Info

| Redactie

-In het kader van het gebouwbeheer heeft, gezien voor de volgende gebouwen een service-level-agreement is afgesloten, er een facilitair manager benoemd is en er een werkrelatie is tussen de facilitair manager en de huishoudelijke diensten, het College van Bestuur besloten: 1.Het gebouwbeheer over het TWRC-gebouw, Campusgebouwen, WB gebouw, BB-gebouw, TO/INF-gebouw, CCC complex, Voorlichtingscentrum, WOT gebouw, per 1/11/1999 over te dragen aan het Facilitair Bedrijf (de overige, m.u.v. EL/TN en CT, gebouwen zijn al onder beheer van het Facilitair Bedrijf). 2.Een reorganisatieprocedure op te starten die moet leiden tot de overgang van de betrokken gebouwgebonden diensten naar het Facilitair Bedrijf rekening houdende met hetgeen rond het -gebouwbeheer CT en EL/TN is beschreven. De inspraakprocedure zal via de Centrale Ondernemings Raad vorm worden gegeven. 3.Voor de gebouwen EL/TN en CT een overgangsmaatregel te treffen die het volgende inhoudt: a.Er wordt een beheersraad gevormd, waarvan deel uit maken de directeuren bedrijfsvoering van EL, TN, CT en de directeur Facilitair Bedrijf (voorzitter), die tot taak krijgt: *het voeren van het dagelijks beheer over het CT gebouw en het EL/TN gebouw tot het gereed komen van de nieuwbouw CT en de renovatie EL/TN gebouw (medio 2002). *Het ontwerpen van een nieuwe facilitaire organisatie voor nieuw te ontstane complex CT/EL/TN. *Na de realisatie van de nieuwbouw en renovatie gaat het beheer over naar het Facilitair Bedrijf (medio 2002). b.Ter ondersteuning van de beheersraad wordt een facilitair manager benoemd binnen het Facilitair Bedrijf (0,5 fte) die met de feitelijke inrichting van de nieuwe facilitaire organisatie wordt belast.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 30 september 1999

-Het College van Bestuur heeft prof.dr.ir. H.J. Grootenboer benoemd tot decaan van de faculteit der Werktuigbouwkunde voor de periode van 1 oktober 1999 tot 1 juli 2004.

-Het College van Bestuur heeft prof.dr. H. Wallinga benoemd tot decaan van de faculteit der Elektrotechniek voor de periode van 1 oktober 1999 tot 1 augustus 2004.

-Het College van Bestuur heeft prof.dr. J.M. Pieters benoemd tot decaan van de faculteit der Toegepaste Onderwijskunde voor de periode van 1 oktober 1999 tot 1 juli 2004.

-Het College van Bestuur heeft prof.dr. P.M.G. Apers benoemd tot decaan van de faculteit der Informatica voor de periode van 1 oktober 1999 tot 1 juli 2004.

-Het College van Bestuur heeft prof.dr. T.J.A. Popma benoemd tot decaan van de faculteit Technologie & Management voor de periode van 1 oktober 1999 tot 1 januari 2001.

-Het College van Bestuur heeft prof.dr. E.R. Seydel benoemd tot decaan van de faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen voor de periode van 1 oktober 1999 tot 1 juli 2001.

-Het College van Bestuur heeft prof.dr. J. Greve benoemd tot decaan van de faculteit der Technische Natuurkunde voor de periode van 1 oktober 1999 tot 1 juli 2004.

-Het College van Bestuur heeft de onderwerpen vastgesteld die het beoogt aan te bieden voor de overlegvergadering met COR/CSR/CGV d.d. 2 november 1999 en heeft indicatief enkele onderwerpen aangegeven voor de overlegvergadering d.d. 14 december.

d.d. 7 oktober 1999

-Gezien het verzoek van de OOM, de stukken inzake Twinning Center Twente en ICT Twente NV en de verschillende projectinitiatieven m.b.t. Twinning in Twente: gehoord de beraadslagingen; overwegende: *dat de vestiging van een Twinning Center in de nabijheid van de Universiteit Twente een positief effect heet op het imago van de UT; *dat Twinning als Katalysator werkt voor projecten waaruit de UT profijt trekt; *dat van Twinning positieve invloed mag worden verwacht op de bedrijvigheid op ICT gebied rond de UT; heeft het College van Bestuur besloten dat de Universiteit Twente voor 25.000 Euro deelneemt aan ICT Twente NV.

-In het kader van de toewijzing centrale stimulering i.v.m. ICT heeft het College van Bestuur, gezien de projectvoorstellen; gehoord de beraadslagingen; overwegende de besluitvorming inzake de notitie @ampus+ en de wenselijkheid facultaire projecten hiermee in overeenstemming te brengen; besloten tot toekenning van totaal kf 815 uit de CSow met de volgende verdeling: *kf 130 aan de faculteit Bestuurskunde voor invoering Course Management Systeem (CMS)* *kf 200 aan de faculteit TN voor de invoering van CMS* *kf 25 aan de ULO/TO voor invoering CMS*

*kf 70 aan de faculteit T&M voor invoering CMS; *kf 40 aan de faculteit Informatica inzake PRO-ACTT met gebruik CMS; *kf 50 aan TO voor een feedback omgeving aansluitend aan CMS teleTOp;*kf 250 aan DINKEL voor een gezamenlijk project met de faculteiten WMW, TO, EL, BSK en INF inzake Portfolio; *kf 50 aan de faculteit TO voor een gezamenlijk project inzake verkenning internettoepassingen. *Projecten waarvoor nog geen deugdelijke begroting beschikbaar is, zullen niet eerder dan wanneer deze wel beschikbaar zijn formeel worden toegewezen.

Alle projecten die worden toegewezen onder de nadrukkelijke verplichting eindresultaten in de vorm van producten, diensten en/of ervaring te delen met niet betrokken faculteiten; FEZ/BCvB zullen gezamenlijk een format opstellen voor de verantwoording. Verantwoording van projecten moet plaatsvinden in maart 2000 en projecten met vertraging uiterlijk maart 2001. Van projecten waar geen verantwoording is ontvangen, wordt aangenomen dat ze niet zijn uitgevoerd. Verstrekte gelden zullen dan worden terug gestort in het fonds CSow.

-In het kader van de `Toekenning Centrale Stimulering i.v.m. WMW-aanvraag toegeleverd onderwijs heeft het College van Bestuur besloten aan de faculteit WMW een toekenning te doen t.l.v. CSi voor de ontwikkeling van twee cursussen specifiek gericht op het aanbod voor de MSc-opleidingen.

-Gezien de brief van de decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde d.d. 28-9-1999; besluit het College van Bestuur de benoeming van de heer dr.ir. D.J. Schipper tot UHD op het vakgebied 'wrijving en slijtage' goed te keuren.

-Gezien de brief van de decaan van de faculteit Informatica d.d. 27-9-1999; besluit het College van Bestuur de benoeming van de heer dr.ir. G.J.M. Smit tot UHD Energy-efficient embedded Systems goed te keuren.

Enquête bij de Wetenschapswinkel voor Oost West, Rust Best

Oost West, Rust Best is de mening van BAM, de stichting Bestrijding Akoestische Milieuvervuiling. Zij streeft naar afschaffing, dan wel sterke beperking van alle ongewenste storende geluiden. Want ongevraagde muziek op straten, pleinen en publieke ruimten wordt door 90% als storend ervaren en 80% is van mening dat de muziek in bijv. supermarkten en restaurants het koopgedrag niet bevorderd. De Wetenschapswinkel is op zoek naar een student(en) die een enquÛte wil houden naar de beleving van opgedrongen muziek uit luidsprekers in publieke ruimten. Het onderzoek is interessant en actueel, er bestaat namelijk een toenemende geluidshinder bij een groeiend aantal mensen. BAM vind dat het gebruik van geluidsapparatuur moet worden afgewogen tegen de overlast in de vorm van irritatie, stress en gehoorschade. Toch wil zij niemand het plezier aan TV of radio ontnemen. Informatie: Vrijhof kamer 208, tel. 053-4893942, [email protected]

Onderzoek naar vrijwilligerswerk

In vergelijking met grote plaatsen is de inzet van vrijwilligers inkleine kernen groot. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het steeds moeilijker wordt om voor alle bestuursfuncties vrijwilligers te krijgen terwijl het aantal verenigingen toeneemt. Vanuit de OVKK vraagt men zich af of deze problematiek specifiek is voor kleine kernen. Graag wil men inzicht hebben in de oorzaken en tevens zoekt men naar oplossingen. Wil jij in een rapport de veranderingen omtrent het vrijwilligerswerk schetsen en kijken naar voor de dorpen passende oplossingen neem dan even contact op met Jelle Smit, [email protected], (053) 489 3942, of kom even langs op kamer 208 van de Vrijhof.

