INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 9 juli 1998 -Het college heeft besloten de Regeling Afstudeersteun zoals aangegeven te wijzigen en hiervan aan de CSR mededeling te doen. -Het college heeft besloten het Cartesius Instituut in te stellen als onderdeel van het CSTM en hieraan kf 100 per jaar toe te kennen voor de eeste drie jaar als bijdrage in de opstartfase. -Het college heeft b

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 9 juli 1998

-Het college heeft besloten de Regeling Afstudeersteun zoals aangegeven te wijzigen en hiervan aan de CSR mededeling te doen.

-Het college heeft besloten het Cartesius Instituut in te stellen als onderdeel van het CSTM en hieraan kf 100 per jaar toe te kennen voor de eeste drie jaar als bijdrage in de opstartfase.

-Het college heeft besloten een fusiewerkgroep in te stellen bestaande uit de hoogleraren Rogalla en Fluitman als leden en Reinhoudt als adviseur en deze als opdracht mee te geven een instituutplan op te stellen voor het nieuw te vormen interfacultaire instituut. De heren Van de Braak (CMO) en Van Loon (BCvB) zullen ondersteuning bieden.

-Het college heeft besloten tot de volgende toewijzingen vanuit de Centrale Stimulering Onderwijs: *)aan de faculteit CT t.b.v. de opleiding Milieutechnologie kf 150 in 1998, kf 150 in 1999 en kf 150 in 2000; *)aan de faculteit INF t.b.v. de opleiding Telematica kf 350 (waarvan kf 200 t.b.v. curriculumontwikkeling en kf 150 t.b.v. het bureau Arthur D. Little).

-Het college heeft besloten aan Andersson Elffers Felix conform het voorstel de opdracht te verstrekken en hiervoor f88.000 incl. BTW te reserveren t.l.v. het budget CvB-advieskosten. Het onderzoek dient te zijn afgerond op 1 december 1998. Het voorstel zal aan de OR gezamenlijke diensten worden gemeld.

-Het college heeft besloten een projectgroep Managementcontract in te stellen, die een voorstel voor een integrale aanpak moet ontwikkelen. In de projectgroep hebben zitting: -Van Buchem, HBB, voorzitter; -medewerker BB (Binsbergen); -jurist P&O (mw. De Jong); -medewerker FEZ (drs. H. Klomp); -medewerker P&O (Oude Grotebevelsborg); -op ad hoc basis aangevuld met twee decanen.

-Het college heeft besloten de arbeidsvoorwaarden van OIO's gelijk te trekken met die van AIO's.

-Het college heeft besloten het Beleidsplan HRM vast te stellen en dit ter informatie toe te zenden aan decanen en diensthoofden.

-Het college heeft besloten: a)een premiespaarregeling bij de UT in te voeren met ingang van 1 juli 1998, waarbij de werkgeversspaarpremie voor de jaren 1998 en 1999 wordt vastgesteld op f55 per maand, resp. f660 per jaar; b)een overeenkomst daartoe te sluiten met de ING Bank en het hoofd van de dienst P&O te machtigen daarover met deze bank verplichtende gesprekken te voeren (zo nodig in overleg met H-FEZ); c)het reglement premiespaarregeling UT vast te stellen; d)de premie voor de jaren daarna opnieuw te bepalen, afhankelijk van de deelname.

d.d. 3 september 1998

-Gezien de bereikte overeenkomst tussen de faculteiten Informatica en Elektrotechniek heeft het CvB besloten de heer prof.dr.ir. I.G.M.M.Niemegeers op basis van 50%/50% te benoemen tot hoogleraar op het vakgebied Telematica Systemen en Services bij de faculteiten Informatica en Elektrotechniek.

-Het CvB heeft de heer dr.ir. J.J.W. van der Vegt benoemd tot hoogleraar Mathematics of Computational Mechanics. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 december 1998 voorshands voor een periode van vijf jaar.

-Het College heeft besloten als bestuursleden van het onderzoekinstituut TIM te benoemen: prof.dr.ir. J.G.H. Joosten (voorzitter), ir. H.E.M. Bouland, prof.dr.ir. L. van Wijngaarden. De benoeming geldt voor de huidige instituutsperiode.

-Het College heeft besloten als bestuursleden van het Cornelis J. Drebbelinstituut te benoemen: Dr. F. Eising (voorzitter), ir. T. Leek, prof.dr.ir. P. Bergveld, ir. R.Th. Overakker. De benoeming geldt voor de huidige instituutsperiode.

-Het CvB heeft besloten tot definitieve vaststelling van de Regeling Ouderschapsverlof UT 1998. De enige inhoudelijke wijziging ten opzichte van de Regeling Ouderschapsverlof UT 1995 betreft het niet-doorlopen van de opbouw van vakantiedagen tijdens de verlofperiode. Verder is de regeling qua terminologie en definities aan de CAO en MUB aangepast. De ingangsdatum van de regeling is vastgesteld op 1 januari 1999, dit om te voorkomen dat betrokken personeelsleden overvallen worden door de regeling.

-Het College heeft besloten de Strategienota Chipkaarten aan de UT als uitgangspunt te nemen voor de invoering van de nieuwe chipkaart (SCK97) voor studenten en medewerkers in het najaar van 1998 en stelt in 1998 kf 210 ter beschikking t.l.v. de Beleidsreserve CvB, voor de ombouw van de aanwezige betaalapparatuur, het personaliseren en verstrekken van de chipkaart voor studenten en medewerkers. Met ingang van 1999 krijgt DSZ t.b.v. CSA: a)voor de aanschafkosten van de medewerkerskaart kf 40 via een NNT toegewezen gedurende de looptijd van de nieuwe chipkaart en b)voor de extra aanschafkosten van de studentenkaart structureel kf 20 toegewezen middels een verhoging van de CO van DSZ.

-Het CvB heeft besloten de tweede begrotingswijziging 1998 vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten en de CGV.

-Het College heeft besloten de nota Begrotingsbod 1999 vast te stellen en deze toe te zenden aan de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten; de CoBe en de CGV ontvangen het Begrotingsbod 1999 ter informatie. Een managementsamenvatting van de nota gaat ter informatie naar het Management Team en de Raad van Toezicht.

-Het College heeft besloten akkoord te gaan met het convenant met uitzondering van de formuleringen in artikel 3 en artikel 5, 3e puntje.

-Vastgesteld wordt de verdeling van de aandachtsgebieden tussen de leden van het CvB m.i.v. 3 september 1998. Eveneens wordt daarbij vastgesteld de wijze waarop bij afwezigheid of verhindering van één der leden t.a.v. de uitoefening van die taken in vervanging wordt voorzien.

-Het College heeft, volgens voordracht van de Benoemingsadviescommissie, de volgende personen benoemd tot lid van het interim-bestuur van de StudentUnion: W.A.J.E. Dobbelsteijn, M. Kloosterman, I.A.K. ten Pas en B.J. Vinke. De benoemingstermijn geldt in alle gevallen maximaal een jaar, vanaf 1 september 1998.

-Het College heeft de benoeming van de heer dr.ir. R.W. Schuring bij de faculteit T&M goedgekeurd.

d.d. 17 september 1998

-Het CvB heeft besloten het decanaat WMW van prof.dr. E.R. Seydel te verlengen van 1 juli 1998 tot 1 juli 1999.

