INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 18 februari 1999. Het CvB heeft besloten: -in te stemmen met polsing van de door de faculteit CT beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Reactieve Scheidingen. -de heer prof.dr. W. van Rossum met ingang van 1 maart 1999 te benoemen tot hoogleraar Commercieel Management & Marketing in het bijzonder Innovatiemanagement; het betreft e

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 18 februari 1999. Het CvB heeft besloten: -in te stemmen met polsing van de door de faculteit CT beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Reactieve Scheidingen.

-de heer prof.dr. W. van Rossum met ingang van 1 maart 1999 te benoemen tot hoogleraar Commercieel Management & Marketing in het bijzonder Innovatiemanagement; het betreft een aanstelling van 0,8 fte; de benoemingsperiode is voor onbepaalde tijd.

-de heer ir. L. Koster onder dankzegging te ontheffen van zijn benoeming als bestuurslid van het CSTM; tevens besluit het College de heer drs. H. Steegenga te benoemen tot bestuurslid van het CSTM.

-tot vaststelling van de notitie inzake de afstudeerfondsen (evaluatie gebruikers afstudeerfondsen en financiële ontwikkeling afstudeerfonds) en deze informatie ter beschikking te stellen aan de CSR.

-het Meerjarenbeleidsplan Arbo- en Milieuzorg Universiteit Twente 1999-2002 definitief vast te stellen.

-het rapport van de Projectgroep Cultuur Dienstverlening en de daarin opgenomen aanbevelingen als grondslag te nemen voor een nieuwe werkwijze in de aansturing van de diensten en in de aanpak van strategische beleidsvoorbereiding, één en ander in samenhang met structuurverandering van de diensten. Dit besluit impliceert tenminste de volgende concrete aanpassingen: - instellen van een overleg van de directeuren van de (cluster)diensten onderling en van het college met directeuren van de (cluster)diensten; - meer prestatiegericht werken met bedrijfsplan en managementinstructie; - werken met een planning- en controlcyclus (waar een verantwoordingsoverleg onderdeel van uitmaakt); - meer uitgewerkte planning en co÷rdinatie van strategisch belangrijke projecten conform het Instellingsplan en meer projectmatig werken (strategisch A4); - expliciteren van klant-leverancier-relatie met leverantie-afspraken en bekostigingsopzet per product(groep), die per dienst kunnen verschillen; - aanscherpen van de activiteiten van het project visitatie diensten door het invoeren van een meer systematische kwaliteitszorg en wijziging van de opdracht en samenstelling van de commissie visitatie diensten; - cultuurverandering wordt aangepakt op twee niveaus; instellingsniveau (College van Bestuur en directeuren) en dienstniveau; - een management development aanpak is een motor in het proces van verandering werkwijze en cultuur. Tevens besluit het college om de in hoofdstuk 7 van het rapport samengevatte veranderingen in taken en werkwijze voor de verschillende organisatorische eenheden door te voeren en verzoekt de procesmanager om de implementatie van de genomen besluiten verder te begeleiden.

-tot het vaststellen van de notitie Major/Minor: en de daarin vervatte Bestuurlijke criteria (voorgenomen besluit), legt deze ter instemming voor aan de CGV en zendt deze ter informatie aan de decanen van de faculteiten.

d.d. 4 maart 1999. Het College van Bestuur heeft besloten: -de heer dr. H.G. Bijker te benoemen tot hoogleraar Veranderingsmanagement in de Gezondheidszorg voor een periode van vijf jaar, ingaande 1 maart 1999; de omvang van de benoeming is 0,2 fte.

-de heer dr. H.J. Schneider te benoemen tot hoogleraar Maatschappij en Strategie in de Gezondheidszorg voor een periode van vijf jaar, ingaande 1 maart 1999; de omvang van de benoeming is 0,2 fte.

-de notitie "Telematica in het Onderwijs" definitief vast te stellen.

--geen specifiek beleid te formuleren voor hoog opgeleide werklozen; - voor langdurig werklozen op het laagste niveau een inspanningsverplichting voor de UT vast te stellen van 1% van het totale personeelsbestand, zijnde 25 additionele arbeidsplaatsen; - de secretaressepool uit te breiden met de doelgroep herintreders en voor deze doelgroep 5 deeltijd arbeidsplaatsen van minimaal 20 uren per week te creÙren (voor 1999 te financieren uit het te verwachten overschot van deze secretaressepool); - de dienst P&O op te dragen het College medio 1999 nader te informeren over de voortgang terzake (mede met het oog op de financiering van de kosten voor de jaren 2000 en volgende). De COR en het OPUT jaarlijks te informeren over de resultaten van het beleid.

-het reorganisatieplan voor de clusters DSZ/Campus en Facilitair Bedrijf goed te keuren en voor advies voor te leggen aan de COR; desgewenst de CGV. CvB zal OR Campus en ORgd het reorganisatieplan ter informatie toezenden.

-de huidige Regeling Ondersteuning Topsporters een permanent karakter te geven en verzoekt de CSR hiermee in te stemmen.

-de Regeling Garantiebeurzen Eerstejaars Studenten te continueren voor het studiejaar 1999/2000 en de CSR te verzoeken hiermee in te stemmen.

-tot instelling van een BAC voor de benoeming van een wetenschappelijk directeur voor het onderzoekinstituut TIM. Deze BAC bestaat uit de decaan van de faculteiten WB, TN, CT en TW, een lid van het college en een secretaris zijnde een directeur bedrijfsvoering of personeelsadviseur. (Kenmerk 307.314)

-Het College heeft de onderwerpen vastgesteld die het naar verwachting kan aanbieden voor de overlegvergaderingen met de COR, CSR en CGV van 6 april en 18 mei 1999 en informeert het Dagelijks Bestuur van COR, CSR, CGV hierover.

Sluiting bibliotheek VOK

De bibliotheek van de afdeling VOK (CT 1810) is gesloten van donderdag 11 maart tot maandag 29 maart.

OPUT-vergadering d.d. 3 maart 1999

-Regels voor inschaling en loopbaanontwikkeling. Het OPUT stemt in met de regels voor inschaling en loopbaanontwikkeling. Met deze regels wordt de reeds bestaande praktijk geformaliseerd voor inpassing in een bepaalde salarisschaal van nieuwe medewerkers van de UT. De regels voor loopbaanontwikkeling geven aan hoe en uiterlijk wanneer, doorstroming naar hogere schalen plaats kan vinden. Ook dit is een formalisering van een reeds bestaande praktijk.

-Reorganisaties/organisatieveranderingen. In de OPUT-vergadering is gesproken over de clustering van de diensten, de clustering van de faculteiten en de kanteling van de instituten. Er zijn m.b.t. gestarte of lopende reorganisaties geen meldingen in de zin van de reorganisatieprocedure gedaan.

-Herbezetting. Vastgesteld is dat het OPUT krachtens het principeakkoord "Seniorenbeleid en ADV" instemmingsbevoegdheid heeft t.a.v. de ADV-invulling en de herbezetting van arbeidsplaatsen. Het door het college verschafte overzicht van de herbezetting bij de eenheden geeft het OPUT echter onvoldoende inzicht in de herbezetting. Afgesproken is dat er een aangevuld overzicht wordt opgesteld en dat enkele eenheden om nadere informatie zal worden gevraagd. Bij toekomstige begrotingen zal de verdeling van de herbezettingsgelden kritisch worden bekeken in het licht van de gerealiseerde herbezetting.

-De volgende OPUT-vergadering is op 14 april 1999.

Wetenschapswinkel UT

Bij de Wetenschapswinkel UT kun je winkelend wijzer worden! Voor studenten van verschillende studierichtingen hebben wij diverse projecten in de aanbieding. Je kunt er behalve de nodige praktijkervaring ook studiepunt(en) en wat geld mee verdienen. Onze klanten zijn non-profitorganisaties, startende ondernemingen en midden- en kleinbedrijf. Wil je liever bij het werk van de winkel betrokken raken door deel uit te maken van een commissie? Ook dat is geen probleem. Wij kunnen onder andere nog studenten gebruiken bij de Redactie van de Wetenschapskrant. Bel voor informatie over de werkzaamheden coördinator Dick Schlüter, tel. 4891135 of kom even langs in de Vrijhof, kamer 207. Wij kunnen jullie in de Vrijhof ook gemakkelijk informeren over de doorlopende stroom projecten die wij in portefeuille hebben. Je kunt ons ook mailen; [email protected] of 'bezoeken' op onze website; http://twenteweb.nl/wewi/.

