INFO

| Redactie

Als u nog wat wilt verbeteren aan de manier waarop u afstudeerders begeleidt, kunt u misschien wat opsteken in deze workshop van het Onderwijskundig Centrum op dinsdag 3 (hele dag) en woensdag 4 november (ochtend). De afgelopen 10 jaren gingen ruim 250 docenten u voor. In de workshop inventariseren we de taken van een begeleider, gaan we na hoe je opdrachten het best kunt formuleren en bespreken we wat het effect is van verschillende stijlen van begeleiden. We stellen het onderwerp beoordelen uitgebreid aan de orde en besteden tevens aandacht aan vaak voorkomende problemen van studenten. Bij dat alles houden we de tijdsinvestering van de begeleider sterk in de gaten: hoe kun je goed begeleiden zonder de beschikbare tijd te overschrijden? Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Informatie: Wim Weenk (2048) of http://utocp189.oc.utwente.nl/oc/. Aanmelding (tot 20 oktober) per: tel. 053-4892050, e-mail: [email protected] of via Internet.

Algemeen

Workshop 'Begeleiding van doctoraalopdrachten'

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 24 september 1998

(formulering ter vergadering vastgesteld).

-Het College van Bestuur heeft, gezien het positieve advies van het Management Team van 24-9-1998, ingestemd met polsing van de door de faculteit Chemische Technologie beoogde kandidaat voor de Van der Leeuw-leerstoel Scheidingstechnologie.

-Het College van Bestuur heeft ingestemd met het verzoek van decaan WB, gezien het positieve advies van het Management Team van 24-9-1998, tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Ontwerptechniek. Tevens heeft het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-Het College van Bestuur heeft, gezien het positieve advies van het Management Team van 24-9-1998, ingestemd met polsing van de door de faculteit Werktuigbouwkunde beoogde kandidaat voor de leerstoel Toegepaste Lasertechnologie.

-Het College van Bestuur heeft de Kaderregeling Werving en Selectie Universiteit Twente 1998 definitief vastgesteld en de regeling in te laten gaan op 1 oktober 1998.

-Het College heeft het Toelagenreglement UT 1998 in beginsel vastgesteld en ter instemming naar het OPUT gestuurd. Als dit overleg niet tot inhoudelijke wijzigingen leidt, is alsdan het reglement definitief vastgesteld.

-Het College heeft: 1.de brief aan de decaan EL m.b.t. de start van de procedure benoeming decaan EL vastgesteld; 2.het concept-profiel decaan EL vastgesteld; 3.De benoemingscommissie is als volgt samengesteld: leden College van Bestuur, prof. dr. W.E. van der Linden.

Alle faculteiten

Sollicitatieronde UniPartners

UniPartners voert voor bedrijven allerlei soorten projecten uit. Onder begeleiding van projectmanagers van UniPartners voeren studenten deze opdrachten uit. UniPartners heeft binnenkort een tekort aan projectmanagers. Daarom wordt in oktober een uitgebreide sollicitatieronde gehouden. Projectmanagers besteden per week ongeveer 10 uur aan hun bezigheden op ons kantoor, zoals het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhoudenmet bedrijven, studenten selecteren, enz. Aan projectmanagers stellen we de eis dat ze tijd hebben en enthousiast zijn. Ben jij een goede projectmanager die het aankomende jaar tijd heeft om ons team aan te vullen, meld je dan aan voor de sollicitatieronde op onze kamer (WB hal V, kamer 127-c) of bel 4893811, e-mail: [email protected].

Integrand Twente

Integrand Twente bemiddelt tussen bedrijven en studenten voor werkopdrachten, stages en afstudeeropdrachten. Integrand is continu op zoek naar enthousiaste studenten die tijdens hun studie enige werkervaring willen opdoen binnen hun eigen vakgebied. Onder de kopjes van de verschillende faculteiten vind je enkele voorbeelden van opdrachten die Integrand op dit moment open heeft staan. Heb je interesse in deze of andere opdrachten of in een bestuursfunctie bij ons, kom dan even langs op de Integrand-kamer (Vrijhof, kamer 120. tel.4893909).

BSK

Colloquium

Sophie van 't Hoogerhuijs over 'Parels van arbeidmarktbeleid'. Een onderzoek naar de mogelijkheid van convergentie van het nationale arbeidsmarktbeleid van vijf lidstaten richting één gecoördineerd Europees arbeidmarktbeleid, zoals gewenst in de werkgelegenheidtitel van het Verdrag van Amsterdam, 16 oktober 1998, 14.00 uur, TWRC C-238.

Voorlichtingsbijeenkomst stage

Voor alle studenten BSK. Op dinsdag 13 oktober a.s. is in zaal BB-4 van 15.45 tot 17.25 uur een verplichte voorlichtingsbijeenkomst voor degenen die in het studiejaar 1999/2000 op stage willen gaan. Tijdens deze bijeenkomst circuleert een rooster voor een gesprek met de stagecoördinator. Stage-aanvraag uiterlijk vrijdag 23 oktober a.s. bij het stagebureau deponeren in de groene postbus bij kamer TW-C-106. Stagesyllabus (16e druk, september 1997 à f8,50 of 17e druk, oktober 1998 à f10) te verkrijgen bij U-Take. Aanbevolen wordt de syllabus vóór de bijeenkomst te bestuderen en mee te nemen. Op het stagebureau ligt iedere morgen een lijst ter inzage van door stagiairs verrichte aktiviteiten. Ook de (meeste) stageverslagen kunnen worden ingezien. Degenen die reeds eerder een stage-aanvraag hebben ingeleverd worden verzocht met het stagebureau kontakt op te nemen op 7, 8 of 9 oktober a.s. ('s morgens). Zij moeten op de afsprakenlijst worden gezet, hun aanvraag aktualiseren en de oude syllabus (ouder dan 16e druk, september 1997) omwisselen (bij het stagebureau) voor een nieuwe (16e druk, september 1997 of 17e druk, oktober 1998). De voorlichtingsbijeenkomst wordt éénmaal per jaar gehouden. Als je absoluut niet kunt, dien je kontakt op te nemen met de stagecoördinator, de heer drs. W.E. Wallinga. ('s morgens 053-4893239/-3240).

