INFO

| Redactie

SOP- en Ouderschapsverlof compensatie. De bonden hebben een voorstel gedaan voor de te volgen procedure bij toekenning van SOP- en ouderschapsverlof compensatie. Het voorstel is om een commissie uit het OPUT te vormen om herbezetting per geval te beoordelen. Het college zal op het procedurevoorstel reageren.

Algemeen

OPUT-vergadering d.d. 4 februari 1997

Reorganisatie CT technische dienst

Reorganisatie RV

ArbeidsMarkt Steunpunt(AMS). Mw. Wessels van het AMS heeft haar halfjaar-evaluatie gepresenteerd. Daarnaast gaf zij uitleg over de werkwijze van het AMS. De bonden vinden het verlenen van ondersteuning van tijdelijke medewerkers bij het vinden van werk een goed initiatief.

De volgende OPUT-vergadering zal worden gehouden op donderdag 13 maart 1997.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 13 februari 1997

-Het College heeft de faculteit WB toestemming gegeven om tot werving inzake de leerstoel Warmte en Stromingsleer over te gaan.

-Het College heeft besloten om kY 300 vanuit de Reserve Personele Lasten toe te kennen aan de faculteit Bestuurskunde ter compensatie van kosten in verband met de in het verleden doorgevoerde reorganisatie.

-Hangende de discussie over de invoering van de wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur (MUB) besluit het College de vacature van Secretaris van de Universiteit, die per 1 maart 1997 ontstaat, niet te vervullen. De taken van de Secretaris van de Universiteit zullen in de komende maanden worden overgedragen zoals vervat in het overzicht 'Conclusies ten aanzien van overdracht taken Secretaris van de Universiteit' d.d. 13-2-1997.

-Het College heeft per 21 januari 1997 benoemd als voorzitter/lid van de SASA en qualitate qua tot lid van de AMIT de heer J.W.M. Melief/dienst Studentenzaken onder gelijktijdige decharge van de heer ir. Th.R.C. Bonnema/INF.

-Samenstelling Raad van Toezicht SSHD (Stichting StudentenHuisvesting Drienerlo). Het College heeft voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, als opvolger van mw. M.E.G.C. Franken, Secretaris van de Universiteit, per 1 maart 1997 bij de SSHD voorgedragen: de heer dr.ir. F. Schutte, lid van het College van Bestuur.

Cursus 'Begeleiden van werkcolleges'

Deze cursus van het Onderwijskundig Centrum is bedoeld voor docenten die werkcolleges begeleiden, ook als die werkcolleges in projectgroepen plaats vinden. In de cursus staan wij stil bij vragen als: Hoe verbeter ik de bespreking van vraagstukken voor het bord? Hoe organiseer ik mijn werkcolleges nog efficiënter? Hoe vergroot ik de zelfwerkzaamheid van studenten en verbeter ik mijn manier van terugkoppelen? Hoe begeleid ik efficiënt simultaan twee of drie groepen in verschillende ruimten? Deelname is voor UT-medewerkers kosteloos. Meer informatie over de cursus bij Harryvan de Wouw (2626), Brigit Geveling (3424) of op Internet (http://www.nic.utwente.nl/wwwut/oc/dagen.htm). Op Internet kunt u ook informatie vinden over andere OC cursussen. Cursusdata: woensdag 26 maart (hele dag) en woensdag 2 april (hele dag). Aanmelding:per telefoon (2050), via email ([email protected]) of via Internet. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden tot 12 maart.

Wetenschapswinkel

Commercieel oppassen

Bureau Internationale Samenwerking

NUFFIC Seminar. Op 12 mei wordt op de UT het NUFFIC seminar Virtual Mobility: 'New Technologies and Internationalisation' gehouden. In dit seminar staan de volgende twee vragen centraal: -hoe kunnen nieuwe technologieën worden ingezet om de internationalisering, ook bij teruglopende financiering van studentmobiliteit, op peil te houden en verder uit te bouwen? -hoe kunnen nieuwe technologieën worden ingezet om de export van het Nederlandse hoger onderwijs te bevorderen? Aan het programma wordt meegewerkt door internationale experts. Doelgroep: Internationaliseringsmedewerkers, beleidsmedewerkers, onderwijsontwikkelaars, overheidsvertegenwoordigers etc. Voor meer informatie en aanmeldingsformulieren: Joke Heisterkamp, BIS, Boerderij, tel. 053-4894697, of rechtstreeks bij NUFFIC, tel. 070-4260235/4260312.

KIvI-lezingen

Op dinsdagavond 25 maart wordt er in de Drienerburght een lezing gehouden 'Andere eisen aan kennis', georganiseerd door KIvI Bedrijfskunde, Niria Bedrijfskunde en de Vereniging voor Strategische Beleidsvorming. Sprekers zijn: E. Vredeveldt (Randstad Polytechniek), mw. G. Makkinga (Randstad Uitzendbureau) en K. Mulder (Wolters Kluwer).

De sprekers van Randstad zullen ingaan op de vragen die zij van bedrijven krijgen om kennis in het bedrijf actueel te houden (feitelijk een deel van het personeelsbeleid). Ook afstuderende en recent afgestudeerde technologen blijken vaak alleen op een flexibel contract binnen een bedrijf aan het werk te komen. De spreker van Wolters Kluwer zal in praktijkvoorbeelden uit het Wolters Kluwer concern aangeven hoe een bedrijf omgaat met noodzakelijke veranderingen in management, technologie en kennis in de hoofden van medewerkers.

Tijd: van 20.00 tot circa 22.00 uur, zaal B van de Drienerburght. Kosten: geen. Aanmelding: via Elfride Dijkstra, KIvI-kamer Oost, kamer WB-W117, tel/fax 4097, e-mail: [email protected] of Rick Garrelfs, tel. (053) 432 3000. Bij een tekort aan plaatsen krijgen vooraf aangemelde leden voorrang.

TBK/TO student gezocht

Voor één van haar relaties, Nederlands grootste omroep produktie bedrijf, verzorgt TSM Business School een meerdaagse management leergang op het gebied van de leidinggevende capaciteiten en de overgang van specialist naar manager. Voor het maken van samenvattingen van de verschillende sessies (2,5

dag per seminar), is TSM Business School op zoek naar een TBK of TOstudent. Meer info: Diana Weerdestijn, TSM Business School, tel. 053-4898009.

Promoties

Promoties

E. Klumperink over 'Transconductance based cmos circuits. Circuit Generation, Classification and Analysis', 7 maart, 15.00 uur, gebouw BB2.

G. Busser over 'Preparation, characterization and catalytic properties of polymer stabilized highly dispersed rhodium', 7 maart, 16.45 uur, gebouw BB2.

W. Hoorn over ' Conformational and dynamical properties of calixarenes', 13 maart, 13.15 uur, gebouw BB2.

B. Carleer over 'Finite element analysis of deep drawing', 14 maart, 15.00 uur, gebouw BB2.

M. Braam-Voeten over 'Van taaltheorie naar taaltherapie: evaluatie en analyse van een congruentie- en een capaciteitentherapie bij kinderen met taalstoornissen', 14 maart, 16.45 uur, gebouw BB2.

B. Doornekamp over 'Probleemoplossen bij techniek: een studie naar effectieve domeinspecifieke ontwerprichtlijnen', 21 maart, 13.15 uur, gebouw BB2.

