INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 14 augustus 1997 -Het College heeft het eerder genomen besluit de heer prof.dr. R. Hoppe te benoemen tot hoogleraar Beleidswetenschap geformaliseerd, ingaande 1 september 1997. -Het College neemt kennis van de resultaten van Broodje Introduktie (bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers) en besluit tot een gewijzigde opzet van Broodje Introduktie, ingaande s

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 14 augustus 1997

-Het College heeft het eerder genomen besluit de heer prof.dr. R. Hoppe te benoemen tot hoogleraar Beleidswetenschap geformaliseerd, ingaande 1 september 1997.

-Het College neemt kennis van de resultaten van Broodje Introduktie (bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers) en besluit tot een gewijzigde opzet van Broodje Introduktie, ingaande september 1997.

-Het College gaat in principe akkoord met het door NWO voorgestelde contract inzake de overgang van het werkgeverschap van NWO-projectmedewerkers naar de UT.

-Het College bepaalt een voordracht voor de vervulling van de vacature in de Raad van Toezicht van de SSHD en verzoekt de Universiteitsraad hierover een verklaring van geen bezwaar af te geven.

-Het College stelt de opgave aan het ministerie van OCenW vast betreffende de aantallen te bekostigen studenten van de UT, als ingeschreven op 1-10-1996.

-Het College besluit de benoeming van prof.dr.ir. L.C.E. Struik als hoogleraar Fysisch Gedrag van Polymeren te verlengen van 1-9-1997 tot 1-9-2000. Het betreft hier een onbezoldigde deeltijd-aanstelling.

d.d. 21 augustus 1997

-Het College heeft de benoemingsadviescommissie directeur Wetenschappelijk Documentair Informatiecentrum/bibliothecaris ingesteld en benoemt daarin de volgende personen: prof.dr. F.A. van Vught/Rector Magnificus, dr.ir. F. Schutte/lid College van Bestuur, dr. A.C. Klugkist-/bibliothecaris RUG, prof.dr. J.M. Pieters/decaan TO, drs. P.G.G.M. Daalmans/ plv.bibliothecaris en vakreferent, mw R. Nowosielski-Verhoef/lid dienstcommissie UB, dr. B. Nieuwenhuijse/voorzitter taakgroep UB, drs. P.F. Horsch/hoofd P&O tevens ambtelijk secretaris; drs. A.B.M. Koppen/directeur CIV, adviseur en drs. C.T.A. Ruijter/directeur OC, adviseur.

-Het College heeft de notitie 'Een nadere uitwerking van de projecten kwaliteitsborging en (inter)nationale benchmarking' vastgesteld en besluit om ten laste van de Centrale Stimulering 1998 kf 1.427 ter beschikking te stellen voor de projecten kwaliteitsborging en (inter)nationale (inter)nationale benchmarking. Het College zendt de notitie ter informatie naar de Universiteitsraad als onderbouwing bij het verzoek om tot toewijzing van de (reeds gereserveerde) middelen over te gaan. -Het College heeft de voorlopige reglementen vastgesteld van de in te stellen centrale ondernemingsraad en 12 decentrale ondernemingsraden alsmede van de centrale gezamenlijke vergadering en de facultaire gezamenlijke vergadering.

-Het College van Bestuur heeft benoemd tot lid van de Raad van Toezicht vande Stichting Studentenhuisvesting Drienerlo, mevrouw F.J. Box, per 19 augustus 1997.

-Het College van Bestuur heeft de regeling Ontvangsten/bezoeken belangrijke personen vastgesteld.

d.d. 4 september 1997. -Het CvB heeft de nota bestuurlijke organisatie en de medezeggenschap vastgesteld en zal deze in het Management Team bespreken.

-Het CvB heeft besloten tot instellen van een Centrale Verkiezingscommissie en benoemt daarin de volgende personen: -prof.mr.dr. H.C.J.G. Janssen, tevens voorzitter; -H.F.M. Geerdink, lid; -E.C. Trip, lid; -M.D. Roelofs Kamphuis, plv. lid; -R.H. Arends, plv. lid.

-Het College van Bestuur heeft de nota Begrotingsbod 1998 vastgesteld en stuurt deze ter behandeling naar de faculteiten, onderzoekinstitituten en diensten. De UR en de RvT ontvangen de nota ter informatie.

-Het CvB heeft het nieuwe model voor personeelsadvertenties vastgesteld en informeert hierover de faculteiten, onderzoekinstitituten en de diensten.

-Het College heeft het werkplan College van Bestuur-Universiteitsraad over de periode september tot en met december 1997 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

-Het college heeft ingestemd met de voorgestelde statuten voor de Van den Kroonenberg Stichting en gaat akkoord met de notariële vastlegging. De dienst VEB wordt aangewezen om de planontwikkeling omtrent de stichting verder te hand te nemen.

-Het college heeft de heer dr. J.J.H. van den Akker benoemd tot hoogleraar Curriculum-implementatie voor 0,6 fte, ingaande 1 september 1997 voor een periode van 5 jaar.

-Het college heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken over te gaan tot bevoegdverklaring van de Stichting Universiteitsfonds Twente tot vestiging van de bijzondere leerstoel Toepassingen van de Reologie bij de faculteit TN voor een periode van 6 jaar.

-N.a.v. het subsidieverzoek d.d. 15-8-97 besluit het CvB t.b.v. het fonds Forum voor Techniek en Wetenschap f5.000 als bijdrage 1997 ter beschikking te stellen t.l.v. de beleidsreserve CvB; de voorzitter UR stemt hiermee in.

Bureau Internationale Samenwerking

Summercourses University of Cambridge. In de maanden juli en augustus 1998 worden er in Cambridge weer diverse internationale zomercursussen georganiseerd, varierend in duur en onderwerp, zoals kunst, taal, literatuur, Shakespeare enz. Brochures en aanmeldingsformulier zijn verkrijgbaar bij Joke Heisterkamp, BIS in de Boerderij op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.30 uur, tel. 053-4894697.

Kersttoernooi UT-Kring

Zaterdag 13 december 1997 wordt voor de 29e keer het kersttoernooi van de UT-Kring georganiseerd. Net als voorgaande jaren beloofd het weer een gezellige dag te worden, die in het teken van de sportiviteit staat, getuige de 'Abe Lenstra'- prijs die ieder jaar aan het meest sportieve team wordt uitgereikt. Voetballers, volleyballers en badmintonspelers kunnen hun krachten weer meten, om vervolgens de dag af te sluiten met een heerlijk buffet in de Bastille. Doordat er maar één zaal beschikbaar is voor het voetballen, zal het aantal voetbalteams dat kan deelnemen beperkt zijn. Bij deze willen wij alle sportievelingen oproepen om zich op te geven voor deze dag. Informatie bij: H. Trommel (voetbal), tel. 2410; A. Schoute (volleybal), tel. 3713; D. Mondeel (badminton), tel. 2455.

Cultuurcentrum/Vrijhoftheater

Wij zoeken per januari 1998 een posterplakker. De posterplakker zorgt ervoor dat elke week de posters van de voorstellingen van CCC op de buitenzuilen op de Campus geplakt worden. Er staat een vergoeding tegenover. Voor meer informatie: Ineke Brouwer, tel. 053-4894400, e-mail: [email protected]

Request for a trainee

I look for someone who can program in Visual Baic (VB) and likes to work as stagier with me in Soils Division, ITC. The candidate will learn a lot about the principles of land suitability evaluation and agricultural sustainability. He/she will be given a ready model, made in the ALES environment,to program in VisualBasic. ALES is a computer program which allows modelling, following the principles of expert system and fuzzy set theory. If anybody interested in the job should contact me for further details: Dr. A. Farshad, tel. 053-4874318, ITC in Enschede. (dr. Farshad does his best to speak Dutch, but he prefers not to write in Dutch).

Wetenschapswinkel

Wijzer en rijker worden in de praktijk. Wil je een praktijopdracht doen, waar je zowel studiepunten en wat geld mee kunt verdienen. Lees dan hierover de verschillende projecten die de Wetenschapswinkel voor jou in de aanbieding heeft. Dit is niet alles wat wij in portefeuille hebben. Kijk eens op Internet bij: http://www.twenteweb.nl/wewi/index.stm.