-Het College heeft besloten de Verlofregeling Universiteit Twente 1999 in beginsel vast te stellen en voor formeel overleg toe te zenden aan het OPUT. Als het overleg met het OPUT niet tot inhoudelijke wijzigingen leidt, dan wordt dit besluit geacht definitief te zijn en treedt de regeling in werking op 1 januari 1999.

-Het college heeft besloten de nota Break-Even-Point-analyse vast te stellen en deze toe te zenden naar de Raad van Toezicht ter goedkeuring.

-Het College heeft besloten dat de UT voor M% 2 deelneemt in de 2e tranche kapitaalverschaffing Innofonds Twente B.V., te dekken uit de liquiditeit van de instelling.

-Het College heeft besloten tot a)verlaging van het (gemiddeld) standaardmaandtarief Utnet2 tot f29 voor 1998 en f37 voor 1999; b)invoering van tariefsdifferentiatie door verstrekking van korting op het maandtarief voor PC zalen (50%), netwerkprinters (75%) en studieverenigingen (66%). Bovendien heeft het College besloten dat het deel van het tarief voor gebouwbekabeling (passieve componenten) pas dan in rekening wordt gebracht als wordt overgeschakeld op UTP-bekabeling.

-Het College heeft kennis genomen van de bevindingen van de IAD bij de controle van de Jaarrekening 1997 van de Universiteit Twente, neergelegd in de Management Letter IAD 1997 en biedt dit document ter bespreking aan aan de Raad van Toezicht.

-Het College heeft besloten het Privacy-Reglement UT-Chipkaart vast te stellen.

-Het College heeft besloten de voorstellen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van TWAIO's en conventionele OIO's over te nemen en de ingangsdatum met terugwerkende kracht vast te stellen op 1 juli 1998.

-Het College heeft het centraal vergaderschema 1999 vastgesteld. Hierin zijn opgenomen de vergaderdata in 1999 voor het College voor Promoties, het Management Team, College van Hoogleraren, CCO, OWD, CoBe, de overlegvergaderingen van het College van Bestuur met de Centrale Ondernemingsraad, de Centrale Studentenraad en/of de Centrale Gezamenlijke vergadering en de Raad van Toezicht (indicatief).

-Het College heeft de onderwerpen vastgesteld die met redelijke zekerheid kunnen worden aangeboden voor de overlegvergaderingen COR/CSR/CGV 27-10 en 8-12-1998, legt dit vast in een werkplan en zendt dat toe aan voorzitter DB COR en voorzitter DB CSR.

Bellettrie Bibliotheek

Op woensdag 14 oktober 1998 zal de jaarlijkse ALV van de Bellettrie Bibliotheek plaatsvinden. De vergadering begint om 20.15 uur. De stukken liggen vanaf een week van te voren op de balie. Komt allen!

Promoties

J. Gordijn (TO) over 'Computergesturde feedback in modulen', 16 oktober 1998, 13.15 uur, BB2.

ir. S.B. Smith (TN) over 'Stretch transistions observed in single biopolymer molecules (DNA of Protein) using laser tweezers', 16 oktober 1998, 15.00 uur, BB2.

drs. A.P. Nelis (WMW) over 'DNA diagnostiek in Nederland; een regime analyse van de ontwikkeling van de klinische genetica en de introductie vanDNA-diagnostiek tests 1970-1997', 16 oktober 1998, 16.45 uur, BB2.

ir. J. Hendriksen (EL) over 'The E Mosfet a potentiometric transducer based on chemically induced work function changes of electrochemically active films', 22 oktober 1998, 13.15 uur, BB2.

ir. M.W. Beltman (WB) over 'Viscothermal wave propagation, including acousto-elastic interaction', 22 oktober 1998, 15.00 uur, BB2.

mw. drs. E.Th.W. Krabbe (TO) over 'Tussen intuïtie en rationaliteit; een onderzoek naar mogelijkheden tot standaardisatie van leerplanontwikkeling', 22 oktober 1998, 16.45 uur, BB2.

ir. R.M. Seyger (CT) over 'Vulcanization of polybutadiene; a combined model Olefin, solid state NMR and mechanical properties study', 23 oktober 1998, 13.15 uur, BB2.

drs. G.C. van Dijkhuijzen (T&M) over 'Maintenance meets production; on the ups and downs of a repairable system', 23 oktober 1998, 15.00 uur, BB2.

ir. A.M.C. Janse (CT) over 'A compact integrated rotating-cone reactor system for flash pyrolysis of blamass', 23 oktober 1998, 16.45 uur, BB2.

ir. R.J. Dankers (TN) over 'The physics performance and level? Trigger for the inner detector at atlas', 29 oktober 1998, 13.15 uur, BB2.

ir. R.D. Vas-Bhat (CT) over 'Mass transfer accopanied by multi-step reactions and its application to gas-liguid reactor design', 29 oktober 1998, 16.45 uur, BB2.

ir. B.A.G. Bossink (T&M) over 'Doelgericht beheersen en besturen van het bouwproces', 30 oktober 1998, 13.15 uur, BB2.

ir. Y. Wijnant (WB) over 'EHL Contact dynamics', 30 oktober 1998, 15.00 uur, BB2.

Rectificatie: mw. ir. B. de Boer (CT) over 'Relation between microstructure and electrochemical performance for different type of SOFL anodes', 9 oktober 1998, 16.45 uur, BB2.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Integrand Twente bemiddelt tussen bedrijven en studenten voor werkopdrachten, stages en afstudeeropdrachten en is voor de volgende projecten op zoek naar: 1) Een student(e) CT&M voor een onderzoek naar de inpassing van de Betuwelijn op een lokale verkeersafwisseling. Duur: ± 3 mnd, fulltime/parttime (bespreekbaar) Ref.669. 2) Een student(e) die een bedrijf in Oldenzaal wil analyseren en een kwaliteitsboek voor ISO-normering voor het bedrijf wil schrijven. Duur: ± 3 mnd, parttime. Ref.671. 3) Een student(e) TBK die voor de ING wil gaan onderzoeken welke welke vormen van outsourcing interessant zijn voor de ING. Ref.B63. 4) Een student(e) TO/TCW die zich voor een bedrijf in Oosterbeek gaat bezighouden met het ontwerpen van een multimediaal pilot-project. Ref.652.# Heb je interesse in deze of andere opdrachten, kom dan even langs op de Integrand-kamer (Vrijhof, kamer 120. tel.4893909). Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie bij Integrand kom dan naar onze info-lunch op 1 oktober om 12.30 uur.

Bellettrie Bibliotheek

Zie mededeling 'Algemeen'.

Legitimatie tentamens/examens

Voor Alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie middels een bewijs van inschrijving verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen hun collekaart/bewijs van inschrijving zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Gezocht: student assistent voor programeerwerkzaamheden

Voor TW, INF, TO, algemeen. Zie mededeling TO.

Nieuw programma lerarenopleiding

Dit geldt ook voor studenten van WB, EL, CT, TN, TW, INF. Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

Sollicitatieronde UniPartners

UniPartners voert voor bedrijven allerlei soorten projecten uit. Onder begeleiding van projectmanagers van UniPartners voeren studenten deze opdrachten uit. UniPartners heeft binnenkort een tekort aan projectmanagers. Daarom wordt in oktober een uitgebreide sollicitatieronde gehouden. Projectmanagers besteden per week ± 10 uur aan hun bezigheden op ons kantoor, zoals het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhouden met bedrijven, studenten selecteren, enz. Aan projectmanagers stellen we de eis dat ze tijd hebben en enthousiast zijn. Ben jij een goede projectmanager die het aankomende jaar tijd heeft om ons team aan te vullen, meld je dan aan voor de sollicitatieronde op onze kamer WB hal V, kamer 127-c), bel 4893811 of e-mail naar [email protected]

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

De Multidisciplinaire Ontwerpopdracht (6 SP) kan dit jaar zowel in het tweede als in het derde trimester worden gedaan. De bundel met de projecten voor het tweede trimester is zojuist verschenen. Bij iedere BOZ af te halen.