E. Meuleman over 'Removal of trace organic contaminants from water by pervaporation', 21 maart, 15.00 uur, gebouw BB2.

E. Wardt over 'Reuma in beeld: een onderzoek naar beeldvorming en publieksvoorlichting over reumatische aandoeningen', 21 maart, 16.45 uur, gebouw BB2.

R. von Schomberg over 'Argumentatie in de context van een wetenschappelijke controverse', 27 maart, 13.15 uur, gebouw BB2.

W. Wolthers over 'Rheology of depletion flocculated colloidal dispersions', 27 maart, 15.00 uur, gebouw BB2.

A. Helme over 'Achieving end-to-end security in electronic commerce', 27 maart, 16.45 uur, gebouw BB2.

Onderwijs

Alle faculteiten

Capita Selecta Strategisch Management (186401)

Zie onderwijsmededeling onder TBK.

Biochemie I (135522)

Woensdag 2 april: hoorcollege Biochemie I, van 10.45 tot 12.25 uur in CT2151. In verband met congresbezoek zal er op woensdag 9 april geen college gegeven worden. Bij het college hoort het collegedictaat Biochemie I, 118033A en de bijlagen bij het collegedictaat Biochemie I, 118033B. Indien men liever een biochemieboek wil aanschaffen in plaats van het collegedictaat met bijlagen, dan kan er een keuze gemaakt worden uit: Stryer, Biochemistry, Freeman, New York 1995, ISBN 0-7167-2009-4 en Lehninger, Nelson, Cox, Principles of Biochemistry, Worth, New York 1993. Degenen die het college willen volgen, worden verzocht zich op te gevenbij Karin Hendriks, secretaresse van de vakgroep Polymeerchemie en Biomaterialen (CT1358; tel. 2968).

Gastcollege apparaatkunde (138501; CT, WB, T&M, TN, WWTS, cursus Procestechnologie).

Zie CT.

Tentamen Bodemsanering (226562)

Voor D-CT&M. Het tentamen van het vak Bodemsanering (226562) zal plaatsvinden op vrijdag 21 maart van 9.00 tot 12.30 uur, zaal WB Hal V112. Alleen studenten die de hoorcolleges van dit vak hebben gevolgd kunnen deelnemen aan het tentamen.

OCC II (226021)

Voor D-CT&M. Het hoorcollege van het vak OCC II (226021) op dinsdag 11 maart (week 11) vervalt. Het onderdeel "Voorgespannen beton" (Hoofdstuk 3, deel C betonconstructies) vervalt als tentamenstof.

Overgangs- in inhaalregelingen MICS-onderwijs

Voor D-studenten CT&M, generatie '94 en eerder. Vanaf 1 maart jl. ligt bij Bureau onderwijszaken CT&M een regeling klaar voor het afhandelen van de vakken MICS I, Civieltechnisch computerpracticum en MICS II. Studenten die een of meer van deze vakken nog niet gehaald hebben wordt verzocht op korte termijn met BOZ contact op te nemen.

OCC I (226020)

Voor P-CT&M, BSK, TBK. Op het rooster van CT&M staan tijden gepland voor de werkcolleges van het vak OCC I (226020) voor groep 5. Deze groep bestaat echter uit BSK- en TBK-studenten en mogelijk past de ingeroosterde tijd slecht in het BSK- of het TBK-rooster. Het eerste werkcollege dient in ieder geval te worden gevolgd en vindt plaats op maandag 7 april het 5e en 6e uur. Tijdens dit eerste werkcollege met de docent worden overlegd om, indien dit voor beide kanten wenselijk is, een ander rooster voor de overige werkcolleges aan te houden.

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle tentamens/examens is legitimatie verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de legitimatie zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Onderwijsmededelingen in World Wide Web

Voor alle studenten. Vanaf heden kun je de onderwijsmededelingen en aankondigingen van colloquia ook nalezen in World Wide Web (WWW.tbk.utwente.nl/tbk/mededel.nl)

Samenvallen tentamens Bedrijfsrecht, Inleiding niet-westers management en Bedrijfsvoering in niet-westerse landen

Voor TBK Doctoraal. In verband met samenloop van de tentamens Bedrijfsrecht (189056), Inleiding niet-westers Management (188047) Jn Bedrijfsvoering in niet-westerse landen (188007) begint het tentamen Bedrijfsrecht voor alle deelnemers EERDER, nl. om 08.30 uur. Studenten die deze tentamens doen hebben zich daarvoor kunnen inschrijven op een speciale lijst (vloer 2 oostvleugel BB). Alleen degenen die zich op deze lijst ingeschreven hebben kunnen vervolgens van 10.00-tot 13.00 uur het tentamen Inleiding niet-westers Management doen. Voor hen wordt een aparte zaal gereserveerd.

Zaal Wc Mens, Technologie en Organisatie (184169)

Voor TBK-Praxis (groep 3). In tegenstelling tot het vorige bericht over een zaalwijziging, worden de Werkcolleges voor het vak Mens Technologie & Organisatie (184168) op dinsdag 4 maart (wk 10), het 1e en 2e uur vinden WEL gehouden in BB106 en BB108.

Extra inschrijving voor Managementvaardigheden (184111)

Voor TBK D3. Er is een extra inschrijving voor het 3e trimestervak Managementvaardigheden. Dit is mogelijk van 24 februari t/m 7 maart bij BOZ, 3e verdieping.

Computer Law (189059)

Voor TBK D3. Het tentamen Computer Law is op donderdag 13 maart. Het tentamen bestaat uit een leestoets en een mondeling examen: -'s ochtends de leestoets van 9.00-12.30 uur in BB1. -'s middags mondeling examen. Voor het mondeling examen dient u een afspraak te maken met de secretaresse E. Ruigh, kamer BB-314, telefoonnummer 4893519.

Extra tentamenmogelijkheden bij de vakgroep OMST

Voor TBK D3. De vakgroep OMST krijgt jaarlijks een groot aantal verzoeken van studenten die voor een vak een extra tentamenmogelijkheid willen hebben, bijvoorbeeld omdat ze binnen een maand afstuderen. De vakgroep heeft nu voorwaarden geformuleerd m.b.t. een extra tentamengelegenheid voor een verplicht vak. De regeling hangt op het prikbord tegenover kamer BB415. Studenten die menen in aanmerking te komen voor een extra tentamenmogelijkheid dienen daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek te sturen naar de secretaris van de vakgroep (L. van der Wegen) voorzien van een recente cijferlijst waarop door BOZ duidelijk is aangegeven welke vakken nog niet zijn afgerond en voor welk(e) vak(ken) geen compensatie kan worden verkregen.

Tentamen De Luchtvaartindustrie (185258)

Voor TBK D3. Degenen die nog geen tentamen hebben gedaan voor het keuzevak De Luchtvaart-industrie kunnen zich inschrijven bij BOZ/TBK. daar is vanaf 10 maart ook een artikel verkrijgbaar dat voor het tentamen moet worden bestudeerd.

Inschrijven Casestudies Bedrijfskundige Modelbouw (182003)

Voor TBK D2 L-stroom/D3 keuze.

Zie TKB/CT&M.