Workshop 'De inzet van stemkastjes (IVS) voor activerend onderwijs en stimulerende presentaties'

Activerende colleges, op een snelle wijze didactisch toetsen of evalueren, discussies en interactie uitlokken, presentaties verlevendigen, meningen peilen, op een leuke wijze voorlichting geven - het Interactive Voting System (stemkastjes)in CC2 en CC4 vormt hiervoor een eenvoudig en effectief hulpmiddel. Het systeem kan worden ingezet bij o.a. reguliere onderwijssituaties, congressen en

vergaderingen. Inhoud workshop: kennismaken met een aantal gebruiksmogelijkheden, maken van een script voor de eigen situatie, leren werken met de programmatuur en de apparatuur, presenteren van het eigen script. Doelgroep: docenten, voorlichters, personen die in enig ander verband presentaties houden, organisatoren van conferenties e.d. Duur: een dagdeel, voorbereiding ca. 1 uur. Datum: 16 november van 13.30-17.00 uur. Aanmelden (tot 2 nov.): tel. 2050, [email protected] of http://www.oc.utwente.nl zie onder cursussen. Info: bij Helma Vlas (2608) of internet.

Onderwijskundige Oriëntatiecursus

Op dinsdag 16 (hele dag), woensdag 17 (ochtend) en dinsdag 23 november (hele dag) aanstaande organiseert het Onderwijskundig Centrum een Onderwijskundige Oriëntatiecursus (OOC), geschikt voor zowel beginnende als ervaren docenten en voor assistenten in opleiding. De OOC maakt al meer dan 16 jaar deel uit van het dienstenpakket van het OC. De cursus biedt een brede oriëntatie op verschillende onderwijstaken en is, volgens de docenten die er reeds aan hebben deelgenomen, een goede voorbereiding op het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van werkgroepen en dergelijke. Aan de orde komen thema's als het maken van lesopzetten, systematisch aanpakken van problemen etc. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Docenten die later eventueel deelnemen aan het Didactisch UT-Inwerktraject, krijgen daarvoor een gedeeltelijke vrijstelling op basis van de OOC. Informatie: Elly Govers (4870), http://www.oc.utwente.nl. Aanmelding (tot 2 nov.): tel. 2050, [email protected] of via Internet.

Mededeling van DiSC/CSA

In verband met een interne verhuizing zal de balie van de Centrale Studentenadministratie donderdag 4 november a.s. gesloten zijn.

Centrale Studentenadministratie

De Student Union heeft het voornemen om aan alle studenten en extrane´ van de Universiteit Twente een persoonlijke kaart te verstrekken: de Unionkaart. De Student Union heeft een verzoek ingediend bij de Centrale Studentenadministratie om eenmalig, ten behoeve van het aanmaken van bovengenoemde kaart, een aantal persoonsgegevens van studenten te verschaffen. Het betreft in dit geval: studentnummer, naam student, straatnaam, huisnummer, woonplaats en de digitale pasfoto. De Centrale Studentenadministratie heeft dit verzoek ingewilligd. Een ieder die bezwaar heeft tegen het verstrekken van zijn/haar gegevens kan dit schriftelijk kenbaar maken aan de Centrale Studentenadministratie, Postbus 217, 7500 AE Enschede of via e-mail [email protected]

Oratie

Prof. dr. H.F. Kraan, benoemd door de Stichting Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs Geestelijke Gezondheidszorg Twente tot bijzonder hoogleraar Sociale en Communicatieve aspecten van de Psychiatrie aan de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, over 'Gekken kijken. Gewenste en verwenste beeldvorming over de psychiatrie', donderdag 18 november 99, 16.00 uur, Grote Kerk op de Oude Markt te Enschede.

Promotie

ir. E.R.M. Gelinck (WB) over 'Mixed lubrication of line Contacts', 12 november 99, 13.15 uur, Vrijhof.

ir. Drs. J.J. Bos (T&M) over 'Prestatie-beoordeling in banken', 12 november 99, 15.00 uur, Vrijhof.

ir. R.E. Oosterbroek (EL) over 'Modeling, Disign and Realization of Microfluidic Components', 12 november 99, 16.45 uur, Vrijhof.

Mw. M. Hutten (EL) over 'Lumbar dynamometry: an useful instrument for assesment of patients with chronic low backpain', 19 november 99, 13.15 uur, Vrijhof.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Maak méér van je studietijd en kom voor een jaar bestuur bij Integrand! Laat nu de kans niet lopen om in een professionele organisatie de ervaring op te doen die in je studie ontbreekt. Contact met de grote Nederlandse bedrijven én de overheid, gratis workshops bij multinationals, stagebemiddeling voor studenten en 3 maanden afstudeersteun op de koop toe om de gemiste studietijd tecompenseren. Lijkt het je wat, zo'n bestuursjaar, kom dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected]

UniPartners

UniPartners is momenteel op zoek naar bestuursleden. Bestuursleden zijn onder andere projectmanagers. Projectmanagers begeleiden de projecten die UniPartners voor bedrijven uitvoert. De projectmanager houdt zich zo bezig met het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhouden met bedrijven, selecteren van studenten die een project uit willen voeren, enz. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar zin om naast je studie ervaring op te doen, kom dan eens bij ons informeren naar je mogelijkheden kamer 127C, WB hal V, of bel 4893811/4312975, [email protected]

Inschrijving keuzevakken INF en BIT, trim 2

Zie http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

BSK

Het Ministerie van OC&W, afd. Beleid zoekt junior-beleidsmedewerker

Voor studenten BSK. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Directie Wetenschappelijk Onderwijs, Afd. Beleid, zoekt voor de periode november 1999 tot januari 2001 een junior-beleidsmedewerker met enige affiniteit met beleidsvraagstukken in het hoger onderwijs, die vorm wil geven aan toekomstgericht beleid in het hoger onderwijs met als belangrijkste aandachts-gebieden: internationalisering, invloed ICT, aansluiting op de arbeidsmarkt, alsmede veranderende rol universiteiten in de kennis economie. Inlichtingen: de heer drs. R. Minnee tel: 079 - 323 3098.

Afstudeercolloquia

Shanon Klein Goldewijk over 'Bepaalt de beslisser het besluit?' Een onderzoek naar macht- en invloedsverdeling over actoren betrokken bij beleidsprocessen over de vormgeving van het regionaal centrum Veldhoven, 29 oktober 99, 11.30 uur, TWRC B-101.

Antoinet Kemper over 'Genieten = betalen.' Een onderzoek naar alternatieve bekostiging van grote infrastructurele projecten, 29 oktober 99, 14.00 uur, TWRC C-238.

Trudy Mensink over 'Rekeningrijden: een spanningsveld tussen de lagere overheden en het rijk.' Een onderzoek naar de machtsmiddelen van de lagere overheden, 29 oktober 99, 15.45 uur, TWRC C-238.

Martijn Hildebrand over 'Heiligt het doel de (overheids)middelen?' Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM naar de mogelijkheden en beperkingen voor een nationaal systeem vanverhandelbare reductierechten op het gebied van de Europese regels voor staatssteun, 12 november 99, 14.00 uur, TWRC B-209.

Inschrijving D2/D3-vakken trimester 2

Voor D2/D3 studenten BSK. Voorheen was het mogelijk je via Internet in te schrijven voor D2/D3-vakken. Deze mogelijkheid is er niet meer. Vanaf heden liggen er inschrijflijsten voor alle D2/D3-vakken van trimester 2 bij BOZ. Voor het volgen van D2/D3-vakken is inschrijving verplicht! De uiterste datum dat je je voor deze vakken kunt inschrijven is vrijdag 19 november 1999.

Staats- en bestuursrecht II (175003)

Voor D1 studenten BSK. Voor de werkcolleges van dit vak is een nieuwe werkgroepindeling gemaakt. Deze is te vinden op de vakinformatie-site. Studenten die nog niet op deze lijst staan dienen even contact op te nemen met de docent.

Integrand Twente

Integrand is voor een bedrijf in Apeldoorn op zoek naar een student(e) BSK die andere bedrijven wil begeleiden en ondersteunen subsidie aanvragen. Vergoeding: f1000/mnd (netto). Ref:G735.

CT

Quantumchemie (134001)

Bij voldoende belangstelling zal Prof.dr. W.J. Briels in het tweede trimester een college Quantumchemie verzorgen. Belangstellenden worden uitgenodigd zich te melden op kamer A1.22 in het CT-gebouw op maandag 1 november om 14.00 uur, alwaar de precieze college-uren in overleg zullen worden vastgelegd. Het college wordt gegeven aan de hand van F. Jensen, Computational Chemistry, Wiley 1999.

