Info

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 3 juni 1999 Het College van Bestuur heeft besloten: -de heer dr.ir. M.H.G. Verhaegen met ingang van 1 september 1999 te benoemen tot hoogleraar Fysische Meet- en Systeemtechniek bij de faculteit TN; de omvang van de aanstelling is 1,0 fte. -*)de subsidiebijdrage "stimulering aansluiting VWO-WO" ad kf 197,6 evenredig over de 15 UT-opleidingen te v

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 3 juni 1999

Het College van Bestuur heeft besloten: -de heer dr.ir. M.H.G. Verhaegen met ingang van 1 september 1999 te benoemen tot hoogleraar Fysische Meet- en Systeemtechniek bij de faculteit TN; de omvang van de aanstelling is 1,0 fte.

-*)de subsidiebijdrage "stimulering aansluiting VWO-WO" ad kf 197,6 evenredig over de 15 UT-opleidingen te verdelen en hieraan 2,6 KF uit de CSow 1999, cluster 'Aansluiting VWO-WO', toe te voegen teneinde het totaalbedrag dat besteed zal worden op 200,2 Kf te brengen, conform de aanvraag. Voorts zal hier 14,3 Kf aan toegevoegd worden uit de CSow 1999, cluster 'Aansluiting VWO-WO', vanwege de komst van de opleiding Telematica; *)de coördinatie van de voorgenomen activiteiten vooralsnog, in afwachting van besluitvorming op het gebied van de verbreding van de ULO, in handen van de Werkgroep project scholennetwerken te leggen.

-de notitie "Beoordelingen en functioneringsgesprekken" in beginsel vast te stellen en voor te leggen aan het Management Team voor bespreking, aan de CoBe ter informatie/bespreking, aan de COR ter informatie en aan het OPUT voor overleg.

-het centraal Arbo- en Milieujaarplan 1999 voorlopig vast te stellen en dit ter instemming aan te bieden aan de COR en voor advies aan de CSR.

-het project Milieuvergunning 'nieuwe stijl' uit te voeren op basis van optie 2 uit de notitie 'project milieuvergunning nieuwe stijl UT'. De hiervoor benodigde middelen van kf 80 in 1999 gaan ten laste van de bedrijfsreserve AMD; de benodigde kf 170 voor de jaren 2000 en 2001 tezamen worden voorlopig opgenomen als p.m.-post, bij het najaarsoverleg wordt deze financiering nog bezien. Het CvB zendt zijn besluit met onderliggende stukken ter informatie toe aan de COR en de CSR.

-de benoeming van de heer dr. R.M.J. van Damme tot Universitair Hoofddocent bij de faculteit Toegepaste Wiskunde goed te keuren.

-Het CvB heeft definitief besloten tot de oprichting van de Student Union Universiteit Twente, met de financiële randvoorwaarden zoals verwoord in de notitie FinanciÙn Student Union.

-Het CvB heeft de onderwerpen vastgesteld die het naar verwachting kan aanbieden voor de overlegvergaderingen met de COR, CSR en CGV van 29-6-1999 en 21-9-1999 en informeert het Dagelijks Bestuur van de COR en de CSR hierover. Tevens is hierbij aangegeven op basis van welke documenten op 22-6-1999 in de CGV de behandeling van de 'algemene gang van zaken van de universiteit' zal plaatsvinden.

Dienst Studentenzaken/Bureau Studentendecanen

Het inloopspreekuur op woensdag komt te vervallen tot en met 15 augustus a.s. Tijdens de academische vakantie (5 juli t/m 15 augustus) vervallen alle inloopspreekuren. Natuurlijk kun je altijd bellen voor het maken van een afspraak: 053-4892035/2036.

Centrale Studentenadministratie

De Centrale Studentenadministratie is gesloten op dinsdag 29 juni a.s. van 12.00 tot 14.00 uur en 30 juni vanaf 14.00 uur. Onze excuses voor het ongemak.

Alle faculteiten

Dienst Studentenzaken/Bureau Studentendecanen

Inloopspreekuur vervalt t/m 15-8-99. Zie mededeling algemeen.

Integrand Twente

Kom bij Integrand langs voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl. Heb je meer zin in een jaartje bestuur, kom dan bij ons langs, kamer 120 (Vrijhof), tel. 053-4893909, [email protected]

Inschrijving keuzevakken INF en BIT, trim 1

Zie: http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie middels een bewijs van inschrijving verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de collegekaart/bewijs van inschrijving zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Centrale Studentenadministratie

De CSA is gesloten op 29 en 30 juni. Zie mededeling algemeen.

BSK

Afstudeercolloquia

Koen Teeuwisse over 'Ontwikkeling van een Electronic Commerce Concept'. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een Electronic Commerce Site vanuit het perspectief van de klant, 22 juni 99, 16.00 uur, TWRC C-238.

Erik Pastoor over 'Houd waarde binnenboord!' Een onderzoek naar de meerwaarde van PPS bij stedelijke vernieuwing vanuit een economisch perspectief, 25 juni 99, 16.00 uur, TWRC C-238.

oortje Gerritsen over 'Dorpsraden in beschouwing.' Een onderzoek naar de invloed van dorpsraden op de relatie tussen burgers en gemeentebestuur in de gemeente Schouwen-Duiveland, 25 juni 99,16.00 uur, CT-1812.

Nieuw lid voor StudentenOverleg Bestuurskunde

Voor alle studenten BSK. Vanaf 1 september 99 komt er een plaats vrij in het bestuur van het StudentenOverleg. Wij zoeken enthousiaste mensen die zich een jaar in willen zetten voor de belangen van de studenten van de Faculteit Bestuurskunde. Om een idee te geven waar wij ons zoal mee bezig houden een voorbeeld. De afgelopen tijd hebben we, samen met de SRD en de Commissie Studeerbaarheid, geprobeerd oplossingen te bedenken voor een betere studeerbaarheid (mogelijkheid om binnen vier jaar af te studeren) van de afstudeerrichtingen. Informatie: Marieke van Genugten, [email protected], tel. 053-4895158.

