INFO

| Redactie

-Gezien het voorstel van de faculteit CT, vervat in brief km. 296.561+bijlagen d.d. 25-3-1998, en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 9-4-1998, heeft het college besloten in te stemmen met de polsing van door de decaan CT beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar 'Computational Chemistry'.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 9 april 1998

-Gezien het voorstel van de faculteit EL, vervat in brief km. 296.793+bijlagen d.d. 30-3-1998, en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 9-4-1998, heeft het college besloten in te stemmen met de polsing van door de decaan EL beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar 'Elektro-Akoestiek'.

-Gezien het voorstel van de faculteit EL, vervat in brief km. 296.671+bijlagen d.d. 2-4-1998, heeft het college besloten de heer dr.ir. F.G. Kuper te benoemen tot hoogleraar æBedrijfszekerheid van Informatietechnische ComponentenÆ. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte ingaande 1 mei 1998 voor een periode van drie jaar.

-Gezien het voorstel van de faculteit EL, vervat in brief km. 296.792+bijlagen en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 9-4-1998, heeft het college besloten in te stemmen met het verzoek om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel 'Opleidingsdirecteur EL' en verleent daarbij tevens de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Gezien het voorstel van de faculteit EL, vervat in brief km. 296.721+bijlagen d.d. 12-3-1998 en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 9-4-1998, heeft het college besloten in te stemmen met het verzoek om tot werving voor de leerstoel 'Signalen en Systemen' te mogen overgaan.

-Het college heeft besloten tot een extra toewijzing van kf 49 voor de aanstaande opening van het Academisch Jaar en de DiÙsviering en brengt dit bedrag ten laste van de Reserve CvB 1998.

-Gezien de notitie 'Over samenhang in onderwijs- en onderzoekbeleid', gehoord de discussie in het Management Team op 19-2-1998, overwegende dat het wenselijk is inzicht te geven in de samenhang van diverse beleidsinitiatieven op het gebied van onderwijs en onderzoek die de afgelopen periode zijn ontplooid en dat de notitie een bruikbare opstap biedt voor de totstandkoming van het Instellingsplan 1999-2002,

heeft het college besloten de notitie 'Over samenhang in onderwijs- en onderzoekbeleid' vast te stellen.

-Gezien de nota Leerstoelenbeleid, gehoord de uitkomst van de behandelingen in het Management Team d.d. 22-1-1998, 19-2-1998 en 26-3-1998, overwegende dat vanwege vergrijzing, toenemende concurrentie en de druk op de arbeidsmarkt het noodzakelijk wordt geacht aandacht te besteden aan werving, selectie, benoeming en arbeidsvoorwaarden van leerstoelhouders daar deze een sleutelfunctie binnen de UT vervullen van doorslaggevend belang zijn voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek,

heeft het college besloten de nota Leerstoelenbeleid vast te stellen en ter informatie voor te leggen aan de COR en de CSR. Hoofd P&O wordt verzocht de uitwerking van deze nota ter hand te nemen.

-Het college is positief over het Actieplan Internationaal Onderwijs en legt dit voor advies voor aan het Management Team. Het college heeft in principe besloten tot het inrichten van een Graduate School Twente en zal zo spoedig mogelijk hiervoor een manager benoemen, die tevens de opdrachtkrijgt de internationale marketing vorm te geven in overleg met de dienst VEB.

-Gezien de brief van voorzitter Centrale StudentenRaad d.d. 25-2-1998 (km 295.803), overwegende dat de start van de Centrale StudentenRaad grotere inspanning vergt dan in eerdere besluitvorming werd verwacht en dat de onkostenvergoeding niet eerder ter sprake is geweest, heeft het college besloten voor het zittingsjaar 1998/1999 de vergoeding voor raadsleden van de Centrale StudentenRaad vast te stellen op f3.100,- per jaar en voor leden van het Dagelijks Bestuur op f4.340,- per jaar en voor alle raadsleden een forfaitaire onkostenvergoeding te verstrekken van f1.000,- per jaar.

-Het college heeft de benoeming van de heer dr.ir. P.W. Verhagen tot opleidingsdirecteur Toegepaste Onderwijskunde goedgekeurd.

Besluiten Raad van Toezicht

d.d. 5-9-1997

d.d. 27-11-1997

d.d. 17-12-1997

Centrale Studentenadministratie

Er zal geen publikatie meer van tentamenroosters in UT Nieuws plaatsvinden!!! De tentamens kunnen in het TAST-systeem worden opgevraagd!

Verkiezing Centrale Studentenraad op 10 juni 1998

Lijst 1 : Democraten Drienerlo: 1.Charlene Versluys. 2.Claudia Stijlen. 3.Anneke Schoonhoven. 4.Christian Bressers. 5.Marco Simons. 6.Joost de Graaf. 7.Miranda Martens. 8.Joris van Nunen. 9.Bernie Nissen. 10.Tessa van Schoonhoven. 11.Roel Jansen. 12.Joost Reuzel. Lijst 2 : CaBaal: 1.Remco Vogelezang. 2.Wim v.d. Griendt. 3.Sjoerd Pater. 4.Menko Soeters. 5.Ellen Lichteveld. 6.Dirkjan Stevens. 7.Femke Box. 8.Henrieke Warger. 9.Vincent Smedinga. 10.Ruben Welschen. 11.Jeroen van den Bos. Lijst 3 : Kiesvereniging Progressieve Samenwerking (KPS): 1.Hedwig van Delden. 2.Roelof van Dijk. 3.Cornelie van Driel. 4.Jeroen Rook. 5.Tabitha Dingjan. 6.Hilde Laffeber. 7.Bernd Vinke. 8.Maarten Bosscher. 9.Ivette Berends. 10.Willem Strijbosch. 11.Jan Willem van Veen.

Voorlopig reglement voor de centrale studentenraad van de Universiteit Twente (relevante bepalingen). Artikel 5: Het college van bestuur stelt de werkdag vast waarop de stembiljetten om 12.00 uur door de centrale verkiezingscommissie dienen te zijn ontvangen. Het college van bestuur doet hiervan mededeling aan de centrale verkiezingscommissie en aan de bij de universiteit ingeschreven studenten. Artikel 11: Iedere kiesgerechtigde persoon kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigde personen een stembiljet invullen, mits hij of zij door deze personen schriftelijk daartoe is gemachtigd. Artikel 12: 1)De kiezer brengt zijn stem uit door precies één stemvak, geplaatst voor de naam van zijn keuze, in te vullen en vervolgens het stembiljet in de door hem te sluiten retourenveloppe: a)aan de centrale verkiezingscommissie te verzenden, of: b)te deponeren in een stembus welke zich, op de dag als bedoeld in artikel 5 en op de werkdag daarvoor, op een door de centrale verkiezingscommissie aangewezen plaats envast te stellen tijden bevindt. 2)Stembiljetten die na het in artikel 5 bedoeld tijdstip door de centrale verkiezingscommissie worden ontvangen worden van onwaarde verklaard. De werkdag als bedoeld in artikel 5 is vastgesteld op woensdag 10 juni 1998. De stembus bevindt zich in de Hal van het BB-gebouw op dinsdag 9 juni van 09.00-17.00 en op woensdag 10 juni van 09.00-12.00 uur.

Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel zoekt naar een student of afgestudeerde met enige ervaring in het uitvoeren van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Met een enquête wil de Stichting Mantelzorg 'Losser De Globe' de precieze omvang van de huidige mantelzorg in de regio te weten komen. De Stichting biedt hulp aan mensen die (een deel van) de zorg van hulpbehoevende vrienden of familieleden op zich nemen. Ook wil Losser De Globe meer weten van de problemen waar mantelzorgers tegenwoordig tegenaan lopen. De resultaten van het onderzoek moeten de dienstverlening verbeteren en de problematiek van de mantelzorg verhelderen. De wetenschapswinkel kan helpen met het versturen van schriftelijke enquêtes, en heeft ervaring met het afnemen van telefonische interviews onder een grote doelgroep. Nadere informatie: Egbert van Hattem (Wewi, Vrijhof 207/208), tel. 4407/3848, email: [email protected]

Promoties

Marcelino Hermanus Bernardus Grote Gansey over 'Toward the medical application of supramolecular building blocks', 14 mei 1998, 13.15 uur, BB2.

Paulus Adrianus Simon de Wit over 'On control of linear induction motors', 15 mei 1998, 15.00 uur, BB2.

Hans Ronald Krikke over 'Recovery strategies and reverse logistic network design', 22 mei 1998, 15.00 uur, BB2.

Bart Jochem Julius Joost van der Linden over 'Mechanical modeling of skeletal muscle functioning', 28 mei 1998, 13.15 uur, BB2.