Groepsindeling Werkcolleges 2e en 3e trimester 1999/2000 Chemische Reactorkunde I (137004)

Voor D2/D3 studenten CT\WB\TBK + cursisten procestechnologie CT. -zie CT D2 -rooster 1999/2000. Groep 1. Tweede trimester: Maandag 1e en 2e uur. Wk. 50, 51, 3, 4, 6 t/m 10. Derde trimester: Dinsdag 1e en 2e uur. Wk. 14 t/m 17, 19, 21 t/m 25. CT studenten generatie 1997, A t/m L + HBO-ers-CT + studenten WB en TBK. Groep 2, Tweede trimester: Vrijdag 7e en 8e uur. Wk. 50, 51, 3, 4, 6 t/m 10. Derde trimester: vrijdag 3e en 4e uur, Wk. 14, 15, 17, 19, 21 t/m 25. CT studenten generatie 1997 M t/m Z + PT-ers + overigen.

Intekening voor Programmeren in C++ (211024)

Zie http://www.nic.utwente.nl/mededelingen/1/3/5/.

EL

EL Stage via IAESTE

Het stagebureau van de faculteit EL beschikt over een groot eigen bestand met bedrijven waar je op stage kunt gaan. Daardoor heeft de faculteit al vele jaren geen gebruik gemaakt van stageplaatsen met bemiddeling van IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). IAESTE Nederland heeft nu de voorbereidingen gestart voor het jaar 2000. Mochten er EL studenten zijn, die een bemiddeling via IAESTE toch willen benutten of daar verder over geinformeerd willen worden, dan verzoek ik hen zo spoedig mogelijk (en uiterlijk 15 november 1999) contact met mij op te nemen. Willemien Wallinga-de Jonge, kamer EL/TN B 1132, tel. 2763.

Gezocht: student-assistent voor programmeer-klus

Bij de EL-leerstoel Transductie Techniek wordt gewerkt aan fabricageprocessen voor sensoren en actuatoren, waaronder het etsen van driedimensionale structuren in siliciumsubstraten. Ten behoeve van de fundamentele bestudering van deze etstechniek is fijnmechanische karakterisatieapparatuur ontwikkeld, die geheel automatisch de vorm van een geëtst siliciumsubstraat moet kunnen meten. Hiervoor dient echter nog besturingsprogrammatuur te worden geschreven. Voor deze taak (ca. 3 maanden werk) zoeken wij een student die in het kader van een betaald studentassistentschap hieraan wil werken. Bij belangstelling graag contact opnemen met: Jasper Nijdam, email [email protected] of Han Gardeniers, email [email protected], tel. 4892723.

Snelle herkansing Kansrekening voor HBO'ers

In overleg met de docent is besloten de herkansing voor Kansrekening voor EL (voor HBO'ers) op 26 november van 9.00 tot 12.00 uur te laten plaatsvinden. Je kunt je aanmelden bij BOOZ, dus niet via TAST! De zaal wordt t.z.t. bekendgemaakt.

Oriëntatie Major Mechatronica

De tweede oriëntatie op de Major Mechatronica vindt plaats op donderdagmiddag 18 november (i.p.v. 29 oktober zoals het rooster vermeldt). Het programma ziet er als volgt uit:

13.30-13.35: Introductie, door P.P.L.Regtien. 13.35-14.00: Technieken voor Remote Sensing, door N.J.Mulder. 14.00-15.00: Interpretatie van door Remote Sensing verkregen beelden, door Erwin Kroll. 15.00-15.15: Pauze. 15.15-16.15: Mechatronica bij ASML, door W. van Luenen. 16.15-17.15: Infomarkt + borrel. Het laatste onderdeel vindt plaats in de kantine van ELTN; alle overige onderdelen in EL/TN T4.

D-voordrachten

A.G. van den Bos (Leerstoel: MK-ISTG) over 'Development of a patterning process for magnetic thin films', 28 oktober 99, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

P.W.G. Poiesz (Leerstoel: S&S NT) over 'Verfijning van de afbeelding van iteratieve berekeningen op een realistisch gemodelleerd multiprocessorsysteem', 2 november 99, 14.30 uur, Vrijhof, zaal 3.

INF/BIT

Inschrijving D1, D2 en keuzevakken INF en BIT, trim 2

zie http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/B/.

Roosterwijziging Databasetransacties en -processen (211098)

Voor INF D3 studenten. Dit vak is van week 42 tot en met week 46 verplaatst van donderdag 1e en 2e uur naar donderdag 3e en 4e uur. De colleges zijn verplaatst van INF-L220 naar WB-Hal IV 206.

Zaalwijziging Specificatiemethoden (211215) in week 44

Voor INF D1 studenten. Het werkcollege van groep 6 op vrijdag 5 november het 3e en 4e uur wordt verplaatst van INF-L212 naar WB-Zuid 124.

Practicum Software engineering BIT (231003)

Het practicum op dinsdag het vijfde en zesde uur zal in week 42 tot en met 45 plaatsvinden in onderstaande ruimten: groep 1 O8; groep 2 O9; groep 3 O10.

Integrand Twente

Heb jij verstand van hard en software en wil je met 2 of 4 medestudenten een aardig zakcentje verdienen? (f3500/mnd als ft). Het is zowel f.t. als p.t mogelijk. Ref:G743.

Voorlichtingsbijeenkomst VBBE

Voor TBK/CT&M en INF/BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Colloquia

W.W. Man over 'Strategievorming in een systeembouwbedrijf', 4 november 99, 15.45 uur, WB HIV 206.

Gehouden : Munir Amin over 'Financieel projectmanagement in de bouw' op 25 oktober 99.

J.G.A. Kothman over 'De ontwikkeling van 'Positie-overzicht' en het onderzoek naar 'Guerrilla-automatisering'' op 27 oktober 99.

M.W. Piët over 'The reasons for the difference in effectivity and sustainability of the water selling points in Cambodia' op 27 oktober 99.

Wijziging ConTestsiM (CTM) sessies (vak Grond 226565)

Voor TBK D1 en CT&M D1. Op 1 november 1999 wordt het eerste half uur(om 13.45 uur) van het *CTM-videogedeelte in zaal CC-2 getoond. Daarna is het de bedoeling dat de studenten onmiddellijk naar zaal C700 verhuizen. Hier wordt CTM voortgezet. Op 3 november 1999 wordt het eerste half uur(om 8.30 uur) van het CTM-videogedeelte in zaal CC-3 getoond. Daarna is het de bedoeling dat de studenten onmiddellijk naar zaal C700 verhuizen. Hier wordt CTM voortgezet. * CTM staat voor: Consolidatie TestsiMilatie pakket.

Integratie Case (180065)

Voor HTS '99. De Integratie Case van 1 SP is vrijgesteld voor ALLE HTS-ers generatie 1999.

Internationale stage (180066)

Voor TBK D2/D3. Wil je in 2000 in het 3e of 1e trimester op internationale stage? Dan is een IAESTE-stage misschien iets voor jou. Betaalde opdrachten van 10 - 14 weken, in meer dan 60 landen ter wereld, en opvang en begeleiding ter plaatse. Inschrijven kan tot 25 november bij de stagecoördinator. Meer informatie: Frank van den Berg, BB 306, te. 4893522, email: [email protected]

Bedrijfskundig Onderzoek en ontwerp (185259)

Voor TBK. Hand-outs Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen. Voor de instaptoets van BOON zijn enkele hand-outs verplichte stof. Je kunt de hand-outs tegen betaling afhalen bij Hans Heerkens (kamer 425).

Wijziging openingstijden BOZ op vrijdag 22/10/99

Op vrijdag 22 oktober a.s. is Bureau Onderwijszaken CT&M geopend van 09.00-12.00 uur in plaats van 's middags.

Inleiding Computer Gebruik (ICG, 186352)

Voor TBK P. Studenten die dit vak (ICG) nog niet hebben afgerond (dat is 5 huiswerkopdrachten en 6 practica) kunnen dit alsnog afronden op maandag 1 november, het 5e en het 6e uur in BB204. Zorg ervoor dat alle opdrachten gemaakt zijn zodat wij ze alleen nog na hoeven te kijken. De studentassistenten van ICG.

Vakwerkcoördinator voor Vakwerk

Voor TBK D1, D2, D3. Voor Vakwerk zijn wij nog op zoek naar een coordinator voor TBK. Vakwerk is de studiegids voor keuzevakken. Het takenpakket houd in dat je van alle keuzevakken die door de faculteit T&M worden aangeboden een recente vakomschrijving, een mening student en een reactie van de docent verzameld. Dit doe je samen met een andere TBKÆer. Je zal een beloning ontvangen die ongeveer overeenkomt met een student-assistentschap. Heb je interesse, neem dan contact op met Liesbeth Bout. Mail naar: [email protected]

Gezocht: Studentassistent SPSS

Voor TBK D1, D2, D3. Gezocht per direct: Studentassistent Data entry in SPSS. S.V.P. Contact opnemen met Dr. B.I.J.M. van der Heijden (4227) of Ine Scholten (3519).

