INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 4 december 1997: -Het College heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit Informatica beoogde kandidaat voor de leerstoel Databasetechnologie in Telematica-Applicaties. -Het College heeft de Universiteitsraad verzocht over te gaan tot een hernieuwde bevoegdverklaring van de Stichting Universiteitsfonds Twente voor een periode van zes jaa

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 4 december 1997: -Het College heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit Informatica beoogde kandidaat voor de leerstoel Databasetechnologie in Telematica-Applicaties.

-Het College heeft de Universiteitsraad verzocht over te gaan tot een hernieuwde bevoegdverklaring van de Stichting Universiteitsfonds Twente voor een periode van zes jaar inzake de bijzondere leerstoel Grondslagen Milieutechnologie in de Werktuigbouwkunde.

-Het College heeft conform zijn voorlopig standpunt van 13-11-1997 inzake het Vervoermanagement de volgende regelingen vastgesteld: "Overgangsregeling personeelsleden met trein-/busabonnementen", "Regeling Tegemoetkomingen in kosten verhuizingen, pensionverblijf en woon-/werkverkeer UT 1998-2000" en "Regeling Dienstreizen UT 1998".

Voorts besluit het College de NNT van kf 500 inzake Vervoerplan voor 80% terug te sluizen naar faculteiten (circa kf 400) en dit bedrag de faculteiten toe te rekenen voor hun bijdragen aan het Vervoermanagement; het restant (circa kf 100) blijft centraal voor dit doel beschikbaar.

-Het College heeft de Regeling "Vergoeding leden medezeggenschapsraden" vastgesteld en besluit dat over een jaar een definitieve regeling zal worden ontworpen.

-Het College heeft de begroting reserve Huisvestingslasten 1998 goedgekeurd en zendt deze naar de Universiteitsraad ter informatie.

-Het College heeft besloten de introductie voor eerstejaars studenten 1998 zodanig verblokt in te delen dat eerst het campusgedeelte van de introductie wordt gehouden (totaal 17 dag-delen) en vervolgens de faculteitsintroductie (totaal 9 dagdelen); hierbij te vermijden dat de zondag in de faculteitsintroductie valt.

-Mede gehoord de Raad van Toezicht heeft het College besloten tot herziene vaststelling van het Bestuurs- en Beheersreglement 1998 en zendt dit ter instemming toe aan de COR/CSR/gezamenlijke vergadering. Na behandeling door COR/CSR/gezamenlijke vergadering zal het BBR worden toegezonden aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring.

-Het College heeft de heer prof.dr. J. Mellema per 1 december 1997 benoemd tot lokaal wetenschappelijk directeur binnen de UT van het J.M. Burgerscentrum.

-Het College heeft de benoeming van de heer prof. P.C. Powell tot opleidingsdirecteur WB per 1 januari 1998 goed gekeurd; het betreft hier een aanstelling van 0,9 fte. Hierbij wordt er kennis van genomen dat prof. Powell zijn onderwijstaak voor 0,1 fte zal continueren.

d.d. 11 december 1997: -Het College heeft de faculteit T&M toestemming gegeven om tot werving over te gaan inzake de bijzondere leerstoel Bedrijfskunde in de Praktijk en verleent hiervoor de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het College heeft de heer dr.ir. E.C.van Berkum benoemd tot hoogleraar Operationele en Strategische Verkeersbeheersing voor een periode van vijf jaar, ingaande 1 januari 1998; de omvang van de aanstelling is 0,4 fte.

-Het College heeft de heer dr. A. van der Veen benoemd tot hoogleraar Economie van het Ruimtegebruik voor onbepaalde tijd ingaande 1 januari 1998; de omvang van de hoogleraar-aanstelling is 0,2 fte. De UHD-aanstelling van de heer Van der Veen

bij de faculteit Bestuurskunde wordt tezelfdertijd teruggebracht tot 0,8 fte.

-Het College heeft goedkeuring verleend met de benoeming van de heer W.H. Fij tot directeur bedrijfsvoering van de faculteit Informatica ingaande 1 januari 1998.

-Het College heeft goedkeuring verleend met de benoeming van de heer ir. M.W. Florijn tot directeur bedrijfsvoering van de faculteit Elektrotechniek ingaande 1 januari 1998.

Training Theatervaardigheden

Op vrijdag 23 januari 1998 kunnen UT-docenten oefenen in presentatie-vaardigheden door een korte cursus toneelspelen. Acteren en college geven hebben veel gemeen. In beide gevallen is het zaak de aandacht van de 'toeschouwers' vast te houden en informatie over te dragen. Ervaringen in de theaterkunst voor het gebruik van stem, mimiek, ruimte en gebaren kunnen we benutten om het leereffect van colleges te vergroten. Deelnemers oefenen met hun eigen leerstof. De technieken blijken met name toepasbaar bij het verduidelijken van abstracte stof, als veel stof overzichtelijk moet worden samengevat, bij motiveren, bij aandacht houden en bij rumoerige groepen. Cursusonderdelen zijn o.a. basistechnieken, hanteren van metaforen, vertellen van anekdotes, improviseren. Aanmelding (tot 14 januari) via: tst. 2050, e-mail: [email protected] of Internet: http://www.nic.utwente.nl/wwwut/oc/dagen.htm). Informatie: F. de Mink (2051) of Internet.

Promoties

Nienke Martien Nieveen over 'Computer support for curriculum developers', 11 december 1997, 16.45 uur, BB2.