Operationele Methoden voor Bedrijfszekerheid (182068)

Voor TBK D1, L-stroom. In verband met de overgang naar een nieuw curriculum wordt overwogen om in het volgende collegejaar (1997-1998) geen hoorcollege en practicum Operationele Methoden voor Bedrijfszekerheid (182068) te geven. Degenen die dit vak in de oude stijl nog moeten doen wordt daarom dringend aangeraden om het vak in het komende, derde trimester te volgen. Mocht dit onoverkomelijke problemen opleveren, dan kan men zich tot uiterlijk 30 maart melden bij Matthieu van der Heijden (tel. 2852). Voor deze studenten zal dan een oplossing worden gezocht.

Bedrijfsinformatiesysteemontwikkeling - BISO (186357)

Voor TBK D1 I-stroom en D2 overige stromen. Resultaten van de eindcases zullen aan het eind van week 15 verstuurd worden voor de groep die de verslagen op 14 februari heeft ingeleverd (in verband met de inleverdatum voor de tweede groep). Voor de tweede groep, waarvan de eindcases op 11april ingeleverd moeten worden, worden de resultaten in week 18 verstuurd. Voor groepen die een onvoldoende hebben gehaald, is een herkansing mogelijk in de vorm van een aanvulling op de eindcase. Richtlijnen voor de aanvulling worden meegestuurd met de beoordeling. Groepen die geen Kasta/Stage hebben gedaan en zonder geldige reden toch met de tweede groep meedoen, kunnen hun eindverslag wel gewoon inleveren. Zij moeten in ieder geval de aanvulling maken die ook voor de onvoldoendes geldt.

Studenten die in de zomer 1997 op stage gaan

Voor TBK D1. Voor studenten die in de zomer 1997 op stage gaan is er een voorlichtingsbijeenkomst gepland op donderdag 13 maart, 12.30-13.30 uur, BB6.

Tentamen Technisch Schetsen (114705)

Voor TBK Propedeuse Herhalers. Het tweede herhaaltentamen voor Technisch Schetsen (114705) wordt gehouden op 13 mei, 09.00- 12.30 uur. Inschrijven: 14 april t/m 25 april.

BSK

@tekst= Adreswijzigingen via BOZ-BSK

Voor studenten BSK. Wij verzoeken jullie adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven (via een bij ons aanwezig wijzigingsformulier). Wij zorgen er vervolgens voor dat dit formulier ook bij CSA terecht komt.

Algemene methodologie (177211)

Voor D2/D3-Studenten BSK. In verband met de overbelasting in blok 4 is er een extra tentamengelegenheid voor het vak Algemene methodologie (177211) op 11 augustus 1997 om 13.30 uur.

Methoden en technieken I (177001)

Voor P-Studenten BSK. Op vrijdag 14 maart is er een inzage mogelijkheid van het hertentamen Methoden en technieken I (177001) van 24 januari 1997, zaal TW B-101 het 6e en 7e uur.

Methoden en technieken IIA (177002)

Voor D1-Studenten BSK. Op dinsdag 1 april is er een verplicht hoorcollege voor Methoden en technieken IIA, zaal WB T-500 het 3e en 4e uur. Er wordt een inleiding gegeven op het interviewprakticum en de te gebruiken vragenlijsten. Naast instructies wordt materiaal voor de interviews uitgereikt en zal een aanwezigheidslijst rondgaan. De intekenlijst voor het prakticumrooster in de twee weken eropvolgend ligt vanaf 14 maart bij het secretariaat Staat en Politiek.

Schriftelijke communicatie voor BSK (168318)

Voor D1-Studenten BSK. Het vak Schriftelijke communicatie (168318) is niet in de roosters van het 3e trimester opgenomen. Het vak wordt in de vorm van 4 werkcolleges aangeboden op de donderdagen 3 april, 17 april, 1 mei en 29 mei steeds tijdens het 1e en 2e uur in CT-2127 (groep 1), CT-2133 (groep 2) en CT-2151 (groep 3). De docenten zijn Brinkman, Lagerwerf en Dr. M.F. Steehouder. Studenten dienen zich in te tekenen voor dit vak bij BOZ-BSK. De syllabus (met als titel de vaknaam) zal vanaf dinsdag 1 april beschikbaar zijn bij de Utake. Tijdens het eerste werkcollege dienen studenten deze syllabus mee te nemen.

Afstudeeropdracht en

-Het Landbouw-Economisch Instituut te Den Haag zoekt een enthousiaste afstudeerder voor de evaluatie van een subsidieregeling. Aanvang maart/april 1997. Vergoedingsmogelijkheid aanwezig. Inlichtingen stagebureau BSK, kamer C-103, tel. 053-489 32 40, alleen 's ochtends.

-De provincie Overijssel biedt twee afstudeeropdrachten, 1.Uitwerking thema stad-platteland (bestuurlijk), 2. Uitwerking thema stad-platteland (inhoudelijk). Aanvang: in overleg. Inlichtingen: Stagebureau BSK, kamer C-103, tel. 053-489 32 40 (alleen 's ochtends).

Beleidsprocessen II voor CT&M (174902)

Voor D1-Studenten BSK. Het hertentamen Beleidsprocessen II wordt aangeboden op 7 mei 1997 (9.00 uur). Intekenen voor dit tentamen via BOZ-CT&M (tentamenlijn) is verplicht. Het tentamen Beleidsprocessen II (174002) op 12 maart is enkel en alleen bedoeld voor BSK studenten, zoals ook reeds was aangekondigd in het schriftelijk studiemateriaal.

Afstudeercolloquia

Marco Berloth over 'De invloed van beleidsnetwerkkenmerken op de beleidsinstrumentkeuze: een toetsend onderzoek gesitueerd in de autorecyclingindustrie', 14 maart, 14.00 uur, TW C-238.

Jasper van Alten over 'Een evaluatie-methodiek voor waterbeheersplannen', 21 maart, 15.45 uur, TW A-101.

Stefan Hemmer over 'De relatie tussen beleidsnetwerk en instrumentkeuze. Een onderzoek naar de rol van netwerkkenmerken bij de totstandkoming van een instrument van het energiebesparingsbeleid', 25 maart, 16.00 uur, TW C-238.

Wilma van Beek en Olof Mudde over 'Gemeenschappelijk economisch beleid. De totstandkoming van beleid in Regio Centraal Groningen en Regio IJssel-Vecht' 25 maart, 16.00 uur, TW B-209.

Ciska van Kleef over 'Changing Public Administrations? A Comparative Analysis of Dutch and Finnish Public Administration Reform, 26 maart, 16.00 uur, TW C-238.

Ineke Wever over 'Intensieve thuiszorg onder de loep. De 'Regeling subsidiëring Ziekenfondsraad intensieve thuiszorg' vanuit thuiszorginstellingen in Oost-Nederland', 27 maart, 15.30 uur, TW C-238.

ID-project Bestuurskunde (178513)

Voor D1-Studenten BSK. Het ID-project Bestuurskunde wordt aangeboden in het 5e blok van het 3e trimester. Het project is gewijd aan het onderwerp subsidiëring. Het eerste college is op vrijdag 4 april (het 3e en 4e uur) in TW-C238. De syllabus voor het vak is twee weken van tevoren verkrijgbaar bij de U-Take. De opzet met het werk-rooster hangt op het prikbord bij BOZ. De coördinator van het vak is dr. G.H. Reussing (kamer TW-C210, tel. 053-4894220).