Inschrijving Technisch practicum TBK-W stroom (113915)

Voor TBK-W d1-studenten. Studenten die willen deelnemen aan bovengenoemd practicum in trimester 2.2 dienen zich vooraf persoonlijk in te schrijven. Inschrijving is mogelijk: maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 november a.s. van 12.30 uur t/m 13.30 uur, in WB Hal III, kamer 201a.

Inschrijving D2-pakketten en enkele D3-vakken blok 3

Voor CT&M D2 en D3. Tot uiterlijk 13 november a.s. kun je je inschrijven voor de D2-pakketten alsmede de D3-vakken Waterbeweging en Morfologie (224220) en Bouwrecht (189067) die in blok 3 van studiejaar 1999/2000 worden aangeboden. De inschrijflijsten liggen op de balie bij BOZ CT&M.

Roosterwijziging Ontwerpproject Water (224310)

Voor CT&M. Het hoorcollege voor dit vak dat voor vrijdag 5 november verroosterd stond is verschoven naar vrijdag 29 oktober a.s., het 3e + 4e uur. De zaal waarin het college plaatsvindt wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Regeling studenten met dyslexie

Voor studenten met dyslexie is er een speciale regeling m.b.t. extra tentamentijd. Studenten die daarvan gebruik willen maken dienen zich met een verklaring waaruit hun dyslexie blijkt te melden bij Bureau Onderwijszaken CT&M. BOZ zal je dan verder informeren over de te volgen procedure bij het aanmelden voor de tentamens.

Vakinformatie D2-vak Datagebruik en modelleren (221021)

Voor CT&M. 'Everything you always not wanted to know about statistics, but never dared to ask?' Graag even aandacht voor een nieuw vak, onderdeel van het pakket M2: Analyse van data. Maar wat is nu de inhoud van het vak? Is het een saai statistiek vak, waarbij je vooral niet leert liegen? Of is het een introductie in: æhow to lie with statisticsÆ? Jazeker! Maar de docent belooft je dat het met de saaiheid wel meevalt! Allereerst krijg je een buitengewoon deskundige introductie met practicum over Geografische Informatie Systemen en ruimtelijke gegevens, verzorgd door docenten van ITC, in het fantastisch mooie gebouw van het ITC te Enschede (vlakbij het station). Vervolgens krijg je een CDRom met getallen, waarbij geprobeerd moet worden een zo eenvoudig mogelijk Ún een zo goed mogelijk model te maken over de relatie tussen rivierafvoeren en waterstanden. Theorie en praktijk gaan hier hand in hand. En tenslotte wordt de praktijk van onzekerheid in modellen onderzocht aan de hand van de bepaling van een onzekerheidsverdeling van maatgevende waterstanden langs de Rijn. En dat met behulp van methodieken voor expert meningen én een numeriek model. Het vak wordt gegeven in week 6 t/m 11 in het jaar 2000, waarbij de theorie afgewisseld wordt met practica. Het vak wordt afgerond door het maken van drie opdrachten. Het vak kan door studenten van alle richtingen gevolgd worden. In de colleges zal ruim aandacht zijn voor allerlei praktijkproblemen die de docent in de afgelopen 15 jaar tegengekomen is als consultant van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, waterschappen en verzekeringsmaatschappijen. Meer informatie bij de docent (dr.ir. Matthijs Kok), die het best via email te bereiken is: [email protected] Graag tot ziens op het eerste college (dinsdag 8 februari, 3e en 4e uur)!

Voorlichtingsbijeenkomst VBBE

Voor TBK/CT&M en INF/BIT. In het tweede trimester gaat het keuzevak Voortgezette Bestuurlijke BedrijfsEconomie weer van start; een discussiecollege waarbij in elke zitting een (door de deelnemers zelf geschreven) nota centraal staat. In deze voorlichtingsbijeenkomst wordt ingegaan op alle huishoudelijke zaken rond het vak en worden de onderwerpen geïntroduceerd die dit jaar aan bod zullen komen. Inschrijving voor het vak is mogelijk op deze bijeenkomst of bij de secretaresse van FMBE op kamer BB320. Bij vragen of opmerkingen: bel Aswin Bartels, tel 3548. Locatie bijeenkomst: BB7 (noodgebouw). Tijdstip: woensdag 3 november, 12.30.

Bouwrecht (189067)

Voor TBK D2. Vanaf vandaag, 25 oktober, liggen de inschrijflijsten voor het van Bouwrecht klaar bij BOZ/TBK. Inschrijving is mogelijk tot 13 november 1999.

SPSS (196045)

Voor TBK D2. Het SPSS - practicum voor TBK is verplichte voorkennis voor het vak BOON (Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (185259). Je moet dit vak hebben afgerond voordat je op stage gaat. Het practicum wordt weer gegeven in de weken 49 t/m 5, 7 en 8 (dit is afwijkend van hetgeen in het D2-3-rooster staat vermeld), en wel op de maandagmiddag in TO - practicumzaal L 102. Voor deelname aan dit practicum dient men zich in te tekenen bij F. Houweling TO-H 102. Dit kan vanaf 1 nov 1999 t/m 29 november 1999. Het maximale aantal deelnemers is 48 (24 per groep). Volg dit onderdeel dus zo snel mogelijk en wacht niet tot vlak voor je stage. Als je het practicum niet kunt volgen omdat er geen plaats is kun je niet op stage. Er zijn twee groepen: A en B. De eerste 3 zittingen duren voor beide groepen van 13.45 - 17.25uur. Men werkt dan in groepjes van 2. De volgende zittingen duren 1.45 uur of 1.30 uur en zijn individueel. Voor groep A is dat aan het begin, voor groep B is dat aan het eind van de middag.

Bij het practicum hoort een practicumhandleiding ôSPSS - Practicum voor TBKö. Deze is t.z.t. bij de U-take verkrijgbaar. Verder wordt bij dit practicum gebruik gemaakt van het boek van E. Huizingh, Inleiding SPSS 9.0 voor Windows en Data Entry, Academic Service, ISBN 90 5261 239 0. Voor meer informatie: F. Houweling tel. 3583 ([email protected]) of W.M.M. Tielen tel. 4585 ([email protected]).

Wijziging druk boek bij MTO 1

Voor TBK-P, BIT-P, CT&M D1. De vijfde druk (en niet de vierde druk zoals vermeld in de studiegids) van Daft 'Management' The Dryden Press, 1999 is verplicht voor MT&O 1 (vakcode 184168). Dit geldt ook voor MT&O 1 voor CT&M (vakcode 184172).

Tentamen Verpleegkunde case studies (187008)

Voor TBK G D2. Op vrijdagmiddag 26 november a.s. (13.30 - 17.00 uur) staat een tentamen gepland voor het vak Verpleegkunde Case studies.

2 afstudeeropdrachten Outokumpu copper strip BV te Zutphen

Voor TBK D3. 2 Afstudeeropdrachten Outokumpu copper strip B.V. te Zutphen (Ook geschikt voor werktuigbouw). Outokumpu copper strip B.V. te Zutphen maakt messing stroken die worden gebruikt door fabrikanten van autoradiateurs, elektronische producten en dieptrekproducten. Op dit moment zijn er 2 afstudeeropdrachten bij Outokumpu. Door een (gedeeltelijk overlappende) procesanalyse worden onderlinge synergie-effecten tussen de opdrachten verwacht. Opdracht 1: Proces beheersing connectorstrip. Het productie proces van Outokumpu bestaat grofweg uit 5 stappen en er wordt in 5-ploegendienst gewerkt. Aangezien elke ploeg er zijn eigen machine instellingen en werkwijzen op nahoudt is het eindproduct telkens iets anders. Bij de connectorstrip klanten leidt dit soms tot problemen. Tevens ligt het interne uitval-percentage van deze productgroep aan de hoge kant. De opdracht is derhalve om enerzijds een klachtenanalyse te maken om te kijken of de klachten aan specifieke werkwijzen toe te kennen zijn en anderzijds om de werkwijze van de verschillende ploegen te analyseren en hier meer uniformiteit in te brengen. Opdracht 2: Procesontwerp coilhandling. De laatste stap in het productieproces is het snijden van de messing band tot smalle bandjes en het verpakken van deze bandjes. Dit zeer arbeidsintensief proces wordt momenteel uitgevoerd door 11 mensen per ploeg. De opdracht is om, in samenspraak met de betrokken medewerkers, een analyse van dit snij- en verpakproces te maken (zowel qua machines als organisatie) en te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Hierbij is het tevens debedoeling om de vijf ploegen van elkaar te laten leren en tot een uniforme werkwijze voor alle ploegen te komen. Aanvang van de opdracht is zo spoedig mogelijk en duur is 6 maanden. Voor meer informatie kunt U terecht bij Dr.Ir. F. Ruffini, tel. 4537. [email protected] Drs J. Gieskes, tel. 3498, [email protected]

Integrand Twente

TBK-L: Wil jij onderzoek doen naar mogelijkheden van een nieuw logistiek systeem bij een koeltechnisch installatiebedrijf in Raalte? Kom dan even langs bij Integrand Twente. Ref:G740. Deze opdracht is zowel full-time als part-time uit te voeren.