Interactief zelfstudiemateriaal

Op maandagmiddag 12 april organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een studiemiddag voor docenten over de didactische eisen die je moet stellen aan zelfstudiemateriaal. Vooral bedoeld voor docenten die overwegen een syllabus te gaan samenstellen of te verbeteren. Van 13.30-16.30 uur in de cursuszaal van het OC. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Aanmelding: per telefoon (2050), via email ([email protected]) of via Internet (http://www.oc.utwente.nl zie onder cursussen). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden tot 26 maart.

'Vredesdagen' onder de loep

Ook dit jaar worden, van 22 tot 27 maart, de Universitaire Vredesdagen georganiseerd. Een week lang worden diverse bijeenkomsten en activiteiten ontplooid om de studenten, onderzoekers en medewerkers van de UT te laten nadenken over vrede en geweld in wereld en samenleving. Voor de toekomst wil de Commissie UVD het draagvlak voor deze activiteiten vergroten. Een evaluatie van de Vredesdagen van dit jaar kan wellicht leiden tot enkele concrete en goed uitvoerbare aanbevelingen. Allerlei aspecten van de Vredesdagen moeten worden bekeken: de publiciteit, het animo, de waardering en de inhoud van de activiteiten enzovoorts. Welke 'geëngageerde' (TCW-)student met een nuchtere onderzoeksvisie, legt de activiteiten van de Universitaire Vredesdagen onder de loep? Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

Tijdschema verkiezing centrale studentenraad (1999)

(conform reglement voor de centrale studentenraad van de Universiteit Twente d.d. juni 98). Vaststelling peildatum op 17 februari 1999. Peildatum ter vaststelling van het kiezersregister (art. 6.2 v.r. CSR): woensdag 24 maart. Openbaarmaken van het kiezersregister (UT-nieuws) (art. 8.1): donderdag 25 maart 99. Kiezersregister ter inzage mogelijkheid bezwaar aan te tekenen (art. 21.1.a.): vrijdag 26 maart t/m donderdag 1 april 99. Verkiezingscommissie beslist over aanvragen tot verbetering (art. 21.2.): woensdag 7 april 10.00 uur. Periode kandidaatstelling (art. 8): dinsdag 13 april t/m vrijdag 23 april. Formulieren hiervoor zijn te krijgen bij de secretaris van de centrale verkiezingscommissie, Patricia Kuiper, kamer 500 BB-gebouw. Onderzoek kandidatenlijsten (art. 9 en art. 21.1b): maandag 26 april 10.00 uur. Mogelijkheid tot verbetering van de kandidatenlijsten (art. 9): maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 17.00 uur. Verkiezingscommissie beslist over geldigheid van de kandidatenlijsten (art. 9): maandag 10mei 10.00 uur. Openbaarmaking kandidatenlijsten (art. 9.3.)(publicatie UT-nieuws): donderdag 20 mei 99. Verzending stembescheiden (art. 11): uiterlijk dinsdag 25 mei. Verkiezingen (art. 16): donderdag 10 juni. Vaststelling verkiezingsuitslag (art. 17 en art. 21.1c): donderdag 10 juni.

Promoties

ir. F.J.Dijksterhuis (WMW) over 'Lenses and waves; Christiaan Huygens and the mathematical science of optics in the 17th century', 1 april, 15.00 uur, BB2.

ir. G.R. Langerijs (EL) over 'An integrated sensor system for monitoring washing processes', 8 april, 15.00 uur, BB2.

mevrouw ir. A.A.M. Wognum (TO) over 'Strategische afstemming en de effectiviteit van bedrijfsopleidingen', 9 april, 15.00 uur, BB2.

ir. F.A.J. Ruffini (T&M) over 'Production system design', 9 april, 16.45 uur, BB2.

Phan Le Kim (EL) over 'CoCrTa thin films for recording media: structures, magnetic properties and time-dependence effect', 15 april, 15.00 uur, BB2.

mevrouw ir. J.C. Kerssens - van Drongelen (T&M) over 'Systematic design of R&D performance measurement systems', 16 april, 15.00 uur, BB2.

ir. P.M.M. Schrooyen (CT) over 'Feather keratins, modification and film formation', 23 april, 13.15 uur, BB2.

ir. E. van Dop (EL) over 'Multi-sensor object recognition: the case for electronics recycling', 23 april, 15.00 uur, BB2.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Kom bij Integrand langs voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl

Heb je misschien zin in een jaartje bestuur, ga dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected]

Sluiting bibliotheek VOK

De bibliotheek van de afdeling VOK (CT 1810) is gesloten van donderdag 11 maart tot maandag 29 maart.

BSK

Interdisciplinair project Bestuurskunde (178513)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: het college in week 12 op vrijdag het 3e/4e uur wordt verplaatst van TWRC B-209 naar TWRC C-238. Dit ivm met de voorlichtingsdagen.

Algemene bestuurssociologie II (176004)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: De werkcolleges in week 12 voor groep 2 worden gegegeven op donderdag het 1e/2e uur in CT-3522.

Algemene bestuurssociologie II (176004)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: De werkcolleges in week 12 voor groep 1 worden gegegeven op vrijdag het 1e/2e uur in CT-3520.

Economie van zorgsystemen in Europa (173025)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college in week 12 op vrijdag het 1e/2e uur komt te vervallen.

Transformatieprocessen in Centraal- en Oost Europa (173715)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college in week 12 op vrijdag het 3e/4e uur komt te vervallen.

Algemene bestuurssociologie II (176004)

Voor D1 studenten BSK. Bij deze willen we een aantal zaken in verband met de collegereeks ABSII bij jullie onder de aandacht brengen: Maandag 22 maart 1999 start de collegereeks met het eerste hoorcollege; In het eerste hoorcollege wordt de opbouw van deze collegereeks toegelicht; Voor dit vak zijn een reader 'Algemene bestuurssociologie II' (pro-nr.:25644) - verkrijgbaar bij de U-Take - en het boek 'The study of social problems', van Rubington en Weinberg (zie de studiegids) verplicht; In de reader bij dit vak staan discussievragen genoemd. Voor elk werkcollege dienen jullie de discussievragen te maken. Ook voor het eerste werkcollege staan discussievragen in de reader; Ook de leerdoelen en de opbouw van de eindbeoordeling staan in de reader. De deelname aan de werkcolleges telt mee voor de eindbeoordeling; In jullie eerste studiejaar is door BOZ-BSK een vaste indeling voor werkcolleges gemaakt. Om de aantallen studenten redelijk te verdelen dienen jullie te houden aan die indeling. Je aanwezigheid bij de werkcolleges wordt aan de hand van die vaste indeling getoetst.

Afstudeeropdracht bij KPMG te Den Haag

Voor D3 studenten BSK. Een vergelijking tussen een aantal steden op het gebied van de stedelijke vernieuwing. De Marktgroep Overheid & Non Profit van KPMG in Den Haag houdt zich onder meer bezig met vraagstukken die verband houden met stedelijke vernieuwing. Men zoekt vanaf september 1999 een afstudeerder die zich wil verdiepen in een aspect van stedelijke vernieuwing. In overleg zal worden bepaald welk aspect dit wordt. Op dit moment studeert een BSK-studente af op de gevolgen van een aantal ontwikkelingen op de gemeentelijke organisaties. KPMG verwacht dat de afstudeerder naast het uitvoeren van de afstudeeropdracht een (beperkte) bijdrage levert aan de lopende opdrachten, die over het algemeen in het verlengde liggen van de eigen opdracht. Voor meer informatie: Stagebureau BSK, TW/RC-kamer C-105a, tel. 053 - 489 3240 (alleen 's ochtends).

Persoonlijk college en tentamen overzicht!

Voor alle studenten BSK. De internetpagina's colleges en tentamens zijn vernieuwd. Het is nu mogelijk meervoudige selecties te maken; maw je kunt je eigen 'persoonlijk' college of tentamen overzicht samenstellen! Zie BSK homepagina onder actueel of onderwijs.

Afstudeercolloquia

Iris Hinnen over 'De organisatie doorlopen.' Een onderzoek naar de oorzaken van vertragingen in de doorlooptijd van jeugdzaken bij het arrondissementsparket Utrecht, 19 maart 1999, 14.30 uur, BB-6.

Annemarie Mulder over 'MPO als innovatie.' Een case-study naar de actoren rond het EcoDesignproject van het innovatiecentrum, 19 maart 1999, 15.45 uur, BB-5.

Economie van de infrastructuur (173050)

Voor D2/D3 studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: Doordat het college van karakter veranderd is, vervalt het schriftelijk tentamen zoals dat verroosterd is voor 1 juli 1999. Daarvoor in de plaats moet een werkstuk en samenvatting worden ingeleverd. Indien in tweede aanleg dit werkstuk onvoldoende blijft, is er op 20 augustus 1999 de mogelijkheid, bij wijze van herkansing, een schriftelijk tentamen te doen.