Afstudeerstage bij Ernst & Young Consulting

Voor D2/D3 studenten BSK. Onderwerp: Eén van de aandachtsgebieden van de adviesgroep Lokale Overheid van Ernst & Young Consulting is de vraaggestuurde organisatie. Hiermee bedoelen wij het (her)structureren van (gemeentelijke) organisaties en daarmee de processen, de besturingsfilosofie, de werkwijzen, de informatievoorziening en de organisatiestructuur op zodanige wijze dat tot een vraaggestuurde overheid wordt gekomen. Hierbij komen ook aspecten als de inrichting van front- en backoffice in het kader van het Overheidsloket 2000 kijken. Gevraagd: Een gemotiveerde student(e) Bestuurskunde of een andere studie met aantoonbare affiniteit en/of belangstelling voor de problematiek van het openbaar bestuur. Aanvang: In principe vanaf september 99, maar een ander startmoment behoort ook tot de mogelijkheden. Het onderzoek moet in circa zes maanden afgerond worden. Informatie: Ernst & Young Consulting, drs. Bas Cregten, Postbus 3101, 3502 GC Utrecht, tel. 030-258 8604.

Afstudeeropdracht Politie NW Twente

Voor D3 studenten BSK. De werkgroep jeugdcriminaliteit Almelo (politie, gemeente, voortgezet onderwijs, OM), biedt een afstudeermogelijkheid. De student wordt geplaatst bij de politie NW Twente. Onderwerp: jeugdcriminaliteit in Almelo: onderzoek naar oorzaken; het analyseren van dader- en risicogroepen, aard van delicten, risico-gebieden (wijken); het doen van beleidsvoorstellen. Inlichtingen: stagebureau BSK; TWRC C-105 A; tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Nieuwe redactieleden InterDisciplinair

Voor Alle studenten BSK. Eénmaal per twee maanden valt ook bij jou het Bestuurskundig tijdschrift InterDisciplinair in de bus. Daarin vind je artikelen over de bestuurskundige praktijk, de pijlers van de Twentse Bestuurskunde en interessante interviews, stageverslagen en actuele onderwerpen. Dit tijdschrift wordt gemaakt door studenten, die tezamen een jaar lang de redactie van InterDisciplinair vormen. Ons jaar zit er bijna op, nu is het jouw beurt!! Wij zoeken namelijk enthousiaste redactieleden voor komend jaar. Wil jij je inzetten voor een razend interessant tijdschrift, interviews houden, contacten leggen met bestuurskundigen in de praktijk, en bovenal een enorm gezellig en leerzaam jaar beleven met enkele medestudenten, neem dan gauw contact met ons op, zodat je een keer langs kan komen. Voor informatie InterDisciplinair, TWRC C-339 tel. 053-489 3238, email: [email protected]

Stageplaats VOK

Voor D2/D3 studenten BSK. Een consultancybureau uit Zeist zoekt z.s.m. een student die voor dit bedrijf een aantal cases op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en Marketing/Commercialisering wil analyseren t.b.v. een aantal trainingsprogramma's. Neem voor meer informatie contact op met Dhr. SchulteNordholt, tel. secretariaat 053-4893545, direct 053-4893533, email [email protected]

Industrie- en technologiebeleid (173217)

Voor D2/D3 studenten BSK. Het schriftelijk tentamen van 24 juni a.s. komt te vervallen en wordt vervangen door een mondeling. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met de docent!

Uitslag StudentenRaad verkiezing

Voor Alle studenten BSK. Zie voor de uitslag van de StudentRaad (SR) verkiezing van de faculteit Bestuurskunde de BSK homepagina onder actueel!

Stage of leeronderzoek bij het Instituut voor Publiek en Politiek

Voor D2/D3 studenten BSK. Het Instituut zoekt een gevorderde student politicologie of bestuurskunde die in het kader van een stage of een leeronderzoek mee kan werken aan een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een project Politieke Monitor. De bedoeling van dit project is om het parlementair-politiek gedrag van Tweede en Eerste Kamerleden te volgen, te vergelijken met het verkiezingsprogramma van hun partij en de resultaten van de observaties voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het Instituut vraagt een student die goed thuis is in de Nederlandse politieke instituties en aantoonbaar (bv. door bijvak) interesse heeft in vergelijkende politicologie. Hij/zij zal z.s.m. met het onderzoek beginnen. De duur en andere voorwaarden worden in onderling overleg besproken. Contactpersoon: dhr. Dr. S.A.H. Denters, tel. 053-489 3270, [email protected]

Vacature bij de Bovag

Voor D3 studenten BSK. De Bovag zoekt een afgestudeerde Bestuurskundige met kennis van Nederlandse en Europese politieke instellingen. De afdeling Politiek en Overheid verzorgt de coördinatie van de belangenbehartiging van de Bovag-afdeling in Den Haag en Brussel. Voor informatie: Stagebureau BSK, TWRC C-105a, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Milieubewust ontwerpen (114504) 1e trimester 1999-2000

Voor CT&M-d2 gen.'96, TBK/B-d2, TBK/W-d2, CT-d2, BSK/d1-milieuvariant. Zie mededeling TBK/CT&M.

Integrand Twente

Ben je nog op zoek naar vakantiewerk? Kom dan langs bij Integrand! Zie ook alle faculteiten.

CT

D-colloquim

Fokke Bronsema over 'Multikanaals colorimetrische bepalingen met behulp van een flatbed scanner', woensdag 23 juni 99, 10.00 uur, CT1814.

Afscheidscollege dr. H.J. den Hertog

De decaan van de faculteit der Chemische Technologie nodigt u uit voor het afscheidscollege van dr. H.J. den Hertog ter gelegenheid van zijn pensionering als UD bij de werk-eenheid Opleidingen Chemische Technologie/Milieutechnologie. Datum: vrijdag 25 juni, om 15.30 uur. Plaats: CT 2520. Receptie: ± 16.30 uur in de nabijheid van zaal CT 2520.

D-geslaagden CT 9 juni 1999

Boer, R.G.S. de, Baarn; Bos, E.G., Holten; Broekhuis, J.R.W., Elburg; Hesselink, W., Hardenberg; Metz, S.J., Barradeel; Poortenga, M.P., Tietjerksteradeel; Reit, J.A.J., Rotterdam; Staalduinen, H.A. v., Achtkarspelen.

