INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 18 maart 1999 Het College van Bestuur heeft besloten: -in te stemmen met het verzoek van EL om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Soft Computing met (impliciet) ontheffing van de plicht om te adverteren. -in te stemmen met polsing van de door decaan CT beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar Molecular Modelling. -de notit

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 18 maart 1999

Het College van Bestuur heeft besloten: -in te stemmen met het verzoek van EL om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Soft Computing met (impliciet) ontheffing van de plicht om te adverteren.

-in te stemmen met polsing van de door decaan CT beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar Molecular Modelling.

-de notitie "Major/minor: Bestuurlijke criteria" definitief vast te stellen.

-tot een gewijzigde bestuurlijke en organisatorische inpassing van de volgende speerpuntinstituten (de z.g. kantelingsoperatie): -het instituut voor Micro Electronics, Materials Engineering, Sensors en Actuators (MESA), gefuseerd met het Centrum voor Materialenonderzoek (CMO); -het Biomedisch Technologisch Instituut (BMTI); -het Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT); -het Procestechnologisch Instituut Twente (PIT). Voorts bestaat dit besluit uit deelbeslissingen betreffende het bestuur van het speerpuntinstituut, de positie van de wetenschappelijk directeur, de verantwoordelijkheid voor de uitwerking, de ondersteuning van het proces en besluitvormingstraject/tijdschema.

-dat Twente Summer Campus voor scholieren wordt voortgezet en als activiteit in het kader van studentenwerving binnen de dienst VEB wordt geïntegreerd; voor 1999 wordt kf 100 extra t.l.v. de centrale stimulering ter beschikking gesteld.

-A.De collegegeldtarieven UT studiejaar 1999/2000 als volgt vast te stellen: *wettelijk tarief, f2816. *instellingstarief, f2816. *deeltijd tarief, f2050. *extraneus, f1700. B.De inschrijvingsregeling UT 1999/2000 zodanig te wijzigen dat: *m.b.t. de in- en uitschrijving voor alle studenten (dus excl. extraneï) één regeling wordt gehanteerd waarbij niet alleen de wettelijke studenten, maar ook de instellingsstudenten gebruik kunnen maken van de mogelijkheden zich tijdens een studiejaar uit te schrijven in geval van: -afstuderen (restitutie in tienden aangezien de maanden juli en augustus niet meetellen); -ziekte of bijzondere familieomstandigheden (restitutie in twaalfden); -het aantal termijnen waarin het collegegeld betaald dient te worden wordt uitgebreid van het wettelijk minimale aantal van vijf (5), naar tien (10) termijnen; -voortaan aan studenten voor termijnbetalingen collegegeld administratiekosten t.b.v. f30 in rekening te brengen. C.de Centrale Studentenraad te vragen hiermede in te stemmen.

-Het CvB heeft in principe besloten tot een bestuurlijke en organisatorische samenvoeging van de huidige tien faculteiten onder de volgende voorlopige namen: *De faculteit Construerende Wetenschappen, bestaande uit de huidige faculteit Werktuigbouwkunde en de afdeling Civiele Techniek. *De faculteit Technische Wetenschappen, bestaande uit de faculteiten Chemische Technologie, Elektrotechniek, Technische Natuurkunde en Toegepaste Wiskunde. *De faculteit Informatiewetenschappen, bestaande uit de faculteit Informatica. *De faculteit Sociale Wetenschappen, bestaande uit de faculteiten Technologie & Management en Bestuurskunde. *De faculteit Gedragswetenschappen, bestaande uit de faculteiten Toegepaste Onderwijskunde en Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. Dit besluit bestaat voorts uit een aantal deelbeslissingen betreffende nader onderzoek alvorens een definitieve beslissing wordt genomen, verantwoordelijken voor de uitwerking, de ondersteuning en het besluitvormingstraject/globaal tijdschema.

-Het CvB heeft in principe besloten tot de vormgeving van een Student Unioninzake de stichtingsvorm, de medezeggenschapsvorm, de verantwoordelijkheidsrelaties en de Uniongebouwen en vraagt hiermee de instemming van de CSR; de COR ontvangt de stukken ter informatie. Over het onderdeel 'financiën' zal nog besluitvorming van het CvB plaatsvinden, waarna ook hiermee richting CSR zal worden gegaan.

-Het CvB heeft in het kader van het nijpende tekort aan ruimte bij Twente Summer Campus besloten tot het bouwen van zeven houten vakantiewoningen en tot het inrichten van sanitaire voorzieningen bij Boerderij Bos.

-Het College heeft de heer prof.ir. A.W.J. de Gee herbenoemd tot hoogleraar Tribologie; het betreft hier een verlenging van de benoeming voor 0,2 fte voor een periode van één jaar, ingaande 1 juni 1999.

Cursus Videoconferencing

Al sinds een paar jaar worden hoorcolleges, die in Twente gegeven worden, via videoconferencing ook voor studenten aan de Vestiging Friesland toegankelijk gemaakt. In de praktijk bleek dat het niet zo eenvoudig is om dit op een goede manier te doen. Organisatorisch vraagt deze vorm van college geven een gedegen voorbereiding. Maar ook tijdens het college zijn er veel praktische zaken waar u aan moet denken. Zo is het heel belangrijk om studenten in Friesland door allerlei interactie-vormen echt bij het college te betrekken. Bovendien stelt het medium een aantal speciale eisen aan de wijze van presenteren. Het Onderwijskundig Centrum verzorgt op 6 mei a.s. van 9.00 tot 15.00 uur in CC4 een cursus speciaal voor docenten die videoconferencing gaan inzetten in hun onderwijs. De cursus is ook geschikt voor docenten die graag kennis willen maken met dit medium, om zo een gefundeerde beslissing te kunnen nemen over de inzet van videoconferencing. Kosten: gratis voor UT docenten. Aanmelden: Lilian Spijker, tel. 2049, [email protected], of Internet: http://www.oc.utwente.nl/oc. Inhoudelijke informatie: Iris van de Kamp, tel. 2626, [email protected]

Course Presentation Skills

Would you like to improve your presentation skills at conferences and seminars? Would you like to learn how to present a lot of information in a short time, in an attractive and understandable way? Practice with a video! Contents : Using your own presentation, we will discuss the following topics: presentation skills, using (interactive) media (such as Powerpoint), the structure of the presentation, interaction with the audience, starting up discussions.

Duration: 3 afternoons. Dates of course: Monday May 10, Wednesday May 12 and Thursday May 20. For more information: Wim Weenk (2048), Elly Govers (4870). Costs: Participation of UT-lecturers is free of charge. Registration: By phone (2050) or via email ([email protected]). Please, be reminded that participation in this course is limited to a certain number. So register on or before April 26.

'Vredesdagen' onder de loep

Ook dit jaar zijn medio maart de Universitaire Vredesdagen (UVD) georganiseerd. Een week lang worden op de UT diverse bijeenkomsten en activiteiten ontplooid om studenten, onderzoekers en medewerkers van de UT te laten nadenken over vrede en geweld in wereld en samenleving. Voor de toekomst wil de Commissie UVD het draagvlak voor deze activiteiten vergroten. Een evaluatie van de Vredesdagen van dit jaar kan leiden tot enkele concrete en goed uitvoerbare aanbevelingen. Allerlei aspecten van de Vredesdagen moeten worden bekeken: de publiciteit, het animo, de waardering, de inhoud van de activiteiten enz. Welke 'geëngageerde' (TCW-)student met een nuchtere onderzoeksvisie, legt de activiteiten van de Universitaire Vredesdagenonder de loep, en maakt een informatief verslag? Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

Afsluiting van de campus

Voor de Batavierenrace zullen de volgende plaatsen, wegen afgesloten worden:

-ingang binnen zwembad (vanaf donderdag)

-De Hems (vanaf vrijdag 6.00)

-ingang hoofdportier (zaterdag 15.00)

-Boerderijweg ter hoogte van de Drienerburght (zaterdag 15.00)

-Hallenweg (zaterdag 15.00)

-Drienerlolaan (zaterdag 15.00)

-Campuslaan (zaterdag 15.00)

-Drienerbeeklaan (zaterdag 15.00)

-slagboom De Zul (zaterdag 15.00)

-parkeerplaats achter de sintelbaan (zaterdag 15.00)

-parkeerplaats EL TN (zaterdag 15.00)

-parkeerplaats Casper (zaterdag 15.00)

Alle faculteiten

Integrand Twente

Kom bij Integrand langs voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl. Heb je meer zin in een jaartje bestuur, ga dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected]

UniPartners

Wij zoeken momenteel projectmanagers. Projectmanagers begeleiden de projecten die UniPartners voor bedrijven uitvoert. De projectmanager houdt zich zo bezig met het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhouden met bedrijven, selecteren van studenten die een project uit willen voeren, enz. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar zin om naast je studie ervaring op te doen, kom dan eens informeren naar je mogelijkheden bij UniPartners: kamer WB hal V, kamer 127C, tel. 4893811/4312975, e-mail [email protected]

Adreswijziging doorgeven via UTIS

Studenten kunnen met ingang van vandaag hun adreswijzigingen aan CSA doorgeven met behulp van een formulier op UTIS: zie de DSZ-pagina's.