Wijzigingen colleges 3e trimester

Voor alle studenten BSK. Gezien de vele college wijzigingen verzoeken wij alle studenten dringend een nieuw overzicht te maken van het 3e trimester via de 'vernieuwde' internetpagina colleges (zie BSK homepagina onder aktueel of onderwijs)!

Vacature bij het IWA in Zwolle

Voor D3 studenten BSK. Het Instituut voor Werkloosheids- en Achterstandvraagstukken (IWA) in Zwolle zoekt een Junior Consultant. De Junior Consultant voert werkzaamheden uit ten behoeve van externe opdrachtgevers binnen het private- en publieke domein van arbeid, arbeidsmarkt en sociale zekerheid op het terrein van onderzoek, organisatie beleidsontwikkeling, instrumentontwikkeling, kennisopleiding en vaardigheidstrainingen. Voor meer informatie: stagebureau BSK, TWRC-kamer C-105a, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Vacature bij ETIL B.V. te Maastricht

Voor D3 studenten BSK. ETIL bv richt zich met haar onderzoek & adviesdiensten op de woon-, werk- en leefsituatie in de provincie Limburg. Deze diensten worden verricht vanuit een brede, sociaal-maatschappelijke invalshoek. ETIL bv maakt onderdeel uit van de Universiteit Maastricht. Het bedrijf kent drie functionele units: Economie & Arbeidsmarkt, Ruimtelijke Economie en Informatievoorziening. De werksfeer wordt gekenmerkt door een klantgerichte benadering, dit gecombineerd met een grote collegiale betrokkenheid van iedereen bij het totaal van de werkzaamheden. Momenteel werken er bij ETIL 18 personen. In verband met de uitbreiding van de unit Economie & Arbeidsmarkt zoekt ETIL een onderzoeker/adviseur. Taken: zelfstandig dan wel in samenwerking verrichten van sociaal-economisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld op het terrein van bevolking, arbeidsmarkt en economische structuur, geven van advies, onderhouden van externe contacten die samenhangen met de onderzoeks- en advieswerkzaamheden, acquisitie van nieuwe opdrachten. Sollicitatiebrieven voor 21 maart versturen. Voor meer informatie: Stagebureau BSK, TWRC-kamer C-105a, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Wetenschapswinkel UT

Zie mededeling 'algemeen'.

Integrand Twente

Gezocht student(e) BSK voor opzetten van een geïntegreerd milieuzorgsysteem o.b.v. ISO 14000. Duur: min. 3 mnd. Ref: G677.

CT

D-examen geslaagden d.d. 10 maart 1999

Barsema, J.N., Groningen; Brandsma, E.J.R., Renkum; Dijk, mw. W. van, Barneveld; Geijsen, N.F., Laren; Graaf, D.W. de, Soest; Hendrickx, T.L.G., Warmenhuizen; Janssen, mw. M.G.N., 's-Gravenhage; Lemm, S.P.W.M., Den Bosch; Lutters, D.L., Denekamp; Marle, W.J. van, Delft; Meer, D.W. van der, Sneek; Meesters, N.G., Smilde; Pohlmann, A.G.M., Zwolle; Putten, mw. I.C. van, Medemblik; Saegher, P.T. de, Hilversum; Wessels, D., Holten.

Materiaalkundig structuuronderzoek (MSO) (133516/15)

Voor studenten D2/D3 CT/TN. Zie mededeling TN.

EL

Roostercorrecties Practicum ASIC Design (122247)

Om alle 5 zittingen van Module 4 op aangesloten weken te kunnen houden, is het rooster gewijzigd. De zitting van Groep 1 (Groep 1+2a in het rooster) op dinsdagochtend 27 april 1999 wordt verplaatst naar dinsdagochtend 25 mei. De zitting van Groep 2 (Groep 2b+3 in het rooster) van donderdachochtend 29 april vervalt. Zo hebben beide groepen 5 zittingen in het eerste blok van het trimester en 5 in het tweede blok. De zitting van de HTS-groep op vrijdagochtend 25 juni vervalt. Studenten die door deelname aan de Scintilla-studiereis zittingen van het practicum missen, moeten zelf vooraf afspraken met hun begeleiders maken om te bezien hoe de gemiste zittingen kunnen worden ingehaald.

Roosterwijziging Micro-elek., transd. en microsyst. (122832)

Het college op maandag 29 maart in week 13 (5/6/7e uur) wordt met een uur verlengd en vindt plaats in WB HAL IV 204. Het college van op vrijdagochtend 26 maart in week 12 (3/4e uur)is het 1e t/m het 4e uur en vindt plaats in WB HAL V 112.

D-voordrachten

H. El Allali (Leerstoel TSS) over 'Studies on how analog signal transport along the wavelength channels (through a.o. multi-wavelength optical amplifiers and RF optical transmitters and receivers) impacts the system architecture, and how it can phisically realised. It also entails practical implementation and evaluation of some key analog system functions, 24 maart 1999, 16.00 uur, INF gebouw, Demozaal HL204, Hal B.

S. de Bont (Leerstoel S&S NT) over 'On the Measurement of Coronary Blood Flow from Angiocardiograms', 25 maart 1999, 16.10 uur, El/TN gebouw, zaal T4.

Stagevoorlichting

Stage voorlichting met een vleugje voorlichting 'Studeren in het buitenland', 24 maart 1999, 15.45 tot ruim 17 uur, EL/TN T4. Willemien Wallinga-de Jonge, Op stage in het kader van de opleiding Elektrotechniek: bij voorkeur in het buitenland. Ook studeren in het buitenland is mogelijk. Johan Ditmar, Op stage bij Xilinx, San Jose, CA, USA, 1998, 'Non-volatile memory' en 'In het buitenland studeren, aan de KTH, Stockholm, Zweden, 1997'. Bas de Kruif, Op stage bij de University of Osaka, Osaka, Japan, 1998, 'Automatic docking of ships'. Niels Posthuma, Een stage bij Philips Semiconductors, Telecom Product Group, Zurich, Zwitserland, 'Development of test support software functions'. Verdere beantwoording van vragen. Informatie bij: Dr. Willemien Wallinga-de Jonge, stagecoördinator faculteit Elektrotechniek, kamer EL/TN B1132, tel. 053 489 27 63, e-mail [email protected], homepage http://www.el.utwente.nl/onderwijs/stage.

Integrand Twente

Gezocht student(e) EL voor de ontwikkeling van een verbeterde besturingseenheid en bijbehorende software. Duur: 1,5-12 mnd. Ref:G675.

INF/BIT

Vertalerbouw (211035)

Bovenstaand college van donderdag 25 maart 1999 het 5e en 6e uur wordt i.v.m. de voorlichting verplaatst naar BB-6.

Kantoorautomatisering (237110)

Voor BIT D1-studenten. De verroostering van de hoorcolleges voor het vak Kantoorautomatisering is gewijzigd. De hoorcolleges vinden plaats op donderdag het 1e en 2e uur in de weken 13 t/m 17 en op dinsdag het 5e en 6e uur in de weken 20 t/m 22. De hoorcolleges in week 12 en 23 komen te vervallen.

Afstudeerrichtingen INF

Voor INF-P studenten. De opleiding Informatica kent voor de generatie 1998 twee afstudeerrichtingen, Technische informatica en Telematica. In het tweede studiejaar beginnen de programma's uit elkaar te lopen. Over de inhoud van de afstudeerrichtingen en de gevolgen van de keuze vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats op 22 maart 1999 om 15.45 uur in CC2. Studenten die kiezen voor de afstudeerrichting Telematica moeten dit ruim vóór het tweede jaar, namelijk vóór 1 april bekend maken bij BOZ-INF. Heb je vóór 1 april niets doorgegeven aan BOZ dan word je ingedeeld bij de afstudeerrichting Technische Informatica.

Afstudeerrichtingen BIT

Voor P-studenten BIT (generatie 1998). De opleiding BIT kent voor de generatie 1998 twee afstudeerrichtingen, IT & Bedrijfskunde (IT&BK) en IT en Gezondheidszorg (IT&GZ). In het tweede studiejaar beginnen de programma's uit elkaar te lopen. Over de inhoud van de afstudeerrichtingen en de gevolgen van de keuze vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats op 1 maart 1999 om 11.40 uur in CC-4. Studenten die kiezen voor de afstudeerrichting IT&GZ moeten dit ruim vóór het tweede jaar, namelijk vóór 1 april bekend maken bij BOZ-INF. Heb je vóór 1 april niets doorgegeven aan BOZ dan word je ingedeeld bij de afstudeerrichting IT&BK.

D-voordrachten INF

C.W. van den Ende over 'Refactoring Class Diagrams using Variation Points', 19 maart 1999, 15.30 uur, INF-L204 (demozaal).

L. van der Meulen over 'Investigation of Java virtual machines and their performance on different Platforms', 26 maart 1999, 14.00 uur, TW-C238.