Bono Wasistho over 'Spatial direct numerical simulation of compressible boundary layer flow', 18 december 1997, 13.15 uur, BB2.

Siebe Cornelis de Vos over 'Interfacial grafting for the compatibilization of polymers', 18 december 1997, 15.00 uur, BB2.

Georg Andreas Muller over 'Sorption properties of molecular sieves studied by infrared microscopy', 18 december 1997, 16.45 uur, BB2.

Catharina Gerardina Maria Jenniskens over 'Governmental steering and curriculum innovations', 19 december 1997, 13.30 uur, BB2.

Roelof Willem Schuring over 'Procesmodellering van dynamiek in organisaties', 19 december 1997, 15.30 uur, BB2.

Gepromoveerd zijn:

Jan Willem Stoelhorst over 'In search of a dynamic theory of the firm' op 3 december 1997.

Frank Tempelman over 'Structured representations in case-based reasoning' op 3 december 1997.

Sjoerd Auke de Vries over 'Aanpasbare courseware: ontwerp en gebruik binnen het Voortgezet Onderwijs' op 3 december 1997.

Jacek Skowronek over 'Distributed optimization of nested queries' op 4 december 1997.

Alle faculteiten

Geen avondopenstelling INF-gebouw

Op dinsdag 13 januari 1998 zullen, in verband met 220V-spanningsuitbreiding, alle servers vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur buiten gebruik worden gesteld. Dus ook de systemen in de INF-practicumzalen zijn die avond niet beschikbaar.

Wijziging: sluiting faculteitsbibliotheek T&M

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de faculteitsbibliotheek van T&M (BB-gebouw) i.v.m. een interne verhuizing van de vierde verdieping naar het souterrain niet gesloten zijn vanaf 12 t/m 16 januari '98 maar in week 6 vanaf 2 t/m 6 februari '98. In de week dat de faculteitsbibliotheek is gesloten kunnen geleende boeken bij alle andere faculteitsbibliotheken en de centrale bibliotheek worden terugbezorgd. De uitgestelde verhuizing van de bibliotheek is het gevolg van een door onvoorziene omstandigheden nog steeds niet functionele lift.

BSK

Betaalde klus bij de gemeente Enschede

Voor D2/D3 studenten BSK. De gemeente Enschede heeft een betaalde klus voor een vergevorderde student bestuurskunde. Het betreft de evaluatie van de regeling van het voorzitterschap van commissies van de gemeenteraad, als gevolg waarvan het voorzitterschap in handen is gelegd van raadsleden in plaats van voorheen wethouders. Werkwijze: opstellen en uitzetten vragenlijst, verwerken gegevens, opstellen evaluatierapport. Aanvang: per direct, rapport moet week 7 gereed zijn. Vergoeding: f3000. Inlichtingen: Stagebureau BSK, TW/RC C-103, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Beleidsprocessen in het openbaar bestuur I (174001/174901)

Voor P studenten BSK/CT&M. Dit jaar heeft het vak Beleidsprocessen I een andere inhoud dan voorgaande jaren. Om allen die het vak in voorgaande jaren hebben gevolgd nog een kans te geven om in oude stijl tentamen te doen, is er een apart tentamen voor hen georganiseerd. Dit tentamen wordt gehouden tegelijkertijd met het tentamen Beleidsprocessen I nieuwe stijl, dus op woensdag 18 maart 1997 om 9:00. Om je aan te melden voor het tentamen oude stijl kun je contact opnemen met J.Tennekes, TWRC C-207, tel. 4825. Aanmelden per email kan ook: [email protected] Vermeld dan ook je studentnummer. Uitdrukkelijk zij vermeld dat dit de laatste kans is het tentamen in oude stijl te maken.

Nabespreking Staats- en bestuursrecht II (175003)

Voor D1 studenten BSK. Op dinsdag 13 januari 1998 is er een nabespreking van dit tentamen van 24 november 1997 in TW B-209

van 12.30 uur tot 13.30 uur.

CT

Zaalwijziging weekrooster D1

Voor D1-studenten CT. Zaalwijziging weekrooster D1: De hoorcolleges Org. Chemie (132001) op dinsdag 1e + 2e uur worden gedurende de weken 3,5 en 6verplaatst naar CT2520.

Aanvulling op huidig D1-weekrooster: De hoorcolleges Bedrijfseconomie (186054) van woensdag 1e en 2e uur in de weken 4, 5,6 vinden plaats in CT1814.

EL

D-voordracht

E. Kersten over 'Coherence multiplexing using differential detection', 12 januari 1998, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

INF/BIT

Geslaagden propedeuse INF

Brokamp, J.; Egges, J.; Groot, S.N. de; Kleene, A.; Koster, R.P.; Kroezen, L.G.; Krukkert, D.; Lirarakis, B.; Lodeweeg, M.; Solleveld, W.; Verschoor, T.; Verstoep, A.J.

Geslaagden propedeuse BIT

Blaauw, M.J.; Bosma, R.; Buuren, R.F. van; Dooremalen, S.D. van; Gier, R.L. de; Kleijn, R.J. de; Kok, M.A.; Zuurbier, E.A.M; Zweers, K.T.W.A.

Geen avondopenstelling INF-gebouw

Zie mededeling alle faculteiten.

D-voordrachten

Ronald Brockmann over 'Wireless Broadband - Picocells', 9 januari 1998, 15.30 uur, in INF-L204 (demozaal).