BSK

Betaalde opdracht 'T.M.C. Asser Instituut'

Voor D3 studenten BSK. Betaalde opdracht! Het T.M.C. Asser instituut zoekt op korte termijn een bestuurskunde student die tegen betaling voor een periode van 6 à 8 weken een literatuurrubriek (volkenrecht) wil verzorgen in the Netherlands Yearbook of International Law. Inlichtingen: stagebureau Bestuurskunde; TW/RC C 105a, 4893240; alleen 's ochtends.

Rechtspersonenrecht (175214)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Voor dit vak wordt in week 23 op dinsdag het 7e/8e uur een extra college gegeven in TWRC A-112.

Internationale economische betrekkingen en de EU (173205)

Voor D2/D3 studenten BSK. Studenten die de sheets van het college van week 12 nog niet hebben, kunnen deze ophalen bij het secretariaat van de sectie AE (TWRC C-207). Voor vragen over het vak kun je contact opnemen met Gert-Jan Hospers, e-mail: [email protected] of tel. 013-4671988 ('s avonds).

Begrotingsbeleid en begrotingscyclus (173702)

Voor D2/D3 studenten BSK. Alle informatie over vakinhoud, werkstuk en tentaminering is op internet (http://www.bsk.utwente.nl/bgbeleid) geplaatst. Studenten die zich nog willen aanmelden voor het schrijven van een werkstuk, dienen daarvoor uiterlijk op maandag 18 april 1999, 15.00 uur contact op te nemen met de docent J. de Kruijf, tel 3769 of 3280.

Milieurecht (175017)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college op dinsdag het 3e/4e uur in week 14 (16-4-99) wordt verschoven naar het 5e/6e uur in TWRC D-105 B. Het college in week 15 vervalt en wordt verschoven naar week 17 (27-4-99) het 3e/4e uur in EF B-1224.

Algemene economie I (173004)

Voor P studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: De informatie over de tentamenregeling heeft bij sommige studenten misverstanden opgeroepen. Afgezien van het feit of de beschikbare informatie tot deze misverstanden had kunnen leiden, is besloten tot een eenmalige extra herkansing voor het onderdeel micro-economie (Algemene Economie I deel I) op maandag 28-6-99, 9.00-11.00 uur. Hierbij gelden de voorwaarden van het tentamen micro-economie in blok 4.

Algemene methodologie (177211)

Voor D2/D3 studenten BSK. De nabespreking van de deeltoets van 17 maart jl. vindt plaats op maandag 26 april a.s., 12.30 - 13.30 uur, in zaal TWRC B-101. Dit is tevens de enige mogelijkheid om de deeltoets in te zien.

Voorlichting afstudeeropdracht

Voor D2/D3 studenten BSK. De voorlichting voor de afstudeeropdracht wordt gehouden op 19 april a.s. in BB-5. Programma: 16.00-16.15 uur, de heer G.J. Rösken; Administratieve procedure afstuderen. 16.15-16.40 uur, de heer dr. P.A.Th.M. Geurts; Opzet van de afstudeeropdracht. 16.40-16.50 uur, Pauze. 16.50-17.15 uur, Bijdrage oud-student, mevrouw drs. M.S. de Vries. 17.15-17.30 uur, Gelegenheid tot het stellen van vragen De 'handleiding afstudeeropdracht' is beschikbaar bij de Utake nr. 660 voor f2,50.

College informatie Bouwen (226011)

Voor TBK/CT&M en BSK. Zie mededeling TBK/CT&M.

CT

Werkbezoek Apparaatkunde

In het kader van het vak Apparaatkunde (138501, CT, WB, TBK-P, TN) wordt een werkbezoek gebracht aan Delaval Stork en Stork Thermeq in Hengelo, metvoordrachten over roterende stromingsmachines en warmtewisselaars en bezichtiging van de betreffende fabrieken. Datum: maandag 10 mei 1999. Tijd: 9.45-16.00 uur. Deelnemers worden om 9.45 verwacht bij de Hoofdingang van Delaval Stork, Lansinkesweg 1, Hengelo, (achter NS-station). Aan de deelnemers wordt in het Wapen van Hengelo een lunch aangeboden. Voor deelname is aanmelding noodzakelijk, u kunt zich telefonisch opgaven via toestel (053-489)3017 en wel vóór 23 april 99. Eventuele verdere informatie bij de docent (Rácz, tel. 3019/3017).

Integrand Twente

Gezocht student voor het ontwikkelen en implementeren van vertraagde afgifte tabletten. Het bedrijf is nu geïnteresseerd in een vergelijking van deze moderne systemen met wetenschappelijke meetopstellingen zoals op universiteiten vaker gebruikt wordt. Duur: 6 mnd full-time. Ref: I499.

EL

Vragenuurtje Calculus 2A

Het vragenuurtje Calculus 2A (in week 18) komt te vervallen.

Aanmelding D1- en doktoraalexamen EL

Studenten kunnen zich gedurende de eerste 5 werkdagen van de maand, behalve juli en augustus, bij BOOZ-EL aanmelden voor het D1- of D-examen. De examencommissie komt iedere laatste donderdag van de maand, behalve juli en augustus, bijeen om de uitslagen van diegenen die zich aangemeld hebben vast te stellen. De eerstvolgende diploma uitreiking is op vrijdag 18 juni 99. Geslaagden krijgen t.z.t. bericht over tijd en plaats van dit gebeuren. Men kan zich aanmelden: -voor het D-examen als het stageverslag, de omschrijving van de D-opdracht en het D-studiepakket bij BOZ aanwezig zijn. -Voor het eerste gedeelte (D1) van het D-examen als men alle examenonderdelen voltooid heeft. Geslaagd is I: degene die voor alle examenonderdelen een voldoende (6 of hoger) behaald heeft en II: degene (uitgezonderd de HTS-ers) die voor één examenonderdeel een 5 behaald heeft die naar het oordeel van de examencommissie door de overige resultaten gecompenseerd wordt. U bent ingeschreven als het door u ingevulde en getekende aanmeldingsformulier bij het BOZ aanwezig is. Na de sluitingsdatum kan voor bovengenoemde examens niet meer worden ingeschreven.

Zaalwijziging ATM Schakel- en controle systemen (125151)

In verband met een verbouwing vinden in week 23 en 24 de colleges van dit vak op vrijdag het 5e en 6e uur niet in BB109, maar in CT 1845 plaats.

Elektromagnetische veldtheorie en practicum (127112)

Dit vak wordt gegeven in de periode van 11 mei t/m 4 juni 99. Het eerste hoorcollege is op dinsdag 11 mei om 8.30 uur in EL/TN zaal T4. Bij het vak worden de syllabus Elektromagnetische veldtheorie (bij de UTake verkrijgbaar ca. een week voor aanvang van het college) en het boek van Cheng (Field and Wave Electromagnetics) gebruikt. Tijdens het blok wordt een beknopte handleiding voor het practicum uitgereikt. Een gedetailleerd rooster staat vermeld in de syllabus. Van 11 t/m 27 mei begint de dag met een hoorcollege gedurende de eerste twee uur. Daarna is er zelfstudie gedurende het 3e en 4e uur. Op het 5e en 6e uur zijn werkcolleges gepland. Op enkele dagen wordt van dit globale schema afgeweken (zie syllabus!). Dit is m.n. het geval op de woensdagen, vanwege W&M colleges in de middag.Gedurende de werkcolleges wordt in groepen van bij voorkeur 3 (eventueel 2) studenten gewerkt aan het oplossen van vraagstukken. Aan het einde van het eerste hoorcollege is gelegenheid voor groepsgewijze inschrijving voor het werkcollege. In elk werkcollege wordt huiswerk opgegeven, dat in groepen wordt gemaakt (7e en 8e uur). Het huiswerk moet de volgende ochtend voor aanvang van het hoorcollege worden ingeleverd. Het wordt beoordeeld en besproken in het volgende werkcollege en telt mee voor het eindcijfer (voorwaarden: zie syllabus!). In de periode van 27 mei t/m 1 juni is er een practicum. Het tentamen is op vrijdag 4 juni 99 van 13.30-17.00 uur. Contactpersoon voor eventuele vragen: P. Veltink, ELTN 6250, tel. 2765.

