INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 15 april 1999 Het College van Bestuur heeft besloten: -de benoeming van dr. H. Alblas tot opleidingsdirecteur van de opleiding Telematica goed te keuren; de benoeming gaat in per 1 april 1999, voor de periode van 5 jaar. -het Financieel Jaarverslag 1998 vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht. -om: 1)De Bastille te late

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 15 april 1999

Het College van Bestuur heeft besloten: -de benoeming van dr. H. Alblas tot opleidingsdirecteur van de opleiding Telematica goed te keuren; de benoeming gaat in per 1 april 1999, voor de periode van 5 jaar.

-het Financieel Jaarverslag 1998 vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht.

-om: 1)De Bastille te laten verbouwen voor een bedrag van Mf 11,5 en in het gebouw op studenten gerichte activiteiten te huisvesten, waaronder ook de Student Union, USE en DSZ. 2)In te stemmen met een aanloopsubsidie en een verhuurincentive t.b.v. de SU en met de overige voorstellen conform paragraaf 2.3 uit het advies van de scenariowerkgroep. 3)"Geprefereerd scenario 1", inhoudende nieuwbouw van alle horecavoorzieningen met een inpandige verbinding naar de Drienerburght en de Vrijhof, te implementeren. 4)Voor de restaurant- en kookfunctie een nieuwe cateringlocatie te bouwen voor een bedrag van Mf 6,6 onder voorbehoud van acceptabele dekking. 5).Drie werkgroepen in te stellen, waarbij elk van de werkgroepen wordt verzocht vóór de zomervakantie de resp. rapportages bij het CvB in te dienen: a)De eerste implementatie-werkgroep (FB, SU en DSV i.o.) werkt het vlekkenplan uit en begeleidt de verbouwing en herinrichting van de Bastille. b)De tweede implementatie-werkgroep (FB, SU, Drienerburght en UT-C) doet op korte termijn een voorstel voor een gebouw (en inrichting) voor de kook- en restaurantfunctie naast de Drienerburght en de (aanvullende) rol van de SU bij voornoemde functie. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de belangen van de Drienerburght. Deze werkgroep doet tevens een voorstel voor een tijdelijke cateringlocatie zodat UT-C (deels) uit de Bastille kan tijdens de verbouwingen (waarvoor middelen ad kf 90 zijn opgenomen in het investeringsbedrag voor de verbouwing van de Bastille). De derde beleidsvoorbereidende werkgroep (FEZ, UT-C en externe deskundigen) doet het CvB een voorstel voor een efficiënte en effectieve vorm van de exploitatie van de kookfunctie.

-het advies van Bureau Leeuwendaal integraal over te nemen. Het College zendt het Leeuwendaal-rapport rechtstreeks toe aan de directeuren bedrijfsvoering. Tevens stelt het College een brief vast aan het Management Team t.b.v. overleg in het MT. Over de positie van de directeuren bedrijfsvoering na clustering zal het College nog een nader standpunt formuleren.

-de stukken voor het facultair jaarplan door te sturen naar het Management Team ter bespreking in de MT-vergadering van 22 april a.s.

-Het College heeft de onderwerpen vastgesteld die het naar verwachting kan aanbieden voor de overlegvergaderingen met de COR, CSR en CGV van 18 mei en 29 juni 1999 en informeert het Dagelijks Bestuur van COR, CSR, CGV hierover.

OPUT-vergadering d.d. 14 april 1999

-In de OPUT-vergadering is gesproken over diverse reorganisaties. Voor formeel overleg stond de clustering FEZ/IAD op het programma en de wijzigingen bij het FB, onderdeel DIC (archieffunctie). Na twee schorsingen en een uitgebreide discussie wordt van deze twee reorganisaties fase 1, melding en overleg, afgerond. Voor informeel overleg/informatieverstrekking stonden de clustering van de overige diensten, de clustering van de faculteiten en de kanteling van de instituten op de agenda. Ook andere aanstaande veranderingen, zoals bij de Repro (FB) en gebouwbeheer zijnbesproken. Het OPUT ziet deze toekomstige reorganisaties met enige bezorgdheid tegemoet.

-De volgende OPUT-vergadering is op 19 mei 1999.

(Interactief) zelfstudiemateriaal

Op maandagmiddag 7 juni a.s. organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een studiemiddag voor docenten die bezig zijn/gaan met het verbeteren of ontwerpen van schriftelijk studiemateriaal, syllabus, studiehandleiding, home-pages of interactieve web-sites. Van 13.30-16.30 uur in de cursuszaal van het OC. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Aanmelding (tot 27 mei): tel. (2050), e-mail ([email protected]) of Internet (http://www.oc.utwente.nl/oc/cursussen/intern/cur_smz.htm).

Wetenschapswinkel

Gezocht student(en) die voor studiepunten en of een redelijke vergoeding het hierna genoemde onderzoek willen doen. De afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Steenwijk wil een onderzoek naar het categorie 4 bestand van Sociale Zaken. In Steenwijk zijn 700 bijstandcliënten waarvan ongeveer 60% in categorie 4 is ingedeeld. De clientèle die behoren tot dit bestand hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In verhouding tot landelijke en regionale gemiddelden is het percentage categorie 4 cliënten in de bijstand relatief groot. Voor nadere informatie: J.A.P.Smit, kamer 208 (Vrijhof), tel. 053-4893942, [email protected]

Cursus Methodisch literatuur zoeken

De nadruk van de cursus ligt op het aanleren van vaardigheden en op het benutten van hedendaagse mogelijkheden om snel en efficiënt (literatuur) informatie te vinden en te bewaren. Bestemd voor: wetenschappelijke medewerkers van de UT. De cursus bestaat o.a. uit voordrachten, zelfstudie, interactief leren m.b.v. de computer, praktische oefeningen en een zoekactie in geautomatiseerde internationale informatiebestanden. Uw eigen onderwerp staat daarbij centraal. Bij de cursus hoort een syllabus die ook als naslagwerk goede diensten kan bewijzen bij het methodisch zoeken naar wetenschappelijke (literatuur)informatie. Informatie/aanmelding (vóór 4 juni a.s.): via uw vakreferent of bij J. Braaksma (INF-gebouw B-012). Data: 29 en 30 juni 99. Kosten per deelnemer: f450.

Alle faculteiten

Studenten gezocht

Logica, Logies- en vergaderaccommodatie zoekt met spoed: studenten (m/v), met gevoel voor horeca dienstverlening. Wij zoeken mensen die: zelfstandig kunnen werken; flexibel zijn; groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben; de handen uit de mouwen steken; 's avonds en in het weekend inzetbaar zijn. Wij bieden: afwisselend, uitdagend werk; grote mate van zelfstandigheid; prettige werkomgeving. Bel voor een afspraak: ma/wo/do (tussen 9.00-14.00 uur), tel. 053-4895000.

Integrand Twente

Kom bij Integrand langs voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl. Heb je meer zin in een jaartje bestuur, ga dan voor meer info bij ons langs, kamer 120 (Vrijhof), tel. 053-4893909, e-mail: [email protected]

Storing?