Criminologie I (178810)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: de colleges in de weken 44 en 45 worden verschoven van de Woensdag naar de Maandag het 3e en 4e uur in TW D-103 A.

Beleidsrecht (175205)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: het college in week 46 wordt verschoven van Donderdag naar Dinsdag het 1e en 2e uur in TW D-105 B.

Directiesecretaris (m/v) bij de Katholieke Universiteit Brabant

Voor D3 studenten BSK. Bij de Katholieke Universiteit Brabant, Faculteit der Economische Wetenschappen wordt een directiesecretaris (m/v) gevraagd. Hij/zij ondersteunt het managementteam in het algemeen en de faculteitsdirecteur in het bijzonder met name op het gebied van de voorbereiding besluitvorming, het opstellen van beleidsdocumenten op het gebied van onderwijs, onderzoek en beheer. Inlichtingen: Maria Hendriks, tel. 053-4893258 ('s ochtends).

Integrand Twente

Wij zoeken een student(e) BSK die voor een bedrijf in Denekamp een milieubeleidsplan wil schrijven. Duur: 1 à 2 mnd, Ref.nr. 658. Zie 'Alle faculteiten'.

CT

Symposium C.T.S.G. Alembic 1998

Zie mededeling 'Studieverenigingen'.

Zaalwijziging chemische fysica (134004)

Voor D1 studenten CT. Bovenstaand hoorcollege van maandag 3e en 4e uur in de weken 42 t/m 47 wordt verplaatst naar BB6.

Voorbereiding TBK-component technische stage

Voor CT, EL en TN-studenten. Op dinsdag 20 oktober a.s., het 1e t/m 4e uur, vindt er in TW-D103B een voorbereiding plaats voor de TBK-component technische stage (180010). Deelname is verplicht, vooraf aanmelden is niet nodig. Deze bijeenkomst wordt dit collegejaar nog twee keer herhaald, en wel op: maandag 8 februari 1999, het 5e t/m het 8e uur in BB7; donderdag 27 mei 1999, het 1e t/m 4e uur in HAL laag 212 (CC-gebouw). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank v/d Berg, kamer BB322, tel. 4893522, email: [email protected].

EL

IC-Design afstudeeropdrachten

In de industrie is grote vraag naar IC-Designers bij bedrijven als Philips, Ericsson, National Semiconductors en Lucent Technologies. Dit komt vooral door de snelle opkomst van nieuwe telecom toepassingen. Als je mogelijk interesse hebt voor dit leuke snel veranderende vakgebied, neem dan contact op met mensen uit de leerstoel IC-ontwerpkunde. Er staan diverse opdrachten open, voor een belangrijk deel i.s.m. bedrijven. Kijk eens rond op vloer 3 van het EL/TN gebouw of op: http://icd.el.utwente.nl.

240-uurs opdracht

M. Post (Leerstoel S&S-NT) over 'Filter-algoritme t.b.v. Bron-lokalisatie', 15 oktober 1998, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1228.

Integrand Twente

Wij zoeken een student(e) EL die zich voor een bedrijf in Zevenaar wil bezighouden met het verbeteren van een robotarm of een röntgenmeter. Duur: min. 3 mnd. part-time Ref.nr. 688. Zie 'Alle faculteiten'.

Studentassistenten gevraagd

Ten behoeve van verschillende projecten in het kader van 'Aansluiting VWO/WO'. Het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ten behoeve van het studieonderdeel 'Technisch ontwerpen' in de bovenbouw VWO. Voor taakomschrijvingen en aanmeldingen: Ciska Wagenmakers, tel. 053-4892745; e-mail: [email protected].

Voorbereiding TBK-component technische stage

Voor CT, EL en TN-studenten. Zie mededeling CT.

INF/BIT

D-voordrachten BIT

Karianne Braat over 'A framework for the assessment of the suitability of customer centric systems', 12 oktober 1998, 16.00 uur, INF-L212.

R.B.H. de la Haye over 'Shop Floor Control architectures: The practical applicability of standard MES software and architectural concepts in theory', 14 oktober 1998, 13.45 uur, BB-7.

Data Warehousing & Data Mining (232020)

In het kader van het practicum wordt er op 15, 22 en 29 oktober een workshop/practicum Data Mining georganiseerd in samenwerking met NCR. Deze workshop vindt plaats van 17.30 tot 20.15 uur en iedere sessie start in INF-L204. Deelname aan deze workshop is verplicht (evenzo het afronden van het practicum) om deel te mogen nemen aan het tentamen. Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met Mannes Poel, email: [email protected].

Keuzevak BIT-seminar (238200)

Voor INF/BIT. In het BIT-seminar wordt een actueel onderwerp uitgebreid behandeld. De deelnemers, studenten en docenten, vormen een studiegroep. Voor studenten bestaat de mogelijkheid deze activiteit als keuzevak op te voeren. De honorering bedraagt dan 3 SP. Je mag aan meer BIT-seminars deelnemen, je kunt het echter maar een keer als keuzevak opvoeren. Op korte termijn bieden we de volgende twee seminars aan. 1)Reusability 2)Kennis, Communicatie en Logica. Computersystemen behoren bruikbaar en betrouwbaar te zijn. Vele echter voldoen niet aan deze criteria. Daarom moeten informatici (weer) gaan nadenken over de grondbegrippen en de doelstellingen van hun projecten. Het is van fundamenteel belang een helder beeld te krijgen van de rol die kennis en communicatie spelen bij het maken van kwalitatief goede systemen. Dit willen we onderzoeken aan de hand van het boek 'Reasoning about Knowledge' van Fagin, Halpern, Moses en Vardi (MIT Press). Het boek behandelt het representeren van kennis m.b.v. een logisch formalisme. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 20 oktober om 14.00 uur in INF-2126 waar nadere afspraken wordengemaakt over werkzaamheden en verroostering. Je moet je daarvoor wel tevoren aanmelden bij een van de docenten, Rieks op den Akker (tel. 3679, e-mail [email protected]) of Jan Kuper (tel. 3785, e-mail j.kuper@cs.utwente.nl), die ook nadere inlichtingen kunnen verstrekken.