Glenn Rexwinkel over 'The removal of chlorinated hydrocarbons from aqueous streams using hydrophobic sorbents', 29 mei 1998, 13.15 uur, BB2.

Hendrik Gooijer over 'Flow resistance of textile materials', 29 mei 1998, 15.00 uur, BB2.

Gepromoveerd :

Alexander Wilhelmus Heerink over 'Ins and outs in refusal testing', 8 mei 1998.

Gerry Asselina Holsbrink-Engels over 'Computer-based role playing for interpersonal skills training', 8 mei 1998.

Pieter Huizenga over 'The continuously filtering slurry reactor', 8 mei 1998.

Alle faculteiten

Centrale Studentenadministratie

Er zal geen publikatie meer van tentamenroosters in UT Nieuws plaatsvinden!!! De tentamens kunnen in het TAST-systeem worden opgevraagd!

Student/afgestudeerde gezocht

De Wetenschapswinkel zoekt een student of afgestudeerde met enige ervaringin het uitvoeren van sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor Stichting Mantelzorg 'Losser De Globe'. Zie mededeling 'Algemeen'.

BSK

Afstudeercolloquia

Wytske Boomsma over 'Doorlichting, een brug te ver?' Een onderzoek naar het ontwikkelen van een doorlichtingsfunctie bij het Ministerie van Justitie om op basis hiervan een richting te geven voor normering van kostprijzen, 20 mei 1998, 11.00 uur, CT-3522.

Afstudeeropdracht bij het Onderzoeksbureau SGBO (VNG)

Voor D3 studenten BSK. Op zeer korte termijn zoekt het onderzoeksbureau SGBO van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een student die in het kader van een afstudeeropdracht aan de hand van enkele thema's een groot aantal collegeprogramma's wil beschrijven. Aansluitend is er bij SGBO ruimte om deze opdracht uit te breiden tot een afstudeeropdracht. De opdracht ligt nog volledig open, maar eis is wel dat deze zomer de eerste resultaten van de beschrijving kunnen worden gepresenteerd. Meer informatie kan worden gekregen bij [email protected]

Afstudeeropdracht bij de gemeente Lelystad

Voor D3 studenten BSK. De gemeente Lelystad biedt een afstudeeropdracht. Onderwerp: Gemeentelijke armoedebestrijding. Onderzoek naar succes en faalfactoren van het brede gemeentelijke beleid (gebruik voorzieningen, beperking vaste lasten, inkomensondersteuning, bevordering participatie) en naar behoeften bevolking. Betreft zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Aanvang: Op korte termijn. Inlichtingen: Stagebureau BSK, TW C-103, tel. 053-489 3239 ('s ochtends).

Openbare financiën II (173502)

Voor D1 studenten BSK. In verband met het uitvallen van de colleges op 2e Pinksterdag en op Hemelvaartsdag worden voor dit vak twee extra colleges ingelast op woensdag 7e-8e uur in week 22 en 23, respektievelijk op 27 mei en op 3 juni a.s. in BB-4. Het college op do. 28 mei a.s. 7e-8e uur komt te vervallen.

Openbare financiën I (173501)

Voor P studenten BSK. Voor dit vak staan voor dinsdag 5e-8e uur en woensdag 1e-4e uur werkcolleges verroosterd in een aantal zalen. Die verroostering heeft plaatsgevonden om in blok 6 tijd te reserveren voor het uitvoeren van de opdrachten, waarover in een eerdere mededeling informatie is geboden. Het uitvoeren van die opdrachten is facultatief en kan in groepsverband of individueel plaatsvinden. Voor groepsoverleg zijn niet de genoemde zalen, maar ruimten bij CT&M gereserveerd (nadere verdeling daarvan over de groepen vindt plaats bij het eerste college op maandag 18 mei).

Oriëntatie Bestuurskunde (178510)

Voor P studenten BSK. In aanvulling op de eerdere onderwijsmededeling het volgende. De simulatie vindt woensdagmiddag 20 mei plaats van het 5e (en niet het 3e uur) tot en met 8e uur. Voor studenten die op die datum absoluut verhinderd zijn, wordt een week later op woensdagmiddag 27 mei het 5e-8e uur in INF HL-208 nog een simulatie gedraaid (max. 15 studenten). Opgave voor die extra simulatie kan tijdens het eerste college op dinsdag19 mei.

Oriëntatie Bestuurskunde (178510)

Voor P studenten BSK. Voor dit vak dient te worden aangeschaft: Reader Interdisciplinair blok Organisatie en Financieel Management over Kerntaken (nr. 770, verkrijgbaar bij de UTake, f28,75). De hoorcolleges voor dit vak lopen tot en met dinsdag 9 juni. Verder is er op woensdagmiddag 20 mei (3e tot en met 8e uur) een simulatie gepland. Aanwezigheid daarbij is verplicht. Het vak wordt getoetst door groepsopdrachten die gedurende het blok moeten worden gemaakt (in te inleveren eind week 24), en door een individuele opdracht (in te leveren eind week 27). Het schriftelijke tentamen, gepland in week 27, vervalt. Nadere informatie over simulatie, groepsindeling en opdrachten wordt gegeven op het eerste hoorcollege (dinsdag 19/5,1e en 2e uur). Nadere inlichtingen: Dr. N. Groenendijk, C-321, tel. 4106.

Openbare financiën I (173501)

Voor P studenten BSK. Voor dit vak wordt gebruik gemaakt van Koopmans c.s., Overheidsfinancien, 8e druk, 1995, en van de syllabus Openbare financiën I (1997/1998), verkrijgbaar bij de UTake. De hoorcolleges worden verzorgd door drs. A. Ros (EUR). Daarnaast is er de mogelijkheid wekelijks in groepen of individueel opdrachten te maken waarin de stof aan bod komt. Bij deelname aan deze opdrachten vervalt een deel van het schriftelijk tentamen. Voor groepsoverleg e.d. zijn ruimten bij CT&M gereserveerd. Opgave voor deelname aan de opdrachten via de intekenlijst bij BOZ, of tijdens het eerste hoorcollege op maandag 18/5. Op dit college zullen ook de betreffende opdrachten worden uitgedeeld. De syllabus 'Zelfstudie' van vorig jaar is niet meer bruikbaar. Nadere inlichtingen: Dr. N. Groenendijk, C-321, tel. 4106.

Openbare financiën II (173502)

Voor D1 studenten BSK. In verband met Pinksteren verschuift het college van maandag 1 juni 1998 naar woensdag 3 juni 1998 het 7e en 8e uur in BB-4.

Straf- en strafprocesrecht (175810)

Voor D2/D3 studenten BSK. Het uitgevallen college straf- en strafprocesrecht van 23 april jl. wordt vervangen door een college op woensdag 10 juni 1998, van 10.15 tot 13.15 uur in zaal TW A-112. Het herziene rooster is als volgt: 28 mei (formeel strafrecht); 4 juni (formeel strafrecht en OM); 10 juni (strafrechtelijke handhaving van bestuurlijke wetten); 18 juni (bestuurlijke handhavingen corruptiebestrijding). Prof. Buruma zal op 28 mei de vragen uit de reader van week 1 en week 2 behandelen. U dient deze vragen dan ook thuis schriftelijk voor te bereiden.

Interdisciplinair project Bestuurskunde en Communicatie (178513)

Voor D1 studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: Ten onrechte staat op 12 mei 1998 een tentamen verroosterd, dit komt te vervallen.

Interdisciplinair project informatisering (178515)

Voor D1 studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: Ten onrechte staat op 4 mei 1998 een tentamen verroosterd, dit komt te vervallen.

Voorlichtingsavonden Afstudeerrichtingen

Voor Alle studenten BSK. De afstudeerrichtingvoorlichting is op maandag 25 en dinsdag 26 mei a.s. Onderstaand de indeling: Hoofdstroom Bestuurskunde: Maandag 25 mei 1998. 19.00-19.45 uur in TW C238: Inrichting van het Openbaar Bestuur (dr. S.A.H. Denters). 19.50-20.35 uur in TW-C238: Beleidsstudies (dr. P.J. Klok). Hoofdstroom Bestuurskunde en Europese Bestuurskunde: Dinsdag 26 mei 1998. 19.00-19.45 uur in TW-C238: Nationaal Bestuur en Europese Integratie, en Internationale Betrekkingen en Europese Integratie (dr. J.H. de Wilde). 19.00-19.45 uur in TW-B209: Organisatie en Financieel Management (dr.T.P.W.M.v.d. Krogt). 19.00-19.45 uur in TW-D103B: Bestuurskundig Onderzoek en Theorie (dr. C.W.A.M. Aarts). 19.50-20.35 uur in TW-B209: Veiligheidsstudies (prof. dr. G.J.N. Bruinsma). De studiewijzers voor alle afstudeerrichtingen zullen die avonden beschikbaar zijn in de zalen.

