INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 10 juni 1999 Het College van Bestuur heeft besloten: -de heer dr.ir. Th.H. van der Meer m.i.v. 1 september 99 te benoemen tot hoogleraar Thermische Werktuigbouwkunde bij de faculteit WB. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte voor onbepaalde tijd. -de heer dr.ir. C.H. Slump m.i.v. 1 juni 99 te benoemen tot hoogleraar Signalen & Systemen

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 10 juni 1999

Het College van Bestuur heeft besloten: -de heer dr.ir. Th.H. van der Meer m.i.v. 1 september 99 te benoemen tot hoogleraar Thermische Werktuigbouwkunde bij de faculteit WB. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte voor onbepaalde tijd.

-de heer dr.ir. C.H. Slump m.i.v. 1 juni 99 te benoemen tot hoogleraar Signalen & Systemen bij de faculteit EL. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte voor onbepaalde tijd.

-de heer dr. P.D.J. Grootenhuis m.i.v. 1 juni 99 te benoemen tot hoogleraar Molecular Modelling bij de faculteit EL. Het betreft hier een benoeming voor 0,2fte.

-het overlegresultaat m.b.t. het principe-akkoord CAO Nederlandse Universiteiten 1999-2000 en het advies van het Algemeen Bestuur van de VSNU hierbij d.d. 2-6-1999 ongewijzigd goed te keuren.

-een gewijzigde bijlage van het Bestuurs- en beheersreglement ter instemming aan de CGV en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen. De wijziging houd in de opname van MESA+ met CT als penvoerende faculteit en de verwijdering van de huidige tekst inzake MESA en CMO uit de bijlage BBR.

-zowel nieuwe als gewijzigde gemeenschappelijke regelingen m.b.t. onderzoekscholen aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor te leggen, en de daarvoor voorgestelde procedure vast te stellen.

-er de voorkeur aan te geven het deel van de tandartsenpraktijk van de Campus dat vrijvalt door het vertrek van tandarts Kroesen per mei 2000 te privatiseren. Hiermee wordt de instemming van de CSR gevraagd.

-1)tot de opzet van een UT brede elektronische leeromgeving zoals beschreven in het advies van de UT werkgroep Telematica in het Onderwijs; 2)DINKEL kf 200 toe te wijzen uit Csow 1999 onderdeel ICT voor het verrichten van een markt- en gebruikersonderzoek en het instellen van een projectteam van 2 personen tot eind 1999 voor de nadere opzet en uitwerking elektronische leeromgeving alsmede ondersteuning bij de opzet van de exploitatie van de leeromgeving; 3)kf 800 uit Csow 1999/2000 onderdeel ICT te reserveren voor de ontwikkeling/implementatie van deze elektronische leeromgeving. Nadere toewijzing van deze gelden onderhevig te maken aan de beslissing van het College van Bestuur aan de hand van: *Inpassing van ingediende CS aanvragen van faculteiten, op het gebied van ICT in het onderwijs, binnen het project elektronische leeromgeving; *Nadere afspraken met industriële partners over de exploitatie van TeleTOP; *Resultaten Markt en gebruikersonderzoek; *Nadere financiële analyse door FEZ; *Het DINKEL Instituut het college vier maandelijks te laten rapporteren over devoortgang; * Het DINKEL Instituut op te dragen uiterlijk november 1999 de plannen voor 2000 ter goedkeuring aan het CvB voor te leggen.

-in te stemmen met turnkey aanbieding van Sunergy/Innoplan b.v. en geeft opdracht voor drie projecten, te weten: 1)renovatie BB-gebouw, Collegezalenvleugel en Bestuursvleugel ten bedrage van kf 13.208. 2)facelift Collegezalenvleugel ten bedrage van kf 600 ten laste van VGP. 3)uitbreiding Bestuursvleugel ten bedrage van kf 1.000 ten laste van VGP/kleine projecten. Het CvB vraagt hierover de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

-voorlopig in te stemmen met het voostel tot outsourcen van de productgroep reprografie en de U-take m.i.v. 1 juli a.s. Het legt het voorstel ter advisering voor aan de ondernemingsraad gezamenlijke diensten en de sociale paragraaf er instemming aan het OPUT.

Wijziging tijden kaartverkoop Sportcentrum

Vanaf heden kunt u een sportkaart kopen en/of u inschrijven voor cursussen op onderstaande tijden: Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 1400 uur. Vrijdags gesloten!! Bij Paulina Masselink, secretaresse sportcentrum, 3e deur kantorengang.

Centrale Studentenadministratie (CSA)

Nu de oprichting van de Student Union een feit is, heeft de Student Union het voornemen om aan alle studenten en extraneï van de Universiteit Twente een persoonlijke kaart te verstrekken: de Unionkaart. De Student Union heeft een verzoek ingediend bij de CSA om eenmalig, t.b.v. het aanmaken van bovengenoemde kaart, een aantal persoonsgegevens van studenten te verschaffen. Het betreft in dit geval: studentnummer, naam student, straatnaam, huisnummer, woonplaats en de digitale pasfoto. De CSA is voornemens om dit verzoek in te willigen. Een ieder die bezwaar heeft tegen het verstrekken van zijn/haar gegevens kan dit schriftelijk kenbaar maken aan de CSA, Postbus 217, 7500 AE Enschede of via e-mail [email protected]

Na je propedeuse WWTS studeren!

Met een technische propedeuse op zak kun je gewoon je technische opleiding afmaken. Maar je kunt er ook iets extra mee doen: de vierjarige doctoraalopleiding Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving aan de UT. WWTS is een unieke opleiding waarin je je ontwikkelt tot een breed georiënteerde technoloog. De kracht van de opleiding WWTS ligt in de combinatie: een gedegen technische én wijsgerig georiënteerde doctoraal-studie. *)Het technische programma van WWTS sluit aan op je propedeuse. Het is een zorgvuldig opgebouwd programma waarmee je voldoende diepgang bereikt om in de discipline te kunnen werken. *)In het wijsgerig deel staat de reflectie op technologie centraal. Je bestudeert de eigen aard van wetenschap en technologie door met filosofen meete denken, haar historische ontwikkeling te bekijken en de hedendaagse rol in en interactie met de samenleving te analyseren. *)Als afgestudeerde ben je gekwalificeerd voor onderzoeks-, ingenieurs- en intermediaire functies bij wetenschappelijke instellingen, het onderwijs, ingenieursbureaus, consultancies en bij researchafdelingen van grote ondernemingen. Lerarenopleiding: WWTS biedt een goede ondergrond voor de universitaire lerarenopleiding wiskunde, natuurkunde, scheikunde en Algemene natuurwetenschap. Dubbeldoctoraal: WWTS kan naast een volledige technische opleiding gevolgd worden als een wijsgerig en sociaal-wetenschappelijk programma van minimaal 84 studiepunten. Vraag de brochure aan en informeer naar je mogelijkheden bij drs. J.P. van Diepen (coördinator WWTS), Faculteit WMW, tel. 053-4894393, [email protected]

Openingstijden WB/CT&M-bibliotheek

DE WB/CT&M-bibliotheek is van 5 t/m 16 juli 1999 alleen 's middags geopend. De openingstijden zijn dan van 13.30 uur t/m 17.00 uur.

Dienst Campusvoorzieningen/Dienst Studentenzaken

Wegens een feestelijke bijeenkomst van de diensten Campusvoorzieningen en Studentenzaken zijn beide diensten op 30 juni a.s. vanaf 14.00 uur gesloten.