Integrand Twente

Wij zoeken een INF/BIT student(e) die voor een bedrijf in Hengelo een opdracht op het gebied van workflowmanagement wil uitvoeren. Duur 2/3 mnd. ev. langer als afstudeeropdracht. Ref.nr. 505. Zie 'Alle faculteiten'.

TBK/CT&M

Colloquia

Marion van Schaijk over 'Goede inkoop is goedkoop; het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van het besparingspotentieel van inkooppakketten van organisaties', 9 oktober 1998, 13.45 uur, BB5.

Gerco Overeem over 'Betere bedrijfsvoering door prestatiemeting bij Ballast Nedam International', 9 oktober 1998, 15.45 uur, WB Z 122.

Dennis de Haas 'Het ontwikkelen, toetsen en evalueren van een methodiek voor het ontwerpen van een logistiek plan van aanpak voor spoorinfrastructuur bij complexe meerjarige (bouw-) projecten', 15 oktober 1998, 13.30 uur, WB HV 212.

Bert Maathuis over 'Introductie en acceptatie van secundaire grondstoffen in het bouwproces', 27 oktober 1998, 15.45 uur, WB HV 212.

Patrick A.C. Tazelaar over 'Het bepalen en uitwerken van een praktische methode om de voorraad van het centrale distributiecentrum en de decentrale magazijnen van een elektrogroothandel te beheren', 30 oktober 1998, 15.45 uur, CT 1405.

F.C. de Lange over 'Resultaatgericht Coachen. Centrale probleemstelling: is coaching een effectieve manier van leidinggeven? En zo ja, hoe implementeer en evalueer je coaching?', 3 november 1998, 13.45 uur, CT 3520.

Gehouden: Marco de Mol heeft op 6 oktober een voordracht gehouden over 'Een vergelijkend warenonderzoek onder gereedschappen die bedrijfsprocesinnovaties ondersteunen in opdracht van Anaxagoras Procesarchitecten te Enschede'.

Colleges MICS I (221220)

Voor CT&M. Na overleg met studenten heeft de docent besloten het experiment met het vak MICS (221220) te staken en gewoon weer college te gaan geven. Dit betekent dat de volgende colleges zullen worden gegeven: woensdag 14 oktober, 3e + 4e uur: hoofdstuk 4.6 t/m 4.10; woensdag 21 oktober, 3e + 4e uur: hoofdstuk 5; dinsdag 3 november, 7e + 8e uur: hoofdstuk 6; woensdag 4 november, 3e + 4e uur: hoofdstuk 7; woensdag 11 november, 3e + 4e uur: behandeling oud tentamen. Hiermee vervallen dus de eerder afgesproken vragencolleges. Een erratum van het collegedictaat is vanaf vandaag verkrijgbaar bij de secretaresse van MICS, kamer WB W-216.

Verschuiving Inleiding in het programmeren (211000)

Voor TBK P-studenten groep 3a. Het voorbereidend practicum (VP) van dit vak in de weken 44-47 voor groep TBK groep 3a op maandag 7+8 in INF-U1 wordt verschoven naar maandag 3+4 in INF-L208.

Verplaatsing werkcolleges Inleiding programmeren (211000)

Voor TBK-P studenten, groep 3a en groep 3 b. De werkcolleges InleidingProgrammeren op 6 novemer 1998 het 5e en 6 uur worden als volgt verplaatst: TBK groep 3a van INF-U1 naar TW-A118; TBK groep 3b van INF-U2 naar TW-D105 B.

Onderzoeksopdracht

Voor TBK. Laura Staalcenter B.V. Maastricht is een onderdeel van Laura Metaal B.V. te Eygelshoven. In Maastricht wordt in opdracht van afnemers staal bewerkt (loonverwerking) (ca. 80%) en er wordt geproduceerd t.b.v. het eigen bedrijf (ca. 20%). Het grootste deel van de te verwerken materialen wordt per schip aangevoerd (ca. 70%) de rest per auto (ca. 30%) en rechtstreeks gelost in de half fabrikaatopslag, terwijl na bewerken de afvoer plaats vindt door middel van autovervoer. Het productiebedrijf werkt in 2-ploegendienst. De totale productie per jaar bedraagt ca. 100.000 ton. Opdrachtomschrijving: Onderzoek de bestaande logistieke procedures zowel voor de productie als voor opslag en verzending. Het is van belang de aansturing van de totale logistiek goed in kaart te brengen. Doe voorstellen m.b.t. het verbeteren van de logistieke procedures, waarbij implementeren van de goed te keuren voorstellen ter afsluiting van het onderzoek voorwaarde is. Als totaal kenmerk van het onderzoek moet worden gezien de opdracht om de 'materiaalstroom op gang te houden'. Aanvang: zo spoedig mogelijk. Inlichtingen: Dr.ir. H. Boer BB-337, tel. 053-4893506; e-mail: [email protected]./nl.

Internationaal ondernemen/Internationaal Economic Games

Voor TBK en CT&M. De afdeling VOK participeert in de 'International Economic Games' die door AIESEC op dinsdag 20 oktober aanstaande worden georganiseerd. Naast een introductie op het onderwerp van dit jaar 'Oil around the world' biedt de VOK de deelnemende studenten de mogelijkheid om de kennis en ervaringen opgedaan bij het spel te gebruiken voor de afronding van het keuzevak Internationaal Ondernemen (188014). Nadere informatie hieromtrent zal voorafgaand aan het spel op 20 oktober worden gegeven. Voor nadere informatie over de 'International Economic Games' en inschrijving voor deelname kunt u zich wenden tot AIESEC. Daar kunt u tevens aangeven of u geïnteresseerd bent in afronding van het vak op bovenstaande wijze.

BOZ-TBK en BOZ-CT&M gesloten

Voor: alle studenten. Dinsdag 13 oktober a.s. is BOZ-TBK en BOZ-CT&M de gehele dag gesloten i.v.m. werkbezoek aan vestiging Friesland.