Herkansing TCW 1 (168600)

Voor TO/BSK-studenten. Zie mededeling TO.

Wetenschapswinkel UT

Voor TCW, BSK en T&M. Wewi heeft diverse projecten in de aanbieding voor studenten. Zie mededeling TCW.

CT

TBK component Technische Stage (180010)

Voor studenten TN, CT, EL die op stage gaan. Zie mededeling TN.

EL

Studeren in het buitenland

Recent is er informatie van drie universiteiten binnen gekomen voor voortzetting van het uitwisselingsprogramma Socrates. Het betreft: -Universite catholique de Louvain. -Royal Institute of Technology in Stockholm. -Institut National Polytechnique de Grenoble. Daarnaast zijn er nog vele andere universiteiten mogelijk. Ook is er info over zomerstages bij IMEC in Leuven (van 3 augustus tot 10 september 1998, http://www.el.utwente.nl/onderwijs/stage/zomerstages.shtml). Heb je interesse een deel van de studie in het buitenland te doen, kom je dan eens oriënteren bij: Willemien Wallinga-de Jonge, [email protected], tel. 2763. Voorlopig nog: 6256, later EL/TN B1132.

Roosterwijziging college Oriëntatie op de tele-informatica (125162)

Dit college zal eenmalig verschoven worden. Het college van donderdag 28 mei (week 22) komt te vervallen en wordt gegeven op woensdag 27 mei, het 5e en 6e uur, in TW D 103a.

Stageplaats bij IMT

Stageplaats bij het Institut de Microtechnique Universite de Neuchatel (IMT). Het ontwerpen en realiseren van een prototype gebaseerd op een aan het IMT gerealiseerde ASIC. Deze ASIC voert een polynomiale compensatie uit van een sensorsignaal die van de temperatuur af mag hangen. Het idee is om de ASIC te besturen door een microcontroller (een PIC) en er een display en wat knopjes aan te hangen. Elk prototype moet individueel gekalibreerd worden, en zowel de originele als de gekalibreerde waarde moet worden aangegeven. Voor deze taak zoeken we een handige student die goed om kan gaan met assembler en hardware. De plaats is beschikbaar vanaf begin juni of begin juli 1998.

Aanmelding D1- en Doktoraalexamen EL

Voor het D1-examen en het Doktoraalexamen in juni geldt de volgende regeling: Aanmelding open: 4 april 1998. Sluiting aanmelding: 24 april 1998. Terugtrekken tot: 12 juni 1998. Uitreiking Doktoraal diploma's: 19 juni 1998. Men kan zich aanmelden: *)Voor het D-examen als het stageverslag, de omschrijving van de D-opdracht en het D-studiepakket bij BOZ aanwezig zijn. *)Voor het eerste gedeelte (D1) van het D-examen als men verwacht alle examenonderdelen voor 12 juni voltooid te hebben. Geslaagd is I: degene die voor alle examenonderdelen een voldoende (6 of hoger) behaald heeft en II: degene die voor één examenonderdeel een 5 behaald heeft die naar het oordeel van de examencommissie door de overige resultaten gecompenseerd wordt. U bent ingeschreven als het door u ingevulde en getekende aanmeldingsformulier bij het BOZ aanwezig is. Na de sluitingsdatum kan voor bovengenoemde examens niet meer worden ingeschreven.

Open Dag Hollandse Signaalapparaten BV op 16 mei a.s.

10.15-11.15: Aankomst Signaal en uitreiking infopakket. 11.15: Opening Open Dag door directeur Radar en Sensoren, ir. J. Gietema. Verder: Infomarkten en demonstraties, Workshops Signaal Delft en de filmpresentatie "De wereld van Signaal", lunch en borrel. Informatie over Signaal bij de stagecoördinator Willemien Wallinga-de Jonge, tot 13 mei in kamer EL/TN 6256, daarna in kamer EL/TN B1132.

TBK component Technische Stage (180010)

Voor studenten TN, CT, EL die op stage gaan. Zie mededeling TN.

Gevraagd: Student-Assistenten (EL/INF) voor TAP-Telematica

Zie mededeling INF/BIT.

INF/BIT

Gevraagd: Student-Assistenten (EL/INF) voor TAP-Telematica

Het Twente Ability Programme (TAP) is een onderdeel van de 'Twente Summercampus' waarin getalenteerde VWO-(st)ers vanaf de 3e klas zich in hun vakantie kunnen laten uitdagen met een voor hen spannend technisch project. TAP speelt zich af van 19-7 tot 1-8. De voorbereidingen en de begeleiding voor de Telematica-lijn van TAP vinden plaats door 2 of 3 student-assistenten samen met een paar docenten van de leerstoelen TSS (EL/INF) en FM (INF), voorheen de vakgroep TIOS. Als je het leuk vindt om met VWO-(st)ers uit deze leeftijdsgroep om te gaan, een goede voorstelling denkt te hebben van hun prestatieniveau en affiniteit hebt met de technische inhoud van het project kom je in aanmerking. Het project betreft o.m. het ontwerpen en realiseren van een communicatieprotocol voor een mobiele infrastructuur in een JAVA omgeving. Extra voorwaarde is dat je in de periode van half April tot eind Juli voldoende tijd vrij moet kunnen maken. Inlichtingen en aanmeldingen bij: Hans Daemen, tel: 2812, kamer: INF 4007, email: [email protected]

Integratieproject BIT

Voor P-studenten BIT. In het kader van het Integratieproject BIT is er op maandag 18 mei tevens een hoorcollege het 3e en 4e uur in zaal BB-5. Hierdoor komt uiteraard het projectonderwijs op maandag 18 mei te vervallen zoals op het rooster vermeld staat.

Integratieproject INF

Voor P-studenten INF. Het hoorcollege in het kader van het Integratieproject INF in week 21 op dinsdag 19 mei het 1e uur vindt plaats in zaal CC-2.

Kantoorautomatisering (237110)

Voor D1-studenten BIT. De verroostering van de colleges Kantoorautomatisering in het 2e blok van het 3e trimester is als volgt:

week 21: het college van dinsdag het 5e en 6e uur is verschoven naar woensdag het 5e en 6e uur in zaal CC-3 (let op: aanvang 13.30 uur). week 22: dinsdag 5e en 6e uur in zaal BB-6 (let op: aanvang 13.30 uur). De colleges in de weken 23 en 24 zijn vervallen.

Inleiding wiskundige systeemtheorie (156057)

Voor D2-studenten INF. Bij het vak Inleiding wiskundige systeemtheorie behoort tevens een computerpracticum. Dit practicum is verroosterd op de maandagmorgen in week 22 t/m 26 in de computerzaal van TW (TW-A106).

Doctoraalvoordrachten BIT

Michiel Maathuis over 'Workflow Enabling BaanERP', 26 mei 1998, 14.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Gerjan Maters over 'Multi-site workflow within BaanERP', 26 mei 1998, 15.30 uur, INF-L204 (demozaal).

Doctoraalvoordracht INF

Jurgen Rosendahl over 'Implementing image processing algorithms on SIMD architectures', 20 mei 1998, 14.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Vacature OEC-INF

Voor INF-studenten. De Onderwijs Evaluatie Commissie Informatica heeft een vacature. Lijkt het jou leuk om mee te werken aan evaluaties om het onderwijs te verbeteren meldt je dan nu aan. Voor aanmelden of meer informatie over de OEC-INF mail naar [email protected] of bel Jurriaan Wijnberg (053-4895058).

Vakgroepvoorlichting BIT

Voor BIT D1-studenten. In het derde trimester van het studiejaar 1997-1998 zal de jaarlijkse vakgroepvoorlichting voor doctoraalstudenten Bedrijfsinformatietechnologie worden georganiseerd. Deze voorlichting bestaat uit een deel algemene informatie over de vakgroep- en afstudeeroriëntatiekeuze, over de samenstelling van het doctoraal studieprogramma, over de stage en over de D-opdracht. Dit algemene deel zal worden georganiseerd door de coördinator onderwijs. Daarna verzorgen de vakgroepen zelf hun voorlichtingsactiviteit. Hiervoor wordt het volgende schema gehanteerd. Algemene informatie28 mei 1998,13.45 uur in CC-3. Vakgroepvoorl. T&M (- BIK): 4 juni 1998, 13.45 uur in CC-3. Vakgroepvoorl. SETI, SPA en TIOS: 11 juni 1998, 13.45 uur in CC-3. Vakgroepvoorl. IS en BIK: 18 juni 1998, 13.45 uur in CC-3.