Binnen vijf jaar worden de analoge mobilofoonverbindingen voor politie,brandweer en ambulance vervangen door een digitaal net C2000 (TETRA). Het Nederlands Ambulance Instituut wil weten wat de eventuele gevolgen zijn van het gebruik van deze techniek in ziekenhuisgebouwen. M.n. is van belang vast te stellen in hoeverre er sprake kan zijn van storingen op medische apparatuur. Door TNO is reeds inventariserend onderzoek gedaan en er moet nu een oplossingsrichting worden gevonden. De Wetenschapswinkel zoekt hiervoor een student(e) TN of EL. Informatie: Dick Schlüter, tel. 053-4891135, [email protected]

BSK

Statistiek I voor BSK (153013) 'overgangsregeling'

Voor P studenten BSK. Het vak wordt m.i.v. volgend collegejaar aangepast. Het vak wordt voor de nieuwe cohort p-studenten (99/00) gesplitst in een p vak van 2 SP en een D1 vak van 1 SP. Huidige P-studenten, maar ook ouderejaars studenten die het vak nog moeten halen, wordt geadviseerd om het vak dit jaar af te ronden. Lukt dit niet dan bestaat volgend collegejaar 99/00 een laatste mogelijkheid om mee te doen aan een bezemgroep. Deze groep krijgt in blok 4,5 en 6 een versnelde herhalingscursus van de leerinhoud van statistiek I in de huidige vorm. De cursus heeft deeltoetsen. Er worden komend collegejaar bovendien nog twee tentamenmogelijkheden verroosterd om het vak in oude vorm af te leggen. Na collegejaar 99/00 geldt dat alle studenten die vallen onder het oude curriculum en het vak in oude vorm niet hebben afgerond, het nieuwe P-vak van 2 SP en het nieuwe D1-vak van 1 SP moeten doen.

Financieel management in de overheid en non-profit sector (173714)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: de colleges in week 22 en 25 op maandag het 5e/6e uur komen te vervallen! In week 22 wordt een college toegevoegd op maandag het 1e/2e uur in TWRC B-209. # Alle informatie over vakinhoud, collegeprogramma en tentaminering is op internet (http://www.bsk.utwente.nl/finman/) geplaatst.

Afstudeercolloquia

Roel Polmans over 'Prevention of Cross-subsidisation and Predatory Pricing: An Economic Appraisal of EC Rules in the Telecommunications Sector', 18 mei 99, 12.30 uur, TWRC B-209.

Karin Morren over 'Wetgevingstoetsing: Theorie in praktijk?' Een onderzoek naar de wijze van wetgevingstoetsing bij het Ministerie van Justitie, 19 mei 99, 16.00 uur, TWRC C-238.

Verplichte inschrijving D2/D3 vakken 1e trimester

Voor D2/D3 studenten BSK. Via een 'internet' inschrijfformulier moeten 'BSK studenten' zich 'verplicht' inschrijven voor D2/D3 vakken van het 1e trimester van het studiejaar 1999/2000. Geef aan of je in- of uitschrijft en vervolgens voor welke vakken! De inschrijving loopt t/m vrijdag 2-7-99 (week 26)! In- of uitschrijven na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Na de sluitingsdatum ontvang je een bevestiging van je inschrijving.

Extra colleges Regionale Economie (227010)

Voor CT&M en BSK. Zie mededeling TBK/CT&M.

Integrand Twente

Gezocht 2 stagiaires voor een onderzoek naar de invloed van nieuwe media zoals het internet op de lokale omroep in het algemeen en op de desbetreffende organisatie en de Amsterdamse programma-aanbieders in het bijzonder.Duur: 4 mnd. full-time. Ref:A64.

Afstudeeropdracht UT - Zhejiang University

Voor TBK, CT&M en BSK D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

CT

Magnesiumpoeder

Het gebruik van magnesiumpoeder in sporthallen heeft nadelen. Behalve allergische reacties op de handen is het slecht voor het houtwerk van de toestellen/ringen. Twee turnscholen willen een onderzoek naar een mogelijk alternatief voor het gebruik van magnesiumpoeder. Wetenschapswinkel zoekt een student CT die wil proberen het 'ei van Columbus' te vinden in de vorm van een poeder of stof met dezelfde eigenschappen als magnesiumpoeder maar zonder (alle) nadelen. Informatie: Dick Schlüter, tel. 053-4891135, [email protected]

Voorbereiding TBK-component technische stage (180010)

Voor TN, EL, CT. Zie mededeling TN.

EL

Student-Assistenten gezocht

Voor het EIND-P-project (van 7 t/m 29 juni 99) kunnen 6 student-assistenten voor halve dagen geplaatst worden, bij voorkeur 3e jaars studenten of ouder, met veel praktische elektrotechnische ervaring en ervaring in het hanteren van ALTERA. Taken: -technisch begeleiden van studenten; -hen voorbereiden op de gesprekken met begeleiders. In de twee weken hieraan voorafgaand, vindt voorbereiding door alle assistenten plaats, die als team zullen werken. Totale tijdsbesteding (incl. voorbereiding): ± 90 uren. Beloning: 5 SAE (ca. f1700, afhankelijk van studiejaar). Inschrijven: via het WEB, z.s.m.: http://www.el.utwente.nl/onderwijs/welp/formulieren/. M.G.van Leeuwen, projectleider. H. Vos, assistententraining/coördinatie projecten.

Tentamen Inleiding Elektrische Energietechniek

Studenten die op 12 mei willen meedoen met dit tentamen (en het college dit jaar niet hebben gevolgd) wordt aangeraden om de bijbehorende studiehandleiding te raadplegen. Dit i.v.m. de gewijz igde tentamenstof (hfdst 7 en 8). De studiehandleiding is te vinden op de internetsite http://courses.its.tudelft.nl/utwente/. Op deze internetsite zijn verder alle benodigde documenten te vinden.

Eind-P-project (129361)

Dit project is het laatste onderdeel van het p-curriculum. Dit cursusjaar loopt van 7 t/m 30 juni a.s. Er zijn drie opties: twee door de faculteit gekozen project-onderwerpen en de mogelijkheid met een eigen project-idee te komen. Project-onderwerpen: -een multi(functionele) meter; -een magazijn robot. Eisen eigen project-idee: -heeft betrekking op elektrotechniek, eventueel in interactie met een niet-elektrotechnische omgeving, en aspecten van elektronische signaalbewerking; -omschrijven (ca. ½ A4) van doel met argumentatie, het te halen eisenpakket en een werkverdeling over de groepsleden; -er dienen tenminste twee alternatieve oplossingen te zijn aangegeven; -inleveren uiterlijk 22/5 bij BOOZ. Deelname: intekenen (van 16 t/m 22 mei 99) bij BOOZ-EL op intekenlijsten of via 'het net'. Informatie: M.G. van Leeuwen, EL/TN 3.240, tel. 2728 en/of H.Vos, EL/TN 3.122, tel.2808.

D-voordrachten

W. Rijckaert (Leerstoel RT) over 'Predictive control of a domestic heating system with uncertainty', 12 mei 99, 15.00 uur, EL/TN, zaal T4.

V.J. Bloem (Leerstoel IC-O) over 'High Voltage RGB Output Amplifier with Low Power Dissipation', 20 mei 99, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 3164.

I. Nijhuis over 'On the awareness extension of the DTC human-computer interface', 20 mei 99, 15.00 uur, INF gebouw, Hal L 204 (Demozaal).

Integrand Twente

We zoeken een student(e) EL voor een onderzoek hoe de faseruis van een aantal aanwezige oscillator-types afhangt van de componenten waaruit ze zijn opgebouwd en van het circuit. Duur: 6 man-maanden (liefst twee samenwerkende studenten). Ref: G684.

Storing?

