INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 6 maart 1997 -Het College heeft ingestemd met het instituutsplan voor het Twente Institute of Mechanics en besluit dit plan voor te leggen aan de Universiteitsraad met het verzoek in te stemmen met de instelling van dit instituut. -Studeerbaarheidsfonds: a)TUTOR/eindrapportage. Het College heeft de rapportage ter informatie naar de Universiteitsr

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 6 maart 1997

-Het College heeft ingestemd met het instituutsplan voor het Twente Institute of Mechanics en besluit dit plan voor te leggen aan de Universiteitsraad met het verzoek in te stemmen met de instelling van dit instituut.

-Studeerbaarheidsfonds:

a)TUTOR/eindrapportage. Het College heeft de rapportage ter informatie naar de Universiteitsraad gezonden als achtergrond bij de voorstellen inzake het Studeerbaarheidsfonds.

b)Projectvoorstel major/minor. Het College heeft een projectbeschrijving 'Major/Minor' vastgesteld en verzoekt de Universiteitsraad om in te stemmen met het indienen van de projectbeschrijving bij de minister van OC&W, ter verkrijging van middelen uit het Studeerbaarheidsfonds.

c)Projectvoorstel Wederzijdse Doorstroming. Het College heeft de projectbeschrijving Versterking Wederzijdse Doorstroming vastgesteld en verzoekt de Universiteitsraad in te stemmen met het indienen (door de UT in samenwerking met de Hogeschool Enschede) van de projectbeschrijving bij de minister van OC&W, ter verkrijging van middelen uit het Studeerbaarheidsfonds.

d)Koepelnotitie Studeerbaarheidsfonds. Het College heeft de 'Koepelnotitie Studeerbaarheidsfonds en Fonds Centrale Stimulering Onderwijs' vastgesteld en zendt die ter informatie naar de Universitetsraad als achtergrond bij de voorstellen inzake het Studeerbaarheidsfonds. De Universiteitsraad wordt daarbij in het verlengde van de UR-besluitvorming inzake de aanvragen Studeerbaarheidsfonds 1996 verzocht ermee in te stemmen dat per 1-4-1997 een zodanig bedrag aan projectvoorstellen bij OC&W wordt ingediend dat het restant van het voor de UT gereserveerde bedrag in het Studeerbaarheidsfonds in een keer kan worden binnengehaald.

-Het College heeft de volgende Privacyreglementen vastgesteld: a) voor de Studentenadministratie, b) voor de Salarisadministratie, c) voor de Debiteuren-, Crediteuren-, Auditoren-, TOP- en PC-leningenadministratie, d) voor de Regeling Inzage en Verbetering Persoonsgegevens UT 1997. Het College stelt het OPUT in de gelegenheid desgewenst opmerkingen te plaatsen bij de Regeling Inzage en Verbetering Persoonsgegevens UT 1997.

-Het College heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit BsK beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar Politiestudies.

-Het College heeft het werkplan College van Bestuur-Universiteitsraad over de periode maart tot en met juni 1997 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

-Het College heeft besloten het voorstel van de RCV tot een benoemingsvoordracht door de Universiteitsraad voor de benoeming van twee student-leden van het Campuscollege door het College van Bestuur door te geleiden naar de Universiteitsraad.

-Kennis nemende van de beslissing van het College van Decanen om (met uitzondering van zaken aangaande promoties en i.v.m. de Raad voor de Graduate School) voortaan tezamen met het College van Bestuur te vergaderen via het Management Team i.o., heeft het College van Bestuur besloten tot regelmatig overleg met het College van Decanen via het Management Team i.o.

-Personeelsvertrouwenspersoon. Het College heeft A.B. Gellekink met ingangvan 1 maart 1997 benoemd voor een periode van drie jaar tot personeelsvertrouwenspersoon bij de UT. De benoeming als zodanig van J.P.H. Riksen wordt verlengd van 15 mei 1996 tot 1 februari 1998. Van deze benoemingen zal kennis worden gegeven aan de Universiteitsraad, het OPUT en de beheerseenheden. Het personeel wordt via een personeelsmededeling geïnformeerd.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 13 maart 1997

-Het College heeft besloten de faculteitsbesturen en de Universiteitsraad schriftelijk te informeren over de evaluatie van de Tempobeursgegevens studiejaar 1995-1996.

-Het College heeft de faculteit INF toestemming gegeven om tot werving voor de leerstoel Informatiesystemen over te gaan.

-Het College heeft prof.dr.ir. L. van Wijngaarden benoemd tot hoogleraar Warmte- en Stromingsleer voor de periode van 1-3-1997 tot 1-9-1997; het betreft hier een onbezoldigde aanstelling.

-Het College heeft de notitie Bestuursstaf vastgesteld.

-Het College heeft de tekst van artikel 7, lid 2 van de Regeling Functiebeschrijven en Functie-waarderen UT 1996 gewijzigd vastgesteld en stuurt deze voor formeel overleg naar het OPUT. Als het OPUT akkoord gaat met de wijziging en de gevolgen voor de personele samenstelling van de bezwarencommissie dan wordt dit besluit geacht definitief te zijn.

-Het College heeft besloten de voorzitter van de Personeelsvereniging UT-Kring het mandaat te verlenen om visvergunningen te tekenen welke leden van de visvereniging Carperdiem het recht geven om te vissen in de vijvers die gelegen zijn op het terrein van de Universiteit Twente.