Studeren aan de University of Southampton

Er is een nieuwe Prospectus van de University of Southampton uitgekomen. Voor Elektrotechniek studenten zijn er veel in aanmerking komende interessante vakken. De universiteit heeft het onderwijsprogramma ingedeeld in semesters. Inschrijven voor het eerste semester van het jaar 1999/2000 voor 30 juli 99 (start van het onderwijs op 20 september ) en voor het tweede trimester voor 15 december 99 (start van het onderwijs op 28 januari 2000). Verdere gegevens over de universiteit op http://www.soton.ac.uk en http://www.soton.ac.uk/-socrates/. Ga je plannen maken voor het doen van vakken aan de University of Southampton maak dan een afspraak met Willemien Wallinga, coördinator Socrates Electrical Engineering (EL/TN B1132).

Zaalwijziging Ontwerpen van telematicasystemen (214005)

Voor INF/BIT D1-studenten en EL D3-studenten. Zie mededeling INF/BIT.

Zaalwijziging Communicatieprotocollen (214003)

Voor INF en EL D1/D2 -studenten. Zie mededeling INF/BIT.

INF/BIT

D-voordrachten INF

E.W.H. Rakhorst over 'Map-based, indoor navigator strategies for robot vehicles', 16 april 1999, 14.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Alle Meije Wink over 'Automated Medical Image Matching by Maximisation of Mutual Information', 16 april 1999, 16.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Petra Hoekstra over 'Constructing generic models of document structures using grammatical inference methods', 23 april 1999, 15.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Afstudeeropdracht

Visualisatie voor Efficiënter zoeken en navigeren (bij KPN Research in Groningen, afd. Service Development & Support i/h werkveld Information & Proces Engineering). De afstudeeropdracht bestaat uit: -Het in kaart brengen van de mogelijkheden die visualisatie biedt om het zoeken en navigeren op het internet te verbeteren. -Het ontwerpen van een demonstrator die gebruik maakt van de gevonden technieken, aangevuld met eigen (nieuwe) ideeën over hoe je dit probleem het beste aan kan pakken. Dit ontwerp moet gemaakt worden volgens een visualisatie model dat we binnen KPN Research ontwikkeld hebben. -Het implementeren van de demonstrator waarin je laat zien hoe de gevonden technieken het zoeken en navigeren verbeteren. -Het schrijven van een rapport waarin je de bevindingenvastlegt. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor het introduceren van een nieuwe zoekdienst op bijvoorbeeld Het Net(r) van KPN Telecom. Contactpersoon: Maarten Fokkinga, coördinator van de groep databases, INF 3025, tel 3711.

Zaalwijziging Tele-informatica (214100)

Voor BIT P-studenten. De hoorcolleges op maandag het 5e en 6e uur zullen in week 23 en 24 plaatsvinden in zaal CT-2520.

Zaalwijziging Ontwerpen van telematicasystemen (214005)

Voor INF/BIT D1-studenten en EL D3-studenten. De hoorcolleges Ontwerpen van telematicasystemen op maandag het 3e en 4e uur zullen in week 23 en 24 plaatsvinden in zaal CC-2.

Zaalwijziging Neurale netwerken & neuro-computing (211033)

Voor INF D3-studenten. De hoorcolleges op maandag het 3e en 4e uur zullen in week 20 t/m 24 plaatsvinden in INF L-204.

Zaalwijziging Communicatieprotocollen (214003)

Voor INF en EL D1/D2 -studenten. De hoorcolleges op dinsdag het 5e en 6e uur zullen in week 20 t/m 23 plaatsvinden in zaal WB Hal V 112.

Zaalwijziging Besturingssystemen (211045)

Voor INF D1-studenten. De hoorcolleges op dinsdag het 1e en 2e uur zullen in week 21 t/m 23 plaatsvinden in zaal CT-1814.

Voorkenniseisen voor het Integratieproject INF (219100)

Voor INF P-studenten. In tegenstelling tot hetgeen in de studiegids staat, is er geen inschrijving voor het Integratieproject. We gaan ervan uit dat ieder die op de peildatum (29 april 1999) aan de voorkenniseisen voldoet ook aan het Integratieproject deelneemt. De voorkenniseisen zijn: minstens 15 SP van P behaald (cijfer = 6) en twee vakken van de volgende drie vakken behaald: IS (212100), OOP (211201) en FP (211200) (ÚÚn vijf is toegestaan). Voldoe je aan de voorkenniseisen, maar wil je niet deelnemen aan het Integratieproject, stuur dan even een mailtje naar Jan Geerlings ([email protected]); bij het samenstellen van de groepen kunnen we daar dan rekening mee houden. Voor vragen of problemen contact opnemen met bovengenoemde docent.

Rectificatie Roosterwijziging BIT BV-1 (239800)

Voor BIT D1-studenten. Het projectonderwijs voor BIT BV-1 in de weken 12 t/m 14 op maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagmorgen en vrijdagmiddag vervalt. Het projectonderwijs in blok 6 loopt door tot en met week 25. Er wordt een hoorcollege ingelast in week 15 op maandag 12 april het 5e + 6e uur in CT-1345. De presentaties in week 25 op vrijdagmiddag worden verschoven naar het 4e uur en vinden plaats in de zalen INF-U1, INF-U2, INF-L212 en INF-L208. De plenaire sessie/evaluatie zal plaatsvinden op vrijdag 25 juni het 5e uur in CC-3.

Zaalwijziging Integratieproject BIT (239980)

Voor BIT P-studenten. Het Integratieproject voor BIT op maandag t/m vrijdag in week 26 vindt plaats in de zalen Pj 102, Pj 104, INF-U1 en INF-U2.

Gezocht: zaalassistent practicumvoorzieningen voor het studiejaar 1999/2000

Deze aanmelding dient in de vorm van een sollicitatiebrief (e-mail) te geschieden (+ C.V. en motivatie). In de motivatie dient duidelijk totuiting komen waarom je denkt voor deze functie geschikt te zijn, wat je van deze functie verwacht en wat je ons denkt te kunnen bieden. De eerste selectie zal aan de hand van deze brieven geschieden. De sollicitatieperiode loopt tot 14 mei 1999. Taken: -het uitvoeren van eenvoudige beheerstaken, -toezicht houden op de gebruikers van de practicumvoorzieningen, -het verlenen van ondersteuning bij de diverse practica. De functie heeft betrekking op het invullen van ± 1 tot 2 dagdelen/week gedurende de college- en tentamenweken van ieder trimester. Dit komt overeen met 16 SAE. Een continuering in het studiejaar 2000/2001 behoort tot de mogelijkheden. De aanstelling geschiedt onder de voorwaarde dat men met de andere zaalassistenten in onderling overleg tot een verdeling van de dagdelen kan komen. Contactpersoon/informatie bij: een v/d zaalassistenten of Arthur Platteeuw, INF-2011, tel. 053-4893738, e-mail: [email protected]

Geslaagden D-examen maart 1999

INF

BIT

TCW

Methoden en technieken II (168907)

Voor D1-studenten TCW. Zoals vermeld in de studiehandleiding van dit vak, kon de toets op twee manieren behaald worden: via deeltoetsen en via een herkansing. Deze herkansing heeft inmiddels plaats gevonden. Ten onrechte staat in het TCW-rooster op 14 mei a.s. een herkansing vermeld. De eerstvolgende gelegenheid om de toets af te leggen is in augustus.

Herkansing SPSS-toets

De tweede herkansing van de SPSS-toets is op donderdag 20 mei a.s. om 14.00 uur in TO-L107. Deze herkansing is alleen bestemd voor studenten die een onvoldoende hebben behaald bij de eerste herkansing.

Psychologie van de persuasieve communicatie (168604)

Voor D2-studenten TCW. De eerste herkansing voor dit vak is op dinsdag 11 mei om 13.30 uur. Inschrijving voor deze herkansing is verplicht en is vanaf heden mogelijk via TAST. De tweede herkansing is verroosterd in augustus.

Taal en communicatie II (168603)

Voor D2-studenten TCW. Studenten die dit vak nog moeten afronden kunnen voor het mondelinge tentamen een afspraak maken bij de docent, de heer M.F. Steehouder, tel. 053-4893315.

D-voordrachten

Jarijn Nijkamp over 'Marketing responsibility. Research into the possibly possible effects of linking a pan-European', youth project to the Levi's brand name to improve Levi Strauss corporate and brand image. The setting up of this project, and the evaluation of the project on 10 design guidelines for branded philanthropy projects, vrijdag 16 april 1999, 14.00 uur,TW-C238.

Marieke van Ee over 'Lezersonderzoek. Uitvoering van een lezersonderzoek naar het magazine Diabc dat wordt uitgegeven door de Diabetesvereniging Nederland', vrijdag 16 april 1999, 15.45 uur, TW-C238.