Wetenschapswinkel zoekt EL of TN student voor onderzoek bij het Nederlands Ambulance Instituut. Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Voorbereiding TBK-component technische stage (180010)

Voor TN, EL, CT. Zie mededeling TN.

INF/BIT

Afstudeervoorlichting BIT

Voor: BIT D1-studenten. In het derde trimester van het studiejaar 98-99 wordt de jaarlijkse afstudeervoorlichting voor doctoraalstudenten Bedrijfsinformatietechnologie georganiseerd. Deze bestaat uit een deel algemene informatie over: de cluster- en afstudeeroriëntatiekeuze; de samenstelling van het doctoraal studieprogramma; de stage en de D-opdracht. Dit algemene deel wordt georganiseerd door de coördinator onderwijs. Daarna verzorgen de clusters zelf hun voorlichtingsactiviteit. Schema: Algemene informatie: 3 juni 99, 13.45 uur in CC-3. Clustervoorl. INF: 10 juni 99, 13.45 uur in CC-3. Clustervoorl. T&M: 17 juni 99, 13.45 uur in CC-3.

Zaalwijziging Neurale netwerken & neuro-computing (211033)

Voor INF D3-studenten. Deze hoorcolleges op maandag het 3e en 4e uur zijn in week 20 t/m 24 in INF L-204.

Zaalwijziging Communicatieprotocollen (214003)

Voor INF en EL D1/D2 -studenten. Deze hoorcolleges op dinsdag het 5e en 6e uur zijn in week 20 t/m 23 in zaal WB Hal V 112.

D-voordrachten BIT

Mark J. de Kiewit over 'Implemeting the ERP concept in a non-western organization', 21 mei 99, 14.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Tentamen Neurale netwerken (211033) in augustus verplaatst

Het tentamen Neurale netwerken & neuro-computing van 16 augustus 1999 13.30-17.00 uur wordt verplaatst naar 23 augustus 9.00-12.30 uur.

Integrand Twente

Gezocht: 1)student(e) BIT voor het tijdelijk begeleiden v/e projectafdeling, het ontwikkelen en implementeren van nieuwe procedures incl. hetvastleggen en borgen ervan (ISO 9000). Duur: 6-12 mnd. Ref:G706. 2)student(e) voor: -ERP-systeem en informatie-analyse op basis van gebruikerswensen implementeren; -documenteren van procedures en processen; -procedurehandboek schrijven. Duur: 6 mnd. Ref:G705.

Integratieproject BIT

De Handleiding van het integratieproject BIT is verkrijgbaar bij de U-Take. (Nr. 439, fl. 19,25). Deelnemers aan het project wordt gevraagd deze aan te schaffen voor de introductiebijeenkomst op 17 mei om 8.30 uur in CC-4.

TBK/CT&M

Inschrijving Integratiecase 1999 (180065)

Voor TBK-Propedeuse en herhalers. De integratiecase is van

25 t/m 28 mei (week 21). Vanwege het uitvallen van de maandag (2e pinksterdag) moet er in die week hard en soms ook in de avonduren worden gewerkt. Toegelaten word je als je een voldoende hebt voor minstens drie van de vijf bedrijfskundige P-vakken: Bedrijfseconomie (186061), MTO 1 (184168), Inleiding Technische Bedrijfskunde (180063), Oriëntatie Bedrijfsinformatiekunde (186353), Grondslagen Marketing (186257). Het gaat om een geïntegreerde toepassing van de in die vakken geleerde 'theorie'. De projecten bij deze vakken worden dan ook niet apart als vak meegeteld. Inschrijving: donderdag 20 en vrijdag 21 mei, 12.30-13.00 uur, hal BB-gebouw (standje van student-assistent Remco Bol). Ter plekke kan je het case-dossier kopen. Bij afwezigheid van Van Woerden is Remco Bol [email protected]) contactpersoon voor eventuele vragen.

Compensatieregeling Propedeuse

Voor CT&M. Binnenkort gaat BOZ weer na welke studenten inmiddels hun propedeuse hebben gehaald. We gaan er daarbij automatisch vanuit dat een student die één of twee vijfen heeft staan die gecompenseerd zouden kunnen worden, ook daadwerkelijk van de compensatieregeling (zie zoekboekje) gebruik wil maken. Kies je er echter toch voor om een vijf te herkansen i.p.v. te com penseren, dan dien je dit voor 18 mei a.s. door te geven aan BOZ.

Bureau Onderwijszaken CT&M gesloten

Op woensdag 12 en vrijdag 14 maart a.s. is BOZ CT&M gesloten.

Extra colleges Regionale Economie (227010)

Voor CT&M en BSK. Op maandag 17 en maandag 31 mei zijn er extra colleges voor dit vak op het 5e+6e uur. De colleges zijn in WB HIV-201.

Groepsindeling Ontwerpproject Bouwen (226310)

Voor CT&M. De samenstelling van de verschillende projectgroepen worden toch gewijzigd voor dit vak. De nieuwe groepsindeling hangt vanaf woensdag 12 mei a.s. op het mededelingenbord bij BOZ CT&M. Over de indeling kan niet worden gediscussieerd. Alleen bij onoverkomelijke problemen kun je je wenden tot BOZ CT&M. NB. Er worden alleen wijzigingen aangebracht binnen de bestaande werkcollegegroepen. Dat betekent dus dat je sowieso in dezelfde werkcollegegroep blijft zitten en de gewijzigde indeling geen consequenties heeft voor je rooster.

Doegroepleiders

Voor TBK. De lijsten met doegroepleiders liggen vanaf vandaag bij BOZ/TBK ter inzage.

Integrand Twente

Gezocht: 1)student(e) TBK voor een onderzoek naar de verkoopkanalen voor kunstgras en tevens naar de marktpotentie van het desbetreffende bedrijf. Duur: 1 mnd part-time. Ref:G. 2)student TBK, met werktuigbouwkundige interesses, voor afstudeeropdracht (volledige analyse v/d productie van kranten en daarbij de juiste kengetallen uitzoeken). Duur: i.o. Ref:I496.

Colloquia

Gilbert J.M. Gouverneur over 'Joint Implementation projecten ter verlaging van de verliezen in het midden-spannings distributienet van Tarija Bolivia', 18 mei 99, 15.45 uur, BB6.

Amanda Roubos over 'De toepassingsmogelijkheden van het Design & Construct model in de wegenbouw, gebaseerd op een veranderkundige invalshoek', 25 mei 99, 13.30 uur, WB HV 212.

Jacobien Wimmenhove over 'Rente normering en protocollering', 27 mei 99, 13.45 uur, BB6.

Sander Smit over 'Onderzoek of verkeersmodellen aan kwaliteit kunnen winnen indien ze rekening houden met verschillen in woon-werkafstanden door typen beroepsbevolking en typen werkgelegenheid te onderscheiden', 27 mei 99, 15.45 uur, WB Z122.

U. de Vries over 'Lange termijn toekomstvisies met betrekking tot het regionale collectieve vervoer in Twente', 28 mei 99, 15.45 uur, WB HIV 206.

Erwin Folmer over 'Process Improvements for Requirements Management within Baan Company', 31 mei 99, 15.45 uur, BB5.

P.K.P. van Buren over 'Continu verbeteren is geen Managementgame. Onderzoek naar continue verbeterprocessen bij Stork RMO', 4 juni 99, 13.45 uur, BB5.