Milieubewust ontwerpen (114504) 1e trimester 1999-2000

Voor CT&M-d2 gen.'96, TBK/B-d2, TBK/W-d2, CT-d2, BSK/d1-milieuvariant. Zie mededeling TBK/CT&M.

Stralingsdosimetrie en -hygiëne (141117)

Voor TN, WB, EL, CT. Zie mededeling TN.

EL

Stralingsdosimetrie en -hygiëne (141117)

Voor TN, WB, EL, CT. Zie mededeling TN.

D-voordrachten

O.R. de Vegt (Leerstoel: IC-O) over 'Feasibility study on a current comparator based A/D converter', 17 juni 99, 10.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

J.H. Katerberg (Leerstoel: TSS) over 'Charging and accounting for IP differentiated services', 24 juni 99, 14.00 uur, INF gebouw, Hal L 204. (Demozaal).

INF/BIT

Inschrijving D1, D2 en keuzevakken INF en BIT, trim 1

Zie http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/B/.

Gezocht: Studentassistenten

Voor het komende studiejaar worden studenten gezocht voor assistentie bij de practica van de volgende vakken: Functioneel programmeren (voor BIT en INF), Object georiënteerd programmeren (voor BIT en INF), Programmeertechnieken (voor INF), Inleiding programmeren (voor EL, TW, TBK, CT, WB, TN), Orientatie ICT (voor BIT en INF). Vereisten zijn: P-diploma en affiniteit met onderwijs en de genoemde vakken. Inlichtingen bij BOZ-INF, kamer 1038, open: ma/wo/vr: 10.00-14.00 uur. Sollicitatieformulieren bij E. Dijkhuis, kamer 1090.

Tentamen Voortgezette Grafentheorie

Voor TW en INF/BIT. Zie mededeling TW.

TBK/CT&M

Milieubewust ontwerpen (114504) 1e trimester 1999-2000

Voor CT&M-d2 gen.'96, TBK/B-d2, TBK/W-d2, CT-d2, BSK/d1-milieuvariant. In het komende 1e trimester wordt van week 35 t/m week 46 dit vak gegeven. I.v.m. de opzet van het onderwijs (2 colleges in elk w.35 en w.36 & taakgroepen) dient men zich uiterlijk vrijdag 9 juli a.s. bij BOZ/WB of BOZ/TBK te hebben opgegeven. Benadrukt wordt, dat deelname zonder tijdige intekening is uitgesloten. I.v.m. de opzet van de cursus is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten verplicht. Deze mededeling is voor CT&M-studenten een aanvulling op het dezer dagen verzonden 'informatiepakket 1999/2000'. BSK-studenten doen het milieuvariant-vak 'Ketenbeheer' (114503) via de cursus 'Milieubewust ontwerpen'. Ook in het 2e trimester van 1999/2000 wordt dit vak gegeven, met name voor de W-stroom van TBK, alhoewel ook andere studenten kunnen deelnemen. In principe wordt het vak vanaf het cursusjaar 2000/2001 niet meer gegeven.

Studentassistent BIK (Afdeling BedrijfsInformatieKunde)

De afdeling BIK zoekt een studentassistant die behulpzaam kan zijn bij het organiseren van een minicongres over 'Organisational

Semiotics'. De voorkeur gaat uit naar een student(e) die het vak Informatie met succes heeft afgerond. Geïnteresseerden, met organisatorische talenten, kunnen kontakt opnemen met Elke van der Veen, tel. 053-4893912.

Wijziging tentamenrooster: Mens, Technologie & Organisatie I (184172)

Voor CT&M D1. Het hertentamen voor dit vak is verschoven van 19 augustus naar donderdagmiddag 26 augustus a.s.

Wijziging tentamenrooster: Constructieleer I (226567)

Voor CT&M D1. Het hertentamen voor dit vak is verschoven van donderdag 26 augustus naar vrijdagmiddag 27 augustus a.s.

Stage 2e trimester 1999/2000

Voor CT&M-D2 generatie '96 en eerder. CT&M-studenten van de generatie '96 en eerder die in het studiejaar 1999/2000 in het tweede trimester (dus begin december 1999) op stage willen, dienen zich aan te melden vóór 15 augustus a.s. Aanmeldingsformulieren zijn af te halen bij Bureau Onderwijszaken CT&M.

Presentaties Project D1 (221133)

Voor CT&M D1. Op woensdagmiddag 30 juni en donderdagmiddag 1 juli a.s. zijn de presentaties van dit vak (NB. Dit i.t.t. eerdere berichten waarin dinsdag 29 juni werd genoemd). Indeling: Woensdag 30 juni 99, TW A118, 13.30-16.30 uur: groep 4b, groep 3a, groep 3c. Woensdag 30 juni 99, TW B-103, 15.30-17.30 uur: groep 1a, groep 1c. Donderdag 1 juli 99, TW A118, 13.30-16.30 uur: groep 4c, groep 3b, groep 4a. Donderdag 1 juli 99, TW B-103, 13.30-16.30 uur: groep 1b, groep 2a, groep 2b.

Integrand Twente

Heb jij altijd al willen afstuderen bij Andersen Consulting. Integrand heeft een opdracht in de energiesector. Meer info op de Integrand-kamer. Ref.nr. G720. Zoek jij vakantiewerk? Kom dan langs op de Vrijhof! Kamer 120.

Inleverdatum Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

Colloquia

Bas Kolen over 'De invloed van een natuurlijke rivierbedding op de retentie-eigenschappen van kleine rivieren bij hoog water', 24 juni 99, 15.45 uur, WB N-105.

Rombout Hoogendoorn over 'Fast-track of concurrent engineering?' Een onderzoek naar de verbetering van de besturing van het ontwerpproces bij Ballast Nedam Engineering, 2 juli 99, 10.40 uur, TW/RC C-238.

Ivo van Ophem over 'Mooi werk, maar kan het beter'. Een onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de werkwijze binnen de AWZI-projecten van de vestiging Grontmij Water & Reststoffen, 2 juli 99, 15.30 uur, TW/RC B-209.