Integrand Twente

Gezocht: 2 stagiaires voor een onderzoek naar de invloed van nieuwe media zoals het internet op de lokale omroep in het algemeen en op de desbetreffende organisatie en de Amsterdamse programma-aanbieders in het bijzonder. Duur: 4 mnd full-time. Ref: A64.

'Vredesdagen' onder de loep

Wetenschapswinkel zoekt TCW-student voor evaluatie van de Universitaire Vredesdagen. Zie inforubriek 'algemeen'.

W&M

Annulering W&M-colleges Management en organisatie (180099)

Op dinsdag 20 april 99 (week 16) en op dinsdag 25 mei 99 (week 21) zijn er op het 3e en 4e uur geen W&M-colleges van dit vak (docent: A. Nijhof).

TN

Aanmeldingsprocedure D-examen TN in juni

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich hiervoor altijd opgeven, ook wanneer de D-voordracht het laatste onderdeel van het afstuderen is of alle cijfers reeds binnen zijn. BOZ is immers onbekend met de plannen van de student: er kunnen diverse redenen zijn waarom een student de formele datum van het D-examen zou willen uitstellen. Verder wordt u gevraagd u te willen houden aan de hieronder vermelde data. Aanmelding open: 12 april 99, sluiting: 28 mei 99; terugtrekken tot: 17 juni 99; examenvergadering (uitslag): 22 juni 99; uitreiking v.d. diploma's: 24 juni 99. Twee exemplaren van het D-verslag dienen bij BOZ TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1 ex. bibliotheek). U dient er rekening mee te houden dat alle cijfers binnen moeten zijn bij BOZ TN op donderdag 17 juni 99 en dat u 3 weken voor de D-voordracht contact opneemt met BOZ zodat tijdig voor een zaal kan worden gezorgd.

TO

Sluiting Bureau Onderwijszaken TO

Bureau Onderwijszaken is gesloten van vrijdag 30 april t/m woensdag 5 mei 99. Bovendien zijn wij afwezig op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 99.

Herkansing Instructietheorie 1 (194001)

De herkansing op vrijdag 14 mei begint het 2e uur (9.30 uur) en loopt t/m het 4e uur (12.25 uur).

Integrand Twente

Een van onze bestuurstaken is Opleidingen. Heb jij zin om jouw studie eenseen jaartje in de praktijk te brengen, door naast je studie in het bestuur van Integrand te gaan? Naast Opleidingen hebben we nog 7 andere leuke functies. Kom eens langs in de Vrijhof kamer 120 of bel: 4893909.

Geslaagden D-examen maart 1999

P.J. Blijleven, Deventer; E.C. Huige, Eindhoven; L.M. Jansen, Rheden; T. de Jong, Hengelo; L.S. Muilwijk, Groningen.

TW

Wiskundig Modelleren IV (150529)

De laatste bijeenkomst van dit vak zal op vrijdag 11 juni niet alleen op 3+4 maar ook op 5+6 plaatsvinden, in TW-A 114.

D-voordracht

Johan Kunnen over 'Capacity modelling of mobile dual band networks', dinsdag 13 april 1999, 14.00 uur, TW-B209.

Voorlichting over afstudeerrichtingen TW

Binnenkort is er weer voorlichting over afstudeerrichtingen van TW, gepland in week 17 (26 t/m 30 april) op de middagen. De exacte data en tijden zijn op dit moment nog niet bekend, dus let goed op de volgende mededelingen over deze voorlichting voor verdere informatie.

WB

Statistiek en Stochastiek (153019)

Op verzoek van de studievereniging Isaac Newton wordt het hoorcollege van donderdag 22 april a.s. (1+2) verplaatst naar dinsdag 20 april (5+6) in BB 3.

Afstudeercolloquia

W. Mulder (TMK) over 'Distribution of masterbatch and the effects of a viscosity ratio', 16 april 1999, 14.00 uur, WB N.105.

A. van der Laan (TMK) over 'Fluid-borne Shock Loading of Plastic Pipes', 20 april 1999, 10.00 uur, WB N.105.

Integrand Twente

Gezocht: student(e) die verstand heeft van AutoCAD, die part-time bij een babyvoedingfabrikant uit Kampen aan de slag wil. Duur: 6 mnd, 2 dgn p/w. Ref: G692. Vergoeding regel je zelf!

TBK CT&M

Colloquia

Robert van Weert over ÔGeldstromen van het bouwprojectÕ. Ontwerp van een model dat, in de fase structuurontwerp, de geldstromen van een project inzichtelijk maakt, 29 april 1999, 13.30 uur, WB HIV 201.

Rectificatie: het colloquium van Joost de Graaf op 16 april a.s. in CT 1812 vangt om 13.15 uur aan, i.p.v. 13.30 uur.

Gehouden: M.A. Grimberg over ÔDe ÔSpatial Modeling EnvironmentÕ als concept en technologie voor de ontwikkeling van landschap simulatie modellenÕ. Een gevalstudie naar een hydrodynamisch module voor een marien ecosysteem model op 12 april 99.

Wiskunde III (152073)

Voor P-studenten TBK. Op maandag 19 april is het 1e jaars rooster gewijzigd: het hoorcollege van dit vak vindt het 7e+8e uur plaats in BB1.

OR 1 (158017)

Voor P-studenten TBK. Op maandag 19 april is het 1e jaars rooster gewijzigd: het hoorcollege van dit vak is verplaatst naar het 5e+6e uur in BB1.

Wiskunde III (151083)

Voor P-studenten CTM. Het WC van dit vak van groep 4 (dhr. Cammaert) op vrijdag 3+4 in week 15 is, na overleg, verplaatst naar woensdag 7+8 in TW-A112 in dezelfde week.

Mondeling Tentamen Financieel Management in het MKB

Voor TBK D3. Studenten die het tentamen Financieel Management in het MKB niet met een voldoende hebben afgerond, kunnen een mondeling aanvragen bij de docent, de heer Schoo, tel. 053-4309094.

Business game ORSIAM (186060, 1 SP)

Voor TBK D2. In week 27, van 5 t/m 8 juli a.s. wordt weer de business Game ORSIAM gespeeld. Deelname is alleen mogelijk voor TBK-studenten. Aangezien ORSIAM de afsluiting is van het verplichte deel van de TBK-opleiding wordt enige voorkennis verplicht gesteld. Deelname is mogelijk voor studenten die aan het einde van het 2e trimester van D2 minimaal 42 SP aan D-vakken hebben gehaald en zich voor ORSIAM hebben ingeschreven. Dit laatste kan via tel.(489)8044 vanaf 14 april a.s. De inschrijving sluit op donderdag 29 april 1999. Ter informatie wordt vanaf maandag 10 mei a.s. een voorlopige lijst met deelnemers opgehangen in de hal van vloer 3. Studenten die niet aan de voorkennis voldoen worden niet op deze lijst opgenomen. Iedereen dient zelf te controleren of men op deze lijst voorkomt. Omtrent de definitieve indeling en het programma worden aan het einde van het 3e trimester mededelingen gedaan. Let erop dat je gedurende de week 27, inclusief de avonden (einde donderdag 8 juli 17.30 uur), beschikbaar bent voor een hectische, maar boeiende en leerzame ervaring. Studenten die ORSIAM nog in de oude vorm (2 SP) moeten doen kunnen gewoon deelnemen aan de nieuwe ORSIAM. Zij zullen 1 SP extra moeten doen in de vrije keuzeruimte. Co%rdinator: E.J. Sempel, BB401, tel.4383, e-mail: [email protected]

College informatie Bouwen (226011)

Voor TBK/CT&M en BSK. College informatie m.b.t. dit vak is vanaf heden te vinden op de volgende internet site. Op deze pagina kun je bijvoorbeeld de collegevragen terugvinden:

http://www.sms.utwente.nl/vakgr/civt/mnu_btbp.htm.

Vacature student-vertegenwoordiger Discipline Raad

Voor tweedejaars student of ouder bij de opleiding CT&M, richting BT&M-stroom. Per 1 juni 1999 is __n functie vacant van Student-vertegenwoordiger DisciplineRaad CiT m/v voor de bt&m-stroom. De DisciplineRaad CiT is belast met de advisering van de decaan op het gebied van onderwijs van de opleiding CT&M en de wetenschapsbeoefening op het civieltechnisch vakgebied. Uwzittingsduur loopt van 1 juni 1999 t/m 31 augustus 2000. Na deze periode is herbenoeming voor de periode van __n jaar mogelijk. E.e.a. onder het voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van facultaire clusteringen. Informatie: dhr. M. van der Ploeg, tel. (na 18.00 uur): 071-5720407. E-mail: [email protected] Schriftelijke sollicitaties: mw. J.H.B. Weppelman-ter Meulen, adjunct-directeur bedrijfsvoering van de faculteit Technologie & Management, postbus 217, 7500 AE Enschede. S.v.p. reageren voor 1 mei 1999.