Clementine Harbers over 'Een tussentijdse evaluatie van de procesbeheersingsaanpak als verbetersysteem bij de afdeling Movin' van Philips DAP Drachten', 11 juni 99, 15.45 uur, TW B209.

Gehouden: Marc Woesthuis over 'Een onderzoek naar de opzet van een Organizational Memory Information System bij CMG Telecom d.m.v. prototyping' op 7 mei 99.

Hertentamens Wiskunde III (151077) generatie '97 en ouder

Voor CT&M. M.i.v. het studiejaar 98/99 is dit vak gewijzigd en heeft het een andere vakcode gekregen. Dat betekent dat studenten van de generatie '98 het vak Wiskunde III met vakcode 151083 in hun pakket hebben en studenten van generatie '97 en ouder het vak Wiskunde III met vakcode 151077. Let op: de (her)tentamens van de oude en de nieuwe Wiskunde III zijn niet altijd op dezelfde dag. Voor dit studiejaar zijn op de volgende dagen nog tentamens verroosterd: -Wiskunde III (151077): 21/06/99 en 23/08/99. -Wiskunde III (151083): 14/05/99 en 23/08/99. Let dus op dat je je voor het juiste tentamen aanmeldt!

Ethiekdagen voor Organisatie Waarden en Bedr.ethiek (184157)

Voor TBK 2. De geplande ethiekdagen vinden plaats in de volgende zalen: dinsdag 18 mei 1999; WB Hal 5 212; donderdag 27 mei 1999; WB Hal 4 208; dinsdag 8 juni 1999; WB Hal 5 212; donderdag 17 juni 1999; TW D 103A.

Beslissen onder Onzekerheid (182060)

Voor TBK D1. De derde toets voor dit vak waarmee bonuspunten kunnen worden verdiend, wordt ook schriftelijk afgenomen en wel op 8 juni 99 van 16.00-17.00 uur in de Sporthal. De stof die getoetst wordt omvat outranking methoden en AHP. Studenten die daadwerkelijk aan BEIDE voorgaande toetsenhebben deelgenomen, zijn automatisch ingeschreven voor toets 3. Studenten die wel op de inschrijflijst staan voor de toetsen, inclusief degenen die daar later door de examencommissie of door BOZ aan zijn toegevoegd, maar die tenminste eenmaal niet aan een toets hebben deelgenomen, moeten zich voor deze toets opnieuw inschrijven via een inschrijflijst op de balie bij BOZ-TBK van 17 t/m 26 mei 1999.

Afstudeeropdrachten International Consultant Trainee

Voor TBK D3. 1) Aanvangsdatum: per direct (uiterlijk september '99). Projecttitel: Technisch-commerciële haalbaarheid van heien met betonpalen in beperkte werkruimte Land/regio: Nederland, Duitsland en België. Aantal studenten: 2. Achtergrond studenten: CT&M (bouw en bouwprocessen)/TBK-C. Opdrachtgever: Oudenallen Beheer BV, Woerden. Begeleider: Ir. S. Maathuis. Status: gereed. Tijd schema: voorbereiding: 1 mnd. Veldonderzoek: 4 mnd. Afronding: 1 mnd. 2) Aanvangsdatum: medio maart. Projecttitel: Internationale R&D bij het produceren van vliegtuigen. Land/regio: Roemenië. Aantal studenten: 2. Achtergrond studenten: TBK. Begeleider: Ir. H.J. Steenhuis. Status: gereed. Tijd schema: voorbereiding: 1 mnd. Uitvoering in Roemenië: 3 mnd. Afronding: 2 mnd. Informatie. Wanneer u belangstelling heeft om binnen afzienbare tijd bij de leerstoel 'Bedrijfsvoering in niet-westerse landen' af te studeren, kunt u zich aanmelden bij: Dr. Ir. S.J. de Boer, CT-gebouw, Westvleugel kamer 1801, Postbus 217, 7500 AE Enschede, [email protected], tel. 053-4893540 (b.g.g. 4893545).

Lectures Semantic Analysis (186312)

For: TBK D3 and Socrates students. If you are interested you can sign up for the 'crash-course' Semantic Analysis at Educational Affairs, room BB 3.09 until 11 May. Every registred student will be informed by e-mail about the room after 11 May. Lectures for Semantic Analysis will be given at: Monday 17-05, 14.00-16.00 hrs. Tuesday 18-05, 14.00-16.00 hrs. Wednesday 19-05, 14.00-16.00 hrs. Thursday 20-05, 14.00-16.00 hrs. Friday 21-05, 10.00-12.00 hrs. Monday 24-05, No lectures: Pentecost. Tuesday 25-05, 14.00-16.00 hrs. Wednesday 26-05, 14.00-16.00 hrs. Thursday 27-05, 14.00-16.00 hrs. Friday 28-05, 10.00-12.00 hrs.

Bureau Onderwijszaken gesloten

Voor TBK P, D1, D2 EN D3. In verband met een personeelsuitstapje is het BOZ TBK vrijdag 21 mei a.s. de gehele dag gesloten.

Verplaatsing Statistiek II (153023)

Voor TBK. Deze hoorcolleges worden in de weken 23 en 24 als volgt verplaatst: op dinsdag 3+4 naar CC4 en op woensdag 3+4 naar CC2. De colleges in de weken 20-22 blijven in BB2.

Verplaatsing Wiskunde III (152073)

Voor TBK. Deze hoorcolleges op maandag 3+4 worden in de weken 22 t/m 25 verplaatst naar CC3. Het hoorcollege in week 20 is in BB 1.

Extra Hoorcollege Operationele Research I (158017)

Voor TBK PRAXIS. Het rooster voor deze hoorcolleges is enigszins gewijzigd voor de donderdagen: week 20 op donderdag 3/4 in BB1; week 21 geen hoorcollege i.v.m. integratiecase; week 22 Practicum op donderdag 3/4 in BB204; week 23 t/m week 25 hoorcollege op donderdag 3/4 in CC3.

Afstudeeropdracht UT - Zhejiang University

Voor TBK, CT&M en BSK D3. Midden april bracht een UT-delegatie een bezoekaan Zhejiang University in Hangzhou, China (zie UT-Nieuws van 29 april). Er is een afstudeeropdracht geformuleerd om de samenwerking tussen beide universiteiten te versterken. Het betreft het opsporen en ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten op het gebied van wetenschappelijke en institutionele samenwerking. Nadere inlichtingen: S.J. de Boer, tst. 3540, [email protected]

TN

Wijziging openingstijden BOZ TN

I.v.m. vakantie (van 12 t/m 28 mei a.s.) is BOZ TN beperkt bereikbaar; het bureau is in ieder geval open/bereikbaar van 12.30-14.30 uur. Vrijdag 14 mei (de vrijdag na Hemelvaart) is BOZ de gehele dag gesloten.

Storing?

Wetenschapswinkel zoekt EL of TN student voor onderzoek bij het Nederlands Ambulance Instituut. Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Voorbereiding TBK-component technische stage (180010)

Voor TN, EL, CT. Ga je vóór oktober 99 op technische stage en wil je de TBK-component doen? Volg dan de voorbereidingsbijeenkomst op donderdag 27 mei 99 van 9.00-12.30 uur in Hal Laag, 212 (collegezalencomplex). Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de doelen van deze component, de opdrachten die je dient uit te voeren en wordt geoefend met het systematisch aanpakken van bedrijfskundige problemen. Deelname is verplicht. Informatie: stagehandleiding paragraaf 8.3 of ir. Frank van den Berg, stagecordinator TBK (tel. 4893522, email [email protected]).