Alle Faculteiten

UniPartners

Wij zoeken voor het komende jaar bestuursleden (minimaal 2e jaars student). Bestuursleden zijn o.a. projectmanagers. Projectmanagers begeleiden de projecten die UniPartners voor bedrijven uitvoert. De projectmanager houdt zich zo bezig met het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhouden met bedrijven, selecteren van studenten die een project uit willen voeren, enz. Informatie: kamer 127C (WB hal V), tel. 4893811/4312975, [email protected]

Integrand Twente

Kom bij Integrand langs voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl. Heb je meer zin in een jaartje bestuur, ga dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected]

BSK

Afstudeercolloquia

Manfred Haveman over 'Interactieve beleidsvorming verkend.' Eenbestuurskundig onderzoek naar veranderende (ver-)houdingen onder invloed van een interactief beleidsvormingsproces, 25 juni 99, 14.00 uur, TWRC C-238.

Sander Sieswerda over 'De euro in informatiesystemen van overheidsorganisaties.' Een studie naar de strategievorming bij overheidsorganisaties ter voorbereiding op de aanpassingen van informatiesystemen in het kader van de invoering van de euro, 28 juni 99, 13.30 uur, Amphitheater.

Olaf Deems over 'De organisatie van de politiemilieutaak in politieregio Ijsselland.' Een onderzoek naar de invloed van de organisatie op de uitvoering van de milieutaak, 28 juni 99, 15.00 uur, TWRC B-209.

Els Birkenhäger over 'Gedijt 't beleid?' Een onderzoek naar kwaliteit van beleidsvorming en de bijdrage daaraan van kenmerken van actoren en interactiepatronen in Amersfoortse wijkbeheerteams, 29 juni 99, 14.00 uur, TWRC C-238.

Miranda Loots over 'Wijk en Wijkraad vergeleken.' Een onderzoek naar de responsiviteit van wijkraden in Enschede, 30 juni 99, 16.00 uur, TWRC A-112.

Claudia Hooijbergh over 'Zeden in kaart', 30 juni 99, 16.00 uur, TWRC C-238.

Ellen Hümmels over 'Nederland in beweging.' Een onderzoek naar postindustrialisering in Nederland en de gevolgen daarvan voor de sociale structuur, 30 juni 99, 16.00 uur, TWRC B-209.

Jolanda Teering over 'The guiding principles on civil service reform: an appropriate instrument?' An assessment of the Guiding Principles on Civil Service Reform in view of Civil Service Reform Experiences in Burkina Faso, 1 juli 99, 16.00 uur, TWRC C-238.

Economie van zorgsystemen in Europa (173025)

Voor D2/D3 studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: Het tentamen van 28-06-99 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een mondeling (in overleg met de docent). Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met de secretaresse van OF, tel. 053-4893280.

CT

Aanmelding D-examenvergadering alsmede getuigschrift Procestechnologie deel I en/of II op woensdag 22 september 1999

Voor CT-studenten. Uiterlijk tot vrijdag 27 augustus a.s. kan men zich opgeven voor de D-examenvergadering en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel 1 en/of 2 op 22 september a.s. d.m.v. inschrijving op een intekenlijst bij BOZ-CT, kamer CT A 1.01. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 10 september a.s. Het colloquium of het laatst behaalde vak dient uiterlijk 31 augustus a.s. te zijn afgerond. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden is op vrijdag 24september a.s. in CT2520 op een nader bekend te maken tijdstip. U dient een exemplaar van het D-verslag in te leveren bij BOZ-CT in verband met registratie bij de bibliotheek CT.

College Fysische Scheidingsmethoden (138506) en Fysische Scheidingen (138509) in het eerste trimester 1999/2000

Beide vakken worden gecombineerd gegeven in het eerste trimester van het jaar 1999/2000 door professor dr.ir. T. Reith, dr.ir. H. Bosch en professor A.B. de Haan. De hoorcolleges en het maken van opdrachten zijn ingeroosterd op de dinsdag-ochtenden 8.30-10.15 uur (1e en 2e uur) en de werkcolleges worden gehouden op een aantal dinsdagmiddagen en woensdagmiddagen 13.45 - 16.30 uur (5e, 6e en 7e uur). Het eerste college wordt gegeven op dinsdag 31 augustus 99, 8.30-10.15 uur in CT 2520. De cursus is gebaseerd op het boek 'Scheidings-processen' van J.A. Wesselingh en H.H. Kleizen (Delftse Uitgeversmaatschappij, 1994). Het boek is verkrijgbaar bij de Campusboekhandel en kan voordelig worden aangeschaft bij Alembic. De cursus wordt afgerond met een schriftelijk tentamen op vrijdagmiddag 3 december 99 van 13.30-17.00 uur. Nadere inlichtingen bij: prof.dr.ir. T. Reith, tel. 2921 en dr.ir. H. Bosch tel. 2862, b.g.g. 3017.

EL

Gezocht: VWO-scholenvoorlichters

Ten behoeve van een VWO-scholen voorlichtingscampagne zoeken wij 6 enthousaste EL-studenten (vanaf tweede jaar). Het gaat om een campagne waarbij iedere studentvoorlichter in teamverband, in tweetal of alleen zo'n 10 scholen zal bezoeken in 1999-2000. Betaling: vermoedelijk 3 SA's + reiskosten. Vooraf krijg je een training. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 30 juni inschrijven via het WEB op pagina: http://www.el.utwente.nl/onderwijs/welp/formulieren/. Vergeet daarbij niet te vermelden wat je motivatie is en welke ervaring je hebt. Meer informatie bij: Cisca Wagenmakers, tel. 2745, EL/TN kamer B 1134.

D-voordrachten

M. Rijnsburger (Leerstoel: HC) over 'Feasibility Study of Electromigration Stress Measurement in VLSI Interconnect Lines with Micro-Raman Spectroscopy', 30 juni 99, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

B. Bakanyildiz (Leerstoel: TSS) over 'A study and comparison of access mechanisms for fiber-based access networks', 9 juli 99, 15.00 uur, INF gebouw, hal L 204.

G.G. van Dijk (Leerstoel: MK-OPT) over 'Ontwerp van een micro-opto-mechanische versnellingsopnemer', 23 juli 99, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Integrand Twente

We zoeken een EL student(e) voor een onderzoek naar de schaalverkleining van kwartskristallen. Duur: 6 man-mnd (liefst twee samenwerkende studenten). Ref:G683.

INF/BIT

D-voordrachten INF

Ferenc Schopbarteld over 'Dynamically tuning transaction behavior in a distributed environment', 30 juni 99, 16.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Jurgen Klein Gebbink en Mathijs Nienhuis over 'Design and implementation of a QoS Manager for an energy efficient wireless network', 30 juli 99, 14.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

M.G.L.M. van Doorn over 'Thesauri en het Mirror multimedia retrieval model', 30 juli 99, 15.30 uur, INF L-204 (Demozaal).

D-voordrachten BIT

Eric Huisman over 'Personal Profile; Ontwerp en gebruik binnen Robeco', 30 juni 99, 13.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Pelle Aardema over 'Het ontwikkelen van een groeimodel voor de informatievoorziening', 1 juli 99, 15.30 uur, INF L-204 (Demozaal).

E.H. Huernink en T. Bosklopper over 'Exploring Business Integrated Packages in the Indonesian Aerospace Industry', 2 juli 99, 15.45 uur, INF L-204 (Demozaal).

Thijs van Tuyll over 'Telewerken bij Getronics Software Solutions "Operations Nieuwegein" ', 27 augustus 99, 15.30 uur, INF L-204 (Demozaal).