BSK

Met spoed gezocht: 2 studenten voor het T.M.C. Asser Instituut

Voor D2/D3 studenten BSK. Bij het T.M.C. Asser Instituut worden met zeer grote spoed 2 studenten gevraagd voor een project van ca. 1 maand (a f 1.500). Nadere informatie: Maria Hendriks, tel. 053-489 3240 ('s ochtends).

Studentassistenten voor simulatiespel VWO leerlingen

Voor D2/D3 studenten BSK. Voor het bijstellen en ontwikkelen van twee simulatiespelen voor VWO-leerlingen zoeken wij twee studentassistenten. Het eerste project is een bijstelling van het simulatiespel Crisis in Onderwater voor de vakken Geschiedenis/Maatschappijleer. Het tweede project is het ontwikkelen van een nieuw spel, bedoeld voor het vak Economie I. We zoeken naar creatieve BSK-studenten die in staat zijn om, onder begeleiding van enkele VWO-docenten, de onderwijscoördinator en ondergetekende, zo zelfstandig mogelijk aan de projecten te kunnen werken. Het gaat om een aanstelling van één dag in de week voor acht maanden, ingaande 1 november a.s. Aanmeldingen, waarin je in enkele zinnen duidelijk maakt waarom jij de meest geschikte kandidaat bent, stuur je per email.

Vloeistofmechanica (224020)

Voor D2/D3 studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: de (her)tentamens zijn als volgt verroosterd 9-10-98 van 09.00-12.30 uur, 26-01-99 van 13.30-17.00 uur en 28-06-99 van 09.00-12.30 uur. Zie TAST.

Openbare financiën I (173501)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: In week 21 wordt het college (opDonderdag het 7e en 8e uur) ivm een symposium verschoven van TW B-209 naar CC-3.

Openbare financiën II (173502)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: In week 21 wordt het college (op Donderdag het 7e en 8e uur) ivm een symposium verschoven van TW B-209 naar BB-4.

Smoelenboek eerstejaars BSK studenten

Voor Alle studenten BSK. Het smoelenboek (fotogalerij) van eerstejaars BSK studenten is af te halen bij BOZ-BSK tussen 09.00-13.00 uur.

Wijziging Onderwijs- en Examenregeling van Bestuurskunde

Voor Alle studenten BSK. De Onderwijs- en Examenregeling van Bestuurskunde is op een aantal punten veranderd. Van speciaal belang is de volgende verandering. Artikel 16.1 bepaalde voorheen dat de geldigheidsduur van tentamens van de propedeuse 2 jaar was. Dit artikel is veranderd en luidt nu: 16.1 De geldigheidsduur van examenonderdelen van het propedeutisch examen en het doctoraal examen is onbeperkt. Dit betekent dat de geldigheid van tentamens van de Propedeuse voor derdejaars studenten niet in gevaar komt. Besloten is om deze verandering met terugwerkende kracht te laten ingaan. Dus voor studenten die in vorige jaren met deze regel in aanraking zijn gekomen en die verlenging van de geldigheidsduur hebben gekregen, geldt dat de geldigheidsduur nu onbeperkt is. Ook voor vakken waarvan de geldigheid voorheen is vervallen, geldt dat deze weer geldig zijn. Mocht u verdere informatie willen dan kunt u contact opnemen met studieadviseur bert van Rein, tel. 3230, kamer TWRC C-104.

Tentamen Taal en Communicatie I voor herhalers (168601)

Voor TO en BSK. Zie mededeling TO.

Bedrijfseconomie van de collectieve sector (173703)

Voor D2/D3 studenten BSK. Voor dit vak worden in trim. 1 (blok 2) naast de werkcolleges nog drie hoorcolleges gegeven wederom op woensdag 5e en 6e uur; in week 42 en 43 in TW A-114 en week 44 in TW A-101. In week 46 volgt nog een responsiecollege; zelfde tijd in TW A-101. Op het eerste hoorcollege kunnen nog vragen worden gesteld over de testimoniumopdrachten. Die opdrachten behoeven dan ook pas daarna (uiterlijk week 45) te worden ingeleverd. De deelnemers aan de werkcolleges worden verzocht vóór het eerste werkcollege deel I van het leerboek goed te bestuderen.

Voorlichtingsbijeenkomst stage

Voor Studenten BSK. Op dinsdag 13 oktober a.s. wordt in zaal BB-4 van 15.45 tot 17.25 uur een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor degenen die in het studiejaar 1999/2000 op stage willen gaan. Bijwoning van deze bijeenkomst is verplicht! Tijdens deze bijeenkomst circuleert een rooster voor een gesprek met de stagecoördinator. Stage-aanvraag uiterlijk vrijdag 23 oktober a.s. bij het stagebureau deponeren in de groene postbus bij kamer TW-C-106. Stagesyllabus (17e druk, oktober 1998) te verkrijgen bij U-Take. Aanbevolen wordt de syllabus vóór de bijeenkomst te bestuderen en mee te nemen. Op het stagebureau ligt iedere morgen een lijst ter inzage van door stagiairs verrichte aktiviteiten. Ook de (meeste) stageverslagen kunnen worden ingezien. Degenen die reeds eerder een stage-aanvraag hebben ingeleverd worden verzocht met het stagebureau kontakt op te nemen op 7, 8 of 9 oktober a.s. ('s morgens). Zij moeten op de afsprakenlijst worden gezet, hun aanvraag aktualiseren en de oude syllabus omwisselen (bij hetstagebureau) voor een nieuwe (17e druk, oktober 1998). De voorlichtingsbijeenkomst wordt éénmaal per jaar gehouden. Als je absoluut niet kunt, dien je kontakt op te nemen met de stagecoördinator, de heer drs. W.E. Wallinga, 's morgens, tel. 053-4893239 of 3240.

CT

Inschrijving Doctoraal examenvergadering

Voor CT-studenten. Uiterlijk tot vrijdag 13 november a.s. kan men zich opgeven voor de D-examenvergadering en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel 1 en/of 2 op woensdag 9 december a.s. door middel van inschrijving op een intekenlijst bij BOZ-CT, kamer CT A 1.01. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 27 november a.s. Het colloquium dient uiterlijk 20 november a.s. te zijn gehouden. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden is op vrijdag 11 december a.s. in CT2520 op een nader bekend te maken tijdstip. Een exemplaar van het D-verslag dient vóór 27 november a.s. bij BOZ-CT te zijn ingeleverd.

EL

Algemene Practicum Handleiding

Let op! Tijdens het vervaardigen van de APH (Algemene Practicum Handleiding) is de inhoudsopgave niet meegekopieerd. Een inlegvel is bij de UTAKE verkrijgbaar. Degenen die al een exemplaar gekocht hebben, kunnen een inlegvel ophalen bij BOOZ-EL.