Bureau Studentendecanen

Cursus 'Solliciteren' op maandag 7 april, maandag 14 april, dinsdag 15 april, donderdag 17 april en maandag 21 april. Onderwerpen 7 april: -juridische zaken: aanstelling/ontslag/octrooirecht/concurrentie beding; -sollicitatiegesprek; -sollicitatieprocedure; -sollicitatiebrief schrijven. Onderwerpen 14 april: -Assessment-Centre; -psychologische test. Op 15 april en 17 april: oefenen door middel van rollenspel en bespreken van de door deelnemers geschreven sollicitatiebrieven in groepsverband. Op 21 november: opnieuw oefenen door middel van rollenspel. Deelname: maximaal 20 personen. Kosten: %25, te betalen bij aanmelding: Bureau Studentendecanen, Vrijhof kamer 234.

Bureau Internationale Samenwerking

Op donderdag 27 maart en in de week na Pasen heeft de mobiliteitsfunctionaris geen spreekuur. Voor dringende zaken kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van BIS, tel. 053-4894687.

KIvI

Op donderdag 17 april van 19.30-21.30 uur is er een lezing 'Grondslagen van het ontwerpen van zeiljachten' (door ir. N.Theo van Harpen) op de UT, zaal WB-W120, georganiseerd door KIvI-AJL en zeilvereniging Euros. Door toepassing van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en door het gebruik van computers heeft het ontwerpen van zeiljachten zich langzamerhand ontwikkeld van een kunst tot een welomschreven kunde. Aanmelding: Elfride Dijkstra, KIvI-kamer Oost, tel./fax 4097, e-mail: [email protected] of Grietus Mulder, tel. 5092.

OC&W-toernooi 1997

Het jaarlijkse OC&W-toernooi wordt dit jaar vrijdag 30 mei door deUniversiteit van Amsterdam georganiseerd. Deelname aan dit toernooi staat open voor alle personeelsleden die werkzaam zijn bij een universiteit. Hoewel de gezelligheid hoog in het vaandel staat op deze dag, is het niveau van de tegenstanders dusdanig dat van onze spelers het uiterste van hun kunnen wordt gevraagd. U kunt zich opgeven voor de hieronder genoemde sporten bij de vermelde contactpersonen. Donderdag 29 mei wordt u 's middags per touringcar naar een hotel in de buurt van Amsterdam gebracht, zodat wij vrijdag op tijd op de sportlocatie aanwezig kunnen zijn. Henk Veldhuis, tst. 2157: volleybal heren; Roel Jansen, tst. 3180: volleybal dames; Harry Krabbe, tst. 3115: badminton; Freddy Brummer, tst. 2165: voetbal; Richard Hanekamp, tst. 3936: schaken, tafeltennis, bridge, tennis. De keuzesport dit jaar is een grachtenpuzzeltocht. Opgave bij Richard Hanekamp, commissaris sport UT-Kring, tst. 3936.

Promoties

Promoties (logo)

P. Middelhoek over 'Transformational design: an architecture independent interactive design methodology for the synthesis of correct an efficient digital systems', 3 april 1997, 13.15-14.00 uur, BB2.

D. van de Belt over 'Simulation of walking using optimal control', 4 april 1997, 13.15-14.00 uur, collegezaal BB2.

J. ten Elshof over 'Dense inorganic membranes. Studies on transport properties, defect chemistry and catalystic behaviour', 4 april 1997, 15.00-15.45 uur, BB2.

R. Arendsen over 'Defect based test selection for large mixed-signal circuits', 11 april 1997, 15.00-15.45 uur, BB2.

D. van Geest over 'Simulation and optimisation of circuit-level reliability for long-term failure mechanisms', 11 april 1997, 16.45-17.30 uur, BB2.

F. Zanow over 'Realistically shaped models of the head and their application to EEG en MEG', 18 april 1997, 13.15-14.00 uur, BB2.

H. van der Kolk over 'Electorale controle. Lokale verkiezingen en responsiviteit van politici', 18 april 1997, 16.45-17.30 uur, BB2.

C. Damen over 'Reactive patterning techniques for high-Tc superconductors', 24 april 1997, 15.00-15.45 uur, BB2.

L. van den Steen over 'Suppressing stick-slip-induced drillstring oscillations: a hyperstability approach', 24 april 1997, 16.45-17.30 uur, BB2.

K. de Haas over 'Rheology and deformation of dispersed lipid bilayer vesicles', 25 april 1997, 13.15-14.00 uur, BB2.

Onderwijs

Alle faculteiten

Integrand

-Wij hebben verschillende INF-opdrachten, informeer vrijblijvend bij de Integrandvestiging. Referentienummers: 460, 505, 527, 529 en 533.

Voor de volgende projecten zijn wij op zoek naar:

-Een afgestudeerde fysicus voor de procesontwikkeling van kwartskristallen. Eventueel vaste aanstelling, vergoeding f50.000 per jaar. Referentienummer: 531.

-BSK\TBK-student die de mogelijkheid onderzoekt om te komen tot een gemeenschappelijk facilitair bedrijf voor een streekziekenhuis, thuiszorg en zorgcentrum. Referentienummer: 532.

-TBK-student voor een ISO-normering bij een bedrijf in Beek:

534

-TBK-L student voor opdracht in Holten met als doel het besparen op overhead en inkoop. Referentienummer 536.

-TBK-I/BIT-student voor een automatiseringsproject in Zutphen. Rerentienummer 537.

Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel 053-4893909, Internet: Voor de opdrachten zie http:/www.jobnet.nl/integrand. Voor info over Integrand Twente zie http:/snt.utwente.student.nl/~integrand.

Bureau Onderwijszaken TBK gesloten

Zie onderwijsmededeling TBK/CT&M.

Voortgezette numerieke wiskunde (151035)

Voor D-studenten alle faculteiten. Zie onderwijsmededeling TW.