Hoorcollege Communicatie (168235)

Voor CT&M. Op vrijdag 16 oktober, 3e + 4e uur, vindt er een hoorcollege plaats van dit vak als onderdeel van het Project Water. Het college vindt plaats in EL/TN EF-T4.

Vervanging stagecoördinator

De stagecoördinator van CT&M, M. Rinket, is gedurende de periode van 9 oktober 1998 tot 1 februari 1999 met zwangerschapsverlof. Zij wordt met ingang van 20 oktober vervangen door de heer F. Schukken, aanwezig op dinsdag en woensdag. Afspraken lopen via BOZ CT&M.

Algemene economie voor CT&M (173800)

Voor D1 studenten CT&M. Betreft: Studenten CT&M generatie '96 en eerder. Voor het vak Algemene Economie (oude curriculum D1, 2 SP) wordt voor het laatst een tentamengelegenheid geboden op woensdag 25 november 1998. Studenten die daarna het vak willen halen, moeten tentamen afleggen in het P-vak Algemene Economie uit het nieuwe curriculum. De tentamenstof van hetP-vak is niet helemaal hetzelfde als die van het oude D1 vak!

Bouw en werking van de gezondheidszorg (176460)

Voor D1 studenten TBK. Roosterwijziging: Voor TBK studenten G-stroom en (eventuele) BSK studenten. De zaal voor de colleges in de weken 42 t/m 46 is HL-212.

Vakgroepvoorlichtingen

Voor D2/D3 studenten TBK. Studenten die zich willen oriënteren op een afstudeerrichting worden in week 42 en 43 de vakgroepvoorlichtingen georganiseerd. Allen vinden plaats in BB4 van 12.30 tot 13.30 uur: maandag 12/10 HRM; dinsdag 13/10: OMST; woensdag 14/10: comm. management & marketing/strategisch management; donderdag 15/10: VOK; maandag 19/10: T&O; dinsdag 20/10: BIK; woensdag 21/10: FM&BE; donderdag 22/10: BR.

ISO Projecten bij UniPartners Twente

UniPartners Twente is met spoed op zoek naar twee studenten (TBK/CT&M) die een project willen uitvoeren bij een klein bedrijf in Enschede. Het bedrijf wil het ISO certificaat behalen, waarvoor er een kwaliteitshandboek geschreven dient te worden. Tijdens het project zorgt onze projectmanager voor begeleiding. De tijdsbesteding bedraagt ca. twee dagen per week. Vergoeding: f2100 p.p. Daarnaast hebben wij nog een project voor een student TBK. Het gaat om een bedrijf dat ISO-gecertificeerd wil worden. Gelijk met het ISO-traject wordt het gehele bedrijf geautomatiseerd. Tijdsbesteding ca. twee dagen in de week. Vergoeding: ± f25 per uur. Informatie: WB hal V, kamer 127-c, tel. 053-4893811, e-mail: [email protected].

Integrand Twente

Wij zoeken: 1)Een student(e) CT&M voor een onderzoek naar de inpassing van de Betuwelijn op een lokale verkeersafwisseling. Duur: ± 3 mnd, fulltime/parttime (bespreekbaar) Ref.nr. 669. 2)Een student(e) TBK die voor de ING wil gaan onderzoeken welke vormen van outsourcing interessant zijn. Ref.B63. 3)Een student(e) TBK die binnen een stage een management-accounting framework wil opzetten bij een dochteronderneming van Shell. Ref.B62. Zie 'Alle faculteiten'.

Voorlichting Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

De Multidisciplinaire Ontwerpopdracht is een projectvak van 6 SP, waarin je met studenten van andere faculteiten werkt aan een ontwerpvraag van een externe opdrachtgever. Dit jaar kun je het vak zowel in het tweede als het derde trimester doen. Op woensdag 14 oktober is er een voorlichtingsbijeenkomst van 12.30 tot 13.30 uur in BB1.

TN

Hoorcollege Lineaire Structuren (152006)

Het eenmalige hoorcollege op woensdag 14 oktober a.s. (5+6) in WB-HIV-206 komt te vervallen.

D-voordracht

K.J. Eleveld over 'Design and simulation of high-Tc RSFQ-circuits', maandag 12 oktober 1998, 15.30 uur, EL/TN T4.

Algemeen Natuurkunde Colloquium

Dr. C.J.M. Schoutens (UvA) over 'Fractional exclusion statistics', woensdag 14 oktober 1998, 16.00 uur, EL/TN T4.

D1: zaalwijziging Inleiding optica (146012)

De werkcollegezaal van vrijdag 5e+6e uur is voor alle groepen gewijzigd in WB HV 212. Dit geldt voor blok 2.

Voorbereiding TBK-component technische stage

Voor CT, EL en TN-studenten. Zie mededeling CT.

TO

Onderwijskundige technologie 2, module 4

De werkcolleges op woensdag 14 en 21 oktober worden met elkaar gewisseld. Dat betekent dat er op woensdag 14 oktober een werkcollege is met als onderwerp 'Vaststellen ontwerpdoelen' (thuisopdracht in te leveren bij dr. W.A.J.M. Kuiper, kamer H 418, uiterlijk maandag 12 oktober, 14.00 uur). En op woensdag 21 oktober een werkcollege met als onderwerp 'Wegen van alternatieven' (thuisopdracht in te leveren bij dr.ir. H.J. Vos, kamer H 105a, uiterlijk op maandag 19 oktober, 14.00 uur.

Deeltijd-Tentamen Onderwijs- en opleidingstelsels (192001)

Uitsluitend voor de deeltijdstudenten vindt een tentamen plaats voor Onderwijs- en opleidingstelsels op vrijdag 13 november om 18.30 uur, 20.15 uur in zaal L216.

TW

Infobrochure Afstudeerspecialisaties Systeem- en Besturingstheorie

Vanaf heden is bovengenoemd informatiebrochure beschikbaar bij BOZ. Doctoraalstudenten die nog geen specialisatie gekozen hebben kunnen in deze brochure uitgebreide informatie vinden.