Arjan Hofsti over 'Web Implementation Route. The Neverending Story', 16 januari 1998, 15.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Stages en externe doctoraalopdrachten

Binnen het Parlevinkproject zijn een aantal stages en externe D-opdrachten mogelijk op het gebied van spraak. De opdrachten kunnen worden uitgevoerd bij het bedrijf TeleCats in Enschede of bij KPN Research in Leidschendam. Stages en externe doctoraalopdrachten bij TeleCats, Enschede.

*Spreker Verificatie. *Text - to - Speech. *Postcode / Huisnummer "Probleem". Doctoraalopdrachten bij KPN Research, Leidschendam. *'Name dialling'. *Automatiseren van diensten. *Spreker identificatie/verificatie. * Email reading. Voor uitgebreide informatie: zie WWW-pagina Afstudeeropdrachten INF en de publikatieborden van INF. Nadere inlichtingen over de opdrachten: prof.dr.ir. A. Nijholt (e:mail: [email protected]).

Studentassistenten voor het vak Vertalerbouw

Voor INF-studenten. Gevraagd: Student-assistenten voor het vak Vertalerbouw (211035) in het derde trimester: Taken: -het nakijken van opgaven (inl. H. Alblas, INF 5035), en -assistentie bij het practicum (inl. H. Groen, INF 5033). Vereisten: Vertalerbouw. Sollicitatieformulieren afhalen en inleveren bij mevr. E.V.M. Elferink-Dijkhuis, Faculteitsbureau Informatica, INF 1035 (alleen 's morgens).

Inschrijving tentamens week 5 (26 januari t/m 30 januari)

Voor INF/BIT-studenten. Ter herinnering: Morgen (9 januari) sluit de inschrijving van de tentamens in week 5. Schrijf je dus op tijd in!

TBK/CT&M

Infrastructuurplanning

Op woensdag 7 januari 1998 het 7e en 8e uur en op vrijdag 16 januari 1998 het 5e en 6e uur vinden de hoorcolleges van het keuzevak Infrastructuurplanning plaats in zaal WB Z122.

Extra herkansing Planning & Beheersing van uitvoeringsprocessen (226410)

Op dinsdagmiddag 3 februari 1998 is er een extra herkansing van dit vak gepland. Studenten die hieraan willen deelnemen dienen zich in te schrijven op de lijst op het mededelingenbord CT&M.

Verplaatsing tentamen Bouwen (226011)

Het tentamen van dit vak dat wordt gegeven in het derde trimester, is verplaatst van vrijdagochtend 3 juli 1998 (week 27) naar maandagochtend 11 mei 1998 (week 20).

Tentamen Verkeer (222011)

Het tentamen van dit vak vindt, in tegenstelling tot eventuele geruchten, gewoon plaats op maandagochtend 16 maart 1998 zoals op het rooster staat vermeld.

D-voordrachten

K. Korte over 'Improvement of the quality system of Resistors Manufacturing Company, Bangalore, India', 16 januari 1998, 15.45 uur, BB3.

Gjalt Liebrand over 'Ontwikkeling & implementatie van een kwaliteitsvisie binnen BOVLECO BV', 22 januari 1998, 15.45 uur, BB6.

Paul Fijnaut over 'Kostencalculatie & het decimaal rekeningstelsel', 27 januari 1998, 15.45 uur, BB6.

Sjouke van Houten over 'Analyse en herontwerp marketinginformatievoorziening bij ICT Axxicon op basis van uit marketingstrategie afgeleide informatiebehoeften', 6 februari 1998, 13.45 uur, BB5.

Beleidsprocessen in het openbaar bestuur I (174001/174901)

Voor P studenten BSK/CT&M. Zie mededeling BSK.

Beleidsprocessen II voor CT&M (174902)

Voor D1 studenten CT&M. In verband met de problemen rond het verkrijgen van het materiaal ten behoeve van het werkstuk, wordt de organisatie van het vak gewijzigd. De presentaties van het werkstuk in de week van 19 tot 23 januari komen te vervallen. CT&M studenten hoeven geen presentatie van hun werkstuk te houden. BSK-studenten maken voor een presentatie een afspraak met dhr. Tennekes (4825 op di/wo/do). De deadline voor het werkstuk verschuift twee weken naar achteren en komt te liggen op vrijdag 6 februari. Voor 19 februari is het werkstuk nagekeken en ligt voor inzage van het commentaar beschikbaar op het secretariaat, TWRC C-207. Dan is ook het definitieve cijfer beschikbaar en kan men zich nog inschrijven voor de herkansing van 17 maart. Om inzicht te krijgen in het soort tentamenvragen liggen vanaf 7 januari op ditzelfde secretariaat een antal oude tentamenvragen als voorbeeld gereed.

Afstudeerders gezocht vakgroep OMST

Afstudeerders gezocht op het gebied van Operationele Methoden voor Logistiek en Inkoop door de vakgroep OMST i.s.m. het Centrum voor Productie, Logistiek en Operationeel Management (CPLOM). 1)Voorraadbeheer met retourstromen bij Wehkamp te Zwolle (dhr. V.d. Heijden, tel.2852). 2)Orderacceptatie en voorraadbeheer bij een kaasverpakkingsbedrijf (dhr. V.d. Heijden,tel. 2852). 3)Deelname aan projectteam simulatie en Besturing van een Ondergronds Logistiek Systeem, d.w.z. buistransport van goederen van en naar Schiphol (Van Harten, 3524). 4)Productieplanning bij Owens Corning Veil Netherlands, producent van o.a. glasvezels (dhr.Van Harten, 3524). 5)Inkoopopdrachten bij o.m. Philips, Honeywell, Ministerie van Defensie, Hollandse Signaalapparaten, Bartimeushage, Rabofacet, Interpharm, NEVI en de gemeente Rheden (dhr. De Boer, tel. 4090 of dhr. Telgen, tel. 4532).