Uitreiking doctoraaldiploma's TCW

Zie onderwijsmededeling TCW.

BSK

Afstudeercolloquium

Erwin Snijder over 'De gemeentelijke organisatie in drie letters: B.B.I. Een onderzoek naar de sturing door het college van B&W van de gemeentelijke ambtelijke organisatie, met behulp van de principaal-agent benadering, in het kader van het BBI-project en het ontwikkelde BBI-instrumentarium', 24 april 1997, 14.45 uur, TW B-209.

Lezing

Prof. J. Francois (EUR/WTO) over 'Europese economische integratie & Wereldhandelsregime', woensdag 16 april, 12.30 tot 13.30 uur, TWRC gebouw, zaal C-238. Francois is hoogleraar Toegepaste Economie aan de Erasmus Universiteit en tevens verbonden aan de onderzoeksafdeling van de World Trade Organization (WTO) te Genève. Aansluitend is er gelegenheid tot vragen stellen en een informeel gesprek in TWRC zaal C-124. Inlichtingen: drs. M. van der Steen, kamer C-230, tel. 4553.

Europese excursie

Voor D1/D2/D3 studenten BSK. Van 21 tot en met 25 april vindt weer de jaarlijkse Europese excursie plaats, ditmaal onder begeleiding van dr. R. Boschma en dr. J. de Wilde. De reis langs de Europese Instellingen en de Raad van Europa in Brussel, Luxemburg en Straatsburg is door de faculteitsraad tot een verplicht onderdeel van het studieprogramma EBSK gemaakt (vakcode 178514). In de bus zijn nog enkele plaatsen over voor andere geïnteresseerde BSK-studenten. Wie mee wil dient zich zo snel mogelijk op te geven op de lijst bij BOZ-BSK. Op vrijdag 4 april het 5e en 6e uur vindt in TW C-238 een bijeenkomst plaats waar alle praktische informatie wordt verstrekt.

Studeren in het buitenland

Voor D1/D2 studenten BSK. Op donderdag 17 april van 12.30 tot 13.30 uurwordt er in TW-B 209 voorlichting gegeven over de mogelijkheden om te studeren in het buitenland (vakken volgen/afstuderen). Wil je bijvoorbeeld in 1997-1998 in aanmerking komen voor een gesubsidieerde Socratesplaats (Erasmus) aan een Europese universiteit of wil je vakken volgen of afstuderen in de USA, kom dan naar deze bijeenkomst. Ook de studenten die zich al bij BOZ-BSK hebben aangemeld voor een Socratesbeurs worden verzocht aanwezig te zijn. Een programma voor deze bijeenkomst is af te halen bij BOZ-BSK.

Afstudeeropdracht bij het beleidsonderzoeksbureau EIM

Voor D2/D3 studenten BSK. Het EIM is op zoek naar een Bestuurskundige die interesse heeft om de gevolgen van verzelfstandiging bij de Rijksoverheid te onderzoeken. Voorwaarden: belangstelling voor verzelfstandiging bij de overheid en veel kennis van bedrijfseconomie in de collectieve sector. Start: zo spoedig mogelijk. Inlichtingen: prof. dr. N. Mol (OF), kamer C-324, tel. 3243.

Afstudeeropdracht bij de gemeente Gramsbergen

Voor D2/D3 studenten BSK. De gemeente Gramsbergen is op zoek naar een afstudeerder met als opdracht: 'Privatisering van gemeentelijke sportaccomodatie'. Start: zo spoedig mogelijk.

Inlichtingen: dr. J. Bos (OF), kamer C-323, tel. 3218.

Milieubeleid (174012)

Voor D2/D3 studenten algemeen. Het vak milieubeleid start op woensdag 2 april het 3e en 4e uur in TW C-138. Het vak kent behalve een 4 SP variant voor BSK, speciaal voor studenten van alle andere faculteiten ook een 2.5 SP variant. Nadere informatie voor keuzevak studenten volgt tijdens het eerste college en in de 'vakwerk-gids'.

Overheid en burger in de verzorgingsstaat (174208)

Voor D2/D3 studenten BSK. Het eerste college van dit vak is op maandag 7 april (5e en 6e uur) zoals aangegeven in het rooster. Studenten die zich nog niet hebben ingeschreven, kunnen dit nog doen bij R. van de Peppel, tel. 4232. Vanaf 2 april kan bij U-take een reader (nr. 636) worden gekocht.

Economie van zorgsystemen in Europa (173025)

Voor D2/D3 studenten BSK. Gezien het geringe aantal inschrijvingen voor het collegejaar 1996-1997 wordt er dit jaar geen college gegeven. Studenten die tentamen in het vak willen volgen wordt gevraagd contact op te nemen met de docent, drs. W. van Veenendaal.

CT

Doctoraal geslaagden maart 1997

E. Algera, Winschoten; M. de Boer, Purmerend; A. Boersma, Slochteren; G. Bos, Haskerland; J. Coolen, Zevenaar; H. van Dijk, Kampen; J. Dijkstra, Winschoten; P. Doedens, Weesp; M. Goldschmidt, Almelo (met lof); B. Heppe, Borculo; M. Jak, Opmeer; M. Jansink, Borne; C. Koning, Edam; B. ter Laak, Haarlem; H. van Manen, Veenendaal; J. Meerdink, Winterswijk; T. Meindersma, Dantumadeel; A. Olsson, Karlskrona; L. Prins, Hoogeveen; A. Rudelsheim, Groningen; G. v/d Sterren, Heerlen; S. de Vos, Haarlem.