Recht en regulering (175227)

Voor D2/D3-Studenten BSK. In dit vak wordt aandacht besteed aan de theorie van wetgeving, wetgeving en onderhandelen, de sociale werking, rechtsvergelijking, zelfregulering, normalisatie en certificering van wetgeving. Het vak wordt afgesloten met een wetgevingsproject. Het vak bestaat uit hoor- en werkcolleges. Reader verkrijgbaar vanaf het 1e college. Verplicht in te schrijven bij BOZ. Schriftelijke informatie kan worden opgevraagd op het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek (tel. 3270). Nadere inlichtingen verstrekt drs. A.van Broekhoven (tel. 3475).

Wijsbegeerte van het besturen (161724)

Voor D2/D3-Studenten BSK. Op verzoek van de deelnemende studenten is de tentamenregeling als volgt gewijzigd:

1.Voor het mondeling tentamen kan worden ingeschreven tot 7 maart bij de secretaresse van de vakgroep Systematische wijsbegeerte, Anke Groothuijs (TWRC D-329); uiterlijk 8 dagen voorafgaand aan het tentamen dient de eerste opdracht over Shakespeare te worden ingeleverd.

2.De tweede opdracht dient uiterlijk 29 april 1997 te zijn ingeleverd.

Civiele Milieutechniek (224030)

Voor TBK-C D2/3 en BSK. Het college wordt gegeven in het 3e trimester (week 14-25) op donderdag het 1e/2e uur. Inschrijven bij je eigen BOZ vanaf 20 februari t/m 7 maart.

Europese studiereis

Voor D1/D2/D3-Studenten BSK. Van 21 tot en met 25 april vindt er een studiereis plaats langs enkele Europese instellingen. Voor D1 EBSK-studenten is deze verplicht; er zijn echter nog enkele plaatsen over in de bus. Binnen een week brengen we een bezoek aan Brussel, Straatsburg en Luxemburg en bezoeken daar onder andere het Europese Parlement, de Raad van Europa, het Hof van de Rechten van de Mens. Schrijf je snel in. Kosten f200. Intekenlijst hangt vanaf vandaag bij BOZ. Contant betalen bij Jaap Wiersma (tel.433 42 33). Meer info Jaap of Irma (053-489 50 30).

Schone technologie voor BSK (131612)

Voor D3-Studenten BSK. Studenten die het vak Schone technologie voor BSK (131612) willen volgen dienen zich hiervoor in te schrijven bij BOZ-BSK. Op basis van het aantal inschrijving wordt het vak in het 3e trimester alsnog verroosterd. Mededeling over plaats en tijd volgen.

CT

College Fysische Scheidingen (138509) in het derde trimester

Het college wordt volgens rooster gegeven in het 3e trimester door prof.dr.ir. T. Reith op woensdagmiddag van 13.45 tot 15.30 uur (5e t/m 6e uur) in zaal CT2151. Het eerste college wordt gegeven op woensdag 2 april 1996. Het boek 'Scheidingsprocessen' van J.A. Wesselingh en H.H. Kleizen (Delftse Uitgeversmaatschappij, 1994) is verplichte lectuur en kan voordelig worden aangeschaft bij Alembic of worden gekocht bij de Campusboekhandel. De cursus wordt afgerond met een schriftelijk tentamen op 30 juni van 13.30-17.00 uur. Nadere inlichtingen: prof.dr.ir. T. Reith, telefoon 4892921, bgg. 4893017.

Gastcollege apparaatkunde (138501; CT, WB, T&M, TN, WWTS, cursus Procestechnologie).

In het kader van de colleges Apparaatkunde wordt een gastcollege gehouden. De spreker is ir. Arthur Rots, bij uitstek deskundig op het gebied van vast-bedreactoren, in het bijzonder de Ethyleenoxide fabricage en de bijbehorende reactorontwerpen, werkzaam bij Shell Research and Technology, Amsterdam. Titel lezing: 'Vast-bed reactoren, ontwerp en praktijk',vrijdag 7 maart, 10.40-12.25 uur, Collegezalen Complex, zaal 3. Belangstellenden worden gaarne uitgenodigd dit gastcollege bij te wonen. Eventuele verdere inlichtingen bij de docent Apparaatkunde, I.G. Ràcz, tel. 3019.

EL

Inleiding Elektrische Energietechniek, 3e jaar (124177)

Voor EL-D1-studenten lichting `94. Voor dit vak wordt het boek `Elektrische Omzettingen' door H.J. Hoeijmakers (uitgever DUP, Delft University Press, ISBN 90-4071477 7) gebruikt. Het boek is tot uiterlijk 6 maart te bestellen bij Scintilla/STORES, ca. f 30. Uiteraard ook bij de boekhandel verkrijgbaar.

Rectificatie Herkansing Operationeel management van telematicasystemen (125116)

Voor EL-doctoraalstudenten. Studenten die het dit vak van Prof. ir. B.L. de Goede willen herkansen kunnen zich tot 20 maart melden bij het secretariaat van TIOS. In overleg met de docent zal er een afspraak gemaakt worden voor een mondeling.

Inschrijving D1 project

Voor EL D1 studenten. De inschrijving begint niet op 13 maart vanaf 10.00 uur zoals op de rooster staat aangegeven, maar op 27 maart vanaf 13.00 uur.

Hoorcollege Voortgezette elektronica (122224)

Voor EL D3 studenten. Op vrijdag 4 april het 5e en 6e uur is er eenmalig een extra hoorcollege in B1220.

Hoorcolleges Meet- en Regeltechniek (124174)

Voor EL D1 studenten lichting `94. In het 3e trimester is dit vak verroosterd op dinsdag het 5e en 6e uur. Deze colleges beginnen niet in week 14 maar in week 15.

Nieuwe keuzevak Optische communicatie netwerken (125159)

Voor EL en INF D3 studenten. Dit is een nieuwe keuzevak voor EL/INF studenten. De hoorcolleges beginnen in het 3e trimester, week 14, op woensdag het 3e en 4e uur, TW B103, en gaan door t/m week 25.

Prakticum ASIC design

Voor EL D1 studenten lichting `94. In week 19 gaat het Practicum ASIC design op maandagochtend niet door. Het practicum ASIC design op woensdagochtend het 5e en 6e uur begint niet in week 14 maar in week 15 . Voor groep 1: eenmalig in week 14 op vrijdag 4 april de hele middag een practicum ASIC design. Voor groep 2: het practicum ASIC design is in de weken 21-25 verplaatst van vrijdagmiddag naar dinsdagmiddag. Voor groep 1: eenmalig in week 21 op donderdag 22 mei de hele ochtend een practicum ASIC design.

D-voordrachten

F. Rem over 'High-level synthesis of DSP-algorithms for low power', 11 maart, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

M. Splithof over 'Een snelle regeneratieve oscillator met lage temperatuur coëfficiënt, 13 maart, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

R. Feldmeijer over 'DSP applicatie t.b.v. Fytoplankton onderzoek', 13 maart, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

M.G. Warnier over 'ISDN real-time internet working', 14 maart, 16.00 uur,INF gebouw, demozaal.