Nieuw keuzevak: Electromagnetische Compatibiliteit (EMC, 129347)

Voor EL- en TN-studenten. In het tweede trimester wordt het vak Electromagnetische Compatibiliteit gegeven. Voorbeelden van niet-EMC zijn een GSM telefoon die een pacemaker stoort, de verstoring van de electronische besturing van een voertuig of een betaalautomaat die gestoord wordt door een piezo-electrische aansteker. Het collega gaat in op de basisprincipes en preventieve maatregelen. Elementen die ter sprake komen zijn o.a. generatie en inkoppeling van EM velden, voortplanting storingen via velden en geleiding, niet ideaal gedrag van componenten, overspraak, filters en afscherming. Door middel van voorbeelden en demo's zal regelmatig de koppeling theorie-praktijk worden gelegd. Het vak EMC is in dit collegejaar als code 129347, Deelname aan een project, ingedeeld. Informatie bij de docent: Frank Leferink (tel. ma: 2390, di-vr: 074-2483132; [email protected]) of via de homepage van de leerstoel Telecommunicatie.

INF/BIT

D-voordracht BIT

H.D. Enting over 'ERP implementatie in Telecom organisaties', 8 oktober 1998, 13.30 uur, INF-L204 (demozaal).

Aanmelding D-examenvergadering INF/BIT in december 1998

Voor D3-studenten INF

Voor D3-studenten BIT

Algemeen

Gezocht: student assistent voor programeerwerkzaamheden

Voor TW, INF, TO, algemeen. Zie mededeling TO.

Inleiding Wiskundige Systeemtheorie (156057)

In verband met de Sixt Twente Workshop op 28 mei 1999 wordt het hoorcollege op dinsdag 28 mei (1+2) eenmalig verplaatst van TW-B 209 naar BB 5.

LERAAR

Nieuw programma lerarenopleiding

Dit geldt ook voor studenten van WB, EL, CT, TN, TW, INF. M.i.v. dit cursusjaar is een nieuw programma voor de Lerarenopleiding ingevoerd. Dit bestaat uit een prédoctoraal gedeelte van 14 SP en een postdoctoraal deel van 21 SP. (Er volgt bij aanstelling als leraar nog een inservice-gedeelte van 7 SP). Met de faculteiten WB, EL, CT, TN, TW en INF is de afspraak gemaakt dat studenten vanaf de generatie 1995 het prédoctoraal deel als onderdeel van hun (keuze)pakket kunnen doen. Dit geldt ook voor de zogenaamde 'vakinhoudeijke aanvullingen' die van studenten WB, EL en INF worden gevraagd. Het prédoctoraal deel is weer gesplitst in een oriënterend deel van 6 SP en een verdiepend deel van 8 SP. Het oriënterend deel wordt alsvolgt uitgevoerd: Het onderdeel Oriëntatie Didactiek (199301, 3 SP) wordt gegeven op dinsdag, 7e en 8e uur, beginnend op 5 oktober 1998. Aanmelding graag van tevoren bij mw. Pauline Teppich, tel. 3560, E-mail [email protected] Het onderdeel Oriëntatie Vakpraktijk (3 SP, Wiskunde 199302, Natuurkunde 199303, Scheikunde 199304) is inmiddels gestart voor natuurkunde, met een module waaraan ook studenten van andere disciplines kunnen deelnemen. Het ligt in de bedoeling voor de drie disciplines 'verspringend' te starten, zodat het aantal instapmomenten wordt vergroot. Inlichtingen hierover bij de vakdidactici mw. H. Kramers-Pals (scheikunde, tel. 2101), dhr.E. Welling (wiskunde, tel. 3425), dhr. I. de Bruijn (natuurkunde, tel. 3129). Bij dit onderdeel is ook een stage op school opgenomen. Het verdiepend deel start met Voorbereiding Onderwijskundig Onderzoek (3 SP, 199306) dat in november van start zal gaan. Aanmelding bij mw. Teppich. Studenten van generaties voor 1995 kunnenhet oude programma op grond van een individueel traject volgen en dit volgens plan afronden.

TBK/CT&M

Eenmalige wijziging examenreglement

Er is een eenmalige wijziging van het examenreglement vastgesteld, die geldt voor de generatie '96/'97. De tekst van deze wijziging hangt in de hal bij Bureau Onderwijszaken CT&M.

Colloquia

Gert-Jan Hanekamp over 'Een ontwerp van de voorcalculatieprocessen voor Ballast Nedam Grond en Wegen', 8 oktober 1998, 15.30 uur, WB hal 4 zaal 206.

Jos Dik over 'De evaluatie van een commerciële kostprijsberekeningsmethode'. Een budgetanalyse van de produktieorganisatie en de introductie van een nieuw concept voor kostprijsberekening bij de Philips semiconductor fabriek MOS4YOU in Nijmegen, 16 oktober 1998, 15.45 uur, BB6.

Jurriaan Stelder over 'De invoering van werkblokken voor planning, besturing en rapportage van de onderhoudsprojecten bij KLM Technische Dienst', 19 oktober 1998, 15.00 uur, WB Hal 4, kamer 204.

Jan Bouwman over 'Introductie van nieuwe productieprocessen'. Een onderzoek naar het verbeteren van de organisatie van projecten voor de introductie van nieuwe productieprocessen binnen MOS4YOU, een IC-fabriek van Philips Semiconductors te Nijmegen, 20 oktober 1998, 15.45 uur, WB hal 5, kamer 212.

ISO Projecten bij UniPartners Twente

UniPartners Twente is met spoed op zoek naar twee studenten (TBK/CT&M) dieeen project willen uitvoeren bij een klein bedrijf in Enschede. Het bedrijf wil het ISO certificaat behalen, waarvoor er een kwaliteitshandboek geschreven dient te worden. Tijdens het project, dat enkele maanden zal duren, zal een projectmanager van UniPartners Twente voor begeleiding zorgen. De tijdsbesteding bedraagt ongeveer twee dagen per week, de vergoeding is f2100 p.p. Daarnaast heeft UniPartners nog een project waarvoor een student TBK gevraagd wordt. Het gaat bij dit project om een bedrijf dat ISO-gecertificeerd wil worden. Gelijk met het ISO-traject wordt het gehele bedrijf geautomatiseerd. Tijdsbesteding ± 2 dagen in de week. Vergoeding zal ca. f25 per uur bedragen. Heb jij interesse reageer dan snel en kom langs bij WB hal V, kamer 127-c of bel 4893811. E-mail:[email protected]

International Management oude stijl (188009)

Voor D3-studenten. Studenten uit het oude curriculum kunnen nog deelnemen aan het vak International Management, waarin verschillende sprekers aan het woord zullen komen. Dit is het laatste jaar dat dit vak gegeven wordt! De colleges worden gegeven op woensdag, 3e en 4e uur in BB2. Woensdag 7 oktober is er geen college; 14 oktober zal dhr. Kroon de consequenties van internationalisering voor het financieel management bespreken. Literatuur bij dit vak is een reader, die bij de UTake te koop is (code 890). Het tentamen wordt op woendagmiddag 25 november afgenomen. Meer informatie over dit vak bij: ir. M.M. Walbeek, tel. 053-4893534, [email protected]

Nieuwe internationale afstudeeropdrachten!