Gevraagd: proefpersonen voor bedrijfskundig experiment

Voor TBK D2, D3. Bij de faculteit Technologie en Management wordt onderzoek verricht naar de wijze waarop bedrijven de aankoop van machines, computersystemen, bedrijfswagens en andere kapitaalgoederen organiseren. In het kader van dit onderzoek wordt een experiment uitgevoerd waarbij studenten een opdracht krijgen voorgelegd en worden geobserveerd bij de uitvoering ervan. De opdracht betreft het voorbereiden van een aankoopbeslissing voor een bedrijf en duurt twee uur. Direct daarna wordt in een interview van maximaal een uur de uitvoering van de opdracht besproken. Het experiment is in mei 99. Voor dit experiment zijn vijftien tot twintig derde- of ouderejaars studenten nodig als proefpersoon. Studenten van alle faculteiten zijn welkom. Naast dit wetenschappelijke onderzoek krijg je terugkoppeling op de wijze waarop je de opdrachten hebt uitgevoerd zodat je leert omgaan met inkoopvraagstukken. En tenslotte levert deelname f50 op. Informatie/opgave: Hans Heerkens (T&M), tel. 3492, e-mail

[email protected]

Zalenwijzigingen in verband met de verbouwing

Voor TBK P, D1, D2 en D3. I.v.m. de verbouwing in het BB gebouw worden de volgende colleges verplaatst: 182060 Beslissen onder onzekerheid; Week 23, 24; Maandag 1e + 2e uur van BB2 naar CC4. 188014 Int. Ondernemen; Week 23; Donderdag 5e + 6e uur van BB5 naar WB HV112. 181020 Kwaliteitsmanagement; Week 23; Woensdag 3e + 4e uur van BB6 naar TW B209; In week 24 naar CC3. 186206 High Technology Marketing; Week 23, 24; Vrijdag hele middag van BB6 naar CT 1814. 186313 Information Management engineering; Week 23, 24; Dinsdag 1e en 2e uur van BB7 naar HL 208. 184111 Managementvaardigheden; Week 23, 24, Dinsdag 3e uur van BB7 naar HL 208. 112404 Productiesystemen 1; Week 20 t/m 25; Maandag 1e + 2e uur van BB1 naar CC3. 186358 Integrale Systeemontwikkeling; Week 23, 24; Dinsdag 5e + 6e uur van BB7 naar TW A118. 186104 Fiscale aspecten van ondernemingen; Week 23, 24; Dinsdag 7e + 8e uur van BB7 naar TW A118. 186013 Finance/IT; Week 23, 24; Maandag 7e + 8e uur; van BB7 naar HL 212. 181010 Organisatie van innovatieprocessen; Week 23, 24; Vrijdag 1e en 2e uur van BB7 naar CT 1345. 173721 Alg. en institutionele economie; Week 23,24; Donderdag 7e en 8e uur van BB5 naar EFT 4. 180064 Projectmatig werken; Week 23, Woensdag 1e + 2e uur van BB1 naar CC4. Week 23, Donderdag 5e + 6e uur van BB1 naar CC1. 186091 Kwantitatieve benadering van de cost accounting problemenatiek voor TW; Week 20 t/m 23, Donderdag 5e + 6e uur; van BB109 naar CT 1405. 186011 Begroten, budgetteren en kosten beheersen; Week 20 t/m 23; Donderdag 1e + 2e uur; van BB7 naar CT 1345. 186456 Strategisch Management; Week 23, 24; Vrijdag 5e + 6e uur van BB1 naar EFT 4. 181069 Management van ontwerpprocessen; Week 22 t/m 24; Dinsdag 5e en 6e uur; van BB5 naar TW B209.

Doegroepleiders gezocht

Voor CT&M. Studenten die in de introductie als doegroepleider actief willen zijn kunnen zich daarvoor aanmelden bij Anneke de Groot van studievereniging Concept, tel. 4893884, e-mail:[email protected] Ook hangt ereen intekenlijst op het Conceptbord.

Beslissen onder Onzekerheid (182060)

Voor TBK D1. Bij de afname van de eerste computertoets van het vak BOO waarmee bonuspunten konden worden verdiend die meetellen bij de eindbeoordeling van het vak is gebleken dat er een aantal problemen met de software optrad. Op dit moment wordt onderzocht wat er precies fout ging en worden de scores voor eventueel benadeelde studenten aangepast. Omdat op dit moment onduidelijk is welke fouten precies zijn opgetreden en of die fouten verholpen kunnen worden op korte termijn (de tweede toets vindt plaats in week 17) is besloten om de tweede toets schriftelijk af te nemen. Hiervoor is een tijdstip gekozen waarop normaliter het college gegeven zou worden, om op die manier iedereen in staat te stellen deel te nemen. Over de manier waarop de derde toets wordt afgenomen wordt t.z.t. een beslissing genomen. De tweede toets is verroosterd op maandag 26 april in de Sporthal van 9.30-10.30 uur. De inschrijving is als volgt geregeld: -Studenten die daadwerkelijk aan de eerste toets hebben deelgenomen, zijn automatisch ingeschreven voor deelname aan toets 2; -Studenten die wel op de inschrijflijst staan voor de toetsen, inclusief degenen die daar later door de examencommissie of door BOZ aan zijn toegevoegd, kunnen zich tot uiterlijk 20 april 17.00 uur aanmelden via een inschrijflijst op de balie bij BOZ-TBK.

Kwaliteitsmanagement (181020)

Voor TBK D3. Het college van dit vak van woensdag 28 april 99 het 3e en 4e uur vervalt. Hiervoor in de plaats wordt dit college gegeven op maandag 26 april 1999, het 5e en 6e uur in BB6.

Roosterwijziging IMOD A (221231)

Voor CT&M. Het werkcollege voor dit vak voor groep 3 en 4 op woensdag 21 april a.s. is verschoven van het 1e + 2e uur naar het 3e + 4e uur. Dit betekent dat het werkcollege tegelijk met dat voor groep 1 + 2 plaatsvindt. Het werkcollege is in zaal CC-4 en dus niet in zaal WB HIV-201, zoals oorspronkelijk voor groep 1 en 2 verroosterd stond.

BOZ CT&M gesloten

Op vrijdag 16 april is Bureau Onderwijszaken CT&M gesloten. In noodgevallen kun je die dag contact opnemen met BOZ TBK, tel. 4893516.

Afstudeeropdrachten Ondernemerschap, Business Development en Netwerken bij de vakgroep Marketing & Strategie

Voor TBK. Regelmatig vragen voor afstudeerders/stagiaires/projecten op het gebied van markt en strategie ontwikkeling in verschillende velden. Vaak in relatie met netwerkmanagement/netwerkanalyse en in technologie gedreven ondernemingen. Op dit moment bijvoorbeeld de volgende vragen: -Ontwikkelen strategisch markt plan voor gereedschapsmaker in Hengelo. In dit project kan worden voortgebouwd op in BKDP-projecten verricht marktonderzoek. Verschillende deelonderwerpen (investeringsbeleid, technologieontwikkeling, promotieplan/e-commerce, organisatieinrichting) kunnen naar keuze worden uitgebouwd. Geschikt voor ondernemende student TBK-W-stroom met interesse voor industrieel MKB. -Ontwikkeling strategisch plan voor NS-ingenieursbureau uit Zwolle in verzelfstandigingsfase. Marktonderzoek naar mogelijke product- markt-technologie combinaties in combinatie met organisatieontwikkeling. Geschikt voor student TBK met interesse voor marktonderzoek en strategie (B-stroom is pre). -Begeleiding op commercieel en strategisch gebied van nieuw product ontwikkeling proces in startende onderneming. Product/technologie betreft airbag voor buitenzijde tankautoÔs. Dit is een projectmogelijk in samenwerking met studenten industrieel ontwerp TU-Delft. Bedrijf is gevestigd te Hengelo. -Ontwikkeling monitoring instrument/database voor bepaling innovatiestrategie voor grafische ondernemingen i.v.m. ontwikkelingen op informatie en communicatie technologie (ICT). Opdrachtgever brancheorganisatie KVGO / UT-ondernemerscentrum. -Marktonderzoek voor een nieuwe medische technologie op het gebied van hart- en vaatziekten (PTCA) voor een startende onderneming in Groningen.# Meewerken in vanuit onderzoek geinitieerde projecten is ook mogelijk. Bijvoorbeeld op het gebied Netwerken en technologieontwikkeling (management van technologie) o.a. op gebieden als ICT, milieutechnologie en biotechnologie. Voor nadere informatie: Dr. Aard J. Groen, [email protected], tel. 053-4892885/3510.