TN

D-voordrachten

A. Dekker over 'Deep photoaccoustics in reflection by ring detection', vrijdag 16 januari 1998, 11.00 uur, BB5.

H. Kelderman over 'A single-channel dropping filter based on a cylindrical microresonator', vrijdag 23 januari 1998, 15.30 uur, EL/TN T4.

TO

Data-analyse 3 bij TCW

Voor TO-D1 studenten. TO-studenten die volgend jaar aan de onderzoeksopdracht mee willen doen, maar nog niet geslaagd zijn voor Data-analyse 3, kunnen aan de deeltoetsen van M&T 2 (168907) voor TCW meedoen en het vak op die manier halen. De eerste deeltoets is op 23 januari om 10.40 in de sporthal. De tweede deeltoets is op 19 maart om 8.30 uur. TO-studenten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen zich tot en met 19 januari inschrijven bij BOZ-TO.

TW

Bijzondere onderwerpen Meetkunde (152032)

In het tweede trimester wordt een hoorcollege (aan de hand van het collegediktaat Meetkunde) aangeboden op dinsdagmiddag 5+6, te beginnen op 6 januari 1998 in zaal WB-Hal V 112. Bij verhindering voor 6 januari a.s. contact opnemen met F. Twilt, tel. 3423; e-mail: [email protected] of P. Jonker, tel. 3422; e-mail: [email protected]

WB

Multidisciplinaire ontwerp-opdracht (MDOO)

Voor WB D3-studenten. Voorlichtingsbijeenkomst Multidisciplinaire Ontwerp-opdracht. Multidisciplinaire Ontwerpopdracht (MDOO) is een hogerejaars vak dat elke WB-student in het studieprogramma kan inpassen. Met zes tot acht studenten uit verschillende studierichtingen werk je aan een opdracht voor een externe klant. 3e trimester, 6 SP. De nieuwe projectenbundel ligt bij BOZ. Een korte voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 14 januari, 12.35 in N 215. (Ir. S.H. Visser).

WWTS

College studiefinanciering eerstejaars

De studentendecanen geven in de maanden december en januari colleges over de studiefinanciering. Zie de aankondiging elders in dit nummer. Studenten wordt dringend aangeraden een van deze colleges te volgen.

SPE

Nieuw programma

Abdij

Vieringen In de audiozaal van de Vrijhof op de UT is iedere zondag om 10.30 uur een SPE-viering. Aanstaande zondag, 11 januari, zal Kees Kuyvenhoven voorgaan.

Adressen: SPE-UT(secretariaat): 053 4892369, Vrijhof 203, Postbus 217, 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4345107, Kortenaerstraat 48, Postbus 70.000, 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven, M de S. Lohmanlaan 28, 7522 AP Enschede, 053 4337571. Hélène van den Bemt, Stinsburg 32, 7511 LL Enschede, 053 4345107. Arent Weevers: adres in Enschede is nog niet bekend.'

SRD

De Studentenvakbond SRD wenst alle studenten en medewerkers van de UT een heel gelukkig en succesvol 1998! Dat het maar een drukbezet en roerig jaar mag worden # Ook in 1998 staat de Studentenvakbond SRD klaar om de studenten te helpen met vragen over onder andere onderwijs, studiefinanciering, afstudeerregelingen en rechtspositie. Als je ideeën hierover hebt, dan vernemen wij dat graag. Daarnaast verkoopt SRD natuurlijk weer eerlijke chocolade, koffie, thee en binnenkort ook weer barrita's # Op internet kun je meepraten over de sterke en zwakke punten van het nieuwe Major Minoronderwijs en binnenkort ook over de zin- en onzin Academische vorming op de universiteit. De Major Minor stukken zijn te vinden via de newsgroep Major Minor # De SRD heeft een aantal werkgroepen die zich met diverse onderwerpen bezighouden. De werkgroep Milieu houdt zich momenteel bezig met de invulling van het Copernicus verdrag op de UT, dat vorig jaar augustus door de UT werd ondertekend, als een van de laatste universiteiten. Tot nog toe is er weinig tot niets gebeurd aan de uitvoering van dit verdrag. De werkgroep Onderwijs kijkt momenteel naar de mogelijkheden om de studiebegeleiding in de doctoraal fase te verbeteren. Dit is nodig omdat maar liefst 25% van alle studenten 3 jaar na de cursusduur nog niet afgestudeerd is. De werkgroep Rechtspositie houdt zich bezig met verbeteringen en aanvullingen aanbrengen op het Studentenstatuut. Zij pleit bijvoorbeeld voor een ombudsvoorziening die in Delft en Maastricht al aanwezig is. Voor al deze zaken zijn wij hard op zoek naar nieuwe ideeën en enthousiaste mensen. Belangstelling? Kom dan langs langs bij de SRD voor meer informatie, dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 18:00 in de Vrijhof kamer 151 naast de Centrale Bibliotheek en de CSA helpdesk. Bellen of mailen is ook mogelijk: 5236 of [email protected]

HoBiHe

HoBiHe wenst iedereen een heel gelukkig en liefdevol 1998! We zijn nog op zoek naar studenten die zin hebben in een gezellig weekje Amsterdam tijdens de Gay-Games en ook nog weten dat een bal rond is, zodat ze mee kunnen volleyballen # Begin maart start Club HoBiHe, een groepje studenten die over van alles en nog wat, zoals liefdes, verliefdheden, sexuele voorkeuren, 'coming-out management' open willen praten # Iedere donderdag in februari is het weer raak: tijdens de roze filmmaand draaien er 's avonds roze films in de VB met verschillende thema's! Meer informatie volgt in volgende UT-nieuwsen. Informatie: zie home-page: http://hobihe.srd.utwente.nl/, e-mail: h[email protected] of bel Tico (5287) of Iris (4338691) # HoBiHe is een werkgroep van de SRD.