Voor TBK studenten. De leerstoel "Bedrijfsvoering in niet-westerse landen" heeft de volgende nieuwe internationale afstudeeropdrachten: verbeteren van het fabricageproces bij een Nederlandse multinational in China; ontwikkelen van een ondernemingsplan voor een informatiecentrum in Kenia; verbetering van het kwaliteitssysteem bij een staalbedrijf in Indonesië. Wanneer u belangstelling heeft om binnen afzienbare tijd bij de leerstoel "Bedrijfsvoering in niet-westerse landen" af te studeren kunt u zich aanmelden bij: Dr. ir. S. J. de Boer, CT-gebouw, Westvleugel kamer 1801, [email protected], 053-4893540 (b.g.g. 4893545). Zie ook: http://www.sms.utwente.nl/vakgr/vok/dtdgrad.htm.

TN

Modules Lage Temperaturen (Deel van 8-SP-vak of als keuzevak)

Vanaf week 41 starten twee van de zes modules van Lage Temperaturen, als onderdeel van het afstudeervak Lage Temperaturen Fysica (145910) of als keuzevak. Beide modules worden verzorgd in de weken 41 t/m 46. Op de maandagen wordt het college Cryogene Technieken gegeven in BB 109 gedurende het 1e en 2e uur. In deze module worden met name technieken behandeld voor de koeling van supergeleidende devices en systemen. Na het vijfde college (in week 45 op 2 november) worden gedurende het 3e en 4e uur een aantal voorbeelden getoond in het laboratorium. Op de woensdagmorgens (1e t/m 4e uur) wordt het college Materiaalkunde van dunne film supergeleiders gegeven in EL/TN 4110. In deze module worden materialen voor dunne lagen behandeld: de laatste ontwikkelingen op het gebied van dunne lagen technologie t.b.v. oxidische materialen, zoals de hoge temperatuur supergeleider. Tijdens de college-uren zullen ook bezoeken aan het dunne-film laboratorium worden gebracht. Tijdens het tweede trimester worden de overige vier LT modulesgegeven (Supergeleidende elektronica: hoogfrequente en digitale toepassingen; Supergeleidende elektronica: sensoren; Grootschalige toepassing van supergeleiders; en Instrumentatie en Biomagnetisme). Ook deze modules worden in principe op maandag- en woensdagochtend gegeven. Details zullen tijdig voor aanvang van het tweede trimester worden gepubliceerd.

Nieuw keuzevak: Electromagnetische Compatibiliteit (EMC, 129347)

Voor EL- en TN-studenten. Zie mededeling EL.

TO

Gezocht: student assistent voor programeerwerkzaamheden

Voor TW, INF, TO, algemeen. Werkzaamheden: het programmeren van statistische algorithmen ten behoeve van psychometrisch onderzoek in S-plus, Pascal of Delphi. Duur van het project en het aantal student assistent eenheden kan in overleg worden bepaald. Inlichtingen en sollicitatie: Mw. Drs. Edith van Krimpen, tel. 3650, e-mail: [email protected]

UT-carpool-site (deeltijders)

Via de UT-carpool-site kunt je je nu aanmelden als carpool-kandidaat. Daarnaast kun je zoeken naar carpool-partners, zowel binnen de UT als daarbuiten. Dit laatste is mogelijk dankzij de koppeling met het zoeksysteem van Twente.NL. Het adres van de pagina is: http://www.twente.nl/weerverkeer/carpool/utinfo2.stm.

Onderwijs in ontwikkelingslanden (197101)

Voor dit vak is een extra college verroosterd op woensdag 11 november 1998, het 1e en 2e uur in zaal L105. De toets wordt verschoven naar woensdag 18 november 1998, het 1e en 2e uur.

Tentamen Taal en Communicatie I voor herhalers (168601)

Het tentamen voor het vak Taal en Communicatie I voor herhalers TO en BSK van vrijdag 9 oktober 1998 van 09.00 -12.00 uur wordt gehouden in zaal TW D 103b.

TW

Doctoraalstage TW (159927)

Voor Doctoraalstudenten TW. Studenten die van plan zijn om in het kalenderjaar 1999 op stage te gaan dienen hiertoe een aanmeldingsformulier in te vullen. Deze formulieren zijn bij BOZ-TW beschikbaar. Je kunt je ook tijdens de stagevoorlichting aanmelden. Deze stagevoorlichting vindt plaats op dinsdag 6 oktober a.s. om 15.40 uur in TW-C238. De aanmeldingsformulieren die je ophaalt bij BOZ-TW dienen uiterlijk 30 oktober a.s. ingeleverd te zijn bij: Diana Dalenoord, kamer TWRC-A203. Na inlevering van dit formulier zul je t.z.t. voor een gesprek met de stagecoördinator TW uitgenodigd worden.

D-voordracht

Marieke Oomen over 'Impact Control for Robotic Manipulators', dinsdag 6 oktober 1998, 13.45 uur, TW-C 238.

Gezocht: student assistent voor programeerwerkzaamheden

Voor TW, INF, TO, algemeen. Zie mededeling TO.

Practicum Trillingen en golven (140541)

In tegenstelling tot de onderwijsmededeling van 10 september jl. blijkt het niet mogelijk te zijn om het practicum naar vrijdagmorgen 2 oktober te verplaatsen. De practicumruimte blijkt nodig te zijn voor een wetenschapsweek. Het betreffende practicum wordt nu verplaatst naar de woensdagmorgen 7 oktober a.s. Namens TN onze excuses voor de verwarring.

WB

Colloquia

G. Heurneman (TMK) over 'Impact and compression-after-impact-testing of a thermoplastic composite', 9 oktober 1998, 14.00 uur, WB T.1300.

D. Demmers (TMK) over 'Comparison of warpage of different reinforced thermoset compounds and its relation with material properties', 16 oktober 1998, 10.00 uur, WB N.105.

Lineaire Algebra (151007)

In verband met de Sixt Twente Workshop wordt het hoorcollege op donderdag 27 mei (1+2) eenmalig verplaatst van TW-B 209 naar BB 5.

WWTS

Wijziging datum schriftelijk tentamen "FWTS" (162190)

Het schriftelijke tentamen van het WWTS-vak "Filosofie van Wetenschap, Technologie en Samenleving" (162190, docenten: Breij en Jelsma) zal op verzoek van de studenten plaatsvinden op woensdag 7 oktober a.s., middagzitting i.p.v. op maandag 5 oktober a.s. middagzitting. De plaats waar het tentamen wordt gehouden zal binnenkort via TAST bekend worden.

SPE

Bij het SPE kun je in een gezellige sfeer praten over: kennis en ETHIEK; moderne FILOSOFIE; kritische ECONOMIE; allerlei RELIGIES; je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie.

Cinecyclus

Themagroepen volgende week: Filosofie maar dan leuk, gesprekken met filosofen van vandaag en gisteren, donderdag 8 oktober, 19.30-21.00 uur, Vrijhof 201. Friedrich Nietzsche , provocerende teksten van de filosoof met de hamer, dinsdag 6 oktober, 21.00-22.30 uur, Vrijhof 201. De taal van het verhaal, over ontstaan en verstaan van bijbelse literatuur, woensdag 7 oktober, 19.30-21.00 uur, Vrijhof 201. Je kunt altijd meedoen.

Meditatie

Viering , Op zondag 4 oktober: viering in de Vrijhof, Audiozaal, 10.30 uur.Thema: De barmhartige Samaritaan, voorganger is Kees Kuyvenhoven.

Informatie SPE-UT: 053-4892369, Vrijhof 203, Pb 217, 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053-4871927, Pb 70.000, Hengelosestraat 100, 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053-4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053-4345107; Arent Weevers (HE) 074-2909064.