Numerieke Wiskunde (154020)

Voor studenten CT. Studenten die het practicum bij dit vak willen volgen in het derde trimester dienen zich hiervoor persoonlijk in te schrijven (via PC's) in de TW-practicumzaal A-106. Er komt 1 practicumgroep van max. 30 plaatsen, waarvan er 15 gereserveerd zijn voor CT studenten. Er zijn 3 practicum- bijeenkomsten (op donderdag het 3e en 4e uur in de weken 16, 21 en 24); aanwezigheid is verplicht. De intekenperiode is van woensdag 2 april t/m vrijdag 4 april, dagelijks van 9.00 - 17.00 uur. Bij het intekenen wordt o.a. naar het studentnummer gevraagd. De groepsindeling zal vanaf woensdag 9 april via een publicatiebord in de TW-practicumzaal bekend gemaakt worden. U dient in het bezit te zijn van de practicumhandleiding (nr. 551) van juli 1996 of een later verschenen druk. Nadere inlichtingen bij G. Zwier, tel. 3411.

EL

Tentamen Numerieke Wiskunde en Programmeermethoden (154023)

Voor EL D1 studenten lichting '94 en ouder. Dit tentamen is op woensdag 2 april, 9.00-11.00 uur, sportcentrum.

Materiaalkunde van transducenten (122815)

Zie onderwijsmededeling TN.

Micro-elektronica, Transducenten en Microsystemen (122832)

Voor EL D2 studenten. 1) In de weken 14 t/m 18 zullen, naast de verroosterde colleges, ook colleges gegeven worden op de vrijdagen en wel tijdens het eerste en tweede uur in zaal WB hal IV 206. In week 21 t/m 25 vervallen de op maandagen verroosterde collegeuren. 2) In dit vak wordt een dictaat Mikro- elektronica, transduktietechniek-TDM gebruikt, verkrijgbaar bij mevr. J. Beld (EL-TN gebouw, kamer 6214), kosten: f18.

Colleges Telematica (125117)/Grondslagen Transmissie (125154)

Deze oriëntatie-colleges welke beiden in het trimester 3.3 verroosterd zijn, worden in afwijking van dit rooster als volgt aangeboden. Op alle verroosterde donderdagen wordt Grondslagen Transmissie gegeven. Op alle overige verroosterde dagen (de maandagen vóór Pinksteren en op de dinsdagen na Pinksteren), wordt Telematica gegeven. Tijden en plaatsen zijn niet gewijzigd. De colleges lopen dus beide gedurende het gehele 3e trimester en wel naast elkaar in plaats van na elkaar. Op beide colleges zullen regelmatig opgaven worden uitgereikt voor elk van de onderdelen waaruit de collegestof bestaat. Deze opgaven worden nagekeken en de resultaten ervan worden tijdens de colleges bekend gemaakt en besproken. De voldoende resultaten van elk van deze onderdelen mag u laten tellen voor de eindwaardering. Het schriftelijke tentamen aan het eind van beide colleges biedt u o.m. de mogelijkheid uw score met betrekking tot elk van de onderdelen te verbeteren. Het schriftelijk tentamen Telematica is in verband met het bovenstaande verschoven naar 3 juli 's morgens. Op 12 mei is er een college Telematica.

D-voordracht

C. Meewis over 'Changes in Traffic Characteristics and Traffic Descriptors in Concateneted ATM Networks', 8 april 1997, 15.00 uur, INF L 204 (demo zaal).

Geslaagd D-examen

Per 21 maart 1997: M. van Bekkum, Leusden; F. Cremer, Austerlitz; P. vander Heide, Heerde; T. Nagel, Hendrik Ido Ambacht; A. van de Pol, Hoevelaken; M. Sijtsma, Gorssel; M. Splithof, Ulft; B. Vriesema, Etten Leur; J. Wissink, Denekamp; M. van der Zon, Heemskerk. Per 28 februari 1997: J. Schipper, Zwolle; M. Vliek, Nieuwegein. Per 31 januari 1997: J. Kiekebosch, Dalfsen; J. Ruiter, Andijk. Per 24 december 1996: C. Boere, Boskoop; A. Geursten, Veenendaal; L. Idema, Ter Apel; A. van der Molen, Balk; J. Noordam, Nieuw Beeerta; R. van der Rijt, Nijmegen; S. Sharif, Enschede.

Optische Communicatie Netwerken (125159)

Voor dit vak is een reader verkrijgbaar in de U-Take.

TWAIO-vacature

Aan alle D-studenten elektrotechniek of technische natuurkunde die binnenkort afstuderen of net afgestudeerd zijn en een TWAIO-opleiding overwegen. In samenwerking met Philips (Transistors & Diodes, Nijmegen en Centrum voor Fabricagetechnieken, Eindhoven) wordt per direct gezocht naar een kandidaat-TWAIO (twee jarige aio's; opleiding Informatietechnische Componenten, EL/UT) die, na het eerste onderwijsjaar, in het tweede jaar (het 'projectjaar'), zal gaan werken aan 'Analysis of cratering failure problems in flip-chip mounted crystals'. Reacties/inlichtingen bij dr. W. Rutten, BIO-EL, tel 053-4892761, e-mail [email protected], kamer 6252, EL/TN gebouw.

Numerieke Wiskunde (154020)

Voor studenten EL, WB en INF. Zie onderwijsmededeling 'TW'.

Inleiding programmeren (211021)

Voor P-studenten TW en EL. Zie onderwijsmededeling 'INF/BIT'.

Tijdreeksanalyse en Identificatietheorie (157009)

Voor D2-studenten derdejaars TW en EL. Zie onderwijsmededeling 'TW'.

TCW

Roosterwijziging Communicatie en Beleidsprocessen (168705)

Het eerste college van Communicatie en Beleidsprocessen vindt niet plaats op woensdag 2 april, het 3e en 4e uur maar op woensdag 16 april, het 3e en 4e uur.