Informatie Project D1 (221133)

Voor CT&M. Onderstaand enkele aandachtspunten m.b.t. dit vak: Colleges. Op de volgende data zijn er (gast)colleges gepland voor het vak Project D1. Aanwezigheid bij de colleges is verplicht! -maandag 17 mei (wk 20), 5e t/m 8e uur, zaal CC-3: inleidend college + gastcollege dhr. Pluimers, OOM.IST. -vrijdag 28 mei (wk 21), 5e + 6e uur, CC-3: gastcollege dhr. Schuitemaker, NIJWA Transportbedrijf. -maandag 31 mei (wk 22), 7e + 8e uur, CC-3: gastcollege dhr Spekhorst, ingenieursbureau De Bondt. -vrijdag 4 juni (wk 22), 1e + 2e uur, CC-3: gastcollege dhr Resink, ABN-AMRO. I.t.t. eerdere berichten is er op 17 mei dus niet alleen het 5e + 6e uur, maar ook het 7e + 8e uur college. De zaal is gewijzigd in CC-3 i.p.v. in WB C-101. Indeling projectgroepen. Bij het project wordt gewerkt met 12 projectgroepen van 7 personen (in enkele gevallen bestaan de projectgroepen uit 8 personen). De projectgroepen zijn ingedeeld van groep 1a t/m 4c. Op het mededelingenbord bij BOZ CT&M kun je zien in welke groep je bent ingedeeld. Excursie. Op dinsdag 18 mei vindt er een excursie plaats naar KLS, WAVIN bv in Hardenberg, Loswal Hardenberg en Multi Modal Container Services in Meppel. Vertrek per bus om 10.45 uur, terugkomst om 16.45 uur. Het is de bedoeling dat er per projectgroep 4 leden meegaan met de excursie: 2 voor het bezoek aan Hardenberg en 2 voor het bezoek aan Meppel. De projectgroepen moeten zelf beslissen wie wel en wie niet meegaat met de excursie. Deelnemers dienen zich v%%r 10 mei a.s. op te geven bij Dorette Olthof. Kosten: f15. Presentaties. Op dinsdagmiddag 29 juni en donderdagmiddag 1 juli zijn er presentaties. Nadere berichtgeving over de zalen volgt nog.

Afstudeeropdracht Marketing & Strategie

Voor TBK D3. Marktverkenning civiel-technische markt Noord-Oost Nederland. T.b.v. NS-facility services Zwolle. NS facility services is een bedrijfsonderdeel van de NS die opdrachten uitvoert voor NS en externe opdrachtgevers op het gebied van civieltechniek. Binnen deze groep is het onderdeel FS Civiele techniek verantwoordelijk voor de advies en directievoering op het gebied van de bouwmanagement markt binnen en buiten de NS. Unieke competenties liggen o.a. op het gebied van spoorwegveiligheid. FS Civiele techniek heeft een breed productenpakket. Type werken waar ze bijdragen aan leveren zijn o.a. baanverbreding, spoorwerken, perrons, voetgangers/fiets tunnels, geluidwerende voorzieningen, stationspleinen, waterbeheersing, rijwielstallingen, milieutechniek en risicoinventarisaties. Stagiaires en/of afstudeerder(s) worden ingezet op het nader verkennen van de marktstrategische positie die FS civiele techniek Zwolle in Noord Oost Nederland zou kunnen innemen. Nadere inlichtingen bij: Dr. A.J. Groen; 053-4892885; [email protected]

Afstudeeropdracht Hoogovens Steel Service Centre Ltd (HSSC UK)

Voor TBK. Student vacancy (for practical or graduation assignment Hoogovens Steel Service Centre Ltd (HSSC UK). Hoogovens Group is one of the largest steel and aluminium producers in Europe with a turnover of nearly NLG 11 billion in 1998 and 25,000 employees worldwide. HSSC UK is located in Northfleet (near London) and has its headquarter in Bilston (near Birgmingham). Currently. HSSC is implementing SAP, which is the number 1 software package for industry at the moment. HSSC UK is presently looking for a student/graduate on a temporary basis (6-12 months) who will participate in developing an SAP-template for steel and aluminium service centres of Hoogovens, together with the SAP project team based in the UK and Holland. The candidate must have a good knowledge of business processes, which have to be aligned with SAP processes, an affinity for IT and preferably with the SAP system. He/she should be able to work in a team environment, ability to push this project further, liaise and coordinate all the actions relating to this project with the Holland based SAP team. The person should be enthusiastic, pro-active and have a positive attitude. Start: as soon as possible!!! How to apply Please send your application letter and CV (in English) to: Hoogovens Steel Service Centre Ltd FAO Mrs B Holdcroft Budden Road Bilston West Midlands WV14 8JX United Kingdom. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr.ir. H. Boer BB-337 tel. 3506.

Hertentamens vak Meten (221121)

Voor CT&M. De schriftelijke hertentamens voor dit vak op 6 mei en 24 augustus 99 van 10.30-12.30 zullen alleen over het Fysisch Deel gaan. Studenten die het Niet Fysisch Deel over moeten doen (zie lijst uitslagen bij BOZ) kunnen dat tot uiterlijk 31 augustus 1999 mondeling doen. Zij dienen daarvoor een afspraak te maken met mevrouw drs. A.R.Draisma (TWRC C-325, tel 4381 b.g.g. 3270). Daarna is de eerstvolgende gelegenheid het schriftelijk tentamen aan het eind van blok 4 in het studiejaar 1999-2000.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

De week van de LIEFDE : van 18 tot 22 april. Ochtendviering, thema: eenheid in lichamelijk verlangen en overstijgende liefde, zo. 18 april - 10.30 - 12.00 uur - Vrijhof Audiozaal.

Agapè-viering/liefdesmaaltijd. zo. 18 april - 20.00 - Opstandingskerk, Zonstraat 9 te Enschede.

Gesprek met Karim Traïdia, filmregisseur van de gelauwerde film 'De Poolse Bruid'. Gespreksleider: Arent J. Weevers, studentenpastor SPE, ma. 19 april - 12.35 - 13.30 uur Vrijhof - Amphitheater.

Workshop met Karim Traïdia

Vervolg Workshop (zie maandag). di. 20 april - 9.30 - 12.30 uur - Vrijhof Amphitheater.

Broodje religie Thema: liefde & religie/cultuur

Discussiegroepen Joodse denkers - Martin Buber - ma. 19 april - 19.30-21.30 uur, Vrijhof 201. Abdijweekend

Meditatie ZEN- meditatie - concentratie - verruiming van je geest - zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding - 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT.

VESPER- viering - stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30 - 18.00 uur - Stiltecentrum Vrijhof - t.o. kamer 205.

Informatie SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - Hengelosestr. 100 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

SRD

Willen mensen die zich tot de allochtone studenten rekenen en hiermee problemen hebben of hebben gehad zich melden bij ons? Met de emancipatie werkgroep zijn we een allochtonenplatform aan het oprichten en hiervoor willen we bestaande problematiek zo goed mogelijk in kaart brengen # Vertrouw je het huurcontract niet helemaal? Teken dan niet voordat je bij ons het standaard huurcontract hebt ingezien # Als je problemen hebt met docenten van je faculteit, als je huurbaas je plotseling vertelt dat je je kamer moet verlaten of de IBG je wijzigingen niet wil overnemen kom dan naar de SRD om je probleem op te lossen # De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar van 9:00-17:00 uur. Ons kantoor zit in de onderste portakabin aan de promenade. Bellen kan ook 5236 of 4033. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis bij ons op te halen # Surf ook eens naar onze website voor de laatste nieuwtjes en interessante info: www.student.utwente.nl/~srd.

HoBiHe

Door bijvoorbeeld de paasactie wil HoBiHe discussies onder studenten aanzwengelen en de zichtbaarheid van homoseksuele, lesbische en biseksuele studenten vergroten. Het is onze bedoeling dat studenten er in de toekomst niet meer vanuit gaan dat iedereen hetero is. Het volgende Hobihe-etentje is op woensdag 28 april. Hierop kun je in ongedwongen sfeer van gedachten wisselen over van alles en nog wat tijdens het eten en de bijbehorende borrel. Wil je niet alleen eten, borrelen en kletsen? Kom dan eens langs bij het filmclubje of het bigroepje. HoBiHe in SPE houdt zich bezig met zaken die met de coming out (zie de homepage) te maken hebben. Op http://hobihe.srd.utwente.nl vindt je een up to date overzicht van alle activiteiten en kun je je aanmelden voor de mailinglist. Meer info? Bel Ivor: 4349795 of Lisette: 4350090 of mail: [email protected] Alle mailtjes en telefoontjes worden vertrouwelijk behandeld.