Discrete wiskunde en inleiding algebra (151055)

Dit hoorcollege wordt op woensdag 21 april 3+4 eenmalig verplaatst van BB 1 naar CC 2.

Integrand Twente

Gezocht student voor opdrachten op het gebied van Workflow, internet en/of object oriented ontwikkeling. Duur: i.o. Ref: G688.

Voortgezette Grafentheorie (152051)

Voor D3-studenten TW, INF/BIT. Zie mededeling TW.

KASTA-case (180052)

In aanvulling op eerdere mededelingen in UT-nieuws: Voor: TBK-D1 herhalers, BIT-herhalers. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Bureau Onderwijszaken CT&M gesloten

Op vrijdag 19 maart is BOZ CT&M gesloten. In dringende gevallen kun je je die dag wenden tot BOZ TBK, tel. 3516.

Presentaties ID-blok D2 Verkeer en Vervoer (222330)

Voor CT&M. De presentaties voor het ID-blok D2 Verkeer en Vervoer op 19 maart a.s., 12.00-17.00 uur, vinden plaats in WB Z-124.

Colloquia

Chris Stolker over 'Effecten van een zandvang op de grootschalige morfologie en de waterstanden in de Oude IJssel en de Aa-Strang', 19 maart 1999, 15.30 uur, WB N105.

M.A. Grimberg over 'De 'Spatial Modeling Environment'als paradigma en technologie voor de ontwikkeling van landschap simulatie modellen. Een gevalstudie naar een hydrodynamisch module voor een marien ecosysteem model', 29 maart 1999, 15.45 uur, WB Z-122.

Michiel van Leersum over 'Ontwerp en implementatie van een prestatiemeetsysteem ter ondersteuning van continue verbetering, in de ATO INDUSTRIAL van Philips Semiconductors te Nijmegen', 1 april 1999, 15.45 uur, BB4.

Ilja de Wolf over 'Kwaliteitsaspecten bij infiltratie van afstromend hemelwater', 1 april 1999, 15.45 uur, Bastille, filmzaal Vestingbar.

Doegroepleiders Introduktie 1999

Voor TBK. I.v.m. de eerstejaars introduktie 1999 worden er doegroepleiders gevraagd. Voorwaarde is dat je een groep eerstejaars de gehele introduktieperiode (17 t/m 25 augustus) begeleiding kunt bieden. Opgeven kan t/m 26 maart op een lijst bij BOZ. Per groep dien je de namen en adressen van minimaal 2 personen op te geven en eventueel de vereniging van waaruit je werft.

Inleveren sleutels projectkamers ID-blok D2 V&V en Wh&M

Voor CT&M. De sleutels van de projectkamers die in het derde trimester zijn gebruikt voor de vakken ID-blok D2 Verkeer en Vervoer en ID-blok D2 Waterhuishouding en Milieu moeten uiterlijk maandag 22 maart zijn ingeleverd bij Bureau Onderwijszaken CT&M. Het inleveren van deze sleutels gebeurt nog op de 'oude' manier.

Inleveren sleutels Ontwerpproject Verkeer en MT&O I

Voor CT&M. De sleutels van de projectkamers die in blok 4 door CT&M-studenten zijn gebruikt voor de vakken Ontwerpproject Verkeer en MT&O moeten worden ingeleverd op woensdag 24 maart a.s.. Iedere groep ontvangt een brief waarin het exacte tijdstip van de oplevering van de kamer en het inleveren van de sleutel staat vermeld. Ook hangt er een overzicht op het mededelingenbord in de hal bij BOZ CT&M. Op het aangegeven tijdstip zal de zalenbeheerder van het WB-gebouw, dhr. Bevers, de projectkamer controleren op eventuele schade. Van elke projectgroep moet minimaal één persoon bij de oplevering aanwezig zijn. De gebruikers van de kamers worden geacht de kamer voor de oplevering schoon te maken. Schoonmaakmiddelen zijn (gratis) verkrijgbaar op kamer WB C-107 (naast de receptie van WB).

Stage eerste trimester '99/'00

CT&M-studenten die in het eerste trimester van het studiejaar '99/'00 op stage willen, dienen zich aan te melden vóór 1 april a.s. Aanmeldingsformulieren zijn af te halen bij Bureau Onderwijszaken CT&M. Het is de bedoeling dat je zelf via Bureau Onderwijszaken CT&M in de eerste helft van april een afspraak maakt met de stagecoördinator, mw. Rinket.

Zaalwijziging Information management engineering

Voor D3 TBK. De hoorcolleges voor Information Management Engineering worden gegeven op dinsdag het 1e en 2e uur, in BB 7 i.p.v. BB 109. Dit geldt voor het gehele 3e trimester.

Wijziging college Begroten, budgetteren en kosten beheersen

Voor CT&M D2. De hoorcolleges voor Begroten, budgetteren en kosten beheersen in de bouw beginnen in week 13 i.p.v. week 12 en worden gegeven op donderdag het 1e en 2e uur in BB7.

Gezocht: student-assistant(e) voor ConcERT

Voor TBK D1/ D2 studenten. De vakgroep Technologie & Organisatie zoekt een student(e) die allerlei werkzaamheden voor het onderzoeksprogramma ConcERT (Concurrent Engineering Research Twente) gaat verrichten. De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit: het schrijven van een nieuwsbrief, het bijwonen en verslagleggen van bijeenkomsten "Students in ConcERT" en het (verder) opzetten van een informatiedienst. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Manon van 't Reve (4893480).

Practicum Prognosetechnieken (182074)

Dit vak bestaat uit een hoorcollege en een verplicht practicum. Dit practicum is verroosterd op dinsdagmiddag 15.45-17.30 uur in BB204 vanaf week 13. Inschrijven voor dit practicum kan op het eerste hoorcollege in week 12.

Voor TBK D2, L-stroom. Het vak wordt afgesloten met een individueel te maken toets die wordt afgenomen in BB204. Aan deze toets mag men alleen deelnemen als alle practica zijn gevolgd. De toets kan eenmaal herkanst worden. Indien beide toetsen onvoldoende worden gemaakt, dan moet volgend studiejaar het practicum opnieuw gevolgd worden. Studenten die het oude vak Prognosetechnieken hebben gevolgd, maar nog niet hebben afgerond, krijgen geen vrijstelling voor het volgen van dit practicum. Ook voor hen is dit practicum dus verplicht. Nadere informatie over het vak volgt op het eerste hoorcollege.

Voorlichting Internationaal Management (188048)

Voor TBK D2/D3. Op woensdag 25 maart, 5/6e uur wordt in BB-5 een voorlichting gehouden voor het vak Internationaal Management. Dit vak is een verplicht onderdeel voor D2/D3 studenten van het nieuwe curriculum. Het vak wordt aangeboden in de vorm van begeleide zelfstudie. Dit betekent dat, afgezien van bovenstaande voorlichting, er geen hoor- of werkcolleges zijn. Afronding van het vak vindt plaats middels drie opdrachten, die af te halen zijn bij het secretariaat van de VOK (CT 1809). Voor meer informatie over dit vak kan contact opgenomen worden met Mirjam Walbeek, tel. 3534, CT 1805.

Internationaal Ondernemen (188014)

Voor TBK D3. Dit college gaat uitgebreid in op de verschillende internationalisatiemogelijkheden en op de organisatorische en technologische gevolgen die daarmee gepaard gaan. Het eerste college vindt plaats op donderdag 25 maart, 5e/6e uur en wordt gegeven in WB, Hal V 112 (in tegenstelling tot wat op het rooster vermeld staat!). Voor meer informatie over dit vak kan contact opgenomen worden met Stephan Maathuis, tel. 3544, CT 1789

Wetenschapswinkel UT

Zie mededeling 'algemeen'.

Afstuderen bij ConcERT

Voor TBK/CT&M en BIT D3. Afstuderen bij ConcERT: bijeenkomst 19 maart 1999, 10.30-12.30 uur, BB6. Denk je erover om (binnenkort) te beginnen met afstuderen op het gebied van bijvoorbeeld produktontwikkeling, kennismanagement, concurrent engineering of projectmanagement? Dan ben je van harteuitgenodigd om de eerstvolgende 'Students in ConcERT'bijeenkomst bij te wonen op 19 maart aanstaande in BB6, van 10.30 tot 12.30. Op 19 maart zullen er twee student-presentaties zijn. Allereerst zal Martijn van Veldhuizen verslag doen van zijn afstudeeropdracht bij Tauw naar de rol van taakgroepen bij het verhogen van de effectiviteit van het innovatieproces, waarvan de centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kan Tauw de taakgroepen het beste samenstellen en implementeren zodat ze bijdragen aan het verbetern van de prestaties van het innovatieproces. De tweede presentatie is van Wouter G. Hietkamp. De titel van zijn afstudeeropdracht is "Het verbeteren van de communicatie bij de O&K-afdeling van Den Oudsten Bussen". Er zullen afstudeerdocenten aanwezig zijn waar je met vragen terecht kunt en die ook openstaade afstudeeropdrachten hebben. Je kunt je opgeven voor deze bij Manon van het Reve ([email protected]; 053-4893480).