Remediatie M&T II, voorbereiding op herkansing 14 mei 1997

Als voorbereiding op de herkansing van Methoden en Technieken II op 14 mei worden remediatie-bijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn voorlopig gepland op: dinsdag 29 april, van 13.45 tot 15.30 uur en dinsdag 13 mei van 9.00 tot 12.00 uur, zalen worden te zijner tijd bekend gemaakt. De remediatie is niet verplicht, maar wordt zéér aanbevolen.

Uitreiking doctoraaldiploma's

Op vrijdag 4 april vindt de uitreiking van doctoraaldiploma's plaats aan een aantal afgestudeerden van de opleiding Toegepaste CommunicatieWetenschap. De bijeenkomst is om 14.00 uur in CC3. Belangstellenden zijn van harte welkom.

TN

Doctoraalvoordrachten

M. Buijnink over 'Lineaire viscoelasticiteit van 'harige bollen dispersies', woensdag 2 april, 15.30 uur, BB6.

B. de Geeter over 'Quantum mechanics of Time-symmetric Interactions', maandag 7 april, 15.00 uur, TWRC-103A.

P. Harteveld over 'Mass Transport in the BIAcore', woensdag 9 april, 15.30 uur, WB hal V-112.

Klassieke mechanica (141127)

Voor D1 studenten. Er zal voor Klassieke mechanica tevens een hoorcollege gegeven worden op donderdag 1e+2e uur in BB3 (wk 14 t/m 18).

Opto-elektronica (144001)

Voor D2/D3 studenten. In tegenstelling tot eerder aangekondigde roosterwijziging, wordt het hoorcollege verplaatst van donderdag het 1e + 2e uur naar woensdag het 3e + 4e uur; week 14 in BB6 en de weken 15 t/m 25 in BB5.

Structuuronderzoek (148002)

Voor D2/D3 studenten. Het eerste college van dit vak zal niet op donderdag 3 april plaatsvinden maar op donderdag 10 april, het 3e en 4e uur.

TWAIO-vacature

Aan alle D-studenten elektrotechniek of technische natuurkunde die binnenkort afstuderen of net afgestudeerd zijn en een TWAIO-opleiding overwegen. Zie onderwijsmededeling 'EL'.

Analyse C voor TN (156029)

Voor D1-studenten TN. Zie onderwijsmededeling 'TW'.

Analyse C (156029)

Voor D-studenten TN. Zie onderwijsmededeling 'TW'.

Analyse A voor TN (152028)

Voor P-studenten TN. Zie onderwijsmededeling 'TW'.

Mathematische fysica (151043)

Voor D-studenten TW en TN. Zie onderwijsmededeling 'TW'.

TO

Curriculumevaluatie en -onderzoek (195022)

Voor TO-d3-studenten. Dit vak start maandag 7 april, het 5e en 6e uur in zaal L213 i.p.v. donderdag 3 april.

TW

Analyse C voor TN (156029)

Voor D1-studenten TN. In tegenstelling tot hetgeen op het weekroosterstaat is het onderwijs als volgt georganiseerd: het 1e hoorcollege is op woensdag 2 april 3+4 in BB5, het 2e maandag 7 april 1+2 in WB-H4-206, het 3e t/m het 5e is ook op maandag 1+2 in dezelfde zaal. De werkcolleges zijn alle op vrijdag 1+2 (wk 14 t/m 18). Groep 1 in CT 3134, groep 2 in CT 3142 en groep 3 in CT 3520.

Analyse C (156029)

Voor D-studenten TN. Het 1e werkcollege wordt voor alle groepen als volgt gehouden: achternaam beginnend met: A t/m K: vrijdag 4 april, 1+2 TWRC-A106; L t/m Z: vrijdag 4 april, 3+4 TWRC-A106.

Analyse A voor TN (152028)

Voor P-studenten TN. In verband met de verminderde belangstelling in het 3e trimester komt groep 4 op MA 5+6 in CT 3148a en op DI 5+6 in TWRC 103b gedurende de weken 22 t/m 25 te vervallen.

Inleiding stochastische processen (153070)

Voor D-studenten TBK en INF. In verband met de verbouwing van de kantine worden de hoorcolleges van dit vak in de weken 14 t/m 18 en 21 t/m 25 verplaatst van BB3 naar CT 1814.

Modellenpracticum (150525)

Voor D1-studenten TW. Het modellenpracticum is voor het derde trimester als volgt verroosterd: Week 16 op DI 5-8 in BB4. Week 17-19 op DI 7+8, groep 1 in CT 1407 en groep 2 in TW C138. Week 21-24 op DI 7+8, groep 1 in WB Z122 en groep 2 in TW C138.

Statistiek en stochastiek (153019)

Voor D-studenten WB. Op het doctoraalrooster staat op maandag 30 juni een toets voor het onderdeel Stochastiek. Voor studenten die op deze dag een volledig tentamen (dus de onderdelen Statistiek en Stochastiek) willen doen kunnen hieraan meedoen (mits tijdig hiervoor ingeschreven). Dus 30 juni toets van 9.00 uur tot 10.30 uur, tentamen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het augustustentamen is op de ochtend en dus niet 's middags.

Voortgezette numerieke wiskunde (151035)

Voor D-studenten alle faculteiten. Dit vak wordt getentamineerd door middel van een practicum waarvoor inschrijving verplicht is. Inschrijving kan op het hoorcollege (eerste college is op woensdag 2 april, 7+8 in TW-B102) of vanaf donderdag 3 april bij BOZ-TW (TW-B212). De inschrijving sluit op 11 april.