Practicum NWP voor TW (154021)

In verband met de P-diploma-uitreiking op woensdag 21 oktober a.s. wordt het practicum van deze middag gedeeltelijk verplaatst naar de morgen. Dus i.p.v. het 7e+8e uur nu het 3e+4e uur. Het 5e+6e uur blijft. Iedereen is hierdoor in de gelegenheid om de feestelijke uitreiking in TW-B 209 bij te wonen.

WB

Colloquium

X. van Mechelen (WA) over 'Force predictions of a Linear Permanent Magnet Motor', 16 oktober 1998, 14.00 uur, WB N.105.

WWTS

Brochure 'Een technoloog met visie'

Er is een brochure over de opleiding WWTS verschenen. Deze brochure, getiteld 'Een technoloog met visie' is speciaal bedoeld voor bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties, e.d. Voor studenten die op stage of op sollicitatiebezoek gaan is deze bedrijvenfolder uitermate geschikt om 'de toekomstige werkgever' te informeren over de opleiding WWTS. WWTS-studenten kunnen de folder bij BOZ WWTS (TW A231) verkrijgen.

SPE

Bij het SPE kun je in een gezellige sfeer praten over: kennis en ETHIEK; moderne FILOSOFIE; kritische ECONOMIE; allerlei RELIGIES; je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie.

Discussiegroepen - volgende week: Verhalen spelenderwijs : betekenissen van cultuurverhalen dmv schilderen, drama, enz., woensdag 14 oktober, cursus-1: 16.00-17.30 uur; cursus-2: 19.30-21.00 uur, Hengelosestraat 100, k1.12. HoBiHe : een groep voor homo-bi-lesbi-hetero of wie het nog niet weet, dinsdag 13 oktober, 16.00-17.30 uur, Hengelosestraat 100, k1.12.

De week erna: Friedrich Nietzsche : provocerende teksten van de filosoof met de hamer, dinsdag 20 oktober, 21.00-22.30 uur, Vrijhof 201. De taal van het verhaal : over ontstaan en verstaan van bijbelse literatuur, woensdag 21 oktober, 19.30-21.00 uur, Vrijhof 201. Filosofie maar dan leuk : gesprekken met filosofen van vandaag en gisteren, donderdag 22 oktober, 19.30-21.00 uur, Vrijhof 201. Je kunt altijd meedoen.

Meditatie Zen-meditatie: concentratie, verruiming van je geest, zelfkennis, iedere donderdag onder deskundige begeleiding, 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT. Vesper: iedere donderdag van 17.30-18.00 uur, Stiltecentrum Vrijhof (tegenover kamer 205), een vesper is een korte viering met stilte en meditatieve teksten.

Viering

Informatie SPE-UT: 053-4892369, Vrijhof 203, Pb 217, 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053-4871927, Pb 70.000, Hengelosestraat 100, 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT), 053-4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE), 053-4345107; Arent Weevers (HE), 074-2909064.

SRD

Komt allen op 29 oktober naar de alternatieve opening. Alwaar de krachten gebundeld zullen worden om de verschillende opdrachten uit te voeren.# Heb je vragen over Major/Minor kom eens langs bij de SRD.# De werkgroepen van de SRD kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken. Als je geïntresseerd bent in onderwijs, rechtspositie, milieu, emancipatie, ethiek, activisme of teleleren kun je eens een bijeenkomst bijwonen. Activiteiten bij de SRD zijn zowel inhoudelijk als erg gezellig en kosten niet veel tijd. Kom eens langs bij de SRD voor informatie over een of meer van deze onderwerpen.# Heb je dit jaar problemen met docenten, je huurbaas of de IBG, dan kunnen wij je hiermee helpen. Wij zijn dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Ons kantoor zit in de Vrijhof tussen de CSA en de Centrale Bibliotheek.# Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten, poenboeken en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD.

HoBiHe

Sexuality in Europe is een conferentie die 12-13 oktober in Amsterdam wordt georganiseerd in AEGEE (f20 per 2 nachten). HoBiHe'ers gaan erheen. Mee? http://www.aegee.org/wg/hrwg/index.html en mail HoBiHe om mee te reizen. Op 21 oktober komt de bi-groep bijeen: bel Lisette, tel. 053-4350090 of mail HoBiHe. HoBiHe zoekt: *mensen om een symposium te organiseren aan het einde des jaar; *mensen voor de onderzoeksgroep; *mensen voor HoBiHe in SPE (discussiegroep); *mensen voor verzinnen Loesje-achtige posterteksten; *mensen die uitjes organiseren. web: http://hobihe.srd.utwente.nl, mail: [email protected]. HoBiHe is de homo-emancipatiewerkgroep van de SRD.

Diversen

KIvI

De Afdeling Jonge Leden Oost van het KIvI neemt elkaar met laserstralen onder vuur in het Hengelose LaserQuest Centrum. Iedereen die zich jong genoeg voelt om mee te doen met deze activiteit is van harte welkom. Geef je dan wel ruim van te voren op, zodat we genoeg plaats kunnen reserveren. Oud-mariniers zijn uitgesloten van deelname... Datum: Woensdag 14 oktober, 20.00 uur. Plaats: Laser Quest Hengelo, Pastoriestraat 33, Hengelo. Kosten f13,50 p.p. Aanmelden: Elfride Dijkstra, bureaumanager KIvI Regio Oost, tel. 4097, e-mail: ki[email protected] of Jan-Pieter Fokkema, tel. 053-4763422.

Mixed Up

Mixed Up organiseert iedere donderdagavond van 19.30 tot 23.30 uur jongerenavond. Heb je zin om een avondje naar een café te gaan waar je met andere homoseksuele, lesbische en biseksuele jongeren kunt kletsen onder het genot van een lekker biertje, mixje of colaatje? Bel of mail Albert: 4317014 of [email protected]. Op 22 oktober organiseert Mixed Up een dropping: Schrijf je z.s.m. in achter de bar of mail Albert. Op 14 november is er een ouderavond: laat ouders Stonewall en 't Bolke' zien. Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het COC in Twente.