Diversen

Studenten Net Twente (SNT)

SNT is op zoek naar helpdesk-medewerkers. De werkzaamheden bestaan uit: administratie verwerking van Campusnet aansluitingen; leden helpen met het installeren van hun UT-netwerk aansluiting (Campusnet, Dailback & ISDN); afhandelen van storingen en klachten. De tijdsbesteding beslaat ± 1 à 2 dagdelen per week, waarin ongeveer 3 uren gewerkt wordt. Bij de werktijden is rekening gehouden met het UT-collegerooster. Als je belangstelling hebt mail dan een korte motivatie en een beknopt CV naar [email protected]

IAPC

IAPC wenst iedereen een gelukkig 1998. In dit jaar zal de UpDate op meer plaatsen verkrijgbaar zijn. Kijk hiervoor in de UpDate. Wil je dit jaar nog een bestuurfunctie vervullen? Kom dan eens langs en vraag naar de mogelijkheden. Ons adres is:Stichting IAPC. Postbus 217, 7500 AE Enschede. INF L228, tel. 053-489 39 27, fax. 053-489 42 60, [email protected], http://www.cs.utwente.nl/iapc/.

KIvI

De afdeling Elektrotechniek Oost van het KIvI heeft een reeks avondlezingen georganiseerd met als thema de spectaculaire ontwikkeling van de electrische meettechniek over vele decennia. De eerste bijeenkomst was op 16 oktober 1997, verzorgd door vakgroep Besturingssystemen en Computertechniek van prof. dr. ir. P.P.L. Regtien. De tweede bijeenkomst is op donderdag 5 februari 1998 om 19.30 uur. Plaats: Hengelosch Educatief en Industrieel Museum 't Heim, Bornsestraat 7, Hengelo. Prof. ir. G.C. Damstra houdt deze avond een voordracht met als titel "Meettechnieken van gisteren en eergisteren". Hierna geven medewerkers van 't Heim demonstraties. Entree: gratis (consumpties voor eigen rekening). Ook NIRIA-leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelding: Elfride Dijkstra, Regio Oost, tel. 4097, e-mail: [email protected]

Jonge Democraten

Op donderdag 8 januari luiden de Jonge Democraten (Politieke Jongerenorganisatie gelieerd aan D66) het nieuwe (verkiezings)jaar in met een nieuwjaarsborrel in café 'Het Binnenhof', Walstraat te Enschede. Iedereen is vanaf 21:00 uur van harte welkom. Bel voor informatie: Charlene, tel. 053-4344083).

Amnesty International

Goede voornemens? Ook in 1998 wil Amnesty weer veel actie voeren voor de mensenrechten. Misschien is dit voor jou het moment om hier op een of andere manier aan mee te werken. Je kunt bijvoorbeeld actief worden binnen de studentengroep, maar ook als je het iets rustiger aan wil doen zijn er mogelijkheden genoeg. Je kunt bijvoorbeeld een van de schrijfmiddagen bezoeken (derde woensdag van de maand tijdens de lunchpauze in het Theatercafé), lid worden van de schrijfmap (dan krijg je voorbeeldbrieven thuisbezorgd die je kunt versturen) of deelnemen aan het e-mailnetwerk voor bliksemacties. Informatie: Elske, tel. 053-4357586.

Mixed Up

Gelukkig nieuwjaar allemaal! Ook dit jaar kun je iedere donderdag natuurlijk weer langs komen naar het jongerencafé. Donderdag 8 januari gaan we weer met frisse moed van start. Nieuw is dat de jongerenavond nu in café Stonewall (Walstraat 12-14), onder het COC wordt gehouden. Kom ook langs en zie hoe barteamleden hun eerste pilsjes tappen! Op zaterdag 17 januari is het Ladies Night: We gaan met een aantal meiden (ongeveer 20!) de stad verkennen. De avond begint om 17:00 uur in het COC. Vervolgens gaan we wat eten in de stad. We eindigen de avond in 4U en 't Bölke. Wil je mee of meer weten, mail of bel dan even! Op vrijdag 16 januari treedt in het Vestzaktheater de pottengroep Waterproof op met de voorstelling Slipgevaar. Deze voorstelling gaat over een aantal dames die op een taxi wachten. Informatie: zie homepage bereikbaar via homepage van HoBiHe (zie SRD), mail met Lisette: [email protected]) of bel met het COC in Enschede, tel. 4305177. Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het NVIH COC Twente/Achterhoek.