MaTCh Europese studiereis

Voor TBK. Ben jij geïnteresseerd in een Europese studiereis met MaTCh, het studiedispuut van de vakgroep T&O? Neem dan contact op met Jeroen Tresfon, tel. 4333324, [email protected]

TCW

Integrand Twente

Voor een grote textielmultinational in Helmond moet een visueel programma ontwikkeld worden, om mensen in Ghana wegwijs te maken met een weefgetouw. Deze mensen zijn storingsmonteurs en operators aldaar. Ze kunnen niet lezen of schrijven. Dit programma moet ook geïmplementeerd worden aldaar. Ref:KE76.

D-voordracht

Brigit Hogeweg over 'De beleving van gezondheid en milieu in Hengelo-Zuid.' Is Hengelo-Zuid een ongezonde omgeving om te wonen? Voor de één is het een vraag, voor de ander al jaren een sterk vermoeden. De relatie tussen de aanwezigheid van de vele industriële bedrijvigheid in het gebied en gezondheidsklachten van omwonenden is nog nooit goed onderzocht. Dit onderzoek moet eindelijk de zin en onzin van bezorgdheid over milieuverontreiniging in Zuid scheiden, woensdag 23 juni 99, 14.00 uur, TW-C238.

TN

Stralingsdosimetrie en -hygiëne (141117)

Voor TN, WB, EL, CT. In het kader van de repeterende collegeserie 'Bijzondere onderwerpen uit de natuurkunde' wordt in het komende trimester weer bovenstaand college gegeven (2,5 SP/docent dr.ir. F.F.M. de Mul). Het college leidt ook op voor het landelijke examen 'Stralingsdeskundige-C-niveau' (niveau 3). Dit diploma is vereist voor het werken in en het beheer van stralingslaboratoria, zoals in ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. Bij het college hoort dan een vierdaags practicum in het Interfacultair Reactor Instituut te Delft in week 41, 11 t/m 14 oktober 99. I.v.m. de practicumcapaciteit is het gewenst nu reeds een indicatie te hebben van de belangstelling. Indien u belangstelling hebt wordt u verzocht dit te melden voor 2 juli a.s. bij BOZ TN (tst. 3070).

Rectificatie D-voordracht

L.H. van Os over 'Er3+: Y2O3 DBR waveguide laser', donderdag17 juni 99, 14.30 uur, WB HIV 206.

TO

Aanmelding Doctoraalexamen Augustus 1999

Voor TO-D3. Uiterlijk t/m 23 juli 99 kan men zich aanmelden voor het D-examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 7 september 99. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D-aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO. Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 31 augustus 99 bij BOZ. De diploma-uitreiking is op vrijdag 17 september (' s middags). Inschrijven voor het D-examen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie hiervoor de gehele procedure de 'handleiding differentiële gedeelte'. Bij BOZ moet aanwezig zijn vóór dinsdag 31 augustus: goedgekeurd studieprogramma, contract doctoraalwerk, eindevaluatie afstudeeropdracht, verslag t.b.v. bibliotheek (ingebonden) (studenten t/m generatie '92 ook stage en literatuurscriptie), kopie samenvattingen (Nederlands en Engels), voorzien van de handtekening van de afstudeerbegeleider, elektronische versie van genoemde samenvattingen (Word), alle cijfers.

TW

Mathematische programmering I (158025)

In vervolg op de inschrijving voor dit vak is nu afgesproken dat op vrijdag 18 juni a.s. van 13.30-16.30 uur het tentamen wordt gehouden in TWRC-A 114.

Tentamen Voortgezette Grafentheorie

Voor TW en INF/BIT. Op dinsdag 22 juni 's middags is er een tentamen Voortgezette Grafentheorie in WB-HIV 206. Inlichtingen bij dhr. Broersma, tel. 3443, e-mail [email protected]

Inleverdatum Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

D-voordracht

Erwin Stinstra over 'Ontwerp en Implementatie van een Openbaar Vervoer Route Planner', donderdag 24 juni 99, 15.30 uur, TW-C238.

Studie-adviseur TW

Met ingang van 1 september 99 zal Ruud van Damme zijn functie van D-coördinator neerleggen. Vanaf die datum volgt Klaas Poortema hem als studie-adviseur op. Van de studenten in de D2, D3 en D4-fase houdt hij dan de studievoortgang bij. Indien daar aan-leiding toe is, nodigt hij studenten uit om te praten over ondervonden studieproblemen. Je mag als TW-student ook zelf het initiatief nemen om over je studie te praten, bel of e-mail hem.

W&M

Inschrijving W&M-vakken, 1e trimester studiejaar 1999/2000

Vanaf maandag 21 juni t/m vrijdag 20 augustus a.s. kan ingeschreven worden voor de W&M-vakken 'Vergader- en discussietechniek' (168104; inschrijving beperkt tot 2 x 15 personen) en 'Mondeling Presenteren' (168106; inschrijving beperkt tot 2 x 12 personen) bij BOZ W&M, 1e etage in de buurt van kamer TW A231. Beide vakken worden ook in het 2e en 3e trimester aangeboden. Bovengenoemde vakken zijn op dinsdag 3e en 4e uur (groep 1) en op donderdag 3e en 4e uur (groep 2).

Vervallen W&M-vakken vanaf studiejaar 1999/2000

Vanaf studiejaar 1999/2000 worden de volgende W&M-vakken niet meer aangeboden: Propedeusevak: 215001-Informatica en Maatschappij. Voor dit propedeusevak vinden er nog wel een schriftelijke hertentamens plaats op 25 augustus a.s. (ochtendzitting) en op woensdagmiddag 13 oktober 1999 (middagzitting). Doctoraal-vakken: 160514-Oriëntatie op de toekomstl; 163130-Grondslagen;

173716-Milieu-economie; 175330-Recht en regulering; 184161-Internationaal personeelsmanagement. Ter afronding van deze doctoraalvakken kunt u contact opnemen met de betreffende docent(en).

Sluiting Bureau Onderwijszaken W&M/WWTS

Voor WWTS en W&M. Zie mededeling WWTS.