250-uurs voordracht

B. Mulder over 'Adapting the C++ control development environment for the URL dosing system' 12 maart, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

Computersystemen (211054) / correctie

Voor INF- en EL-studenten. Het tentamen Computersystemen van vrijdag 21 maart a.s., 09.00 tot 12.30 uur, vindt plaats in zaal CC-1.

Tentamendatum Lineaire systemen (123149)

Het tentamen wordt niet zoals op het tentamenoverzicht vermeld staat gegeven op 18 maart, maar op 27 maar, 9.00 - 12.30 uur in BB 1.

Studentassistent gezocht voor Ontwerpen van Digitale Systemen (213002)

Voor INF en EL-studenten. Zie INF/BIT.

TCW

Doctoraalvoordracht

J.M. Dunnewind en P.J.M. Sasse over 'Geweld in de media, grenzeloos gewenst?' Een onderzoek naar de mening van het Nederlandse publiek ten aanzien van geweld in de media en de regulering ervan, 11 maart, 15.00-16.00 uur, BB6.

Ontwerpwedstrijd

Logo TCW. TCW heeft een logo nodig voor promotie-activiteiten. Eisen: -het mag geen letterlogo zijn omdat zowel de aanduiding Toegepaste Communicatie Wetenschap als Communication Studies toegevoegd moet kunnen worden; -de blauwe TCW-kleur moet een prominente rol spelen; -het logo moet -bij voorkeur, dus geen eis- ook bij verkleining (denk aan toepassingen op pennen) herkenbaar blijven; -het logo moet ook in neon en/of lichtbak uitvoerbaar zijn; -het logo komt op bekers, brochures, syllabi, stropdas, reclameposters, t-shirts en wat we nog maar meer kunnen bedenken. Lever je ontwerp aan in kleur op posterformaat A5 met zowel een Nederlandse als Engelse aanduiding. Inlverdatum: uiterlijk 31 maart, 17.00 uur bij Nelleke van Adrichem.

TN

Doctoraalvoordrachten

Roeland Moraal over 'Balance Sheet Management bij de SNS bank', donderdag 6 maart, 14.00 uur, TW-C138.

Ivo Wenneker over 'Cellular polarizabilities and the CLOPW-method', vrijdag 7 maart, 15.30 uur, EL/TN B1220.

S.Peeters over 'Een lange puls, gasonlading gepompte moleculaire fluor laser', maandag 10 maart, 16.00 uur, EL/TN T4.

Menne de Jong over 'Het gradiometerprincipe toegepast bij Magnetocardiografie', dinsdag 11 maart, 15.30 uur, EL/TN B1220.

Jeroen Leeflang over 'Studies in secondary air injection', donderdag 13 maart, 16.00 uur, TW-B209.

Vellekoop over 'Magnetic Force Microscopy: Praktijk en theorie van kwantitative interpretatie', vrijdag 14 maart, 16.00 uur, EL/TN T4.

Paul Wessels over 'The Feynman Checkerboard Path Integral', maandag 17 maart, 15.00 uur, EL/TN B1220.

Tensoranalyse (152030)

Voor D2/D3-studenten TW, TN, WB. Voorbereidende bespreking op donderdag 3 april, 10.40 uur, TW-B101. In het derde trimester wordt een college Tensoranalyse gegeven aan de hand van het dictaat Tensoranalyse (P. Jonker, F. Twilt). Veel aandacht wordt er besteed aan de in het dictaat opgenomen vraagstukken. Het college vindt in beginsel wekelijks plaats op donderdag 3 + 4 uur. Eventueel kan in onderling overleg worden afgeweken van de verroosterde collegetijden. Belangstellende studenten die op 3 april verhinderd zijn kunnen zich melden bij P. Jonker (docent), TW-A 301c, tel. 3422, of bij Diana Dalenoord (vakgroep-secretaresse ADAM), TW-A 203, tel. 3450. Bij geringe belangstelling wordt er gedurende het derde trimester een wekelijkse vragen-/bespreekmiddag georganiseerd over een van te voren vastgesteld gedeelte van de tentamenstof. Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij de docent.

2e herkansing Foutenleer

Voor P-studenten. Studenten die geen voldoende hebben gehaald voor het 1e deel Natuurkundig practicum (140560), waarbij dit uitsluitend wordt veroorzaakt door een onvoldoende voor de toets Foutenleer, krijgen een extra herkansingstoets. Deze zal worden gehouden op donderdag 3 april, 10.40-12.20 uur, op de practicumzaal vloer 4 (EL/TN). Degenen die voor deze toets in aanmerking komen, vinden binnnenkort een uitnodiging in hun postvakje. Wie meent volgens bovenstaand criterium ook in aanmerking te komen voor de herkansing, maar op 10 maart nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kan contact opnemen met de practicumleiding.

Communicatieve vaardigheden (168234)

Voor D1-studenten. De toets Communicatieve vaardigheden wordt gehouden 10 maart, 9.00 tot 12.00 uur, Sporthal. Inschrijven is niet nodig.

TO

Instructietheorie 2 (194514)

Voor TO-D3-studenten. Het eerste college op dinsdag 1 april vervalt. Het college van dinsdag 6 mei is in L213 i.p.v. CC3. Het inhaalcollege is op dinsdag 3 juni van 8.30-10.15 uur, L213.

Onderwijskundige technologie 2 (195602), module 6

Voor TO-D1-studenten. De presentaties van 12 juni worden verplaatst naar donderdag 19 juni (de gehele dag), zalen L213 en L216.

Extra college 'Analyse en ontwerp van onderwijsorganisaties' (195505)

Voor TO-D3-studenten. Er is een extra college ingeroosterd op donderdag 12 juni, het 5e en 6e uur, zaal L213.

Tentamen 'Analyse en ontwerp van onderwijsorganisaties' (195505)

Voor TO-D3-studenten. Het tentamen op donderdag 19 juni van 8.30-10.15 wordt gehouden in de Masters' zaal i.p.v. L216.

Onderwijskundig meten (196019)

Voor TO-D1-studenten. Voor deze cursus die op maandag 7 april start, dient men zelf de volgende literatuur aan te schaffen (aanwezig bij de Campusboekhandel zolang de voorraad strekt):

-Emans, B. (1990). Interviewen; theorie, techniek en training. 3e herziene druk. Wolters-Noordhoff, Groningen.

-Sande J.P. van de (1986). Gedragsobservatie; een inleiding tot systematisch observeren. 2e druk. Wolters-Noordhoff, Groningen.

Beleid en planning t.b.v. schoolorganisaties en opleidingen binnen arbeidsorganisaties (195506)

Voor TO-D3-studenten. De toets van donderdag 12 juni het 1e en 2e uur wordt verplaatst van CC4 naar BB6.

Onderzoek van instructie en leren (194517)

Voor TO-D3-studenten. De herkansing vindt plaats op donderdag 20 maart, 3e en 4e uur in L213. In het rooster staat per abuis 194527.

Onderwijsfinanciering, -wet- en regelgeving (195507)

Voor TO-D3-studenten. Het vak vindt plaats op de maandagen, het 3e en 4e uur: 7 april (H108); 14 april (H321); 28 april (H321); 26 mei (H321); 2 juni (H321); 9 juni (H321); 16 juni (H321); 23 juni (H321). De gastdocent overlegt op de eerste collegedag wanneer een inhaalcollege voor de datum van 21 april plaatsvindt.