Diversen

KIvI

Op 27 april a.s. organiseren de KIvI afdelingen Energie- en Warmtetechnologie en Werktuigbouwkundig Ontwerpen een themamiddag "Levenscyclus Gericht Ontwerpen". Levenscyclus ontwerpen is een nieuwe ontwerpmethode die beter aansluit op de veranderende wensen in de samenleving. Het programma ziet er als volgt uit:13.30 Ontvangst met koffie 14.00 Welkom en inleiding door G.G. Hirs 14.15 "Levenscyclusanalyse" door G.J.J. de Jong 14.45"Levenscyclusgericht ontwerpen" door M.E. Toxopeus 15.15 Pauze met koffie 15.30 "Milieu-indicatoren" door R.L. Cornelissen & Toxopeus 16.00 Software demonstraties van o.a. Simapro 16.30Afsluiting met borrel. Kosten: KIvI-leden f25; studenten/gepensioneerden/AIO's f10; overigen f35 Informatie/aanmelding: ir. M.E. Toxopeus, e-mail: [email protected], tel. 4516.

Studium Generale

Studium Generale behandelt in april drie tegenstellingen. Na 'Gevoel versus verstand' is het op 20 april het tijd voor de lezing 'Werkelijkheid versus kunst; over echt en onecht'. Daarvoor is drs. Marjoleine de Vos, neerlandica en redacteur van het Cultuur Supplement van NRC-Handelsblad gevraagd. De werkelijkheid wordt veelal met 'echt' geassocieerd, terwijl kunst 'onecht' zou zijn. De Vos zal de vraag beantwoorden of die werkelijkheid en kunst niet door elkaar heen lopen en wat dat betekent. Dinsdagavond 20 april. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof/Audiozaal.

RSK

Op donderdag 15 april om 17.45 uur is er weer een Open Maaltijd. Naast het genieten van deze warme, gratis maaltijd, georganiseerd door de christelijke studentenvereniging RSK, kun je dan tevens vrijblijvend kennismaken met de RSK leden. De plaats is zoals gewoonlijk in Het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Wil je meer weten? Bel dan Tony: 4335952. Interesse? Kom ook!

Debat Twentestad

De studentenwerkgroep SG in Debat van Studium Generale houdt woensdag 21 april om 12.35 uur in de Audiozaal een discussie over Twentestad. Een vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede, een spreker van de actiegroep Twentestad Nee en een bestuurskundige zullen aan de discussie deelnemen, terwijl ook de nieuwe partij Leefbaar Twentestad aanwezig is. De discussie is bijzonder actueel omdat een week later in de Tweede Kamer over de plannen om Hengelo en Enschede tot één stad samen te voegen wordt gesproken. Het debat is gratis toegankelijk.

UniversiteitsTelevisie (UTV) zendt weer uit!

Donderdag 15 april om 12.45 uur is de vierde uitzending (herhaling donderdagavond om 19.00 uur). Het programma is als volgt: TCW-productie, Special Report: BATA444-race, Journaal. UTV zendt elke donderdag uit op kanaal 2. Beleef het mee, met UTV!

Agapé

The Truth in yourself?! Aansluitend op de lezing over 'Het Bovennatuurlijke' heeft Agapé twee sprekers uitgenodigd die uit eigen ervaring vertellen over hun ervaring met een bovennatuurlijke levensinvulling. Tussendoor kun je je vragen stellen. Een verhaal van Charles en Maria Petit over kennis, ervaringen en persoonlijke experimenten. Rode draad: het zoeken naar waarheid en de rol van bewustzijn. Transformatie: hoe en waarin? Bestaat ereen God?

Ligt er kracht in het bovennatuurlijke? New Age, Jezus Christus, denkkaders. Onthulling van verborgen achtergronden. Datum: woensdag 21 april om 20.00-22.00, Campus, Logica (bij tennisvelden), grote zaal. Toegang: gratis. Informatie: Peter Visser, tel. 4357530.

Amnesty International

Bij deze wil ik iedereen hartelijk uitnodigen voor onze maandelijkse schrijfmiddag. Deze wordt gehouden op woensdag 21 april van 12.30 tot 13.30 in de WB-kantine. Voorbeeldbrieven zijn aanwezig. Voor meer informatie kun je bellen naar Marije (tel.5036). Tot woensdag!

Deelnemers gezocht voor de zomer

SIW organiseert een infoavond over internationale vrijwilligersprojecten (o.a. opknappen van huizen, organiseren van spelactiviteiten voor kinderen, maar ook werk in de natuur) in Theatercafé Vrijhof, UT op donderdag 15 april van 19.30 tot 21.30 uur. Je kunt ook het landelijk bureau bellen of schrijven: tel. 030-317721, Willemstraat 7, 3511 RJ Utrecht.

Studieverenigingen

Stress

Vrijdag 16 april is de officiële afsluiting van de India-Reis. De commissie is bijna twee jaar bezig geweest en mag zeker trots zijn op haar prestatie: een dik jaar voorbereidingen, zes weken op reis en dan vijf maanden afwerking. Verder is momenteel de lustrumcommissie hard bezig met haar 6e lustrumweek te organiseren. Op de donderdag is er een managementgame voor hoofdszakelijk 3e en 4e jaars TBK-ers. Er zijn 50 plaatsen voor deze game. Mee doen? Meld je aan. Er zijn interessante prijzen te winnen. Bezoek ook onze homepage: http://www.stress.utwente.nl.

Communiqué

De Paasborrel van afgelopen week in Paddy's (Oude Markt) was gezellig. Het café was niet geheel gevuld. Jammer, want hoe meer mensen, hoe meer vreugd. De volgende borrel is weer de eerste woensdag van de maand! # De Lustrumcommissie wordt binnenkort opgestart, er zijn al een aantal leden, maar er zijn meer enthousiastelingen nodig. Lijkt het je wat om mee te helpen met het organiseren van lezingen, workshops, een feest? Zeg het, in de Communiquékamer TWRC A223, open elke maandag tot donderdag van 10:30-16:00 en vrijdag van 10:30-14:30. Of E-mail: [email protected] Bezoek ook eens de internetsite: http://www.communique.utwente.nl.

Ideefiks

Ideefiks is op zoek naar bestuursleden. Interesse? Kom eens langs # Op dinsdag 20 april speelt Ideefiks een hoofdrol in de film Asterix en Obelix. De film begint om 7 uur. De kosten zullen f5 p.p. zijn # Zaterdag 29 mei is er in het kader van het lustrum een matinee. Heb je een sketch, een liedje of "alles mag" meld je aan bij Govert.

Inter-Actief

Het is inschrijftijd! Op onze kamer hangen nu drie inschrijflijsten: één voor een excursie naar Price Waterhouse Coopers (kijk maar eens in het werkvelddagmagazine) op 27 april, broodje bedrijf op 27 april. Deze keer komt CIM Solutions een leuk verhaaltje vertellen. Daarnaast kun je jeinschrijven voor een cursus procesarchitectuur bij Anaxagoras. Deze cursus duurt vier dagen (17-10 mei) en is bedoeld voor ouderejaars studenten. Het leuke is dat het ontzettend praktijkgericht is en dus erg leerzaam kan zijn! Daarnaast kun je je nog steeds inschrijven voor de bata, vooral vrouwen zijn

welkom! En in je postvakje heb je een inschrijflijst voor de TurboTrip (samen met TObias naar Berlijn) gevonden. Kortom: Inter-Actief bruist! Voor meer informatie bel 3756 of mail [email protected]

TObias

TObias feliciteert de Almanakcommissie met het resultaat van hard werken! De Almanak ziet er goed uit! # Nog iets meer dan een week en dan is het zover: de Batavierenrace...Het team van TObias en Communiqué (TOCOM) probeert in ere de eindstreep te halen # Schrijf vast in je agenda: Bonte Avond op 20 mei. Denk vast na voor iets leuks! # We zijn op zoek naar eerste- en tweedejaars voor de Kampcommissie. Er hangt een inschrijflijst op het mededelingenbord van TObias # Heb je zin om in de almanakcommissie te gaan? Geef je op in onze kamer. Natuurlijk kun je altijd langs komen voor informatie # Boekenverkoop is nu ook elke vrijdag. Dat jullie dat effe weten! # Informatie over activiteiten, kijk op: http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

ConcepT

Op 21, 22 en 23 mei vindt de RWS Betonkanorace plaats. Hiervoor zijn nog een aantal activisten nodig # In hetzelfde weekend organiseert IACES een exchange. Dit is de ultieme mogelijkheid om op gezellige wijze internationale contacten te leggen # Als je tijdens de introductie een doegroep wilt leiden, kun je je nog steeds opgeven hiervoor # We hebben JOU nodig voor de ConcepTueel-, de Almanak- of de Buitenlandreiscommissie # Als je het symposiumboek wilt bestellen, kun je dit aangeven op het formulier dat op het bord bij onze kamer hangt # Op onze kamer hangt een lijst met interessante beurzen en symposia, werp een keer een blik hierop! # En tot slot, alle aanmoedigingen voor ons Batavierenrace-team zijn van harte welkom! Voor vragen of informatie kom dan bij ons langs, mail: [email protected] of surf naar: http://www.student.utwente.nl/~Concept/.