Groepsindeling Werkcolleges 2e en 3e trimester 1999/2000 Chemische Reactorkunde I (137004)

Voor D2/D3 studenten CT\WB\TBK + cursisten procestechnologie CT. -zie CT D2 -rooster 1999/2000. Zie mededeling CT.

Nieuw SR lid

Voor TBK/CT&M. Ter info: de heer A. Belmahi is gekozen tot nieuw SR-lid T&M (voor CT&M).

Roosterwijzigingen Mechanica van Constructies (226566)

Voor TBK/CT&M. Voor dit vak gelden met ingang van week 43 de onderstaande roosterwijzigingen: Collegetijden groep 2 en 4: De collegetijden voor groep 2 en 4 zijn als volgt gewijzigd: -groep 2: verschoven van donderdag 1e + 2e uur naar maandag 1e + 2e uur. De zaal wordt z.s.m. bekend gemaakt. In week 43 kunnen de studenten uit groep 2 zich aansluiten bij een andere groep en het hoorcollege volgen op het moment dat hun het beste schikt. -groep 4: verschoven van dinsdag het 5e + 6e uur naar dinsdag 7e + 8e uur. De zaal wordt z.s.m. bekend gemaakt. Derde- en vierdejaars studenten: Omdat de werkcollegegroepen te groot zijn is besloten dat derde- en vierdejaars studenten die het vak nog moeten doen in aparte werkcollegegroepen worden geplaatst, te weten groep 5 en 6. Studenten die oorspronkelijk in werkcollegegroep 1 en 2 zaten komen in groep 5. Studenten die oorspronkelijk in werkcollegegroep 3 en 4 zaten komen in groep 6. De nieuwe collegetijden zijn: -groep 5: college op vrijdag 1e + 2e uur, zaal wordt z.s.m. bekend gemaakt. -groep 6: college op woensdag 1e + 2e uur, zaal wordt z.s.m. bekend gemaakt. TBK B D2: TBK B D2-studenten kunnen de colleges op de 'oude' uren blijven volgen. Let wel op mogelijke zaalwijzigingen. Het rooster voor de colleges in blok 3 ziet er nu dus als volgt uit: -groep 1: donderdag 1e + 2e uur in WB HV212. -groep 2: maandag 1e + 2e uur uur. Zaal nog niet bekend. -groep 3: dinsdag 5e + 6e uur in WB HIV206 i.p.v. in WB Z124. -groep 4: dinsdag 7e + 8e uur. Zaal nog niet bekend. -groep 5: vrijdag 1e + 2e uur. Zaal nog niet bekend. -groep 6: woensdag 1e + 2e uur. Zaalnog niet bekend. Het aangepaste rooster voor blok 4 wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Inschrijven Productiesystemen II (112413)

Voor TBK-D2. In het tweede trimester wordt dit vak voor T&M gegeven. Het vak bestaat uit een collegecyclus en een project. In verband met dit project is het noodzakelijk dat studenten die het vak willen volgen, zich hiervoor inschrijven. De inschrijflijst ligt vanaf heden, tot en met week 46, bij Bureau Onderwijszaken T&M.

TCW

Intekening hoor-/werkcolleges 2e trimester

Voor TCW-studenten. Intekening voor de hoor- en werkcolleges van het 2e trimester is mogelijk van maandag 25 oktober t/m vrijdag 12 november a.s. De intekening geldt voor onderstaande vakken: Propedeuse: 243102 Mediakunde II. 243200 Inleiding methoden en technieken. Doctoraal eerste jaar (D1): 243103 Mediakunde III. Doctoraal tweede jaar (D2): 168604 Psychologie van de persuasieve communicatie. 168608 Communicatiekundige ontwerpopdracht II. 168609 Filosofie van de communicatie. Doctoraal derde jaar (D3): 168623 Onderzoekspracticum Teksttechniek. 168633 Onderzoekspracticum Communicatie in profit en non-profit organisaties.

Doctoraalopdracht: Gemeenschappelijke Meldkamer Fryslan i.o.

Voor D3-studenten TCW. Het Twente Quality Centre is het kenniscentrum van de TSM Business School op het gebied van Integrale Kwaliteitszorg. Het TQC heeft regelmatig afstudeeropdrachten. Wij zoeken op korte termijn een afstudeerder voor een opdracht bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Fryslân i.o. Voor de opdracht is een stagevergoedingvan toepassing. Informatie: Twente Quality Centre, drs. Gerard J. Berendsen, tel: 053-4894891, e-mail: [email protected] of Politie Friesland, Henk Bruinsma, tel. 058-8808052, e-mail: [email protected]

Onderzoekspracticum Gedragsbeïnvloeding

Willen de studenten die nog niet ingedeeld zijn in een groepje voor het onderzoekspracticum dit alsnog voor 30 oktober 1999 doen bij dr. W. Elving, [email protected], kamer A242, tel 3286. Het laatste deel van het analysevak gedragsbeïnvloeding heeft relatie met het onderzoek dat je in het onderzoekspracticum moet uitvoeren. Het onderzoekspracticum wordt voorafgegaan door een (verplicht) onderdeel SPSSpc. Bedenk of je voor september 2000 wil afstuderen, want dan bestaat er de mogelijkheid om in een snel groepje plaats te nemen. Als gedragsbeïnvloeding niet je hoofdrichting is hoef je je (natuurlijk) niet voor het onderzoekspracticum gedragsbeïnvloeding in te schrijven.

TN

PDV uit de Mathematische fysica (155010)

Voor D2-studenten TN. I.v.m. voorlichting wordt de kolstructie van PDV uit de mathematische Fysica voor TN groep 2 (dhr. van Groesen) op vrijdag 5 november (week 44) verplaatst van het 3e+4e uur in TW-B102 naar het 1e+2e uur in TW-A116.

Leerstoelvoorlichting

Op woensdag 3 en 10 november a.s. vinden de algemene leerstoelvoorlichtingen plaats. De voorlichting is op 3 november in EL/TN T4 en op 10 november in BB6. Beide middagen beginnen om 13.45 uur.

D-voordrachten

Peter Laloli over 'Nb-doped TiO2 coatings for Silicon solar cells', donderdag 4 november 99, 12.30 uur, EL/TN T4.

Thijs Arlman over 'The Chemical-Diffusive Equilibrium of a Bubble near its Sonoluminescing State', vrijdag 5 november 99,

16.00 uur, WB N105.

Moleculaire Quantum Mechanica (148010)

Bij voldoende belangstelling zal Prof.dr. W.J. Briels in het tweede trimester bovenstaand college verzorgen. Belangstellenden worden uitgenodigd zich te melden op kamer A1.22 in het CT-gebouw op maandag 1 november om 14.00 uur, alwaar de precieze college-uren in overleg zullen worden vastgelegd. Het college wordt gegeven aan de hand van F. Jensen, Computational Chemistry, Wiley 1999.

Intekening voor Programmeren in C++ (211024)

Zie http://www.nic.utwente.nl/mededelingen/1/3/6/.

TO

Keuzevak: Extra Stage (3 SP) (197009)

Voor TO-D2 en TO-D3. Voor studenten die naast de afstudeeropdracht een bijkomende opdracht/stage doen is er de mogelijkheid om dit in de vrije keuze ruimte op te laten nemen als Extra Stage (197009). De opdracht moet dan wel een minimale grootte van 3 SP hebben. Ook als de opdracht groter is dan 3 weken wordt maximaal 3 SP toegekend. Voordat de student aan de stage begint moet er overleg zijn geweest met de begeleidende docent. De stage mag geen uitbreiding zijn van een bestaand vak, ook mag de stage qua inhoud niet vergelijkbaar zijn met een bestaand keuzevak. De opdracht moet afgesloten worden met een beoordeelbare prestatie zoals een verslag of rapport. Deze prestatie zal door de begeleidende docent beoordeeld worden.

BOZ gesloten

BOZ-TO is op dinsdag 9 november i.v.m. een uitstapje de gehele dag gesloten.

TW

PDV uit de mathematische Fysica (155010)

Voor D2-studenten TW en WB. Zie mededeling WB.