Doctoraalvoordrachten

Annemarie Ormel over 'Flexibele inzetbaarheid van werknemers in de buitendienst in het kader van herplaatsingsbeleid', vrijdag 14 maart, 14.30 uur, L213.

Manon Hulsbeek over ;'Studiewijzers voor het Studiehuis', vrijdag 14 maart, 16.00 uur, L213.

Bertien Lutjeboer en Marlies de Graaf over 'Het ontwerpen en ontwikkelen van een module voor het Interactieve Multimedia Instructie-programma `Methodisch handelen in de verpleegkunde', dinsdag 18 maart, 11.00 uur, Collegezalencomplex, zaal CC3.

Margriet de Jong over 'Betrokkenheid van medewerkers - ook bij veranderingen', dinsdag 25 maart, 16.00 uur, L213.

Inleiding onderwijs en opleidingsorganisatie (192007)

Voor TO-P-studenten. Het 2e college vindt plaats op vrijdag 9 mei, het 5e en 6e uur, i.p.v. 3e en 4e uur, zaal L216.

Evaluatiemodellen (195016)

Voor TO-P-studenten. Alle colleges vrijdag 7 en 14 maart; vrijdag 4, 11 en 18 april voor het vak Evaluatiemodellen worden verplaatst naar BB3.

TW

@tekst= Tensoranalyse (152030)

Voor D2/D3 - Studenten TW, TN, WB.

Zie 'Tensoranalyse (152030)' TN.

Student-assistenten voor de vakken Vertalerbouw en Syntaxgestuurde Vertaling

Zie INF/BIT.

WB

Doctoraalvoordrachten

Zie doctoraalvoordrachten TN.

Tensoranalyse (152030)

Voor D2/D3 - Studenten TW, TN, WB.

Zie 'Tensoranalyse (152030)' TN.

D-colloquia

W. Keizer (BW) over 'Finite element simulations of failure processes around the Charnley femoral component. The influence of prosthetic design', 7 maart, 10.30 uur, WB N105.

M. van Zuilen (ThW) over 'Exergie-analyse', 7 maart, 14.00 uur, WB N.105.

A. van der Plaats (BW) over 'Numerical Analyses of Idiopathic Scoliosis using the Finite Element Method', 12 maart, 14.00 uur, WB Hal IV.206.

Tentamen Grondslagen bedrijfseconomie (186002)

Voor WB P-studenten. Bovengenoemd tentamen is op 3 maart, 9.00 t/m 12.30 uur, Sportcentrum UT.

WWTS

Wijzigingen zaal college 'sociale geschiedenis van de techniek I (165110)'

Voor WWTS-studenten. In het 3e trimester vindt dit college op dinsdag 3e en 4e uur vanaf week 14 tot en met week 19 niet plaats in WB HIV 206, maar in CT 3148A. Verder vervalt hetzelfde college op donderdag 3e en 4e uur in week 14 en 15.

Vanaf week 16 t/m week 18 vindt bovengenoemd college op donderdag 3e en 4e uur niet plaats in TW A101, maar in WB hal V 112.

Campus en studentenleven

SPE

@tekst= SPE

Er is een dienst op 9 maart om 10.30 uur in de Audiozaal, voorganger Kees Kuijvenhoven.

SRD

SRD

De werkgroep externe betrekkingen is op zoek naar nieuwe leden. Ben jij een pr- man of -vrouw in hart en nieren? Neem dan de uitdaging aan en wordt lid van EB.

De notitie van het College van Bestuur en het College van Decanen over de bestuurshervorming van de UT is uit. Er staat een aantal zaken in die de positie van de student geen goed doet. Ga langs je cultuur-, sport-, studie- of gezelligheidsvereniging en teken voor het behoud van studenteninvloed. In de organisatie van het internationale congres over Education & Employment is er nog plaats beschikbaar. Bel de SRD (4033 of 5236) en vraag naar Sander.

WOT, water, wind en zonnestraal

Ben jij een auteur (in spe), een rasechte organisator of een enthousiaste PR-vrouw/man, dan kan je bij de WOT aan de slag binnen een regionaal, nationaal en internationaal netwerk. Voor informatie: elke maandag- en donderdagmiddag tussen 12.00 en 13.00 uur, Vrijhof 206, of kom eens kijken op het terrein en werkplaats (Achterhorst).

Amnesty International

Aanstaande zaterdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De campusgroep zal op deze dag in samenwerking met SDO (Samenwerkende Democratische Organisaties) een steunactie houden voor de zogenaamde 'zaterdagmoeders%. Zaterdagmoeders zijn vrouwen die elke zaterdag voor het Galatasaray-lyceum in Istanbul bijeenkomen om opheldering te vragen over hun verdwenen kinderen. De steunactie zal plaatsvinden op zaterdagmiddag op de hoek van de Kalanderstraat en het Van Heek Plein, voor de Bart Smit. Verstuur ook een kaart en kom aanstaande zaterdagmiddag langs! Meer informatie? Bel Erik Kolkman: 053-4360123.

AIESEC

Inschrijving voor de carrièreweek kan deze week. Ook eerste- en tweedejaars kunnen deelnemen, namelijk aan het Oriëntatietraject. Uiterste inschrijvingdatum voor individuele gesprekken en workshops is een week uitgesteld (14 maart). Op 17 maart start de inschrijving voor het 'Rising Russia' congres. Binnen 1 dag weet je alles over de achtergronden van de gebeurtenissen in Rusland. Daarnaast kans op twee tickets Amst-Moskou. Voor meer informatie kun je contact opnemen met AIESEC-Twente, kamer 100a, tel. 4893959.

Bijeenkomst AVER

De genealogische vereniging AVER komt bijeen maandag 10 maart om 19.30 uur in het Kwekhoes. Bert Wolbert zal een voordracht houden over 'De avonturen van de familie Kluppel uit Weerselo in Amerika in de periode eind 19e eeuw, begin 20e eeuw'. Belangstellenden zijn welkom! Bert Wolbert University of Twente Department of Mechanical Engineering P.O.box 217

7500 AE Enschede, NL tel (X31) 53 892445 e-mail: [email protected]

Audentis

De tentamenweken zijn weer begonnen en veel leden zullen de kroeg verruilen voor de Vrijhof. Aanstaande dinsdag is de kroeg dicht. Vanavond de laatste jaargroepering-presentatie. We zijn op zoek naar doegroepleiders voor alle studierichtingen, alsmede recente tentamens. Elke donderdag kunnen de leden een hapje eten op de kroeg, voor 18.00 uur reserveren bij het Sociteitsbestuur. Kom allen met uw huis, jaarclub, dispuut, commissiedineren. Sociëteit TRAM is de komende week open op donderdag vanaf 21.00 uur, Oude Markt 24, tel. 4324357, Senaat 4328384, E-mail: [email protected]

Tsjerk Hiddes

Goeie. Foar informatsje kinsto skilje mei ús foarsitter Gerbrich (till 4334975). Duorret de ynpeteartoan dy te lang, skilje dan mei ús aktiviteitenkommissaris Helios (till: 4895041). Tsjoch! Fierder de aktiviteiten foar ús leden: Sneon 8 Maart, Evert fiert syn jierdei foar elkenien die kommen woll (lokwinske âldbakken studint). Tongersdei 13 Maart sille wy te 'laserquesten' yn Hengelo folget troch in bierke yn 'e rin fan 't dobbelje op woansdei 26 Maart te Calslaan 32, oanfang 22:00 oer.