Studieverenigingen

Sollicitatiecursus

De studieverenigingen Isaac Newton, Alembic, Scintilla en Arago organiseren i.s.m. het KIvI -Afdeling Jonge Leden Oost- een sollicitatiecursus, bestaande uit een lezingenmiddag en een proefsollicitatiedag. Op de lezingenmiddag worden door een aantal sprekers verschillende aspekten van hetsollicitatieproces besproken (o.a. functie selecteren, sollicitatiebrief schrijven, cv). Indien je mee doet aan de proefsollicitaties dan wordt er verwacht dat je een sollicitatiebrief schrijft naar een van de deelnemende bedrijven. Dit bedrijf neemt dan op de proefsollicitatiedag ook een gesprek af en aan het eind zullen de recruiters je enige tips meegeven naar aanleiding van het gesprek en de brief. De lezingenmiddag is op woensdag 21 januari vanaf 13.30 uur in BB2. De proefsollicitaties zijn op woensdag 18 februari. Voor deelname aan de proefsollicitaties wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht. Inschrijving: t/m de lezingenmiddag 21 januari via inschrijflijsten op prikborden van bovengenoemde verenigingen.

Alembic

Kom donderdag 8 januari allemaal naar het Nieuwjaarsfeest! # Schrijf je in voor de tweedaagse case excursie naar DSM voor vierdejaars en hoger # Kom eens een kijkje nemen in de bedrijvenbak op de Alembickamer # Als je geïnteresseerd bent in een beurs van de Stichting Universiteitsfonds Twente en je bent aan het afstuderen kom dan even langs op de Alembickamer voor meer informatie.

Inter-Actief

Inter-Actief wenst alle leden een gelukkig nieuwjaar! # Kom 20 en 27 januari naar het Virtual Reality symposium, georganiseerd door Inter-Actief en Studium Generale. Ook is er een markt, waar de bezoeker zelf VR aan den lijve kan ondervinden. Silicon Graphics neemt haar zwaarste machine mee # Er zijn nog een aantal plaatsen vrij in het Batavieren-team van Inter-Actief # 11 februari is er een excursie naar Logica in Amsterdam. We gaan hier met luxe tourincar naartoe. Inschrijving is, als de hal weer open is, bij het prikbord (nu bij de IA-kamer) # Er zijn ook een aantal data bekend: de Werkvelddag vindt op 30 maart plaats en er is een symposium 'Digging Data' op 21 april # Eerstejaars: Heb je zin om een eerstejaars feest te organiseren, dan stelt Inter-Actief geld beschikbaar. # We zoeken nog een aantal mensen voor een te organiseren SUN-Java week # Bekijk onze homepage: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief, e-mail: [email protected]

Isaac Newton

Dit jaar is er weer een sollicitatie-cursus voor oudere-jaars. Je kunt je opgeven t/m de lezingenmiddag op 21 januari, die vooraf gaat aan de proefsollicitatie-gesprekken op 18 februari. Voor deze gesprekken wordt een kleine vergoeding gevraagd # Morgen om 12.00 uur sluit de inschrijving voor de las- en draaicursus. Voor de lascursus zal geloot worden. Er zijn echter nog wat plaatsen vrij voor de draaicursus. Kosten draaicursus: f85. De cursussen zijn in week 3 t/m 8 # Je kunt je ook opgeven voor Construc-cie. Zij gaan namelijk binnenkort beginnen met het bouwen van een hovercraft en zoeken nog handige WB-ers. Inschrijven: zie Newton-bord # Van 2 t/m 6 februari organiseert Isaac Newton de Inventech Twente, een mechatronische ontwerpwedstrijd. Je werkt in teams van 2 WB'ers en 2 EL'ers aan een opdracht die je binnen 5 dagen gerealiseerd moet hebben met een beperkte hoeveelheid materialen. Deelneming: gratis. Opgeven: zie Newton-pagina en Newton-bord, waar ook folders met meer informatie hangen # Tot 13 januari kun je je inschrijven voor de intercontinentale reis naar India met het thema productie technologie en -management # Ga naar de Newton homepage en stem op onze site als beste Nederlandse studenten Website. Niet alleen help je ons, maar je maakt ook kans op een WK-arrangement # Vanmiddag is er weer borrel! # Informatie: tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Arago

De leerstoelvoorlichtingen zijn begonnen, bestemd voor derdejaars en voor de snelle tweedejaars studenten. Het doel is om je te oriënteren op je toekomstige keuze voor een leerstoel. Woensdag 14 januari van 13:45 uur tot 16:00 uur is in CC3 de tweede algemene voorlichting. In de weken daarna kun je je per leerstoel opgeven. Een leerstoelvoorlichting wordt altijd op een woensdag gehouden bij de leestoel zelf # Donderdag 8 januari is de oliebollenborrel. Vier het nieuwe jaar ook eens met je studiegenoten! # Maandag en dinsdag, 19 en 20 januari wordt om 12:30 uur de film 'Fifth Element' gedraaid in T4. Uitzonderlijke decors en absurde personages bezorgen je een ontspannenpauze # Woensdag 21 januari is de excursie naar TNO-FEL. De inschrijflijst hangt op het prikbord in de kantine # Donderdag 22 januari is de biertapwedstrijd. De Arago-biertapper van het jaar 1998 zal hier verkozen worden.

TObias

Het bestuur van TObias wenst iedereen een gelukkig 1998 # Voor det tweede jaars: Het boek van OKT 2 module 5 (Wijnen)is binnen en kost f44 # Als je met de Batavierenrace mee wilt lopen in het TObias-team, dan kun je je nu opgeven op het bord # Wil iedereen de oude tentamens inleveren voor de tentamenbank. Vooral de tentamens uit het derde en vierde jaar zijn nodig # Het bestuur is nog op zoek naar een geschikte secretaris en penningmeester. Denk jij dat je de uitdaging aankunt, kom dan eens babbelen in de TObias-kamer. Mischien kun je samen met een vriend(in) in het bestuur als secretaris en penningmeester.# Vanmiddag is er een nieuwjaarsborrel in de TO-kantine. Iedereen is van harte welkom vanaf 17.00 uur.