D-voordracht

A.R. van Zwol over 'Confocal single molecule detection', donderdag 20 mei 99, 13.30 uur, BB6.

TO

Cognitiewetenschap (194523)

Voor TO-D1. Voor dit vak is een extra college ingeroosterd op woensdag 9 juni, het 3e en 4e uur in zaal L213. Het college van 20 mei wordt verplaatst naar maandag 14 juni, het 1e en 2e uur in HL 208 (in het informatica gebouw). Zie voor het hele rooster van dit vak de website http://education.edte.utwente.nl/courses/9899/cogwet/.

Afstudeeradviseur IST

Voor TO. Prof.dr. S. Dijkstra zal in de maand mei dr. H. van der Meij vervangen als Afstudeer-adviseur van de Afdeling Instructietechnologie.

Analyse en ontwerp van onderwijsorganisaties

Voor TO-D3. De toets voor dit vak wordt op donderdag 3 juni, het 7e en 8e uur gehouden in zaal L213.

Integrand Twente

Gezocht student(e) TO voor een onderzoek naar de invloed van nieuwe media zoals het Internet op de lokale omroep in het algemeen en op de desbetreffende organisatie en de Amsterdamse programma-aanbieders in het bijzonder. Duur: 4 mnd. Ref:A64.

TW

Concept-programma voorlichting afstudeerspecialisaties 20/5

Concept-programma voor de voorlichting over afstudeerspecialisaties op donderdag 20 mei. 15.45 uur Opening door dr. Poortema. 15.50 uur Toegepaste Analyse & Mathematische Fysisca door dr.ir. van de Fliert. 16.10 uur Computational Mechanics door prof.dr.ir. van der Vegt. 16.30 uur Pauze. 16.40 uur Numerieke Analyse door prof.dr. Traas. 17.00 uur Multi Disciplinaire Ontwerp Opdracht (MDOO) door dr. van Beckum. 17.20 uur Vragen/discussie.

WB

Doctoraal-uitreiking d.d. 10 juni 1999

Voor WB D3-studenten. WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 10 juni 99 dienen zich voor 20 mei 99 aan te melden bij BOZ WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamenresultaten dienen uiterlijk 27 mei 99 bij BOZ/WB binnen te zijn.

Herkansing Inleiding bedrijfsleer WB (181001)

Voor WB D1-studenten, zowel voor als na 1994. De herkansing van dit vak is op maandag 31 mei 99 van 13.45 t/m 15.30 uur in zaal WB Hal V.212. Ook studenten 'oude stijl (voor 1994)' kunnen aan deze herkansing meedoen. Wel moeten zij de stof bestuderen, zoals die aan de huidige studenten van het projectonderwijs wordt aangeboden. Een overzicht van deze stof is bij BOZ/WB verkrijgbaar. Inschrijving voor deze herkansing voor 21 mei a.s. bij BOZ/WB.

Afstudeercolloquia

S. Wijskamp (TMK) over 'Effects of out-of-plane properties on distortions of composite panels', 17 mei 99, 14.00 uur, WB N.105.

R. Kroon (BW) over 'Ontwerp van een nieuw kniemechanisme in de UTX-orthese', 21 mei 99, 10.00 uur, WB N.105.

M. Brijder (ThW) over 'Flash pyrolyse van biomassa in een cycloon reactor', 21 mei 99, 13.30 uur, WB N.105.

E. Janssen (TMK) over 'The relative-joint description in a multibody software-program', 4 juni 99, 14.00 uur, WB N.105.

Verplaatsing Analyse C (151044)

De hoorcolleges van analyse C voor WB worden in de weken 23 t/m 25 als volgt verplaatst: op dinsdag 1+2 naar EF-T4; op donderdag 1+2 naar CC3. De overige colleges blijven ongewijzigd.

Integrand Twente

Gezocht student(e) voor een afstudeeropdracht bij de Telegraaf. Taak: Machine-analyse/productie eenheden analyse. Duur: 6 mnd. Ref:I496.

Zaalwijziging hoorcollege Inleiding stromingsleer (115411)

Voor WB D1-studenten. Bovengenoemd hoorcollege wordt op donderdag het 5/6e uur, weken 21 t/m 23, verplaatst van zaal BB.3 naar zaal WB Hal IV.206.

WWTS

Wijziging colleges 'Sociale Filosofie' (161701)

In het 3e trimester (blok 6) is bovenstaand WWTS-college (docent Tijmes) niet op woensdag 5e tot en met 8e uur, maar alleen op het 5e en 6e uur inCT1845.

W&M

Zaalwijziging W&M-vak 'Grote Filosofen' (160520)

Bovenstaand 1e jaars W&M-college (docent Fleischhacker) is op woensdag 26 mei a.s., 5e en 6e uur niet in TWB 209, maar in BB5.

Internationale economische betrekkingen I (173102)

Voor D studenten W&M. Het eerstvolgende college is op dinsdag 18 mei 99 (de week van 11 mei is een tentamenweek). De te behandelen stof is: van Esch, H10 (over de EU), H13-17 (kernbegrippen).

TCW

Sociologie van de Communicatie (168702)/Communicatie en organisatieprocessen (168706)

Voor D1/D2-studenten TCW. Studenten die, op basis van eerder gemaakte afspraken, nog aanvullende/vervangende opdrachten e.d. moeten inleveren, worden verzocht dat z.s.m. te doen. Na 25 mei 1999 vervallen alle eerder gemaakte afspraken. Spreekuur dhr. Bakkker: woensdag 12.30-13.30 uur.

Integrand Twente

Student(e) TCW gezocht voor een bedrijf in de omgeving van Den Haag voor een onderzoek: hoe klanten bedrijven in verschillende branches beoordelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt v/d aanwezige know-how. Duur: 2-3mnd. Ref:DL115.

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek, moderne filosofie, kritische economie, allerlei religies, je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussiegroepen. Woensdag 19 mei - Joods denken - een tekst van Emmanuel Levinas - 20.00 uur - Vrijhof 201.

Vieringen. Van Pasen tot en met Pinksteren is het thema 'Hoog lied'. Zondag 6 mei: Hooglied 6:4 - 7:10:25 - Het joodse bruidje - vg: Hélène van den Bemt. Zondag 23 mei (Pinksteren): doop van Marijke Lohse - Hooglied 7:11 - 8:14 - In vuur en vlam - vg: Kees Kuyvenhoven. Vieringen zijn in de Audiozaal-Vrijhof.

Meditatie. ZEN-meditatie - concentratie - verruiming van je geest - zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding - 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT. VESPER-viering - stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30 - 18.00 uur - Stiltecentrum Vrijhof - t.o. kamer 205.

Informatie. www.utwente.nl/spe. SPE-UT: 053 4892369, SPE-HE: 053 4871927. Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Cultuur

UniversiteitsTelevisie (UTV)

Op donderdag 13 mei zendt UTV niet uit vanwege Hemelvaartsdag. Volgende week zendt UTV natuurlijk wel weer uit met nieuwe programma's! Beleef het mee, met UTV, op kanaal 2!