Aegee

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de drie steden reis van 10 t/m 14 maart (Brussel, Straatburg en Frankfurt). In Rotterdam is er van 20 t/m 22 maart het congres: Europe and Euro. Binnen Enschede wordt er in de maand april veel voor de leden georganiseerd. Er is het lustrum van de 2e t/m 11e en je kunt van de18e t/m de 20ste deelnemen aan het door AEGEE-Enschede georganiseerde congres. We verwachten veel buitenlandse deelnemers. Om van het congres een succes te maken, hebben we de hulp van de leden nodig . Schrijf je dus in als activist. Inschrijflijsten vindt je in de map. Deze liggen op dinsdag- en donderdagavond in de sociëteit en anders in de bestuurskamer (tel: 4321040).

CSV Alpha

Donderdag is er weer een Alphadiner, deze keer op Datsja Na Zdorovje. Info en opgave ook op de Datsja. 4, 5 en 6 april wordt het zusterweekend in Utrecht gehouden. De inschrijflijst met meer info hangt in Flux. Elke donderdagavond is onze sociëteit Flux geopend vanaf 21.00 uur (sociëteit Flux, Oude Markt 24, Enschede, tel. 4344427).

ASV Taste

Er is deze week helemaal niets gepland. Sociëteit Antigoon, op de eerste verdieping van De Pakkerij, is geopend op zondag, dinsdag en donderdag. Tel.: 053-4326238.

HoBiHe

Stichting de Kringen start binnenkort een nieuwe studentenkring in Enschede. Stichting Jongerenkringen Enschede, postbus 1209, 7500 BE Enschede, telefoon: (053) 4 354 641 (Bart), e-mail: [email protected] homepage: http://www.student.utwente.nl/~srd/hobihe. e-mail: [email protected] telefoon: 5236 of 4033 (emancipatiewerkgroep studentenvakbond SRD).

Studieverenigingen

@UFtekstun,7,8,1= Inter-Actief

26, 27 en 28 maart wordt een liftwedstrijd georganiseerd naar Maastricht (zie vorige week) # 1 april uitgebreide paaslunch. Binnenkort kan je hiervoor bij Inter-Actief of bij de Accie kaartjes kopen. Voor de boekenverkoop bij IAPC hebben wij nog een commissaris nodig # Het systeem bij Inter-Actief moet vervangen worden. Voor het onderzoeken naar de mogelijkheden van een nieuw systeem willen wij een commissie samenstellen. We zijntevens op zoek naar mensen die de BIK bedrijvendag voor oktober willen organiseren.

Communiqué

De boeken voor de differentiatievakken kunnen besteld worden met de nieuwe design-bestellijsten, te verkrijgen bij de Communiqué-kamer # Het jaarboek is nog verkrijgbaar voor f 3,50; niet-leden f 5 # Studievereniging Communiqué is te bereiken op 053-4894461 en via e-mail: [email protected] En iedere middag tussen half een en half twee, kamer A223.

Stress

Alle leden kunnen de nieuwe almanak ophalen in de Stresskamer # Alle eerstejaars kunnen zich inschrijven voor de voorlichtingen-excursies op het stressbord # Shell geeft f 1000 voor een goed vakantie idee. Schrijf je in voor de Shell Summer Travel Bursaries # De BK-trends en de werktuigbouwkunde-stroomcommissie zoeken nieuwe mensen; inschrijven op het stressbord # In december 1997 vertrekt Stress voor een studiereis (thema: marketing) richting Polen en Tsjechië. We zijn op zoek naar 20 enthousiaste deelnemers; inschrijflijst hangt op het Stress-bord # Voor informatie: kom eens langs of bel 053-4893527.

Scintilla

Scintilla is op zoek een bestuurslid, die tijd vrij heeeft (of kan maken) om een verantwoordelijke taak op zich te nemen. Heb je interesse, neem dan contact op met het bestuur (bijvoorbeeld via email: [email protected]) en informeer naar de interessante compensatie. Op 1 april (en dit is geen grap) vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, 20.00 uur in een bunkerzaaltje # Er is weer een jaarboek # Voor de organisatie van de faculteitsintroduktie wordt nog een aantal mensen gevraagd # Op 2 april excursie naar Philips, 16 april excursie naar Siemens te Zoetermeer. Kijk voor de actueelste STORES-prijzen op internet (WWW.SCINTILLA.UTWENTE.NL.) # Succes met de tentamens!

Isaac Newton

Isaac Newton is nog steeds op zoek naar personen voor: de symposiumcommissie (thema van het komende symposium is Geluid). Je zult beginnen als dagcommissaris en dan met een groep van zes of zeven personen een nieuw symposium opstarten. Het symposium vindt gewoonlijk eind april plaats. De almanakcommissie is ook nog op zoek naar nieuwe redacteuren # Volgende week donderdag excursie naar de Marine. Schrijf je in op het Newtonbord # Galacommissie: er is nog één persoon nodig. Schrijf je in op het Newtonbord # Vanaf 10 maart kun je je opgeven voor de levensgevaarlijke Wargame. Let op het Newton-bord. De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur ( WB Z-103). Telefoon (053- 489)2531; e-mail [email protected];http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Ideefiks

Zondagmiddag 6 april: WWTS-matinee in het Vestzaktheater. De eerste aanmeldingen zijn binnen. Wie volgt? Geef je snel op voor deelname.

Abacus

Vanmiddag is er weer een Mathematisch Café. Timco Visser zal de verrassende Wet van Benford bewijzen en dr. F. Göbel zal iets over veelvlakken vertellen, B-101, 15.30 uur, aansluitend borrel # Na de tentamens en de paasvakantie, op 2 april het EI-festijn. Let op nadere informatie op deprikborden # Zaterdag 12 april komen de ouders van de eerstejaars een dagje kijken. Doe mee! # Op woensdag 16 april vindt het jaarlijkse symposium van Abacus plaats. Je kunt je opgeven voor het symposium bij Abacuskamer of met de bon uit de folder # Excursies, om vast in je agenda te zetten, vinden plaats op 23 april naar de Gasunie en het Groninger Museum en op 4 juni naar Shell in Rijswijk # Leden van Abacus kunnen gegevens op de Abacus Homepage zetten. Reageer! # Wil jij de TW-introductie organiseren? Geef je bij de Abacuskamer op als IKTW. # Borrels op 6 maart; 3, 16 en 29 april.

ConcepT

De nieuwe almanak is af te halen op de ConcepTkamer # De nieuwe Almanakcommissie zoekt nog een ouderejaars student. Shrijf je in op het bekende ConcepTbord # Ook de fotocommissie zoekt nog nieuwe krachten # Het bezoek aan de Heidemij is uitgesteld tot 8 april, inschrijven kan nog steeds # Het symposiumboek is te bestellen op de ConcepT-kamer. Kosten circa f15 # Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884 of gooi een berichtje in de ideeenbus.

Arago

Vanavond om 20.00 uur ALV in B1220, koffie & thee vanaf 19.45 uur. Na de ALV borrel in de Aragokamer. Arago's Buikjesteam en Beentjesteam zijn nog op zoek naar lo(o)p(st)ers # In de paasvakantie kun je meedoen aan de liftwedstrijd naar Parijs. Zoek een partner en hit the road! # Op 5 april is Arago's Eerste Lentegala, de kaartverkoop start op 10 maart.