Communiqué

Ten eerste wenst Communiqué iedereen een heel fijn 1998! # Op 6, 7 en 8 februari vindt de ISAC-Trip plaats: er gaan 2 bussen vol met mensen van Abacus, Arago, Communiqué, Ideefiks en Sirius naar Londen # We willen alle leden er nogmaals aan herinneren dat dinsdag 13 januari om 14:30 uur de Algemene LedenVergadering plaatsvindt in TWRC-D236, waarin het nieuwe bestuur zal aantreden. Aansluitend wordt er in de kantine van het TWRC-gebouw geborreld en is er voor iedereen de gelegenheid het nieuwe bestuur te feliciteren en succes te wensen. Ook willen erop wijzen dat de jaarverslagen van het huidige bestuur reeds ter inzage hangen in de Communiqué-kamer # Informatie: kamer TWRC-A223 (tussen 12:30-13:30 uur), [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Paradoks

Paradoks wenst alle leden een gezond, succesvol en actief 1998. De eerste activiteit staat gepland op maandag 12 januari, genaamd aPARAtiefje, er wordt dan een korte lezing gegeven door Gert Nijebanning over Scoliose Correctie. Iedereen (ook niet leden) is welkom vanaf 16:00 in WB N-105 (filmzaal WB). Na afloop is er een borrel. Woensdag 28 januari is er een excursie naar Vitatron in Dieren, je kunt je opgeven bij de Paradokskamer of via e-mail. Het bestuur is aanwezig elke dinsdag en woensdag tussen 12:30-13:30 in WB-Z101, tel. 2491 (voicemail) of is te bereiken via mailadres [email protected]

Scintilla

Het is eigenlijk al te laat, maar we willen iedereen toch nog een gelukkig nieuwjaar toewensen. Als jullie dit lezen is de oliebollen-borrel al geweest, maar als je hem gemist hebt; we hebben nog genoeg aktiviteiten voor de komende tijd # Onder voorbehoud is er vrijdag 9 januari weer onzelegendarische cantus, hierover volgen op zeer korte termijn meer mededelingen. #Donderdag 15 januari is het weer tijd voor het jaarlijkse aktievelingenuitje. We gaan dan met z'n allen uit eten en zullen eventueel de rest van de avond in de stad doorbrengen. Voor inschrijvingen kun je in de scintillakamer terecht # Maandag en dinsdag 19/20 januari draait in de pauze in EL/TN T4 de film 'The Fifth Element'. In de kantine hangt een poster voor meer informatie # Woensdag 4 februari is er weer een pokeravond/kaartavond # Verder vragen we alle voorzitters van onze commissies of ze bij de commissievergadering van woensdag 14 januari aanwezig kunnen zijn. De vergadering vindt in de pauze in een bunkerzaaltje plaats.

Sirius

Dinsdag 13 januari is de Algemene Ledenvergadering. Hierbij zal een deel van het bestuur wisselen. Alle leden zijn uitgenodigd om deze ALV bij te wonen. Plaats: Kelderbar, Tijd: 20:00 uur # Maandag 12 januari wil het bestuur van Sirius met alle activisten van 1997 uit eten. Activisten die mee willen, kunnen zich hiervoor inschrijven op het mededelingenbord. # Voor het vak algemene economie I zijn de boeken van Dieben en Levacic binnen. Ook het boek van De Jong en Dorbeck-Jung voor ABR II is vanaf heden verkrijgbaar in de Siriuskamer. # Eind maart: Excursie naar Tsjechië (Praag & omgeving). Hou de posters in de gaten!!! # 12 januari: Forum 'polieke jongerenpartijen', vanaf 15:45 in TW-B209. # Voor vragen en opmerkingen kan je altijd langskomen in de Siriuskamer (tel:4893204). Mailen kan ook: [email protected] utwente.nl.

Abacus

Abacus wenst iedereen een heel gelukkig 1998! We willen iedereen dit jaar veel leuke activiteiten aanbieden en we hopen dat jullie hier veel bij aanwezig zullen zijn # Volgende week donderdag 15 januari gaan we op excursie naar Hollandse Signaal Apparaten in Hengelo. Het is erg dichtbij en heel interessant! # Maandag 19 januari vindt het TW-concert plaats, voor en door TW-ers # Donderdag 22 januari is er weer een borrel # Er komen weer een aantal leuke activiteiten aan. Wil je een trivianttoernooi, de Open Podium Avond of een voetbaltoernooi organiseren; vraag dan bij de Abacuskamer naar Theo voor extra informatie.

Sport

Renovatie en uitbreiding tennispaviljoen

In het voorjaar van 1998 wordt gestart met het renoveren en uitbreiden van het tennispaviljoen UT. Na enkele maanden bouwen zult u o.m. de beschikking krijgen over grondig opgeknapte kleedkamers, goede douches en een veel grotere kantine-ruimte (met dakterras aan de Oost-zijde wordt bij de kantine betrokken). Tijdens de werkzaamheden is het huidige paviljoen niet te gebruiken, hetgeen betekent: geen omkleed-/douche-mogelijkheden. De banen zijn wel te gebruiken! Dankzij de welwillende medewerking van het UT-kringbestuur zullen we, zodra de Boerderij voor de UT-kring gereed is, de beschikking hebben over het bij het tennispark gelegen "Kwekhoes". Naar alle waarschijnlijkheid kunt u vanaf begin februari 1998 in het Kwekhoes uw baan afschrijven, een introductiekaartje kopen en een kop koffie/biertje drinken. Echter: omkleden/douchen is in het "Kwekhoes" niet mogelijk. Advies: thuis omkleden of de kleedkamers van het UT-sportcentrum gebruiken!De verbouwing van het paviljoen zal in april/mei '98 voltooid zijn. Voor alle overlast: op voorhand excuus! Ik wens u het allerbeste voor 1998 en een prima tennisseizoen! W.J.Chr. van Veelen, Dir. Sportcentrum UT.