Mixed wedstrijd Pro Deo

Op vrijdag 14 mei spelen de beginners en gevorderden van Pro Deo samen een theatersportvoorstelling in het Amphitheater in de Vrijhof. Bij theatersport dagen twee teams elkaar uit in het improviseren van scènes, waarvoor het publiek de onderwerpen aanreikt. Iedereen is welkom, het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Radio Drienerlo

Programmering week 20: maandag 18-20 uur weekstart;21-23 uur rolo; dinsdag 19-21 uur 't grindpad; woensdag 19-20 uur stand van de maan; 21-23uur candlecool; donderdag 18-19 uur alive (& kicking); 19-20 uur hip hop radio; 20-21 uur showtime; 21-22 uur muziektekiemen. voor meer info zie de homepage: http://vcd.student.utwente.nl.

Internationaal

Monsoon

Binnenkort komt de Qué Pasa weer uit met extra veel nieuws over onze Bata-avonturen en het op handen zijnde symposium! # Er wordt dit trimester nog een excursie, een lezing en een barbeque georganiseerd, dus houd de aankondigingen in de gaten! # Na de zomer moet ook Monsoon weer aan een nieuw bestuur geloven. Heb je interesse voor een gezellig en leerzaam jaartje bestuur? Of wil je in een van onze commissies? Kom bij ons langs (kamer CT 1796), bel 3543 of mail [email protected]!

Aegee

Beste Aegee'ers! Komend weekend kun je weer naar Amsterdam voor het congress 'The time of your life: Changing Patterns of Sustainable Development' Dit congress is de derde op een rij van Sustainable Development, gehouden in Augsburg en Heidelberg. Vragen als; kan economische groei samengaan met een veilige gezonde leefomgeving en de rol die de overheid hier in kan spelen, komen aan de orde. Van 14 t/m 16 mei zullen de disputen Labella & Mondudamo je vermaken in Maastricht. Met het thema 'Mysteriously Maastricht' zal een kroegentocht, een brunch en etentje en een excursie naar het drie-landen-punt ingevuld worden. Dus ga naar Maastricht en 'meet' de Mondu's.

AIESEC

Je kunt je nog steeds inschrijven (sluiting: 14 mei) voor KnowHow, een interactief congres over kennismanagement op 20 en 21 mei. Op 20 mei zijn er lezingen over het thema en 's middags zijn er diverse workshop waarmee je de unieke mogelijkheid krijgt om kennismanagement toe te passen op je eigen situatie. Denk maar eens aan de wisseling van een bestuur. Hoe breng je zo goed mogelijk alle opgedane kennis over op je opvolgers, zodat zij niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Tijdens de tweede dag wordt er dieper op het onderwerp ingegaan en het geleerde in de praktijk gebracht. Informatie/inschrijvingen: AIESEC-kantoor BB-gebouw, http://www.aiesec.nl/knowho # Heb jij zin in een actief, internationaal en leerzaam jaar? We kunnen nog een aantal mensen gebruiken die ons team komend jaar kunnen versterken.

Pakkerij

AEGEE

De tentamens zijn weer voorbij en dus is het weer de hoogste tijd om jezelf eens lekker te vermaken. Hier heb je bij AEGEE mogelijkheden genoeg voor.Zo wordt i.s.m. A.S.V. Taste binnenkort een bierrally georganiseerd. Inschrijflijsten liggen in de sociëteit. Nu het zonnetje weer wat regelmatiger begint te schijnen, krijg je vast wel zin om lekker even weg te gaan. Even de wijde wereld in trekken. Kom eens langs en kijk of er nog leuke congressen zijn waar je heen kunt gaan. Voor informatie over AEGEE en alle activiteiten die georganiseerd worden kun je dagelijks langskomen op ons kantoor (open: 12.00-17.00) in de Pakkerij, Oude Markt 24 of bel 053-4321040.

CSV Alpha

Donderdagavond 13 mei is sociëteit Flux gesloten i.v.m. Hemelvaart # Woensdag 19 mei is het broedervoetbaltoernooi. Vergeet je hiervoor niet op te geven bij het bestuur! # Op 28 mei zijn er weer mensen nodig voor de voorlichtingsdagen. Het weekend erna zit stampvol met allerlei activiteiten, zoals een pater/mater contest, een Alpha-diner en een IKV # Houd 10 juni alvast vrij want dan hebben we een thema-avond. Het ziet er nu al veelbelovend uit! # Is je belangstelling gewekt? Kom eens sfeer proeven in Flux (Oude Markt 24, linkertrap, 3e verdieping), bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie: http://surf.to/c.s.v.alpha/.

Audentis

Op vrijdag 14 mei om 19.30 uur wordt door het college der eersten weer de jaarlijkse rally georganiseerd op de Oude Markt. Om 16.00 uur wordt er bij de Geus geborreld en om 18.00 is er voor de deelnemers een maaltijd in de Kater. Op dinsdag 18 mei vindt de bokaalavond plaats met verschillende activiteiten op de Oude Markt. Ook kunnen de diverse verticalen op zoek gaan naar de perfecte jaarclub. De Senaat hoopt u op een van deze activiteiten te kunnen begroeten. Audentis is als volgt te bereiken: Sociëteit TRAM 053-4324357, e-mail: [email protected], Senaat 053-4328384, [email protected], www.audentis.nl.

Union

Maandag 17 en woensdag 19 mei zijn de informatieavonden voor de IK2000. Denk je er over om eens een Introductie te organiseren, kom dan om 20.00 naar de Kelderbar in de Bastille! # De homepage heeft een gastenboek! Hier kun je al je ideeën, vragen en klachten achterlaten # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28 en 29, telefoon 8006, mail: [email protected], homepage: www.union.utwente.nl.

SRD

De SRD is bezig met het opzetten van faciliteiten voor allochtone studenten en zoekt nog mensen die hierover willen meedenken en zonodig doen # SRD zoekt nieuwe bestuursleden. Wil jij een jaar bezig zijn met het behartigen van de belangen van UT-studenten, kom dan naar een informatieavond op 11 of 19 mei om 20.00 uur in de portakabin aan de boulevard # Heb je vragen over de IBG, huurcontracten, studeerbaarheid, of heb je problemen met de opleiding? Neem dan contact met ons op # Wil je weten wat voor belangrijke dingen er gebeuren op het centrale bestuursniveau, check dan onze homepage: www.student.utwente.nl/~srd # Je kunt ons vinden in de onderste portakabin aan de boulevard, tel. 4895236 of 4894033.

HoBiHe

HoBiHe is houdt zich met homo-emancipatie van studenten van de UT, de Hogeschool en de AKI. Omdat homo-emancipatie niet alleen door homo's,lesbiennes en bi's moet gebeuren, zijn er natuurlijk ook een aantal hetero's die onze activiteiten bezoeken en meedenken over nieuwe acties # HoBiHe zoekt studenten die een jaar lang bestuurslid wil zijn. Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek! # HoBiHe goes Bolke (gay-disco) op vrijdag 21 mei: Alle hetero en ho/les/bi campus/stadbewoners worden hierbij uitgenodigd. Meer info op de homepage # Bi-avond op woensdag 12 mei: over waarom het makkelijker zou zijn om he of ho te zijn en hoe de wereld eruit zou zien als iedereen bi was # Info: http://hobihe.srd.utwente.nl/, tel. 4350090 (Lisette) of [email protected]