Alembic

De Cat is uit, met een flitsende nieuwe voorkant! # In verband met de tentamens zal de Alembic-kamer in week 11 en 12 van 10.00 uur tot 15.00 uur geopend zijn # De ouderdag is dit jaar op 23 mei. Zijn je ouders nog nooit geweest, haal dan een inschrijfformulier op de Alembic-kamer # Op 16 april is er een lezingenmiddag voor jongerejaars, waarin enkele jonge ingenieurs over hun werk zullen vertellen # STOOM zoekt nieuwe mensen om cursussen te organiseren. Kom langs voor meer info # Je kunt je nog steeds inschrijven voor de studiereis naar Canada in april 1998!

Sirius

Lijkt het je leuk om actief bezig te zijn naast je studie? Meld je dan aan voor de materiaalcommissie, de sponsorcommissie, de greenpapercommissie of de almanakcommissie # Heb je interesse in de organisatie van de LBD, spreek dan een bestuurslid hierover aan # Voor vragen of opmerkingen kan je altijd langskomen in de Siriuskamer of 053-4893402 bellen. We zijn ook per e-mail te bereiken: [email protected]

Monsoon

Rondje campus is verplaatst naar 17.30 uur. Het blijft wel op maandag. Na het hardlopen gezellig samen in de mensa eten # De Kompas, de handleiding voor de ondernemende student(e), die van plans is in het buitenland stage te lopen of af te studeren is nu ook in de U-take verkrijgbaar.

Sport

@UFtekstun,7,8,1= Introductie Disc Devils Twente

Heb je nog nooit een frisbee aangeraakt? Kom eens langs op de training, 'swoensdags tussen 20.15 en 22.30 uur, op het grasveld bij de Sintelbaan. Meer info 4310153 (Raoul).

Trainingen Klein Verzet

Sinds 4 maart traint Klein Verzet weer op de weg. Vertrek iedere dinsdag om 16.30 uur Sportcentrum voor de twee uur durende wedstrijdtraining. Aansluitend kan in Oldenzaal deelgenomen worden aan de parcourstraining van OWC, helm verplicht. Info bij Maarten 4893890 of Coen 4355053.

TC Ludica

Het opgeknapte paviljoen is open van 10.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot een uur of een. Voor de zomertrainingen kan ieder zich opgeven d.m.v. het opgaveformulier die in 't Snaartje staat van februari en maart.

DBV De Stretchers

Elke training keus uit twee verschillende sporten, twee keer in de week en dat voor maar f20. Kom eens langs op de training op maandag 20.00-21.30 uur of donderdag 21.30-23.00 uur in Sporthal I. Voor info: Jacob of Eric, tel. 4895100.

Euros Zeilen

Zaterdag 22 en zondag 23 maart het Euros Zwaardboottrainingsweekend. Voor meer info/inschrijven, bel Susan 4330610.

GNSK-handballers gezocht

Doe jij aan handbal en heb je zin om meedoen aan de Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen op 15 en 16 mei, doe dan mee aan de selectietraining die H.V. Cabezota binnenkort organiseert. Informatie: Rob Tol, tel. 053-4895026 of Marco Korbag, tel. 074-2505383.

NSK-voetbal

3+4 april NSK-zaalvoetbal voor dames en heren in Eindhoven. Meedoen, bel voor 15 maart Tedo Rijm 4301521; 14+15+16 mei NSK veldvoetbal (heren) in Leiden (meedoen, bel voor 1 april Jos Migo, 2420255). Ben je verder geïnteresseerd in veld- of zaalvoetbal op competitie of recreatief niveau kom dan eens kijken en wordt lid, contactpersoon Marcel Kloosterman (tel. 4338832).

Ligfietsvereniging

Ligfietsvereniging in oprichting zoekt mede-enthousiastelingen. Voor informatie bel 074-2426652, Paul of Bart.

Thibats

Op 22 maart houdt Thibats de open UT-kampioenschappen tafeltennis. Dit toernooi duurt van ongeveer 9.30 tot 18.00 uur. De kosten bij deelname zijn f3 per enkel en f5 per dubbel. Bel de Thibats Evenementen Kommissie: Ferry: 4895075 of Cédric 4895006.

Universiteitsteam Bata

Ben jij de loper, die een goede tijd neerzet én wil uitkomen voor de Universiteit, geef je dan op bij Marcel Kiers. Het eerste team van Kronos zal met enige versterkingen, jij dus, als Universiteitsteam van de UT in de Batavierenrace lopen. De (meeste) kosten zijn gedekt en alles wordt voor je geregeld. Dus loop je hard, heb je eergevoel en wil je gratis meelopen geef je dan op. Tel Marcel Kiers: 053-4338900.

Robin Hoods gezocht

De sportraad geeft jou de kans om i.s.m. Sagittarius kennis te maken met de pijl en boog. Op woensdag 19 maart zal om 20.00 uur de eerste pijl de lucht doorklieven. Deelname is gratis. Voor meer informatie: Sportraad, tel 1144.

Jongleervereniging Trouballs

Zondag 16 maart is er in Delft de Nederlandse Jongleerdag. Voor meer informatie bel Andre van den Bos 053-4342388.

WEEK 11

ZATERDAG 8 MAART

Tomatensoep

***

Gebakken Tartaar-Uiensaus

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 9 MAART

Heldere ossestaartsoep

***

Rollade-Jachtsaus

Pikante Kool of Keuze groente

Rauwkostsalade buffet

Gebakken Krielaardappelen of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 10 MAART

Floridagroentesoep

***

Gebraden Kippebout Bonne Femme

met garnituur van o.a.Aardappel,

Bacon en Champignons,Wortelen en

Dopwerwten-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 11 MAART

Kipvermicellisoep

***

Stampot Boerenkool-Verse worst of

Rookworst-Vleessaus of

G evulde Paprika met Rijst

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 12 MAART

Mexicaanse bonensoep

***

Gegratineerde Lasagne Toscana

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 13 MAART

Heldere groentesoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Saus Tartare

Worteltjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 14 MAART

Champignonsoep

***

Kotelet-Vleessaus

Rode kool-Appelmoes-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gek aardappelen

***

Keuze nagerecht

__________________________________

VEGETARISCHE

__________________________________

MAANDAG 10 MAART

Tomatensoep

***

Omelet Foe Yong Hay-Zilvervliesrijst

Atjar Tjampoer-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 11 MAART

Groentevermicellisoep

***

Pizza

***

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 12 MAART

Bonensoep

***

Sojaburger Hawaï-Gembersaus

Worteltjes-Rauwkostsalade buffet

Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 13 MAART

Heldere groentesoep

***

Bonen Goulash-Roerbak groente

Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

________________________________

H A P A A N T A P

________________________________

GRIEKSE SPIES met Gyroskruiden,

Zazikisaus,Rauwkostsalade,Frites

BRASSERIE MENU

Maandag 10 + Dinsdag 11 maart

Mexicaanse Taco's

Bonenschotel,Rauwkostsalade,Rijst

Woensdag 12 + Donderdag 13 maart

Varkenssteaks van de Grill met Kruidenboter,Verse groente,Frites

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.