SRD

Door tijdens de opening van het academisch jaar o.a. aandacht te vestigen op te weinig student participatie bij de invoering van major/minor is er een balletje gaan rollen wat er toe geleid heeft dat er nu studenten mee gaan denken over major/minor. Onder andere in de stuurgroep komt een student en in de verschillende teams komen ook studenten.# De alternatieve opening is op 29 oktober. Komt dan allen want het beloofd een groots mythisch spektakel te worden waar het begint met de deugd en de ondeugd.# De werkgroepen van de SRD kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken. Ben je geïntresseerd in onderwijs, rechtspositie, milieu, emancipatie, ethiek, activisme of teleleren, dan kun je eens een bijeenkomst bijwonen.# Krijg je dit jaar problemen met docenten je huurbaas of de IBG, dan kun je naar de SRD komen om je probleem op te lossen.# De studentenvakbond SRD is dagelijk bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Ons kantoor zit in de Vrijhof tussen de CSA en de Centrale Bibliotheek. Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten, poenboeken en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD.

HoBiHe

De nieuwe nieuwsbrief van HoBiHe is af te halen op de info-balie van de SRD. 'Sexuality in Europe' is een conferentie die door AEGEE in Amsterdam georganiseerd wordt op 13 en 14 oktober, voor f20 inclusief 2 overnachtingen en een feest. Veel workshops, case studies en lezingen. Wie gaan er mee? Meer info op: http://baz.balpol.tudelft.nl.# Op 7 oktober is er weer een HoBiHe-etentje: Zin om homo's, lesbiennes, bi's en hetero's te ontmoeten? Mail hobihe: [email protected] of bel Tico: 5287.# Op 21 oktober komt de bi-groep bijeen bij Ivor: bel 434 9795 of mail HoBiHe. De onderzoeksgroep zoekt zoekende onderzoekers! Bel Lisette: 435 0090.# Zin om een leuk symposium te organiseren en heb je leuke ideeën? Bel Lisette. Weet je nog leuke Loesje-achtige posterteksten? Mail HoBiHe! http://hobihe.srd.utwente.nl. HoBiHe is de homo-emancipatiewerkgroep van de SRD.

Diversen

KIvI

De wereld lijkt steeds sneller te draaien. Minder tijd is over om meer te doen. Wij hoeven ons daar niet bij neer te leggen. Er zijn technieken om effectiever en efficiënter met je tijd om te gaan waardoor het gevoel van stress kan verdwijnen, je werk daadwerkelijk een keer af is en er tijd over blijft om andere waarden in het leven ruimte te geven. De afdeling Jonge Leden Oost van het KIvI organiseert op zaterdag 10 oktober a.s. van 10.00-16.00 uur een cursus Time Management in zaal WB-W120. Tijdens decursus staan de volgende begrippen centraal: 1)stellen van doelen en prioriteiten; 2)herkennen van overbodige tijdverslinders; 3)'doing the right things right'; 4)omgaan met interrupties en onvoorziene gebeurtenissen. De training wordt verzorgd door Frank van Dalen van het Trainers Collectief Bicom in Amsterdam. Kosten KIvI-leden: f125; niet-leden f175 (incl. koffie, lunch, documentatie). Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra, bureaumanager KIvI Regio Oost, tel. 4097, e-mail: [email protected] of ir. Johannes van Es, tel. 0527-248232.

AFVD Foton

Amateur Fotografen Vereniging Drienerlo (AFVD) Foton is de fotografenvereniging van de Campus. Het is een vereniging voor iedereen die bezig is met fotografie of ermee wil beginnen. We organiseren regelmatig activiteiten, variërend van een lezing of een cursus tot een meerdaagse excursie over de grens. Daarnaast kunnen we onze leden een aantal interessante voordelen aanbieden zoals een eigen doka en goedkoop materiaal. Mocht je interesse hebben in onze vereniging, kom dan eens een keer langs op een schaduwavond, die elke eerste woensdag van de maand in de Vrijhof plaatsvindt, of neem contact met ons op. Een greep uit onze activiteiten de komende tijd: 7 okt. Schaduwavond, bekijken van foto's; workshop modelfotografie; 14 okt. ALV; 21 okt. kalender bespreken. Wij organiseren binnenkort ook weer een dokacursus, welke open zal zijn voor alle geïnteresseerden. Voor meer informatie kun je mailen naar [email protected] of bellen naar Robert: 4895167.

Actieve student gezocht

Het KIvI-Afdeling Jonge Leden zoekt een student voor het organiseren van een weekend voor jonge Europese ingenieurs in Nederland. Dit weekend is in november '99 en wordt samen met de Jonge Leden van het NIRIA en het KLV georganiseerd. Elk half jaar wisselt het voorzitterschap van de federatie van European Young Engineers (EYE) en in de tweede helft van 1999 heeft Nederland de eer om voorzitter te zijn. Het voorzittende land organiseert een weekend waarin de Europese vergadering bijeen komt, maar die vooral ook gericht is op culturele uitwisseling en het laten zien van technologische ontwikkelingen in het gastland. Voor dit weekend wordt een commissie gevormd van zes personen (uit elke vereniging twee). Het KIvI is nog op zoek naar een commissielid die naast de normale bijdrage in de commissie ook de belangen van de student tijdens het weekend in de gaten houdt. De overige commissieleden zijn mensen die 1-3 jaar werkzaam zijn in het bedrijfsleven. De tijdsbelasting zal ca. 1 vergadering per 3 weken zijn en gemiddeld een dagdeel per week. Voor aanmelden/informatie: Elfride Dijkstra, tel. 053-4894097, e-mail: [email protected] of bij ir. Aram de Ruiter, e-mail: [email protected] Reageer snel, want 8 oktober zal de commissie voor de eerste keer bij elkaar komen.

NIVE-JMC Twente

De data voor de snelleestraining die vermeld stonden in de vorige UT-nieuws zijn gewijzigd. In verband met de beschikbaarheid van de trainer is de tweede cursusdag verschoven naar woensdag 28 oktober. De snelleestraining is dus nu op donderdag 22 en op woensdag 28 oktober. Plaats en aanvangstijd zal binnen enkele weken bekend worden gemaakt. De kosten voor niet-leden zijn f50, met beide dagen gratis lunch en een jaar lidmaatschap van NIVE-JMC Twente. Inschrijven kan via telefoon, voice-mail of inschrijflijst, of stuur een mailtje. Verder zijn wij nog op zoek naar mensen die hetjaarlijkse NIVE-JMC Twente Congres willen organiseren. Wil jij meehelpen dit congres op poten te zetten, meld je dan aan voor de Congrescommissie 1999. NIVE-JMC Twente, studentenvereniging voor management, is bereikbaar op Kamer 204 in de Vrijhof op ma/di/wo van 12.30 tot 16.00 uur, tel. 053-4894020, e-mail: [email protected] of www.student.utwente.nl/~nive-jmc/.

Mixed Up

Mixed Up organiseert iedere donderdagavond van 19:30-22:30 in café Stonewall (Walstraat 12-14) jongerencafé voor iedereen die jong (27) en homo, lesbisch of bi is. Om niet in je eentje hierheen te gaan, kun je een mailtje aan Albert sturen ([email protected]) of hem bellen, tel. 431 7014. Op 1 oktober is er om 20:00 uur coming-out avond in de bovenbar. Wissel ervaringen over reacties van de omgeving met anderen uit en hoor alle verschillende 'Hoe vertel ik het-niet-verhalen'. Opgeven niet nodig. Op 22 oktober is er een dropping. Opgeven achter de bar en bij Albert (zie hierboven). Op 14 november is er ouderavond: Laat je ouders Stonewall en 't Bolke 'in het echt' zien. Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het COC in Twente.