Diversen

Zomerprojekt in Honduras

Gedurende de maand juli gaan een twintigtal studenten uit Nederland naar Honduras, om daar een steentje bij te dragen aan het herstel van de schade die de orkaan Mitch er in november '98 heeft aangebracht. De aardverschuivingen als gevolg van de orkaan hebben talloze waterbronnen vervuild. In Zambrano, een gemeente van 5000 inwoners, ± 35 km ten noordwesten gelegen van de hoofdstad Tegucigalpa, zijn alle drie de waterbronnen en pijpleidingen zwaar beschadigd. Bedoeling van het SVO-projekt (Studenten voor Ontwikkeling) dit jaar is twee van de drie pijpleidingen te vervangen (naar Los Colinos en Las Morenitas) en de bronnen te verschonen. Wil je mee? Bel met Juleon (3161) of mail [email protected]

KIvI

Het KIvI organiseert een cursus Body language in professionele tweegesprekken. In deze cursus ligt de nadruk op het bewuster leren ontvangen en zenden van verbale en non-verbale signalen in relatie tot de inhoud van een gesprek of betoog. Door met een open en alerte lichaamshouding te spreken kom je overtuigender open. Tijdens de cursus leer je hoe je een zelfbewuste lichaamshouding aanneemt en hoe je anderen kunt overtuigen zonder te forceren. Data: 2 juni (13.30-18.00), 9/23/30 juni (19.00-21.30) en 7 juli (19.00-21.30) in het KIvI-hoofdbureau, Prinsessegracht 23, Den Haag. Kosten: f625 (leden), f725 (niet-leden). Informatie: Elfride Dijkstra, tel. 4097, [email protected]

RSK

Op donderdag 20 mei is er om 17.45 uur een gratis warme Open Maaltijd in Het Heelal, Jupiterstraat 29, Enschede, waar je vrijblijvend kennis kunt maken met de RSK leden. RSK is een christelijke studentenvereniging en organiseert o.a. elke drie weken een Open Maaltijd. Wil je meer weten? Bel dan Tony: 4335952. Interesse? Kom ook!

Amnesty International

Iedereen is weer van harte welkom op onze maandelijkse schrijfmiddag. Woensdag 19 mei kun je weer brieven schrijven, dit keer in de kantine van het TW-RC gebouw. Voorbeeldbrieven naar verschillende landen zijn aanwezig # Het groepenoverleg is een week opgeschoven. 14 Juni om 20.00 komen we weer bij elkaar. Dit is de laatste bijeenkomst voor de vakantie # Meer weten over Amnesty? Bel Marjolein: 053-4362978.

Broodje TAB

Dinsdag 18 mei van 12.30 tot 13.30 uur, organiseert het Twents AIO Beraad (TAB) weer een 'Broodje TAB'. De gratis lunch is in de Mensa van de Bastille. Tijdens de lunch geeft Herbert Wormeester, de nieuwe vertrouwenspersoon van de UT, een presentatie (Engels) over 'Promoveren in Wachtgeld'.Herbert gaat zich als vertrouwenspersoon van de UT vooral bezighouden met AIO's. Hij gaat in op de problemen die AIO's kunnen tegenkomen tijdens het promototietraject. Het Broodje TAB is ook een mogelijkheid om nader kennis te maken met het TAB en om andere AIO's te ontmoeten. Opgave (uiterlijk 14 mei) per e-mail: [email protected] (Lianne Doeswijk).

Studieverenigingen

Isaac Newton

Maandag 31 mei gaat er weer een Binnenlandse Reis van start. Deze vierdaagse studiereis zal een aantal zeer interessante bedrijven rond het thema 'Research & Development, het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën' aandoen. Interesse? Schrijf je in op het Newtonbord! # Heb je altijd al eens willen controleren of de buitenkant van de WB-toren ook op vijftig meter hoogte goed wordt schoongehouden? Grijp dan nu je kans, want wij gaan donderdag 27 mei abseilen! Schrijf je ook hiervoor in op het Newtonbord # Onze kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur

open, tel. 2531; [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

ConcepT

Zijn de tentamens goed gegaan? In ieder geval nog veel succes met de komende tentamens! # Op 21, 22 en 23 mei vindt de RWS Betonkanorace plaats in Enschede. De organisatie van dit spectaculaire evenement zoekt nog activisten # In hetzelfde weekend organiseert IACES een Exchange waarop ook studenten uit het buitenland aanwezig zullen zijn. Je kunt je hiervoor nog inschrijven # De foto's van de Ouderdag en van de Bata444race zijn binnen. Kom jezelf, je ouders of de Betonne Bikkels dus bewonderen! # De ConcepTueel- en de Onderwijscommissie zoeken nog versterking # Voor vragen of informatie, kom langs, bel 3884, mail [email protected] of surfen naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

Communiqué

Voor degene die nog een tentamen moeten maken: nog even bikkelen! Voor degene die z'n tentamens al heeft gemaakt: even relaxen! # Er zijn nog behoorlijk wat bestelde boeken van het derde trimester blijven liggen, waaronder de boeken voor Communicatieve Vaardigheden Schriftelijk. Dus mensen: kom je bestelde boeken ook ophalen! Dit kan t/m 20 mei elke dinsdag en donderdag in de pauze. Na 20 mei wordt er niet meer verkocht! # Komen jullie de middag van 19 april naar het Softbal-toernooi # De lunchlezing van Cap Gemini is 20 mei in B209. Kosten: leden: gratis en niet-leden: f7,50 # Actief lid worden? Kom naar kamer TWRCA223 of mail: [email protected] # De internetsite heeft nu een foto-pagina! www.communique.nl.

Scintilla

De SCALA Commissie heeft woensdag 12 mei een filmmarathon georganiseerd in de Tombe. Kosten: f5 p.p., het gebouw sluit om 21.00 uur # Ons nieuwe jaarboek is vorige week met trots gepresenteerd en door velen al ontvangen, heb je nog geen jaarboek in onze kamer kan je deze gratis afhalen. Voor het jaarboek van '99 zoeken wij nog naar actievelingen. Meld je aan bij ons bestuur # In het weekend van 29 mei gaat Scintilla op pad naar Berlijn in de vorm van een liftweekend, per paar vertrek je dan vrijdag al liftend richting deze stad. Wil je samen met iemand hieraan meedoen dan kan je je in de kantine en bij ons inschrijven # Elke vrijdag om 16.30 uur is er natuurlijk weer de VRIMIBO in de Tombe.

Sport

Beachvolleybaltrainingen

Begin mei starten de beachvolleybaltrainingen van voleybalvereniging Harambee weer. Wil jij komende zomer leren beachvolleyballen of je techniek bijvijlen, neem dan contact op met [email protected] of Aldert Doornbos (4332967). De trainingen zijn ook toegankelijk voor niet Harambeeleden.

Harambee volleybal

Kom volgend jaar volleyballen bij Harambee en train nu al mee Heb jij zin om volgend jaar te gaan volleyballen, kom dan 's avonds langs op het sportcentrum of neem contact op met Harambee. Dan kan je al direct meetrainen. Naast onervaren volleyballers zijn we op zoek voor volgend jaar naar heren 1e en promotieklasse en dames 1e en 2e klasse. E-mail: [email protected] of Aldert Doornbos (4332967).

Sportraad

Toe aan een nieuwe uitdaging? Ben jij geïnteresseerd in besturen, wil je verantwoordelijkheid en hou je van gezelligheid en sport dan is dit jouw kans. Solliciteer nu voor een van de vier vrijkomende functies in de Sportraad. De volgende functies komen per oktober vrij: penningmeester Sportraad (duur 1 jaar), secretaris (duur 1 jaar), commissaris sport (duur 1 jaar) en vice-voorzitter (duur ½ jaar) + penningmeester FNS (duur 1 jaar). Voor meer informatie kom op 20 mei a.s. naar de Sportraadkamer in het Sportcentrum van de UT. Voor vragen: bel 053-4891144, e-mail [email protected] of kom langs in de Sportraadkamer.