Aanmelding D-examenvergadering INF in juni 1998

Voor D3-studenten INF. Uiterlijk t/m woensdag 20 mei 1998 kan men zich aanmelden voor de D-examenvergadering Informatica van 25 juni 1998 middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF (open van 10.00-14.00 uur). Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, t/m 18 juni 1998. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 18 juni 1998 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar vanhet D-verslag dient (voor 18 juni a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het vakgroepsecretariaat. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 3 juli 1998.

Aanmelding D-examenvergadering BIT in juni 1998

Voor D3-studenten BIT. Uiterlijk t/m woensdag 20 mei 1998 kan men zich aanmelden voor de D-examenvergadering Bedrijfsinformatietechnologie van 24 juni 1998 middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF (open van 10.00-14.00 uur). Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 17 juni 1998. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 17 juni 1998 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het D-verslag dient (voor 17 juni a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het vakgroepsecretariaat. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking vindt plaats op donderdag 2 juli 1998.

Studentassistent gezocht (1998/1999)

Voor INF/BIT-studenten. Voor het studiejaar 1998/1999 zijn er vacatures voor de functie van 'zaalassistent praktikumvoorzieningen Hal A+'. Zie: http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

TBK/CT&M

Overgangsregeling oud/nieuw curriculum D1

De overgangsregeling van het oude naar het nieuwe D1-curriculum is af te halen bij Bureau onderwijszaken CT&M.

Wijziging voorlichtingsbijeenkomst stage

In verband met de excursie van ConcepT op dinsdag 26 mei a.s. is de voorlichtingsbijeenkomst van de stage verzet naar donderdag 28 mei a.s. van 12.45 tot 13.30 uur in zaal WB T500. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die volgend studiejaar (98/99) op stage wil.

Colloquia

Sander Halsema over 'Projectleiderschap in ontwikkelomgevingen'. Een onderzoek naar projectleiderschap in productontwikkelingsprojecten bij Philips Semiconductors Nijmegen, 14 mei 1998, 15.45 uur, BB6.

Jeroen Brinkman (Bt&M) over 'Risicomanagement voor uitvoerende bouwbedrijven: instrumenten ter ondersteuning van het voorbereidingsproces', 15 mei 1998, 16.00 uur, BB6.

Gerard Bult (Bt&M) over 'Veranderbaar bouwen waarbij de aandacht uitgaat naar met name het fabricageproces', 20 mei 1998, 15.45 uur, BB6.

Jorn van Steenis over 'Financial Shared Services in Nederland', 20 mei 1998, 15.45 uur, BB5.

Natasja Spaan over 'Light in the darkness' (doorlichting van de inkoopfunctie: een onderzoek naar de inkoopfunctie van de Hamelandgroep te Groenlo), 26 mei 1998, 15.45 uur, BB4.

M. Doggen en E.J. Naber over 'Possibilities for ROCON in relation to the export of used agricultural machines to Romania', 5 juni 1998, 13.45 uur, BB5.

Materiaalkunde (226071)

Een overzicht van de tentamenstof voor dit vak kan worden opgehaald bij Yolanda Bosch, kamer W-115.

Verplicht college Materiaalkunde (226071)

Voor het eerste college van dit vak op dinsdag 19 mei, het eerste en tweede uur, geldt een verplichte aanwezigheid omdat in dat college het practicum wordt toegelicht. Een overzicht van de tentamenstof kan worden opgehaald bij Yolanda Bosch, kamer W-115.

Roosterwijziging IMOD (221230) week 22

In verband met de excursie naar Holland Railconsult op dinsdag 26 mei a.s. (week 22), georganiseerd door Studievereniging ConcepT, is het collegerooster van het vak IMOD op maandag 25 mei a.s. gewijzigd voor alle studenten. Tevens wordt een extra mogelijkheid aangeboden voor excursiegangers om de tweede practicumsessie te volgen in week 22. De verroostering van de practicumsessies op dinsdag 26 mei a.s. blijft echter voor niet-excursiegangers onveranderd! De nieuwe roosterindeling voor maandag 25 mei en dinsdag 26 mei a.s. is als volgt: Maandag 25 mei: 1e en 2e uur hc IMOD, BB4, gr 1 t/m 4. 3e en 4e uur pract. IMOD sessie 1, WB T700, gr 1 en 2. 5e en 6e uur pract. IMOD sessie 1, WB T700, gr 3 en 4. 7e en 8e uur pract. IMOD sessie 2, WB T700, excursiegangers. Dinsdag 26 mei (onveranderd!): 1e en 2e uurpract. IMOD sessie 2, WB T700, gr 1 en 2. 7e en 8e uur pract. IMOD sessie 2, WB T700, gr 3 en 4.

Bureau Onderwijszaken TBK gesloten

Voor alle studenten. In verband met het jaarlijkse uitstapje van de medewerkers is BOZ-TBK op vrijdag 15 mei gesloten. Tevens is Bureau Onderwijszaken op vrijdag 22 mei gesloten.

Congres Zuid-Amerika

Voor alle TBK/CT&M-studenten. Op woensdag 3 juni vindt het Stress-congres 'Money Making Mercosur' plaats in het CC-gebouw. De Zuid-Amerikaanse markt is interessanter dan ooit voor het Nederlandse bedrijfsleven en wordt beschouwd als dé markt van morgen. Steeds meer afgestudeerden krijgen te maken met Latijns-Amerika in hun werkzaamheden. Op het congres wordt er ingegaan op onderwerpen als o.a. financieringsaspecten, risico-afdekking en cultuuraspecten. Kortom, dit congres is voor elke student van belang. Sprekers van o.a. ABN-AMRO, Shell en Unilever. Voor meer informatie en inschrijving: studievereniging Stress 053-4893547 of 4892505, www.stress.utwente.nl/congres of kom langs in de Stresskamer.

Zaalwijziging Beslissen onder onzekerheid (182060)

Voor TBK-D1. Eenmalig wordt het college van dit vak (7e en 8e uur) op 28 mei gehouden in CC2.

Werkcolleges Wiskunde III (152073)

Voor TBK-Wiskunde III studenten, Groep 2. De werkcolleges van Wiskunde III op woensdag 1e en 2e uur zullen plaatsvinden in TW D 103a voor groep a en in TW D 105b voor groep b (i.p.v. in TW A 103a en TW A 105b).

Afstudeeropdracht

Voor TBK-studenten. Gevraagd: Afstudeerder(s) bij IBM (Utrecht of Amsterdam). Gebied: Electronic Business. Onderwerp: Een nadere afbakening van het onderwerp zal in overleg met IBM en de heren Wassenaar en Van Drunen plaatsvinden. Afspraak: Voor het maken van een afspraak met IBM dient u zich in eerste instantie te wenden tot Wassenaar (Kamer BB 216, tel. 3513) of Van Drunen (Kamer BB 222, tel. 3490).

Inschrijving Integratiecase 1998 (180065)

Voor TBK-Propedeuse en herhalers. De integratiecase vindt plaats van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 6 juni. Houdt deze week dus vrij als je aan de case mee mag doen! Vanwege het uitvallen van de maandag (1e Pinksterdag) moet er in die week hard en soms ook in de avonduren worden gewerkt. Toegelaten word je als je een voldoende hebt voor minstens drie van de vijf bedrijfskundige P-vakken: Bedrijfseconomie (186061), MTO 1 (184168), Inleiding Technische Bedrijfskunde (180063), Orientatie Bedrijfsinformatiekunde (186353), Grondslagen Marketing (186257). Het gaat om een geïntegreerde toepassing van de in die vakken geleerde 'theorie'. De projecten bij deze vakken worden dan ook niet apart als vak meegeteld. Inschrijven voor de integratiecase doe je tussen 12.30 en 13.30 uur in de hal van het BB-gebouw bij een standje van student-assistent Pieter-Jan Lemstra. Dat kan op maaandag 25, dinsdag 26 en vrijdag 29 mei. Ter plekke koop je bij hem dan ook het case-dossier.

Bij afwezigheid van van Woerden is Otten (BB326, tel. 2096) contactpersoon voor eventuele vragen.

College kwaliteitsmanagement (181020)

Voor TBK D3. Op 20 mei zal er een gastcollege worden verzorgd door ir. M. Pot over auditing en certificering. Dhr. Pot heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de NEN-ISO 9000 normen in Nederland en is momenteel betrokken bij de voorbereiding van de nieuwe normen. Daarnaast vervult hij veelvuldig de functie van lead-auditor bij doorlichtingen. Nadere inlichtingen: Mw.drs. J.F.B. Gieskes, tel. 3480, e-mail: [email protected]

Wetenschapswinkel UT

Voor TCW, BSK en T&M. Wewi heeft diverse projecten in de aanbieding voor studenten. Zie mededeling TCW.