WB

Inleverdatum Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. De uiterste inleverdatum voor de eindopdracht is verschoven van vrijdag 18 juni 99 naar vrijdag 25 juni 99. De datum voor de herkansing van de eindopdracht blijft woensdag 25 augustus 99. Denk eraan dat de herkansing alleen bedoeld is voor diegenen die uiterlijk 25 juni 99 een serieuze uitwerking hebben ingeleverd.

Afstudeercolloquia

F. Hartman (OPM) over 'Ontwerp en implementatie van een generatief ontwerpsysteem, ter ondersteuning van offerte- en ontwerptraject bij Hydraudyne Cylinders B.V.', 18 juni 99, 10.00 uur, WB N.105.

L. Talen (WA) over 'Lasnaadvolgprocedure bij robot ondersteund laserlassen', 23 juni 99, 14.00 uur, WB N.105.

Stralingsdosimetrie en -hygiëne (141117)

Voor TN, WB, EL, CT. Zie mededeling TN.

WMW

WMW-keuzevak 'Medische ethiek' (161625)

In het 1e trimester van het studiejaar 1999/2000 wordt op dinsdag 3e en 4e uur in TW A112 dit WMW-keuzevak (4 SP) aangeboden. Studenten die dit vak willen volgen kunnen zich per e-mail aanmelden bij de docent drs. P.F.M. Fokkink ([email protected]).

WWTS

Sluiting Bureau Onderwijszaken W&M/WWTS

Voor WWTS en W&M. I.v.m. conferentiebezoek is Bureau Onderwijszaken W&M/WWTS gesloten op maandag 21 en dinsdag 22 juni a.s.

Studieverenigingen

Communiqué

Communiqué is verhuisd! Naar een grotere kamer, namelijk het 'oude' BOZ (kamers A227 en A229). Nu kunnen jullie allemaal eens komen kijken en een kopje koffie of thee drinken # Vergeten jullie de ALV op 17 juni niet? Het begint om 12:30 uur in A114. Er moeten bepaalde zaken worden besloten door stemming, dus kom ook je zegje doen # De ISAC Summer Party was heel leuk en erg warm. ISAC, zet dit voort! Cool # Als één van jullie verhuisd, geef dan ook je nieuwe adres bij ons door: [email protected] # Op het internet staat alle belangrijke en leuke info die je als lid (en niet-lid) echt niet kan missen: www.communique.utwente.nl.

ConcepT

Hij is er weer: de nieuwe editie van de ConcepTueel! Wil jij ervoor zorgen dat er ook een volgende ConcepTueel komt? Kom dan in de ConcepTueelcommissie! # Er is ook nog plaats in de Lustrum- en de Aktiviteitencommissie # Laat je in de week voor de tentamens verrassen door de Grote Vakantieactie van ConcepT, kom dus naar de ConcepT-kamer toe # We wensen je alvast veel succes met de laatste tentamens, projecten en andere loodjes # Informatie:

tel. 3884, [email protected], http://www.ConcepT.utwente.nl.

Inter-Actief

Vandaag is er om 17 uur een borrel, de op een-na-laatste dit trimester! Roep dus snel je vrienden bij elkaar en kom naar de borrelkelder, anders moet je wachten tot 1 juli # Voor volgend jaar zoeken we weer activisten om in commissies mee te werken. Met name voor de Werkvelddag-, symposium- en vivatcommissie zoeken we nog enthousiaste mensen. Schroom niet om meer dingen over de verschillende commissies te weten te komen. Je kunt ons bellen (tel. 3756) of mailen ([email protected]) of langskomen, tussen 12.30 en 15.30 (tot 12.30 in tentamenweken), bovenin Hal B. Tot ziens!

Stress

Nog een paar dagen en de laatste tentamenperiode van dit collegejaar gaat beginnen: Na een paar drukke maanden is de rust wedergekeerd bij Stress. Vandaag vindt de laatste activiteit van dit jaar plaats en dat is de Grolsch-excursie: een lekkere laagdrempelige activiteit zo vlak voor de tentamens en om de interne banden nog even aan te halen zo voor de vakantie # Inschrijven voor de Belgiëreis van 20/22 oktober kan nog tot 19 juni # Kijk ook eens op onze internetpagina http://www.stress.utwente.nl.

Sirius

De tentamens en de vakantie komen er weer aan en dat betekent dat we afgelopen week de laatste activiteiten hebben gehad # Volgend jaar willen we weer een groot aantal activiteiten organiseren, daarvoor hebben we actieve leden nodig. Er zijn mensen nodig voor de almanakcommissie, het Lectoraal Genootschap en de Sirius Sights redactie. Heb je interesse kom dan even langs bij de Sirius kamer # Het bestuur gaat in oktober weer wisselen en we zijn nu alvast zoek naar mensen die interesse hebben om een jaar in het bestuur zitting te nemen. Je kunt je nu aanmelden bij het bestuur # Voor een actueel overzicht van de activiteiten kun je natuurlijk altijd de homepage van Sirius bezoeken op www.bsk.utwente.nl/sirius.

Scintilla

Sintilla's Lezingen Commissie, de SLC, nodigt iedereen uit om naar de lezing 'el-beeldregistratie van een snelle digitale netwerkcopier' van OCE te komen. Deze lezing van Lars Idema (ex-bestuurslid Scintilla) is om 16:00 uur in T4 van het EL/tn gebouw. Aansluitend is er een borrel in de Tombe # Op 25 juni om 20.00 uur is de 22ste Cantus Scintillae. Dit zangfestijn is buiten op het grasveld voor het EL/tn gebouw (inschrijven verplicht in kantine of onze kamer) # Bij ons hebben we nog actievelingen (2e/3e/4e jaars studenten) nodig die de intercontinentale studiereis willen organiseren # De BBQ voor alle actievelingen van Scintilla gepland in juni is naar september verplaatst. Informatie volgt na de vakantie. Wel is er voor iedereen een zomerborrel met BBQ # Scintilla wenst iedereen nog veel succes met de tentamens.