Marktonderzoek Adviesbureau

Sporthal in Lonneker

Promoties

S. Rekveld over 'Ellipssometrica studies of protein adsorption onto hard surfaces in a flow cell', 9 oktober 1997, 16.45 uur, BB2.

R. van der Stegen over 'Numerical modelling of self-acting gas lubricated bearings with experimental verification', 9 oktober 1997, 15.00 uur, BB2.

H. Veenhof over 'Processing multi-way spatial joins', 9 oktober 1997, 13.15 uur, BB2.

G. van der Walle over 'Erosion behaviour of poly(triorganotin methoacrylate)s and polyanhydrides', 10 oktober 1997, 16.45 uur, BB2.

E. Hupkens over 'Detection in random fields', 10 oktober 1997, 15.45 uur, BB2.

P. de Haas over 'Numerical simulation of nonlinear water waves using apanel method; domain decomposition and applications', 10 oktober 1997, 13.15 uur, BB2.

F. Steemers over 'Sensitizer-modified lanthanide complexes for time-resolved fluoroimmunoassays', 16 oktober 1997, 13.15 uur, BB2.

W. Wulfhekel over 'Kinetic growth manipulation during molecular beam epitaxy', 17 oktober 1997, 16.45 uur, BB2.

L. Zhao over 'Texture development and anisotropic behaviour of a TI-44.2NI4.9CU (AT.%) shape memory alloy', 17 oktober 1997, 13.15 uur, BB2.

L. Jorritsma over 'Growth anisotropies in CU(001) homoepitaxy', 17 oktober 1997, 15.00 uur, BB2.

P. Jasperse over 'Beekherstel in Nederland: voortmodderen met grondverwerving; een multidisciplinair onderzoek naar beekherstel en grondverwerving in Nederland', 24 oktober 1997, 15.00 uur, BB2.

M. Hulsman over 'Handling of slurry samples in flow systems', 24 oktober 1997, 13.15 uur, BB2.

P. Kenis over 'Calix(4)arenes: versatile building blocks for second-order nonlinear optics', 24 oktober 1997, 16.45 uur, BB2.

B. Doornekamp over 'Probleemoplossen binnen het vak techniek; een studie naar effectieve domeinspecifieke ontwerprichtlijnen voor onderwijsleerpakketten', 29 oktober 1997, 15.00 uur, BB2.

P. Zambon over 'Spectral dynamics of a raman free-electron laser', 29 oktober 1997, 16.45 uur, BB2

M. Witbreuk over 'Het regionale verkeersnetwerk als common-pool resource', 30 oktober 1997, 13.15 uur, BB2.

E. Toose over 'Simulation of the deformation of non-newtonian drops in a viscous flow', 31 oktober 1997, 15.00 uur, BB2.

P. Bootsma over 'Airline flight schedule development; analysis and design tools for european hinterland hubs', 31 oktober 1997, 16.45 uur, BB2.

R. van der Geest over 'On behavioural control', 31 oktober 1997, 13.15 uur, BB2.

Alle faculteiten

Calculus II voor HBO-ers generatie 97-98

Door een abuis zijn er twee data op het HBO-tentamenoverzicht geplaatst die er niet op thuishoren. Calculus II a wordt niet herkanst op 5 januari maar op 16 februari 1998 om 9.00 uur. Calculus II b wordt evenmin op 5 januari herkanst maar op 29 april 1998 om 9.00 uur.

Integrand

Integrand is voor de volgende projecten op zoek naar:

1) Een TBK/BSK-student met kennis van SPSS, die bij een dienstverlenend bedrijf in Leiden binnen het gebied van publieke en private regelingen informatie gaat verzamelen m.b.t. marktonderzoek, premievaststellingen en beleidslijnen. Ref.nr.B28. 2) Een BSK/TBK-student met affiniteit voor financiële zaken die voor een bedrijf in Almelo aan het werk zal gaan als financieel beleidsmedewerker, evt. uitlopend op een vaste baan. Ref.nr.585. 3) Een TBK-I/INF/BIT-student voor het opzetten, inrichten en evalueren van een interactief pilotproject op het gebied van communicatie. Ref.nr.584. 4) Een BSK/TBK-student die zal gaan functioneren als technisch subsidie-adviseur voor een consultancy bureau. Ref.nr.B29. 5) UNIX (linux)en C specialisten voor het ontwikkelingtraject van een parallelle video computer. Ref.nr.577. 6) Een afgestudeerde TBK-I/BIT-student die bij een bedrijf inZutphen zal functioneren als projectmedewerker automatisering, evt. een baan. Ref.nr.:566. 7) 2 kandidaten voor junior (IT) consultant pakket implementatie bij KMPG systems, een business unit van KPMG management cosulting. Ref.nr.B21. 8) Een EL-student die bij een bedrijf in Winschoten onderzoek gaat doen naar schakelingen. Ref.nr.:567. 9) Een EL/WB-student met kennis van energietechniek die zich gaat bezighouden met inventarisatie en onderzoek van toegepaste beveiligingssystemen. Ref.nr.581.

Er staan ook een aantal stage opdrachten van de ING bij ons open. Wij zijn tevens het hele jaar op zoek naar studenten die een jaar bestuurservaring bij ons willen opdoen. Informatie: tel. 053-4893909, Vrijhof kamer 120.

Inschrijving INF en BIT keuzevakken

Zie onder: http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

UniConsult

UniConsult heeft een opdracht liggen voor een student(e) Chemische Technologie. De opdracht houdt in dat er gekeken moet worden naar luchtstromen door een fabriek. Er moet achterhaald worden hoe de stroming te beïnvloeden is, en wat de samenstelling van de stroom is. Dit laatste wordt gedaan in samenwerking met de vakgroep Chemische Analyse. Zowel vanuit de vakgroep als vanuit UniConsult wordt je begeleiding geboden. Het uitvoeren van de opdracht kost ongeveer 100 uur, te verdelen over november en december. De beloning is f1400 en 2,5 SP. Interesse in gasstromen is belangrijker dan dat je bepaalde vakken gehaald moet hebben. Ervaring is een pre, maar niet noodzakelijk. Informatie: tel. 4893811/4312975, kamer 127C WB, hal V, e-mail: [email protected]

Voorbereiding TBK-component technische stage

Zie mededeling W&M.

BSK

Zaalwijziging Statistiek (153013)

Het college Statistiek I voor BSK (153013) van groep 3 op vrijdag 19 december 3e+4e uur, wordt eenmalig verplaatst van TW-B101 naar TW-B102.

Afstudeeropdrachten

Voor D2/D3-studenten BSK.

Werkgeversvereniging Midden-Nederland Onderwerp: Liberalisering van de energie-en watermarkt. Inlichtingen: [email protected], tel 4893213/ Kamer C-208.

Gezondheidszorg

Parket Almelo

Informatie bij: mevr. G. Spee van het Parket, tel. 0546-832869.

ID-project Informatisering (178515)

Voor D1-studenten. Dit college (variant Bestuurlijke Informatisering) wordt gegeven in blok 3 en 4. De colleges in blok 3 worden gehouden op woensdag, 7e + 8e uur, in B-103. Plaats en tijd van de colleges in blok 4 is nog niet bekend. Docent van het vak is dr. G.H. Reussing. De opzet van het vak (met de literatuur en het collegerooster) is verkrijgbaar bij kamer C-210). De verplichte literatuur bij het vak (Zuurmond e.a., Informatisering in het Openbaar Bestuur, VUGA, Den Haag, 1994) moet van tevoren worden aangeschaft. Anders is het niet mogelijk het vak te volgen.

Studiestroomvoorlichting

Voor P studenten. Op maandag 27 oktober om 15.45 uur wordt in zaal BB-IV voorlichting gegeven over de studiestromen. Alle eerstejaars-studenten (uiteraard zijn ook ouderejaars welkom) worden nadrukkelijk verzocht hierbij aanwezig te zijn omdat zij hun studiestroom moeten kiezen. De studiestroom van keuze dient aan BOZ/BSK doorgegeven te worden voor 1 november 1997 (intekenen aan de balie bij TW-C 101). Dit is de enige studiestroomvoorlichting van dit studiejaar! Programma: 1)Dr. S.A.H. Denters: Hoofdstroom Bestuurskunde. 2)Dr. J.H. de Wilde: Europese Bestuurskunde. 3)Dr. M. Arentsen: Technische Bestuurskunde. 4)Drs. P. van Adrichem-Rotteveel: Toegepaste Communicatie Wetenschap. 5)B. van Rein: Reglement orde tijdens tentamen, weefregeling en prestatiebeurs. 6)Vragen.