Studieverenigingen

Abacus

We hopen dat de eerste tentamens van de eerste jaars zijn meegevallen.# Donderdag 15 oktober is het eerste mathematische café van dit jaar. Dit is leuk voor iedereen. Na afloop is er natuurlijk weer een gezellige borrel!# Maandag 19 oktober is er een excursie naar NLR; schrijf je hiervoor in bij de Abacuskamer.# Natuurlijk zijn we zoals gewoonlijk nog steeds op zoek naar mensen die zin hebben om iets leuks te organiseren. De commissies waar sowieso nog mensen voor nodig zijn, zijn de Coco, de symposium- en de uitwisselingscommissie. Voor meer informatie kun je terecht in de Abacuskamer.

Communiqué

Morgen is het de laatste dag je je boekenlijsten kan inleveren voor het tweede trimester. Wil je na die datum nog boeken bestellen, houd dan rekening met een langere levertijd van de boeken;# Zaterdag 17 oktober gaan we kijken bij de opname van het programma Kopspijkers. Schrijf je zo snel mogelijk nog in, want de inschrijving is bijna gesloten. Inschrijven op het mededelingen-bord # Heb je een briefje in je postvakje gekregen dat je je boeken kan afhalen, dan kan dit elke dinsdag en donderdag in de pauze.# Gezocht: mensen voor in de boekencommissie. Aanmelden in de Communiqué-kamer.# Wij zijn in ieder geval elke werkdag tussen 12.30 en 13.30 uur te bereiken in TWRC-A223, via tel. 053-4894461 of via [email protected].

ConcepT

De AkciE organiseert de traditionele Driekampborrel weer op 15 oktober!# Er wordt op 16 oktober een binnenlandexcursie georganiseerd naar de Beneluxtunnel en de Metro Beneluxlijn. Je kunt je daarvoor vanaf nu inschrijven.# Tot 1 november is er de volgende actie: Koop de nieuwe ConcepT-stropdas voor maar f20 en je krijgt de oude ConcepT-stropdas cadeau!# Actief worden bij ConcepT? We zoeken nog nieuwe leden voor de Onderwijs- en Boekencommissie.# Deelnemers van de Buitenlandexcursie naar Engeland moeten voor 13 oktober het bedrag van f400 overmaken op rekeningnr. 12.96.64.308 o.v.v. naam en studentnr.# Heb je nog oude tentamens thuisliggen? Kom ze langsbrengen bij ConcepT en help zo je medestudenten met het uitbreiden van de tentamenbank en uiteindelijk jezelf!# Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT is verder te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884; E-mail: Conc[email protected]; http://www.student.utwente.nl/~ConcepT/.

Arago

Donderdag 15 oktober is de Algemene Ledenvergadering van Arago met aansluitend een gratis borrel voor de aanwezigen.# Op woensdag 14 en 21 oktober zijn om 13.45 uur de algemene leerstoelvoorlichtingen in BB5. De dagen zijn bestemd voor derdejaars of ouder, die zich willen oriënteren op hun toekomstige afstudeerrichting. Aansluitend worden de verschillende leerstoelen open(mid)dag gehouden. Het schema hiervoor wordt nog bekend gemaakt.# Op maandag en dinsdag 19 en 20 oktober draait er om 12.30 uur een film in T4. De toegang is gratis.# Dinsdag 20 oktober is de constitutieborrel in de Tombe. De borrel begint om 17:00 uur en het nieuwe bestuur kan vanaf 17:30 uur gefeliciteerd worden.# Als intrede van de herfst is er op donderdag 22 oktober om 16.30 uur in de Tombe 'De Eikelborrel'.# Donderdag 22 oktober is de deadline voor kopij voor de tweede Focus.

Alembic

Als je geen reclame post van bedrijven of de KNCV wilt ontvangen, kom dan even langs op de Alembic kamer.# Leden kunnen hun jaarboek ophalen op de Alembickamer. Kijk je adres ook eens na in het jaarboek. Klopt het niet, geef dan even het goede adres door.# Je kunt je nu inschrijven voor het Symposium '(Onder)scheiding door membranen' (zie deze rubriek).# De tentamenbundels zijn binnen. Kom ze halen op de Alembic kamer.# Op 21 oktober om 12:30 is er in CT3500 een thema-ASOCT over het nieuwe CT gebouw. Wil je ook weten waar je over 3 jaar in rondloopt en wil je erover meepraten? Kom dan langs. Iedereen is welkom.

Symposium C.T.S.G. Alembic 1998

De symposiumcommissie van C.T.S.G. Alembic van de faculteit CT organiseert op donderdag 22 oktober om 9.45 uur in zaal CC2 van het collegezalencomplex van de UT haar jaarlijkse symposium '(Onder)scheiding door membranen; toepassing van membranen in de chemische industrie'. Het doel is de student inzicht te geven in de manier waarop membranen tegenwoordig worden toegepast in de chemische industrie. Hierbij wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk verschillende toepassingsgebieden te belichten, teneinde een zo breed mogelijk beeld te verschaffen. Tijdens de studie wordt niet veel aandacht besteed aan de membraan-technologie. Dr. Ing. M.H.V. Mulder, werkzaam bij de vakgroep membraantechnologie aan de UT is bereid gevonden de taak van dagvoorzitter op zich te nemen. Deelnemerkosten: studenten: f15; AIO's: f50; buitenleden: f100; deelnemers uit het bedrijfsleven: f250.

TObias

Na het na-intro kamp staan er weer allerlei activiteiten op de planning. Hou dus het mededelingenbord in de gaten of kijk op: http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.# Kom allemaal 13 oktober naar de filmavond van de Accie. Tijd en plaats zijn te vinden op het mededelingenbord.# Als je nog iets wilt inleveren voor de Orator, doe dat dan voor 16 oktober. Dan staat namelijk de kopijstop vastgesteld.# Zin in actief worden binnen een commissie? Kom langs de TObias kamer voor meer informatie.