Tentamen Neurale netwerken & neuro-computing (211033) in augustus verplaatst

Dit tentamen van 16 augustus 99, 13.30-17.00 uur, wordt verplaatst naar 23 augustus, 9.00-12.30 uur.

Tentamen BOGOS (211121) in juli en augustus

Dit tentamen van 2 juli 99, 09.00-12.30 wordt verschoven naar 1 juli, 09.00-12.30. Het tentamen van 20 augustus, 13.30-17.00 komt te vervallen. Studenten die het tentamen voor augustus ingepland hadden kunnen contact opnemen met de docent, dhr. Vervoort, tel. 3712 of e-mail: [email protected]

Aanmelding D-examenvergaderingen INF/BIT in september 1999

Voor INF D3-studenten

Voor BIT D3-studenten

Voor INF/BIT geldt : Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF (open ma/wo/vr, 10.00-14.00 uur). Terugtrekken is mogelijk, bij BOZ, t/m 31 augustus 99. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 31 augustus 99 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het D-verslag dient (voor 31 augustus a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF.

Afstudeeropdracht: Het koppelen van UML-diagrammen aan de modellen van de Utopics ontwikkelstraat

Ordina Utopics Front Office houdt zich hoofdzakelijk bezig met het realiseren van zogenaamde model gebaseerde, flexibele front offices voor de bank- en verzekeringsbranche. Het domein bestaat voornamelijk uit de administratieve IT-voorzieningen. De van oudsher monolithische, vaak op mainframes gebaseerde informatiesystemen, voldoen niet meer aan de huidige time-to-market- en flexibiliteitseisen. Probleemstelling: Hoe kan men diagrammen van de UML-technieken vertalen naar Utopics businessmodellen? Welke UML-technieken zijn hiervoor relevant? Welke extra informatie is er na het gebruik van UML-technieken nog extra benodigd? We zoeken een student(e) informatica of bedrijfsinformatica, liefst met affiniteit voor objectgeoriënteerd modelleren. Er wordt naar gestreefd dat de student(e) ook de projectlocaties bezoekt voor het houden van interviews/doen van onderzoek. Informatie: ir. Iwanjka Geerdink, tel. 033-4341600, [email protected], of dr. H. Balsters, tel. 053-4893772, [email protected]

D-opdracht: De Virtuele Verhalen Verteller

Doel van de opdracht is het ontwerpen en implementeren van een nieuwe agent in het VMC: een verhalenverteller. Het is een agent die geschikt is voor interactieve monoloog; een monoloog met de bedoeling reacties los te maken bij het publiek. De verhalenverteller heeft een automatisch pratend hoofd, gebaseerd op het afstudeerwerk van Mathieu van den Berk. Hij of zij vertelt spannende verhalen en maakt daarbij gebruik van bijzondere verteltechnieken. Met stem, intonatie, gezichtsuitdrukking en eventueel handgebaren, weet de verteller een andere wereld te suggereren. Het verhaal kan eventueel worden vergezeld van animaties die het vertelde illustreren. Inlichtingen: A. Nijholt, tel. 053-4893686, [email protected]

D-opdracht: Audio en Video in Virtuele Omgevingen/Externe Stage/D-opdracht KPN Research Groningen

Virtuele omgevingen zijn de user interface van de toekomst. De toepassingen zijn talrijk; de ontwikkelingen op dit gebied gaan erg snel. De laatste tijd gebeurt vooral veel op het gebied van de uitbreiding van 3D omgevingen met multimedia objecten (audio en video). KPN Research wil graag ervaring opdoen met deze ontwikkelingen. Om aan te sluiten bij de initiatieven van de UT is gekozen om het virtuele muziekcentrum uit te breiden met audio en video. Opdrachtomschrijving: onderzoek naar mogelijkheden van virtuele omgevingen en de methoden en tools die daar op dit moment voor beschikbaar zijn (industry watching). Vervolgens zal een gefundeeerde keuze gemaakt moeten worden welke methoden en tools gebruikt gaan worden voor de uitbreiding van het virtuele muziekcentrum met audio en video. Wij zoeken een afstudeerder van de UT die zich graag wil verdiepen in state-of-the-art virtuele omgevingen. Programmeer-ervaring is vereist en modelleerervaring gewenst. Informatie: Jan Sipke van der Veen (ex-UT) ([email protected], 050-5822546) of Anton Nijholt ([email protected]).

Integrand Twente

We zoeken een INF/BIT student(e) die voor een bedrijf uit Enschede in de vorm van een parttime baantje het systeembeheer wil gaan doen. Wil jij praktijkervaring op doen, neem dan contact op met Integrand! Vergoeding i.o. Ref:G721.

TBK/CT&M

Colloquia

Maarten Reeze over 'Onderzoek bij de Rijksgebouwendienst naar de interacties tussen de participanten in het voorontwerpproces van huisvestingsprojecten', 2 juli 99, 13.45 uur, WB HV-212.

Daniel Huesken over 'Van faciliteren naar begeleiden; een onderzoek naar carrièrebegeleiding van consultants bij CMG Finance BV', 8 juli 99, 12.00 uur, CT 1814.

G.E. Zandbergen over 'Een kwantitatief model voor vervroegde aflossingen bij SNS Bank Nederland', 8 juli 99, 15.45 uur, TW C238.

Nanne van der Burg over 'Onderzoek naar de haalbaarheid van intern transport via smalspoor bij Hoogovens Packaging Steel', 9 juli 99, 15.45 uur, TW B 209.

Jeroen Verdonschot over 'The use of labour-intensive road construction techniques in mining, with special reference to the labour-intensive mining projects of OTR Mining Ltd.', 9 juli 99, 15.45 uur, WB HV 212.

Roeland Wouter Scholten over 'Linking the economy and the hydrology; vulnerability assessment in the Ebro Delta, Spain',

16 juli 99, 15.45 uur, WB N 105.

Integrand Twente

Binnenkort financieel afstuderen? Wij hebben nog een goede opdracht bij een van de grootste chemische bedrijven van Nederland. Ref:G702. Ben jij nog op zoek naar vakantiewerk? Kom dan langs op de Vrijhof! Kamer 120.

Openingstijden WB/CT&M-bibliotheek

Voor WB en CT&M. DE WB/CT&M-bibliotheek is van 5 t/m 16 juli 1999 alleen 's middags geopend. De openingstijden zijn dan van 13.30 uur t/m 17.00 uur.

Practicum OR I (158018)

Voor TBK. De beoordelingslijst van het practicum is beschikbaar op kamer BB316. Studenten die na de herkansing van de tweede practicumopgave nog meer dan 1 onderdeel open hebben staan, moeten volgend jaar het volledige practicum opnieuw maken. Studenten die nog 1 onderdeel open hebben staan, kunnen om het practicum af te ronden een extra formuleringsopgave maken. Deze kan vanaf donderdag 24 juni 14.00 uur opgehaald worden op kamer BB316 en dient ingeleverd te worden uiterlijk 23 augustus 99. Studenten die nog geen tentamenbriefje ingevuld hebben, krijgen pas een beoordeling nadat ze dat hebben gedaan. Tentamenbriefjes kunnen ook opghehaald worden op BB316.