Isaac Newton

Vandaag (17 juni) is het een drukke dag wat activiteiten betreft. Allereerst zijn wij vanochtend op excursie naar de fabriek waar ze het Enschedeesch bronwater brouwen. Wees op tijd terug want om 13.00 uur begint de algemene ledenvergadering! # De ALV-stukken kan je nog ophalen in onze kamer # Na de ALV volgt de wisselstunt die je na de vorige, (bestuurswissel) ALV hebt moeten missen. Dus als je wilt zien of ook dit bestuur kan zwemmen dan moet je zeker komen kijken # Aansluitend aan deze stunt (ongeveer om 15:30 uur) is er een heel speciale borrel in onze eigen borrelkelder. Let op de poster wat je zoal kunt verwachten! # Informatie: tel. 053-4892531, fax 053-4894005, [email protected], www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

TObias

Donderdag 17 juni is er de TurboTrip- borrel in de borrelkelder bij Interactief. Kom allemaal langs om gezellig fotoÆs te kijken! # 23 juni organiseert de ACCIE een grandioos slotfeest in café 'De drie Biggetjes', compleet met band! # Tot slot wensen we iedereen succes toe in de laatste weken voor de Zomervakantie! Hou de moed erin! Geniet van het leven! # Informatie over activiteiten, kijk op: http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Alembic

Op 28 juni is het buco-symposium over de reis naar Brazilië en Argentinië. Het wordt gehouden in CT 2520. Deelname kost f7,50 # Vanavond is het CT-darttoernooi. De inschrijving is gesloten, maar voor de deelnemers nog even dit: het begint om 19:00, so don't be late! # 17 juni om 12:30 kunnen er in de borrelkelder foto's uitgewisseld worden van de buitenlandreis naar Brazilië en Argentinië # Nieuw bestuur gezocht! Mensen met bestuursaspiraties worden verzocht zich te melden bij Alembic en het formulier in te vullen dat mogelijk toegang verschaft tot een geweldig jaar in het bestuur van de oudste studievereniging op de campus!

Arago

Het boek 'Elements of Applied Bifurcation Theory', dat door de boekhandel per ongeluk onder het derdejaarskopje is gezet, is een 4e-jaars KEUZEvak. Dit boek moet je dus alleen bestellen als je weet dat je het nodig hebt. Bij diegenen die derdejaars boeken bestellen, maar ook het bovengenoemde boek, zal Wouter 'Elem. of A.B.T.' annuleren. Dit boek is nl maar voor een heel beperkt aantal mensen nodig, deze mensen hebben als het goed is de derdejaars boeken niet meer nodig. Als bovenstaande volgens jou problemen oplevert voor jezelf, neem dan contact op met Wouter # Woensdag organiseert onze buitenlandse excursiecommissie Sandokan een tweede infoborrel. Hier komen de laatste nieuwtjes betreffende de reis naar Maleisië en Singapore aan bod. Komt allen, want met dezeborrel wordt het begin van de inschrijfperiode ingeluid # Tot de vakantie is er elke vrijdag natuurlijk een vrijdagmiddagborrel # Wij wensen jullie veel succes met de tentamens.

Internationaal

AEGEE

Van 19 tot en met 21 juni kun je in Berlijn het begin van de zomer vieren. Het congres staat in het teken van het maken van muziek. Het festival is op diverse locaties in Berlijn waar je de klanken van flamenco tot en met Rock en Pop kunt bewonderen. Een stadstour bij het congres is inbegrepen. Als je nog niets in de vakantie hebt gepland, is het congres 'Unemplyment en Life Long Learning' (over werkeloosheid van Europese jongeren) in Athene de ideale manier om bij te komen van de sleur. Tevens wordt aandacht besteed aan het leven lang bezig zijn, bij de tijd te blijven en te leren. Het congres wordt opgeluisterd met sprekers van de Europese commissie en Athene. Natuurlijk is er ook een socail and cultural programm. Een bezoekje aan de Acropolis hoort hier vanzelfsprekend bij! Voor meer informatie: zie reismap of bel het Pand, tel. 4321040.

Student Union

Het nieuwe bestuur is bekend! Zie onze homepage voor namen en functies # Wil jij meehelpen met de oprichtingsdag van de SU voor te bereiden? Neem dan even contact op # Heb je nog ideeën voor onze homepage (evenementenkalender etc.) dan horen we die graag # Heeft je vereniging geen erkenningsformulier gekregen, neem dan snel even contact op! # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28 en 29, tel. 8006, mail: [email protected], homepage: www.union.utwente.nl.

SRD

Op 24 juni is er de onderwijswerkgroep leuteravond. Vanaf 18.00 wordt er bij de SRD-keet gegeten, gedronken en vooral geleuterd over onderwijs. Zin om te komen. Stuur dan een mailtje naar de SRD # Heb je vragen over de IBG, over huurcontracten, over studeerbaarheid, of heb je problemen met de opleiding? SRD kan je hierbij helpen # Wil je weten wat voor belangrijke dingen er gebeuren op het centrale bestuursniveau, check dan onze homepage: www.student.utwente.nl/~srd # Je kunt de SRD vinden in de onderste portakabin aan de boulevard, tel. 053-4895236/4033, [email protected]

HoBiHe

HoBiHe sluit haar jaar af met een fantastische daverende spektaculaire slotactiviteit!! Zin om langs te komen? Mail dan HoBiHe. Wil je weten wat het is? Kom dan langs, want de inhoud van dit festijn wordt pas achteraf duidelijk. Actief worden bij HoBiHe? Neem eens contact op met ons! Voor meer informatie: kijk op http://hobihe.srd.utwente.nl, mail [email protected] of bel Lisette (435 0090) of Ivor (434 9795).

SPE

Discussiegroepen

Nietzsche - we lezen 'Rondom de leegte' van C.Verhoeven. Dinsdag 22 juni - 20.00 uur, Vrijhof 201

Joods Denken

- we lezen een tekst van Levinas. Woensdag 23 juni - 20.00 uur, Vrijhof 201

Bezoek de Wonne op dinsdag 22 juni

De Wonne is een woongemeenschap voor mensen die tijdelijk zonder huisvesting zijn (o.a. vluchtelingen, ex-psychiatrische patienten). Wil je mee dan verwachten we je om 20.00 uur bij de Wonne, Noorderhagen 25. Aanmelden bij SPE-secretariaat.