Isaac Newton

Op 3 tot en met 13 november vindt er voor tweedejaars en ouder een uitwisseling met de universiteit van Dortmund plaats. De voertaal tijdens deze uitwisseling is Engels. Schrijf je voor deze unieke ervaring in op het Newton-bord.# Vanaf deze week kun je je op het newton-bord inschrijven voor de voorstelling van Theo Maassen.# Newton gaat dit jaar de BATA lopen! Als je interresse hebt om mee te lopen kun je je inschrijven op het Newton-bord.# Er worden weer films gedraaid. Kijk op de film-agenda in de Newton-kamer voor de exacte data.# De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend. Telefoon 053-4892531; e-mail: [email protected]; internet: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Sirius

Op 13 oktober is de ALV in de Kelderbar om 20:00. Op de ALV wordt het bestuur gewisseld het kandidaatsbestuur ziet er als volgt uit: voorzitter:Gert-Jan Fernhout,secretaris: Nicole Letteboer, Penningmeester: Frank van Boekel, Commissaris Interne Betrekkingen:Nienke Kraeima, Commissaris Externe Betrekkingen:Norma Lebbink, PR Commissaris:Pieter Jellema,Onderwijscommissaris:Renate Heuseveldt.# Op 14 oktober is de bestuurswisselborrel in 'De Kikker'. Daar kun je het nieuwe bestuur feliciteren.# De foto's van het BIC-kamp hangen voor bij de Siriuskamer je kunt ze nabestellen.# We zoeken een persoon die wil helpen bij de organisatie van het Nieuwjaarsfeest. Dit feest wordt georganiseerd i.s.m. andere studie-, sport- en cultuurverenigingen.# De eerstejaars kunnen hun boekenbestelformulier ophalen in de Siriuskamer, inleveren voor 16 oktober 12:00.# Op 20 oktober is er een excursie naar de Eerste en Tweede Kamer.# Binnenkort kun je met Sirius naar het Lagerhuis! LIVE!

Inter-Actief

Succes gewenst met de tentamens iedereen!# Volgende week dinsdag is de ALV van Inter-Actief en zal het nieuwe bestuur worden ingesteld. De volgende dag is om 17.00 een wisselborrel om het nieuwe bestuur te feliciteren. Bier en fris zullen gratis zijn.# Schrijf je in voor het NKP programmeren, dat op 17 oktober begint.# Als je een stukje schrijft voor de Vizion kun je een studenten-survivalpakket winnen, met essentiële studenten goodies die je niet kunt missen.# Zeker voor eerstejaars een pre: de Grolsch excursie! Een stukje Enschedese cultuur waar je niet om heen kan.

Scintilla

Alle Scintillaleden zijn uitgenodigd voor de ALV van dinsdag 27 oktober om 20.00 uur in EL/tn B1220. Op de ALV wisselt het bestuur van samenstelling, wordt de afrekening van begin 1998 behandeld en wordt er een voorstel tot statutenwijziging ingediend. Het is mogelijk vragen te stellen of opmerkingen te maken over het gevoerde beleid van het afgelopen halfjaar. Alle ALV-stukken zijn vanaf week 43 in de Scintillakamer in te zien.# Op donderdag OF(!) vrijdag 14/15 oktober wordt een excursie naar Lucent georganiseerd, vooral bedoeld voor mensen die aan het afstuderen zijn of bijna die fase in hun studie hebben bereikt. Inschrijven kan op het inschrijfformulier op het prikbord in de kantine. Duidelijkheid over de dag wordt nog gegeven.# Vanaf vrijdag 16 oktober om 16.00 uur is er elke week een vrijdagmiddag-borrel in de Tombe. Alle Scintillianen, medewerkers uit EL/tn en Aragonauten kunnen dan de (werk)week afsluiten onder het genot van een biertje.# Maandag, dinsdag en woensdag 19/20/21 oktober kun je de kaskraker Titanic in T4 bewonderen. De film is gesplitst over drie pauzes, elke dag om 12.30 uur.

Sport

DWV Klein Verzet

Aangezien de gemiddelde Klein Verzetter voor donker thuis moet zijn, zijn we genoodzaakt de trainingstijden aan te passen. De wedstrijdtraining op dinsdag en de intermediate van donderdag worden dit jaar voor het laatst gegeven in week 41. De toertraining van maandag gaat door tot de wintertijd in gaat, maar start vanaf week 41 om 16:00 voor het Sportcentrum. De mountainbiketraining van woensdag start vanaf week 40 om 14:00 voor het Sportcentrum. De zaaltraining start m.i.v. donderdag 5 november om 18:30 in het krachthonk. Ben je niet lid maar wil je wel een keer mee om te kijken, bel dan Koen (053-4326418) of Remco (053-4339092). Of kom een keer langs op een training. Informatie: http://snt.student.utwente.nl/~kverzet.

D.A.V. KRONOS

Meetrainen met de kampioenen? Afgelopen zaterdag is het herenteam van KRONOS Nederlans Studenten Kampioen Atletiek voor Teams geworden! Ook de dames deden van zich spreken met een derde plaats. Dinsdag aanstaande is alweer de laatste atletiek introductietraining van het najaar. Natuurlijk kun je (vanaf dan) ook altijd meedoen met de reguliere trainingen. Introductietraining: dinsdag 13 oktober, 18:00 uur op de sintelbaan UT. Reguliere trainingen: ma., krachthonk, 16:30 uur; di, sintelbaan UT, 18:00 uur; wo., sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; do., FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; za/zo, duurloop. Voor meer informatie: Bram, tel. 053-4315481, Thijs, tel. 074-2502159.

Drienerlose Hockey Club

Na het succes van de 6 tegen 6 competitie, willen wij iedereen uitnodigen met Het Malle Mienen Toernooi mee te doen. Dit mixed recreatie toernooi is op zaterdag 24 oktober '98. Geef je op met een elftal (bij voorkeur gemengd); al heb je nog nooit een stick vastgehouden, je zult zien hoe gemakkelijk en gezellig het is. Het toernooi wordt traditiegetrouw afgesloten met een feest in de Boortoren. Informatie (ook over lidmaatschap): Wouter tel. 4319827, of Esther tel. 4337996.

Kom basketballen bij Arriba!