Inleiding stochastische modellen in de OR (153080)

Voor D-studenten TW en INF. Studenten die dit vak in het 3e trimester willen volgen worden verzocht hiervoor tijdig contact op te nemen met de docent, Prof.dr.ir. J. de Smit, tel. 3386, b.g.g.: 3434, kamer TWRC-B227.

Mathematische fysica (151043)

Voor D-studenten TW en TN. Het seminarium Mathematische Fysica, 151043, derde trimester, vindt plaats op maandagmiddag 7+8 uur in TWRC-B103. De eerste bijeenkomst is op 14 april. Het onderwerp is 'asymptotische methoden in wiskundig modelleren'; docenten: P. Bollerman en E. van Groesen. Inlichtingen: Dr. Bollerman, TW-B329, tel. 3448.

Numerieke Wiskunde (154020)

Voor studenten EL, WB en INF. Voor studenten die het bijbehorende practicum (let op de vakcode!) willen volgen in het derde trimester: zie onderwijsmededeling 'CT'.

Inleiding programmeren (211021)

Voor P-studenten TW en EL. Zie onderwijsmededeling 'INF/BIT'.

Doctoraalvoordrachten

W. Fikse (SB) over 'Adaptieve poolplaatsing voor lineaire SISO continue-tijd systemen', donderdag 27 maart, 14.00 uur, TW-A101.

Bart Hondebrink (ADAM) over 'Lijn-transitieve reguliere grafen', vrijdag 25 april, 15.00 uur, TWRC-103 A.

Modelbouw in de Mathematische programmering (158040)

Voor D-studenten TW. Op verzoek van de docent wordt dit vak in andere zalen verroosterd: week 14: DI 5-8 van TW-B101 naar TW-B103; week 15-18: DI 5-8 van TW-B101 naar EF-B1228.

Discrete kansrekening (153002)

Voor P-studenten TW. Evenals in het vorige blok zullen alle colleges van Discrete Kansrekening in de 'eigen' TW- zaal gegeven worden. Dus in zaal: TWRC - 108b.

Tijdreeksanalyse en Identificatietheorie (157009)

Voor D2-studenten derdejaars TW en EL. De docent van dit vak adviseert de studenten van de generaties 94 en eerder die dit vak nog willen volgen, dat in het derde trimester van dit jaar te doen. Het eerste college is in week 14. De reden voor dit advies is dat wegens het overgaan van het 'oude' vierjarig curriculum naar het huidige 'vijfjarig' curriculum het vak in het volgende cursusjaar (1997-1998) zeer waarschijnlijk niet op de normale manier gegeven wordt. Als het college in het derde trimester van het studiejaar 1997-1998 gegeven wordt dan is dat in het engels in het kader van de nieuw te starten M.Sc.-opleiding.

WB

Workshop Biomedische Werktuigbouwkunde

De vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde houdt woensdag 2 april, om 14.00 uur in WB-zaal N105 een workshop. Belangstellenden welkom. Aansluitend een borrel in het Biolab. Er worden de volgende voordrachten gehouden: prof. H. Wevers (Queens University, Canada) over 'Introduction of the work of the Clinical Mechanics Group and Research on fatigue and corrosion of hip implants'. Paul Hendriks (AIO BW) over 'Ontwerp & evaluatie van de UTKnee, een stabiel en functioneel te flekteren prothese knie tijdens de afzetfase'. Wijnand van Schothorst (afstudeerder BW) over 'Modellering van een zwaaifase-regelaar voor de UTKnee'. Informatie: Arthur Aalsma, kamer Z-120 B, tel. 053-4892508, E-mail: [email protected]

P-herhaaltentamens d.d. 1 april 1997

Voor WB P-studenten. Tentamen: Stijfheid en sterkte 1 (115718), 1 april 1997, 09.00-12.30 uur, Sportcentrum UT.

Tentamen: Calculus 2 (152027), 1 april 1997, 09.00-12.00 uur, Sportcentrum UT. Tentamen: Grondslagen bedrijfseconomie (186002), 1 april 1997, 09.00-12.30 uur, Sportcentrum UT.

Tentamen Regeltechniek (113134)

Voor WB D2-studenten (project F). Bovengenoemd tentamen vindt plaats op 7 april 1997, 09.00-12.30 uur, Sportcentrum UT.

Studiemateriaal Produktiebesturing & voorraadbeheer 2 (112748)

Voor WB D3-studenten. Het studiemateriaal voor het college PBV 2 bestaat dit jaar uit enkele hoofdstukken uit het boek 'Operations Research: Applications and Algorithms' van Winston (dit is het boek dat ook gebruikt wordt voor het vak Operationele research I) en het diktaat 'Produktiebesturing en voorraadbeheer 2 (deel 2)'.

Statistiek en stochastiek (153019)

Voor D-studenten WB. Zie onderwijsmededeling 'TW'.

Numerieke Wiskunde (154020)

Voor studenten EL, WB en INF. Zie onderwijsmededeling 'TW'.

WWTS

@tekst= College Fysiologie II (129351)

zie onderwijsmededeling 'alle faculteiten'.

Campus en studentenleven

SPE

SPE

Het gebroken 'Hart van Afrika'

Bolletje docent

Rondom één

Gemeenteavond

Slotfeest en kennismaking Hélène

Vieringen

Bereikbaarheid pastores

SRD

Studentenvakbond SRD

Hulp op de balie-opknapdagen op 3, 4 en 5 april is welkom. De SRD is bezig met: -medezeggenschap; -voorbereiding reactie stuk campus werkgroep. Mensen die willen helpen zijn welkom. Heb je ideeën hierover, laat je stem horen bij de SRD; -de e.v. AB-vergadering is op 21 april. Belangstellenden zijn van harte welkom want we zoeken nieuwe AB-Leden (algemeen bestuur) en DB-Leden (dagelijks bestuur); -deadline UT-Vizier 14 april. Informatie: SRD, Vrijhof 151, tel. 053-4895236, intern 4033. Het kantoor is dagelijks geopend van circa 09.00-17.00 uur.