Voorlichtingsavonden Afstudeerrichtingen

Voor alle studenten BSK. De afstudeerrichtingvoorlichting is -in tegenstelling tot voorgaande keren- opgesplitst in twee avonden en wel op maandag 27 en dinsdag 28 oktober 1997.

Indeling: zie UT Nieuws nr. 30 d.d. 9 oktober 1997. De studiewijzers voor alle afstudeerrichtingen zijn vanaf maandag 27 oktober 1997 op de leesplank bij BOZ ter beschikking.

Openbare Financiën II

Inmiddels zijn de resultaten van dit vak op het publicatiebord gepubliceerd. Voor een individuele nabespreking kunt u ('s middags na drie uur) contact opnemen met drs. A.H.M. Groot, TW C-115B, tel. 053-4893102.

Smoelenboek

Voor P-studenten (generatie 1997). Studenten die nog niet in het bezit zijn van een 'smoelenboek' (fotogalerij) kunnen alsnog een exemplaar afhalen bij BOZ/BSK tussen 09.00-13.00 uur.

SO-vergadering

Vandaag, 23 oktober, is er weer een SO-vergadering. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Op de agenda staat o.a. de uitspraak van de voorlopige voorziening tegen de MUB. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De vergadering vindt plaats in TW B-101, van 12.30 tot 13.30 uur.

Kwantitatieve methoden II (152016)

Dit college voor groep 1+2 (dhr. Jeurnink) van vrijdag 5+6 wordt met ingang van heden verplaatst van CT 1845 naar TW-A 101.

CT

Laatste tentamenmogelijkheid Chemische Reactorkunde 1

Op donderdag 27 november 1997 zal er van 13.30 tot 17.00 uur een laatste mogelijkheid zijn het tentamen CR 1 te maken. De personen die hiervoor geen voldoende halen, dienen het vak Chemische Reactorkunde cursusjaar 1997/1998 te volgen. Dit nieuwe vak zal uitgebreider zijn dan het vak CR 1 oude stijl. Inschrijving voor het tentamen is verplicht en kan in week 44 bij BOZ-CT plaatsvinden. De plaats van het tentamen zal te zijner tijd worden aangekondigd.

Aanmelding D-examenvergadering december '97

Aanmelding D-examen alsmede getuigschrift procestechnologie deel I en/of II op woensdag 10 december 1997. Uiterlijk tot 14 november 1997 kan men zich opgeven voor het D-examen en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel 1 en/of 2 op 10 december 1997 door middel van inschrijving op een intekenlijst bij BOZ-CT, kamer CT3504. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 28 november 1997. Het colloquium dient uiterlijk 28 november 1997 te zijn gehouden. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden vindt plaats op vrijdag 12 december 1997 in CT2520 op een nader bekend te maken tijdstip. Een exemplaar van het D-verslag dient voor 28 november 1997 bij BOZ-CT te zijn ingeleverd.

EL

Vakomschrijving Elektromagnetisme voor HBO-ers

De omschrijving zoals in de studiegids vermeld staat onder de vakcode 127116 moet komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de omschrijving zoals vermeld onder de vakcode 122814.

D-voordracht

E. van Bussel over 'Embedded EEPROM with Multi-Level Charge Storage capability', 29 oktober 1997, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

Communicatieprotocollen (214003)

Voor D1/2-studenten INF en D3-studenten EL. Zie mededeling INFBIT.

INF/BIT

D-voordrachten INF

M. Evers over 'An object-oriented framework for controlling properties of software artifacts', 31 oktober 1997, 15.00 uur, INF-L204 (demozaal).

J. Beetstra over 'Chaos analysis applied to EEG-signals', 24 oktober 1997, 14.00 uur, INF-L204 (demozaal).

A. de Kok over 'Inrichting klantgerichte informatievoorziening', 24 oktober 1997, 13.30 uur, INF U4.

M. Bos over 'Real-time scheduling in Inferno', 27 oktober 1997, 14.00 uur, INF-L204 (demozaal).

P-roosters BIT

Voor P-studenten BIT. Vanaf heden zijn de aangepaste P-roosters voor het 2e en 3e trimester beschikbaar. De roosters zijn af te halen bij de publikatieborden van INF.

Taal- en rekenmodellen (211185)

Voor D3-studenten INF. Dit vak wordt op een andere manier getentamineerd dan op het rooster staat vermeld, hierdoor vervallen de tentamens d.d. 25 november 1997 en 28 januari 1998.

Verkiezingen voor de Studentenraad INF

De periode van kandidaatstelling voor de Studentenraad INF is door de verkiezingscommissie verlengd tot en met 31 oktober 1997. Formulieren en inlichtingen bij de leden van de verkiezingscommissie; studentlid van de commissie is Jorrit Harssema.

Inschrijving groepsindeling D1, INF en BIT

Zie onder: http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

Inschrijving groepsindeling D2 INF

Zie onder : http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

Inschrijving keuzevakken

Zie onder: http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

Inschrijving voor het Ontwerpproject (211220)

Zie onder : http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

Communicatieprotocollen (214003)

Voor D1/2-studenten INF en D3-studenten EL. Bovengenoemd vak wordt op een andere manier getentamineerd dan op het rooster staat vermeld, hierdoor vervallen de tentamens d.d. 30 juni 1998 en 17 augustus 1998.

Data warehousing & data mining (232020)

Voor D3-studenten BIT, INF en TBK. Bovengenoemd college van maandag 3 november het 3e en 4e uur vindt plaats in zaal INF-L204 (demozaal).

Tentamen Inleiding Speltheorie (152057)

Voor TW-, WWTS-, TN-, INFBIT-studenten. Zie mededeling TW.

Nieuw keuzevak EDP (186063)

Voor TBK/CT&M- en INFBIT-studenten. Zie mededeling TBK/CT&M.

Vervallen college Bedrijfseconomie (186061)

Voor TBK/CT&M- en INFBIT-studenten. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Colloquia

Edwin Snippen over 'Ontwikkeling van een één-dimensionaal model voor waterbeweging en morfologie van de Oude IJssel en effecten t.g.v. de aanleg van een ecologische verbindingszône', 23 oktober 1997, 15.45 uur, WB Hal V112.

Tijs H.G. Westendorp over 'Het ontwikkelen van een interne organisatievorm voor het product Foam bij Stork Screen B.V., waarmee optimaal tegemoet gekomen kan worden aan huidige en toekomstige markteisen', 29 oktober 1997, 15.45 uur, BB5.

Jos van Schriek over 'Gefundeerd bouwen aan verbeteren. Een onderzoek naar de toepassing van continuous improvement bij Nelissen Van Egteren Bouw B.V.', 31 oktober 1997, 10.40 uur, TW B209.

Bastiaan de Rooij over 'Prestatie-meetsysteem voor RRD: Een onderzoek naar de mogelijkheden tot de ontwikkeling en implementatie van een prestatie-meetsysteem binnen Roessingh

Research & Development', 31 oktober 1997, 13.45 uur, BB5.

Thijs Evers over 'De mogelijkheden van financieel logistiek management om tot een efficiënter en effectiever beheer van liquiditeiten te komen', 31 oktober 1997, 15.45 uur, CC3.

Pieter W. Rozema over 'Support Customer Support? The possibilities and limitations of customer support by Philips and Sky Medical Systems Nanjing Ltd.', 31 oktober 1997, 15.45 uur, BB1.

Rutger van Hoof over 'Effecten in de IOP-kenniskringloop. Het vastleggen van het proces van het Innovatiegerichte Onderzoekprogramma (IOP) in een model en het meten van effecten van stimuleringsactiviteiten op dit proces', 31 oktober 1997, 15.45 uur, CT1845.