Sirius

Het Bestuur van Sirius heeft in al zijn wijsheid besloten om haar residentie een grote schoonmaak te geven. Dit is in jaren niet gebeurd, komt dat zien! # Wie mee wil doen met de BATA op 23 april, kan zich aanmelden bij Sirius, er zijn nog ongeveer 5 plaatsen # De almamak commissie zoekt mensen die mee willen helpen om het succes van afgelopen jaar te overtreffen.

Isaac Newton

Vanmiddag is de commissie interesse borrel! Kom langs en laat je, onder het genot van een biertje, informeren over commissiewerk bij Newton # Er zijn nog mensen die hun galafoto's niet hebben opgehaald. Ook is er nog de mogelijkheid om foto's bij te bestellen # Je kunt je nog steeds inschrijven voor het Newton-symposium op 22 april. De titel van het symposium is: 'Weight watching, a new approach'. Ook zoeken we nog enkele dagcommissarissen # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Abacus

Deze week viert Abacus samen met de facutleit haar 30-jarig bestaan.Vandaag is de sportdag. Morgen is het symposium 'Beveiliging in Telematica'. Het begint om 10:45 in B209 in het TWRC-gebouw. Vrijdagavond is er een daverend feest in de vier jaargetijden. Zorg dat je een kaartje hebt zodat je dit feest niet hoeft te missen!# 24 April is de Bata444-race. De team-indeling is te vinden op de Abacus-homepage en op het Abacus-publikatiebord.# Heb je zin om in een leuke commissie te gaan, dan kan je altijd terecht bij de Abacuskamer.

Arago

Aanstaande zaterdag kunnen alle ouders van de eerstejaars spelen in ons EL/TN gebouw. De ouderdag happening brengt ons elk jaar weer leuke confrontaties. # In de pauze, volgende week, is er op maandag en dinsdag weer een film van de CuCo. In T4: Mercury Rising. # En woensdag is er dan echt het nieuwe Voorjaarssymposium 'Weer en Klimaat'. Met smart heeft menig student uitgekeken naar het symposium dat goed te volgen is voor eerste en tweedejaars. Inschrijven: http://www.arago.utwente.nl/comms/wek. Kom maar informeren. # Volgende week zaterdag loopt een Arago team mee met de batavierenrace. Als je nog graag wil meelopen, informeer even bij het bestuur. # Op dinsdag 27 april gaan we helemaal naar het Groninger museum. Naast de vaste collectie is er nu ook weer een zeer spraakmakende expositie van de amerikaan Larry Clark. De reiskosten worden gedeeltelijk via het excursiereglement vergoed. # Veel plezier komende week.

Scintilla

Voor de studenten die het nog niet weten; er is een actievelingenuitje. Scintilla organiseert samen met Holland Signaal Apparaten een niet te vergeten avond. Deze bestaat uit een etentje gevolgd door het bowlen op de banen van de Zegger.# Onze studiereis-deelnemers zijn na drie weken teruggekeerd uit het linksrijdende rijk # Heb je nog zin om mee te lopen met ons Batavierenteam 'Sparks Forever'? We hebben nog enkele plaatsen vrij!# Scintilla organiseert samen met Communiqué een borrel in de Tombe-borrelkelder op dinsdag 20 april i.p.v. 14e # 27 April presenteren alle commissies zich, heb je zin om wat te doen naast de studie, kom dan langs. Laat je beïnvloeden door de verschillende contactpersonen of gooi een pijltje darts tegen de nieuwe dart-commissie. Tevens kunnen ook de doegroepouders zich inschrijven voor de doegroepen van Intro 99.

Alembic

Op 19 april om 12.30 uur is er weer een ASOCT in CT 3520. Hierop wordt de kieslijst voor de studentenraad CT vastgesteld # Iedereen die nog geen jaarboek heeft opgehaald wordt uitgenodigd dit alsnog te komen doen # Er zijn nog (steeds) een paar plaatsen vrij in ons BATA-team, dus kom op! # 11 en 12 mei is er weer een OSTS excursie. Deze keer gaan we naar AKZO-Arnhem. Derdejaars en hoger kunnen zich vanaf volgende week inschrijven op het Alembic-bord.

Sport

CAFÉRACE'99

Doe mee met de 'CAFÉRACE'99', zeil-race voor studenten op 11 en 12 september '99. Met jaarlijks zo'n 100 studenten in 1 weekend het gezelligste begin van 't nieuwe collegejaar! Voor meer info: bel/mail Jon Otten (053-4895031 /[email protected]) of Jan-Willem Purmer (053-4305485 /[email protected]).

TC Ludica

De competitie is weer van start gegaan. Als je nog geen lid bent van Ludica is nu de kans om te komen kijken bij de grootste sportvereniging van de campus. De competitiedagen zijn de gezelligste van het jaar vanwege de volle banen, het volle paviljoen en de volle glazen (na afloop en voor sommigen tijdens of voor het spelen). Voor vragen betreffende Ludica bel Richard Beumer: 4358234!!! Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com.

Sportraad

Wij winnen de bata, jij een zomerjack. Nou ja, de hele bata? Het Universiteitsklassement kunnen we wel winnen. Maar de vraag is wel met welke tijd het Utopics/UT-team in de prijzen gaat vallen. Als je die nou juist voorspelt op de website van Utopics, www.utopics.nl dan win je een zomerjack van het UT-team. Om je te helpen staan de universiteitstijden van de afgelopen jaren er al bij. De bata is dit jaar wel 600 meter langer trouwens. Kijk op de website onder het kopje nieuws. Voor meer informatie over sport op de Campus en de Sportraad bel, mail of kom bij ons langs, Sportraadkamer Sportcentrum Drienerlo te Enschede, tel. 053-4891144, e-mail: [email protected] Surf ook eens langs de Sportraad op http://snt.student.utwente.nl/~sportraad/.

Volleybal: gezocht dames 1e en 2e klasse

Harambee is voor komend jaar op zoek naar volleyballers van alle niveaus, maar in het bijzonder naar volleybalsters met 1e of 2e klasse niveau. Ben jij geïnteresseerd om volgend jaar te gaan volleyballen, neem dan contact op met Tjeerd Smit (4306888), Aldert Doornbos (4332967) of mail naar Harambee ([email protected]), dan wordt je uitgenodigd om een keer mee te trainen.

Eigen toernooi Cabezota

Komend weekend houdt handbalvereniging Cabezota haar eigen toernooi. Het wordt een groots weekend met 2 dagen handbal en een groot feest in de Vestingbar op zaterdagavond. Het zal gehouden worden in het sportcentrum en iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken.

Universiteit Twente kampioenschappen badminton

Op zaterdag 8 en zondag 9 mei worden in het sportcentrum van de Universiteit Twente de Bram Boes Universiteit Twente kampioenschappen georganiseerd door D.B.V DIOK. Alle studenten en medewerkers die aan de UT verbonden zijn, worden uitgenodigd om aan dit (gezellige) toernooi mee te doen. Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers Ladder systeem, waardoor alle deelnemers vaak en tegen een gelijkwaardige tegenstander kunnen spelen. Inschrijfformulieren zijn te vinden op de DIOK-bus in het sportcentrum of bel Alex (4304753) of Lotty (4309016) om je in te laten schrijven. Inschrijven kan tot en met 26 april.

Trainen bij KRONOS

Tijdens het paasweekend heeft al weer de zoveelste stapavond van het jaar plaatsgevonden, deze keer bij Tartletos in Wageningen. Dit alles betekent niet dat er niet getraind wordt. Met de Batakriebels in de onderbuik worden duurlopen en intervals in een vlot tempo afgewerkt. Ook vond zondag de Hoge Lage Torenloop plaats welke een groot succes was! Wil je je techniek eens bij laten schaven door een van onze deskundige trainers? Train gewoon een keer mee, en proef de sfeer bij de lappers of de sprinters van D.A.V. KRONOS! Info op http:/snt.student.utwente.nl/~kronos. Trainingstijden: -ma,krachthonk/sporthal II, 16:30 uur; -di, sintelbaan UT, 18:00 uur; -wo, sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; -do, FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; -za/zo, duurloop. Informatie: Er

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.