TN

Wijziging openingstijden BOZ TN

In verband met vakantie (van 13 t/m 29 mei a.s.) is Bureau Onderwijszaken TN beperkt bereikbaar; het bureau is in ieder geval geopend van 12.30-14.30 uur. Vrijdag 22 mei (de vrijdag na Hemelvaart) is BOZ de gehele dag gesloten.

TBK component Technische Stage (180010)

Voor studenten TN, CT, EL die op stage gaan. Op dinsdag 19 mei a.s. wordt er een voorbereidingsbijeenkomst gehouden voor de TBK-component van de technische stage. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de doelen en opdrachten van de stage, wordt geoefend met bedrijfkundig probleem oplossen en wordt meer informatie gegeven over de eisen t.a.v. het verslag. De bijeenkomst wordt gehouden in Hal Laag, 212 (collegezalencomples) en duurtvan 9.00 tot 12.30 uur. Aanmelding vooraf is niet nodig. Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, tel. 4893522, email [email protected]

TO

Herkansing TCW 1 (168600)

Voor TO/BSK-studenten. De herkansing voor dit vak is op vrijdag 15 mei a.s. van 09.00-12.00 uur in CT 1405.

Filosofie en onderwijskundige technologie (161137)

Voor TO-D2-studenten. Het naderonderzoek voor dit vak is op dinsdag 18 augustus 1998, het 7e en 8e uur in zaal L105.

BOZ gesloten

Voor TO-studenten. BOZ is op vrijdag 22 mei (de dag na Hemelvaart) en op donderdag 11 juni de gehele dag gesloten.

D-voordracht

Melanie Ehren over 'Kwaliteitszorg in de huisartsopleiding', vrijdag 29 mei 1998, 16.00 uur, L 213.

Intekenen keuzevakken 1e trimester 1998-1999

Voor TO-D3-studenten. Vanaf maandag 25 mei t/m 3 juli 1998 (week 22 t/m 27) kan men zich intekenen voor TO-keuzevakken die in het 1e trimester worden gegeven. Intekenen geschiedt bij BOZTO.

Contractonderwijs voor bedrijven

De Wetenschapswinkel UT is op zoek naar een TO-afstudeerder (of -afgestudeerde) die onderzoek wil verrichten voor het Educatief Centrum in Raalte (ECR). Uit een strategische oriëntatie is gebleken dat er in de regio Raalte behoefte is aan contractonderwijs betreffende scholingsvragen in het bedrijfsleven. Het Educatief Centrum wil de haalbaarheid hiervan nader onderzoeken. ECR wil kijken of zij dit onderwijs zelf kan aanbieden en overweegt bij een positief advies hiervoor een aparte afdeling te openen. Een onderzoeker moet deze nieuwe mogelijkheden in kaart kan brengen. Bij ECR werken 30 mensen in vaste dienst en er werken 50 tot 60 vrijwilligers. Ze geven ondermeer les aan anderstaligen en verzorgen computercursussen. Nadere Informatie: Egbert van Hattem, Wewi, Vrijhof 207/208, tel. 4407/3848, email: [email protected]

WB

Presentatie 'Warmte-overdracht' d.d. 15 mei 1998 (110304)

Voor WB P-studenten. Bovengenoemde presentatie vindt plaats op 15 mei a.s., het 3/4e uur, in zaal BB.5. De werkcolleges T.T.D. komen die dag te vervallen.

Afstudeercolloquia

I. Aarninkhof (TMK) over 'Sound absorbing double panels. A demonstrator', 15 mei 1998, 13.30 uur, WB N.105.

M. van Baren (TS) over 'Stromingsberekeningen aan axiale ventilatoren', 18 mei 1998, 10.00 uur, WB N.105.

F. Klaassen (OK) over 'Rehabilitation of damaged steel pipework using composite material', 26 mei 1998, 10.00 uur, WB N.105.

Doctoraal-uitreiking d.d. 11 juni 1998

Voor WB D3-studenten. WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 11 juni 1998 dienen zich voor 22 mei 1998 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamenresultaten dienen uiterlijk 28 mei 1998 bij BOZ/WB binnen te zijn.

Herkansing Inleiding bedrijfsleer voor WB (181001)

Voor WB D1. Op 22 juni a.s. van 13.30-15.30 uur wordt er een herkansing gegeven van dit vak. Deze herkansing is bedoeld voor studenten die het 2e jaar projectonderwijs volgen en de laatste mogelijkheid voor studenten oude stijl (studenten van voor de projectonderwijs periode).

Allocatie vakgroep 1998

Voor WB-studenten. Studenten werktuigbouwkunde, die hun propaedeuse hebben afgerond en voldoende zijn gevorderd met hun D1/D2-programma, kunnen dit trimester worden gealloceerd bij een vakgroep. De voorwaarden voor plaatsing bij een vakgroep zijn (art. 7.3.5 SSNS-WB): -een behaald of vrijgesteld propaedeutisch examen; -minimaal de helft van het D1/D2-programma met een voldoende hebben afgerond per einde 2e trimester. Procedure: Het allocatieformulier is vanaf heden verkrijgbaar bij BOZ/WB en dient UITERLIJK VRIJDAG 29 MEI A.S. TE ZIJN INGELEVERD bij BOZ/WB. De wijze van invullen staat vermeld op het betreffende formulier. De opleidingsdirecteur zal vraag en aanbod zo spoedig mogelijk op elkaar afstemmen en zonodig het vigerende examenreglement toepassen, hetgeen loting kan inhouden (bijlage 4 van SSNS- WB). Studenten die in deze ronde niet worden gealloceerd kunnen aan de eerstvolgende ronde in het voorjaar 1999 deelnemen. U dient er rekening mee te houden dat u telefonisch kunt worden benaderd met het verzoek een gesprek te hebben met de opleidingsdirecteur indien het kenbaar maken van uw voorkeuren daartoe aanleiding geeft. Studenten die reeds bij een vakgroep zijn gealloceerd maar willen veranderen van vakgroep kunnen aan deze allocatie-ronde deelnemen. Zij moeten op het formulier duidelijk aangeven dat het hier een herallocatie betreft.

WWTS

Afstudeercolloquium

J.W.H. van Kleef over 'Met Orfeus naar het Elysium', 14 mei 1998, 16.00 uur, CT 1812.

T. Manning over 'The Art of Geometry', 18 mei 1998, 16.00 uur, TW C238.

SPE

Het SPE Studentenplein organiseert voor alle studenten van de UT en de HE activiteiten. Wie voor één keer of voor langere tijd met iets wil meedoen is altijd welkom. Meer informatie over SPE verkrijgbaar bij het secretariaat ('s middags open op ma/di/wo/do).

Zeilen geef je snel op; er kunnen maximaal 36 studenten mee. Een folder voor nadere informatie ligt bij het secretariaat. Voor directe informatie en opgave: Wilfred 053 4315857 - [email protected]

Joods leven 13, 20 en 27 mei a.s. Wie de eerste avond miste: wees welkom op de tweede avond. Op zaterdag 30 mei gaan we naar Amsterdam om een bezoek te brengen aan het Joods Historisch Museum met een excursie door de voormalige Joodse wijk. De cursusavonden beginnen om 19.30 uur, Vrijhof 201.

Taizé

Viering

Adressen SPE-UT: 053-4892369-Vrijhof 203-Pb 217-7500 AE Enschede. SPE-HE: 053-4871927-Pb 70.000-7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (prot-UT) - 053-4337571, Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) - 053-4345107, Arent Weevers (prot-HE) - 074-2909064.

SRD

Wil jij je volgend jaar inzetten voor studentenbelangen? Ludieke acties voeren? Het schaduw-College van Bestuur zijn en inhoudelijk mee discussieren over zaken die studenten aangaan? De SRD biedt je deze kans met ruime faciliteiten. Een kantoor, administratieve ondersteuning, ruime compensatie (afstudeersteun/bestuurdersbeurs) en bestuursvergoeding. Kom eens langs en hoor wat de SRD je biedt.# De SRD gaat op BELEIDSWEEKEND (12/13/14 juni). Gezellig een weekend in de natuur en discussieren over academische vorming. Wil je meegaan? Meld je bij de SRD. # De nieuwe UT Vizier (f3) is uit! Lees over de ombudsman op de UT, de nieuwe bestuursstructuur op de Campus en academische vorming als supermarkt.# De Orakel-werkgroep van de SRD onderhoudt de digitale tentamenbank. Wij verzoeken jullie tentamens langs te brengen zodat Orakel ([email protected]) de tentamenbank (http://orakel.srd.utwente.nl) zo compleet mogelijk kan maken. Andere tentamens van 1994 en nieuwer zijn ook welkom.# SRD kamerbank: aan de balie kan je GRATIS de kamergegevens opzoeken. Heb jij in jouw huis een lege kamer, schrijf deze dan bij ons in (tegen kleine vergoeding).# Op 16 juni organiseert de onderwijswerkgroep van de SRD een onderwijs discussie. Op dit forum wordt gesproken over de uitval van studenten die wel hun P hebben gehaald. Nadere berichtgeving volgt.# De nieuwe SSNS folders zijn GRATIS af te halen bij de U-take en de SRD!# Wist je dat: De Centrale Studentenraad slechts 1 echte extra bevoegdheid heeft gekregen van 50 in haar onderhandeling met het College van Bestuur? De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar in de Vrijhof, kamer 151 (dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur), tel. 5236/4033.