Peter Beutler over 'Quality Management at Philips and Sky Medical Systems Nanjing Ltd.; Maintaining and Improving a Quality System in China', 31 oktober 1997, 15.45 uur, BB1.

Mike Wouters over 'Supply chain management at Sidlaw Packaging-ENVI: Moving from a battling parliament of opponents, to an orchestra of supply chain partners', 31 oktober 1997, 17.30 uur, BB5.

Chris Stoffer over 'Modelstudie naar inhaalverbod en doelgroepstrook voor vrachtverkeer', 4 november 1997, 15.45 uur, BB6.

Rectificatie: Wim Makken over 'Kennismanagement bij de vakgroep Contructies & Waterbouw van Grontmij Advies & Techniek B.V.', 7 november 1997, 13.30 uur, TW A114.

Adriana Sturm over 'Kennismanagement bij Tauw Milieu Adviesbureau te Deventer', 7 november 1997, 15.45 uur, BB4.

Esther Hegeman over 'Stroomlijnen van de ingaande goederenstroom in een magazijn van een groothandelaar in sanitairproducten', 7 november 1997, 15.45 uur, CT1407.

Marco Tieman over 'De gevolgen van een Business Unit structuur voor de inkoopfunctie van AKZO Nobel CHEMICALS Rotterdam', 11 december 1997, 13.30 uur, BB6.

Tabitha Warbout over 'Een onderzoek naar de organisatie van de interne transportprocessen over de weg op het Hoogovens terrein voor de businessunit Hoogovens Steel Strip mill Products', 18 december 1997, 15.45 uur, BB4.

Afstudeerplaats

Bij Technisch-Wetenschappelijk Attaches in samenwerking met Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). STT is bezig met de voorbereidingen voor een studie 'Hulpmiddelen bij het ontwerpproces'. Het doel van deze studie is om een toekomstbeeld voor de komende jaren te schetsen ten aanzien van de mogelijkheden die nieuw hulpmiddelen, computerprogramma's en andere hulpmiddelen, kunnen bieden om de doorlooptijd van het ontwerpproces te verkorten en de kwaliteit van het hele proces te verbeteren. Het accent zal daarbij liggen op de ontwerpactiviteit in de zelfscheppende industrie. De volgende thema's zullen aan de orde komen: 1)Simultaan of gezamenlijk ontwerpen. 2)Conceptueel ontwerpen. 3)Informatiewinning, -verwerking en -vastlegging tijdens het ontwerp (kennismanagement). Bij dit project zal worden samengewerkt met de Technisch Wetenschappelijk Attaches (TWA's) van het ministerie van Economische Zaken die zijn gestationeerd in Europa, Noord-Amerika en in Azie. Bij deze TWA's kunnen 2-3 studenten een opdracht van 5 à 6 maanden uitvoeren. Studenten kunnen zich aanmelden door voor 1 november een CV in te leveren bij ir. Arie Korbijn, Projectleider STT, Postbus 30424, 2500 GK Den Haag. Een uitgebreidere beschrijving van de opdrachten is te vinden op de publikatieborden op vloer 3 van het BB-gebouw. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij Dr. P.M. Wognum, tst. 3736, kamer BB-340.

TBK-L student gezocht

Voor één van haar relaties, te weten NS Reizigers, verzorgt TSM Business School een meerdaagse cursus op het gebied van Logistiek Management. Voor het maken van samenvattingen van de verschillende sessies, is TSM Business School op zoek naar een TBK-L student. Je dient beschikbaar te zijn gedurende de gehele cursus, welke plaatsvindt op 31 oktober en 1 november, 28 en 29 november, 16 en 17 januari 1998 en 6 maart 1998 (totaal dus 7 dagen). De verslagen dienen binnen 10 dagen na ieder seminar uitgewerkt te zijn. De cursus wordt op de campus gegeven. Uiteraard staat hier een financiële vergoeding tegenover, namelijk f1.000 voor 7 dagen. Je kunt je naam opgeven bij Anita Steenstra, TSM Business School, tel. 053-4898009. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een kort kennismakingsgesprek met een van de projectmedewerkers. We horen graag zo spoedig mogelijk je reactie.

Vervallen college Bedrijfseconomie (186061)

Bovengenoemd college op dinsdag 4 november 1997, 1e/2e uur in BB2, vervalt. Het projectwerk gaat 's middags wel door. Het tentamen op 25 november 1997 is de hele ochtend, van 09.00-12.30 uur, i.p.v. de geplande 2 uur.

Nieuw keuzevak EDP (186063)

In het tweede trimester start het nieuwe vak EDP-auditing (Electronic Data Processing - 3 SP). Na onder andere het failliet gaan van de Barings bank is men het belang van een goed beheersbare administratieve organisatie en de noodzaak van control gaan inzien. Tegelijkertijd wordt de rol van informatiesystemen in de administratieve organisatie steeds groter. Het belang van de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie die uit deze systemen voortvloeit is (vooral in de financiele sector) enorm groot. Vandaar dat er een nieuw vakgebied is ontstaan dat de opzet en werking van de administratieve organisatie en de gebruikte systemen beoogt te beoordelen. Het vak EDP-auditing zal vanuit de optiek van performance control eeninzicht geven in dit nieuwe vakgebied. In het college zullen veel gastsprekers ingeschakeld worden en er zal veel met cases gewerkt worden. Het college wordt elke maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur gegeven in BB5. Inschrijving: bij BOZ-TBK van 20 oktober t/m 7 november 1997. Informatie: Karin Löwik, tel. 053-4893504.

Vacature intercedent Randstad

Voor informatie over deze vacature, kom langs bij Bureau Onderwijszaken TBK.

Technologie- en organisatievernieuwing (181063)

De opdracht voor dit vak kan in groepen van maximaal vier studenten worden gemaakt. Het aantal literatuurverwijzigingen in de uitwerking van de case is drie per persoon, niet drie per groep. Voor studenten die vorig jaar de case hebben gemaakt zal het cijfer blijven staan. De inleverdatum is 6 november 1997, kamer BB318. Op 17 november 1997 zullen de cijfers bekend zijn. Voor vragen: Pim Bonenkamp, tel. 053-4337773.

Lezing Geneeskunde & Management TBK

Op woensdag 29 oktober, om 16.00 uur in de Audiozaal in de Vrijhof, geeft dr. P.A.M. Vierhout een lezing met als onderwerp Management van Ongevalchirurgie. Tevens wordt er aanvullende informatie gegeven over de Geneeskunde stroom binnen TBK.

Tentamen Produktiesystemen 1 (112404)

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op 5 november 1997, 13.30 uur in zaal WB Z.124.

Ontwerpmethoden en Constructieleer

TBK-Studenten van de generatie 1994 en daarvoor, kunnen het vak Ontwerp-methoden & Constructieleer afronden door middel van een opdracht. Dit is besproken tussen de docent en de Opleidingscoordinator TBK, als gevolg van de grote achterstand in het bestuderen van dit vak. Als men op deze wijze het vak wil afronden, dient men kontakt op te nemen met J.B.M. Bossink, (WB-N203, tel. 2559) voor het verkrijgen van de opdracht.

Intekenen keuzevak Ontwerpmethoden voor informatiesystemen (212027)

Zie onder http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

Data warehousing & data mining (232020)

Voor D3-studenten BIT, INF en TBK. Zie mededeing INFBIT.

Presentatie tweedejaarsstage (180059)

Van 8 december t/m 10 december 1997 worden er weer presentaties gehouden over de tweedejaarsstage. Je kunt je vanaf 23 oktober 1997 inschrijven op de inschrijflijst bij BOZ (in D1 bakje). Het verslag moet uiterlijk op 7 november 1997 binnen zijn bij de stagecoördinator, Frank van den Berg. Meer informatie: Frank van den Berg, kamer BB322, tel. 053-4893522.

Voorlichtingsbijeenkomst BKDP

Op maandag 3 november 1997, het 7e/8e uur, wordt er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor het Bedrijfskundig Doctoraalproject (BKDP) in BB4.