SPSS (196045)

Voor TBK. Het SPSS-practicum is verplichte voorkennis voor het vak BOON (Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (185259). Je moet dit vak hebben afgerond voordat je op stage gaat. In het volgende collegejaar wordt het SPSS-practicum driemaal gegeven:

-trimester 1: week 35-44 op maandagmiddag in TO-practicumzaal L-102. -Trimester 2: week 49-8 op maandagmiddag in TO-practicumzaal L-102. -Trimester 3: week 13-23 op maandagochtend in TO-practicumzaal L-102. Het maximale aantal studenten per trimester is 48. Volg dit onderdeel dus zo snel mogelijk en wacht niet tot vlak voor je stage. Als je het SPSS-practicum niet kunt volgen omdat er geen plaats is kun je niet op stage. Hetzelfde geldt voor de case die eveneens behoort tot het vak BOON de eerstvolgende gelegenheid om de case te volgen is in het najaar.

Cijferlijst

Voor TBK/CT&M. In de laatse week van juli krijgen alle TBK en CT&M studentn een cijferlijst van de behaalde cijfers bijgewerkt tot en met de cijfers van het derde trimester. Aan de hand van deze lijst kun je nagaan of inschrijven voor de tentamens in augustusnodig is. Inschrijven voor deze tentamens kan van 5 juli t/m 5 augustus 99. De cijferlijst wordt naar je ouderlijk adres gestuurd. Mocht je het overzicht op een ander adres willen ontvangnen meld dit dan bij je eigen BOZ voor 1 juli a.s.

Extra herkansing Stroming en Transport (224040)

Voor CT&M D2. Er is een extra hertentamen verroosterd voor dit vak op woensdagochtend 25 augustus a.s.

Hertentamen Inleiding Waterbeheer (224013)

Voor CT&M. Het hertentamen voor dit vak op 20 augustus a.s. zal een multiple choice tentamen zijn.

Opleveren projectkamers en inleveren sleutels

Voor CT&M. De projectkamers die in blok 6 zijn gebruikt voor de vakken MDOO, Project D1 en Ontwerpproject Bouwen moeten op vrijdagochtend 2 juli a.s. worden opgeleverd. Iedere groep ontvangt een brief waarin het exacte tijdstip van de oplevering van de kamer en het inleveren van de sleutel staat vermeld. Ook hangt er een overzicht op het mededelingenbord in de hal bij BOZ CT&M. Op het aangegeven tijdstip zal de zalenbeheerder van het WB-gebouw de projectkamer controleren op eventuele schade. Van elke groep moet minimaal één persoon bij de oplevering aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat diegene alle door de groep gebruikte sleutels inlevert. De gebruikers van de kamers worden geacht de kamer voor de oplevering schoon te maken. Schoonmaakmiddelen zijn (gratis) verkrijgbaar op kamer WB C-107 (naast de receptie van het WB-gebouw).

Inleveren projectmap Ontwerpproject Bouwen (226310)

Voor CT&M. De mappen voor het Ontwerpproject Bouwen kunnen vanaf heden bij BOZ CT&M worden ingeleverd. De borg voor de mappen wordt tegelijk met de borg voor de sleutels van de projectkamers teruggestort.

Afstudeeropdrachten en vakken

Voor TBK D3. In de map 'Afstudeeropdrachten' op de balie bij BOZ/TBK, is een aantal nieuwe opdrachten in opgenomen o.a. een afstudeeropdracht bij het Ministerie van Economische Zaken en de Universiteit Twente, Insights International - Amersfoort, Stork N.V. te Boxmeer en Q-Consult. Voor meer informatie hierover kun je mailen naar: [email protected]; J.G.Brinkman.

Je eigen onderneming als Mini-onderneming

Voor TBK P, D1, D2, D3. Voor het komende jaar bestaat de mogelijkheid om met een groep van studenten een jaar een onderneming te hebben. Belangstelling? Neem dan contact op met: J.G. Brinkman, [email protected]

TCW

D-voordracht

Maike Weenink over 'Knowledge exchange across borders.' DHV, a Dutch multinational, is improving its knowledge management. In this survey the factors that influence the knowledge exchange between the Dutch headquarters and the DHV offices in China, Poland, Portugal and South Africa will be distinguished. Recom mendations will be made for the improvement of knowledge exchange across borders, 5 juli 99, 11.00 uur, TW-C238.

Stage Kennismanagement

Voor een adviesbureau is het van groot belang om de kennis die in alle lopende projecten wordt opgedaan goed te verwerken, zodat niet iedere keer het wiel opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Er is een kennisbank nodig waar deze informatie wordt verzameld, aangevuld, onderhouden en gebruikt. Bij een gerenommeerd communicatie adviesbureau in Den Haag heeft een projectteam (bestaande uit de algemeen directeur en een consultant) de voor het optimaliseren van deze 'schatkamer' op zich genomen. Er is wel een structuur maar deze blijkt niet naar behoren te functioneren. Zij zoeken een student (die een relevante specialisatie volgt, bv. informatiemanagement) die kan helpen bij dit project. De stage bestaat deels uit meelopen op projecten, maar de nadruk ligt op het vormgeven en vullen van de kennisbank. Looptijd: 3 mnd. Start: per direct (solicitatiegesprek). Informatie: dhr. drs. M.J.H Sloot, 070-3081818.

Mediakunde (168903)

De verroosterde toets over de literatuur van dit vak komt zoals reeds is medegedeeld te vervallen. In plaats daarvan wordt de literatuurstudie beoordeeld via de literatuurbespreking in het verslag bij het werkstuk.

TN

Aanmeldingsprocedure Doctoraal-examen TN in augustus 1999

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich hiervoor altijd opgeven, ook wanneer de D-voordracht het laatste onderdeel van het afstuderen is of alle cijfers reeds binnen zijn. Bureau onderwijszaken is immers onbekend met de plannen van de student: er kunnen diverse redenen zijn waarom een student de formele datum van het D-examen zou willen uitstellen. Aanmelding open: 28 juni 99; sluiting aanmelding: 9 augustus 99; terugtrekken tot: 30 augustus 99; examenvergadering (uitslag): 31 augustus 99; diploma-uitreiking: 9 september 99. Twee exemplaren van het D-verslag dienen bij BOZ TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1ex. bibliotheek). Alle cijfers moeten bij BOZ TN binnen zijn op donderdag 26 augustus 99. Ongeveer 3 weken voor de D-voordracht moet u contact opnemen met BOZ zodat tijdig voor een zaal kan worden gezorgd.

D-voordracht

Marloes Letteboer over 'Improvement of the photo-acoustic imaging algorithm', donderdag 1 juli 99, 15.30 uur, EL/TN T4.

TO

Geslaagde doctoraalstudenten juni 1999

J.E. Gersen, Lochem; M. Koerselman, Wageningen.

Geslaagde P-studenten juni 1999

I. Blokzijl, Kerkenveld; J.H.M. Finkenflugel, Gendringen; L.Holders, Doetinchem; D.A. Kuipers, Dokkum; N.R. Loorbach, Haaksbergen; N.G. Pek, Enter; R.R. Pin, Willemstad; F.K. Sipkema, Arnhem; M.J. Slots, Goor; A. Velvis, Buitenpost; G. Verschuren, Prinsenbeek.

Intekenen keuzevakken 1e trimester 1999-2000

Voor TO-D3. Voor de TO-keuzevakken kan men zich intekenen t/m vrijdag 16 juli 1999. Deze intekening is dus met twee weken verlengd.