HoBiHe

Op 16 mei organiseert het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) een conferentie in Utrecht met als thema: 'Zicht op biseksualiteit'. 's Avonds is er een feest. Overnachting is mogelijk. Entree: f45 (LNBi-leden), f55 (overigen). Aanmelding is mogelijk door het bedrag over te maken op giro 5459383 t.n.v. vereniging LNBi, Postbus 75087, 1070 AB Amsterdam o.v.v.naam/adres. Het programmaboekje wordt dan thuisgestuurd. Infofoldertjes zijn te vinden bij de SRD. Aanmelden conferentie/feest: [email protected] Op vrijdag 15 mei is er een groot feest in Delft, georganiseerd door Host (de HoBiHe van Delft). Aanmelden bij Cissy: [email protected] HoBiHe biedt nieuwe activiteiten aan: de onderzoeksgroep onderzoekt de acceptatie van homo- en biseksualiteit onder de studenten op de Campus (22 mei eerste bijeenkomst). De studiegroep gaat zich inlezen in alle onderzoeken die er over dit thema zijn gedaan (eerste bijeenkomst: 21 mei) en de film- en boekengroep zal zich op de hoogte stellen van wat er allemaal verfilmd en geschreven is op roze gebied en komt voor het eerst bijeen op 18 mei. Wil je ook meedenken of meer informatie over HoBiHe: bel Tico (4895287) of Iris (4338691), mail: [email protected] of bezoek http://hobihe.srd.utwente.nl/. HoBiHe is de werkgroep van de SRD.

Diversen

KIvI

De Afdeling Jonge Leden Oost van het KIvI organiseert op woensdag 27 mei a.s. (13.30-17.00 uur) een excursie naar ESA Estec, een technische centrum in Noordwijk en tevens de grootste afdeling van het ESA (European Space Agency). Bij Estec worden toekomst studies gedaan, worden de ESA ruimtevaartprojecten beheerd en worden ruimtevoertuigen getest (momenteel wordt het Europese gedeelte van het internationale ruimtestation getest, dat in 2002 in de ruimte moet hangen. Tijdens deze excursie wordt aandacht besteed aan wat er bij ESA en ESTEC zelf gedaan wordt. Daarna wordt er een bezoek gebracht aan: 1)het ESTEC test centrum en 2)het Noordwijk Space Expo (het grootste permanente ruimtevaarttentoonstelling van Europa). Deelname: KIvI-leden gratis; niet-leden f5. Opgave: voor 20 mei a.s. bij Elfride Dijkstra, tel. 4097, e-mail: [email protected]

NIVE-JMC Twente

Het congres is weer voorbij. Het was een groot succes en hiervoor wil het bestuur van het NIVE-JMC Twente de congrescommissie graag bij deze bedanken. Voor het congres van volgend jaar zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste mensen. Verder willen we vermelden dat er binnenkort een mediatraining georganiseerd zal worden, let op de aankondigingen! Informatie hierover kan verkregen worden bij de Vrijhof kamer 204, (053-4894020) of kijk op onze internetsite: www.student.utwente.nl/~nive-jmc/.

NEST

NEST trekt alles uit de kast wat ze in huis heeft voor haar enige echte lustrumproduktie 'Merlijn, Arthur, Parcival - De Sage'. Een geheel eigen versie van de mythes en verhalen rond koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel. Drie mannen zonder vaders op zoek naar hun rol en bestemming. Visioen, avontuur en ontdekkingsreis. Speeldata: maandag 25 mei (try-out), dinsdag 26 mei (première), woensdag 27 mei, donderdag 28 mei, vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei. Plaats: Agora - Vrijhof. Toegangsprijs: f10,-/f6,- (met CK, DCP, EP, REL-kaart). Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur. Reserveer nu! telefonisch: 4898002 of op de speciale MAP-website http://MAP-DeSage.student.utwente.nl.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's. Pop: 1.Tori Amos - From The Choirgirl Hotel. 2.Senser-Asylum. 3.Cradle Of Filth-Cruelty And The Beast. 4.Lou Reed-Perfect Night: Live In London. 5.Lion Rock-City Delirious. 6.The Scene-Marlene. 7.Arena-Visitor. 8.Therion-Vovin. Wereldmuziektip: Boabab-N' Wolof. Jazztip: Marc Johnson-Sound Of Summer Running.

Jij en IK'99

Durf jíj de uitdaging aan? 1000 aankomende studenten 10 dagen lang vermaken; goed team- en projectwerk in een professionele omgeving met veel belanghebbenden is essentieel; zo'n twee trimesters hard werken; de optimale mix creëren tussen Campus, faculteiten, Enschede en Hengelo; faculteitsintroducties coördineren; culturele, sport en andere evenementen organiseren en hiervoor veel geld tot je beschikking hebben. Kom op onze infobijeenkomst op 26 mei voor meer informatie. Deze vindt plaats in de Kelderbar in de Bastille, om half acht. Stuur je sollicitatiebrief voor 5 juni naar: Campus t.a.v. Lucas Fransen, kamer 125 Vrijhof, postbus 217, 7500 AE, Enschede.

Amnesty en beleid

Niet alleen Amnesty Nederland is bezig met een nieuw beleidsplan, ook de Studentengroep Enschede doet dat. Op de afgelopen vergadering is een nieuwe opzet voor onze vereniging besproken. Als je niet aanwezig kon zijn, en je wil deze nieuwe opzet wel graag lezen, dan kun je contact opnemen met Elske (4357586) of Johan (4895090).

Studentengroep Enschede

De Studentengroep Enschede is ook actief op de Hogeschool. Woensdag 20 mei vanaf 12.10 uur wordt er een schrijf-actie gehouden in de hoofdkantine van gebouw De Admiraal. Iedereen is welkom om brieven (over) te komen schrijven voor de vrijlating van gewetensgevangenen. Laat ook merken dat je begaan bent met hun vreselijke lot! Bel voor meer informatie: Johan, tel. 4895090.

Mixed Up

Mixed Up zoekt nieuwe actievelingen die zich graag in willen zetten om leuke avonden voor jongeren die homo, lesbisch, bi of twijfelaar zijn te organiseren en/of achter de bar te staan in café Stonewall tijdens de jongerenavond. Elke donderdagavond vanaf 19.00 uur is er een jongerencafé in café Stonewall (Walstraat 12). Voor meer informatie: http://hobihe.srd.utwente.nl/. Verder kun je met al je vragen bellen naar het COC (4305177). Vrijdags tussen 19:00 en 21:00 is er dan telefonisch jongerenconsult. Als je niet in je eentje naar binnen durft te lopen bel dan iemand van Mixed Up, mail met Lisette ([email protected]) of Albert ([email protected]). Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het COC in Enschede.

Trivia

Trivia organiseert zaterdag 16 mei om 21:00 uur in het COC in Enschede de coming-out aflevering van Ellen, inclusief een exclusief interview van Ellen met haar ouders. Elle was de eerste Amerikaanse tv-persoonlijkheid die voor haar lesbische geaardheid in een serie uitkwam! Entree: f2,50 (COC-leden), f3,50 (overigen). Trivia is de zelfstandige vrouwengroep van het COC in Enschede.