De Nacht van Drienerlo

Dit jaar organiseert v.v. Drienerlo voor de 21e keer 'De Nacht van Drienerlo'. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1998 kun je met een team je kunsten vertonen in o.a. volleybal, basketbal, stockey en zaalvoetbal. Deze nacht, die naast sport ook vooral in het teken van de gezelligheid staat, begint zaterdag 31 januari om 20:00uur en rond de klok van 5:00 uur is ter afsluiting een gezamenlijk ontbijt. Een team bestaat uit minimaal 6 personen (en let op: de door vrouwen gescoorde goals tellen dubbel!). Wanneer je aan 'De Nacht van Drienerlo' mee wilt doen, kun je je nu per E-mail ([email protected]) opgeven, of deponeer een briefje in het postvakje van v.v. Drienerlo in het sportcentrum. Hierin moet staan: teamnaam; naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon; het geschatte aantal teamleden. Inschrijfgeld bedraagt f80. Voor meer informatie kun je altijd mailen.

Flatbasketbal

Zondag 29 maart 1998 organiseert basketbalvereniging Arriba voor de eerste keer een Flatbasketbal-toernooi. Aan het toernooi kunnen mix-teams (dames en heren) meedoen bestaande uit 5-10 personen. Iedereen mag meedoen: flatgenoten, huisgenoten, doegroepen, projectgroepen, etc.. Kosten: f20 per team. Per team maximaal 2 Arribanen. De inschrijfformulieren zijn te vinden bij het Arriba-postvak in het sportcentrum. Informatie/ aanmelding: Yang, tel. 4350171 en Tim, tel. 4312177. Opgeven per e-mail is ook mogelijk: [email protected] (met naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon).

Kronos

Goede voornemens voor het jaar 1998? Meer sportiviteit en een verbetering van je conditie?! Kom eens bij Kronos kijken en verbeter je conditie in je eigen tempo! Training op dinsdag en donderdag vanaf 17.30 uur. Info: Nicole v. Heel, tel. 5161, Nanne de Haan, tel. 5051.

Twentse Studenten Alpen Club

De TSAC is de klimvereniging van de UT. Als je geïnteresseerd bent in indoor sportklimmen, outdoor rotsklimmen of alpien klimmen, zou je eens kennis moeten maken met de TSAC. Daarom is er een introductieavond georganiseerd op dinsdag 20 januari van 21.00-24.00 uur in de spelzaal van het sportcentrum. Je bent natuurlijk van harte welkom. Info/aanmeldingen: Maarten-Jan Hoeve, tel. 4358101 of Jorina Verhoog, tel. 4334529.

Menu

WEEK 3

ZATERDAG 10 JANUARI

Aspergesoep

***

Hamburger, Jachtsaus

Spinazie of keuzegroente

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 11 JANUARI

Cellerysoep

***

Runderstooflapje, Rode wijnsaus

Andijvie, Rauwkostsaladebuffet

Gebakken Krielaardappelen

of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 12 JANUARI

Champignonsoep

***

Lasagne Toscana met

Roerbakgroente

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 13 JANUARI

Oosterse groentesoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht, Hollandaisesaus

Wortelen, Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte Aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 14 JANUARI

Goulashsoep

***

Satéschelp, Satésaus

Mihoen Goreng, Kroepoek

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 15 JANUARI

Kipvermicceli

***

Stamppot Boerenkool met

Rookworst of Verse Worst,Vleessaus

of Gegratineerde Macaronischotel

Bolognaise-Mexicaanse groente

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 16 JANUARI

Minestronesoep

***

Gebakken Kippenbout Bonne Femme

met garnituur van o.a. Aardappel,

Bacon, Champignons, Ui, Wortel,

Doperwten,of Vleesgerecht Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

***********************************

MAANDAG 12 JANUARI

Champignonsoep

***

Gevulde Aubergine-Tomatensaus

Pikante kool-Rauwkostsalade

buffet-Gekookte Aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 13 JANUARI

Oosterse groentesoep

***

Provencaalse Champignonragout

Worteltjes en Doperwtjes

Rauwkostsaladebuffet

Tagliatelle Verde

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 14 JANUARI

Chinese tomatensoep

***

Sojaburger Haway,Kerriesaus

Mexicaanse groente,Rauwkostsalade

buffet,Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 15 JANUARI

Minestronesoep

***

Gevulde Paprika met Groentemelange

en Roerei gegratineerd met Kaas

Snijbonen,Rauwkostsaladebuffet

Gebakken Aardappelen

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

LASAGNE Toscana

Rauwkostsalade

BRASSERIE DE SOCIETEIT

Maandag 12 + dinsdag 13 jan.

ENTRECOTE CAFÉ PARIS,

Verse groente, Rauwkostsalade

Frites

Woensdag 14 + donderdag 15 jan.

SHOARMASCHOTEL met diverse sauzen,

Verse groente, Rauwkostsalade,

Gebakken Aardappelen

verse groente, rauwkostsalade,

frites

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.