Onderzoeksopdracht (196037)

Aan: deelnemers Onderzoeksopdracht in 1999-2000. Zoals jullie vermoedelijk weten is het opzetten en uitvoeren van een onderzoek een essentieel onderdeel van dit vak. De opdrachten die daarbij uitgevoerd worden, worden door de afdelingen ingediend bij de Werkgroep Onderzoeksopdracht, die de opdracht controleert op een aantal aspecten voordat ze goedgekeurd worden. Het bovenstaande hoeft echter niet te betekenen dat jullie als studenten niet met suggesties kunnen komen voor een onderzoeksopdracht. Met dit bericht moedigen we jullie daartoe juist aan. Wel zal een opdracht ook in de toekomst door een afdeling ingediend moeten worden. Als je een suggestie hebt, kun je contact opnemen met Van der Linden, van der Meij, R. Bosker, de Diana, Oosterloo of met een andere docent. Je kunt deze docent je ideeën voorleggen en vragen hem een opdracht in te dienen. Controle-criteria: 1.Is er een duidelijke onderzoeksvraagstelling geformuleerd (bij voorkeur in termen van samenhang tussen variabelen)? 2.Komen in de opdracht de verschillende fasen van de empirische cyclus aan bod? 3.Is het onderzoek uitvoerbaar binnen de randvoorwaarden waar we mee te maken hebben?

Cijferoverzicht

In week 27 worden naar alle TO-studenten een cijferoverzicht opgestuurd. De cijferoverzicht zal in principe worden opgestuurd naar het 'vakantieadres' van de student. Studenten die hier bezwaar tegen hebben, wordt verzocht dit te melden aan BOZ-TO. Doe dit voor vrijdag 2 juli 99.

WB

Afstudeercolloquia

J. Vos (OPM) over 'Het produktieproces van de lithiumbatterij', 24 juni 99, 14.00 uur, WB N.105.

S. Homminga (WA) over 'Ontwerp van een sorteermachine voor glazen buisjes', 28 juni 99, 10.30 uur, WB N.105.

R. Jansen (BW) over 'Voorspellen van spierstimulatie tijdens de loopbeweging', 30 juni 99, 10.30 uur, WB N.105.

Openingstijden WB/CT&M-bibliotheek

DE WB/CT&M-bibliotheek is van 5 t/m 16 juli 1999 alleen 's middags geopend. De openingstijden zijn dan van 13.30 uur t/m 17.00 uur.

Integrand Twente

Wij zoeken voor Sphinx uit Maastricht een WB-student die in de vorm van een afstudeerstage een opdracht wil uitvoeren op het gebied van vervormberekeningen met de eindige elementen-methode. Duur: 4-6 mnd. Ref:J9928.

Doctoraal-uitreiking d.d. 7 oktober 1999

Voor WB d3-studenten. WB-studenten die na 31 augustus 1999 afstuderen en wensen deel te nemen aan de d-uitreiking op donderdag 7 oktober 1999 dienen zich voor 16 september 1999 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamenresultaten dienen uiterlijk 20 september 1999 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist! WB studenten die voor 1 september 1999 afstuderen en wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 7 oktober 1999 dienen alle tentamens, D-examenaanvraagformulier en D-verslag uiterlijk 31 augustus 1999 te hebben ingeleverd bij BOZ/WB, zie SSNS-WB, bijlage 5, punt 2.

Notities voor de vakantieperiode

Voor WB-studenten. Bureau Onderwijszaken WB is van woensdag 21 juli 1999 t/m vrijdag 30 juli 1999 gesloten! P-studenten worden geadviseerd om vrijdag 2 juli 1999 ('s-middags), contact op te nemen met de mentor over de uitslag van de P-examenvergadering en de planning van de augustus-tentamens. Inschrijven voor de augustus-tentamens kan via TAST (http://www.utwente.nl/tast/) ofvia het Voice Response Systeem (+31-(0)53-4895566) t/m donderdag 5 augustus 1999. Ook in de vakantieperiode worden door BOZ/WB geen cijfers doorgegeven, deze zijn opvraagbaar via TOST (http://www.utwente.nl/tost/). De eerstvolgende Doctoraal-uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 7 oktober 1999 (zie onderwijsmededeling). De WB week- en jaarroosters 1999-2000 zijn vanaf maandag 9 augustus 1999 af te halen bij BOZ/WB. De colleges beginnen weer op maandag 30 augustus 1999. BOZ/WB wenst iedereen een prettige vakantie.

WMW

WMW-keuzevak 'Medische ethiek' (161625)

Herziene onderwijsmededeling. In het 1e trimester van het studiejaar 1999/2000 wordt op dinsdag 3e en 4e uur in TW A112 het bovenstaande keuzevak (4 SP) aangeboden. Studenten die dit vak willen volgen kunnen zich tot uiterlijk 24 augustus 99 per e-mail aanmelden bij de docent drs. P.F.M. Fokkink ([email protected]). Bij inschrijving gaarne naam, adres, studierichting en studentnummer vermelden. De aanmelding wordt z.s.m. elektronisch bevestigd. Alle aangemelde studenten krijgen elektronisch de collegetekst ter beschikking.

Studenten verenigingen

Communiqué

Het is bijna zomervakantie; Het is echt heel moeilijk om nu nog geconcentreerd te blijven tijdens je tentamen(s). Toch nog even blijven bikkelen om een goed eind aan het jaar te breien. Nog veel succes! # De activiteitencommissie van Communiqué de TACCIE heeft meer leden nodig! Meld je aan als het organiseren van activiteiten in je bloed zit! # Informatie: kamer (TWRC A227, open

10.30-16.00 uur, vr. tot 14.30 uur), [email protected], www.communique.utwente.nl.

Inter-Actief

De meesten zullen nu druk met de tentamens bezig zijn, Inter-Actief wenst iedereen succes die nog tentamens moet maken. We organiseren dit collegejaar nog een borrel op 7 juli. Wat aan de late kant, maar dan heb je wel al je tentamens achter de rug! # Volgend jaar beginnen we met een symposium over Mobile Computing en een excursie naar ABN-AMRO # Wil je volgend jaar in een commissie meedoen, laat het dan even weten. Beneden op de prikborden kun je je naam opschrijven; je kunt echter ook naar ons toekomen: bovenin hal B, naast de IAPC, tel. 3756, e-mail: [email protected] En iedereen alvast een prettige vakantie gewenst!

Abacus

Afgelopen vrijdag is de Almanakborrel geweest, waarbij de Almanak van 1998 is uitgereikt. Ben je toevallig niet op de borrel geweest, dan heb je het geluk dat je alsnog je Almanak bij de Abacuskamer kunt ophalen # De Promoco is aktief geweest en er zijn weer nieuwe Abacus t-shirts. Wil jij een t-shirt? Kom dan snel naar onze kamer # Het is misschien nog ver weg, maar tijdens de introductie organiseert de TWIK'99 weer een barbecue. Hier kun je kennismaken met de nieuwe eerstejaars en met je studiegenoten bijkletsen. Natuurlijk kun je na de barbecue gezellig blijven slapen. Lijkt dat jou heel gaaf, schrijf je dan in bij de Abacuskamer # Verder wensen wij iedereen die tentamens heeft heel veel succes!

ConcepT

ConcepT wenst je veel succes met de tentamens en alvast een prettige vakantie! # Kom in de laatste week naar de ConcepT-kamer en laat je verrassen # Er is nog een aantal commissies vrij: de ConcepTueel-, Aktiviteiten- en Lustrumcommissie. Geef je hiervoor op als je interesse hebt # Vanmiddag wordt er voor het laatst geborreld dit jaar, kom dus even langs! # Voor vragen of informatie kom eens langs, bel 3884, e-mail: [email protected] of surf naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

Ideefiks

Onze hond wordt sinds vorige week woensdag uitgelaten door 4 nieuwe bestuursleden die de aanwezigen op de wissel- en lustrumborrel bedanken voor hun aanwezigheid! # Donderdag 1 juli vanaf 20.00 uur sluiten wij het jaar af en vieren het begin van de vakantie met een borrel bij Hanneke in de achtertuin. Alle Ideefiks-leden zijn welkom. Informatie bij Ideefiks: tel. 4893284 / www.wmw.utwente.nl/ideefiks/default.htm.