Buitenlandse stage

Ervaring opdoen met werken in het buitenland? Meld je dan aan voor een IAESTE-stage. Betaalde stages van 8 tot 13 weken, over heel de wereld.Aanmelden tot 1 december 1997. Meer informatie: Frank van den Berg, BB322, tel. 053-4893522.

Afronding tweedejaars-stage

Op stage geweest maar nog niet afgerond? Lever dan je verslag vóór 7 november 1997 in bij de stagecoördinator, zodat je in december je presentatie kunt houden. Vanaf 1 november ligt er bij BOZ een inschrijflijst voor de presentaties. Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator, BB322, tel. 053-4893522.

Extra tentamen Beslissen onder onzekerheid

Op woensdag 10 december 1997 van 13.30-17.00 uur wordt er een extra tentamen gegegeven voor bovengenoemd vak. Plaats: Sporthal UT. Inschrijven voor het tentamen is verplicht en moet via de tentamenlijn tel. 8044. De inschrijving is van maandag 27 oktober t/m 28 november 1997.

Marktonderzoek Adviesbureau

Een particulier in Neede zoekt een student TBK voor een onderzoeksopdracht. Zie mededeling 'Wetenschapswinkel' onder algemeen.

Sporthal in Lonneker

De wetenschapswinkel zoekt een student Technologie&Management voor het schrijven van een businessplan. Zie mededeling 'Wetenschapswinkel' onder algemeen.

TN

Student-assistenten aansluitingsprojecten VWO

In het kader van projecten over de aansluiting VWO-WO kunnen enkele student-assistenten worden geplaatst. De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het, in samenwerking met docenten VWO, ontwikkelen van practica en andere materialen. Inlichtingen/sollicitaties bij I. de Bruijn (EL/TN 4260, tel. 3129) of P. Fornerod (EL/TN 4250). Kandidaten die al eerder belangstelling voor onderwijszaken en didactiek hebben getoond, genieten de voorkeur.

D-voordracht

Raymond Mijdam over 'Deposition of and ultrathin OTMS SAM on a superconducting YBCO thin film', donderdag 23 oktober 1997, 15.30 uur, EL/TN T4.

Tentamen Inleiding Speltheorie (152057)

Voor TW-, WWTS-, TN-, INFBIT-studenten. Zie mededeling TW.

TO

Studentenmobiliteit

Behalve de Socrates-uitwisseling met München, Barcelona en Lancaster, bestaan er mogelijkheden voor uitwisseling met de 'Freie UniversitätBerlin'. Tevens is het voor collegejaar 1997/1998 en voor collegejaar 1998/1999 mogelijk om aan een willekeurige andere buitenlandse universiteit te studeren, waarbij ook subsidie wordt verstrekt. Voor aanmeldingen/informatie: Karen de Groot, kamer H 115, tel. 4588) of bij Gerrit Carleer, kamer L 220, tel. 3623.

D-voordrachten

Marieke Scheltinga over 'Het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem 'evaluatie' voor begeleiding bij schoolontwikkeling', vrijdag 24 oktober 1997, 14.00 uur, Onderwijs- en begeleidingsbureau Drienerwoold, Hengelosestraat 525, Enschede.

Jolanda de Haan over 'De coach retail toegerust. Ontwikkeling van een handboek voor coaches retail Opleidingen Telecom', vrijdag 31 oktober 1997, 14.00 uur, L 216.

Intekenen practicumgroepen

Voor TO-D1/D2-studenten. Met ingang van heden kan men zich bij BOZ-TO intekenen voor de practicumgroepen.

TW

Tentamen Inleiding Speltheorie (152057)

Voor TW-, WWTS-, TN-, INFBIT-studenten. Dit schriftelijk tentamen vindt plaats op maandag 17 november 1997 van 9.00-12.00 uur. De tentamenzaal wordt tijdig bekend gemaakt. De tentamenstof omvat de beide hoofdstukken van het nieuwe diktaat (versie najaar 1997). Het gebruik van het diktaat is niet toegestaan. Inschrijving voor dit tentamen bij BOZ-TW is verplicht en dient te geschieden uiterlijk op 31 oktober 1997. Voor eventuele toelichting kunt u contact opnemen met de docent dr. Theo Driessen (TW-B127), tel. 4893938.

Tentamen Stochastische filter en Besturingstheorie (157016)

Op verzoek van de studenten wordt dit tentamen verplaatst van woensdagmiddag 26 november naar maandagmiddag 1 december 1997.

Fundamentele Analyse III (151048)

In verband met een onduidelijkheid verroostering wordt het hoorcollege van DO 1+2 verplaatst van TW D 105b naar A 114 gedurende de weken 42 t/m 44.

D-voordracht

Ilse Kamphuis over 'Energievraag van industriele bedrijven in Nederland', donderdag 23 oktober 1997, 15.30 uur, TW-C238.

WB

Afstudeercolloquia

J. Wierenga over 'Validation of potential flow theory', 24 oktober 1997, 14.00 uur, WB T.1300.

E. van den Berg over 'Het ontwerp van een manipulator voor de nozzle van een lasersnijkop', 27 oktober 1997, 13.30 uur, WB N.105.

T. Lalkens over 'Het ontwerp van een universele grijper', 27 oktober 1997, 16.00 uur, WB N.105.

Werktuigbouwkundig tekenen, drempeltoets COO

Voor WB P-studenten. Bovengenoemde toets vindt plaats op vrijdag 24 oktober 1997 in zaal WB T.1100. Voor de tijd zie onderstaand schema: Projectgroepen: 1, 2, 3, 4 en 5: 09.00 t/m 10.00 uur. Projectgroepen: 6, 7, 8 en 9: 10.45 t/m 11.45 uur. Projectgroepen: 10, 11, 12 en 13: 13.45 t/m 14.45 uur. Projectgroepen: 14, 15 en 16: 15.45 t/m 16.45 uur.

Tentamen Materiaalkunde 2 (115210)

Voor WB D1-studenten. Bovengenoemd tentamen vindt plaats op 30 oktober 1997, van 09.00 t/m 12.30 uur in het Sportcentrum UT.

Voortgezet Dynamica/Mechanische trillingen (115742)

Intekenen: Practicum experimenteel trillingsonderzoek. Vanaf donderdag 31 oktober, na het laatste college uur van VDMT, kan worden ingeschreven op het practicum Experimenteel Trillingsonderzoek. Dit practicum wordt gegeven in november 1997 en februari 1998. Plaats inschrijving: WB, kamer N119. Bert Wolbert, practicumbegeleider, tel. 053-4892445, e-mail: [email protected] .nl.

WWTS

Tentamen Inleiding Speltheorie (152057)

Voor TW-, WWTS-, TN-, INFBIT-studenten. Zie mededeling TW.

SPE

Pleinverkeer

Vergadering

Vieringen

Adressen

Secretariaat

Pastores

SRD

Het kantoor van de studentenvakbond SRD is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Voor al je vragen en ideeën kun je bij ons langskomen, kamer 151 in de Vrijhof, naast de universiteits bibliotheek en CSA # Aan de balie bij het kantoor kun je allerlei eerlijke producten kopen; koffie, thee en chocolade. Hiernaast zijn er ook poenboeken, vakwerkgidsen en de nieuwste uitgave van UT Vizier te koop. Aan de balie kan het studentenstatuut nieuwe stijl (SSNS) gratis worden opgehaald. In dit statuut staan alle rechten en plichten van studenten. Ook faculteiten zijn gebonden aan de regelingen die ten grondslag liggen aan dit statuut. Aan het einde van deze kolom zullen wij de komende weken artikelen uit het SSNS citeren om te laten wat er onder meer is geregeld in het statuut # De 'Orakel-commissie' die de digitale tentamenbank aan het ontwikkelen is, zoekt nog recente tentamens (vanaf 1993) om de tentamenbank compleet te krijgen. De tentamens kunnen gratis bij de SRD worden gekopieerd. De feestelijke opening van 'het Orakel' is op 6 november om 14.45 uur # De Algemene Ledenvergadering vindt op dinsdag 28 oktober plaats om 20.00 uur, zaal 8. De stukken zijn op te halen in het SRD kantoor # Alle leden van de studentenvakbond SRD: donderdag is het ledenlunch bij de SRD, eet eens een boterham met het bestuur mee! # Deze week uit het StudentenStatuut: artikel 3.5.3. Het faculteitsbestuur geeft tijdig voor de aanvang van het studiejaar schriftelijk aan de desbetreffende studenten een goed inzicht in de omvang van de kosten voor onderwijsbenodigheden.