Diversen

Agapè

Donderdagavond 10 april geven studenten van een Britse zustervereniging van Agapè een cabaret vol Britse humor in het wijkcentrum Twekkelerveld, Maanstraat 128 (schuin t.o. AH). Aansluitend is er gelegenheid om hen te ontmoeten. Vanaf 19.30 uur is er koffie; om 20.00 uur begint het programma. Als je je van te voren opgeeft, kun je daar ook om 18.00 uur een gratis maaltijd chinees krijgen. Info: http://www.wb.utwente.nl/agape, e-mail: [email protected], Henk Stoorvogel, tel. 4340284.

Tsjerk Hiddes

Goeie en wolkom yn dizze frysktalige katern fan de UT-nijs. De aktiviteiten dy hopelik us leden fan de strjitte halde binne: Woansdei 2 april is de tarissing in koel bierke yn de VB te nimmen fan 22.30. Yn rin fan oant 13 april kleaverjaske en as wichtichste puntop 17 april de ekskursje nei de marine in kombinaasje mei nachts te utgean yn Amsterdam. Fierder fiert Bernlef syn 72e dies fan 18 oant 20 april efkes en as einichst sille wy 1 maaie nei it snooker-sintrum boppen de Neie-Weme

HoBiHe

De jongerenavond van het COC gaat per 1 april van de vrijdag- naar de donderdagavond (19.00 tot 23.00 uur). Bovendien vindt vrijdag 28 maart het lentefeest plaats. Locatie: Café Stonewall aan de Walstraat. Stichting de Kringen start binnenkort een nieuwe kring in Enschede die speciaal gericht is op studenten. Interesse? Schrijf naar postbus 1209, 7500 BE Enschede of bel 053-4354641 (Bart). HoBiHe gaat volgende week vergaderen. Wil je meedenken, laat dit ons dan even weten. homepage: http://www.student.utwente.nl/~srd/hobihe/e-mail: [email protected], tel. 5236 of 4033.

Studenten Net Twente zoekt bestuurders

SNT is op zoek naar een penningmeester en een secretaris. Zie bericht vorige week. Meer info ook op: http://snt.student.utwente.nl/snt/bestuur/vacatures.html.

ASV Taste

Dinsdag houdt het SB een infoavond vol met nuttige informatie. Komende donderdag houdt Bastet een feestje. Vanaf volgende week is het mogelijk om op de sociëteit kaartjes te kopen voor het 'European night' feest. Nog meer informatie om in je agenda te zetten: dinsdag 8 april is er SB wissel. Sociëteit Antigoon, op de eerste verdieping van De Pakkerij, is weer geopend op de normale tijden, op zondag, dinsdag en donderdag, tel. 053-4326238.

Universitaire Vredesdagen 1997

Van 8 t/m 22 april zijn de Universitaire Vredesdagen, die als titel 'Onvrede Uitsluiten'. Over dit thema zijn vanuit faculteiten en andere organisaties verschillende activiteiten georganiseerd. Programma tot en met 10/4: 7-22 april, 8.00-18.00 uur, collegezaal BB (Enschede voor Vrede): cartoontentoonstelling: 'tweedeling verbeeld'; 24 maart t/m 19 april; opening 5 april, 16.00 uur, Vrijhof (BCC): schilderijen Zorica Dlugos; 8 t/m 22 april, kantines (Amnesty International): vluchtelingenproblematiek. Lezingen: Dinsdag 8 april, 19.30 uur, Amfitheater Vrijhof (Studium Generale): opening. Prof.dr. D. Klamer over 'Het verschil tussen prijs en waarde- een kritiek op het oprukkende economische denken'. Woensdag 9 april, 16.00 uur, EL/TN B1220 (EL/TN): dr. H. Snijder over 'Fysica, een één-dimensionale wetenschap? Donderdag 10 april, 12.35 uur, Vrijhof zaal 5 (SPE): drs. J. van Schaardenburgh over 'Het gebroken hart van Afrika'. Informatie: Bouke van der Zee, Vrijhof 202, tel. 053-48923786; e-mail: [email protected]

De rest van het programma verschijnt in UT-Nieuws van 10/4

Amnesty International

Ga eens wat schrijven voor Amnesty. Je kunt natuurlijk lid worden van onze groep en in één van onze subgroepen meedoen. We hebben subgroepen die brieven naar een bepaalde regio of land sturen. Zo schrijven onze subgroepen naar Egypte, Griekenland, Indonesië, de Filippijnen en ook naar Oost-Afrika. Er is ook een subgroep die protesteert tegen doodstrafvonnissen. Misschien ben je echter meer geïnteresseerd in voorlichting geven over mensenrechten(schendingen), dan moet je bij onze scholengroep zijn. Voor Amnesty op Internet moet je bij de Internetgroep zijn. Genoeg mogelijkheden om actief te zijn binnen onze groep! Lijkt het je wat? Dan kun je bellen naar Aleid, tel. 053-4314080.

IAPC

De boeken voor het 3e trimester INF/BIT kunnen vanaf komende week bij ons worden afgehaald. De boeken 'Oszu' en 'Kumar' zijn nog niet binnen, evenals de nabestelling van 'Raynal'. 'Van Benthem' is precies in voldoende mate aanwezig. Nabestellen is niet mogelijk. Verder zijn wij nog steeds dringend op zoek naar een boekencommissaris. Wij zijn te bereiken in de IAPC-kamer: INF L288 of bel tel. 053-4893927, fax 053-4894260. E-mail: [email protected] Web-pagina: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/IAPC.

