enthousiaste eerste-jaars WB-ers gezocht, die zin hebben om dejaarlijkse ouderdag te organiseren. Interesse? Kom dan naar de Newtonkamer # We willen de commissieleden succes toewensen met het verzinnen van surprises en gedichten voor het Newton-Sinterklaasfeest # De INCA is nu echt vertrokken. De foto's van het emotionele vertrek zijn te vinden op de INCA-homepage # Er is weer een nieuwe Newston # Kijk ook binnenkort je e-mail na voor de nieuwe Newton-mail # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag open van 10.00-16.00 uur, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Stress

Op 1 december begint om 20.00 uur de ALV in BB1 # Op 2 december wordt om 16.00 uur in de BB-hal de Stress-almanak gepresenteerd. En op 3 december wordt om 17.00 uur in de BB-hal de wisselborrel voor het Stressbestuur 1998 gegeven # Op 2 t/m 5 december wordt er vanaf 12.30 tot 13.30 uur boeken verkocht aan mensen die boeken hebben besteld. Op 8 t/m 10 december worden de over gebleven boeken van 12.30 tot 13.30 uur verkocht # Wil je actief worden bij Stress of wil je een lekker kopje koffie of thee, kom langs in de Stresskamer. Voor informatie bel: 4893527.

Scintilla

Schrijf je nu in voor de TWEEFPA, TWeedejaars, EEt, Film en Palm Avond op woensdagavond 10 december. We tappen de hele avond Palm bier, dus schrijf je in op het prikbord in de kantine van het EL-tn gebouw # Ook is er nog steeds plaats bij de poolavond van woensdag 3 december, een ideaal moment om weer fris met het volgende trimester te beginnnen. Schrijf je in op hetzelfde prikbord # Helaas is de Grolsch-excursie van dinsdag 2 december vol # We zijn nog steeds op zoek naar actieve mensen voor het organiseren van de Europese studiereis. Informatie: bij een van onze bestuursleden. Natuurlijk kun je altijd bij ons terecht voor vragen over aktiviteiten of aktief worden binnen de vereniging, kom gewoon een keer langs of mail: [email protected]

Ideefiks

Schrijf je snel in voor de ISAC-turbotrip! We gaan van vrijdagavond 6 t/m zondag 8 februari naar Londen. De kosten bedragen f125 (overnachting en reis). De inschrijving loopt van 1 tot 14 december voor leden, daarna wordt de inschrijving ook geopend voor introducees (1 per lid). Op dinsdag 2 december is de Keulen-fotoborrel. Vanaf 16.00 kun je in de TW kantine genieten van een biertje en de prachtige foto's die gemaakt zijn. Vergeet vooral je eigen foto's, herinneringen en anekdotes niet!

Oraties

De heer dr. W. Wei, benoemd tot hoogleraar Materiaalkunde aan de faculteit der Werktuigbouwkunde, over 'W&M Werktuigbouw- en Materiaalkunde', donderdag 4 december 1997, 16.00 uur, BB2.

Sport

Sluitingsdatum inschrijving Batavierenrace 1998

Schrijf je in nu het nog kan voor de Batavierenrace! Op 25 april 1998 tijdstip 00.00 uur vindt de start van de 26e Batavierenrace plaats. Deze estafetteloop voor studenten begint in Nijmegen en eindigt in Enschede. Het feest na afloop vindt voor de 25e maal plaats en zal dus nog groter zijn dan ooit te voren. Om zeker te zijn van deelname moet je voor 30 november een team inschrijven bij de plaatselijke sportraad. Voor meer informatie kun je de organisatiecommissie bellen, tel. 024-3615876). Wees snel, want dit mag je natuurlijk niet missen. Tot 25 april!

Gezocht: Sportschutter (m/v)

Wil je weten waar al die commotie over het opheffen van kleine verenigingen overgaat? Of wil je gewoon leren schieten? Kom aanstaande maandagavond 20.00 uur of dinsdagmiddag in de lunchpauze naar de training van S.V. lichtgeraakt, in het CT-gebouw. In vier keer wordt de basis voor het schieten uitgelegd. Lidmaatschap staat open voor alle UT en HES studenten en werknemers van de UT. Bel voor informatie: Radko Bankras, tel. 4895014 of Dick Ozinga, tel. 4319100.