Diversen

C.S.V. Alpha

Op woensdag 15 oktober was de jaarvergadering in Flux # De SB-wissel met als thema 'Space' is op donderdag 23 oktober # Op woensdag 29 oktober om 20.00 uur is de wisselingselingsALV in Flux # Sociteit Flux, Oude Markt 24 Enschede (in de Pakkerij) is elke donderdagavond geopend vanaf 21.00 uur # Voor informatie over de christelijke studentenvereniging Alpha kun je bellen met Bernd, tel. 4336542 of Erik Jan, tel. 4895280. Alpha op internet: http://snt.student.utwente.nl/~alpha.

Amnesty International

Afgelopen woensdag was er tijdens de lunchpauze een schrijfmiddag van Amnesty International in het Theatercafé. Heb je die gemist en wil je toch graag een keer een brief schrijven of wil je meer informatie over Amnesty International, dan kun je altijd bellen met Elske, tel. 053-4357586. Of kom naar één van de komende schrijfmiddagen, die meestal op de derde woensdag van de maand zijn.

Taste

Vanavond bij Taste is er een knallend feest, dat door heerendispuut Fubar is georganiseerd, dus kom (in gepaste kleding) langs. Vandaag is tevens de dag van de copysluiting van de smaakmaker, dus als je nog een positieve bijdrage wil leveren aan de eerstvolgende smaakmaker, wacht dan niet te lang, maar lever nu iets in. Voor degenen die nog willen karten op 30oktober is er wellicht nog een plaatsje vrij. Kijk hiervoor op de lijst die op de gebruikelijke plek hangt. Sociëteit Antigoon, op de eerste verdieping van de Pakkerij, is geopend op donderdag, vrijdag, zondag en dinsdag, tel. 053-4326238.

KIvI

Speciaal voor jonge werkenden, studenten en andere belangstellenden is er op donderdag 23 oktober 1997 van 16.00 tot 17.30 uur een lezing over juridische aspecten van het ondernemerschap in zaal WB-W120 (vergaderzaal CT&M). De sprekers zijn afkomstig van de KIvI-Ingenieursservice. Onderwerpen: rechtsvormen, financieringsconstructies, arbeidsongeschiktheid e.a. vormen van schade, pensioen e.a. vormen van onderhoudsvoorziening. Kosten: KIvI-leden, gratis; niet-leden, f5. De afdeling Jonge Leden van het KIvI organiseert op woensdag 29 oktober 1997 van 13.30 tot 15.30 uur een excursie naar Tubantia, Getfertsingel 41, Enschede. Er wordt eerst een algemeen beeld geschetst van het bedrijf onder het genot van een kopje koffie. U krijgt een beeld van de lange weg die het nieuws heeft af te leggen voordat het in de krant staat: het contact van de redactie met correspondenten, verslaggevers, columnisten, fotografen en adverteerders, het productieproces en de distributie van de kranten naar de klant. Daarna is er een rondleiding. Kosten: KIvI-leden, gratis; niet-leden, f5. Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra, tel. 4097, e-mail: [email protected]

Stichting IAPC

Heb jij intresse om iets naast je studie te doen maar heb je eigenlijk weinig tijd? Kom dan eens langs bij IAPC en vraag naar de mogelijkheden # Iedereen die een prijs heeft gewonnen in onze intro-loterij kan deze nog tot 31 oktober bij ons ophalen. Zie UT-nieuws van 2 oktober voor de complete trekkingslijst # IAPC is te bereiken op: Postbus 217, 7500 AE Enschede, INF L228, tel. 053-4893927, fax 053-4894260, [email protected], http://www.cs.utwente.nl/iapc/ # Openingstijden: maandag-vrijdag 12.30-15.00 uur.

Aegee

Op donderdag 30 oktober organiseert het damesdispuut Mondudamo een Italian day. Er zijn drie verschillende workshops georganiseerd; over de Italiaanse opera, de taal en de eetgewoonten. De dag begint om 12.30 uur met lekkere hapjes en wordt 's avonds afgesloten met een bal masqué. Dit weekend is er in Lviv (Oekraïne) het congres 'Unemployment of youth'. Had je je hier nog niet voor ingeschreven maar wil je toch mee, dan is er waarschijnlijk nog wel een plaatsje voor je te regelen. Voor inschrijvingen of informatie, kijk in de reismap of bel 4321040. De reismap ligt tijdens sociëteitsavonden op de bar en anders in de bestuurskamer.

Tsjerk Hiddes

Goeie, It aktiviteiten program leit stil, De reden hjirfoar sil wol bekind wêze by jim. De Algemiene Ledegearkomste sil plakfine op 12 novimber 1997 om 20.00 oere yn de societeit fan de C.S.V. Alpha: Flux. Dit kin jim fine op de heechste flier fan de Pakkerij op'e grutte merke yn Enschede. Ofmelde kin by Gerbrich of Alvin. 29 en 30 desimber fint it jierlikse krystkongres plak yn Frentsjer. Dit kear foar de 65ste kear. In lustrum dus. Opjaan kin by Helios. Ek foar in plak yn de kabaretkommisje. Foar mear ynformaasje kin jim skilje mei Helios (053-4895028) of Gebrich (053-4334975).

Jaarlijkse Taste feest

De geest is los! In de pretgrot van Antigoon wordt vanavond het meest geestige en geestverruimende feest van het jaar gegeven. Na het spektakel van vorig jaar willen de heeren van FUBAR het dit jaar met heel Taste nog eens dunnetjes overdoen. Tevens zal de nieuwe lichting worden gepresenteerd. Be there, be geestig! FUBAR. BIG TIME.

Seminar 'Bouwen aan succes'

Voor mensen die bezwijken onder werk- of studiedruk heeft KIvI-Oost de motivator Danny van der Giessen uitgenodigd om een peptalk te geven. Ook gaat hij het KIvI een nieuwe push geven na het jubileumjaar. Van der Giessen geeft professionele trainingen aan vele bedrijven en particulieren die het beste uit hun mensen of uit zichzelf willen halen. Mensen en bedrijven die willen groeien zonder zichzelf voorbij te lopen. In zijn presentaties staan dynamiek, leren en beweging centraal. Tevens is hij auteur van het boek 'Bouwen aan Succes'. Tijdens dit twee uur durend seminar komen o.a. aan de orde: *blijvend succesvol ondernemen, *je persoonlijke Olympische Spelen, *bewust- en onderbewustzijn -> de rechter en de robot, *golflengte voor een optimale verstandhouding, *anker jezelf aan succes! Na afloop: drankje en hapje. Kosten: KIvI-leden, f15; niet-leden, f60; studenten, f25, inclusief drankjes en hapjes (de normale prijs: f150!). Datum: donderdag 20 november 1997, aanvang 19.30 uur. Plaats: Universiteit Twente. Aanmelden bij: Elfride Dijkstra, tel/fax 4097; e-mail: [email protected]

HoBiHe

Mixed Up is de jongerengroep van het COC (de landelijke vereniging voor homo's, lesbiennes en bi's) in Enschede. Donderdag 23 oktober organiseert Mixed Up zoals iedere donderdagavond weer jongerencafé (t/m 25 jaar) van 19.00 tot 23.00 uur boven café Stonewall (Walstraat 12-14). Als je voor de verandering eens een gezellige avond wilt hebben met niet (bijna) alleen maar hetero-studenten, kom dan een keertje langs. Er komen steeds meer mensen (m/v) op af, dus het moet wel heel gezellig zijn. Voor meer info stuur je een mailtje aan [email protected]