Vieringen.

Zondag 20 juni 99: Thema: Matteus 13 - vg. Arent Weevers. Zondag 27 juni 99: Thema: Matteus 15 - vg. Hélène van den Bemt. De vieringen zijn in de Audiozaal-Vrijhof.

Zomerdiensten Thema: Vakantie.

Vakantie komt van het latijnse werkwoord "vacare", wat "Leeg zijn" betekent. Maar vacare kan ook de betekenis hebben van "helemaal openstaan": helemaal leeg zijn om je te laten vullen. Zomerdiensten (om 10.30 uur) zijn op zondag 4, 11, 18 en 25 juli, 1, 8 en 15 augustus. Let op; 4 juli, 8 en 15 augustus zijn de diensten in de Audiozaal-Vrijhof en 11, 18, 25 juli en 1 augustus in de Boerderij.

Meditatie

ZEN-meditatie - concentratie - verruiming van je geest - zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding - 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT. VESPER- viering - stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30 - 18.00 uur - Stiltecentrum Vrijhof - t.o. kamer 205.

Informatie SPE-UT: 053 4892369, tel.

SPE-HE: 053 4871927.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Pakkerij

AEGEE

Op 18 juni wordt de jaarlijkse klusdag gehouden in de sociëteit. Onder het toeziend oog van Nico, Rob en hobby-Bob van het tv-programma Eigen huis in puin, kun je je inventiviteit ten toon spreiden # Vrijdag 2 juli is er in sociëteit Asterion een slotfeest voor alle leden # Mensen die nog een leuke 'kreet van Aegee' hebben verzonnen, kunnen deze in het bakje van de pr-cie deponeren. Ook zijn we nog steeds op zoek naar foto's voor pr-activiteiten en om de fotomuur in Asterion up-to-date te houden # Op verzoek van velen hebben we besloten om de uiterst succesvolle badges- en pinactie, verkrijgbaar bij het bestuur, te prolongeren # Informatie: tel. 053-4321040, sociëteit Asterion (open di/do, tussen 21.30-22.30: piekuur).

Audentis

Na een geslaagde doedelaars en een apart uitje naar Wageningen is de rust op de sociëteit weer wat teruggekeerd. Allereerst is er zaterdag aanstaande het reunistenfeest, hierbij zijn ook leden van harte welkom. Als afsluiting van het jaar is er 2 juli het tank-leeg feest. Inschrijving voor het aankomend jaar is inmiddels mogelijk. Hierdoor kan toegang tot de sociëteit voor de komende weken verkregen worden. Tot slot natuurlijk veel succes met de aankomende tentamens. Informatie: Sociëteit TRAM, 053-4324357, [email protected], Senaat: 053-4328384, [email protected],

www.audentis.nl.

A.S.V. Taste

Vanavond, donderdag 17 juni, organiseert de activiteitencommissie voor de jaarclubs het Taste-lasergamen. Jaarclubs die zich hebben ingeschreven worden om 21:15u verwacht in het Bastion. Op woensdag 30 juni is er weer een ALV gepland, dus als jij nog agendapunten besproken wilt hebben dan kan je die bij het bestuur indienen. Op donderdag 1 juni is het slotfeest. De inschrijving van A.S.V. Taste is weer geopend. Heb jij interesse in het Taste-lidmaatschap of wil je weten wat dit inhoudt, kom dan vooral even langs op onze sociëteit op Oude Markt 24 of bel het bestuur (053-4326238).

C.S.V. Alpha

Komende zondag is iedereen van harte uitgenodigd door het REST in de kerkdienst van 10:00 uur in de Bethelkerk # Donderdag 1 juli is het slotfeest in sociëteit Flux. Het thema is 'Côte du Flux', dus zorg dat je daar een bijdrage aan levert!! # Van 3 tot 9 juli gaan we op zeilweek naar de Friese meren # Geïnteresseerd? Kom een keer langs in sociëteit Flux (Oude Markt 24) of bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie op http://surf.to/c.s.v.alpha/.

Cultuur

UniversiteitsTelevisie (UTV)

Donderdag 17 juni om 12.45 uur zendt UTV weer uit! (herhaling donderdagavond om 19.00 uur) Het programma luidt: TCW-producties '99, Introductie '98 deel IV, Journaal. UTV zendt elke donderdag uit op kanaal 2. Wil jij ook televisie maken? Of wil je meer weten van UTV? Surf naar: http://vcd.student.utwente.nl. Beleef het mee, met UTV!

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Jamiroquai - Synchronized 2.Pavement - Terror Twilight 3.Travis - Man Who [melancholieke, Radiohead-achtige gitaarmuziek] 4.Acid Life 2; mixed by the Acid Junkies [stuiterende acidtechno] 5.Autechre - EP7 6.Willard Grant Conspiracy - Willard Grant Conspiracy [americana met Nick Cave-draai] 7.Diversen - Hard To Find Classics [door Rob Stenders geselecteerd] 8.Neil Young - On The Beach [Uniek! Alleen bij CD-Uitleen Drienerlo, binnenkort nog vijf titels!] Cd-rom: Oor - Interactieve Pop-Encyclopedie [alle elf popencyclopedieën met vele extra's en zoekmogelijkheden, nu digitaal] Meer informatie: 053-4361130.

Sport

Drienerlose Hockey Club

Wil jij volgend seizoen gaan hockeyen op een splinternieuw Low Sliding Resistance Kunstgrasveld, dan kan je nu alvast opgeven voor het volgend seizoen. Of je nu al jaren hockeyt, of nog nooit gehockeyed hebt, op alle niveaus is er ruimte voor nieuwe mensen. Tevens vieren wij in september '99 ons 7e lustrum, gepaard met een lustrumtoernooi en feesten. Zorg dat je van dit grandioze festijn geen seconde hoeft te missen en wordt nu lid! Info: Wouter (4319827) of Frank (4321464) of op www.student.utwente.nl/~dhc.

Lustrumboek basketballvereniging Arriba

De basketballvereniging Arriba heeft ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan een boek uitgegeven over de geschiedenis van het basketball op de TH en de UT. Het boek heeft een full-colour omslag, telt 164 pagina's en meer dan 150 foto's. Het bevat tientallen interviews en anekdotes en (vrijwel) alle teamsamenstellingen en eindstanden. Het boek is voor f10 te koop bij de portier van het UT Sportcentrum.