TObias

Op 23 juni organiseert de ACCIE een grandioos slotfeest in cafe 'De drie Biggetjes', compleet met band! Jullie komen toch allemaal! # Tot slot wensen we iedereen succes toe met de laatste tentamens en opdrachten! Hou de moed erin! Geniet van het leven!#Informatie over activiteiten, kijk op: http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Sirius

Het is weer tijd om nog even lekker tentamens te gaan maken en dan kan er eindelijk vakantie gevierd worden # Op 15 juli is er een Beachvolleybal toernooi op de Oude Markt. Je kunt je hiervoor inschrijven bij Sirius voor 30 juni # Volgend jaar willen we weer een groot aantal activiteiten organiseren, daarvoor hebben we actieve leden nodig. Er zijn mensen nodig voor de almanakcommissie, het Lectoraal Genootschap en de Sirius Sights redactie # Hetbestuur gaat in oktober weer wisselen en we zijn nu alvast zoek naar mensen die interesse hebben om een jaar in het bestuur zitting te nemen. Meld je nu aan bij het bestuur # Voor een actueel overzicht van de activiteiten, zie onze homepage: www.bsk.utwente.nl/sirius.

Isaac Newton

Het zit er al weer bijna op dit jaar wat activiteiten betreft, maar volgend jaar worden er natuurlijk weer volop activiteiten georganiseerd door de verschillende commissies # In de film- en lezingencommissie is nog een vacature, dus als je nog actief wilt worden binnen onze vereniging # Op 1 juli is onze allerlaatste activiteit, dit academisch jaar, en dat is, hoe kan het ook anders, een borrel. Dus heb je de tentamens achter de rug en wil je het jaar gepast afsluiten, kom dan vanaf 15.30 uur langs in onze eigen borrelkelder # Voor deze week, leer ze en succes met eventuele tentamens! # Informatie: kamer WB Z-103, tel. 053-4892531, [email protected]; www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Arago

Succes met de tentamens en de afronding van de projecten. Geniet van je vakantie.

Scintilla

Nu de colleges en projecten bijna voorbij zijn, heeft Scintilla voor jullie nog wat in gedachten. Te beginnen met het 22e zang- en bierfestijn 'De Cantus Scintillae' op donderdag 24 juni om 20.00 uur. Je kunt je nog hiervoor inschrijven in onze kamer. In Zeeland wordt dan de vrijdag opvolgend een camping opgezocht. Vrijdag 25 juni vertrekken de actieve leden, om zaterdag ons team van Te Land Ter Zee En In De Lucht te gaan steunen. Zondag wordt dan aan de terug reis begonnen. Heb je zin om dit weekend nog te vullen met een leuke activiteit, schrijf je dan in via '[email protected]', dan krijg je z.s.m. meer informatie. Het Scintillabestuur wenst jullie alvast een prettige vakantie toe.

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek-moderne filosofie-kritische economie-allerlei religies-je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Vieringen

Zomerdiensten Thema : Vakantie. Vakantie komt van het latijnse werkwoord "vacare", wat "Leeg zijn" betekent. Maar vacare kan ook de betekenis hebben van "helemaal openstaan": helemaal leeg zijn om je te laten vullen. Zomerdiensten zijn op: zondag 4, 11, 18 en 25 juli, 1, 8 en 15 augustus. Let op; 4 juli, 8 en 15 augustuswordt de dienst gehouden in de Audiozaal Vrijhof de Boerderij

Meditatie ZEN- meditatie - concentratie - verruiming van je geest - zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding - 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT. VESPER- viering - stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30 - 18.00 uur - Stiltecentrum Vrijhof - t.o. kamer 205.

Informatie SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - Hengelosestr. 100 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

SRD

Vanavond is er de onderwijswerkgroep leuteravond. Vanaf 18.00 uur wordt er bij de SRD-keet gegeten, gedronken en vooral geleuterd over onderwijs. Zin om te komen? Mail of bel ons # Wij helpen je indien je vragen hebt over de IBG, huurcontracten, studeerbaarheid, of problemen met de opleiding # Op 1 juli om 20.00 uur wordt er een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen tijdens de Wissel-ALV. Wil je weten wie de kandidaten zijn, kom dan even langs in de Portakabin om de ALV-stukken op te halen # Wil je weten wat voor belangrijke dingen er gebeuren op het centrale bestuursniveau, check dan onze homepage: www.student.utwente.nl/~srd # Veel succes met de laatste tentamens! Lever je tentamen in bij de SRD voor onze digitale tentamenbank: http:\\orakel.srd.utwente.nl # Informatie: tel. 4895236/4894033, e-mail: [email protected]

HoBiHe

Ook homo, bi, lesbisch, hetero of kweenie? HoBiHe organiseert naast symposia, de jaarlijkse HoBiHe Filmmaand en posteracties ook andere dingen: kom eens kennis maken met andere HoBiHe'ers op onze maandelijkse etentjes. Op donderdag 22 september om 18.00 uur gaan we van start met een kennismakingsbarbeque. Iedereen is welkom. Iedere maand kijkt HoBiHe een film met een roze tintje. Het bigroepje bespreekt iedere maand na een etentje een bi-achtig thema. Bij HoBiHe in SPE kun je over alles wat met coming out te maken heeft praten (da's erachter komen en ervoor uitkomen dat je niet hetero bent). Deze groep wordt i.s.m. het studentenplein SPE georganiseerd. Meer weten? Bekijk http://hobihe.srd.utwente.nl, mail [email protected] of bel de SRD (489 5236), Lisette (4350090) of Ivor (4349795).

Student Union

Verenigingen die een Unionerkenning willen hebben, maar deze nogniet ingestuurd hebben moeten dat z.s.m. doen! # Er is weer een nieuwsbrief uit! Kijk op onze homepage of loop even binnen om een exemplaar op te halen # De werkgroep Bastille is opgestart. Onder leiding van de Student Union zullen de SU, FB en DSV zich buigen over de verbouwing en invulling van het gebouw # IK zoekt activisten! Loop binnen bij de IK of SU # Student Union, Vrijhof kamer 28, tel. 8006, [email protected], www.union.utwente.nl.

Pakkerij

AEGEE

Ook in deze zware periode van tentamens is Sociëteit Asterion gewoon geopend op dinsdag en donderdag vanaf halftien. Het eerste uur natuurlijk piekenuur, dus kom gezellig langs! # Op 2 juli is het grootse slotfeest, zet 'em vast in je agenda # Meer info: bel 053-4321040 op werkdagen van 12-17 uur, surf naar www.student.utwente.nl/~aegee of mail [email protected] # Succes met je tentamens!

A.S.V. Taste

Op donderdag 24 juni om 20.00 uur organiseert de zeilcommissie voor de 50 leden die meegeweest zijn met het zeilen de afterzeilweekendborrel in sociëteit Antigoon. Zorg ervoor dat je op woensdag 30 juni bij de ALV bent als je jouw bijdrage wilt doen aan het gevoerde beleid en het beleid van komend jaar. Het traditionele slotfeest is op donderdag 1 juli. De inschrijving van A.S.V. Taste is weer geopend. Heb jij interesse in het Taste-lidmaatschap of wil je weten wat dit inhoudt, kom dan vooral even langs op onze sociëteit op Oude Markt 24 of bel het bestuur (053-4326238).