Studieverenigingen

Ideefiks

Het Ideefiks intro-weekend (9, 10 en 11 okt.) komt eraan. Je kan nog steeds mee. Kom in de pauze bij de Ideefikskamer langs.# Op 6 november is er een borrel met de alumni-vereniging. Verdere informatie volgt.

ConcepT

Tot 1 november is er de volgende actie: Koop de nieuwe ConcepT-stropdas voor maar f20 en je krijgt de oude ConcepT-stropdas cadeau!# Actief worden bij ConcepT? We zoeken nog nieuwe leden voor de Onderwijs- en Boekencommissie.# Deelnemers van de Buitenlandexcursie naar Engeland moeten z.s.m. het bedrag van f400 overmaken op rekeningnr. 12.96.64.308 o.v.v. naam en studentnr.# Heb je nog oude tentamens thuisliggen? Kom ze langsbrengen bij ConcepT en help zo je medestudenten met het uitbreiden van de tentamenbank en uiteindelijk jezelf!# Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT is verder te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884; e-mail: [email protected] of kijk op de homepage: http://www.student.utwente.nl/~ConcepT/.

Communiqué

Je kunt alweer boeken bestellen voor het 2e trimester. De boekenbestelformulieren voor het 2e trimester kun je voor 9 oktober inleveren in de doos die boven op de postvakjes staat # Na het succes van de vorige excursies naar verschillende tv-programma's is er nu de mogelijkheid om naar het programma Kopspijkers te gaan. De opname is op zaterdag 17 oktober in Amsterdam. Inschrijven is mogelijk zodra de lijsten op het Communiqué-bord hangen. Let goed op, want Vol=Vol.# Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223, tel. (053 489) 4461, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Arago

Dinsdag en woensdag 29 en 30 september zijn de Bedrijven Dagen van de UT. 68 bedrijven en instituten zullen zich presenteren in het CC-gebouw.# Donderdag 15 oktober is de Algemene Ledenvergadering van Arago met aansluitend een gratis borrel voor de aanwezigen. # Woensdag 14 en 21 oktober zijn de algemene leerstoelvoorlichtingen om 13:45 uur in BB5. De dagen zijn bestemd voor derdejaars of ouder, die zich willen oriënteren op hun toekomstige afstudeerrichting. Aansluitend op de algemene dagen zullen de verschillende leerstoelen open(mid)dag houden. Het schema hiervoor wordt nog bekend gemaakt.

Inter-Actief

Op 26 oktober zijn er speciale BIK-bedrijvendagen in het Evoluon te Eindhoven.# Voor verschillende commissies zijn nog vacatures. O.a. de Activiteitencommissie, de Excursiecommissie, Systeembeheer, WWW-Commissie en de symposiumcommissie. Kom langs in de IA-kamer of stuur een mailtje. Zie voor een overzicht in de Vizion.# Win een studentensurvivalkit, met koffie, bier en andere essentiele studenten goodies!Schrijf een stukje voor de Vizion.# Binnenkort zal er weer een Grolsch excursie zijn. Er staat een Gala aan te komen en 17 oktober begint het Nederlands Kampioenschap Programmeren, dat door Inter-Actief wordt georganiseerd. Doe hieraan mee en win f750!! Schrijf je bij Interactief in als team van 3 personen of kijk op http://nkp.cs.utwente.nl/ voor meer informatie.# Inter-Actief op het web: www.inter-actief.net email: [email protected]

Isaac Newton

Vanmiddag is er de na-na-intro-borrel. Heb je nog energie, kom langs, ook als je niet bent mee geweest. Er is tevens de mogelijkheid om fotoÆs bij te bestellen.# Op 3 tot en met 13 november vindt er voor tweedejaars en ouder een uitwisseling met de universiteit van Dortmund plaats. De voertaal tijdens deze uitwisseling is Engels. Schrijf je voor deze unieke ervaring in op het Newton-bord. # Er worden weer films gedraaid. Kijk op de film-agenda in de Newton-kamer voor de exacte data.# De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend. Telefoon (053- 489)2531; e-mail: [email protected]; internet: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Alembic

Op 30 september om 12.30 is het Thema ASOCT. Dit is voor iedereen die wel eens iets meer wil weten over onderwijszaken op onze faculteit. Iedereen is welkom!# Je kunt nu kaartjes kopen voor het feest van 6 oktober. Een kaartje met diner+ verassing kost je maar f25, wil je alleen maar naar het feest en zorg je zelf voor de goede bodem, dan is de prijs slechts f5. Kom allemaal naar de happening van het jaar!# Je kunt je nog tot 12 oktober inschrijven voor de business course van Shell: Gourami! Wil jij ook naar zonnig Spanje met Shell, kom dan even een inschrijfformulier halen op de Alembic-kamer.# Alle leden kunnen een jaarboek afhalen op de Alembic-kamer. Doen, want hij is echt heel mooi. En je hebt er ten slotte voor betaald!

Abacus

Vanmiddag is er een gezellige borrel in de TW-kantine. Het begint om 16:30, komt allen# 15 oktober is de volgende borrel. Voorafgaande aan deze borrel is een matthematisch café.# Op 29 oktober is de Mr. TW verkiezing! Ken je iemand die je geschikt lijkt om hieraan mee te doen, of lijkt het je leuk om hier zelf aan mee te doen, kom dan 'ns langs de Abacuskamer.# We zijn nog steeds op zoek naar (toekomstige) actievelingen die iets leuks willenorganiseren. Zo zijn er nog mensen nodig voor de uitwisselingcommissie, de Coco en de Symposiumcommissie. Lijkt het je wat om iets te organiseren, kom dan eens langs de abacuskamer!

Sirius

Op 13 oktober is de ALV in de Kelderbar om 20:00. Op de ALV wordt het bestuur gewisseld het kandidaatsbestuur ziet er als volgt uit: voorzitter: Gert-Jan Fernhout,secretaris: Nicole Letteboer, Penningmeester: Frank van Boekel, Commissaris Interne Betrekkingen:Nienke Kraeima, Commissaris Externe Betrekkingen: Norma Lebbink, PR Commissaris: Pieter Jellema, Onderwijscommissaris: Renate Heuseveldt. Op 14 oktober is de bestuurswisselborrel in "De Kikker". Daar kun je het nieuwe bestuur feliciteren. # De foto's van het BIC-kamp hangen voor bij de Siriuskamer je kunt ze nabestellen.# We zoeken een persoon die wil helpen bij de organisatie van het Nieuwjaarsfeest dat wordt georganiseerd i.s.m. andere studie-, sport- en cultuurverenigingen.# Het boek van Groenendijk voor overheidsfinanciën en Europese integratie is eindelijk binnen. Na de tentamens is het in de pauzes op dinsdag en donderdag te koop (evt. in overleg eerder). Tijdens de tentamens is er geen verkoop in op dinsdag en donderdag.# Denk eraan om de nieuwe bestelformulieren op tijd in te leveren (voor 7 oktober)! Voor de incassoleden: het lidmaatschapgeld wordt begin oktober afgeschreven, als je geen lid meer wil zijn dien je je lidmaatschap voor 1 oktober op te zeggen.