Arriba

Op woensdag 10 december organiseert basketballvereniging Arriba een introduktietraining van 15.00 tot 16.30 uur in het sportcentrum. Je bent natuurlijk van harte welkom. Voor aanmelding en informatie kun je bellen met: Martijn Bergsma, tel. 4304984, Maarten Foppes, tel. 4320788 en Paul Clemens, tst. 5007.

Kano

Op zondag 14 december organiseert DKV Euros weer het traditionele oliebollentoernooi. Dit ludieke kanopolo-evenement wordt gehouden in het zwembad Glanerbrug. Het vervoer kan worden geregeld. Ervaring met kanoën is niet vereist, het kunnen zwemmen wel. Inlichtingen bij Twan, tel. 053-4895019, of per e-mail: [email protected]

Kom badmintonnen bij DBV DIOK

DIOK is de badmintonvereniging van de UT. Kom geheel vrijblijvend een keer kijken op onze verenigingsavond, iedere donderdag van 21.00 uur tot middernacht in sporthal 2 van het sportcentrum van de UT. DIOK is een ontzettend gezellige vereniging met elke maand wel een borrel of een ander soort evenement. Daarnaast zijn er op alle niveaus competitieteams. Het eerste team speelt eerste divisie en daarmee is DIOK de hoogst spelende studentenbadmintonvereniging van Nederland en hoogst spelende badmintonvereniging van het Oosten. Wil je competititie spelen of recreatief badmintonnen, bel dan John Sanders, tel. 053-4302798; wil je leren hoe badminton gespeeld moet worden, bel dan onze beginnersbegeleider Sander Korthouwer, tel. 053-4309016.

T.C. Ludica

Elke dinsdagavond organiseert T.C. Ludica een avondactiviteit. Op dinsdag 2 december is er een 'Pittige Tijden'-bierzuipavond. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd. Verder is, ondanks het koude weer, het paviljoen voorlopig nog gewoon open en bemand door Ludicanen. Wil je verder nog wat weten? Bel dan naar het Paviljoen, tel. 4892347 of Astrid, tel. 4340199.

Euros Zeilen

Kom op 4 december het winterzeilzoen inluiden op het loodsfeest. Aanvang 22.00 uur, nieuwe leden 19.30 uur (speciaal programma). Op donderdag 18december om 19.30 uur wordt de wissel-ALV gehouden in vergaderzaal A (SC).

Menu

WEEK 49

ZATERDAG 29 NOVEMBER

Heldere ossestaartsoep

***

Zigeunerschijf-Paprikasaus

Sperciebonen-Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 30 NOVEMBER

Aspergesoep

***

Fricandeau-Jachtsaus

Tuinbonen of Wortelen

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken Krielaardappelen of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 1 DECEMBER

Kipvermicellisoep

***

Nasi Goreng-Gebraden Kippebout

Sat%saus-Kroepoek

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 2 DECEMBER

Champignonsoep

***

Hutspot- Verse worst of Speklapje

Vleessaus of Chili Con Carne met

Rijst-Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 3 DECEMBER

Goulashsoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Sauce Tartare

Bietjes-Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 4 DECEMBER

Tomatensoep

***

Kotelet of Gebraden Gehakt

Vleessaus-Andijvie à la crème

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 5 DECEMBER

Floridagroentesoep

***

Hamburger-Currysaus

Snijbonen-Rauwkostsaladebuffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht + Speculaas-

Mandarijn

___________________________________

VEGETARISCH

___________________________________

MAANDAG 1 DECEMBER

Kerriesoep

***

Omelet Foe Yong Hay-Gado Gado

Zilvervliesrijst

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 2 DECEMBER

Champignonsoep

***

Gevulde Paprika met Groente melange

gegratineerd met Kaas-

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Frites

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 3 DECEMBER

Groentevermicellisoep

***

Sojaburger Haway-Kerriesaus

Tuinbonen of Wortelen

Rauwkostsaladebuffet

Volkorenmacaroni

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 4 DECEMBER

Tomatensoep

***

Bonengoulash-Roerbakgroente

Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

Maandag 1 t/m vrijdag 5 dec.

LASAGNE

Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 1 + Dinsdag 2 dec.

ENTRECOTE Café Paris

Verse groente, Rauwkostsalade

Frites

Woensadag 3 + Donderdag 4 dec.

SHOARMASCHOTEL met diverse sauzen

Verse groente, Rauwkostsalade,

Gebakken aardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.