Audentis

De komende week zal voor velen nog in het teken staan van een aantal lastige tentamens. Tijdens deze week is de sociëteit dinsdag en donderdag geopend, zodat een ieder kan ontspannen met een studiebier. Het collegejaar zullen we afsluiten met het slotfeest (= OPEN FEEST) op vrijdag 2 juli. Ook dan hebben geïnteresseerden de mogelijkheid zich aan te melden voor de KennisMakingsTijd. Tenslotte wenst de Senaat iedereen een fantastische vakantie toe. Informatie: tel. 053-4324357, [email protected], Senaat: 053-4328384, [email protected] Homepage: www.audentis.nl.

C.S.V. Alpha

Donderdag 1 juli vieren we de vakantie middels het slotfeest in sociëteit Flux. Het thema is 'Côte du Flux'. Wie levert de beste bijdrage aan het feest? # Van 3 tot 9 juli gaan we op zeilweek naar de Friese meren # Na een zomerpauze zullen we de draad in augustus weer helemaal oppakken tijdens de introductie! # Geïnteresseerd? Kom een keer langs in sociëteit Flux, Oude Markt 24, of bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie op http://surf.to/c.s.v.alpha/.

Internationaal

Monsoon

Nog even wat tentamens, en dan de welverdiende vakantie! Het bestuur en de commissies hebben geprobeerd jullie dit jaar weer van allerlei interessante activiteiten te voorzien. Een aantal lezingen, een excursie naar het ministerie van BuZa, borrels, de Bata444race, twee Living in Hollands, een symposium en straks nog de jaarlijkse BBQ op 2 juli. Een flink aantal QP's met veel interessante informatie. Volgend jaar is het de bedoeling dat er een nieuw en fris bestuur de touwtjes van Monsoon in handen gaat nemen. Voel je je aangesproken tot een van de beschikbare functies, laat dan even wat van je horen. In elk geval een prettige vakantie toegewenst. Informatie: kamer CT-1796, tel. 3543, [email protected]

AEGEE

Op zoek naar een leuke Europese activiteit? Wat dacht je van de Pandemonium Xchange van 5-12 juli naar Gdansk. Of het congres dat van 11-15 juli in Athene gehouden wordt met de titel: 'Unemployment and Life-long learning'. Voor de creatievelingen hebben we van 13-29 augustus een Summer Arts Academy 'Carpe diem- seize the day' waarbij je de cultuur in de breedste zin des woords van Wit-Rusland te zien zal krijgen. Hierbij kun je denken aan het maken van een cartoon, het componeren van muziek en verschillende musea.

Cultuur

Vestingbar

Voor dinsdag 29 juni staat de film 'Payback' op het programma. De eerste voorstelling is om 20.00 uur, de tweede om 22.15 en bij voldoende belangstelling een derde om 00.30 uur. Kaartjes zijn de hele week in de bar verkrijgbaar en kosten f5, inclusief consumptie.

Drienerloos Vocaal Ensemble

Vanavond zullen een aantal van onze leden meezingen in het Oratorium Paulus van Felix Mendelssohn Bartholdy. Na een week lang, samen met zo'n 120 andere studenten uit verschillende Europese landen, hard eraan te hebben gerepeteerd in een klooster in Duitsland, zullen zij het resultaat presenteren (o.a.) in de Grote Zaal van de Twentse Schouwburg. Het hele gebeuren begint om 20.00 uur en de kosten bedragen f5/f2. Mocht je daarna ook sterke drang krijgen om ook op een leuke manier met koormuziek om te gaan, kom dan op een woensdagavond eens 'langszingen' bij DVE, wijrepeteren na de vakantie vanaf 1 september weer gewoon elke woensdagavond. Vragen? Bel gerust! Daphne (053-4783246) of Peter (053-4895060).

Pachtcommissie Apollo

Wij zijn vanaf augustus/ september 1999 op zoek naar twee enthousiaste opvolgers, die in de pachtcommissie willen plaatsnemen. Deze commissie runt het Theatercafé in de avonduren en het weekend voor de pachtende verenigingen in de Vrijhof. Je vormt dus met zijn tweeën de bedrijfsleiding en houd je bezig met o.a. financiële zaken en voorraadbeheer, maar ook met programmering. Horeca-ervaring is handig, maar geen vereiste. Lijkt het je leuk om je hier een jaar lang mee bezig te houden bel dan naar Apollo (4404) of Wendy (06-20004209).

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's. Pop: 1.Ministry-Dark Side Of The Spoon 2.Santana-Supernatural 3.Is Ook Schitterend!-Dichterbij 4.Soundtrack-Austin Powers: The Spy Who Shagged Me [met nieuw materiaal van o.a. Lenny Kravitz, Mel G, R.E.M.] 5.Captain Beefheart & His Magic Band-Grow Fins; Rarities 1965-1982 [5-cd-box] 6.Tribute-Encores, Legends & Paradox; A Tribute To Emerson, Lake & Palmer [met o.a. (ex-)leden van Dream Theater, Yes] 7.Diversen-Biet Het 2 [Ned. beat- en garagerocksingles] 8.Dark Tranquility-Projector. Jazz: Diane Reeves -Bridges. Wereldmuziek: Estrellas De Areito-Cuban All Stars produced by Ruben Gonzalez. Klassiek: Kathleen Ferrier-6 cd's met songs van deze legendarische zangeres. Meer info: 053-4361130.

Sport

Drienerlose Hockey Club

Wil jij volgend seizoen gaan hockeyen op een splinternieuw Low Sliding Resistance Kunstgrasveld, dan kan je nu alvast opgeven voor het volgend seizoen. Of je nu al jaren hockeyt, of nog nooit gehockeyed hebt, op alle niveaus is er ruimte voor nieuwe mensen. Tevens vieren wij in september '99 ons 7e lustrum, gepaard met een lustrumtoernooi en feesten. Zorg dat je van dit grandioze festijn geen seconde hoeft te missen en wordt nu lid! Info: Wouter (4319827) of Frank (4321464) of op www.student.utwente.nl/~dhc.

TC Ludica

Nog maar twee weekjes en het extern toernooi is daar. Vandaar dat, om vast in de stemming te komen, volgende week dinsdag de sla-je-in-voor-het-extern toernooi-en-drink-daarna-een-flinke-borrel-avond op het paviljoen zal plaatsvinden. Eenieder die zich opgegeven heeft voor dit geweldige zomerevenement dient hier dus sowieso aanwezig te zijn. Eenieder die dit niet gedaan heeft eveneens, om nog net voor de vakantie in te komen voor al die toernooien die in de vakantie aan jou ten prooi zullen vallen. Vragen over Ludica? Bel Koen: 4350171!

Zeilen bij D.Z. Euros

D.Z. Euros organiseert deze zomer twee instructieweken (van 3 t/m 9 juli en van 10 t/m 16 juli). Dit betekent overdag heerlijk zeilen en 's avonds gezellig eten en borrelen op onze klipperaak de Ebenhaëzer. Met een instructieweek kunnen ook niet-leden mee. Dus zin in een weekje zeilen? Geef je op bij de Eurosfoon. Van 17 t/m 23 juli en van 24 t/m 30 juli zijn de Zeelandweken op de Ebenhaëzer. Dit is een ideale vakantie, zeilen op een 25 meter lange klipperaak in een, voor veel mensen, nieuw vaargebied. Heb je intresse om mee te gaan, bel dan de Eurosfoon (053-4335079) en spreek in op het antwoordapparaat. Wees wel snel, want de weken lopen gestaag vol!