D.R.V. Euros

Donderdag 13 mei, hemelvaartsdag, is het jaarfeest. Het is een vrije dag zoals ieder jaar dus iedereen kan komen. De inschrijflijsten voor de aktiviteiten en de roeinummers hangen in de Sevende Camer. Alle leden krijgen nog een uitnodiging met het hele programma. Ook zijn er die dag nog aktivisten nodig, ook daar hangt een inschrijflijst voor in de Sevende Camer. Op zondag 16 mei is de derde regiowedstrijd in Nijmegen. Genoeg te doen de komende tijd, dus tot ziens in de Sevende Camer.

Hemelrit

Op hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, organiseert de MotorSportGroep Universiteit Twente (MSG) weer de jaarlijkse hemelrit. Dit is een toertocht van ongeveer 120 km lang over de mooiste weggetjes van Overijssel. Heb je een motor en heb je zin om eens wat van de omgeving te zien, kom dan op donderdag rond 13.00 bij het motorhok, onder de ingang van het sportcentrum. Voor mensen zonder motor is altijd wel een plekje achterop of in een zijspan te regelen. Heb je vragen over de hemelrit of over de MSG, bel dan Jelle Veenstra, 074-3762812 of Arjan van der Bijl, 4895035.

BSV de Stoottroepen

Op dinsdagavond kun je kennismaken met de snookeraars (in de Bastille, boven de Bellettrie) en op woensdagavond met de biljarters (in het sportcentrum) # Voor de leden: 17 mei is het dan eindelijk zover. Stoottroepen 1 kan in het SPE kampioen worden. Kom allemaal kijken vanaf 20.00 uur. Op 27 mei vindt het Pinksterkaarten plaats (inschrijvinglijsten: in biljarthok of bij snookertafel). Mensen die het komende seizoen snooker- of biljartcompetitie willen spelen, kunnen zich nog aanmelden # Meer informatie: Rob(4895046) of Hugo (4895041).

Lustrumboek 'Arriba 35 Jaar Lang'

De basketballvereniging Arriba heeft bij de viering van het zevende lustrum een boek uitgegeven, waarin de geschiedenis van 35 jaar basketball op de TH/UT wordt beschreven. Het boek bevat 164 pagina's, meer dan 150 foto's, tientallen interviews en anekdotes, (vrijwel) alle teamsamenstellingen en eindstanden en op de voorpagina staat een kleurenfoto met de huidige leden. Het boek is te koop bij de portier van het UT Sportcentrum en kost slechts f10.

Beachvolleybal Amicon TSVT

Op 5 en 6 juni wordt op en rond de beachvelden van de campus het zevende Twents Strand Volleybal Toernooi georganiseerd door Harambee. Speciaal voor dit weekend wordt er 250 kuub zand gestort om 10 extra beachvelden te maken. Deelnemers van divisie tot op recreanten niveau kunnen meedoen. Er is prijzengeld voor divisiespelers, op vrijdag- en zaterdagavond feest in de VB en een BBQ op zaterdagavond. Informatie/inschrijfformulieren: Freddie, tel. 053-4895096, [email protected] of http://come.to/tsvt.

Disc Devils Twente

Rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Dit kan allemaal bij Ultimate Frisbee. Ultimate Frisbee is een teamsport waarbij de sportiviteit hoog in het vaandel staat en de wedstrijden zonder scheidsrechter gespeeld worden. De buitentraining is op woensdag op het sintelbaanveld van 20.00-21.30u. Op 19, 26 mei en 2 en 9 juni worden er introtrainingen gegeven en iedereen krijgt na afloop als tastbaar resultaat een echte frisbee. Kosten: f10. Informatie: Roelof 4895070, Marcel 4336824 of http://snt.student.utwente.nl/~ddt/.

Trainen bij KRONOS

Nieuwsgierig? Kom eens langs op de sintelbaan! Ook voor minder lange afstandlopers is er genoeg te doen. Vrijdag begint het Verenigingsweekend waarvoor je je nog kan opgeven. De dames + Gert-Jan hebben ons Sex, Drugs & Rock 'n Roll beloofd. Je kunt ook vanaf zaterdag mee. Mocht je woensdag zijn bijgekomen, dan kun je in het FBK weer een baanwedstrijd doen. Gaat het weer zo denderend als de competitie? Je kunt je opgeven bij De Deem. Trainingstijden: ma, krachthonk, 16:30; di, sintelbaan UT, 18:00; wo, sportcentrum, 12:15, 60 min. herstel duurloop; do, FBK-stadion Hengelo, 18:00; za/zo, duurloop. Info: Ruben, 4895098 of http:/snt.student.utwente.nl/~kronos. E-mail: [email protected]

Info-avond Batavierenrace

Wil jij volgend jaar 7200 mensen voor je laten lopen? Organiseer dan volgend jaar de Batavierenrace. Heb je interesse kom dan naar de info-avond op 27 mei 99. Voor meer informatie kun je bellen naar tel. 3787, of kom eens langs op ons kantoor in de Vrijhof.

Menu

Week 20

Zaterdag 15 mei

Soep van de dag

***

Gebraden Grieks gehakt

Uiensaus

Rode kool

Appelmoes en aardappelpuree

Zondag 16 mei

Soep van de dag

***

Kipfilet met Champignonsaus

Sperziebonen

Frites of gekookte aardappelen

Maandag 17 mei

Floridagroentesoep

***

Rollade of omelet champignon/ kaas

Vleessaus

Spinazie of keuze groente

Gebakken Lyonaise % of gekookte aardappelen

Dinsdag 18 mei

Tomatensoep

***

Gebakken of gepocheerde visfilet

Of vleesgerecht

Wortelen, sauce Tartare

Frites

Woensdag 19 mei

Kipvermicellisoep

***

Bami goreng met saté en omelet

Pindasaus

Kroepoek

Donderdag 20 mei

Braziliaanse maïssoep

***

Kip Bonne Femme

Of kotelet Bonne Femme

Appelmoes

Vrijdag 21 mei

Hollandse groentesoep

***

Schnitzel met jachtsaus

Sperziebonen

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch

Maandag 17 mei

Groentesoep

***

Tomaat mozzarella taart

Noedels met tomatensaus

Sperziebonen

Dinsdag 18 mei

Tomatensoep

***

Gevulde paprika met groentemelange

En roerei gegratineerd met kaas

Gebakken aardappelen, paprikasaus en roerbakgroente

Woensdag 19 mei

Floridagroentesoep

***

Gegratineerde macaronischotel met

Champignon en groente

Donderdag 20 mei

Franse uiensoep

***

Vegetarische Cajundish

Jambalayarijst

Hap aan de Tap

Maandag 17 t/m vrijdag 21 mei

Schnitzel met zigeunersaus, rauwkostsalade en gebakken aardappelen

Brasseriemenu

Maandag 17 t/m donderdag 20 mei

Steakweek met varkenssteaks, rundersteaks, Entrecote of Prime Rib en keuze van het buffet.

Met o.a. diverse warme sauzen, kruidenboter, verse groente, rauwkostsalade, stokbrood, gebakken aardappelen, frites en rijst

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.