WB

PDV uit de mathematische Fysica (155010)

Voor D2-studenten TW en WB. I.v.m. voorlichting wordt de kolstructie van PDV uit de mathematische Fysica (155010) op vrijdag 5 november (week 44)het 5e+6e uur gegeven in WB-H5-212 i.p.v. TW-B102.

Afstudeercolloquia

M. Hamburg (BW) over 'Development of a numerical model of a voice producing element using the Finite Element Method in combination with Navier-Stokes equations', 29 oktober 99, 13.30 uur, WB N.105.

C. Vos (TMK) over 'On the dynamical behaviour of an encapsulated oil sump', 29 oktober 99, 15.00 uur, WB N.105.

Doctoraal-uitreiking d.d. 9 december 1999

Voor WB D3-studenten. WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 9 december 1999 dienen zich voor 18 november 1999 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamenresultaten dienen uiterlijk 25 november 1999 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist.

Groepsindeling Werkcolleges 2e en 3e trimester 1999/2000 Chemische Reactorkunde I (137004)

Voor D2/D3 studenten CT\WB\TBK + cursisten procestechnologie CT. -zie CT D2 -rooster 1999/2000. Zie mededeling CT.

Intekening voor Programmeren in C++ (211024)

Zie http://www.nic.utwente.nl/mededelingen/1/3/3/.

Studieverenigingen

Communiqué

Het seminar was een enorm succes. We zijn dan ook heel erg trots met z'n allen!!! De evaluatieformulieren zullen z.s.m. geanalyseerd worden, zodat iedereen weet wat iedereen er van vond. # Het feestin de Zevende Hemel was enorm gezellig, zelfs Dani was er. Die was vast op het feestgewoel afgekomen. # Vergeten jullie de ALV vanmiddag niet (28 okt)? Het begint om 17:30 uur in B101. Dan worden de conceptstatuten goedgekeurd, want op de ALV van 21 oktober waren niet genoeg leden. # ExSyLe heeft voor 4 november een excursie naar de Belastingdienst georganiseerd. Tijdens deze excusie komt het imago van de Belastingdienst ter sprake. Alles is gratis, schrijf je snel in. # De voorstelling van Acda&DeMunnik was gisteren, ik weet zeker dat het errug geslaagd was, kan niet anders toch! # De Communiquékamer is van maandag tot en met donderdag van 10:30 tot 16:00 uur open en vrijdag van 10:30 tot 14:30 uur.# E-mail:[email protected] # internet:

www.communique.utwente.nl # telnr: 053 4896641.

ConcepT

Volgende week donderdag vindt 'ie weer plaats: de beruchte Driekamp-borrel! Maak een team en doe mee! # Op 9 november vindt een excursie plaats naar NBM-Amstelland met als thema utiliteitsbouw. Je kunt je opgeven op de ConcepT-kamer. # Ingekomen mededeling van onze correspondenten uit Zwitserland: De Buitenlandreis is een groot succes! # De voorlichting voor het kandidaatsbestuur vindt plaats op 11 november. Op dezelfde dag zal Goudappel Coffeng een lezing verzorgen. # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

Scintilla

Komend weekend is de kans groot dat je ergens in het land het nieuwe bestuur tegenkomt. Tijdens hun bestuursuitje zullen zij alle taken, opgelegd door de nieuwe VIRI, gaan uitvoeren.# De BinEx organiseert speciaal voor de eerstejaars studenten op dinsdag 2 november een excursie naar KPN-research.# Tevens is er op 2 november weer de eerste dinsdag van de maand borrel waar ook deze keer weer herfstbok wordt getapt. De borrel helpt je ook deze herfst weer van je depressie af.# De SCALA organiseert op 3 november het halfjaarlijks kartkampioenschap. Schrijf je in en win de wisselbeker.# 10 november organiseert de BinEx een excursie naar Cap Gemini. Inschrijven kan in de kantine en via internet.# Heb je zin om een keertje langs te komen in de SK, je bent altijd van harte welkom.

Arago

Vanavond is de Algemene Ledenvergadering! Iedereen is van harte uitgenodigd. Met na afloop een gratis borrel! # Op 2 november organiseert de CuCo een spatavond! Wat is dat? # Op 3 november beginnen de leerstoelvoorlichtingen. Belangrijk voor alle derdejaars! # Volgende week donderdag is de Baco Herfstborrel, waarop de nieuwe Baconing de chipsschaal leeg zal drinken. # Op 15 december is het jaarlijkse najaarssymposium getiteld 'Busy' (BubbleSymposium). Schrijf het vast in je agenda!

TObias

TObias wenst het nieuwe millennium bestuur heel veel succes! # We zoeken mensen voor de Bata444race commissie! Lijkt het je wat? Meld je aan bij iemand van het bestuur, of kom gewoon langs in de TObias kamer!#Dat was het voor deze week! # In de middagpauzes is iedereen welkom om bij TObias thee te komen drinken!#Meer info over TObias: www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Inter-Actief

Stress!!! Om de volgende weken toch een beetje te relaxen organiseert Inter-Actief enkele onstpannende activiteiten # Te beginnen met de ViZioN-borrel op 2 november om 17:00 in de borrelkelder. Neem op je gemak een drankje onder het genot van een ViZioN. # De woensdag daarna (3 november) gaan we relaxed poolen. Koop een kaartje bij Inter-Actief en pool van 20:00 tot 22:00 voor f2,50. # Natuurlijk ben je ook van plan de pauzes op een luie manier doorkomen. Daarom draait Inter-Actief op 10 & 11 November in de pauze The Usual Suspects. # Zo, leg deze UT-nieuws nu maar naast je neer en ga even genieten van het leven met een kopje koffie. # Inter-Actief is bereikbaar via telefoon: 3756, e-mail: [email protected] en natuurlijk in de Inter-Actief kamer bovenin hal-B.

Abacus

Donderdag 4 november kun je vanaf half 5 weer gezellig borrelen in onze kantine # Dinsdag 9 november gaan we Laser Questen in Hengelo. Je kunt de andere Abacusleden voor slechts fl 12,50 wel 50 minuten lang afschieten! Schrijf je gauw in bij de Abacuskamer # Er wordt woensdag 10 november om kwart voor 4 een discussiebijeenkomst georganiseerd. Hier wordt gediscussieerd tussen de leden en het Abacusbestuur en kun je dus al je vragen en suggesties kwijt # Vrijdag 12 november is er een heel gaaf lustrumfeest!! Het wordt gehouden in de Bastion waar je voor fl 2,50 ook nog van een toffe band kunt genieten. Houd je postvakje in de gaten voor meer infomatie! # Wil je nog iets leuks organiseren naast je studie, kom dan eens langs bij de Abacuskamer.

Isaac Newton

Vandaag gaan wij bij Isaac Newton van start met het 'onderwijsspreekuur'. Tijdens de boekverkoop, d.i. elke donderdag in de pauze, is onze commissaris onderwijs aanwezig om allerlei vragen omtrent onderwijs te beantwoorden. # Wil jij dat jou correcte adresgegevens in de almanak van dit jaar komen te staan, zorg dan dat jou meest recente gegevens bij het CSA bekend zijn. # Er zijn nog steeds tentamenbundels die niet zijn opgehaald dus heb je datnog niet gedaan... # Vanmiddag is er om 15.30u weer een borrel! Het bijzondere bier deze maand is Tarwebok, dus doe eens gek en pak het bier bij de horens! # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend. Tel. (053- 489)2531; Fax (053 -489)4005; e-mail: [email protected]; internet: www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Ideefiks

"Het allerergste komt nog", zei Schopenhauer terwijl hij nog niet wist van het eventuele bestaan van Ideefiks. Hoewel ik niks van Schopenhauer's motivatie begrijp, weet ik wel dat de spreuk opgaat voor de mensen die dit weekend mee gaan naar Arnhem. Vooralsnog vertrekken we zaterdag om 14.00, dus houdt uw meel en postvak in de gaten voor nadere informatie. Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Stress

Maandag 1 november vindt de eerste toplezing plaats van een cyclus van zes 'Toppers in Twente'. Deze cyclus organiseert Stress in samenwerking met de faculteit. Ir.R.L. van Iperen, Voorzitter Raad van Bestuur van Océ, komt om 18:00 in de BB-kantine spreken over de ontwikkelingen in zijn bedrijfstak. Alle studenten kunnen zich aanmelden, telefonisch op 4893527, via internet www.stress.utwente.nl/lezingen of gewoon in de Streskamer: Komt allen! Broodjes en soep kunnen vanaf 17:30 bij de kantine worden gekocht. Elke eerste maandag van de maand zal er een toplezing plaatsvinden. Ir. R.L. van Iperen is de eerste in het rijtje van zes. Verderop in het jaar komen nog topmannen van Stork, Shell, Getronics en KPN. Dit lijkt mij een niet te missen kans om deze sprekers eens aan te horen, maar ook interactief mee te discussieren. Voor meer informatie over Stress kan je op internet kijken: www.stress.utwente.nl.