Studieverenigingen

Inter-Actief

Nog succes gewenst bij de tentamens deze week! # Drink je tentamenzweet weg op de IA-borrel dinsdag de 19e. Als het mooi weer is, is de borrel buiten op het plein. # Nog mee op TurboTrip samen met TO? Wees er snel bij want de bus zit bijna vol # 20 mei is er een lezing over Netwerk computers door Kees van der Dussen van Oracle # Kijk ook uit naar het laserquesten binnenkort samen met de Activiteitencommissie # Je kennis bijspijkeren van Workflow Management? Doe dan mee aan de cursus Workflow Management, gegeven door Anaxagoras Procesarchitecten. De cursus duurt 4 dagdelen en er mogen maximaal 20 mensen aan deelnemen. # We zoeken iemand die een Gala wil organiseren i.s.m. een aantal andere studieverenigingen. Interresse: Laat het ons weten. # Ook zijn er voor volgend jaar mensen nodig voor het bestuur, de studierescommissie en een symposium. Dus: blijf niet stilzitten en doe wat naast studeren alleen # ER IS EEN NIEUW INTERNET ADRES: Bekijk Inter-Actief op het Internet: www.inter-actief.net of email: [email protected]

Communiqué

Het zeilweekend van 6 en 7 juni is door de hoge tijdsdruk verschoven naar een weekend in september. Als er meer informatie over dit weekend beschikbaar is, komt dit op het mededelingenbord te staan # Nogmaals: de Algemene Leden Vergadering is op 4 juni 1998 om 12.30 uur in TWRC-A225. Een week van tevoren zal je een uitnodiging en een agenda ontvangen # De videonacht van 28 mei zit bijna vol. Heb je zin om deze nacht nog mee te kijken, schrijf je dan in op het mededelingenbord bij de Communiquékamer. Maar wees snel, Vol= ol! # Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223, tel. (053 489) 4461, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Ideefiks

Vergeet onze ALV niet op 28 mei! Als je komt ben je ook uitgenodigd voor de gratis borrel achteraf! # Schrijf je snel in voor de excursie naar het Rathenau Instituut op 20 mei! We gaan erna ook naar het panorama van Mesdag. De kosten zijn f10. # Op 4 juni houden we een barbecue. Je kunt dan lekker komen eten (aan vegetariers wordt uiteraard gedacht!), om de sluiting van het bestuursjaar nogmaals te vieren.# Veel plezier zaterdag op de ouderdag!

Alembic

Doe mee met de Case-studiedag! Voor maar f7,50 heb je een dag vol met een aantal interessante lezingen, een case en een lunch en borrel. Schrijf je in op het Alembicbord.# Wil je in de Cat-redactie? Als je zin hebt in een leuke tijd en om mee te werken aan de Cat, kom dan langs op de Alembickamer# Er komen weer excursies aan! Op 4 juni is er een case-excursie naar Fluor Daniel in Haarlem voor vierdejaars en hoger. Op 10 juni is er een excursie naar de NAM voor derdejaars en hoger. En vergeet niet dat je treinkaartje vergoed wordt door het excursiefonds.

Scintilla

Op woensdag 20 mei van acht tot acht: de legendarische Scintilla filmnacht. 12 Uur lang verschillende soorten films en aan het eind een onbijt. Schrijf je nu in op het prikbord in de kantine # Donderdag 4 juni kun je meedoen aan de CMG workshop in Amstelveen voor 3e jaars en ouder. Je krijgt een onderwerp over telecommunicatie. Aan het eind van de dag is er een gratis borrel. Inschrijven kan tot vrijdag 15 mei op het whiteboard in de Scintillakamer # Voor alle eerstejaars die hun ouders meenemen naar de ouderdag: vergeet het niet, zaterdag 16 mei is het zover # Kom een keer een kijkjenemen in de borelkelder. Onder leiding van Mathieu B. komt er schot in de zaak. Als je het kunstwerk wilt aanschouwen of je wilt meewerken, kom dan een keer langs # Wil je dat Jaarboek 98 uit gaat komen? Stort je dan in de Sjaco. Zeker de moeite waard als je wat wil leren over layouten, bedrijvencontacten, sponsoring etc. Voor meer informatie kun je in de Scintillakamer bij een bestuurslid terecht. Of mail: [email protected]

ConcepT

Ben jij al bezig je vakantie te plannen en heb je nog een weekje over?

Schrijf je dan nu in voor de Summercourse (12 t/m 19 juli). Lijkt het je leuk om een gala te organiseren? Je kunt je nog inschrijven voor de Galacommissie. Er zijn binnenkort twee excursies: naar KVWS op dinsdag 19 mei en naar Holland Railconsult op dinsdag 26 mei, dus schrijf je nu in! De alom bekende 11-bruggentocht is dit jaar op 28 mei en betonkanorace op 23 mei, dus als je mee wilt doen, schrijf je dan in. Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT heeft vanaf nu een nieuw E-mail adres gekregen: [email protected] ConcepT is verder te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884; Of kijk op de homepage: http://www.student.utwente.nl/~concept/.

Abacus

We wensen iedereen heel veel plezier vanmiddag met de barbecue ter ere van het 25-jarig bestaan van ons gebouw! # Aanstaande maandag is er een excursie naar de IBM in Uithoorn. 's Ochtends is er een algemene introductie en na de lunch is er een workshop. Alles wordt afgesloten met een borrel! Schrijf je nog snel in bij de Abacuskamer! # Volgende week woensdag 20 mei zal Hajo Broersma geinterviewd worden door Helene van den Bemt in een nieuwe Bolletje Prof. Hajo schrijft iedere keer in de Ideaal! een stukje over de natuur in 'Hajo's writers block'. Een link tussen natuur en wiskunde zal dan zeker aan de orde komen # Je kunt je al inschrijven voor het zeilen dat op zaterdag 6 juni plaatsvindt. De inschrijflijsten hangen bij de Abacuskamer!

Stress

Congres Zuid-Amerika. Winst maken? Op woensdag 3 juni vindt het Stress-congres 'Money Making Mercosur' plaats. De Zuid-Amerikaanse markt is interessanter dan ooit voor het Nederlandse bedrijfsleven en wordt beschouwd als dé markt van morgen. De kans is zeer groot dat jij ook later met Zuid-Amerika gaat zakendoen. Wil jij hierop goed voorbereid zijn, dan is Money Making Mercosur voor jouw onmisbaar. Behalve serieuze zaken is er ook een Zuid-Amerikaanse muziekband, een danspaar en lekker eten. Voor meer informatie en inschrijving: studievereniging Stress 3547 of 2505,www.stress.utwente.nl/congres of kom langs in de Stresskamer.# Vanaf volgende week start de promotie voor onze nieuwe commissies. Heb jij zin in een internationale commissie, een congres of iets heel anders? Hou de posters in de gaten en kom geheel vrijblijvend naar onze gratis borrel toe!

Isaac Newton

De binnenlandse reis met het thema industriële vormgeving is van 25 tot en met 28 mei. Je kunt je nog opgeven op het Newton-bord naast de ingang van WB # Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij commissies van Isaac Newton. Als je interesse hebt kun je binnenlopen op de Newton-kamer # Er worden nog eerste jaars gezocht, die de ouderdag-commissie op de ouderdag op 22 mei willen assisteren # Vanmiddag is er achter het WB-gebouw een borrel. Kom om 15.30 uur langs om in de zon van gratis (zo lang de voorraad strekt) bier te genieten # De Newton-kamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur (WBZ-103). Telefoon (053- 489) 2531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

TObias

Vandaag kan je je nog inschrijven voor de werkvelddag op 19 mei. Veel informatie over de verschillende vakgroepen en informele gesprekken met afgestudeerden.# Voor de wijnproevers die zich hebben ingeschreven vergeet het niet: 19 mei is de dag. Mocht je ook naar de werkvelddag willen, dat kan. Voor de wijnproevers is de werkvelddag namelijk wat eerder afgelopen.# Zin in actief naast de studie? Er is nog plaats voor nieuwe commissieleden in de LEX. Kom voor meer informatie naar de TObias kamer.

Arago

Kom maandag 18 mei naar het symposium 'Materiaal en Maatschappij'. Bel voor inschrijving, tel. 053-4893050 (Arago) of tel. 053-4894275 (CMO). Het symposium duurt van 9:30 uur tot 18:00 uur en is in de Vrijhof. # Heb je opmerkingen, klachten of suggesties over tentamens, over vakken, blokken of trimesters: kom dan op dinsdag 19 mei om 12:30 uur naar de SOTN-vergadering in B1220. # Schrijf je in voor de excursie naar NLR, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in de Noordoostpolder. De excursie is op woensdag 20 mei. Kosten voor weekendkaarters zijn ongeveer fl.14,00. # Dauwtrappen op hemelvaartsdag: schrijf je in op het prikbord in de kantine en ga donderdag 21 mei met de BACO mee op pad!

Sport

Foto's finish 26e Batavierenrace

Vanaf 4 mei 1998 zijn de foto's van alle dames en heren die de laatste etappe hebben gelopen, te downloaden van het internet op pagina: wwwORDINA.NL. Je eigen finishfoto.