Aiesec

Maak kans op een reis naar Moskou en schrijf je voor 18/4 in voor hetOriëntatietraject (21 april), de Sollicitatietraining (22 april) en de Bedrijvenpresentaties (23 april). Het rooster voor de bedrijvenpresentaties hangt voor het AIESEC-kantoor. Schrijf een essay over het Marshall-plan en maak kans om deel te nemen aan de handelsmissie naar de VS. Meer informatie over deze projecten, neem kontakt op met Aiesec, tel. 4893959, kamer BB-C117 (we zijn verhuisd).

Studieverenigingen

Ideefiks

Zondag 6 april om 14.00 uur organiseert Ideefiks weer het vermaarde WWTS-Matinee in het Vetszaktheater, Walstraat 35. Casper Hackvoort zal gedichten declameren, Martijntje Smits, Ton van de Valk, Ton van Oosterhout en Els Rommes brengen twee Bach-cantates ten gehoren, Taake Manning leest voor uit Dante, Govert, Jurriaan en Wilco brengen een muzikale verrassing en Gert Engelbarts brengt variété. Kaartjes f5 van 1 t/m 4 april in de middagpauze bij de Ideefikskamer.

TObias

De Bonte avond (Kelderbar Vrijhof) is donderdag 10 april en niet, zoals eerder vermeld, op 9 april # Vanaf dinsdag 1 april : derde trimesterverkoop voor de boeken in de TObias-kamer # AEGEE organiseert een studiereis naar Centraal en Oost- Europa, van 13 t/m 28 september. Meer info: TObias-kamer of bij AEGEE # Donderdag 3 april vanaf 17.00 uur borrel in de TO-kantine.

Abacus

De EI-commissie houdt donderdag 3 april het 'kei-fijn EI-festijn', tijdens de borrel. Gratis deelname en inschrijven op de Abacuskamer # Woensdag 2 april, in middagpauze, B101: Bolletje Prof, in de vorm van 'Schaften met Arjan' # Dinsdag 15 april: in het kader van de Universitaire Vredesdagen een lezing met als onderwerp cryptologie. Nadere informatie binnenkort op de publicatieborden # Woensdag 16 april: het jaarlijkse Abacussymposium, onderwerp: 'Beter met wiskunde'. Informatie op de posters; geef je op bij Abacus # Woensdag 23 april: bezoek aan de Gasunie en het Groninger Museum (na de vakantie opgeven) # Abacus zoekt een nieuw bestuur voor het volgende collegejaar. Meer info bij het huidige bestuur # Borreldata: 3, 16 en 29 april.

ConcepT

Heb je zin om dit jaar het ConcepT-Sirius-TObias gala te organiseren? Schrijf je dan in op de inschrijflijst op het ConcepT-bord # Op 16 april houden ConcepT, Sirius en Stress weer de jaarlijkse sportdag. Inschrijven kan in teams van 6 op het ConcepT-bord # Op 3 april is de 'Kannonenborrel, een borrel die stevig nadreunt' # Woensdag 9 april is de eerste ALB van dit bestuursjaar voor alle actieve leden # Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884 of gooi een berichtje in de ideeënbus.

Monsoon

Graag willen wij al onze leden uitnodigen om op woensdag 2 april te gaan ' Laserquesten' in Hengelo. De kosten zijn circa f15. We verzamelen allemaal om 20.00 uur bij de VOK. 'So, be there!'.

Sirius

Schrijf je snel in voor de laatste vrije plaatsen in ons Batavierenteam # Lijkt commissiewerk je wel wat, meld je dan aan voor de materiaalcommissie, de sponsorcommissie of de greenpapercommissie # 1, 2 en 3 april vinden in de middagpauzen voor respectievelijk de eerste-, tweede- en meerderejaars de grote boekenverkopen plaats. Heb je boeken besteld, kom ze dan op die dagen afhalen. Prijslijsten hangen tegen die tijd op het mededelingenbord bij de Siriuskamer # Heb je vragen of opmerkingen? Kom dan eens langs in de Siriuskamer, tel. 053-4893402 of mail: [email protected]

Scintilla

Algemene LedenVergadering: 1 april, 20.00 uur in het bunkerzaaltje. Kom de dag erna het nieuwe bestuur feliciteren op de bestuurswisselborrel, 16.00 uur, kantine EL/TN gebouw # Wij zoeken nog mensen voor de Vonk (ook op Internet) # De introduktiecommissie zoekt een doegroepleider, informatie bij IKEL # Binnenkort organiseert de Scala een filmmarathon: diverse films van 20.00 tot 08:00 uur. Scala organiseert ook de Batavierenrace; meld je aan als (hard)loper voor het Scintilla-team # Excursie naar Philips en Siemens: respectievelijk 2 en 16 april. Informatie: homepage: www.scintilla.utwente.nl.

Sport

Cursus Elementair Tennis

Donderdag 10 april, 16.00 tot 17.00 uur, start er een nieuwe cursus 'Elementair Tennis'. De cursus bestaat uit 10 lessen en wordt gegeven door de heer V. Steggink. Voor verdere informatie en inschrijving: secretaresse Sportcentrum, maandag van 12.30-16.15, woensdag en donderdag van 09.00-16.30 uur. Voorwaarde: Campuskaart 1996/1997. Pasfoto meenemen. Inschrijfgeld f25.

OC&W-toernooi 1997

Zie rubriek Algemeen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.