Workshop carrièremanagement in de gezondheidszorg

Voor TBK P, D1, G-stroom. Op dinsdag 23 maart workshop carrièremanagement in de gezondheidszorg om 16.30 in Logica, geef je nu op! In het kader van de lezingcyclus zal mevrouw H. Sanders MBA, manager Sociale Zaken van Medisch Spectrum Twente op dinsdag 23 maart een workshop houden. De workshop vindt plaats van 16.30-18.30 in Logica en zal gaan over carrièremanagement in de gezondheidszorg. Mevrouw Sanders heeft ervaring met het opzetten van een Young Potential programma bij EDON en heeft mede vanuit deze ervaring een methodiek ontwikkeld om een eigen loopbaanplanning te maken. Na deze workshop heb je inzicht in hoe je een eigen loopbaanplanning kunt maken en heb je hiermee geoefend. De workshop is speciaal bedoeld voor eerste en tweedejaars studenten die nadenken over een carrière in de gezondheidszorg. Om inzicht te krijgen in hoeveel mensen we kunnen verwachten vragen we jullie je vooraf op te geven. Dit kan via e-mail: [email protected], kom langs in BB224 of bel 3913 (Joanke of Dietje).

Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (185259)

Voor TBK D2, D3. Voor dit vak dient een aantal hoofdstukken uit het boek "Business Research Methods" te worden bestudeerd. Let op: bij de nieuwste (zesde) druk is de hoofdstukindeling anders dan in vorige drukken. Dit jaar mogen zowel de vijfde als de zesde druk nog worden gebruikt. Vanaf het volgende collegejaar mag alleen de zesde druk worden gebruikt. De te bestuderen hoofdstukken in de zesde druk zijn: 6, 7, 11, 12, 13 en 14. De te bestuderen hoofdstukken in de vijfde druk zijn: 5, 6, 10, 11, 12 en 13.

College serie Bedrijfsvoering in Azië

Vanaf vrijdag 9 april a.s. (is week 13 i.p.v. 12) zal Prof. dr. J.A. Stam elke week zijn collegecyclus Organisatie en Management van Ondernemingen in Azië: een vergelijking van Japan, Korea en China geven. Nu de crisis in Azië over zijn dieptepunt heen is en de vooruitzichten positief zijn, zullen we met name kijken naar het herstel en de nieuwe koers van ondernemingen in de regio. Dit trimestervak, 3 sp, code 180002 is toegankelijk voor iedereen en begint om 10.40 uur in zaal CT 1407. Inschrijven bij BOZ van de Faculteit Technologie en Management.

Vervallen Colleges

In verband met de voorlichtingsdagen op 25, 26 en 27 maart a.s. vervallen de volgende colleges: 158017-Operationele Research I in BB1 op het 3e en 4e uur donderdag (25 maart 1999); 186257- Grondslagen Marketing in BB1 op het 3e en 4e uur vrijdag (26 maart 1999); 186456-Strategisch Management in BB1 op het 5e en 6e uur vrijdag (26 maart 1999).

KASTA-case (180052)

In aanvulling op eerdere mededelingen in UT-nieuws: Voor: TBK-D1 herhalers, BIT-herhalers. Inschrijven KASTA-case voor TBK en voor BIT -Herhalers maandag 29 maart (week 13) voor 16.00 op lijsten bij BB 426. Na deze dag is inschrijving niet meer mogelijk!! NB: voor alle duidelijkheid: inschrijving per groepje van drie; herhalers dienen aparte groepen te vormen. Vragen ? : [email protected]

Integrand Twente

Gezocht: 1)Student(e) TBK voor het implementeren van het ISO-kwaliteitsyteem voor een constructiebedrijf in Hoogeveen. Duur: 1-2 dgn/wk Ref: G694. 2)Student(e) voor een onderzoek naar de totale goederen en diensten stroom binnen het bedrijf en deze vertalen en een of meerdere stroomschema's ter voorbereiding op totaal nieuwe computer programmatuur voor de produktie, verkoop en administratie. Duur: ca. 6 mnd 4 dgn/wk. Ref: G687.

Gezocht: afstudeerder voor Vredestein N.V.

Voor TBK D3. Belonen naar prestatie. Vredestein N.V. wil tijdens de komende CAO-onderhandelingen de mogelijkheden verkennen van belonen naar prestatie. Er is bij de vorige CAO al gesproken over een vorm van mobiliteitstoeslag. Het management wil hierover nu verder denken. Om de gedachtenvorming hierover verder te stimuleren vraagt de directeur Personeel een TBK afstudeerder om een en ander te verkennen. Welke mogelijkheden voor prestatiebeloning zijn mogelijk bij Vredestein, aanvullend op de huidige CAO-systematiek? Aansluiting bij de huidige organisatie en CAO-systematiek is een vereiste, maar enige flexibiliteit moet gevonden kunnen worden. De student, met affiniteit voor HRM-issues in een grote technische onderneming, dient deze opties in kaart te brengen en de gevolgen aan te duiden. Bedrijf: Vredestein N.V. Enschede. Contactpersonen: J.A.N. Mos, directeur Personeel & Organisatie; J. Bakker, Personeelsmanager Personenbanden. Per 1 mei 1999. Stagevergoeding f1200. contactpersoon HRM: dr.ir. J. de Leede (BB 302; tel. 3648) of prof.dr. J.C. Looise (BB 301; tel. 3508)

Gezocht: afstudeerder voor TW Packaging Twente BV

Voor TBK D3. Beoordelings systematiek in taakgroepen. TW Packaging Twente is een onderneming die kunststof consumentenverpakkingen produceert en over de gehele wereld exporteert. De onderneming wordt modern geleid en werkt al geruime tijd in een business-unit structuur waarbinnen de medewerkers in taakgroepen (zelf sturende teams) actief zijn. In de verdere ontwikkeling van de onderneming is het noodzakelijk dat er een beoordelingssysteem wordt opgezet dat aansluit bij de filosofie van het werken in teams. Dit systeem moet zowel toepaspaar zijn voor productie-personeel als voor de indirecte functies. De opdracht behelst het inventariseren van bestaande beoordelingssystemen en het opzetten van een systeem dat past bij het werken in taakgroepen. Bedrijf: TW Packaging Twente BV, Enterseweg 7, 7470 AD Goor. Contactpersoon: J. de Boer, HRM manager, 0547-281152. Aanvang: 1 april 1999, of z.s.m. daarna. contactpersoon HRM: dr.ir. J. de Leede (BB 302; tel. 3648) of prof.dr. J.C. Looise (BB 301; tel. 3508).

TN

Leerstoel voorlichting Optische Technieken

Woensdag 24 maart, 13.30-14.15 uur: Inleiding door prof.dr. van Hulst en dr. L. Kuipers, zaal 10.144 en 10.148. 14.15 uur: Rondleiding in groep. 15.30 uur: Afsluiting met borrel. Contactpersoon: prof.dr. N.F. van Hulst, tel. 489 3172.

Materiaalkundig structuuronderzoek (MSO) (133516/15)

Voor studenten D2/D3 CT/TN. Op maandag 23/3 10.30 uur in CT1407 wordt gestart met dit college dat bestaat uit drie blokken. Het eerste blok röntgendiffractie wordt gegeven door dr. Harkema, gevolgd door het onderdeel licht- en elektronenmicroscopie door dr. Boukamp. Het blok transmissie elektronenmicroscopie, gegeven door dr. Beyer, geldt alleen voor studenten die het vak 133516 volgen.

D1: Technische transportfysica I RECTIFICATIE (147013)

De werkcollegegroep van vrijdag 3e+4e uur wordt opgesplitst (voor de indeling zie groepnummer van Simulatie/Optica/Inleiding programmeren/Analyse C). groep A: TW A118. groep B: TW B103. groep C: WB HIV 206. LET OP! Het werkcollege van Goede Vrijdag wordt ingehaald op: Woensdag 7 april a.s. het 1e+2e uur: groep A: WB HIV 204; groep B: WB HIV 208; groep C: WB HV 212.

D2: Zaalwijziging Fysische materiaalkunde (142013)

In tegenstelling tot wat er op het rooster vermeld staat zal het werkcollege van vrijdag 1e+2e uur gegegeven worden in zaal: WB HIV 206. Dit geldt voor het alle weken.

D-voordracht

R.C.M. Berendsen over 'Photoacoustic Reflection Probe', donderdag 25 maart 1999, 15.30 uur, BB6.