OC&W toernooi 1998

Het jaarlijkse OC&W-toernooi is dit jaar op 5 juni bij de universiteit van Nijmegen. Deelname aan dit toernooi staat open voor alle personeelsleden die werkzaam zijn bij één van de Nederlandse Universitaire instellingen. Hoewel de gezelligheid hoog in het vaandel staat op deze dag, is het niveau van de spelers dusdanig dat van onze spelers het uiterste van hun kunnen wordt gevraagd. Zoals ieder jaar kan men zich voor de volgende sporten opgeven: Voetbal: 1 herenelftal. Schaken: 1 team van 2 personen.

Volleybal: 1 damesteam en 1 herenteam. Tafeltennis: 1 mix-team. Bridge: 1 team. Badminton: 2 mix-teams. Tennis: 2 mix-teams. En de keuzesport voor dit jaar is Jeu de Boules: 1 mix-team. Wij vertrekken vrijdagochtend met een luxe touringcar naar Nijmegen. Na een (in)spannende dag wordt het toernooi afgesloten met een diner en een feestavond. Informatie over opgave bij Richard Hanekamp, tst. 3936, of kijk op de aanplakbiljetten die in de gebouwen hangen.

GNSK'98 (Voetbal)

Dit jaar worden op 18, 19 en 20 mei de Groot Nederlands Studenten Kampioenschappen in Enschede georganiseerd. De v.v.Drienerlo wil voor de heren en de dames een zo goed mogelijk voetbalelftal op de been zetten. Voor de heren is 4e klasse KNVB aanbevolen. Als je interesse hebt, kunt je contact opnemen met Niels 053-4895101 [email protected]

D.F.V. Disc Devils Twente

Volgende week zijn er opnieuw introtrainingen voor iedereen die wil weten wat de sport frisbee inhoudt. Tijdens de trainingen wordt Ultimate Frisbee gespeeld. Ultimate wordt met twee teams van zeven gespeeld op een groot veld met aan beide uiteinden een doelgebied. Het doel van de sport is om zo veel mogelijk punten te scoren. Deze scoor je door de frisbee d.m.v. overspelen uiteindelijk te vangen in het doelgebied van de tegenstander. Wanneer de schijf niet gevangen wordt, mag te tegenstander aanvallen. Qua tactieken heeft Ultimate veel weg van Rugby, het grote verschil is echter dat het een non-contact sport is. Het meest belangrijke is dat er geen scheidsrechter is. Alle geschillen, van de laagste divisie tot de wereldkampioenschappen, worden onderling opgelost. Spirit of the game en Fair Play zijn zeer belangrijk. Geïnteresseerd? Kom langs op 27 mei en 3 juni, 20:30 sintelbaanveld. Kosten: f12,50 en kom je 3 keer, dan krijg je een wedstrijd frisbee mee naar huis. Meer info: Otto 4895060.

Twents Strand Volleybal Toernooi

Met de net geopende beachvelden en tien tijdelijk aangelegde extra zandvelden zal het Twents Strand Volleybal Toernooi dit jaar een speciaal tintje krijgen. Het wordt dit jaar gehouden op 30 en 31 mei. Er kan gespeeld worden op divisie-niveau (2 tegen 2), districts-niveau (3 tegen 3) en in mixteams (4 tegen 4). Zaterdagavond is er een barbecue en natuurlijk een groot feest. Schrijf je snel in! Ook activisten voor dit weekend zijn nog hard nodig! Bel voor meer informatie of om je in te schrijven Jeroen 4283027 of Maike 4340209.

D.Z. Euros

De Zeilvereniging heeft een voorjaarsintroductie op zaterdag 16 mei en zondag 17 mei. Heb je zin om eens lekker de zomerse temperaturen te weerstaan op het water, Opgeven kan nog! Voor meer informatie kun je bellen met onze secretaris: Marjolein van Klink 053-4335079. Woensdag 20 mei is de voorjaars-AV met een aansluitende borrel in kleintje VB. Alle verhalen van nu kunnen weer gelanceerd worden. Bovendien is de Ebenhaëzer dan eindelijk richting Friesland vertrokken, ook iets om te vieren. Verder zijn er nog plaatsen bij de verschillende evenementen, dus schrijf je in terwijl het nog kan!

UT-Rabo Kampioenschappen

Klein Verzet organiseert binnenkort weer de jaarlijkse UT-Rabokampioenschappen. Er zijn kampioenschappen in de volgende disciplines: Wielrennen (weg), Wielrennen (tijdrijden) en Mountainbiken. Inschrijving is gratis en open voor iedereen die aan de UT studeert of werkt. Niet-UTers zijn natuurlijk ook welkom, zij het buiten mededinging. De Mountainbikekampioenschappen zijn op 8 juni, het kampioenschap wielrennen is op 10 juni en het tijdrijden is op 18 juni. Voor meer informatie of inschrijven bel: Daniel 053-4336133.

Klein Verzet Fietstraining

De fietstrainingen van Klein Verzet zijn al weer enige tijd bezig, maar nu begint het weer pas echt lekker te worden. Begint het bij jou dan nu ook te kriebelen? Kom dan op onderstaande tijden naar de ingang van het Sportcentrum voor een (proef)training. Ma 18:00 toertraining, Di 18:00 Wedstrijdtraining (gevorderden), Wo 18:00 Mountainbiken op de Tankenberg, Do 18:00 Toertraining+. We hopen jullie in grote getalen te mogen verwelkomen. Bel voor info: Daniel, tel. 4336133.

v.v. Drienerlo

Iedereen die interesse heeft voor voetbal zit bij de v.v. Drienerlo goed. We zoeken nog diverse spelers/speelsters voor teams op het veld en in de zaal. Het eerste elftal speelt al jaren in de 3e klasse KNVB-zaterdag, waarin ze dit jaar voor de 6e keer nacompetitie spelen. Voor informatie kan je bellen met Robert (veld;4895129),Chris (zaal;4895018) of Peter (algemeen;4318536).

Sportraad

Heb jij verstand van sport? Wil je verantwoordelijkheid? Hou je van gezelligheid en wil je nog meer van dit alles? Kom dan in de Sportraad! In oktober komen de volgende vier functies vrij bij de Sportraad: *Penningmeester Sportraad (duur 1 jaar). *Secretaris (duur 1 jaar). *Commissaris Sport (duur 1 jaar). *Vice-voorzitter (duur 1/2 jaar) + Penningmeester FNS (duur 1 jaar). Kom naar de voorlichtingsavond op dinsdag 26 mei a.s., 20.00 uur in de Sportraadkamer (deze is te vinden in het Sportcentrum). Meer informatie? Bel: 053-4891144, email: [email protected] of kom een keer naar de Sportraadkamer. Tot dan!

Menu

WEEK 21

ZATERDAG 16 MEI

Soep van de dag

***

Gebraden Grieks Gehakt-Uiensaus

Rode kool-Appelmoes-Aardappelpurée

ZONDAG 17 MEI

Soep van de dag

***

Kipfilet met Champignonsaus

Sperciebonen-Frites of Gekookte

aardappelen

MAANDAG 18 MEI

Floridagroentesoep

***

Rollade of Omelet Champignon kaas

Vleessaus-Spinazie of Keuze Groente-Gebakken Lyonaise aardappelen of

Gekookte aardappelen

DINSDAG 20 MEI

Tomatensoep

***

Chili con carne-Rijst

of

Gebakken visfilet-Wortelen-Frites

WOENSDAG 20 MEI

Kipvermicellisoep

***

Bami Goreng met Saté en Omelet

Pindasaus-Kroepoek

DONDERDAG 21 MEI HEMELVAARTSDAG

Vroege vogel menu

***

Soep van de dag

***

Gebakken halve kip-Appelmoes-Patat Speciaal

VRIJDAG 23 MEI

Hollandse groentesoep

***

Schnitzel-Jachtsaus-Sperciebonen-Gebakken of Gekookte aardappelen

___________________________________

VEGETARISCH

___________________________________

MAANDAG 18 MEI

Vegetarisch alternatief via buffet 1

DINSDAG 19 MEI

Tomatensoep

***

Gevulde Paprika met Groentemelange

en Roerei Gegratineerd met Kaas

WOENSDAG 20 MEI

Floridagroentesoep

***

Gegratineerde Macaronischotel met Champignon en Groente

DONDERDAG 21 MEI

Franse uiensoep

***

Vegetarische Cajundish

Jambalayarijst

H A P A A N D E T A P

Coq au vin, kip in rode wijnsaus met champignons en tuinkruiden-gebakken krielaardappelen

BRASSERIEMENU

Maandag 18 + Dinsdag 19 mei

Woensdag 20 mei

Saté babi met roerbakgroente-

Rijst

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.