Roeien doe je bij de D.R.V. Euros

Vlak voor de vakantie zijn er toch nog volop activiteiten bij Euros. Vanavond is er het LIC afroei feest met een ware beach party op het dakterras. Van het weekend is de Koninklijke Maas Holland Beker. Dinsdag is er weer borrel. Tijdens het laatste weekend wordt er een toertocht verroeid in Leiden en is de natuurlijk de NSRF, dus komt allen en maak er een mooi einde van.

Diversen

Amnesty International

Ook deze introductie zal Amnesty weer loten verkopen voor de grote Amnesty-loterij. Naast deze lotenverkoop zullen we o.a. aanwezig zijn op de verschillende infomarkten, zullen we weer hamburgers bakken tijdens de nachtfilm, enz. Wil je ons hierbij helpen en zo toch nog iets van de introductiesfeer meepakken? Geef je dan op bij Marije (5036)!

IK'99 PERSIFLAGE

Wij zijn op zoek naar activisten die tijdens de introductie ons een keertje willen helpen. Om je op te geven kun je even bellen met de IK'99 op 489 2356. Je kan ons ook e-mailen op [email protected] Zonder activisten kunnen wij echt geen introductie neerzetten, dus meld je aan! # De voorverkoop van BLÏF (Muziekcentrum, donderdag 19 augustus, f15) is bij de portier van de Vrijhof (4898002). Wees er snel bij! # Heb je nog vragen aan de IK'99 of wil je nog iets bespreken, doe dat dan voor de zomervakantie zodat er nog voldoende tijd is om alles te regelen # Voor informatie over het programma kan je naar viSITE surfen: www.utwente.nl/ik.

KIvI

Het KIvI beheert de St. Studie- en Reisfonds waaruit financiële steun kan worden verleend aan studenten in de technische wetenschappen aan de Nederlandse universiteiten, alsmede aan jonge (technische) ingenieurs. In aanmerking komen: *)Studenten die, als gevolg van bijzondere omstandigheden, problemen hebben met de financiering van hun studie. *)Studenten die financiële steun nodig hebben voor het maken van een studiereis die in het kader van het afstudeerproject noodzakelijk is. *)Jonge ingenieurs die financiële steun nodig hebben voor een studiereis die in aansluiting op hun opleiding van wezenlijk belang is. Studenten kunnen bij het Bureau Studentendecanen alle informatie krijgen die nodig is voor het indienen van een subsidieverzoek. De studentendecaan moet deze aanvraag ondersteunen en in het geval van een studiereis ook de betrokken hoogleraar. De studentendecaan kan daarna de formulieren doorsturen naar het secretariaat van de Commissie Studie- en Reisfondsen. Jonge ingenieurs kunnen hun aanvraag rechtstreeks aan bovengenoemd secretariaat zenden met een zorgvuldige motivering van het gekozen studie-object, een kostenbegroting en een financieringsplan met een verklaring van een afstudeerdocent of een andere deskundige die de aanvraag kan ondersteunen. Informatie: Elfride Dijkstra, tel. 4097, [email protected], http://www.kivi.nl.

Kamerzoekdagen 1999

Centrale BewonersRaad organiseert de Kamerzoekdagen 1999 op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 juli. Op donderdag zal vanaf 22.00 uur het bekende KzD-feest losbarsten in de VB met de band 'Voor de Bakker'. Op vrijdag is het werkelijke kamerzoeken. Heb je als Campusflat kamers vrij, maak dit duidelijk!

Menu

Week 26

Zaterdag 26 juni

Soep van de dag

***

Schnitzel met zigeunersaus

Savooie kool

Gebakken of gekookte aardappelen

Zondag 27 juni

Soep van de dag

***

Gebraden kipjachtschijf of vleesgerecht

Doperwten, appelmoes

Frites of gekookte aardappelen

Maandag 28 juni

Goulashsoep

***

Varkenssteak met vleessaus

Bloemkool

Gebakken of gekookte aardappelen

Dinsdag 29 juni

Minestronesoep

***

Lasagne, Roerbakgroente

Woensdag 30 juni

Kerriesoep

***

Mexicaanse chilischotel

Mexicaanse groente

Frites

Donderdag 1 juli

Peruaanse vissoep

***

Gebakken visfilet of visgratin

Of vleesgerecht

Hollandaisesaus

Wortelen

Frites of gekookte aardappelen

Vrijdag 2 juli

Oosterse groentesoep

***

Indiase curryschotel

Kroepoek

Rijst

Vegetarisch

Maandag 28 juni

Courgette crêmesoep

***

Pizza

Dinsdag 29 juni

Aspergesoep

***

Provençaalse champignonragout

Tagliatelle Verde, doperwten

Woensdag 30 juni

Groentevermicellisoep

***

Gebakken kaasplak

Tuinbonen of wortelen

Roomaardappeltjes met peterselie

Donderdag 1 juli

Tomatensoep

***

Bonengoulash

Roerbakgroente

Gebakken aardappelen

Hap aan de Tap

Maandag 28 t/m vrijdag 2 juli

Schnitzel met zigeunersaus, rauwkostsalade en gebakken aardappelen

Brasseriemenu

Maandag 28 + dinsdag 29 juni

Gepocheerde zalmtournedos met basilicumroomsaus

Geglaceerde worteltjes

Rauwkostsalade

Tagliatelle

Woensdag 30 juni + donderdag 1 juli

Reepjes kipfilet in pittige paprikasaus

Verse groente

Rauwkostsalade

Frites

Week 27

Zaterdag 3 juli

Soep van de dag

***

Hongaarse goulash

Rijst

Doperwten

Zondag 4 juli

Soep van de dag

***

Schouderkarbonade

Bourguignonnesaus

Sperziebonen

Gebakken krielaardappelen

Maandag 5 juli

Groentevermicellisoep

***

Varkensoester of verse worst

Vleessaus

Andijvie of keuzegroente

Gebakken of gekookte aardappelen

Dinsdag 6 juli

Mexicaanse bonensoep

***

Pepersteak met pepersaus

Snijbonen

Carré of gekookte aardappelen

Woensdag 7 juli

Chinese groentesoep

***

Nasi goreng met loempia

Of omelet

Satésaus

Kroepoek

Donderdag 8 juli

Champignonsoep

***

Gebakken of gepocheerde visfilet

Of vleesgerecht

Sauce tartaar

Bietjes

Frites of gekookte aardappelen

Vrijdag 9 juli

Floridagroentesoep

***

Runderhamburger met ravigottesaus

Bloemkool

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch

Maandag 5 juli t/m vrijdag 9 juli

Vegetarisch alternatief via buffet 1

Hap aan de Tap

Maandag 5 t/m vrijdag 9 juli

Kotelet Bonne Femme, garnituur van champignons, doperwten, spek, ui en worteltjes, rauwkostsalade en aardappelen

Brasseriemenu

Maandag 5 + dinsdag 6 maart

Spareribs

Diverse sausen

Rauwkostsalade

Stokbrood

Frites

Woensdag 7 + donderdag 8 maart

Scholfilet in bierbeslag gebakken

Geglaceerde worteltjes

Aardappelkroketjes

Rauwkostsalade

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.