TO

P/dt Deeltijdlunch

De lunchbijeenkomst op vrijdag 26 maart gaat niet door wegens de voorlichtingsdagen. De eerstvolgende zal op vrijdag 9 april zijn.

Integrand Twente

Gezocht student(e) die de ontwikkeling van een multimediaal pilot-project wil gaan ondersteunen. Tevens wordt van de student verwacht actief mee te werken aan fundraising bij zakelijke partners in Nederland en in het buitenland. Duur: 5-6 mnd. Ref: G652.

TW

Voortgezette Grafentheorie (152051)

Voor D3-studenten TW, INF/BIT. In tegenstelling tot de informatie uit de Studiegids, wordt dit vak aangeboden in het derde trimester. D.w.z. vanaf week 12 en wel op dinsdag het 5e+6e uur in WB-H4-206. De docent is H.J. Broersma, kamer TW/RC-B116, tel: 489 3443.

Wiskundige Statistiek (153015)

Voor D1-studenten TW. Met ingang van dit studiejaar wordt een huiswerk-systeem bij Wiskundige Statistiek ingevoerd. Deelname levert bij voldoende inzet een bonuspunt op bij het tentamen en wordt dus ten zeerste aanbevolen. Details over de regeling worden op het eerste college (maandag 22 maart) verstrekt. Het college van woensdag 24 maart komt te vervallen.

Mathematische Programmering I (158025)

In verband met een congres van de docent komt het eerste hoorcollege op dinsdag 23 maart te vervallen.

Theoretische informatica voor TW (211026)

Bij dit vak hoort een verplicht huiswerkopgavenpracticum. Voor dit practicum dient men zich bij voorkeur in groepjes van twee studenten op te geven. Diegenen, die zich alleen opgeven, worden door de practicumleiding ingedeeld. Opgave kan geschieden op het eerste college (24 maart 3 + 4 uur, INF HL208) of tot en met 26 maart op kamer INF 2047 (secretariaat).

Toepassingen van discrete wiskunde (152059)

Studenten die van plan zijn om dit college in het derde trimester te gaan volgen dienen zich hiervoor in te schrijven bij de secretaresse mevr. B.F.J. Heres-Ticheler, kamer B 226 of bij BOZ-TW.

WB

Praktikum Technische Bedrijfsvoering (112749)

De eerste bijeenkomst is verplaatst van week 12 naar week 13. Omdat het praktikum op de vrijdag is verroosterd, zou dit betekenen dat de eerste bijeenkomst zou zijn op Goede Vrijdag, een dag die normaal vrij is. Daarom stellen we een korte 'lunchbijeenkomst' voor van maximaal een uur in week 13, op donderdag 1 april (geen grap) om 12.45 uur in zaal N-227. Het is verstandig indien u dan reeds over de reader beschikt. We hopen u daar te mogen begroeten en excuseren ons bij voorbaat voor eventueel ongemak. Informatie: dr. O.W. Salomons, WB Z-216, Tel. 2532/2551, [email protected]

Productie Systemen in de Metaalindustrie (PSIMI: 112436)

Het eerste college van dit vak zal niet, zoals in het rooster vermeld, gegeven worden in week 12 maar in week 13. In verband met een sabbatical, zal de docent, prof. dr. ir. F.J.A.M. van Houten, worden vervangen door dr. ir. O.W. Salomons. Verdere inlichtingen kunt u dan ook bij hem krijgen: [email protected] (tel. 2532/2551, WB Hal III-208 of Z-216).

Ontwerpen in de Biomedische Techniek (114733)

Het eerste, op woensdag 24 maart geplande, college kan helaas geen doorgang vinden. Opdrachtomschrijvingen kunnen wel op die dag worden opgehaald bij de docent (Hekman, WB-Z118). Eerste bijeenkomst is woensdag 31 maart.

TCW

Sluiting BOZ

BOZ/TCW is vrijdag 19 maart vanaf 11.30 uur gesloten.

Sociologie van de communicatie (168702)

Voor D1-studenten TCW. In tegenstelling tot wat op het rooster staat aangegeven wordt dit college in de weken 12 - 14 - 15 - 16 en 17 (blok 5) aangeboden op donderdag het 1e en 2e uur in zaal CT-1345.

Bestuur, beleid en communicatie I (242201)

Voor P-studenten. In tegenstelling tot wat op het rooster staat vermeld is het eerste hoorcollege van dit vak van donderdag 25 maart a.s. verplaatst naar het 1e en 2e uur in zaal BB-6.

Communicatiekundig ontwerpen I (241303)

Voor P-studenten TCW. Dit hoorcollege in het 3e trimester op dinsdag het 5e en 6e uur vindt plaats in zaal CT-2520.

BIV/AO (168801)

Voor D1-studenten TCW. Dit vak wordt in het studiejaar 1999/2000 voor TCW niet meer aangeboden. Alle studenten TCW die het vak nog niet hebben afgerond kunnen dit studiejaar nog eenmaal aan de herkansing (25/08/99) deelnemen. Studenten die het vak dan nog niet hebben afgerond kunnen het volgend studiejaar meedoen met het BK-vak (186355). Als bij de 3e poging een vijf wordt gehaald kan de student in overleg met de docent een aanvullende opdracht maken en het vak op deze wijze afronden.

Wetenschapswinkel UT

Zie mededeling 'algemeen'.

Integrand Twente

Gezocht student(e) voor het opstellen van een brochure voor een krant in Limburg. Duur: i.o. Ref:J9902.

'Vredesdagen' onder de loep

Wetenschapswinkel UT zoekt (TCW-)student met een nuchtere onderzoeksvisie. Zie mededeling 'algemeen'.

Voorlichtingsdagen

Op donderdag 25 maart, vrijdag 26 maart en zaterdag 27 maart zijn de voorlichtingsdagen voor 4,5 en 6 VWO en voor HBOers. Op deze dagen zijn wij op zoek naar enthousiaste TCW studenten die willen meelunchen in de mensa, iedere dag van 13.00-13.50 uur. Lijkt het je leuk om met aankomende studenten te spreken meld je dan aan bij BOZ-TCW ,of schrijf je in via de inschrijfformulieren op het publicatiebord bij BOZ-TCW.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussie

Debat

Meditatie

Vieringen

Informatie

Pastores : Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE)053 4345107; Arent Weevers (HE) 074-2909064.

CSR

De Centrale Studenten Raad heeft net zoals vele anderen op de UT het rapport over de evaluatie van het medezeggenschapsstelsel van mevrouw Sorgdrager ontvangen. De officiële presentatie van dit rapport is op 22 maart a.s. Voor 10 april zal de Centrale Gemeenschappelijke Vergadering, na raadpleging van de achterban, haar standpunt hieromtrent bepalen # Het volgende vooroverleg van de CSR is op 30 maart a.s., waarna op 6 april de overlegvergadering met het college plaats vindt. Op de agenda staat o.a. het plan voor de Student Union. Dit is dus een belangrijke vergadering voor de gehele studentengemeenschap! Voorafgaande aan deze vergadering vindt overleg plaats met de verschillende koepels, zodat de mening van nagenoeg iedere student wordt meegenomen. Mocht jij echter een duidelijke mening hebben over de plannen, laat het ons dan weten! Iedereen mag bij de (overleg)vergaderingen aanwezig zijn, ze zijn openbaar # Vind jij het leuk om je met dergelijke studentenvoorzieningen bezig te houden, kom dan eens langs op de CSR kamer, BB 432. We zijn op zoek naar nieuwe mensen voor volgend jaar, dus...# Centrale Studenten Raad, BB 432, tel. 4219, [email protected]

@tkPakkerij

AEGEE

Bijna iedereen heeft het druk met tentamens, maar dat betekent niet dat onze sociëteit Asterion gesloten is. Je kunt dus na al dat tentamengezwoeg nog even een afzakkertje nemen. Iedereen is dinsdag- en donderdagavond vanaf 21.30 uur van harte welkom in sociëteit Asterion in de Pakkerij.# In het kader van de Human Rights Cyclus verzorgt Amnesty International dinsdag 23 maart een lezing met aansluitend een boeiende workshop. De lezing begint om 19.30 uur in sociëteit Asterion.# Verder zijn er in week 13 mensen nodig om de SU-standjes te bemannen. Je kunt je inschrijven in de reismap of laat het even weten aan de pr-cie. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! # Sinds kort zijn de schitterende AEGEE-badges voor f7,50 verkrijgbaar bij het bestuur. Staat erg mooi op je rugzak, jas etc.