Stress

De boekenlijsten kunnen tot aanstaande maandag ingeleverd worden in de brievenbus bij de Stress kamer. Je kunt je boeken ook via het internet bestellen op www.stress.utwente.nl.# Iedereen die geïnteresseerd is in het Stress bestuur 1999 en de borrels heeft gemist, kan zich nu nog aanmelden in de Stress kamer. Er is altijd iemand van het bestuur aanwezig.# Verder is er op 30 oktober een excursie naar Akzo Fibers in Emmen. Deze excursie is vrij technisch van aard en voornamelijk interessant voor TBK-p'ers.# Voor iedereen die is meegegaan op het actieve ledenweekend, staan de foto's tevens op onze internetpagina.# Je kunt ook altijd langs komen in de Stress kamer voor een kop koffie, thee of een cola (f1) of mail naar [email protected] of surf naar www.utwente.nl.

Scintilla

Alle leden van Scintilla zijn uitgenodigd voor de ALV van dinsdag 27 oktober om 20:00 in EL/tn B1220. Op de ALV zal het bestuur van samenstelling veranderen. Ook zal de afrekening van de eerste helft van 1998 aan de orde komen, alsmede een voorstel voor een statutenwijziging. Alle ALV-stukken zijn twee weken voor de ALV in te zien in de Scintillakamer.# Dinsdag 13 oktober vind in de Tombe een verlate dierendagborrel plaats. Om bij het thema te blijven zal er bokbier getapt worden.# Er is nog een plaats in de Scintillajaarboekcommissie. Vind je het leuk om grafisch te ontwerpen, sponsoring te regelen of te layouten, kom dan eens langs in de Scintillakamer. Er is altijd een bestuurslid aanwezig (herkenbaar aan de rode bestuursblousse) die je verder kan helpen. Je kunt ook mailen: [email protected]# Ook in de binnenlandse excursiecommissie is nog een plaats vrij.

Sport

D.A.V. KRONOS

Zonder doping toch atletiek beoefenen? Ook aanstaande dinsdag kun je (weer) bij ons terecht voor het volgen van een introductietraining. Natuurlijk kun ook altijd meedoen met de reguliere trainingen. Introductietrainingen: t/m 13 oktober, elke dinsdag 18:00 uur op de sintelbaan UT. Reguliere trainingen: ma, krachthonk, 16:30 uur; di, sintelbaan UT, 18:00 uur; wo, sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; do, FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; za/zo, duurloop. Bel voor meer informatie: Bram (053-4315481), Thijs (074-2502159).

Drienerlose Hockey Club

Wegens succes geprolongeerd: 6x6!! De 6x6 competitie wordt wegens overweldigende belangstelling nog een extra keer gehouden op woensdag 7 oktober. Deelname is wederom geheel gratis en staat voor iedereen open. Doe mee met studentenhuis, flat, jaarclub, dispuut of ander verband. Individueel inschrijven kan ook. De 6 tegen 6 wedstrijden beginnen om 20.00 uur. Uiteraard is ons clubhuis "De Boortoren" na afloop geopend voor de nodige verfrissingen en gezelligheid. Verder zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe leden, zowel op prestatie- als op recreatieniveau. Heb je interesse, kom dan eens langs bij een van de trainingen: H1/2 di./do. 20:30, D1 di./do. 19:00, D2 di. 19:00 en do. 18:30, H3/4 di. 17:45, D3/4 wo. 18:00, H5 t/m 10 wo. 20:00, of op zondag. Informatie: Wouter tel. 4319827, of Esther tel. 4337996.

T.C. Ludica

Aanstaande dinsdag wordt de Toss-avond nieuw leven in geblazen, dan is er: "Iedere Ludicaan op de baan"-Tossavond. Er wordt van iedereen verwacht dat hij/zij opdaagt met rackets en outfit zodat er naar hartelust getosst kan worden. Tevens is dit voor zowel de oude als de nieuwe leden een prima mogelijkheid om elkaar eens wat beter te leren kennen. Natuurlijk kun je voor informatie tercht bij Astrid (4340199), of op de homepage: www.student.utwente.nl/~ludica. Tot dinsdag op het Paviljoen!

Roeien doe je bij D.R.V. Euros!

Vanavond, donderdag 1 oktober, zal het afroeien plaatsvinden, de afsluiting van de introductieperiode. Als je introductieroeier bent, kom dan allemaal om 18.00 uur om te eten en te roeien. Om 22.00 uur begint het afroeifeest met de band Insert Coin. Kom allemaal naar dit feest. Ben je lid geworden van Euros, schrijf je dan meteen in voor het gezellige eerstejaars weekend in Leeuwarden op 9, 10 en 11 oktober.

Batavierenrace

De 27e Batavierenrace vindt plaats op 24 april 1999 en loopt van Nijmegen naar Enschede. In 25 etappes lopen 7000 studenten 175 km. Daarmee is de Batavierenrace de grootste estafetteloop ter wereld. De Batavierenrace wordt afgesloten met het grootste studentenfeest van Nederland! Studenten kunnen zich inschrijven tussen 1 oktober en 30 november 1998 bij de studentensportraad.

Menu

WEEK 41

ZATERDAG 3 OKTOBER

Soep van de Dag

***

Gebraden gehakt - Vlees saus

Sperciebonen

Carré of gekookte aardappelen

ZONDAG 4 OKTOBER

Soep van de Dag

***

Rollade - Vlees saus

Bloemkool

Frites of Gekookte aardappelen

MAANDAG 5 OKTOBER

Hollandse Groente soep

***

Schnitzel - Jacht saus

Groente Macedoine

Gebakken aardappelen met Uien

of

Gekookte aardappelen

DINSDAG 6 OKTOBER

Mexicaanse Bonen soep

***

Mexicaanse Stoof schotel

Roerbak Groente

Rijst of Gekookte aardappelen

WOENSDAG 7 OKTOBER

Uien soep

***

Gebakken of Gepocheerde Vis

of Vleesgerecht - Curry saus

Wortelen

Frites

DONDERDAG 8 OKTOBER

Tomaten soep

***

Lasagne gegratineerd met Kaas

Doperwten

VRIJDAG 9 OKTOBER

Heldere Ossestaart soep

***

Kotelet of Gevulde Paprika

Paprika saus

Snijbonen

Gebakken of Gekookte aardappelen

_______________________________

VEGETARISCH

_______________________________

MAANDAG 5 OKTOBER

Hollandse Groente soep

***

Tomaat - Mozarella taartjes

Roerbakgroente

Zilver Vlies Rijst

Paprika saus

DINSDAG 6 OKTOBER

Bonen soep

***

Soja Burger Haway - Kerrie saus

Sperciebonen

Gebakken aardappelen

WOENSDAG 7 OKTOBER

Uien soep

***

Gebakken Kaas Plak - Tomaten saus

Groente Macedoine

Frites

DONDERDAG 8 OKTOBER

Tomaten soep

***

Boeren Omelet met Kaas

Gemengde Groente

Gebakken aardappelen met Uien

Vrijdag t/m zondag vegetarisch alternatief

verkrijgbaar bij hoofdbuffet.

H A P A A N D E T A P

Maandag 5 t/m vrijdag 9 oktober

Herfst Bok Bier Stoof schotel

BRASSERIEMENU

Maandag 5 + dinsdag 6 oktober

Boeren Omelet

Verse Groente

Stokbrood

Woensdag 7 + donderdag 8 oktober

Shoarma Schotel - Diverse sauzen

Verse Groente

Gebakken aardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.