SRD

De SRD gaat volgend jaar haar dertig-jarig bestaan vieren. Wil je mee-organiseren? Meldt je dan aan bij Susan # De ledenlunch is verschoven naar 9 november. Wil je kennismaken met de SRD, kom dan langs # Het StoC-overleg is verplaatst en zal plaatsvinden op 10 november in de OC-cursuszaal. Onderwerp: studiebegeleiding en mentoraatsysteem # Meer weten over de SRD? We zijn bereikbaar van 9.00 tot 17.00. Tel: 4895236. Homepage: http://www.student.utwente.nl/~srd.

Hobihe

Nee. Ze schrikt, ze is bang, wat doe je? Raak me niet aan! Blijf uit mÆn buurt. Ik schrik, ik ben bang, wat doet ze? Ze kijkt me nietmeer aan! Dat doet pijn. Waarom? Wat heb ik misdaan? Ik ben alleen verliefd, daar doe je toch niets aan. Geef me toch een kans. Sylvia Frielink. Voor info over HoBiHe bel Lisette: 435 0090 of mail je naar: [email protected] Alle mailtjes en telefoontjes worden vertrouwelijk behandeld. Of kijk op de homepage: http://hobihe.srd.utwente.nl.

Internationaal

Monsoon

Tot op dit moment is er nog geen voltallig nieuw bestuur, dus we staan nog steeds open voor mensen die geïnteresseerd zijn in een nuttig, productief en gezellig jaar. # Mail naar [email protected], bel 3543 of kom langs bij kamer CT-1796.

Aegee

De komende tijd zijn er weer veel leuke dingen te doen bij AEGEE. Ben je geïnteresseerd, kom dan op dinsdag of donderdag naar de sociëteit en kijk in de reismap of er nog leuke congressen voor je bij zijn.

AIESEC

Internationale stages bij AIESEC; de mogelijkheid op een unieke ervaring in het buitenland. Vacatures open voor de functies: Marketing Manager en Exchange Controller. Wil jij iets doen naast je studie en wil jij studie een meerwaarde geven, kom dan langs voor een gesprek! Wij zitten in CC101 of bel 4893959.

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen. Activiteiten

Vieringen

Zen-meditatie

Informatie

Pastores : Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Pakkerij

C.S.V. Alpha

Afgelopen week mochten we een grote groep nieuwe leden verwelkomen. Wil jij ook een duik nemen in het studentenleven en je verdiepen in het Chistelijk geloof? Kom ook eens kijken bij Alpha. SociÙteit Flux, Oude Markt 24, is elke donderdagavond geopend. #Woensdag 3 november is het dankdag. We gaan naar de CGK-west om 19:30. Na de dankdienst is er koffie. #4 november is de Happyning. Leer alles over de Happietaria. #Donderdag 11 november is er weer een sing-inn in Flux. Meer informatie op http://alpha.student.utwente.nl/, of bel Rudi (053-4762862) of Martin (053-4317152).

Audentis

Afgelopen dinsdag is de laatste lichting van dit jaar geinaugureerd. Hiermee is de lichting 99 compleet, hartelijk gefeliciteerd allemaal!! Voor vanavond staat het fustje vechten op het programma. Vanaf 19:00 uur zal een en ander van start gaan bij DHC. Daarna zullen we de Eindhovenaren meenemen naar de sociëteit alwaar de mogelijkheid bestaat tot verdere kennismaking en natuurlijk een gezellig biertje. Verder zal 3 november een belangrijke ALV plaats vinden, de agenda staat in uw uitnodiging. Tot slot blijft Audentis bereikbaar op [email protected] bellen kan ook op 4328384 (Senaat) of 4324357 (SociëÙteit).

AEGEE

De komende tijd zal het weer druk zijn bij AEGEE.# Zo was er afgelopen woensdag de tappersdag waar ook vele nieuwe leden bekend zijn gemaakt met het tappen.# Donderdag organiseert dispuut Pandemonium het halloweendiner (alleen voor leden die zich hiervoor hebben ingeschreven). Aansluitend is er een halloweenfeest, dit is een open feest, dus is iedereen welkom. De entree is gratis.# De societeit is in de pakkerij en is elke dinsdag en donderdag geopend vanaf 21.30 uur. Van 21.30 tot 22.30 uur is het piekuur. Kom eens langs of mail naar [email protected] of bel: 053-4321040.

A.S.V. Taste

De inschrijving voor het Taste Nakamp, van aanstaand weekend, is tot vanavond nog geopend. Vanwege het nakamp en de viering van het 2e Lustrum van Sociëteit Antigoon is er vanavond een Open Feest. Iedereen die nog wil kennismaken met Taste en zich wil inschrijven is van harte welkom # Deze week is de Lustrumweek van de sociëteit, het bestuur wil bij deze het sociëteitsbestuur nogmaals feliciteren en haar weer een mooi jaar toewensen # Voor vragen kan je terecht bij het bestuur (tel. 053-4326238) of kom langs op een van onze sociëteitsavonden. De sociÙteit is geopendop donderdag van 21.00u tot 4.00u en op dinsdag, vrijdag en zondag van 21.00u tot 2.00u.

Cultuur

Stichting Horkon

Stichting Horkon is een sociaal-culturele organisatie met als doel informatie en kennis te verschaffen van de Antilliaanse en Arubaanse cultuur, historie en het sociaal leven. Aanstaande vrijdag 29 oktober organiseert Stichting Horkon i.s.m. Stichting Splika een lezing met Dinah Veeris "De kruidvrouw uit Curaçao". Dinah Veeris is al jaren bezig met onderzoek op het terrein van geneeskrachtige kruiden. Zij is een bijzondere vrouw, die de mensen het contact met kruiden en planten terug wil geven. Plaats: Gebouw de Boerderij (Campus). Aanvang: 20:00 uur. Voertaal: Papiamentu. Entree: gratis.

Sport

Euros Kano

Op 1 november houden we na afloop van de training in het binnenbad (elke maandag van 16:30 tot 18:00) een borrel in de Sevende Camer. Iedereen is van harte welkom. Binnenkort zal de laatste buitentraining op het kanaal zijn. Hierna zullen we elke woensdagavond gaan hardlopen onder begeleiding. We verzamelen ons om negen uur bij het sportcentrum. De training op donderdag in het krachthonk van 17:00 - 18:30 uur zal de hele winter gewoon doorgaan. Kom gerust een keer langs om te kijken of mee te trainen. Voor meer informatie: Frans 053 4363713 of kijk op onze vernieuwde home-page: http ://snt.student.utwente.nl/~eurosk/dkvhome.html.

BSV de Stoottroepen

Heb je zin om te biljarten of snookeren? Kom dan eens langs bij onze snooker- of biljarttafel. Op dinsdagavond kun je vanaf 20:00 uur kennismaken met de snookeraars (in de Bastille, boven de Belletrie) en met de biljarters (in het sportcentrum, bij ingang meteen rechts, dóór het fitnesshok) # Voor de leden: elke dinsdagavond wordt er vanaf 20:00 uur in de Bastille een snookertraining gegeven door Rob Engelen # Voor meer informatie bel Rob (4364599) of Hugo (4895041).

Ultimate Frisbee bij de Disc Devils Twente

Wil jij rennen, vliegen, springen, vallen, opstaan en weer doorgaan om met een frisbee te kunnen gooien? Kom dan een keer langs bij de Disc Devils. Vanaf komende woensdag trainen wij binnen van 19.30-21.00 in het sportcentrum. http://snt.student.utwente.nl/~ddt/

of bel: Roelof 5070 Marcel 4336824.

Trainen bij KRONOS

Terwijl een aantal Kronauten deze week aan het mountainbiken is in Zuid-Duitsland, traint de rest natuurlijk gewoon door. De trainingen worden langer en minder snel, kortom er wordt aan de conditie gewerkt. Morgen begint ons verenigingsweekend. Lekker een weekend actief zijn in het plaatsje...tja, wisten we het maar! Andere activiteiten op de agenda: klaverjasavond, 20x1km cross in Nijmegen, en uitwisseling met de TSAC! Wil je al deze gezelligheid niet missen, kom dan eens langs op een training. Info op http:/snt.student.utwente.nl/~kronos. Meer informatie: Erik, 4307226; [email protected]

Lichtgeraakt

Lichtgeraakt feliciteert Sander Pols met het behalen van 549 punten op het NK-luchtpistool schieten. Voor niet kenners: Sander wist 60 schoten gemiddeld door een gat van 2,5cm te schieten (10 meter afstand). Nogmaals gefeliciteerd. Genoeg van al die sporten waarbij je telkens moet omkleden? Dan is Lichtgeraakt de oplossing. Gewoon zonder omkleden in je eigen tempo sporten. Ideaal. Vele gingen u reeds voor. Intresse? De training is wekelijks op maandagavond, aanvang rond 20.00. Voor meer informatie bel 5011 (David), 0575-513823 (Sytse) of svlicht @dds.nl.