Audentis

Nu de tweede lichting eerstejaars is toegetreden tot de Audentis gelederen en ook disputen een nieuwe lichting aangenomen hebben, is er op de kroeg een nieuwe kleurschakering ontstaan. Dé mogelijkheid om dit verschijnsel waar te nemen is natuurlijk op dinsdag 28 oktober wanneer alle disputen voltallig aanwezig zullen zijn om de disputenavond vorm te geven. Woensdag 29 oktober is de Financiële Algemene Ledenvergadering gepland waar het afgelopen boekjaar op geraffineerde wijze door beide quaestoren zal worden besproken. Verder staat onze mooie sociëteit ook nog eens op elke dinsdag en donderdag tot uw beschikking om uw geld te kunnen omwisselen in bieren. Uw vragen vinden op onderstaande adressen gehoor. Sociëteit T.R.A.M., tel. 053-4324357), Senaat, tel.053-4328384, e-mail: [email protected]

De Alliantie - rectificatie

In de verkiezingsfolder van De Alliantie wordt de indruk gewekt dat de schietvereniging en de Bellettrie dure activiteiten zijn, waar slechts een handvol mensen gebruik van maakt. Dit oordeel is niet juist en De Alliantie biedt haar excuses aan dat dit niet van tevoren met de betreffende verenigingen is uitgezocht. De Bellettrie heeft 200 leden, terwijl bij de schietvereniging het ledenaantal is gestegen en de kosten zijn gedaald. De Alliantie is echter wel van mening dat er continu moet worden nagedacht over de activiteiten die je als Campus wilt aanbieden. Er is immers nietoneindig veel geld en ruimte op de Campus; door alles te houden wat er nu is, bestaat er weinig ruimte voor nieuwe activiteiten. De lijn van De Alliantie is dus heel duidelijk: durf afscheid te nemen van oude activiteiten om nieuwe de ruimte te geven. De criteria waarop je afscheid neemt? Denk aan: ledenaantallen, kosten en het belangrijkst: relatie met de Campusdoelstelling. Belangrijk punt in deze doelstelling is dat er voorzieningen worden aangeboden die een bijdrage leveren aan en een ondersteuning vormen voor de persoonlijke ontwikkeling en academische vorming van de student. Op grond van deze lijn, die in onze folder onvoldoende naar voren kwam, zijn de twee concrete voorbeelden Bellettrie en de schietvereniging genoemd. Ten aanzien van de schietvereniging: niet terecht als voorbeeld, gegeven de stijgende lijn in hun ledenaantal en hun gedaalde kosten. Ten aanzien van de Bellettrie: dat is een activiteit (primair het uitlenen van boeken) waarvan we ons afvragen of deze nog in de Campusdoelstelling past. Subjectief: ja, maar wel duidelijk. Meer vragen: bel Danny, tel. 4306876 of Harry, tel. 4340123.

Studieverenigingen

Communiqué

Op zoek naar de ware liefde?! Of wil je eens lekker kleffen met je studiegenootjes op de dansvloer van studio 24?! Schrijf je dan voor de opnames van 'All you need is love', op maandag 1 december 1997. Kaarten kosten f7,50 en je mag een introducé(e) meenemen # Begin januari treedt het huidige bestuur van Communiqué af en het bestuur 1998 treedt dan aan. Er hebben zich reeds een aantal mensen aangemeld, maar we zijn nog steeds op zoek naar enkele mensen voor een bestuursfunctie # Op donderdag 18 december is er op de Technische Universiteit Delft een symposium 'De wetenschapper als schrijfadviseur; tekst in de praktijk'. Voor inlichtingen, tel. 015-2783646 # Er zijn nog een paar mooie Communiqué-jassen in onze kamer (tussen 12.30-13.30 uur) te koop voor maar f25. Informatie: TWRC-A223, tel. 4894461, e-mail: Communiqué@student.utwente.nl.

ConcepT

Er zijn weer commissieplaatsen vrij en wel in de volgende commissies: de Introkamp- en de ouderdagcommissie # Je kunt de foto's van het introkamp ophalen op de ConcepT-kamer # Op 8 november 1997 is het ConcepT-gala. Zoek een date en koop een kaartje (slechts f60 per paar) # Heb je je contributie (f15) al overgemaakt. Zo nee, doe dat dan z.s.m. op rekeningnr. 396885268 of op postbanknummer 3413680 # Voor vragen/suggesties: ConcepT-kamer, tel. 3884, fax 4820; e-mail: [email protected]

Isaac Newton

Op dinsdag 4 november 1997 vertrekt de binnenlandse reis van Isaac Newton. Het thema is dit keer: Water. De volgende bedrijven worden bezocht: de Rijkswerf, de koninklijke marine, Stork Bosman, Smit Internationale en Shell Pernis. De reis duurt tot en met vrijdag 7 november. Kosten: f100. Inschrijving mogelijk tot 29 oktober # Dinsdag 4 november is er een case-excursie naar Signaal (HSA). Morgen sluit hiervoor de inschrijving. Bij een overinschrijving zal er geloot worden # Op donderdag 6 november is er om 12.35 uur een lezing van Fokker Space, speciaal gericht op het 2.1 project. Entree is gratis voor alle Newton-leden # De tentamenbundelskunnen elke dinsdag en donderdag (in de pauze) worden opgehaald. Verder kan dan ook het boek voor Dynamica II gekocht worden, voor f80 # Voor informatie: Newtonkamer WB Z-103 (open van 10.00-16 uur), tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Arago

Vanavond vanaf 19.30 uur ben je van harte welkom in B-1220 van het TN/el voor de ALV. Naturellement is er na afloop een supergave ALV-borrel in de Aragokamer alwaar het kersverse bestuur ongetwijfeld bijzonder bier zal aanbieden. Vanaf 19.15 uur is er koffie en thee # Woensdag 29 oktober om 13.30 uur geeft de TROIKA-studytour haar afsluitende symposium in T4. Tijdens het symposium wordt het verloop van de reis gepresenteerd # Maandag 3 en dinsdag 4 november is er tijdens de middagpauze de film 'Mars Attacks' te bewonderen in T4 # Op het prikbord kun je je inschrijven voor een concert van De Dijk op 5 november. Er is uiteraard slechts beperkt plaats, dus schrijf je snel in # Donderdag 6 november om 16.30 uur is de herfstborrel.

Stress

Op dinsdag 28 oktober 1997 is er vanaf 15.30 tot 17.30 uur een voorlichting over technische keuzevakken door docenten. Ook voor tweedejaars is deze voorlichting belangrijk. Na de voorlichting is een borrel. Voor TBK-P wordt de voorlichting gegeven in BB 4, TBK-W in BB 5 en voor TBK-L in BB 3. Voor meer informatie: Bart Settler, tel. 4306408 of Frank Leerssen, tel. 4354147 # Er is een kandidaatsbestuur voor het bestuursjaar '97-'98. De volgende mensen zijn kandidaten: Wouter Smit, Thomas Kruitbosch, Bernie Nissen, Sebastiaan Goossen, Rogier Lelieveld en Jaco Brons.

Alembic

Komt allen naar het jaarlijkse Alembic-symposium op 30 oktober 1997. De titel luidt 'Veelzijdigheid door polymeren' en inschrijving is mogelijk op de kamer of op het bord # Wil jij volgend jaar de Bedrijvendagen organiseren? Geef je dan snel op # Op 5 november vindt een tweedejaars excursie per fiets naar Milieu Regio Twente plaats. Inschrijving op het Alembic-bord # Op 6 november om 13.30 uur is de jaarlijkse ALV in CT 3500 # Als je niet met je foto in het jaarboek wilt, geef dat dan even door aan de jaarboekcommissie # Op de Alembic-kamer zijn nog steeds computerbestellijsten verkrijgbaar. Informatie: tel. 053-4892866; e-mail: [email protected]; www: http://utct.ct.utwente.nl/~alembic.

Scintilla

Volgende week maandag om 20.00 uur is er een ALV in EL/TN B1220. Het kandidaatbestuur: Bas van Buul (president), Fred van Dijk (secretaris), Gert Beumer (penningmeester), Hans Roelofs (vice-president), Edwin Mulkens (ledencoördinator), Niels de Pril (administrateur). Ook wordt een kleine wijziging van het huishoudelijk reglement behandeld # Dinsdag 28 oktober is er vanaf 16.00 uur een constitutiereceptie # Woensdag 29 oktober om 12.30 uur is er een lezing over DECT in CC3.