Heb jij zin om te basketballen, maar denk je dat het eigenlijk niets voor jou is? Kom dan eens naar een van de trainingen van Arriba en doe mee. De training voor de Dames is op dinsdag van 19:30-21:00 uur in het Sportcentrum op de UT. De Heren kunnen op maandag van 19:30-21:00 uur terecht. Bel voor meer informatie 053-4895158 (Jeroen).

Roeien doe je bij D.R.V. Euros!

Vanavond, donderdag 8 oktober, wordt er weer met z'n allen gegeten op de Kwispedoor. Zo rond 20:00 uur zal de ploegindeling voor de regioroeiers plaats vinden. Zorg dat je erbij bent zodat je meteen afspraken kunt maken met je coaches en ploeggenoten. Verder kun je je nog opgeven voor het gezellige Eerste Jaars Weekend op 9, 10 en 11 oktober. Dit jaar gaan we naar het hoge Leeuwarden. Dit unieke weekend, waarbij je iedereen beter leert kennen, mag je gewoon weg niet missen. Dus heb je je nog niet ingeschreven, doe het dan alsnog! Tot vanavond op de Kwispedoor!

T.C. Ludica

Aanstaande dinsdag gaan we met z'n allen naar de Grolsch! Leve de bekende excursies! Voor de nieuwe leden is het natuurlijk een ideale mogelijkheid om eindelijk eens te zien hoe deze nectar nu geproduceerd wordt. Succes verzekerd! Aansluitend is er de mogelijkheid om mee te eten op het Paviljoen. Voor beide zaken moet je je intekenen op de lijst die op het Paviljoen hangt. Waarschijnlijk zal de tossavond hierdoor enigszins in de soep lopen, maar neem gerust je racket mee. Niet iedereen is tenslotte naar de Grolsch geweest... Voor meer informatie: Astrid (4340199) of het Paviljoen (4892347).

Frisbee

De komende weken worden er nog steeds intro trainingen gehouden door D.F.V. Disc Devils Twente. Ultimate frisbee lijkt wat op rugbee, maar dan zonder contact. Er is een landelijke competitie op verschillende niveaus en er kan natuurlijk ook recreatief gespeeld worden. Door middel van overspelen met het team moet geprobeerd worden de schijf in het doelgebied van de tegenstander te vangen. Om dit gedaan te krijgen zijn naast verschillende worpen ook conditie, tactieken en plays nodig. Aan dit alles wordt op de trainingen aandacht besteed. Geïnteresseerd? Kom dan langs op de trainingen, nu nog buiten, op dinsdag en woensdag 20.30, sintelbaanveld. Over een paar weken begint het indoor seizoen en zijn de trainingen in de zaal. Meer info: Marga 053-4330128.

v.v. Drienerlo's Flaza

Ook dit jaar organiseert v.v. Drienerlo het FLAZA-toernooi (flatzaalvoetbaltoernooi). De eerste rondes van dit toernooi vinden op zondag 11, 25 oktober en 13 december 1998 plaats. Naast flats kunnen ook huizen, studievereningingen, medewerkers en vriendenteams aan dit toernooi meedoen. Je kunt je opgeven met een team van minimaal 6 personen. Dit kan d.m.v. een briefje in het postvak van v.v. Drienerlo in het sportcentrum. Vermeld daarop: teamnaam; contactpersoon; adres en telefoonnummer. Het inschrijfgeld bedraagt ca. f50. Inlichtingen: Wilfred van Dongen, tel. 053-4895173, e-mail: [email protected].

Batavierenrace

De 27e Batavierenrace vindt plaats op 24 april 1999 en loopt van Nijmegen naar Enschede. In 25 etappes lopen 7000 studenten 175 km. Daarmee is de Batavierenrace de grootste estafetteloop ter wereld. De Batavierenrace wordt afgesloten met het grootste studentenfeest van Nederland! Studenten kunnen zich inschrijven tussen 1 oktober en 30 november 1998 bij de studentensportraad.

Menu

WEEK 42

ZATERDAG 10 OKTOBER

Soep van de Dag

***

Ragout van Kipkerrie

Sambalboontjes

Rijst

ZONDAG 11 OKTOBER

Soep van de Dag

***

Varkenssteak Bastille - Peper saus

Mexicaanse Groente

Frites of Gekookte aardappelen

MAANDAG 12 OKTOBER

Linzen soep

***

Stampot Zuurkool met

Rookworst of

Speklapje - Vlees saus

of Goulash met Rijst

DINSDAG 13 OKTOBER

Florida Groente soep

***

Gabraden Gehakt - Vlees saus

Bloemkool

Gebakken of Gekookte aardappelen

WOENSDAG 14 OKTOBER

Goulash soep

***

Runderlapje of Verse worst

Rode Kool - Appelmoes

Gekookte of Gebakken aardappelen

DONDERDAG 15 OKTOBER

Franse Uien soep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht - Hollandaise saus

Bietjes

Frites of Gekookte aardappelen

VRIJDAG 16 OKTOBER

Asperge soep

***

Hamburger - Taco saus

Wortelen

Frites of Gekookte aardappelen

_______________________________

VEGETARISCH

_______________________________

MAANDAG 12 OKTOBER

Cellerie soep

***

Gebakken Kaaskroketjes

Brocolli - Kaas saus

Gekookte aardappelen

DINSDAG 13 OKTOBER

Florida Groente soep

***

Groente Schnitzel - Sauce Tartare

Roerbak Groente

Frites

WOENSDAG 14 OKTOBER

Champignon soep

***

Cordon Blue

Boontjes - Tomatensaus

Frites

DONDERDAG 15 OKTOBER

Chinese Tomaten soep

***

Gegratineerde Volkoren Macaroni

Champignons - Groente - Kaas

Vrijdag t/m zondag vegetarisch alternatief

verkrijgbaar bij hoofdbuffet.

H A P A A N D E T A P

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober

Gyros Steaks - Zaziki saus

Frites

BRASSERIEMENU

Maandag 12 + dinsdag 13 oktober

Gebakken Scholfilet à l%orly

Verse Groente

Frites

Woensdag 14 + donderdag 15 oktober

Zurich Gesnetzeltes

Reepjes Vlees im Champignonroom saus

Rosti aardappeltjes

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.