Harambee

Komende vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober is er weer een Thuisweekend bij Harambee! D.w.z. veel Harambee-volleybalwedstrijden en gezelligheid op vrijdagavond vanaf 19.00 uur en zaterdag van 12.00 uur tot 19.00 uur. Met de veel belovende Heren promotieklasse wedstrijd Harambee 2 tegen Harambee 3 op vrijdag om 20.45 uur!

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Had je altijd al zin om eens lekker te zwemmen, te fietsen of te lopen? Kom dan gerust eens langs op een van onze trainingen! Iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau! # Na het spettergave Lustrum is het weer tijd om de conditie een beetje op te krikken, hiervoor zijn er natuurlijk weer de gebruikelijke trainingen. De trainingstijden: maandag 16:30-18:00 krachttraining, krachthonk, sportcentrum; maandag 19:30-21:00 Looptraining, sintelbaan; dinsdag 21:30-22:30 conditietraining, sporthal II, sportcentrum; woensdag 20:30-21:45 zwemmen, binnenbad, sportcentrum; vrijdag 21:00-22:00 zwemmen, binnenbad, sportcentrum # Voor meer informatie bel Marco (4315537) of Jetse (4337422).

Roeien doe je bij D.R.V. Euros!

Ook eten doe je vanavond weer bij D.R.V. Euros! Dinsdag 2 november is de jaarvergadering. Rectificatie: het homepage-adres van de D.R.V. Euros is: www.knrb.nl/euros. De Asopos komt steedsdichterbij (13 nov), dus bereid je er goed op voor. Een goede gelegenheid hiervoor is de conditietraining ma 16:00 door Jan van Delden of vr 16:30 door het bestuur. Komende zaterdag (30 okt) is de traditionele Knorrensteijn memorial, de mix-C4-wedstrijd over 5 km met keerboei.

Wielervereniging Klein Verzet

Vanaf aanstaande donderdag 4 november is er weer indoortraining. De training begint om 18h30 in het krachthonk van het Sportcentrum ('krachtpas' niet nodig). Na ongeveer een uurtje verhuizen we naar één van de sportzalen om oefeningen te doen en een balletje te trappen. Op dinsdag 2 november is de jaarlijkse ALV: 20h00; zaal 5 Vrijhof; alle leden zijn uitgenodigd. Alle nieuwe leden en leden die nog niet in het bezit zijn van het clubtenue, kunnen dat voor 65 guldens komen passen en meenemen bij Sander (kijk in het Verzetje voor het adres).

Piranha rules the Waves

Gezocht: gezellige vereniging in het bezit van riante badkuip zoekt dames/heren voor een langdurige badrelatie. Liefst bartypes. Interesse? Kom dan eens kijken bij één van onze trainingen. Kom voor een wedstrijdzwemtraining langs op een maandag, om 20.45 uur bij het binnenzwembad in het sportcentrum van de UT. Voor een onderwaterhockeytraining kan je op een woensdag om 19:15 uur langskomen. En voor waterpolo kan je bij het binnenbad terecht op een donderdag, om 19:15 uur voor een damestraining en om 20:30 uur voor een herentraining. Voor meer info kun je bellen met Dennis Vis: 053-4895161 (of 06-22544516), of E-mailen naar: [email protected] of onze homepage bekijken: www.student.utwente.nl/~piranha/.

Diversen

Studium Generale

Studium Generale besteedt dinsdag 2 en 9 november aandacht aan 'Geweld'. Twee psychologen en twee politicologen geven theorieën, diagnosen en, wellicht, een therapie. Tijdens de eerste avond op 2 november staat de psychologie centraal. Dr. Joost Baneke spreekt over de diepere lagen van geweld. Prof.dr. Dolph Kohnstamm spreekt over 'De ontwikkeling tot gewelddadige adolescent'. Op 9 november komen de politieke en sociale aspecten van geweld aan de orde. Als eerste spreekt dr. Koen Koch over 'Geweld op internationale schaal'. Zijn verhaal wordt gevolgd door een lezing 'Geweld en het (on)gelijk van Thomas Hobbes' van prof.drs. Bart Tromp. Start: 19.30 uur. Plaats: Amphitheater (Vrijhof). Entree: gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Homerus

In de cyclus Everything you always wanted to know about... van Studium Generale is deze keer Homerus aan de beurt. Op woensdag 3 november krijgt het publiek in een uur tijd alles te horen over de schrijver van de Ilias en Odyssee. Behalve aandacht voor de persoon en werkwijze van Homerus geeft de spreker, dr. Gert-Jan van Dijk universitair docent aan de Vrije Universiteit en onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Nijmegen ook een analyse van die beide gedichten. Daarnaast wordt hun literaire, historische en culturele achtergrond geschetst. Dit alles gebeurt in een uur tijd. De lezing begint om vier uur 's middags in het Amphitheater van de Vrijhof, de toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.

Spanje

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november besteedt Studium Generale aandacht aan Spanje. Ruim twintig studenten Technische Bedrijfskunde gaan op studiereis naar het land en het weekeinde is in eerste instantie voor hen georganiseerd. Ook andere belangstellenden kunnen zich hiervoor inschrijven. Op vrijdagavond begint om 19.30 uur een lezing 'Spanje; el Estado de la Nocion' van drs. E. Slager, docent aan de vakgroep Spaanse taal- en letterkunde van de Universiteit Utrecht. Spanje bestaat als natie, maar is er ook iets als een Spaans volk, een Spaanse cultuur. Op die vraag zal Slager nader ingaan. Het tweede dagdeel, zaterdagmorgen om 10.00 uur, spreekt dr. J. Mansvelt Beck, docent Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam, over 'De Europese droom van Ortega y Gasset. Hij gaat in op de vraag wat de invloed van de aansluiting bij de Europese Unie op Spanje is geweest. Graag vooraf aanmelden. Kosten deelname: studenten f2,50; anderen f5. Aanmelden (t/m 2 nov.): tel. 053-4893321. Beide lezingen worden gehouden in De Boerderij.

KIvI

Op dinsdag 2 november a.s., aanvang 09.00 uur, organiseert de afdeling Bedrijfskunde van het KIvI een congres 'Waardemanagement in breed perspectief' in het Golden Tulip Hotel FIGI, 't Rond 2 in Zeist. Waardemanagement is een bekend begrip uit de financiële wereld. Vanuit andere disciplines neemt de aandacht voor deze vorm van management echter ook toe. Het begrip behelst het sturen en beslissen met behulp van een multidisciplinaire set prestatiemaatstaven. Het Nederlandse bedrijfsleven staat er over het algemeen positief tegenover, maar hoe zit het nu daadwerkelijk met de implementatie van waardemanagement in het dagelijkse managementproces? En hoe worden activiteiten op elkaar afgestemd, zodat organisaties waarden creeren i.p.v. vernietigen? Op deze en nog veel meer vragen krijgt u antwoord op dit congres. Kosten f795 (incl. lunch, consumpties, documentatie) voor KIvI-leden; f995 voor niet-leden. Informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097. Bezoek voor meer informatie over het KIvI de internet-pagina www.kivi.nl.

Christelijke studentenvereniging RSK

Op donderdag 28 oktober us er weer een gratis Open Maaltijd voor alle belangstellenden. Naast het genieten van de warme maaltijd, kun je dan vrijblijvend kennismaken met de leden van de RSK. De maaltijd begint om 17:40. De plaats is, zoals gewoonlijk in Het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Wil je meer weten? Bel dan Renate: 074-2909384. Iteresse? Kom ook! Na de maaltijd zal er een Praise & Prayer worden gehouden. Kun je vanavond niet, dan geen nood. Op 18 november wordt de volgende Open Maaltijd gehouden, zelfde tijd, zelfde plaats.

Amnesty International

Maandag is het weer zover dan is er weer groepenoverleg. Iedereen is van harte welkom. We beginnen om 8 uur in de zaal 2 van de vrijhof # Binnenkort komt er een A123 cursus waarbij je alles wat je altijd al over Amnesty wilde weten in een avond leert. Iedereen die wil kan zich opgeven. Het kost helemaal niets # We zijn hard op zoek naar iemand die de schrijfmiddagen wil regelen. Deze zijn eens per maand dus het kost niet veel tijd en het is heel leuk om te doen.# Wil je je opgeven voor de A123 cursus of gewoon meer weten over Amnesty dan kan je Eddy bellen 4895025.

Menu

Week 44

Zaterdag 30 oktober

Soep van de dag

***

Runderhamburger met uiensaus

Doperwten

Frites of gekookte aardapp

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.