C.S.V. Alpha

Op donderdag 25 maart is de thema-avond. Het thema is "geldbesteding" en de avond wordt georganiseerd door Primer Plato. Een thema-avond begint altijd om 20:00 uur en wordt gehouden in sociëteit 'Flux'. Na de thema-avond zal een aantal mensen uit Amsterdam het zusterweekend (9-11 april) promoten. Er zijn nog wat slaapplaatsen nodig, dus Alpha-huizen, meldt u aan! # Op 28 maart hebben we IKV. Eerst gaan we naar de Nederlands Gereformeerde Kerk Enschede Zuid. Daarna drinken we koffie bij Lenneke # Vergeet de voorlichtingsdagen (25 t/m 27 maart) niet! Je hoort hier vanavond meer over in de sociëteit # Geïnteresseerd? Kom een keer sfeer proeven in Flux (Oude Markt 24, linker trap, 3e verdieping) of bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie op http://surf.to/c.s.v.alpha/.

Audentis

De tentamens zitten er bijna op, nog een dag zwoegen om precies te zijn. De disputen nodigen de eerstejaars met hun jaarclub uit om morgen onder het genot van enkele actviteiten en bier nader kennis te maken. Daarnaast is iedereen vrijdag van harte welkom om de tentamens op de juiste manier weerte kunnen vergeten. Op de agenda staat op woensdag 24 maart een ALV gepland. Op deze ALV zullen de halfjaar cijfers besproken worden. De dag daarop zal ESC ons een bezoek brengen met hun Senaat en ordecommissie. Dinsdag 30 maart vindt dan eindelijk de verkiezings-ALV plaats waar al veel over gesproken wordt binnen de vereniging. De Senaat hoopt jullie op al deze activiteiten in volle getalen te kunnen begroeten. Audentis is als volgt te bereiken: Sociëteit T.R.A.M. 053-4324357, e-mail: [email protected], Senaat 053-4328384, e-mail: [email protected] De homepage is te bereiken op www.audentis.nl.

Cultuur

Pythische Spelen 2000 in Enschede

De Pythische Spelen is een tweejaarlijks cultureel studenten festival, met wedstrijden in zeer veel culturele disciplines. De hoofdcategorieën zijn dans, beeldende kunst, muziek en theater, met daarin alle denkbare subdisciplines. Voor 2000 heeft Enschede de eer gekregen de Spelen te mogen organiseren. Uitgangspunt is dat het een studentenfestival wordt, georganiseerd voor en door studenten, i.s.m. studenten van de Aki en de Hogeschool Enschede. Lijkt het je leuk om je met de organisatie van dit evenement bezig te houden? Kom dan eens langs bij Cultuurkoepel Apollo, in de Vrijhof, kamer 30, tel. (4404) of e-mail [email protected]

Stichting Horkon

Stichting Horkon is een sociaal-culturele organisatie die als doel heeft Antillianen en Arubanen bewust te maken van hun eigen cultuur, historie en identiteit. Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan deze doelrealisatie? Wij zijn op zoek naar een nieuwe bestuurslid. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een Antilliaans/Arubaanse affiniteit, zeer gemotiveerd, organisatorische ervaring is een pre. Interesse? Neem kontakt op met August Emanuel, tel. 053-4300559 of e-mail: [email protected]

Lustrumactiviteiten 4 Happy Feet

Ter ere van haar vijfjarig bestaan organiseert D.S.V. '4 Happy Feet' op zondag 28 maart een stijldanswedstrijd en een gala. Voor de stijldanswedstrijd kun je je nog t/m 19 maart opgeven bij Alexandra van Brummen (053-4345500) of Mireille Blijleven (053-4333125). Er zal in drie klassen gedanst worden: de beginnersklasse (voor mensen die in september 1998 of later zijn begonnen met dansles), de kledingklasse (voor paren die debutanten 1 of hoger wedstrijddansen) en de open klasse (voor alle overige stijldansers). Deze open klasse zal op de wedstrijddag zelf nog door de juryleden gesplitst worden in open klasse 1 en open klasse 2. Voor het gala kun je tijdens de lessen van 4 Happy Feet (dinsdagavond van 18.00-23.00u en donderdagavond van 17.30-19.30u in de Audiozaal) kaartjes kopen. Het gala vindt plaats in De Jaargetijden. Er is live-muziek van Silversea en een mooie Latijns-Amerikaanse dansdemonstratie van het topamateur 10-dansen paar Jack Super en Jacqueline Bernardus.

Vestingbar Film

Op dinsdag 23 maart draait 'The Jackal'. Hoe stop je een huurmoordenaar die geen identiteit heeft? The Jackal (Bruce Willis) is ingeschakeld door de Russische maffia om belangrijke Amerikaanse staatsleden uit te schakelen. Om hem te pakken laat de FBI tijdelijk een IRA-terrorist vrij (Richard Gere) die een van de weinige is die de Jackal ooit eens gezien heeft. Dan volgt er een drukke achtervolging over de wereld. Voorstellingen om 20.00 en 22.30 uur, f5 (incl. drankje).

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.dEUS - Ideal Crash 2.Blur - 13 3.Silverchair - Neon Ballroom 4.New Radicals - Maybe You've Been Brainwashed 5. Ginuwine - 100% Ginuwine 6.Christian Vogel - Busca Invisibles [techno op 't Belgische Trezor-label] 7. Britney Speers - Baby One More Time 8. Big Rude Jake - Big Rude Jake [exponent van de nieuwe bigbandswing-rage] 9.Umajets - Swollen & Tender 10. Michael Schenkor Group - Unforgiven Wereldmuziek/jazz: John McLaughlin e.a. - Remember Shakti [reunie van z'n 'Indische' band uit de seventies] Wereldmuziek: Muzsikas met Marta Sebestyen en Alexander Balanescu - The Bartok Album.

Internationaal

AEGEE

Al plannen gemaakt voor na tentamentijd? Wat dacht je van een weekend naar het mooie Praag. Hier kun je van 26 tot 29 maart alles te weten komen over studeren in het buitenland; de plaatsen waar je kunt gaan studeren en de toelatingsnormen die gesteld worden komen aan bod. Verder kan je van 2 to 4 april naar Zagreb gaan, om daar Pasen te vieren. Geen congressen, alleen feest! Voor lokale informatie, kijk onder Pakkerij.

Monsoon

Mosoon is de studievereniging van de (interfacultaire) Vakgroep OntwikkelingsKunde (VOK). Het doel van Monsoon is het bevorderen van de beeldvorming bij de studenten en medewerkers m.b.t. de ontwikkelingsproblematiek. Dit probeert Monsoon te bereiken door het uitgeven van de Que Pasa (ledenblaadje) en door het organiseren van lezingen, excursies, een (jaarlijks) symposium alsmede van gezellige evenementen (deelname Bata, borrels, BBQ). Als je zin hebt om actief te worden binnen Monsoon dan kan dat. Momenteel is de organisatie van het symposium op gang gekomen, en als je zin hebt om hieraan deel te nemen (en hier 2,5 SP mee te verdienen), geef je dan bij ons op. Verder kan je natuurlijk met vragen over afstuderen of stage in het buitenland bij Monsoon of het secretariaat van de VOK terecht. Wil je lid worden of iets weten: kom langs CT 1796, mail [email protected] of bel 053-4893543. Als lid ontvang je het blad Que Pasa en word je op de hoogte gehouden van alle leuke, nuttige en leerzame aktiviteiten die Monsoon organiseert.

Student Union

De voorlichtingsdagen komen nu erg dichtbij en we zijn nog steeds op zoek naar mensen die, tegen een bescheiden vergeoding, 26 en 27 maart mee willen werken aan een aanvullend programma voor scholieren. Ben je geinteresseerd, bel/mail ons of je koepel # Houd de ochtend van 16 april maar vrij want dan gaan in het ontbijt met de rector al je vragen over de Student Union beantwoord worden. Dit keer in de Bastille met het bestuur en een aantal gasten van de UT en uit het bedrijfsleven # Heb je als vereniging nog vragen en binnenkort een bestuursvergadering of ALV? Geef ons een seintje en we komen graag een verhelderende presentatie houden (ongeveer 20 minuten)! # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28 en 29, telefoon 2226, mail: [email protected], homepage: www.union.utwente.nl.

SRD

Heb jij wel eens veganistisch gegeten? Nee! Dan komt nu je kans, 24 maart gaat we veganistisch eten bij een Indonesisch restaurant. Als je mee wiltkun je je op het SRD-kantoor inschrijven # Vertrouw je het huurcontract niet helemaal? Teken dan niet voordat je bij ons het standaard huurcontract hebt ingezien # Als je problemen hebt met docenten van je faculteit, als je huurbaas je plotseling vertelt dat je je kamer moet verlaten of de IBG je wijzigingen niet wil overnemen kom dan naar de SRD om je probleem op te lossen # De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Ons kantoor zit in de onderste portakabin aan de promenade. Bellen kan ook 5236 of 4033. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD # Surf ook eens naar onze website voor de laatste nieuwtjes en interessante info. www.student.utwente.nl/~srd.