DWV Klein Verzet

De trainingstijden gaan weer eens veranderen. Maandag toertraining 19.00 uur, Dinsdag wedstrijdtraining 19.00 uur, Donderdag intermediate en ATB training 19.00 uur # De trainingen gaan door tot in week 26 en beginnen weer na de introductie. Nog vragen, bel Koen: 4326418.

DSV Gascogne

Zaterdag 19 juni organiseren wij het NSK Schermen 1999. Schrijf je vooral in, want het is de leukste wedstrijd van het hele jaar! # Voor volgend jaar zijn we nog steeds op zoek naar extra bestuursleden om de vereniging draaiende te houden. Interesse? Kom vooral een keer langs! # Eind juni zijn de laatste trainingen. Uiteraard sluiten wij het jaar af met een gezellige borrel en een avondje buiten schermen.

Atletiek beoefenen bij Kronos

De moeder der sporten kan op de campus prima worden beoefend. Maar het Fanny Blankers-Koenstadion in Hengelo is natuurlijk helemaal ultiem. Enkele weken geleden nog het toneel van de legendarische Adriaan Paulen Memorial, nu wordt er door Kronos al weer fanatiek getraind in deze atletiektempel. Op de Twente Marathon hebben enkelen van ons al weer prima gepresteerd. Degenen die het van de sprint moet hebben, gooiden met sponzen naar de deelnemers. Kom gewoon eens meetrainen! Info op http:/snt.student.utwente.nl/~kronos. Informatie: Erik, 4307226, [email protected]

Zeilen bij D.Z. Euros

Wij organiseren deze zomer twee instructieweken (van 3 t/m 9 juli en van 10 t/m 16 juli). Dit betekent overdag heerlijk zeilen en 's avonds gezellig eten en borrelen op onze klipperaak de Ebenhaëzer. Van 17 t/m 23 juli en van 24 t/m 30 juli zijn de Zeelandweken op de Ebenhaëzer. Dit is een ideale vakantie, zeilen op een 25 meter lange klipperaak in een, voor veel mensen, nieuw vaargebied. Heb je intresse om mee te gaan, bel dan de Eurosfoon (053-4335079) en spreek in op het antwoordapparaat. Wees wel snel, want de weken lopen gestaag vol!

Diversen

KIvI

De afdeling Industrieel Ontwerpen van het KIvI organiseert een excursie naar Polynorm N.V., Amersfoortseweg 9 in Bunschoten op woensdag 23 juni a.s., aanvang 13.30 uur. Polynorm (die hoogwaardige industriële projecten uit staal en kunststof fabriceert) houdt z ich bezig met de technologie van het omvormen van dunwandig staalplaat. Hoogovens N.V. en Polynorm werken nauw met elkaar samen. Het IJmuidense bedrijf is niet alleen toeleverancier, het heeft zelfs een vestiging op het fabrieksterrein van Polynorm. Kosten: f30 (leden), f15 (student-leden), f55 (niet-leden). Informatie: ElfrideDijkstra, [email protected], tel. 4097, http://www.kivi.nl.

Amnesty International

Nog geen plannen voor volgend studiejaar? Wat dacht je er van om je in te zetten voor de naleving van de rechten van de mens? # Elke maand worden er brieven opgesteld en geschreven of gemaild naar de regeringen van diverse landen # Onze scholengroep geeft mensenrechten-educatie op vrijwel alle Enschedese basisscholen # Een aantal studenten heeft twee Egyptische gewetensgevangenen geadopteerd. D.m.v. brieven wordt geprobeerd om ze vrij te krijgen # Tijdens de introductie zamelen we geld in voor de vereniging # D.m.v. poster-acties en PR proberen we JOUW aandacht te trekken # Jouw hulp kunnen we goed gebruiken. Wil je ook actief worden? Bel Marjolein: 4362978.

MENU

Week 25

Zaterdag 19 juni

Soep van de dag

***

Lasagne Verde

Roerbakgroente

Zondag 20 juni

Soep van de dag

***

Tandoori spiesen met tomatensaus

Doperwten

Rijst of gekookte aardappelen

Maandag 21 juni

Aspergesoep

***

Hamburger met gebakken uien of varkenssteak

Vleessaus of saus Tartaar

Sperziebonen

Frites of gekookte aardappelen

Dinsdag 22 juni

Mexicaanse bonensoep

***

Bami goreng met loempia of omelet

Satésaus

Kroepoek

Woensdag 23 juni

Florida groentesoep

***

Gebakken of gepocheerde visfilet

of

Vleesgerecht met remouladesaus

Bietjes

Frites of gekookte aardappelen

Donderdag 24 juni

Champignonsoep

***

Gebraden gehakt met vleessaus

Spinazie of keuzegroente

Gebakken of gekookte aardappelen

Vrijdag 25 juni

Franse uiensoep

***

Kotelet met vleessaus

Rode kool met appelmoes

Carré of Gekookte aardappelen

Vegetarisch

Maandag 21 juni

Aspergesoep

***

Mousaka met kaassaus

Dinsdag 22 juni

Mexicaanse bonensoep

***

Groenteschnitzel

Roerbakgroente

Champignonsaus

Gekookte aardappelen

Woensdag 23 juni

Florida groentesoep

***

Kaasgroenteschijf met kerriesaus

Wortelen

Frites

Donderdag 24 juni

Champignonsoep

***

Gegratineerde volkoren macaronischotel

Met champignons, groente en kaas

Hap aan de Tap

Maandag 21 t/m vrijdag 25 juni

Coq au vin

Kip in rode wijnsaus met champignons, uitjes en stukken paprika, rauwkostsalade en gebakken aardappelen

Brasseriemenu

Maandag 21 + dinsdag 22 juni

Entrecôte Café de Paris

Verse groente

Rauwkostsalade

Rijst

Woensdag 23 + donderdag 24 juni

Varkenslende steak tuttifrutti

Verse groente

Rauwkostsalade

Rosti aardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.