Paradoks

Paradoks, de biomedische studievereniging van de Universiteit Twente, organiseert van 15-22 februari 1998 een studiereis naar Engeland. Je kunt je aanmelden d.m.v. intekenen op de lijst op het bord bij Paradokskamer of via een mailtje naar: [email protected] De reiscommissie is nog op zoek naar versterking in de laatste drukke maanden, voor informatie kun je bellen met Paradoks of naar ons mailen. Verder zoeken wij nog een hoofdrecacteur voor de Parallaks. Paradoks is elke dinsdag en woensdag bereikbaar tussen 12.30 en 13.30 uur in WB Z-101, tel. 2491; e-mail: [email protected]

Abacus

De inschrijflijsten voor de CBS-excursie in Voorburg op dinsdag 28 oktober 1997 hangen voor je klaar bij de Abacuskamer # Op donderdag 30 oktober 1997 hebben we een Franse borrel # Heb je zin om een activiteit, groot of klein, te organiseren? Kom dan even langs bij de Abacuskamer. We zoeken bijvoorbeeld nog mensen om de Batavierenrace in april te organiseren.

oraties

de heer prof.ir. B.L. de Goede, benoemd tot hoogleraar Operationele Aspecten van Netwerken en Open systemen aan de faculteit der Informatica, over 'Onderweg naar Thebe', donderdag 20 november 1997, 16.00 uur, BB2.

sport

Aerobics/Callanatics

Zoals voorgaande jaren willen wij dit jaar de Aerobics/Callanatics oefeningen voortzetten. Deze activiteit begint oktober/november 1997 en eindigt in juni 1998 en vindt steeds op donderdag plaats. Of dit doorgaat hangt van het aantal aanmeldingen af. Je kunt je opgeven bij Thérèse ter Heide, BB-500, tel. 3933 of per e-mail. Kosten f150 (voor het hele jaar). Plaats: Schermzaal. Tijd: 12.30-13.30 uur. Aerobics wordt onder leiding van een bevoegde lerares gegeven.

Motorsport op de UT

De MotorSportGroep Universiteit Twente (MSG-UT) organiseert op zondag 26 oktober 1997 voor de 8e keer haar jaarlijkse regiotrialwedstrijd op het terrein van de universiteit Twente. Er zal worden gestart in 4 klassen, van recreant tot deelnemers uit de regiotop, die tevens in de nationale en internationale competitie uitkomen. Aanvang wedstrijd: 12.00 uur. Toegang: gratis. Trial is de tak van motorsport waarbij concentratie en behendigheid belangrijker is dan snelheid. In moeilijk begaanbaar terrein moet een parcours, bestaande uit 8 segmenten, worden afgelegd, zonder dat de rijder daarbij met de voeten, handen of andere lichaamsdelen contact maakt met de grond of de obstakels. MSG-UT beoefent, in clubverband, met eigen motoren de trialsport en sinds kort ook het racen op minimotors. Daarnaast zijn er aktiviteiten zoals kampeertreffens, toerritten, sleutelcursussen, verenigingsavonden, etc. Zes jaar per jaar verschijnt een clubblad. Informatie: Frans Bouterse (voorzitter), tel. 053-4327328, Rik Steenwinkel (organisatie regiotrial), tel. 053-4308590, Martijn Stapelbroek (evenementen), tel. 053-4308364.

Turnen bij Linea Recta

Kom op je eigen niveau turnen bij de grootste en gezelligste studententurnvereniging Linea Recta. Er zijn klassieke toestellen zoals ringen en balk, maar we hebben ook een grote trampoline en een tumblingbaan. Ook hebben wejaarlijks een eerstejaarsfeest, kamp, videoavond etc. Dus kom een keer langs op de training: maandag 18.00-20.00 uur of woensdag 19.30-21.30 uur in de houten zaal van het Sportcentrum UT. Meer weten? Bel Daniël Roetenberg, tel. 053-4331187 of Geertje Hegeman, tel. 053-4331402.

TC Ludica

Dinsdag 4 november 1997 wordt om 20.00 uur in zaal A van het sportcentrum de ALV gehouden. Alle leden zijn hierbij van harte welkom. Na afloop is er natuurlijk weer de mogelijkheid om iets te drinken op het paviljoen. Mocht je nog belangstelling hebben om lid te worden van een commissie, of iets anders willen weten, bel dan naar het paviljoen, tel. 053-4892347, voor meer info.

Schaatsen bij de Skeuvel

De schaatslessen in de Euregiohal in Enschede zijn inmiddels weer begonnen. De trainingen zijn iedere dinsdag en duren van 16.45 tot 18.00 uur. Om 16.10 uur wordt er verzameld bij de portier. De trainingen op de ijsbaan in Deventer beginnen op 13 oktober. De droogtrainingen op donderdag gaan gewoon door. Deze training begint om 20.30 uur, verzamelen bij het sportcentrum. Meer info, bel Simone, tel.5019 of kom langs.

Batavierenrace 1998

De inschrijving voor de 26ste Batavierenrace is weer geopend. Als je vorig jaar hebt mee gedaan, heb je hier vast goede herinneringen aan. Middenin de nacht je in het zweet lopen met een fietser naast je. Met z'n allen in een busje door het platteland. En dan vermoeid als je bent naar het feest drinken op de overwinning die jullie team behaald heeft. En natuurlijk de spierpijn achteraf. Krijg je er al weer zin in, of wil je je record verbeteren van vorig jaar, schrijf je dan samen met een team in voor de Batavierenrace. En als je nog nooit hebt mee gedaan mag je dit evenement natuurlijk niet missen. De volgende Batavierenrace wordt gehouden op 25 april 1998. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de sportraad. Inschrijven kan tot 30 november 1997, dus wees snel.

Korfbal

Donderdag 30 oktober wordt er weer een Intro-training verzorgd door Vakgericht. Heb je zin om eens kennis te maken met het korfbal, of korbal je al jaren en wil je de sfeer van onze vereniging proeven, kom dan eens meetrainen: donderdag 30 oktober van 18.00-19.30 uur in Sporthal 2. Voor meer informatie: Johan Boersma, tel. 053-4313520, Annemarie Rodenhuis, tel. 053- 4358189.

Menu

WEEK 44

ZATERDAG 25 OKTOBER

Cellerysoep

***

Hongaarse Goulash

Snijbonen-Rauwkostsaladebuffet

Rijst

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 26 OKTOBER

Kippensoep

***

Karbonade-Vleessaus

Roerbakgroente

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

Maandag 27 okt t/m woensdag 29 okt.

Herfstbuffet

MAANDAG 27 OKTOBER

Hollandse groentesoep

***

Duitse Steak-Uiensaus

of Hamburger

Bloemkool-Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 28 OKTOBER

Chinese tomatensoep

***

Nassi Goreng-Sat%schelp

Sat%saus-Kroepoek

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 29 OKTOBER

Goulashsoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin of

Vleesgerecht-Hollandaisesaus

Bietjes-Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 30 OKTOBER

Kerriesoep

***

Hutspot met Speklapje of

Verse worst of Chili Con Carne

met Rijst-Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 31 OKTOBER

Groentevermicellisoep

***

Roomschnitzel Haway-Kerriesaus

Sperciebonen-Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

___________________________________

VEGETARISCH

___________________________________

MAANDAG 27 OKTOBER

Hollandse groentesoep

***

Capucijners op hun vrije dag-

Kerrieroomsaus-Rauwkostsalade-

buffet-Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 28 OKTOBER

Tomatensoep

***

PIZZA-Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 29 OKTOBER

Franse uiensoep

***

Kaasgroenteschijf-Tomatensaus

Sperciebonen-Rauwkostsaladebuffet

Volkorenmacaroni

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 30 OKTOBER

Kerriesoep

***

Gevulde Paprika met Groentemelange

gegratineerd met Kaas

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Rijst

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

Maandag 27 t/m vrijdag 31 okt.

LASAGNE,

Rauwkostsalade

BRASSERIE SOCIETEIT

Maandag 27 + dinsdag 28 okt.

MEXICAANSE TACO's

Bonensalade, Rijst

Rauwkostsalade

Woensdag 29 + donderdag 30 okt.

VARKENSSTEAKS van de grill met

Kruidenboter, Verse groente,

Rauwkostsalade, Frites

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.