HoBiHe

Na een geweldige brainstormavond gaat HoBiHe weer een wervelende tijd tegemoet! Binnenkort komt hier meer over! Op woensdag 24 februari is HoBiHe uitgenodigd om Indonesisch en veganistisch tegelijkertijd te gaan eten! Kosten: f17,50. Opgave: bij de SRD (zie hierboven) 1 april is het volgende bi-avondje. Ben je bi en wil je andere bi's ontmoeten? Mail of bel HoBiHe!! HoBiHe in SPE organiseert thema-avonden over liefde, relaties, homoseksualiteit en omgeving, coming out, etc. Voor meer informatie over HoBiHe: bel Ivor: 434 9795, bel Lisette: 4350090, mail HoBiHe: [email protected] en bezoek vooral: http://hobihe.srd.utwente.nl. HoBiHe is een werkgroep van de SRD die activiteiten organiseert voor en door homo, bi, lesbische en heterostudenten op de UT, de AKI en de Hogeschool.

Diversen

Lezing Biologische Tuinvereniging Driene

De heer Kluijt van de Country Winery (proefwijngaard in Nijverdal) geeft woensdag 24 maart om 20.00 uur een lezing in Boerderij Bosch. In de Middeleeuwen overspoelde de rivier de Regge het aangrenzende land vaak, en liet rivierklei en schelpdiertjes achter. Hierdoor ontstond een goede bodem voor de druiventeelt. De Country Winery heeft zo'n 50 verschillende druivenrassen. Met name uit de staat New York, USA, worden de nieuwste rassen geïmporteerd. Een nouveaute is een pitloze muskaatdruif. De lezing zal gaan over de verschillende rassen, het werk in de wijngaard en natuurlijk over het wijn maken.

Studium Generale

Winnie Sorgdrager, oud-minister van justitie en kersvers Eerste Kamerlid, geeft op dinsdag 23 maart om 19.30 uur in het Amphitheater (Vrijhof) een lezing 'Recht en rechtvaardigheid'. Ze gaat in op het rechtssysteem in Nederland. De lezing vormt een onderdeel van de Universitaire Vredesdagen, zoals die jaarlijks binnen de UT op het programma staan. Meer info: zie deze UT Nieuws.

KIvI

De Afdeling Jonge Leden Oost organiseert op zaterdag 27 maart a.s. van 10.00-16.00 uur een cursus Onderhandelingstechniek (onderdeel van de KIvI course of excellence) in WB-W120. Tijdens de training leer je wanneer je het best kunt onderhandelen, hoe je moet omgaan met dilemma's, hoe jeconflicten oplost, welke tactieken je daarbij inzet en hoe je je wapent tegen de tactiek van anderen. Het doel van de training is om in staat te zijn in een situatie van tegengestelde belangen d.m.v. overleg tot aanvaardbare oplossingen te komen. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. D.m.v. groepsdiscussie en persoonlijke assissments zal inzicht verschaft worden in de verschillende onderdelen die behandeld worden. De Harvard-methode zal als leidraad gelden, omdat deze goed toepasbaar is in dagelijkse werksituaties. Kosten: f175/f125 (KIvI-leden), Aanmelding: Elfride Dijkstra, e-mail: [email protected], tel. 4097.

Platform ICT zoekt bestuursleden

Platform ICT helpt studentenorganisaties op de UT met hun automatisering. Op dit moment zijn er vier vacatures in het bestuur. Wij zoeken hiervoor mensen die affiniteit hebben met ICT en die het leuk vinden om op beleidsniveau met ICT bezig te zijn. Het kost je 5 à 10 uur per week en er is afstudeersteun beschikbaar. Mail voor meer info naar [email protected] of bezoek onze homepage: http://www.pict.utwente.nl.

Amnesty International

Ook met de Universitaire Vredesdagen is Amnesty International van de partij! Donderdag 25 maart organiseren we een schrijfmarathon. Er kunnen brieven (over)geschreven worden van 12.00 tot 24.00 uur. We zijn te vinden in de Kleine Zaal in de Vrijhof. Om 12.30 wordt er een lezing gehouden over de mensenrechtensituatie in Tibet. Daarnaast worden ook een aantal video's over Tibet gedraaid. Iedereen is van harte welkom en we hopen een groot aantal brieven te schrijven. Meer weten? Bel Eddy, 4895025.

Invitation to participate in Webfest

On Thursday 27 may, 1999 we will host a one day event called 'Webfest' and we would like to invite *you* to give a demonstration! # Theme: celebration of innovative web technology and applications. # Features: demonstrations, keynote speakers, discussion panels, lunch & drinks. # Place: University of Twente, CC Complex. # Participants: members of the University of Twente and their business partners. # Criteria for your (possible) demonstration: (1) you have a project or product, (2) involving 'innovative' technoloy or ideas, (3) which deals with the world wide web. If you want further information; to propose a demonstration; or just to register for the event; please contact me: Christiaen Slot, Webfest Coordinator. (tel: 4350, e-mail:[email protected]). [Webfest is hosted by the Centre for Telematics and Information Technolgy and the Faculty of Educational Science and Technology at the University of Twente and is organised by the CTIT Web Develoment Team and TeleTOP.]

Trivia

I want you at the Trivia vrouwen lentefeest! Op zaterdag 20 maart organiseert Trivia vanaf 21:00 uur in de Tor (Walstraat 21) in Enschede een daverend Lentefeest. De toegang bedraagt f3,50 voor COC-leden en f5 voor niet-leden. Info: 430 5177. Kom en neem al je vriendinnen mee! Trivia is de vrouwengroep van het COC in Enschede.

Studieverenigingen

ConcepT

Op 24 maart wordt een bedrijfsbezoek afgelegd bij DHV en later op die dagwordt samen met het KIvI een bezoek gebracht aan het Gelredome. Je kunt je hiervoor opgeven op de ConcepT-kamer # Binnenkort worden weer een aantal commissies opgestart, nl. de Almanak-, de Buitenlandreis- en de Lustrumcommissie. Geef je dus op! # Op donderdag 25 maart kan er weer lekker geborreld worden in onze kelder. # De Borrelbikkels en de ConcepTueelcommissie kunnen vers bloed gebruiken, geef je dus op als je geïnteresseerd bent # De Galafoto's liggen op de ConcepT-kamer. Kom ze dus snel bewonderen! # Als je vragen hebt of informatie wil over ConcepT, kom dan naar de ConcepT-kamer. Je kunt ConcepT ook e-mailen: ([email protected]) of surfen naar: http://www.student.utwente.nl/~ConcepT.

Isaac Newton

Woensdag gaan we karten. Schrijf je nu nog in op het Newtonbord # Geen zin om te karten? Ga dan woensdag mee naar Philips Drachten, inschrijven ook op het Newtonbord # Vanmiddag is er een borrel in onze eigen kelder # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Sirius

Na je tentamens is het hoog tijd om onder het genot van een drankje even bij te komen. Dat kan ook met je Sirius-vriendjes en -vriendinnetjes. Op woensdag 24 maart is het wisselfeest van Sirius. Vanaf 21:00 uur ben je van harte welkom in café De Kikker # Dinsdag 23 maart begint om 20:00 uur de halfjaarlijkse ALV van Sirius in de Kelderbar van de Bastille. De notulen, jaarverslagen en beleidsplannen zijn af te halen bij de Siriuskamer # Inmiddels hebben de derdejaars en ouder een inschrijfkaart ontvangen van Moret, Ernst & Young. Wil je er 6 april ook bij zijn, stuur de kaart dan snel op. Er is slechts plaats voor 25 studenten # Woensdag 14 april organiseert het Lectoraal Genootschap een forum met als thema: Verharding van de Maatschappij. Forumleden: Henk Bres (bekend van het Lagerhuis), Arthur Doctors van Leeuwen, Femke Halsema, E. vd. Wiel & Rob Schobben. Het forum staat o.l.v. Anne van Wageningen. Tijd: 14:30 uur. Locatie wordt nog nader bekend gemaakt # Binnenkort!! Excursie naar Grolsch en naar de gevangenis in Almelo. Houd daarom de publicatie-borden goed in de

gaten.

Stress

De tentamens zijn bijna afgelopen en het 3e trimester komt er al weer aan. Dat betekent dat iedereen die boeken heeft besteld bij Stress, deze op kan halen van 22 tot 26 maart. De vrije verkoop is 29 en 30 maart # Maar natuurlijk moet het trimester goed worden geopend en dat zal gebeuren op 7 april in de Zevende Hemel. Een groots TBK-feest georganiseerd door studievereniging Stress. In de aankomende Stress Press zitten 2

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.